Функцiональнi обов'язки
Заступник міського голови
        У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови, цим Положенням та iншими нормативними актами.
       
       Вiдповiдає за:
       - складання проекту мiсцевого бюджету, подання його на затвердження мiської ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання радi письмових звiтiв про хiд i результати виконання бюджету; пiдготовку i подання вiдповiдно до обласних рад необхiдних фiнансових показникiв i пропозицiй щодо складання проектiв обласних бюджетiв;
       - встановлення за узгодженим рiшенням ради порядку використання коштiв та iншого майна, що перебувають у спiльнiй власностi територiальних громад; ? здiйснення в установленому порядку фiнансування видаткiв з мiсцевого бюджету;
      - об'єднання на договiрних засадах коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету та iнших мiсцевих бюджетiв для виконання спiльних проектiв або для спiльного фiнансування комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, вирiшення iнших питань, що стосуються спiльних iнтересiв територiальних громад;
      - здiйснення вiдповiдно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежiв до мiсцевого бюджету на пiдприємствах i в органiзацiях незалежно вiд форм власностi;
      - здiйснення вiдповiдно до закону контролю за дотриманням цiн i тарифiв.
      - пiдготовку програми соцiально-економiчного розвитку мiста, цiльових програм з iнших питань самоврядування, подання їх на затвердження мiської ради, органiзацiя їх виконання; подання радi звiтiв про хiд i результати виконання цих програм;
      - пiдготовку до розгляду проектiв планiв комунальних пiдприємств "Нептун", "Школяр", "Ринок Левада", "Червоноградський ринок", внесення до них зауважень i пропозицiй, здiйснення контролю за їх виконанням;
      - розробку i подання пропозицiй щодо встановлення в порядку i межах, визначених законодавством, тарифiв щодо оплати побутових, транспортних та iнших послуг, якi надаються пiдприємствами та органiзацiями комунальної власностi Червоноградської територiальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi не належать до комунальної власностi;
      - здiйснення заходiв щодо органiзацiї та функцiонування мiсцевих ринкiв, ярмаркiв, сприяння розвитку всiх форм торгiвлi;
      - встановлення зручного для населення режиму роботи пiдприємств торгiвлi та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власностi Червоноградської територiальної громади;
      - подання погоджених пропозицiй щодо затвердження маршрутiв i графiкiв руху мiсцевого пасажирського транспорту незалежно вiд форм власностi, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
      - залучення на договiрних засадах пiдприємств, установ та органiзацiй, що не належать до комунальної власностi Червоноградської територiальної громади, до участi в обслуговуваннi населення засобами транспорту i зв'язку;
      - здiйснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачiв;
      - встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на територiї мiста пiдприємств, установ та органiзацiй сфери обслуговування незалежно вiд форм власностi;
      - сприяння зовнiшньоекономiчним зв'язкам пiдприємств, установ та органiзацiй, розташованих на територiї мiської ради, незалежно вiд форм власностi;
      - здiйснення заходiв щодо створення умов для належного функцiонування митних органiв, сприяння їх дiяльностi;
      - пiдготовку та затвердження перелiку спецiально вiдведених мiсць для паркування транспортних засобiв;
      - участь у здiйсненнi державної регуляторної полiтики в межах та у спосiб, встановленi Законом України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi";
      - формування та ведення реєстру територiальної громади;
      - реалiзацiю повноважень у сферi державної реєстрацiї, передбачених Законами України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань» та «Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на територiї Червоноградської мiської ради.

       Здiйснює керiвництво:
       - мiським фiнансовим управлiнням;
       - вiддiлом фiнансування та бухгалтерського облiку.
       - вiддiлом економiки;
       - ЦНАПом;
       - комунальним пiдприємством «Нептун», (оперативне пiдпорядкування);
       - комунальним пiдприємством «Школяр» ( оперативне пiдпорядкування);
       - комунальним пiдприємством « Ринок «Левада» ( оперативне пiдпорядкування);
       - комунальним пiдприємством « Червоноградський ринок» (оперативне пiдпорядкування ).

       Забезпечує взаємодiю з:
       - ДПI в м.Червоноградi ГУДФС у Львiвськiй областi;
       - фiнансовою iнспекцiєю;
       - управлiнням Державної казначейської служби України в мiстi Червоноградi Львiвської областi;
       - митними органами;
       - вiйськовими частинами;
       - Червоноградською фiлiєю Державного пiдприємства «Львiвський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї»;
       - Червоноградською гiрничо-технiчною iнспекцiєю у вугiльнiй промисловостi;
       -Центром електрозв’язку № 4 м.Червонограда Львiвської фiлiї ВАТ «Укртелеком»;
       -центральним вiддiленням поштового зв’язку мiста Червонограда; - пiдприємствами добувної та переробної промисловостi.

       Органiзовує роботу комiсiй:
       - з питань пiдготовки пропозицiй на право оренди комунального майна;
       - з питань упорядкування облiку юридичних осiб;
       - з узгодження обсягiв заборгованостi з рiзницi в тарифах;
       - з питань розгляду звернень громадян;
       - для проведення конкурсiв з визначення переможцiв конкурсу на право оренди комунального майна;
       - комiтетом з конкурсних торгiв;
       - з визначення коефiцiєнта спiввiдношення чисельностi пасажирiв-пiльговикiв та пасажирiв, якi оплачують проїзд в автомобiльному транспортi;
       - з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати, пенсiй, стипендiй та iнших соцiальних виплат.

       Органiзовує роботу:
       - конкурсного комiтету з визначення автомобiльного перевiзника для перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування;
       - Мiської галузевої ради пiдприємцiв.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради