Доступ до публiчної iнформацiї - вакансiї
       Вiдповiдно до статтi 10 Закону України вiд 07 червня 2001 року № 2493-III "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється:
       на посаду мiського голови в порядку, встановленому Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi";
       на посаду секретаря мiської ради шляхом обрання вiдповiдною радою;
       на посади заступникiв мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючого справами виконавчого комiтету мiської ради шляхом затвердження вiдповiдною радою;
       на посади керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування шляхом призначення мiським головою на конкурснiй основi чи за iншою процедурою, передбаченою законодавством України.
       Порядок проведення конкурсу на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та Порядок проведення iспиту кандидатiв на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування виконавчих органiв Червоноградської мiської ради затверджено розпорядженням мiського голови вiд 05.08.2014 № 110-р " Про конкурсну комiсiю виконавчих органiв Червоноградської мiської ради та затвердження порядку проведення конкурсу на замiщення вакантних посад посадових осiб мiсцевого самоврядування "

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради