Функцiональнi обов'язки
БАЛКО Дмитро Iгорович - заступник міського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
       У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови, цим Положенням та iншими нормативними актами. Виконує обов’язки мiського голови щодо питань дiяльностi виконавчих органiв ради на час його вiдсутностi.

       Відповідає за:
       - органiзацiю управлiння об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальнiй власностi Червоноградської територiальної громади;
       - здiйснення облiку громадян, якi вiдповiдно до законодавства потребують полiпшення житлових умов; розподiл та надання вiдповiдно до законодавства житла, що належить до комунальної власностi; сприяння вирiшенню питань щодо використання нежилих примiщень, будинкiв i споруд, що належать до комунальної власностi;
       - розширення житлового будiвництва; створення об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, реєстрацiю таких об'єднань;
       - вирiшення питань водопостачання, водовiдведення та очищення стiчних вод; здiйснення контролю за якiстю питної води;
       - пiдготовку пропозицiй щодо вирiшення питань збирання, транспортування, утилiзацiї та знешкодження побутових вiдходiв, знешкодження та захоронення трупiв тварин;
       - органiзацiю благоустрою мiста, залучення на договiрних засадах з цiєю метою коштiв, трудових i матерiально-технiчних ресурсiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, а також населення; здiйснення контролю за станом благоустрою виробничих територiй, органiзацiї озеленення, охорони зелених насаджень i водойм, створення мiсць вiдпочинку громадян;
       - встановлення зручного для населення режиму роботи пiдприємств комунального господарства, що належать до комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
       - забезпечення утримання в належному станi кладовищ, iнших мiсць поховання та їх охорони;
       - здiйснення контролю за наданням дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розмiщення реклами;
       - здiйснення заходiв щодо розширення та вдосконалення мережi пiдприємств житлово-комунального господарства;
       - здiйснення вiдповiдно до законодавства контролю за належною експлуатацiєю та органiзацiєю обслуговування населення пiдприємствами житлово-комунального господарства, за технiчним станом, використанням та утриманням iнших об'єктiв нерухомого майна усiх форм власностi, за належними, безпечними i здоровими умовами працi на цих пiдприємствах i об'єктах; внесення пропозицiй щодо прийняття рiшень про скасування даного ними дозволу на експлуатацiю об'єктiв у разi порушення нормативно-правових актiв з охорони працi, екологiчних, санiтарних правил, iнших вимог законодавства;
       - здiйснення облiку вiдповiдно до закону житлового фонду, здiйснення контролю за його використанням;
       - здiйснення контролю за станом квартирного облiку та додержанням житлового законодавства на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, розташованих на територiї мiста, незалежно вiд форм власностi;
       - видачу ордерiв на заселення жилої площi в будинках державних та комунальних органiзацiй;
       - здiйснення облiку нежилих примiщень на територiї мiста незалежно вiд форм власностi; внесення пропозицiй їх власникам щодо використання таких примiщень для задоволення потреб Червоноградської територiальної громади;
       - здiйснення облiку та реєстрацiї вiдповiдно до закону об'єктiв нерухомого майна незалежно вiд форм власностi;
       - здiйснення заходiв щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов;
       - органiзацiю за рахунок власних коштiв i на пайових засадах будiвництва, реконструкцiї i ремонту об'єктiв комунального господарства та соцiально-культурного призначення, жилих будинкiв, а також шляхiв мiсцевого значення;
       - розгляд i внесення до вiдповiдних органiв виконавчої влади пропозицiй до планiв i програм будiвництва та реконструкцiї об'єктiв на територiї мiської ради;
       - залучення на договiрних засадах пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi до участi в розвитку потужностей будiвельної iндустрiї i промисловостi будiвельних матерiалiв, у створеннi, розвитку та реконструкцiї об'єктiв iнженерного забезпечення i транспортного обслуговування;
       - забезпечення належного розгляду питань щодо визначення у встановленому законодавством порядку вiдповiдно до рiшень мiської ради, вибiр, вилучення (викуп) i надання землi для мiстобудiвних потреб, визначених мiстобудiвною документацiєю;
       - пiдготовку i подання на затвердження мiської ради мiсцевих мiстобудiвних програм, генерального плану забудови мiста, iншої мiстобудiвної документацiї;
       - встановлення на територiї мiської ради режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна мiстобудiвна дiяльнiсть;
       - координацiю на територiї мiської ради дiяльностi суб'єктiв мiстобудування щодо комплексної забудови населених пунктiв;
       - надання вiдповiдно до закону мiстобудiвних умов i обмежень забудови земельних дiлянок;
       - проведення громадського обговорення мiстобудiвної документацiї, мiсцевих правил забудови населених пунктiв;
       - участь у прийняттi в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв у порядку, встановленому законодавством;
       - органiзацiю роботи, пов'язаної зi створенням i веденням мiстобудiвного кадастру населених пунктiв;
       - здiйснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої мiстобудiвної документацiї при плануваннi та забудовi мiста; зупинення у випадках, передбачених законом, будiвництва, яке проводиться з порушенням мiстобудiвної документацiї i проектiв окремих об'єктiв, а також може заподiяти шкоди навколишньому природному середовищу;
       - здiйснення контролю за забезпеченням надiйностi та безпечностi будинкiв i споруд незалежно вiд форм власностi в районах, що зазнають впливу небезпечних природних i техногенних явищ та процесiв;
       - органiзацiю охорони, реставрацiї та використання пам'яток iсторiї i культури, архiтектури та мiстобудування, палацово-паркових, паркових i садибних комплексiв;
       - дотримання законностi при вирiшеннi вiдповiдно до законодавства спорiв з питань мiстобудування;
       - пiдготовку i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо встановлення ставки земельного податку, розмiрiв плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання пiд забудову та для iнших потреб земель, що перебувають у власностi територiальної громади; визначення в установленому порядку розмiрiв вiдшкодувань пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi за забруднення довкiлля та iншi екологiчнi збитки; встановлення платежiв за користування комунальними та санiтарними мережами вiдповiдних населених пунктiв;
       - пiдготовку i подання на затвердження мiської ради проектiв мiсцевих програм охорони довкiлля, участь у пiдготовцi загальнодержавних i регiональних програм охорони довкiлля;
       - справляння плати за землю;
       - здiйснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням i охороною земель, природних ресурсiв загальнодержавного та мiсцевого значення;
       - здiйснення в установленому порядку реєстрацiї суб'єктiв права власностi на землю, реєстрацiї права користування землею i договорiв на оренду землi, видачi документiв, що посвiдчують право власностi i право користування землею;
       - координацiю дiяльностi мiсцевих органiв земельних ресурсiв;
       - погодження питань про надання дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв загальнодержавного значення;
       - вирiшення земельних спорiв у порядку, встановленому законом;
       - вжиття необхiдних заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй вiдповiдно до закону, iнформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робiт пiдприємств, установ та органiзацiй, а також населення;
       - здiйснення контролю за дiяльнiстю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сферi поводження з вiдходами;
       - пiдготовку висновкiв щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних дiлянок, що проводиться органом мiсцевого самоврядування;
       - органiзацiю i здiйснення землеустрою, погодження проектiв землеустрою;
       - здiйснення контролю за впровадженням заходiв, передбачених документацiєю iз землеустрою;
       - здiйснення контролю за додержанням юридичними та фiзичними особами вимог у сферi поводження з побутовими та виробничими вiдходами та розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення або передача їх матерiалiв на розгляд iнших державних органiв у разi порушення законодавства про вiдходи;
       - координацiю на територiї мiської ради дiяльностi спецiально уповноважених державних органiв управлiння з охорони природи;
       - органiзацiю та участь у здiйсненнi заходiв, пов'язаних з мобiлiзацiйною пiдготовкою та цивiльною обороною на територiї мiської ради;
       - органiзацiю виробництва i поставку у вiйська пiдприємствами та органiзацiями, що належать до комунальної власностi, замовленої продукцiї, послуг, енергоресурсiв;
       - пiдготовку i внесення на розгляд мiської ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулкiв, проспектiв, площ, паркiв, скверiв, мостiв та iнших споруд, розташованих на територiї мiста;
       - пiдготовку i внесення на розгляд мiської ради пропозицiй щодо питань адмiнiстративно-територiального устрою в порядку i межах повноважень, визначених законом;
       - пiдготовку i внесення на розгляд мiської ради пропозицiй щодо створення вiдповiдно до законодавства комунальної аварiйно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштiв мiсцевого бюджету, вирiшення питань про чисельнiсть працiвникiв такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матерiально-технiчного забезпечення їх дiяльностi, створення для них необхiдних житлово-побутових умов;
       - створення в установленому порядку комунальних аварiйно-рятувальних служб;
       - розроблення та здiйснення заходiв щодо матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi комунальних аварiйно-рятувальних служб;
       - органiзацiю в установленому порядку навчання особового складу комунальних аварiйно-рятувальних служб та аварiйно-рятувальних служб громадських органiзацiй;
       - вжиття у разi надзвичайних ситуацiй необхiдних заходiв вiдповiдно до закону щодо забезпечення державного i громадського порядку, життєдiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матерiальних цiнностей;
       - погодження проекту плану проведення потенцiйно небезпечних заходiв в умовах присутностi цивiльного населення за участю особового складу Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв з використанням озброєння i вiйськової технiки; взаємодiя з органами вiйськового управлiння пiд час планування та проведення таких заходiв з метою запобiгання i недопущення надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв вiдповiдно до закону;
       - встановлення порядку та здiйснення контролю за використанням прибуткiв пiдприємств, установ та органiзацiй комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
       - заслуховування звiтiв про роботу керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
       - пiдготовку i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо порядку та умов вiдчуження комунального майна, проектiв мiсцевих програм приватизацiї та перелiку об'єктiв комунальної власностi, якi не пiдлягають приватизацiї; органiзацiя виконання цих програм; пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй щодо визначення сфер господарської дiяльностi та перелiку об'єктiв, якi можуть надаватися у концесiю, подання радi письмових звiтiв про хiд та результати вiдчуження комунального майна;
       - погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї Червоноградської мiської ради, якi перебувають у державнiй власностi;
       - за пiдготовку на встановлення в порядку i межах, визначених законодавством, тарифiв на побутовi, комунальнi (крiм тарифiв на теплову енергiю, централiзоване водопостачання та водовiдведення, якi встановлюються Нацiональною комiсiєю регулювання ринку комунальних послуг України), та iншi послуги;

       Здійснює керівництво:
       - управлiнням мiстобудування та архiтектури;
       - управлiнням житлово-комунального господарства;
       - вiддiлом з питань надзвичайних ситуацiй , оборонної та мобiлiзацiйної роботи;
       - вiддiлом капiтального будiвництва та iнвестицiй;
       - комунальним пiдприємством «Червоноградтеплокомуненерго» /оперативне пiдпорядкування/;
       - комунальним пiдприємством «Червоноградводоканал» /оперативне пiдпорядкування/;
       - комунальним пiдприємством «Червонограджитлокомунсервiс» /оперативне пiдпорядкування/;
       - комунальним пiдприємством «Комунальник» /оперативне пiдпорядкування/;
       - комунальним пiдприємством «Комiнтех» /оперативне пiдпорядкування/.

       Забезпечує взаємодію з:
       - шахтним районом електричних мереж ВАТ «Львiвенерго»;
       - Червоноградським управлiнням експлуатацiї газового господарства ВАТ «Львiвгаз»;
       - пiдприємствами та органiзацiями будiвельної iндустрiї, будiвництва;
       - мiжмiським бюро технiчної iнвентаризацiї;
       - мiським вiддiлом Головного управлiння ДСНС України у Львiвськiй областi;
       - вiддiлом Держгеокадастру у м.Червоноградi Львiвської областi;
       - проектними органiзацiями та фiлiалами проектних органiзацiй будiвельної орiєнтацiї.

       Організовує роботу комісій:
       - громадської з житлових питань;
       - мiжвiдомчої узгоджувальної по плануванню i забудовi населених пунктiв при виконавчому комiтетi мiської ради;
       - постiйнодiючої по вибору земельних дiлянок;
       - з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй;
       - по розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж центрального опалення i гарячого водопостачання;
       - з забезпечення реалiзацiї житлових прав мешканцiв гуртожиткiв.
       - постiйнодiючої комiсiї з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтетi мiської ради;
       - комiтету забезпечення доступностi;
       - з вiдбору виконавцiв послуг з виконання робiт iз землеустрою, оцiнки земель та виконавця земельних торгiв на конкурсних засадах;
       - тимчасової комiсiї по прийманню гуртожиткiв в м.Червоноградi по вул.Стуса, 53 та Богуна, 3 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП «ЧЖКС»;
       - тимчасової комiсiї по прийманню гуртожитку в м.Червоноградi по вул.Стуса, 7 в комунальну власнiсть мiста на баланс КП «ЧЖКС»;
       - тимчасової комiсiї по прийманню гуртожитку з державної форми власностi ДП «Львiввугiлля» територiальною громадою м.Червонограда на баланс КП «ЧЖКС»;
       - з метою проведення iнвентаризацiї вiльних земельних дiлянок пiд будiвництво гаражiв на територiї Червоноградської мiської ради.

       Організовує роботу:
       - комiтету забезпечення доступностi ;
       - наглядової ради з питань розподiлу i утримання житла у гуртожитках, використання гуртожиткiв та прибудинкових територiй;
       - комiтету з конкурсних торгiв.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради