Функцiональнi обов'язки
ТИМЧИШИН Георгій Ростиславович - керуючий справами
       У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови, цим Положенням та iншими нормативними актами.

       Відповідає за:
       - виконання розпоряджень вищестоящих органiв виконавчої влади, рiшень мiської ради i виконкому, розпоряджень мiського голови вiдповiдно до покладених на нього обов'язкiв;
       - правове, органiзацiйне, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi виконавчих органiв ради, консультативних дорадчих та iнших допомiжних органiв, комiсiй, якi створює мiський голова, або виконавчий комiтет;
       - забезпечення спiвпрацi виконкому мiської ради з релiгiйними громадами, засобами масової iнформацiї.;
       - сприяння дiяльностi органiв суду, прокуратури, юстицiї, служби безпеки, внутрiшнiх справ та адвокатури;
       - розроблення планiв роботи виконкому;
       - органiзацiйне забезпечення пiдготовки та проведення засiдань виконавчого комiтету;
       - вирiшення питання структури, штатiв, добору i розстановки кадрiв апарату виконкому;
       - забезпечення органiзацiї дiловодства та контролю;
       - своєчасне доведення до вiдповiдних державних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також посадових осiб i громадян рiшень виконавчого комiтету i розпоряджень мiського голови;
       - здiйснення управлiння архiвною справою;
       - навчання i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
       - органiзацiю кадрової роботи;
       - надання методичної та iншої практичної допомоги виконкомам Соснiвської мiської та Гiрницької селищної рад;
       - реєстрацiю в установленому порядку мiсцевих об'єднань громадян;
       - своєчасне внесення подань до вiдповiдних органiв про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, якщо вони iгнорують законнi вимоги та рiшення рад i їх виконавчих органiв, прийнятi в межах їх повноважень;
       - пiдготовку матерiалiв для звернення до суду про визнання незаконними актiв органiв виконавчої влади, iнших органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, якi обмежують права Червоноградської територiальної громади, а також повноваження органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування;
       - централiзоване тимчасове зберiгання архiвних документiв, нагромаджених у процесi документування службових, трудових або iнших правовiдносин юридичних i фiзичних осiб на територiї мiста, та iнших архiвних документiв, що не належать до Нацiонального архiвного фонду;
       - забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здiйснення контролю за станом цiєї роботи на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форм власностi;
       - здiйснення заходiв щодо вирiшення вiдповiдно до закону питань про проведення зборiв, мiтингiв, манiфестацiй i демонстрацiй, спортивних, видовищних та iнших масових заходiв; здiйснення контролю за забезпеченням при їх проведеннi громадського порядку;
       - забезпечення належного розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення, вiднесенi законом до їх вiдання;
       - сприяння органам внутрiшнiх справ у забезпеченнi додержання правил паспортної системи;
       - органiзацiю та забезпечення належного зберiгання документiв Нацiонального архiвного фонду, що мають мiсцеве значення, i управлiння архiвною справою та дiловодством на територiї мiста;
       - здiйснення заходiв щодо ведення Державного реєстру виборцiв вiдповiдно до закону;
       - забезпечення належного розгляду клопотань пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi i внесення у встановленому порядку до мiсцевих органiв виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами України.

       Здiйснює керiвництво:
       - вiддiлом органiзацiйно-кадрової роботи;
       - загальним вiддiлом;
       - мiським державним архiвом;
       - юридичним вiддiлом;
       - вiддiлом ведення Державного реєстру виборцiв;
       - комунальним пiдприємством "Радiостудiя "Новий Двiр" (оперативне пiдпорядкування);
       - комунальним пiдприємством "Редакцiя газети "Новини Прибужжя" (оперативне пiдпорядкування).

       Органiзовує взаємодiю з:
       - правоохоронними органами;
       - засобами масової iнформацiї.

       Органiзовує роботу комiсiй:
       - адмiнiстративної;
       - конкурсних;
       - з питань нагородження.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради