ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ
Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Управлiння юстицiї iнформує
Вимоги до найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу

      Найменування юридичної особи повинно мiстити iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму (крiм державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв влади Автономної Республiки Крим, державних, комунальних органiзацiй, закладiв, установ) та назву.
      Органiзацiйно-правова форма юридичної особи визначається вiдповiдно до класифiкацiї органiзацiйно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.
      Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також мiстити iнформацiю про мету дiяльностi, вид, спосiб утворення, залежнiсть юридичної особи та iншi вiдомостi згiдно з вимогами до найменування окремих органiзацiйно-правових форм юридичних осiб, установленими Цивiльним, Господарським кодексами України та цим Законом.
      Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню iншої юридичної особи (крiм органiв мiсцевого самоврядування).
      У найменуваннi юридичних осiб забороняється використовувати: повне чи скорочене найменування державних органiв або органiв мiсцевого самоврядування, або похiднi вiд цих найменувань, або iсторичнi державнi найменування, перелiк яких установлює Кабiнет Мiнiстрiв України, - у найменуваннях юридичних осiб приватного права; символiку комунiстичного та/або нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки";термiни, абревiатури, похiднi термiни, заборона використання яких передбачена законом.
      Законами можуть бути встановленi особливостi найменування товариств, холдингових компанiй, банкiв, пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв, торгово-промислової палати, навчальних закладiв, юридичних осiб, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi, волонтерських органiзацiй, адвокатських бюро, операторiв державних лотерей, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування та їх добровiльних об'єднань, полiтичних партiй, громадських об'єднань, профспiлок, їх органiзацiй та об'єднань, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань.
      Вимоги до написання найменування юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крiм органiзацiї профспiлки, встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.


Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації

      Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:
      1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
      2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
      3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
      4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
      5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
      6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;
      7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;
      8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;
      9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;
      10) установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;
      11) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;
      12) передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом;
      13) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;
      14) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;
      15) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.
      Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України.


Подання документів для державної реєстрації

      Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.
      У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
      Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.
      У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
      Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
       Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.
      Направлення судових рішень, які тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій здійснюється у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рішень.
      Направлення судових рішень щодо проведення реєстраційної дії для примусового виконання здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".


Надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру

      Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.
      Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надаються у виглядi:
      1) безоплатного доступу через портал електронних сервiсiв до:вiдомостей з Єдиного державного реєстру, якi актуальнi на момент запиту, необхiдних для видачi документiв дозвiльного характеру та лiцензiй, а також про виданi документи дозвiльного характеру та лiцензiї, для укладення цивiльно-правових договорiв, у тому числi щодо наявностi запису про державну реєстрацiю припинення або перебування юридичної особи у станi припинення, державну реєстрацiю припинення чи перебування у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, про мiсцезнаходження, види дiяльностi, центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 вiдсоткiв, про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осiб - правонаступникiв, про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi особи, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, санатора, голову комiсiї з припинення, лiквiдатора, управителя майна, наявнiсть обмежень щодо представництва, про вiдкриття виконавчого провадження, - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, iменем, iдентифiкацiйним кодом, реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв, серiєю та номером паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), перегляду, копiювання та роздрукування;основних вiдомостей про громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, якi актуальнi на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копiювання та роздрукування;результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, у тому числi виписки та установчих документiв юридичної особи, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копiювання та роздрукування;
      2) оприлюднення публiчної iнформацiї з Єдиного державного реєстру у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";
      3) безоплатного доступу через персональний кабiнет до документiв, поданих юридичною особою, фiзичною особою - пiдприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстрацiйних дiй, вiдомостей про результати їх розгляду, документiв, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi таких осiб в електроннiй формi, та вiдомостей про цих осiб, якi актуальнi на момент запиту та на визначену дату, - шляхом їх перегляду, копiювання та роздрукування;
      4) документiв у паперовiй та електроннiй формi, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi;
      5) виписок у паперовiй формi для проставлення апостилю та в електроннiй формi;
      6) витягiв у паперовiй та електроннiй формi, що мiстять вiдомостi, актуальнi на момент запиту або на визначену дату;
      7) суб'єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у режимi реального часу на платнiй основi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати iншi форми надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру та розмiр плати за їх надання.
      Банки, бюро кредитних iсторiй на свiй електронний запит отримують iнформацiю з Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi у режимi реального часу на платнiй основi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.
      Виписка формується за результатами проведення реєстрацiйної дiї.Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовiй формi та документи, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi, надаються протягом 24 годин пiсля надходження запиту, крiм вихiдних та святкових днiв.Витяги в електроннiй формi надаються в режимi реального часу.
      Витяги в паперовiй та електроннiй формi мають однакову юридичну силу.
      Порядок надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, перелiк додаткових вiдомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервiсiв, змiст виписки та витягу визначаються Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.Змiст виписки та витягу в частинi вiдомостей про виданi лiцензiї додатково визначається Мiнiстерством юстицiї України спiльно з уповноваженим органом з питань лiцензування.
      Державнi органи, у тому числi суди, органи Нацiональної полiцiї, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи безоплатно отримують вiдомостi з Єдиного державного реєстру з метою здiйснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.


Статус документiв та вiдомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

      Якщо документи та вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесенi до нього, такi документи та вiдомостi вважаються достовiрними i можуть бути використанi у спорi з третьою особою.
      Якщо вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовiрними i були внесенi до нього, третя особа може посилатися на них у спорi як на достовiрнi. Третя особа не може посилатися на них у спорi у разi, якщо вона знала або могла знати про те, що такi вiдомостi є недостовiрними.
      Якщо вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесенi до нього, вони не можуть бути використанi у спорi з третьою особою, крiм випадкiв, коли третя особа знала або могла знати цi вiдомостi.
      Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, використовуються для iдентифiкацiї юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, у тому числi пiд час провадження ними господарської дiяльностi та вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах.


Портал електронних сервiсiв

      Портал електронних сервiсiв повинен забезпечувати:
      1) подання документiв в електроннiй формi для державної реєстрацiї, лiцензування видiв господарської дiяльностi, видачi документiв дозвiльного характеру;
      2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацiю, лiцензування видiв господарської дiяльностi, видачi документiв дозвiльного характеру;
      3) перегляд стану розгляду поданих документiв;
      4) доступ до вiдомостей та документiв, визначених цим Законом;
      5) оприлюднення результатiв надання адмiнiстративних послуг;
      6) формування та подання запитiв в електроннiй формi про надання витягiв;
      7) перегляд, копiювання та роздрукування виписки, витягу, iнших документiв та вiдомостей з Єдиного державного реєстру;
      8) сплату адмiнiстративного збору та оплату надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платiжних систем через мережу Iнтернет у режимi реального часу;
      9) функцiонування персонального кабiнету;
      10) доступ державних органiв, у тому числi судiв, органiв Нацiональної полiцiї, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, а також органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб до вiдомостей з Єдиного державного реєстру;
      11) проведення iнших операцiй, визначених цим Законом.
      Порядок функцiонування порталу електронних сервiсiв визначається Мiнiстерством юстицiї України.


Загальнi засади державної реєстрацiї

      Державна реєстрацiя базується на таких основних принципах:
      1) обов'язковостi державної реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi;
      2) публiчностi державної реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi та документiв, що стали пiдставою для її проведення;
      3) врегулювання вiдносин, пов'язаних з державною реєстрацiєю, та особливостей державної реєстрацiї виключно цим Законом;
      4) державної реєстрацiї за заявницьким принципом;
      5) прийняття документiв для державної реєстрацiї та здiйснення державної реєстрацiї за принципом екстериторiальностi в межах України;
      6) єдностi методологiї державної реєстрацiї;
      7) об'єктивностi, достовiрностi та повноти вiдомостей у Єдиному державному реєстрi;
      8) внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру виключно на пiдставi та вiдповiдно до цього Закону;
      9) вiдкритостi та доступностi вiдомостей Єдиного державного реєстру.
      У разi видiлу юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя юридичних осiб, утворених у результатi видiлу, та державна реєстрацiя змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, про юридичну особу, з якої здiйснено видiл, щодо юридичної особи - правонаступника. Видiл вважається завершеним з дати державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, про юридичну особу, з якої здiйснено видiл, щодо юридичної особи - правонаступника.
      У разi злиття юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутвореної юридичної особи та державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття. Припинення вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття.
      У разi перетворення юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя припинення юридичної особи, що припиняється у результатi перетворення, та державна реєстрацiя новоутвореної юридичної особи. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрацiї новоутвореної юридичної особи.
      У разi подiлу юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутворених юридичних осiб та державна реєстрацiя припинення юридичної особи, що припиняється у результатi подiлу. Подiл вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичної особи, що припиняється у результатi подiлу.
      У разi приєднання юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi приєднання, та державна реєстрацiя змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.
      Фiзична особа - пiдприємець позбавляється статусу пiдприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi цiєю фiзичною особою.
      Представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi пiдлягають реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".


Оновлено форми заяв у сферi держреєстрацiї юросiб та ФОП

      Затверджено форми заяв у сферi держреєстрацiї юросiб, ФОП та громадських формувань, а саме:
      - заява про держреєстрацiю (акредитацiю) вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї
      - заява про держреєстрацiю включення вiдомостей про юрособу до ЄДР юросiб, ФОП та громадських формувань
      - заява про включення вiдомостей про ФОП до ЄДР юросiб, ФОП та громадських формувань
      - заява про держреєстрацiю громадського формування, що не має статусу юрособи
      - заява про держреєстрацiю змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, структурне утворення полiтичної партiї, що не мають статусу юрособи, постiйно дiючий третейський суд, що мiстяться в ЄДР
      - заява про держреєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, що мiстяться в ЄДР
      - заява про проведення держреєстрацiї змiн до вiдомостей про ФОП, що мiстяться в ЄДР юросiб, ФОП та громадських формувань
      - заява про держреєстрацiю змiн до вiдомостей про юрособу, що мiстяться в ЄДР юросiб, ФОП та громадських формувань
      - заява про держреєстрацiю переходу юрособи на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа або модельного статуту
      - заява про проведення держреєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi ФОП
      - заява про проведення держреєстрацiї припинення юрособи в результатi її лiквiдацiї
      - заява про держреєстрацiю символiки
      - заява про держреєстрацiю змiн до вiдомостей про символiку, що мiстяться в ЄДР
      - заява про створення вiдокремленого пiдроздiлу юрособи
      - заява про держреєстрацiю створення юрособи
      - заява про держреєстрацiю ФОП
      - заява про проведення держреєстрацiї припинення юрособи в результатi її реорганiзацiї
      Крiм цього, встановлено, що:
      1) документи у сферi держреєстрацiї юросiб, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юрособи, поданi до 01 сiчня 2016 року на розгляд Мiн'юсту та його територiальним органам, у тому числi через посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування, адмiнiстраторiв центрiв надання адмiнпослуг, пiдлягають розгляду держреєстраторами, посадовими особами Мiн'юсту та його територiальних органiв у строки та у порядку, передбаченi законодавством, що дiяли на дату подання таких документiв;
      2) до впровадження програмного забезпечення ЄДР юросiб, ФОП та громадських формувань, а також функцiонування порталу електронних сервiсiв юросiб, ФОП та громадських формувань:
      - надання послуг у сферi держреєстрацiї юросiб, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юрособи, здiйснюється вiдповiдно до законодавства за допомогою дiючого програмного забезпечення ЄДР юросiб та ФОП, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань;
      - виписки з ЄДР, сформованi за результатом проведених реєстрацiйних дiй, надаються у паперовiй формi на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 мiлiметрiв) без використання спецiальних бланкiв, проставляння пiдпису та печатки держреєстратора;
      - оприлюднення установчих документiв юрособи здiйснюється на веб-сайтi Мiн'юсту;
      3) до запровадження iнформацiйної взаємодiї мiж ЄДР та iнформацiйними системами Державної судової адмiнiстрацiї України вiдповiдно до Закону "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" в частинi передачi iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi примiрника судового рiшення, яке тягне за собою змiну вiдомостей в ЄДР, судового рiшення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй, такi примiрники судових рiшень подаються заявником або надсилаються судом у паперовiй формi;
      4) до запровадження iнформацiйної взаємодiї мiж ЄДР та iнформацiйними системами НКЦПФР вiдповiдно до Закону "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" вiдомостi, передбаченi ч.9 ст. 13 цього Закону, отримуються на письмовий запит держреєстратора юросiб, ФОП та громадських формувань, крiм випадкiв, коли такi вiдомостi були поданi безпосередньо заявником.

Наказ Мiнюсту вiд 06.01.16 р. № 15/5 набув чинностi з дня, наступного за днем офiцiйного опублiкування.

Державний реєстратор вiдповiдно до Закону України Вiд 26.11.2015року №835-VIII

      Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освiту, вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Мiнiстерством юстицiї України, та перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї (крiм нотарiусiв), та нотарiус..
      Державний реєстратор:
      - приймає документи;
      - перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду документiв;
      - перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для вiдмови у державнiй реєстрацiї;
      - проводить реєстрацiйну дiю (у тому числi з урахуванням принципу мовчазної згоди) за вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй реєстрацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
      - веде Єдиний державний реєстр;
      - веде реєстрацiйнi справи;
      - здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.
      Державний реєстратор пiд час проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також пiд час державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи у зв'язку iз смертю або оголошенням померлим вiдповiдного засновника (учасника), обов'язково використовує вiдомостi Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.
      Iнформацiя з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi.
      Користування Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян здiйснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить вiдповiдну державну реєстрацiю.
      Державний реєстратор не має права проводити реєстрацiйнi дiї щодо суб'єкта державної реєстрацiї, з яким державний реєстратор перебуває у трудових вiдносинах або засновником (учасником) якого вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором.
      Державний реєстратор не має права проводити реєстрацiйнi дiї щодо себе, свого чоловiка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичiв (батькiв, дiтей, онукiв, дiда, баби, братiв, сестер), а також юридичних осiб, засновником (учасником) яких вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором вiдповiдного суб'єкта державної реєстрацiї.
      Втручання будь-яких органiв, їх посадових осiб, громадян, юридичних осiб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у дiяльнiсть державного реєстратора пiд час проведення реєстрацiйних дiй, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.
      У разi збройного конфлiкту, тимчасової окупацiї, проведення антитерористичної операцiї Мiнiстерство юстицiї України може прийняти рiшення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру державних реєстраторiв, що дiють на вiдповiднiй територiї (нотарiальному окрузi).


Система органiв державної реєстрацiї вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань"

      1. Систему органiв у сферi державної реєстрацiї становлять:
      - Мiнiстерство юстицiї України;
      - iншi суб'єкти державної реєстрацiї.
      2. До повноважень Мiнiстерства юстицiї України у сферi державної реєстрацiї належить:
      - формування державної полiтики у сферi державної реєстрацiї;
      - нормативно-правове, методологiчне та iнформацiйне забезпечення у сферi державної реєстрацiї;
      - координацiя дiяльностi у сферi державної реєстрацiї громадських формувань;
      - контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї;
      - здiйснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;
      - визначення технiчного адмiнiстратора;
      - забезпечення надання доступу державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру та прийняття рiшень про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;
      - розгляд скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України та прийняття обов'язкових до виконання суб'єктами державної реєстрацiї рiшень, передбачених цим Законом;
      - складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;
      - взаємодiя з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, мiжнародними органiзацiями з питань державної реєстрацiї;
      - державна реєстрацiя полiтичних партiй, всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв, вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних неурядових органiзацiй, представництв, фiлiй iноземних благодiйних органiзацiй, постiйно дiючих третейських судiв, засновниками яких є всеукраїнськi громадськi органiзацiї, всеукраїнських творчих спiлок та їхньої символiки;
      - надання виписок та iнформацiйних довiдок у паперовiй формi для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;
      - здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.
      3. До повноважень iнших суб'єктiв державної реєстрацiї належить:
      - забезпечення:
      - -прийому документiв, поданих для державної реєстрацiї;
      - -державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй;
      - -ведення Єдиного державного реєстру та надання вiдомостей з нього;
      - -ведення реєстрацiйних справ;
      - здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.
      Акредитованi суб'єкти можуть здiйснювати усi повноваження, визначенi у цiй частинi, або здiйснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачi документiв у сферi державної реєстрацiї на пiдставi договору з iншим суб'єктом державної реєстрацiї та/або нотарiусом.


Системна реформа у сферi державної реєстрацiї

      26 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (далi - Закон).
      Цим Законом передбачається реформування системи надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Вiдповiдно до прийнятого Закону передбачається викладення в новiй редакцiї базового закону у сферi державної реєстрацiї, який вiдтепер називатиметься Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".
      Законом передбачається децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї. Зокрема, функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв буде передано органам мiсцевого самоврядування, держадмiнiстрацiям, нотарiусам та банкам. Разом з тим, державну реєстрацiю громадських формувань продовжать здiйснювати органи юстицiї.
      Нормами Закону також запроваджується:
      - унiфiкацiя процедур та єднiсть методологiї державної реєстрацiї;
      - подання документiв для державної реєстрацiї та здiйснення державної реєстрацiї за принципом екстериторiальностi в межах України;
      - можливiсть подання електронних документiв для проведення всiх реєстрацiйних дiй;
      - скорочення перелiку документiв, що подаються для державної реєстрацiї (у тому числi за рахунок їх отримання в електроннiй формi вiд державних органiв);
      - скасування щорiчного пiдтвердження та щорiчної подачi фiнзвiтностi (буде отримуватись з вiдомчого реєстру органу статистики);
      - можливiсть заповнення за бажанням заявника заяви про проведення державної реєстрацiї безпосередньо особою, яка її приймає, тобто державним реєстратором;
      - скасування паперових виписок та установчих документiв та запровадження їх отримання в електронному виглядi через Портал електронних сервiсiв;
      - замiна шести державних реєстрiв (Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, Єдиного лiцензiйного реєстру, Реєстру документiв дозвiльного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Єдиного реєстру пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство) на один -
      Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;
      - дворiвнева система адмiнiстративного оскарження рiшень державних реєстраторiв з можливiстю скасування рiшення та проведення державної реєстрацiї (у разi оскарження вiдмови у державнiй реєстрацiї);
      - запровадження вiдповiдальностi суб'єктiв державної реєстрацiї за порушення у сферi державної реєстрацiї (тимчасове блокування та анулювання доступу до реєстру; скасування акредитацiї банку як суб'єкта державної реєстрацiї).
      Законом також передбачається внесення вiдповiдних змiн до ряду нормативно-правових актiв: ГК України, ГПК України, ЦК України, ЦПК України, Кодексу адмiнiстративного судочинства України, Кримiнального кодексу України, КПК України, та Законiв України "Про господарськi товариства", "Про Аудиторську дiяльнiсть", "Про нотарiат", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi", "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi", "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" та iн.
      Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм окремих пунктiв, якi набирають чинностi вiдповiдно з 1 сiчня 2016 року та 1 сiчня 2017 року.


Реформування системи державної реєстрацiї

      У газетi "Голос України" за 12.12.2015 р. № 232 опублiковано Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" вiд 26.11.2015 р. № 835-VIII (далi - Закон № 835).
      Зокрема, викладено в новiй редакцiї Закон України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV, яким, серед iншого:
      - передбачена низка доповнень до положень щодо громадських формувань;
      - розширено перелiк вiдомостей, котрi має мiстити ЄДР;
      - виписано порядок оскарження рiшень, дiй, бездiяльностi у сферi держреєстрацiї;
      - передано органам мiсцевого самоврядування, мiсцевим держадмiнiстрацiям, нотарiусам повноваження з надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв тощо.
      Як випливає iз "Прикiнцевих та перехiдних положень" Закону № 835, нововведення мають запрацювати до 1 сiчня 2017 року. Саме до цiєї дати Кабмiну доручено забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру:
      - органами лiцензування, державними адмiнiстраторами й дозвiльними органами - вiдомостями про дiючi лiцензiї та документи дозвiльного характеру, що виданi до цiєї дати;
      - Мiн'юстом - символiкою громадських формувань, вiдомостями про громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, та iншими вiдомостями про юридичну особу, якi пiдлягають унесенню до цього реєстру при створеннi юридичної особи вiдповiдно до Закону № 835, але не були внесенi до нього до зазначеної дати.
      Водночас Законом № 835 передбачено: до 1 сiчня 2016 року (у разi надiлення повноваженнями у сферi державної реєстрацiї до 1 сiчня 2016 року - у строки, визначенi рiшенням Кабмiну) реєстрацiйнi справи мають бути переданi Мiнiстерством юстицiї України та його територiальними органами виконавчим органам мiських рад мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київськiй, Севастопольськiй мiським, районним, районним у мiстах Києвi та Севастополi державним адмiнiстрацiям.


Трудовi вiдносини в кооперптивних роганiзацiях

      Правове регулювання трудових вiдносин
      Трудовi вiдносини в кооперативних органiзацiях регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутами кооперативних органiзацiй та правилами їх внутрiшнього розпорядку.
      Для здiйснення мети i статутних завдань кооперативна органiзацiя може залучати до роботи за трудовим договором осiб, якi не є її членами. У разi залучення осiб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторiн мiж кооперативною органiзацiєю та найманим працiвником може укладатися договiр у формi контракту.
      Кооперативна органiзацiя самостiйно визначає форми i систему оплати працi своїх членiв i найманих працiвникiв з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
      Соцiальна пiдтримка членiв кооперативних органiзацiй та найманих працiвникiв
      Кооперативнi органiзацiї гарантують своїм членам та найманим працiвникам оплату працi вiдповiдно до фаху, квалiфiкацiї та особистого трудового внеску, належнi умови працi, а також забезпечують соцiально-економiчнi гарантiї, передбаченi законодавством.
      За рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу працiвникам кооперативу можуть надаватися додатковi пiльги соцiального захисту за рахунок доходу кооперативу.
      Охорона працi
      Кооперативна органiзацiя забезпечує додержання встановлених вiдповiдно до законодавства вимог з охорони працi, технiки безпеки, санiтарних вимог на виробництвi.
      Кооперативна органiзацiя несе вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну здоров'ю членiв кооперативу - фiзичних осiб, найманих працiвникiв внаслiдок виконання ними своїх службових обов'язкiв, вiдповiдно до закону.


Кооперативне об'єднання

      Кооперативне об'єднання - спiлка, лiга, асоцiацiя, альянс та iншi форми добровiльного об'єднання кооперативiв за видами дiяльностi чи територiальною ознакою з метою створення сприятливих умов для дiяльностi кооперативiв, що входять до його складу, та їх членiв.
      Членом кооперативного об'єднання також може бути iнше кооперативне об'єднання.
      Кооперативнi об'єднання створюються та дiють з мiсцевим (сiльським, селищним, мiським, районним, обласним, республiканським в Автономнiй Республiцi Крим) або загальнодержавним статусом i є некомерцiйними органiзацiями.
      Члени кооперативного об'єднання будь-якого рiвня - кооперативи, кооперативнi об'єднання - зберiгають статус юридичної особи.
      Порядок створення кооперативного об'єднання
      Кооперативне об'єднання створюється за рiшенням установчих зборiв, конференцiї, з'їзду уповноважених представникiв кооперативiв, кооперативних об'єднань.
      Установчi збори, конференцiя, з'їзд ухвалюють установчий договiр, затверджують статут та обирають органи управлiння кооперативного об'єднання.
      Кооперативне об'єднання набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрацiї, яка здiйснюється в порядку, передбаченому законом.
      Установчий договiр кооперативного об'єднання
      Установчий договiр кооперативного об'єднання повинен мiстити:
      - склад засновникiв кооперативного об'єднання, їх найменування, данi про державну реєстрацiю;
      - порядок створення кооперативного об'єднання;
      - вiдомостi про розмiри та порядок сплати вступних, членських та iнших внескiв;
      - рiшення про обрання та повноваження посадових осiб, вiдповiдальних за створення, реєстрацiю та органiзацiю роботи кооперативного об'єднання;
      - рiшення про затвердження статуту кооперативного об'єднання;
      - порядок формування i використання доходiв кооперативного об'єднання;
      - порядок виходу з кооперативного об'єднання.
      Установчий договiр може мiстити iншi положення з питань дiяльностi кооперативного об'єднання.
      Статут кооперативного об'єднання
      Кооперативне об'єднання дiє на пiдставi статуту, який затверджується установчими зборами (конференцiєю, з'їздом) уповноважених представникiв кооперативiв, кооперативних об'єднань.
      Статут кооперативного об'єднання повинен мiстити:
      - найменування, статус та мiсцезнаходження кооперативного об'єднання;
      - перелiк його членiв;
      - порядок прийняття, внесення змiн до статуту;
      - мету створення i завдання, а також вичерпний перелiк видiв дiяльностi кооперативного об'єднання;
      - порядок створення та повноваження органiв управлiння та ревiзiйно-контрольних органiв кооперативного об'єднання;
      - умови i порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;
      - права та обов'язки членiв кооперативного об'єднання;
      - порядок встановлення розмiру та сплати вступного, членського та iнших внескiв;
      - порядок прийняття рiшень органами управлiння кооперативного об'єднання;
      - джерела формування, порядок розпорядження та використання майна кооперативного об'єднання;
      - порядок утворення та використання фондiв;
      - порядок розподiлу доходiв та погашення збиткiв кооперативного об'єднання;
      - майнову вiдповiдальнiсть кооперативного об'єднання та його членiв;
      - порядок облiку i звiтностi в кооперативному об'єднаннi;
      - порядок лiквiдацiї та реорганiзацiї кооперативного об'єднання та вирiшення пов'язаних з цим майнових питань.
      Статут кооперативного об'єднання може мiстити iншi положення з питань його дiяльностi.


Взаємовiдносини мiж державою i кооперативними органiзацiями

      Держава гарантує додержання прав i законних iнтересiв кооперативних органiзацiй та їх членiв, максимально сприяє розвитку i змiцненню їх господарської самостiйностi.
      Держава сприяє пiдготовцi висококвалiфiкованих кадрiв для системи кооперацiї, розвитку мережi кооперативної освiти, проведенню наукових дослiджень з питань кооперацiї.
      Кооперативнi органiзацiї взаємодiють з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування в питаннях виробництва продукцiї та надання послуг з метою зниження рiвня безробiття, розв'язання iнших економiчних i соцiальних проблем.
      Власнiсть кооперативних органiзацiй є недоторканною, перебуває пiд захистом держави i охороняється законом.
      Забороняється використання майна кооперативних органiзацiй на цiлi, не пов'язанi з їх статутною дiяльнiстю.
      Держава не вiдповiдає за зобов'язаннями кооперативних органiзацiй, а кооперативнi органiзацiї не вiдповiдають за зобов'язаннями держави.
      Забороняється втручання органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть кооперативних органiзацiй, крiм випадкiв, прямо передбачених законом.
      Збитки, завданi кооперативнiй органiзацiї внаслiдок виконання рiшень органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування або їх посадових осiб, а також внаслiдок невиконання чи неналежного виконання органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування передбачених законодавством обов'язкiв щодо цiєї органiзацiї, пiдлягають вiдшкодуванню у встановленому порядку. Спори з питань вiдшкодування збиткiв вирiшуються у судовому порядку.
      Контроль за дiяльнiстю кооперативних органiзацiй
      Контроль за дiяльнiстю кооперативних органiзацiй здiйснюють вiдповiднi органи державної влади в межах своєї компетенцiї, встановленої законом.


Житлово-будiвельний кооператив

      Житлово-будiвельний кооператив - юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами, якi добровiльно об'єдналися на основi об'єднання їх майнових пайових внескiв для участi в будiвництвi або реконструкцiї житлового будинку (будинкiв) i наступної його (їх) експлуатацiї. Житлово-будiвельний кооператив є некомерцiйною органiзацiєю, метою якої є задоволення потреб його членiв у житлi.
      За класифiкацiєю Закону України "Про кооперацiю" це може бути як виробничий (кооператив безпосередньо будує житло та вiльно продає його на ринку; при цьому створення виробничого кооперативу не означає, що в ньому можуть працювати лише його члени - ч. 2 ст. 34 Закону України "Про кооперацiю" дозволяє кооперативу залучати до роботи за трудовим договором осiб, якi не є його членами), так i споживчий (кооператив, маючи грошовi внески його членiв, звертається як замовник до спецiалiзованої пiдрядної органiзацiї, яка виконує всi будiвельнi роботи, наслiдком чого є перехiд усiх збудованих квартир у власнiсть його членiв).
      Житлово-будiвельний кооператив дiє на засадах самоврядування. Термiн "самоврядування" стосовно кооперативу означає право та реальну здатнiсть його членiв самостiйно вирiшувати питання дiяльностi кооперативу в межах законодавства України та статуту кооперативу. Житлово-будiвельний кооператив здiйснює експлуатацiю i ремонт належного йому житлового будинку (будинкiв) та утримання прибудинкової територiї за рахунок коштiв кооперативу на засадах самооплатностi. В цiй частинi не має законодавчого пiдтвердження.
      Права i обов'язки членiв житлово-будiвельного кооперативу
      Член житлово-будiвельного (житлового) кооперативу має право володiння i користування, а за згодою кооперативу - i розпорядження квартирою, яку вiн займає в будинку кооперативу, якщо вiн не викупив її.
      Член житлово-будiвельного кооперативу має тi ж права, що i власник - володiє, користується i розпоряджається квартирою i має право щодо неї чинити будь-якi дiї згiдно iз законодавством про житлово-будiвельнi кооперативи, якщо ним повнiстю сплачено пайовi внески. Вiн зобов'язаний дотримуватися правил користування примiщеннями житлових будинкiв i прибудинковими територiями: є спiввласником на правi спiльної (загальнопайової) власностi допомiжних примiщень будинку, його конструктивних елементiв i технiчного обладнання, що перебуває у спiльному користуваннi.
      Частка кожного власника квартири у майнi, що перебуває у спiльному користуваннi, пропорцiйна частцi площi його квартири у загальнiй площi.
      У разi викупу квартири член житлово-будiвельного (житлового) кооперативу стає її власником.
      У власнiсть членiв житлово-будiвельних кооперативiв згiдно iз Цивiльним кодексом i Законом України "Про кооперацiю" переходять лише квартири. Об'єкти загального користування (коридори, лiфти, дахи, пiдвали, смiттєпроводи, елементи iнженерного обладнання тощо) залишаються у власностi кооперативу.


Садiвничi товариства

      Садiвничi товариства - це специфiчнi об'єднання громадян для спiльного здiйснення своїх потреб у вирощуваннi фруктiв, ягiд, овочiв, проведеннi iншого сiльськогосподарського виробництва на своїх садових дiлянках, а також створення умов для вiдпочинку, оздоровлення, проведення вiльного часу членiв товариства та їх сiмей.
      Здебiльшого садiвничi товариства реєструються як об'єднання громадян згiдно iз Законом № 2460-XII, ст. 24 якого визначено, що об'єднання громадян, створенi ними установи та органiзацiї зобов'язанi вести оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, зареєструватись в органах державної податкової iнспекцiї та вносити до бюджету платежi у порядку i розмiрах, передбачених законодавством.
      Крiм того, є чимало садiвничих товариств, зареєстрованих як кооператив вiдповiдно до Закону № 8998-XI, який i на сьогоднi є чинним в Українi. Статтею 21 зазначеного Закону встановлено, що оподатковуються дохiд (прибуток) кооперативу, а також особистi доходи членiв кооперативу та осiб, якi працюють у ньому за трудовим договором. Кооператив зобов'язаний суворо додержувати податкової дисциплiни.
      За обома законодавчими актами садiвничi товариства є юридичними особами, мають повну господарську самостiйнiсть у провадженнi своєї дiяльностi, покривають свої витрати, як правило, за рахунок внескiв членiв товариства, а також пiдлягають державнiй реєстрацiї та є платниками податкiв i як платники податкiв повиннi перебувати на облiку в органах державної податкової служби. Взяття на облiк та ведення облiку садiвничих товариств здiйснюються вiдповiдно до Iнструкцiї № 80.
      Основну дiяльнiсть садiвничих товариств не спрямовано на отримання прибутку, але в статутних документах садiвничого товариства можуть зазначатися й iншi види дiяльностi, якi передбачають одержання прибутку згiдно з чинним законодавством. Пунктом 7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР визначено, що садiвничi товариства, якi провадять вiдповiдно до статуту тiльки основну дiяльнiсть, можуть бути зареєстрованi як неприбутковi органiзацiї. Причому реєстр всiх неприбуткових органiзацiй, якi звiльняються вiд оподаткування згiдно з положеннями цiєї статтi, веде центральний податковий орган (Положення № 232). Тобто садiвниче товариство або може бути платником податку на прибуток, або бути включеним до реєстру неприбуткових органiзацiй. У будь-якому з випадкiв воно має перебувати на облiку (бути зареєстрованим) у податковiй iнспекцiї за своїм мiсцезнаходженням.
      Земля садiвничого товариства складається з дiлянок, що займають члени товариства, а також iз земель загального користування (дороги, стоянки автотранспорту, водойми, споруди загального користування тощо). Тому навiть у разi приватизацiї членами садiвничого товариства земельних дiлянок податок за землi загального користування має сплачувати саме садiвниче товариство. Садiвничi товариства також мають сплачувати збiр за спецiальне використання водних ресурсiв, якщо такi ресурси використовуються не тiльки для задоволення власних питних та санiтарно-гiгiєнiчних потреб, а й для виробничих, наприклад, для поливу земельних дiлянок, а також зобов'язанi утримувати та перераховувати до бюджету прибутковий податок з громадян, якi працюють у садiвничих товариствах чи кооперативах за трудовим чи iншим цивiльно-правовим договором (голова правлiння, бухгалтер (касир), електрик, сторож та iн.). У садiвничих товариств можуть виникати обов'язки зi сплати iнших податкiв.
      Згiдно зi ст. 1 Закону № 2181-III садiвничi товариства є платниками податкiв як юридичнi особи, на яких покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки i збори (обов'язковi платежi), пеню та штрафнi санкцiї.
      Наслiдком приватизацiї членами садiвничих товариств земельних дiлянок з одержанням Державних актiв на право власностi є лише змiни в оподаткуваннi землi садiвничого товариства. Така приватизацiя не є реорганiзацiєю та не тягне за собою втрату статусу платника податкiв садiвничим товариством. Садiвничi товариства, членами яких повнiстю проведено приватизацiю земельних дiлянок з одержанням Державних актiв на право власностi, i тi, у яких таку приватизацiю ще не проведено або проведено не повнiстю, повиннi стати на облiк в органах державної податкової служби пiсля державної реєстрацiї, подавати декларацiї та податкову звiтнiсть, а також сплачувати податки у порядку, визначеному законодавством.


Передплата бюлетня Нацiональної служби посередництва та примирення на 2016 рiк

Щодо внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi та не пов'язанi iз змiнами до установчих документiв

      Порядок внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi та не пов'язанi iз змiнами до установчих документiв юридичної особи, встановлений статтею 19 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Згiдно iз частиною другою зазначеної вище статтi, якщо змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, пов'язанi iз змiною керiвника або осiб, що обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, крiм документiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, особа, уповноважена дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про змiну зазначених осiб та/або примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю) розпорядчого документа про їх призначення.
      Вищезазначенi документи є пiдтвердженням повноважень новообраного керiвника юридичної особи.


Щодо порядку пiдписання установчих документiв юридичної особи та змiн до них

      Вiдповiдно до статтi 87 Цивiльного кодексу України (далi - ЦКУ) для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють документи, якi викладаються письмово i пiдписуються всiма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений iнший порядок їх затвердження.
      Згiдно iз частиною п'ятою статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (далi - Закон про реєстрацiю) установчi документи юридичної особи, а також змiни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та пiдписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлений iнший порядок їх затвердження.
      Вiдповiдно до статтi 238 ЦКУ представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинiв, право на вчинення яких має особа, яку вiн представляє. Статтею 244 ЦКУ визначено представництво за довiренiстю. Довiренiстю є письмовий документ, що видається однiєю особою iншiй особi для представництва перед третiми особами. Представництво за довiренiстю може _рунтуватися на актi органу юридичної особи


Порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за судовим рiшенням щодо визнання її банкрутом

      Суд, який постановив рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, у день набрання рiшенням законної сили надсилає його державному реєстратору за мiсцезнаходженням фiзичної особи - пiдприємця.
      Дата надходження судового рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця внести до Єдиного державного реєстру запис про таке рiшення суду та в той же день повiдомити органи статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України про внесення до Єдиного державного реєстру такого запису.
      Суд, який постановив рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом, у день набрання ним законної сили надсилає його копiю державному реєстратору за мiсцем державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця. Дата надходження вiдповiдного судового рiшення вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом внести до Єдиного державного реєстру запис про судове рiшення щодо визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом i в той же день повiдомити органи статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України, а також фiзичну особу - пiдприємця, щодо якої було прийнято рiшення суду, про внесення такого запису.
      У разi якщо судом постановлено рiшення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом, суд, що постановив вiдповiдне рiшення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за мiсцем реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця для внесення вiдповiдного запису. Дата надходження вiдповiдного судового рiшення вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом заповнити реєстрацiйну картку про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з визнанням її банкрутом та в той же день видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) їй повiдомлення про внесення такого запису.
      У разi якщо пiсля завершення процедури банкрутства, встановленої законом, судом постановлено рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство, суд, що постановив вiдповiдне рiшення, у день набрання ним законної сили надсилає його державному реєстратору за мiсцем реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство.
      Дата надходження судового рiшення про припинення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор повинен у день надходження судового рiшення про припинення провадження у справi про банкрутство внести до Єдиного державного реєстру запис про припинення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця.


Надання доступу до Єдиного державного реєстру судам загальної юрисдикцiї

      Судам загальної юрисдикцiї на безоплатнiй основi надається безперешкодний доступ до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Доступ суду до вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв забезпечується шляхом безоплатного пiдключення суду до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Використання судом iнформацiї здiйснюється у формi спецiального витягу, що формується суддею, який здiйснює розгляд справи, пiдписується ним з обов'язковим зазначенням дати i часу його формування та мети отримання таких вiдомостей i долучається до матерiалiв справи.
      Суду забороняється надавати iншим особам за їх зверненням вiдомостi Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Вiдповiдальнiсть за органiзацiю доступу суду до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та контроль за дотриманням вимог щодо захисту iнформацiї здiйснює керiвник апарату суду.
      Порядок доступу суду до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв визначається положенням, що затверджується Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з Державною судовою адмiнiстрацiєю України.


Скороченi строки надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i розмiр плати за їх надання у такi строки

      Детальнiше


Реєстрацiя земель сiльськогосподарського призначення

      Реєстрацiйна служба Червоноградського мiського управлiння юстицiї звертає увагу, що Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення" вiд 5 березня 2015 року N 247-VIII внесенi змiни до повноважень нотарiусiв пiд час здiйснення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
      До Закону України "Про нотарiат" внесенi новi положення, що стосуються делегування нотарiусам повноважень державних кадастрових реєстраторiв, зокрема:
      - нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй та/або пiд час здiйснення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно щодо земельної дiлянки має доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку встановленим законодавством України;
      - нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй щодо земельної дiлянки (крiм посвiдчення заповiту) та/або пiд час здiйснення державної реєстрацiї речових прав на земельну дiлянку здiйснює пошук у Державному земельному кадастрi вiдомостей про зареєстровану земельну дiлянку та за його результатами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг iз Державного земельного кадастру про земельну дiлянку, який пiдписує та посвiдчує печаткою нотарiуса. Витяг залишається у справi державної нотарiальної контори чи приватного нотарiуса.
      Зазначеним Законом також були внесенi важливi змiни до Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Так, державна реєстрацiя речових прав, похiдних вiд права власностi, на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення може здiйснюватися нотарiусом незалежно вiд нотарiального посвiдчення договору, на пiдставi якого виникає таке право (ч. 5 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").
      Закон України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнено новою ст. 4-2, якою врегульовано особливостi державної реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення, право власностi на якi виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року. Зокрема, державна реєстрацiя похiдного речового права, у тому числi оренди, на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, право власностi на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, здiйснюється одночасно з державною реєстрацiєю права власностi на таку земельну дiлянку (крiм випадкiв, коли право власностi на таку земельну дiлянку вже зареєстровано в Державному реєстрi прав) на пiдставi заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, поданої власником чи майбутнiм орендарем. Державна реєстрацiя права власностi на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, у разi подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень набувачем похiдного речового права на таку земельну дiлянку, може здiйснюватися без подання заявником документа, на пiдставi якого виникло право власностi, вiдповiдно до чинного на момент оформлення права законодавства, за умови наявностi iнформацiї про зареєстровану земельну дiлянку у Державному земельному кадастрi. Крiм того зазначаємо, що 07.04.2014 року набув чинностi Наказ Мiнiстерства юстицiї України "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 28 травня 2014 року N 845/5" вiд 31.03.2015 N 463/5.
      Вiдповiдно до вказаних змiн державна реєстрацiя прав на землi сiльськогосподарського призначення може проводитися:
      1) державними реєстраторами прав на нерухоме майно територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України за мiсцем розташування земельної дiлянки, а також державними реєстраторами iнших територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України, якi дiють у межах вiдповiдної областi;
      2) нотарiусом у випадках, передбачених абз. 4 ч. 5 ст. 3 та ст. 4 2 Закону "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", за мiсцем розташування земельної дiлянки або у межах вiдповiдної областi, де розташована така земельна дiлянка.
      Реєстрацiйнi, облiковi справи або документи, що були виданi, оформленi або отриманi нотарiусом, державним реєстратором (у разi коли реєстрацiйна справа вiдкрита за мiсцем розташування земельної дiлянки), державнi реєстратори iнших територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України, якi дiють у межах вiдповiдної областi, у строки та/або графiки, визначенi керiвником головного територiального управлiння юстицiї у вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, передають територiальному органу Мiнiстерства юстицiї України за мiсцем розташування такої земельної дiлянки вiдповiдно до Порядку передачi документiв у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20 сiчня 2012 року N 111/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 сiчня 2012 року за N 118/20431. Проаналiзованi запровадженi змiни у законодавствi України загалом стосуються багатьох аспектiв дiяльностi агропромислового сектору України, що роблять значний крок, з однiєї сторони, до створення сприятливих умов ведення бiзнесу в Українi, а з iншої удосконалюють механiзми державної реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


Скороченi строки надання послуг у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i розмiр плати за їх надання у такi строки

      Детально...


Реєстрацiя земель сiльськогосподарського призначення

      Реєстрацiйна служба Червоноградського мiського управлiння юстицiї звертає увагу, що Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення" вiд 5 березня 2015 року N 247-VIII внесенi змiни до повноважень нотарiусiв пiд час здiйснення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
      До Закону України "Про нотарiат" внесенi новi положення, що стосуються делегування нотарiусам повноважень державних кадастрових реєстраторiв, зокрема:
      - нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй та/або пiд час здiйснення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно щодо земельної дiлянки має доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку встановленим законодавством України;
      - нотарiус пiд час вчинення нотарiальних дiй щодо земельної дiлянки (крiм посвiдчення заповiту) та/або пiд час здiйснення державної реєстрацiї речових прав на земельну дiлянку здiйснює пошук у Державному земельному кадастрi вiдомостей про зареєстровану земельну дiлянку та за його результатами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру формує витяг iз Державного земельного кадастру про земельну дiлянку, який пiдписує та посвiдчує печаткою нотарiуса. Витяг залишається у справi державної нотарiальної контори чи приватного нотарiуса.
      Зазначеним Законом також були внесенi важливi змiни до Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Так, державна реєстрацiя речових прав, похiдних вiд права власностi, на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення може здiйснюватися нотарiусом незалежно вiд нотарiального посвiдчення договору, на пiдставi якого виникає таке право (ч. 5 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").
      Закон України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнено новою ст. 4-2, якою врегульовано особливостi державної реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення, право власностi на якi виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року. Зокрема, державна реєстрацiя похiдного речового права, у тому числi оренди, на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, право власностi на яку виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, здiйснюється одночасно з державною реєстрацiєю права власностi на таку земельну дiлянку (крiм випадкiв, коли право власностi на таку земельну дiлянку вже зареєстровано в Державному реєстрi прав) на пiдставi заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, поданої власником чи майбутнiм орендарем. Державна реєстрацiя права власностi на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, у разi подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень набувачем похiдного речового права на таку земельну дiлянку, може здiйснюватися без подання заявником документа, на пiдставi якого виникло право власностi, вiдповiдно до чинного на момент оформлення права законодавства, за умови наявностi iнформацiї про зареєстровану земельну дiлянку у Державному земельному кадастрi. Крiм того зазначаємо, що 07.04.2014 року набув чинностi Наказ Мiнiстерства юстицiї України "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 28 травня 2014 року N 845/5" вiд 31.03.2015 N 463/5.
      Вiдповiдно до вказаних змiн державна реєстрацiя прав на землi сiльськогосподарського призначення може проводитися:
      1) державними реєстраторами прав на нерухоме майно територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України за мiсцем розташування земельної дiлянки, а також державними реєстраторами iнших територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України, якi дiють у межах вiдповiдної областi;
      2) нотарiусом у випадках, передбачених абз. 4 ч. 5 ст. 3 та ст. 4 2 Закону "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", за мiсцем розташування земельної дiлянки або у межах вiдповiдної областi, де розташована така земельна дiлянка.
      Реєстрацiйнi, облiковi справи або документи, що були виданi, оформленi або отриманi нотарiусом, державним реєстратором (у разi коли реєстрацiйна справа вiдкрита за мiсцем розташування земельної дiлянки), державнi реєстратори iнших територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України, якi дiють у межах вiдповiдної областi, у строки та/або графiки, визначенi керiвником головного територiального управлiння юстицiї у вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi, передають територiальному органу Мiнiстерства юстицiї України за мiсцем розташування такої земельної дiлянки вiдповiдно до Порядку передачi документiв у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20 сiчня 2012 року N 111/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26 сiчня 2012 року за N 118/20431. Проаналiзованi запровадженi змiни у законодавствi України загалом стосуються багатьох аспектiв дiяльностi агропромислового сектору України, що роблять значний крок, з однiєї сторони, до створення сприятливих умов ведення бiзнесу в Українi, а з iншої удосконалюють механiзми державної реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


Адмiнiстративний збiр за проведення державної реєстрацiї

      За проведення державної реєстрацiї змiн:
      - що вносяться до установчих документiв юридичної особи, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,05 мiнiмальної заробiтної плати;
      - iменi або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,02 мiнiмальної заробiтної плати.
      Адмiнiстративний збiр не справляється за проведення державної реєстрацiї змiн, що вносяться до установчих документiв:
      - благодiйних органiзацiй;
      - юридичних осiб, пов'язаних iз прийняттям Закону України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їх символiки", а також змiни мiсцезнаходження юридичної особи, мiсця проживання фiзичної особи у зв'язку iз змiною назви (перейменуванням) скверiв, бульварiв, вулиць, провулкiв, узвозiв, проїздiв, проспектiв, площ, майданiв, набережних, мостiв, iнших об'єктiв топонiмiки населених пунктiв.
      За видачу дублiката оригiналу установчих документiв та змiн до них, засвiдчених державним реєстратором, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,02 мiнiмальної заробiтної плати.
      Кошти, одержанi вiдповiдно до цього Закону як адмiнiстративний збiр, зараховуються до державного бюджету.
      Документом, що пiдтверджує внесення адмiнiстративного збору, є копiя квитанцiї, виданої банком, копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку, квитанцiя з платiжного термiнала, квитанцiя (чек) з поштового вiддiлення зв'язку.
      Адмiнiстративний збiр справляється у вiдповiдному розмiрi вiд мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються документи для проведення вiдповiдної реєстрацiйної дiї.


Статус вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв
Якщо вiдомостi, якi пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесенi до нього, то такi вiдомостi вважаються достовiрними i можуть бути використанi в спорi з третьою особою, доки до них не внесено вiдповiдних змiн.
      Якщо вiдомостi, якi пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовiрними i були внесенi до нього, то третя особа може посилатися на них у спорi як на достовiрнi. Третя особа не може посилатися на них у спорi у разi, якщо вона знала або могла знати про те, що такi вiдомостi є недостовiрними.
      Якщо вiдомостi, якi пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не були до нього внесенi, вони не можуть бути використанi в спорi з третьою особою, крiм випадкiв, коли третя особа знала або могла знати цi вiдомостi.
      Вiдомостi, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, використовуються для iдентифiкацiї юридичної особи, або її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичної особи - пiдприємця пiд час провадження ними господарської дiяльностi, а також для вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах.


Вiдомостi щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку мiсцевих (республiканських в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстi) органiзацiй полiтичних партiй в межах м. Червонограда

Оприлюднення вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Вiдповiдно до стаття 22 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв повiдомлення з iнформацiєю про:
      - проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      - змiну мiсцезнаходження юридичної особи;
      - змiну найменування юридичної особи;
      - прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рiшення про видiл;
      - прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи;
      - втрати оригiналiв установчих документiв;
      - персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) та її голову або призначення лiквiдатора;
      - постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством юридичної особи;
      - постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи;
      - зменшення статутного (складеного) капiталу юридичної особи;
      - проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи;
      - проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди;
      - прiзвище, iм'я, по батьковi спадкоємця, опiкуна, пiклувальника чи управителя майна фiзичної особи - пiдприємця, дату їх призначення;
      - постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця;
      - проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;
      - постановлення судового рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство юридичної особи або фiзичної осiб - пiдприємцiв.
      Пiдставою для оприлюднення повiдомлень є внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб або фiзичної осiб - пiдприємцiв.
      За оприлюднення повiдомлень справляється плата в розмiрi 0,05 мiнiмальної заробiтної плати, що складає 60,90 грн. за кожну iз змiн про:
      - змiну мiсцезнаходження юридичної особи;
      - змiну найменування юридичної особи;
      - прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рiшення про видiл;
      - зменшення статутного (складеного) капiталу юридичної особи;
      - втрату оригiналiв установчих документiв юридичної особи.


Поняття державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та загальний порядок її проведення

      Державна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - засвiдчення факту створення або припинення юридичної особи, засвiдчення факту набуття або позбавлення статусу пiдприємця фiзичною особою, а також вчинення iнших реєстрацiйних дiй, якi передбаченi цим Законом, шляхом внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру.
      Порядок проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв включає, зокрема:
      - перевiрку комплектностi документiв, якi подаються державному реєстратору, та повноти вiдомостей, що вказанi в реєстрацiйнiй картцi;
      - перевiрку документiв, якi подаються державному реєстратору, на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї;
      - внесення вiдомостей про юридичну особу або фiзичну особу - пiдприємця до Єдиного державного реєстру;
      - оформлення i видачу виписки з Єдиного державного реєстру.
      Змiни до установчих документiв юридичної особи, а також змiна прiзвища та/або iменi, та/або по батьковi (далi - iменi) або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї шляхом внесення вiдповiдних змiн до записiв Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
      Вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи не пiдлягають державнiй реєстрацiї.
      Представництва, фiлiї iноземних компанiй в Українi пiдлягають акредитацiї на територiї України в порядку, встановленому законом.


Вiдомостi щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку мiсцевих (республiканських в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстi) органiзацiй полiтичних партiй в межах м. Червонограда

Вiдомостi щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку мiсцевих (республiканських в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстi) органiзацiй полiтичних партiй в межах м. Червонограда

Сфера дiї Закону України "Про держовну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Дiя Закону поширюється на державну реєстрацiю всiх юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв. Законом можуть бути встановленi особливостi державної реєстрацiї об'єднань громадян (у тому числi професiйних спiлок, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань), полiтичних партiй, державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування, банкiв, торгово-промислових палат, фiнансових установ (у тому числi кредитних спiлок), бiрж, а також iнших установ та органiзацiй.Об'єднання громадян, полiтичнi партiї, державнi органи та органи мiсцевого самоврядування, асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування, банки, торгово-промисловi палати, фiнансовi установи (у тому числi кредитнi спiлки), бiржi, iншi установи та органiзацiї, для яких законом встановленi особливостi державної реєстрацiї, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрацiї у порядку, встановленому цим Законом.
      Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, здiйснює реєстрацiю (легалiзацiю) об'єднань громадян (у тому числi професiйних спiлок та їх об'єднань), благодiйних органiзацiй, полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ та органiзацiй, визначених законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором вiдповiдного центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, за мiсцезнаходженням юридичної особи.


Вiдомостi щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку мiсцевих (республiканських в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстi) органiзацiй полiтичних партiй в межах м. Червонограда

Сфера дiї Закону України "Про держовну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв"

      Дiя Закону поширюється на державну реєстрацiю всiх юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв. Законом можуть бути встановленi особливостi державної реєстрацiї об'єднань громадян (у тому числi професiйних спiлок, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань), полiтичних партiй, державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування, банкiв, торгово-промислових палат, фiнансових установ (у тому числi кредитних спiлок), бiрж, а також iнших установ та органiзацiй.Об'єднання громадян, полiтичнi партiї, державнi органи та органи мiсцевого самоврядування, асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування, банки, торгово-промисловi палати, фiнансовi установи (у тому числi кредитнi спiлки), бiржi, iншi установи та органiзацiї, для яких законом встановленi особливостi державної реєстрацiї, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрацiї у порядку, встановленому цим Законом.
      Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, здiйснює реєстрацiю (легалiзацiю) об'єднань громадян (у тому числi професiйних спiлок та їх об'єднань), благодiйних органiзацiй, полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування, iнших установ та органiзацiй, визначених законом, та видає виписку з Єдиного державного реєстру, оформлену державним реєстратором вiдповiдного центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, за мiсцезнаходженням юридичної особи.


Вимоги щодо ведення реєстрацiйних справ фiзичних осiб - пiдприємцiв

      У реєстрацiйнiй справi фiзичної особи - пiдприємця зберiгаються:
      - документи, що подаються для проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця;
      - документи, що подаються для проведення державної реєстрацiї змiни iменi фiзичної особи - пiдприємця;
      - документи, що подаються для проведення державної реєстрацiї змiни мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;
      - документи про призначення управителя майном фiзичної особи - пiдприємця;
      - документи, що подаються для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;
      - документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рiшення щодо вiдмiни державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;
      - копiї повiдомлень, зокрема про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї змiни iменi та/або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;
      - документи про змiну мiсцезнаходження реєстрацiйної справи;
      - судовi рiшення, що стали пiдставою для внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру;
      - заяви, запити про доступ до документiв з реєстрацiйної справи;
      - постанови про виїмку документiв з реєстрацiйної справи, примiрники протоколiв виїмки та копiї описiв документiв, якi вилученi;
      - судовi рiшення про витребування документiв з реєстрацiйної справи, супровiднi листи або документи, якими суд уповноважив осiб на їх одержання, копiї описiв документiв, якi вилученi;
      - касовий чек або розрахункова квитанцiя, що видається вiдправнику (державному реєстратору чи iншiй посадовiй особi) про прийняте для пересилання поштове вiдправлення.
      Документи, що знаходяться в реєстрацiйнiй справi, не пiдлягають виїмцi або розукомплектуванню, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.
      Право доступу до документiв, якi знаходяться у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi, мають засновники (учасники) юридичної особи, фiзична особа - пiдприємець, а також уповноваженi ними особи та особи, якi згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, на пiдставi письмової заяви та працiвники контролюючих i правоохоронних органiв на пiдставi вiдповiдного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, що визначенi законом.
      Державному реєстратору забороняється видавати копiї документiв, якi знаходяться у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi.


Вiдомостi щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку мiсцевих (республiканських в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, районних, мiських, районних у мiстi) органiзацiй полiтичних партiй в межах м. Червонограда

Екстериторiальнiсть

      01 серпня 2015 рокунабув чинностi наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 27 липня 2015 року №1328/5 "Про затвердження Змiн до деяких наказiв Мiнiстерства юстицiї" зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 27 липня 2015 року за №903/27348, яким затверджується ралiзацiя пiлотного проекту "Екстериторiальнiсть подання документiв" у територiальних органах Мiнiстерства юстицiї України у Одеськiй областi.
      Нагадуємо, що порядок реалiзацiї пiлотного проекту "Екстериторiальнiсть подання документiв" врегульований Порядком реалiзацiї пiлотних проектiв у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 25 липня 2014 року №1218/5 зареєстрований Мiнiстерством юстицiї України 29 липня 2014 року за №875/25652 (зi змiнами), Вiдповiдно до якого цей лiлотний проект полягає в подання документiв для проведення реєстрацiйних дiй щодо юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв незалежно вiд мiсцезнаходження\мiсця проживання осiб, у межах усього перелiку адмiнiстративно - територвiальних одиниць, у яких запроваджено реалiзацiю цього пiлотного проекту (територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України у Вiнницькiй, Київськiй, та Одеськiй областях, головне територiальне управлiння юстицiї у м.Києвi, Iвано-Франкiвське мiське управлiння юстицiї, Калуське мiське управлiння юстицiї Iвано-Франкiвської областi). У випадках, якщо такi документи подаються не за мiсцезнаходженням\мiсця проживання юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. При цьому реєстрацiйнi дiї проводяться державним реєстратором за мiсцезнаходженням\мiсця проживання юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.


Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв:
      - бере участь у формуваннi та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      - здiйснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      - узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i розробляє проекти нормативно-правових актiв у цiй сферi;
      - забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
      - органiзовує навчальну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв;
      - забезпечує оприлюднення вiдомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстрацiйних дiй;
      - забезпечує державнi органи iнформацiєю з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України;
      - оприлюднює вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" вiдомостi з Єдиного державного реєстру, в тому числi у формi вiдкритих даних;
      - здiйснює методологiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi державних реєстраторiв.
      Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, забезпечує на своєму офiцiйному сайтi безоплатний доступ до вiдомостей з Єдиного державного реєстру, затверджує перелiк таких вiдомостей, що необхiднi для видачi документiв дозвiльного характеру та лiцензiй, для укладення цивiльно-правових договорiв, у тому числi щодо наявностi запису про державну реєстрацiю припинення або перебування юридичної особи у станi припинення, державну реєстрацiю припинення чи перебування у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, про мiсцезнаходження або мiсце проживання, види дiяльностi, центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 вiдсоткiв, про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осiб - правонаступникiв, про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi особи, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, санатора, голову комiсiї з припинення, лiквiдатора, управителя майна, наявнiсть обмежень щодо представництва, про вiдкриття виконавчого провадження, та забезпечує можливiсть пошуку вiдомостей щодо всiх зареєстрованих осiб, зокрема, за повним чи скороченим найменуванням, iменем, iдентифiкацiйним кодом, реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв, серiєю та номером паспорта (для осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв у передбаченому законодавством порядку), копiювання та роздрукування таких вiдомостей.


Функцiї та повноваження державного реєстратора

      Державний реєстратор здiйснює:
      - державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      - державну реєстрацiю змiн до установчих документiв юридичних осiб та державну реєстрацiю змiн до вiдомостей щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      - державну реєстрацiю припинення юридичних осiб та державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичними особами - пiдприємцями;
      - внесення вiдомостей про юридичну або фiзичну особу - пiдприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      - внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця , якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;
      - внесення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про державну реєстрацiю особи на пiдставi рiшення суду;
      - внесення до Єдиного державного реєстру судових рiшень про порушення та припинення провадження у справi про банкрутство, а також судових рiшень щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрутством;
      - внесення до Єдиного державного реєстру рiшення засновникiв юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
      - внесення до Єдиного державного реєстру рiшення фiзичної особи - пiдприємця щодо припинення пiдприємницької дiяльностi;
      - спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї та припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;
      - внесення до Єдиного державного реєстру архiвних дiй;
      - пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу;
      - внесення iнформацiї щодо вiдсутностi юридичної особи за вказаною адресою;
      - внесення iнформацiї щодо вiдсутностi пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу;
      - внесення фiнансової звiтностi;
      - внесення вiдмiтки про втрату оригiналiв установчих документiв.
      Державний реєстратор:
      - перевiряє комплектнiсть документiв та повноту вiдомостей, що в них вказанi на вiдсутнiсть пiдстав для залишення без розгляду та вiдмови у проведеннi реєстрацiйної дiї;
      - приймає запити, оформляє та видає виписки, витяги та довiдки з Єдиного державного реєстру;
      - звертається до суду iз заявою про змiну мети установи у встановленому законом порядку;
      - формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ;- передає всi реєстрацiйнi дiї до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв через програму автоматизованого робочого мiсця ( АРМ ) державного реєстратора;
      - здiйснює iншi дiї передбаченi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".


Електронна подача форми 4

      Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства юстицiї України "Про затвердження Змiн до деяких наказiв Мiнiстерства юстицiї України щодо державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" № 1281/5 вiд 22.07.2015, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.2015 за № 881/27326, запроваджено можливiсть попередньої подачi документiв для внесення кiнцевих вигодоодержувачiв та власникiв iстотної участi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (далi - ЄДР).
      Для створення облiкового запису у системi попередньої подачi документiв до ЄДР необхiдно виконати наступнi кроки:
      1. Ознайомитись з iнструкцiєю користувача системи попередньої подачi документiв до ЄДР.
      2. Перейти на веб-сайт системи попередньої подачi документiв до ЄДР, зареєструватись на ньому та виконати дiї у вiдповiдностi до iнструкцiї.


Доступ до Державного реєстру речових прав

      Статтею 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" визначено, що iнформацiя про зареєстрованi права та їх обтяження, що мiститься у Державному реєстрi прав, є вiдкритою та загальнодоступною. Для посадових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв внутрiшнiх справ, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, Нацiонального антикорупцiйного бюро України, Нацiонального банку України, адвокатiв, нотарiусiв iнформацiя з Державного реєстру прав у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом права чи за об'єктом нерухомого майна в електроннiй формi шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови iдентифiкацiї вiдповiдної посадової особи за допомогою електронного цифрового пiдпису. Порядок доступу до Державного реєстру прав (722-2014-п) визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Пунктом 3 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання надання iнформацiї про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяжень" № 722 вiд 24.12.2014 року установлено, що до 1 жовтня 2015 р. до укладення договору про надання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав) та отримання електронного цифрового пiдпису для роботи з Державним реєстром прав суди, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи доходiв i зборiв, органи Служби безпеки та iншi органи державної влади (посадовi особи) мають право отримувати iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав у паперовiй формi як за об'єктом нерухомого майна, так i за суб'єктом права на нього на пiдставi письмового запиту, форму та вимоги до заповнення якого встановлює Мiнiстерство юстицiї.
      Iнформацiя про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", може бути надана органом державної реєстрацiї прав. Такими органами у Львiвськiй областi, якi до 01 жовтня 2015 року надаватимуть iнформацiю про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно є вiддiли (сектори) державної реєстрацiї прав на нерухоме майно реєстрацiйних служб територiальних управлiнь юстицiї у Львiвськiй областi.
      У зв'язку з вищезазначеним, реєстрацiйна служба Червоноградського мiського управлiння юстицiї рекомендує органам державної влади до 01 жовтня 2015 року укласти з Державним пiдприємством "Нацiональнi iнформацiйнi системи" договiр про надання доступу до Державного реєстру речових прав та отримати електронний цифровий пiдпис для роботи з Державним реєстром прав.
      Детальну iнформацiю щодо отримання доступу можна отримати на сайтi Державного пiдприємства "Нацiональнi iнформацiйнi системи" або безпосередньо звернувшись до Львiвської фiлiї Державного пiдприємства "Нацiональнi iнформацiйнi системи", що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Зелена, 149 ю.


Порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi ФОП, якi пересилилися з тимчасово окупованої територiї, мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя

      Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї, мiсцем проживання яких (за даними Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв) є тимчасово окупована територiя, за рiшенням таких осiб здiйснюється за мiсцем їх перебування, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства, у порядку, визначеному статтею 47 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичних осiб, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї, мiсцем проживання яких (за даними вiдповiдних реєстрiв) є тимчасово окупована територiя, здiйснюється за рiшенням таких осiб за мiсцем їх перебування, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства, уповноваженими органами, що реєструють таку дiяльнiсть або видають документи про право на зайняття нею, не пiзнiше наступного робочого дня пiсля подання особою заяви.
      Вiдомостi про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв за їх рiшенням або припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичних осiб, здiйсненi вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 р. № 541 "Про порядок припинення пiдприємницької дiяльностi та незалежної професiйної дiяльностi особами, якi переселилися з тимчасово окупованої територiї, за їх рiшенням", передаються до вiдповiдного територiального органу Державної фiскальної служби за мiсцем перебування осiб, зареєстрованим вiдповiдно до законодавства, для зняття таких осiб з облiку в установленому порядку.


Пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи

       Пiдставами для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи є:
      - невiдповiднiсть вiдомостей, якi вказанi в реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдомостям, якi зазначенi в документах, що поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      - невiдповiднiсть установчих документiв вимогам частини третьої статтi 8 цього Закону;
      - наявнiсть в установчих документах юридичної особи пропаганди комунiстичного та/або нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв та їхньої символiки;
      - порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
      - наявнiсть обмежень на зайняття вiдповiдних посад, встановлених законом щодо осiб, якi зазначенi як посадовi особи органу управлiння юридичної особи;
      - невiдповiднiсть вiдомостей про засновникiв (учасникiв) та кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) (бенефiцiарних власникiв (контролерiв)) юридичної особи вiдомостям щодо них, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;
      - наявнiсть обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дiй, якi встановленi абзацом четвертим частини другої статтi 35 цього Закону;
      - наявнiсть в Єдиному державному реєстрi найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намiр зареєструватися;
      - використання у найменуваннi юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу мiсцевого самоврядування, або похiдних вiд цих найменувань, або iсторичного державного найменування, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;
      - невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видiв юридичних осiб (банк, кредитна спiлка, недержавний пенсiйний фонд тощо);
      - встановлена iншими законами заборона використання у найменуваннi юридичної особи певних термiнiв, абревiатур, похiдних термiнiв.


ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ ТА ФIЗИЧНИХ ОСIБ - ПIДПРИЄМЦIВ

      Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - документ, що мiстить вiдомостi про юридичну особу або її вiдокремленi пiдроздiли, або фiзичну особу - пiдприємця, визначенi цим Законом.
      Виписка надається державним реєстратором юридичним особам та фiзичним особам - пiдприємцям (крiм вiдомостей, що стосуються iнших юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв) на пiдставi запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), що мiстить один з критерiїв пошуку вiдомостей у Єдиному державному реєстрi для її формування:
      - для юридичної особи - найменування або код ЄДРПОУ юридичної особи;
      - для вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи - найменування вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або код ЄДРПОУ вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи;
      - для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта).
      Пiд час подання письмового запиту про надання виписки запитувач пред'являє документ, що посвiдчує його особу, вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 1998 року № 1147 (iз змiнами). У разi подання запиту про надання виписки уповноваженою особою така особа пред'являє, крiм документа, що зазначений в абзацi першому цього пункту, документ, що пiдтверджує її повноваження.
      Державний реєстратор протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв, з дати отримання запиту про надання виписки надає (надсилає) виписку або направляє у такiй самiй формi (паперовiй або електроннiй), у якiй подано запит повiдомлення про вiдмову у наданнi вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.


Поняття земель сiльськогосподарського призначення

      Землям сiльськогосподарського призначення вiдведена окрема глава 5 роздiлу II чинного Земельного кодексу України. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 22 ЗК України, землями сiльськогосподарського призначення визнаються землi, наданi для виробництва сiльськогосподарської продукцiї, здiйснення сiльськогосподарської науково-дослiдної та навчальної дiяльностi, розмiщення вiдповiдної виробничої iнфраструктури, у тому числi iнфраструктури оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, або призначенi для цих цiлей.
      В iєрархiї категорiй земель, що визначенi в ст. 19 ЗК України, землi сiльськогосподарського призначення посiдають перше мiсце, що пiдкреслює виняткову цiннiсть земель сiльськогосподарського призначення для України як для держави аграрно-промислового вектору розвитку.
      До земель сiльськогосподарського призначення належать:
      а) сiльськогосподарськi угiддя (рiлля, багаторiчнi насадження, сiножатi, пасовища та перелоги);
      б) несiльськогосподарськi угiддя (господарськi шляхи i прогони, полезахиснi лiсовi смуги та iншi захиснi насадження, крiм тих, що вiднесенi до земель лiсогосподарського призначення, землi пiд господарськими будiвлями i дворами, землi пiд iнфраструктурою оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, землi тимчасової консервацiї тощо).
      Враховуючи вiдсутнiсть законодавчих визначень понять, що є складовими сiльськогосподарських угiдь, та виняткову значимiсть земель сiльськогосподарського призначення для нашої держави як бази сiльськогосподарського виробництва i засобу забезпечення продовольчої безпеки держави є потреба розглянути складовi сiльськогосподарських угiдь.
      Отже, рiлля (орна земля) - земельнi дiлянки, якi систематично обробляються i використовуються пiд посiви сiльськогосподарських культур, включаючи посiви багаторiчних трав, а також чистi пари, площi парникiв i теплиць. До дiлянок рiллi не належать сiножатi i пасовища, що розоранi з метою їх докорiнного полiпшення i використовуються постiйно пiд трав'яними кормовими культурами для сiнокосiння та випасу худоби, а також мiжряддя садiв, якi використовуються пiд посiви.
      Багаторiчнi насадження (багаторiчники) - рослини, що живуть бiльше двох рокiв. Багаторiчнi рослини можуть бути як трав'янистими, так i дерев'янистими. Трав'янистими багаторiчними рослинами називають багаторiчнi рослини, наземнi частини яких не дерев'янiють, як це вiдбувається у дерев i кущiв, а дерев'янистими - решту багаторiчних рослин. Тодi як дерева i кущi завжди багаторiчнi, трав'янистi рослини можуть також бути однорiчними та дворiчними.
      Сiножатi, сiнокоси - сiльськогосподарськi угiддя, рослиннiсть яких систематично використовують на сiно, один з основних видiв кормової бази. Рослиннiсть сiножатi складається з рiзних видiв багаторiчних трав. Розрiзняють сiножатi заплавнi (їх заливають веснянi води рiчок), суходiльнi i заболоченi (їх найбiльше на Полiссi); серед двох перших видiляють природнi (не полiпшенi) та полiпшенi сiножатi..
      Пасовища - сiльськогосподарськi угiддя, призначенi для випасання худоби. Дiлянка землi з трав'янистою рослиннiстю, де пасеться худоба, птиця. Розрiзняють пасовища: суходiльнi, обводненi, болотистi, гiрськi та iншi.
      Перелоги - сiльськогосподарськi угiддя, якi тимчасово не використовуються як базис для здiйснення сiльськогосподарської дiяльностi з метою природного оновлення родючостi _рунтiв.
      До земель сiльськогосподарського призначення належать також особливо цiннi землi, склад яких передбачено ч. 1 ст. 150 ЗК України, серед яких, зокрема, чорноземи нееродованi несолонцюватi на лесових породах; лучно-чорноземнi незасоленi несолонцюватi суглинковi _рунти; темно-сiрi опiдзоленi та чорноземи опiдзоленi на лесах i глеюватi; бурi гiрсько-лiсовi та дерновобуроземнi глибокi i середньоглибокi; дерново-пiдзолистi суглинковi грунти; торфовища з глибиною залягання торфу бiльше одного метра i осушенi незалежно вiд глибини; коричневi _рунти Пiвденного узбережжя Криму; дерновi глибокi _рунти Закарпаття.
      Виходячи з вищевикладеного визначальними факторами, що впливають на особливостi правового режиму земель сiльськогосподарського призначення, є склад земель сiльськогосподарського призначення (ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 150 ЗК України) та цiлi використання земель сiльськогосподарського призначення, перелiк яких не є вичерпним (ч. 1 ст. 22 ЗК України).
      Особливостi правового режиму земель сiльськогосподарського призначення. Особливе стратегiчне значення земель сiльськогосподарського призначення для внутрiшньої безпеки України та як базису забезпечення економiчної потужностi держави обумовлює необхiднiсть здiйснення правового регулювання вiдносин, що виникають мiж суб'єктами при набуттi земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення на певному правовому титулi, їх використаннi, охоронi.
      Норми, що визначають вимоги до суб'єктiв, якi можуть набути земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення у власнiсть чи у користування, визначають порядок набуття земель сiльськогосподарського призначення у власнiсть чи користування, а також правила використання земель сiльськогосподарського призначення утворюють правовий режим земель сiльськогосподарського призначення.
      Вiдносини щодо набуття та використання земель сiльськогосподарського призначення регулюються нормами Земельного кодексу України, законами України "Про особисте селянське господарство", "Про фермерське господарство", "Про землеустрiй", "Про державну експертизу землевпорядної документацiї" та iн.
      Цiннiсть земель сiльськогосподарського призначення для держави обумовлює особливостi правового режиму земель сiльськогосподарського призначення, якi проявляються у суб'єктному складi власникiв та користувачiв земель сiльськогосподарського призначення, змiст прав та обов'язкiв суб'єктiв та порядку набуття земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення у власнiсть чи користування.


Порядок переходу юридичної особи на модельний статут

      Укрдержреєстр зазначив, що законодавством передбачена дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту тiльки для товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю. Такий статут затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 16.11.2011 р. №1182.
      Порядок переходу юридичної особи iз затверджених установчих документiв на модельний статут передбачає подання державному реєстратору наступних документiв:
      - рiшення про перехiд;
      - реєстрацiйна картка ("Форма 6", затверджена наказом Мiн'юсту вiд 14.10.2011 р. №3178/5) про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу з вiдмiткою про рiшення продовжувати свою дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту;
      - примiрник оригiналу статуту для проставляння штампу про те, що юридична особа з вiдповiдної дати провадить дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту (абз. 2 ч. 11 ст. 19 закону про держреєстрацiю).
      Датою початку здiйснення дiяльностi юридичної особи на пiдставi модельного статуту є дата внесення вiдповiдного запису до єдиного державного реєстру.
      Юрособа, яка прийняла рiшення про перехiд з модельного статуту на розробленi ним установчi документи, подає державному реєстратору:
      - рiшення про перехiд;
      - реєстрацiйну картку ("Форма 6") про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу з вiдмiткою про рiшення продовжувати свою дiяльнiсть на пiдставi розроблених ним установчих документiв (абз. 2 ч. 11 ст. 19 закону про держреєстрацiю).
      Юридична особа вважається чинним на пiдставi установчих документiв з моменту державної реєстрацiї змiн до установчих документiв у порядку, встановленому ст. 29 закону про держреєстрацiю (абз. 3 ч. 11 ст. 19).
      Юридична особа, яка прийняла рiшення продовжувати свою дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту, або юридична особа, яка здiйснювала свою дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту i прийняло рiшення продовжувати свою дiяльнiсть на пiдставi розроблених ним установчих документiв, мають право подати державному реєстратору документи, встановленi ч. 11 ст. 19 закону про держреєстрацiю, незалежно вiд настання строку щорiчного пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.


Пiлотний проект "Екстериторiальнiсть" в системi державної реєстрацiї

      З метою впровадження реформи в системi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, 06 березня 2015 року набув чинностi наказ Мiнiстерства юстицiї України вiд 27 лютого 2015 року № 282/5 "Про запровадження пiлотних проектiв у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв у деяких територiальних органах Мiнiстерства юстицiї України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 27 лютого 2015 року за №229/26674
      Даним наказом заплановано впровадження в мiстах Київ, Iвано-Франкiвськ та Калуш пiлотного проекту "Екстериторiальнiсть", який нинi дiє у Київськiй та Вiнницькiй областях.
      "Екстериторiальнiсть" - це можливiсть подання документiв для проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв без прив'язки до адмiнiстративно-територiальної одиницi, в якiй зареєстрований суб'єкт пiдприємницької дiяльностi.
      Пiлотний проект "Екстериторiальнiсть" полягає в поданнi документiв для проведення реєстрацiйних дiй щодо юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв незалежно вiд мiсцезнаходження/мiсця проживання цих осiб, у межах усього перелiку адмiнiстративно-територiальних одиниць, у яких запроваджено реалiзацiю цього пiлотного проекту (територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України у Вiнницькiй та Київськiй областях, Головне управлiння юстицiї у м. Києвi, Iвано-Франкiвське мiське управлiння юстицiї та Калуське мiськрайонне управлiння юстицiї Iвано-Франкiвської областi) у випадках, якщо такi документи подаються не за мiсцезнаходженням/мiсцем проживання юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
      Наприклад, фiзична особа, яка постiйно проживає в мiстi Вiнниця та має намiр стати пiдприємцем, зможе надати документи для проведення державної реєстрацiї державному реєстратору в мiстi Києвi або в Iвано-Франкiвську.
      Окрiм того, в зв'язку iз впровадженням пiлотного проекту в дiю, юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, зареєстрованi у м.Києвi, зможуть звертатись до будь-яких районiв незалежно вiд державної реєстрацiї.
      Запровадження пiлотного проекту надасть можливiсть суб'єктам пiдприємницької дiяльностi оперативно вирiшувати тi чи iншi проблеми, пов'язанi з внесенням iнформацiї до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв незалежно вiд мiсця їх перебування.
      Таке нововведення буде особливо актуальне в мiстi Києвi, у зв'язку з тим, що саме в столицi України, в порiвнянi з iншими регiонами, фактично перебуває найбiльша кiлькiсть пiдприємцiв та представникiв юридичних осiб, якi зареєстрованi в iнших регiонах України. Крiм того, у зв'язку з введенням нових правил стане можливим уникнути проблем нерiвномiрного наповнення черг на прийом до державних


Загальнi гарантiї прав пiдприємцiв

      Державнi гарантiї в Українi подiляються на загальнi та майновi. Загальнi полягають у тому, що держава гарантує всiм пiдприємцям незалежно вiд вибраних ними органiзацiйних форм пiдприємницької дiяльностi рiвнi права i створює рiвнi можливостi для доступу до матерiально-технiчних, фiнансових, трудових, iнформацiйних, природних та iнших ресурсiв. Держава законодавчо забезпечує також свободу конкуренцiї мiж пiдприємцями, захищаючи споживачiв вiд проявiв конкуренцiї i монополiзму в будь-яких сферах пiдприємницької дiяльностi.
      У ст. 47 ГКУ регламентовано, що держава гарантує всiм пiдприємцям незалежно вiд вибраних ними органiзацiйних форм пiдприємницької дiяльностi рiвнi права та рiвнi можливостi для залучення i використання матерiально-технiчних, фiнансових, трудових, iнформацiйних, природних та iнших ресурсiв.
      Забезпечення пiдприємця матерiально-технiчними та iншими ресурсами, що централiзовано розподiляються державою, здiйснюється з метою виконання пiдприємцем поставок, робiт чи послуг для державних потреб.
      Майновi гарантiї передбачають недоторканнiсть майна i забезпечення захисту права власностi пiдприємця. Вилучення державою у пiдприємця його основних i оборотних фондiв та iншого використовуваного ними майна забороняється, за винятком випадкiв, передбачених законодавчими актами України.
      Збитки, що завданi пiдприємцевi внаслiдок порушення громадянами, юридичними особами i державними органами його майнових прав, якi захищаються законом, вiдшкодовуються йому згiдно з чинним законодавством.
      Держава гарантує недоторканнiсть майна i забезпечує захист майнових прав пiдприємця. Вилучення державою або органами мiсцевого самоврядування у пiдприємця основних i оборотних фондiв, ншого майна допускається вiдповiдно до ст. 41 Конституцiї України на пiдставах i в порядку, передбачених законом.
      Збитки, що завданi пiдприємцю внаслiдок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування його майнових прав, вiдшкодовуються пiдприємцю вiдповiдно до ГКУ та законiв України.
      Пiдприємець або громадянин, який працює у пiдприємця за наймом, у передбачених законом випадках може бути залучений до виконання в робочий час державних або громадських обов'язкiв з вiдшкодуванням йому вiдповiдних збиткiв органом, який приймає таке рiшення. Спори про вiдшкодування збиткiв вирiшуються судом.
      З метою створення сприятливих органiзацiйних та економiчних умов для розвитку пiдприємництва органи влади на умовах i в порядку, передбачених законом:
      надають пiдприємцям земельнi дiлянки, передають державне майно, необхiдне для здiйснення пiдприємницької дiяльностi;
      сприяють пiдприємцям в органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення та iнформацiйного обслуговування їх дiяльностi, пiдготовцi кадрiв;
      здiйснюють первiсне облаштування неосвоєних територiй об'єктами виробничої i соцiальної iнфраструктури з продажем або переданням їх пiдприємцям у визначеному законом порядку;
      стимулюють модернiзацiю технологiї, iнновацiйну дiяльнiсть, освоєння пiдприємцями нових видiв продукцiї та послуг;
      подають пiдприємцям iншi види допомоги.
      Держава сприяє розвитку малого пiдприємництва, створює необхiднi для цього умови (ст. 48 ГКУ).
      Органи державного управлiння будують вiдносини з пiдприємцями, використовуючи:
      податкову i фiнансово-кредитну полiтику, включаючи встановлення ставок податкiв i вiдсоткiв за державними кредитами; податкових пiльг; цiн i правил цiноутворення; цiльових дотацiй; валютного курсу; розмiрiв економiчних санкцiй;
      державне майно i систему резервiв, лiцензiї, концесiї, лiзинг, соцiальнi, екологiчнi й iншi норми i нормативи;
      науково-технiчнi, економiчнi та соцiальнi, державнi та регiональнi програми.
      Втручання державних органiв у господарську дiяльнiсть пiдприємцiв не допускається, якщо це не стосується передбачених законодавством України прав державних органiв iз здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдприємцiв.
      Державнi органи i службовi особи можуть давати пiдприємцям вказiвки тiльки щодо своєї компетенцiї, встановленої законодавством. У разi видання державним або iншим органом акта, що не вiдповiдає його компетенцiї або вимогам законодавства, пiдприємець має право звернутися до суду або арбiтражу iз заявою про визнання такого акта недiйсним.
      Не допускається прийняття державними органами актiв, що ставлять у привiлейоване становище суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi однiєї з форм власностi щодо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi iнших форм власностi.


ПОВНОВАЖЕННЯ НОТАРУСIВ ТА ОСОБЛИВОСТI РЕЄСТРАЦIЇ ПОХIДНИХ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНI ДIЛЯНКИ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ в контекстi Закону України №247-УIII вiд 05.03.2015

      Чим обумовлено прийняття Закону України вiд 5 березня 2015 року №247-УIII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення"?
      З 1 сiчня 2013 року з набранням чинностi змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" почала дiяти нова система реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
      Нова система передбачає, що право власностi та iншi речовi права на нерухомiсть та їх обтяження виникають з моменту обов'язкової державної реєстрацiї цих прав (обтяжень) в єдинiй iнформацiйнiй системi - Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.
      Похiднi речовi права (право оренди, суперфiцiй, сервiтут, емфiтевзис) на нерухомiсть, у тому числi на земельнi дiлянки, реєструються лише пiсля державної реєстрацiї права власностi на цi дiлянки в новому реєстрi прав.
      Натомiсть, реєстр формується поступово, за "заявниковим принципом", що породжувало ряд проблем.
      Недосконалiсть дiючої системи реєстрацiї речових прав фактично гальмують ринок оренди землi i несуть значнi ризики як для орендарiв, так i для землевласникiв. Отже, iснує об'єктивна необхiднiсть спростити процедуру реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення на законодавчому рiвнi, а саме передбачити можливiсть одночасної державної реєстрацiї похiдного права та права власностi на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення за заявою або власника, або набувача похiдних прав - на таку дiлянку. При цьому, для оптимiзацiї процесу реєстрацiї прав доцiльно передбачити можливiсть подачi зазначеної заяви також i в електроннiй формi.
      Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення" передбачено поступове впровадження такого механiзму - на перiод до 1 сiчня 2018 року така заява зможе подаватися в електроннiй формi власником чи набувачем права оренди, або уповноважена ними особою у випадку державної реєстрацiї права оренди земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення, а згодом - набувачами iнших похiдних прав.
      Що саме передбачено Законом України вiд 5 березня 2015 року №247-УIII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення"?
      В Українi на сьогоднi працює понад 7000 державних та приватних нотарiусiв. Нотарiальна спiльнота має своїх представникiв навiть у невеликих населених пунктах.
      Реєстрацiя договорiв оренди земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення завжди була однiєю з найгострiших проблем аграрних регiонiв.
      У 2014 роцi було зареєстровано понад 860 тисяч прав оренди земель сiльськогосподарського призначення.
      З початку 2015 року зареєстровано понад 175 тисяч таких договорiв.
      Закон України вiд 5 березня 2015 року №247-УIII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення" набрав чинностi 25 березня 2015 року.
      Зазначеним Законом уповноважено нотарiусiв здiйснювати функцiї державного реєстратора прав на нерухоме майно у порядку та випадках, встановлених Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
      Вiдповiдно до Закону та згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України визначено, що державна реєстрацiя прав на землi сiльськогосподарського призначення може проводитися нотарiусом у випадках, передбачених абзацом четвертим частини п'ятої статтi 3 та статтею 42 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", за мiсцем розташування земельної дiлянки або у межах вiдповiдної областi, де розташована така земельна дiлянка.
      Водночас нотарiусу надано можливiсть проводити державну реєстрацiю:
      · речових прав, похiдних вiд права власностi, на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення незалежно вiд нотарiального посвiдчення договору, на пiдставi якого виникає таке право;
      · право власностi на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, яке виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року, одночасно з державною реєстрацiєю похiдного вiд нього речового права на таку земельну дiлянку.
      Крiм того, Закон доповнено статтею 42, яка визначає особливостi державної реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення, право власностi на якi виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року.
      Частиною першою статтi 42 Закону встановлено норму щодо одночасностi державної реєстрацiї похiдного речового права та права власностi на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, яке виникло та оформлено в установленому порядку до 1 сiчня 2013 року (крiм випадкiв, коли право власностi на таку земельну дiлянку вже зареєстровано в державному реєстрi речових прав на нерухоме майно), на пiдставi заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем вiдповiдного похiдного права або уповноваженою ними особою, з урахуванням положень статтi 16 Закону.
      Так, з метою державної реєстрацiї похiдного вiд права власностi речового права на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, особа (власник земельної дiлянки, набувач земельної дiлянки або уповноважена ним особа), подає одну заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (щодо iншого речового права).
      При цьому державним реєстратором або нотарiусом за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно формуються 2 заяви:
      - про державну реєстрацiю права власностi;
      - про державну реєстрацiю iншого речового права.
      Звертаємо увагу, що у зв'язку з поданням однiєї заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (щодо iншого речового права) заявник сплачує лише послуги з державної реєстрацiї iншого речового права.
      Частиною другою статтi 42 Закону передбачено проведення державної реєстрацiї права власностi на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення у разi подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень набувачем похiдного речового права на таку земельну дiлянку (орендарем чи iншим користувачем) без подання заявником документа, на пiдставi якого виникло право власностi, в порядку, встановленому пунктом 81 частини другої статтi 9 Закону, за умови наявностi iнформацiї про зареєстровану земельну дiлянку у Державному земельному кадастрi та до моменту автоматизованого перенесення до Державного реєстру прав записiв (вiдомостей) про речовi права та обтяження на земельнi дiлянки з Державного реєстру земель.
      Тобто державний реєстратор або нотарiус вiдповiдно до пункту 81 частини другої статтi 9 Закону, одержує вiд територiальних органiв земельних ресурсiв iнформацiю (довiдки, копiї документiв тощо), необхiдну для проведення державної реєстрацiї права власностi на вiдповiдну земельну дiлянку, шляхом направлення запиту до Державного земельного кадастру за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та використовує отриману iнформацiю для державної реєстрацiї права власностi на таку земельну дiлянку.
      У разi коли заявником разом з документами, необхiдними для проведення державної реєстрацiї похiдного речового права на земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, подається документ, що пiдтверджує виникнення права власностi на вiдповiдну земельну дiлянку та/або витяг з Державного земельного кадастру, в якому мiститься вся iнформацiя, необхiдна для проведення державної реєстрацiї права власностi на таку земельну дiлянку, державний реєстратор або нотарiус проводить державну реєстрацiю права власностi на пiдставi цих документiв.
      За результатами розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (щодо права власностi) за вiдсутностi пiдстав для вiдмови у такiй реєстрацiї чи зупинення державної реєстрацiї державний реєстратор або нотарiус приймає рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень.
      Пiсля цього приймається рiшення щодо державної реєстрацiї iншого речового права вiдповiдно до поданої заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (щодо iншого речового права) на загальних засадах, передбачених Порядком державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
      За результатами проведення такої державної реєстрацiї прав на земельнi дiлянки формується витяг.
      Пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi та похiдного вiд нього речового права на земельну дiлянку державний реєстратор або нотарiус формує примiрник витягу для кожної iз заiнтересованих осiб, за якими проведено державну реєстрацiю прав.
      Вiдповiдно до п.27 Порядку один примiрник витягу долучається до реєстрацiйної справи, вiдкритої на об'єкт нерухомого майна.
      Звертаємо увагу на те, що положення статтi 42 Закону не стосуються порядку державної реєстрацiї права власностi держави чи територiальної громади на земельнi дiлянки, якi сформованi iз земель державної чи комунальної власностi, з одночасною державною реєстрацiєю похiдного вiд права власностi речового права на таку земельну дiлянку, оскiлькиособливостi її проведення у цьому випадку врегульованi ст.41 Закону, а саме "Особливостi державної реєстрацiї речових прав на земельнi дiлянки державної та комунальної власностi".
      Серед переваг нової системи реєстрацiї договорiв оренди земель сiльськогосподарського призначення є перш за все пришвидшення та спрощення порядку державної реєстрацiї прав оренди на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення. Завдяки цьому громадяни зможуть самостiйно обирати: звертатися їм до державного реєстратора чи до нотарiуса. Лiквiдуються черги при реєстрацiї договорiв, збiльшиться оперативнiсть реєстрацiї та якостi послуг за рахунок збiльшення конкуренцiї та, вiдповiдно, лiквiдується корупцiйна складова за "пришвидшення процесу реєстрацiї".


Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)

      14 жовтня 2014 року був прийнятий Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв", яким внесено змiни до низки нормативних актiв, в т.ч. до ЗУ "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв".
      Також Верховною Радою України 12 лютого 2015 року прийнято Закон України №198-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення дiяльностi Нацiонального антикорупцiйного бюро України та Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї" ( Закон №198-VII , який набрав чинностi 04.03.2015), яким в Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" поняття "кiнцевий вигодоодержувач" замiнено поняттям "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)".
      Вiдповiдно до ч.2 статтi 17 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" (iз змiнами, внесеними Законом №198-VII) в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв повиннi мiститися вiдомостi щодо кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи. Закон зобов'язує юридичних осiб подавати державному реєстратору вiдомостi про свого кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) у т.ч. кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) їх засновника, якщо засновник - юридична особа. Такi данi надають як новостворенi юридичнi особи так i юридичнi особи, якi зареєстрованi до набуття чинностi Законом. Новостворенi юридичнi особи надають iнформацiю пiд час реєстрацiї створення юридичної особи, а зареєстрованi юридичнi особи - на протязi шести мiсяцiв з моменту набуття Законом чинностi.
      Надання iнформацiї про "кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи" шляхом внесення такої iнформацiї:
      - при створеннi юридичної особи - до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи (Форма 1);
      - для зареєстрованих юридичних осiб - до реєстрацiйної картки про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в ЄДР (Форма 4).
      Законом надано визначення поняттю кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи - ним вважатиметься фiзична особа, яка незалежно вiд формального володiння має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або господарську дiяльнiсть юридичної особи безпосередньо або через iнших осiб , що здiйснюється, зокрема, шляхом реалiзацiї права володiння або користування всiма активами чи їх значною часткою, права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинiв, якi надають можливiсть визначати умови господарської дiяльностi, давати обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцiї органу управлiння, або яка має можливiсть здiйснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через iншу фiзичну чи юридичну особу) володiння однiєю особою самостiйно або спiльно з пов'язаними фiзичними та/або юридичними особами часткою в юридичнiй особi у розмiрi 25 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi. При цьому кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi, але є агентом, номiнальним утримувачем (номiнальним власником) або є тiльки посередником щодо такого права.


Конкуренцiя у сферi господарювання

      В основi правового господарського порядку в Українi, згiдно з ч. 2 ст. 5 ГК України, лежить визнання всiх суб'єктiв права власностi рiвними перед законом, непорушнiсть права приватної власностi, економiчна багатоманiтнiсть та право кожного на пiдприємницьку дiяльнiсть, не заборонену законом. Чинне законодавство України спрямоване на розвиток багатоукладної ринкової економiки, основою якої є приватна власнiсть, що забезпечує економiчнi iнтереси громадян, стимулює пiдприємницьку активнiсть i дозволяє накопичувати i використовувати матерiальнi ресурси на розсуд власника. Однак нiчим не стримуванi корисливi iнтереси пiдприємцiв часто не збiгаються з iнтересами суспiльства. Проте в реальних умовах прiоритет приватного iнтересу досить рiдко призводить до негативного розвитку подiй, бо головним органiзацiйним фактором ринкової економiки є економiчна конкуренцiя (вiд лат. concurrentia - зiткнення, змагання) - суперництво помiж учасникiв ринкового господарства за кращi умови виробництва, купiвлi та продажу товарiв та послуг.
      Сучасною наукою та практикою вироблено багатопланове уявлення про конкуренцiю, що вiдобразилося в рiзноманiтних визначеннях цього поняття. Серед чисельних дослiджень конкуренцiї як економiчного явища найбiльший вплив на законотворчу доктрину розвинутих країн мав висновок науковцiв про характерне для сьогоднiшнього дня змiшування елементiв конкуренцiї та монополiї. Iснуючi форми конкуренцiї мають великий рушiйний потенцiал, але конкуренцiя не є самоналагоджуваним механiзмом i потребує державного захисту та регулювання. Захист економiчної конкуренцiї в країнах iз розвинутою ринковою економiкою практикується в надзвичайно рiзноманiтних та гнучких формах, диференцiйованих за регiонами, галузями та видами господарської дiяльностi.
      В Українi державний захист конкуренцiї у сферi господарювання гарантований ч. 3 ст. 42 Конституцiї України, ст. 25 Господарського кодексу України, ч. 5 ст. 13 Цивiльного кодексу України та спецiальним законодавством.
      У чинному Законi України вiд 11 сiчня 2001 року "Про захист економiчної конкуренцiї" у ст.1 конкуренцiя визначається як змагання мiж суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над iншими суб'єктами господарювання, внаслiдок чого споживачi, суб'єкти господарювання мають можливiсть вибирати мiж кiлькома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарiв на ринку.
      Суб'єкти господарювання, що ведуть конкурентну боротьбу, прагнуть досягнути певної господарської мети, а саме - отримати пiдвищений прибуток або збiльшити власну долю ринку. Внаслiдок конкурентної боротьби досягається найбiльш повне задоволення попиту споживачiв, пiдвищення якостi продукцiї, стимулювання науково-технiчного прогресу.
      Отже, в суспiльствi економiчна конкуренцiя виконує досить важливi функцiї: регулювання, мотивацiї, розподiлу та контролю:
      - функцiя регулювання полягає в тому, що головнi виробничi фактори спрямовуються у тi сфери, де iснує найбiльша потреба та де вони можуть бути використанi максимально ефективно
      - функцiю мотивацiї конкуренцiя виконує шляхом стимулювання пiдприємцiв пропонувати на ринку найкращу за якiстю та цiною продукцiю, знижувати затрати виробництва
      - функцiя розподiлу полягає в тому, що дохiд розподiляється на користь найбiльш продуктивних пiдприємцiв, що максимально ефективно використовують ресурси та задовольняють потреби споживачiв
      - функцiя контролю дає змогу конкуренцiї обмежувати однобiчний вплив пiдприємця на ринок i надає споживачу право вибору. Конкурентний механiзм не дозволяє будь-кому домiнувати на ринку та диктувати свою волю.
      Мiсце конкурентного права в правовому забезпеченнi господарської дiяльностi. У країнах iз розвинутою ринковою економiкою на цей час конкурентне право є однiєю з ключових галузей, що регулюють економiчнi вiдносини в державi. Слiд зазначити, що серед iноземних правникiв не точаться дискусiї щодо самостiйностi конкурентного права як галузi, увага придiляється об'єднанню норм права з точки зору практичної доцiльностi. У широкому розумiннi конкурентне право охоплює всi норми про розвиток та захист економiчної конкуренцiї та розподiляється на двi гiлки: право на захист вiд недобросовiсної конкуренцiї та антимонопольне право.
      Антимонопольне право спрямоване на попередження, обмеження або припинення дiй (бездiяльностi) суб'єктiв господарювання, нацiлених на недопущення, iстотне обмеження або усунення конкуренцiї, що призвели або можуть призвести до монополiзацiї ринку певного товару чи послуг. Тобто метою антимонопольного регулювання є забезпечення умов формування та розвитку конкуренцiї як економiчного чинника, недопущення зведення штучних (на вiдмiну вiд об'єктивно iснуючих) бар'єрiв доступу на будь-який товарний ринок.
      Правовий захист вiд недобросовiсної конкуренцiї (або конкурентне право у вузькому розумiннi) має на метi забезпечити її правомiрну форму, захищає як iнтереси окремих суб'єктiв господарювання так i суспiльство в цiлому вiд неправомiрних засобiв ведення конкуренцiї.
      Характеризуючи теоретичнi засади конкурентного права Нiмеччини, вiдомий фахiвець в цiй галузi В.I. Єрьоменко зазначав: "Окремi автори, говорячи про втрату значення теорiї охорони особистих прав, вказують на те, що недобросовiснi конкурентнi дiї є порушенням вiдповiдних норм об'єктивного права, що охороняють певний iнтерес iншої особи. Тобто недобросовiсна конкуренцiя не визнається порушенням якогось суб'єктивного права чи права власностi, а становить порушення правил поведiнки, якими пов'язаний конкурент в iнтересах всiх осiб, що дiють на ринку".


Проблеми розвитку та сучасний стан пiдприємництва в Українi

      В умовах ринкової трансформацiї економiки України розвиток пiдприємництва, зокрема малого бiзнесу, має стати одним iз найважливiших чинникiв соцiально-економiчного зростання. Усвiдомлюючи новаторську роль пiдприємництва, держава надає йому всебiчної пiдтримки.
      В Українi прийнятi та дiють ряд нормативних актiв, якi заклали пiд_рунтя для формування i розвитку пiдприємництва. Згiдно з цими нормативними актами, державна пiдтримка пiдприємництва спрямована на створення сприятливих органiзацiйних та економiчних умов для його розвитку. Це - надання пiдприємцям земельних дiлянок; передання державного майна, необхiдного для здiйснення пiдприємницької дiяльностi; сприяння пiдприємцям в органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення та iнформацiйного обслуговування, пiдготовцi кадрiв; здiйснення первiсного облаштування неосвоєних територiй об'єктами виробничої та соцiальної iнфраструктури з продажем або передачею їх пiдприємцям у порядку, передбаченому законом; стимулювання модернiзацiї технологiї, iнновацiйної дiяльностi, освоєння нових видiв продукцiї i послуг та iншi види допомоги.
      Для забезпечення розвитку вiльного пiдприємництва в Українi законодавчо визначено права, обов'язки та вiдповiдальнiсть субєктiв пiдприємницької дiяльностi, яка зорiєнтована на ефективне господарювання. Пiдприємництво несумiсне з господарською некомпетентнiстю, втратами, безвiдповiдальнiстю, невиконанням прийнятих зобов'язань i договорiв з контрагентами.
      Завдяки прийнятим нормативним актам, державнiй пiдтримцi розвитку пiдприємницької дiяльностi в Українi станом на початок 2003 р. дiяло 248 тис. малих пiдприємств (3,6 разiв бiльше, нiж у 1992 р.). В них було зайнято 4305 тис. осiб, що у три рази бiльше, нiж у 1992 р. Проте, як засвiдчує аналiз господарської практики, рiвень розвитку пiдприємництва, особливо малого бiзнесу, та його державна пiдтримка є ще недостатнiми для подальшого розвитку вiтчизняної економiки i не вiдповiдають її можливостям.
      Так, в Українi на початок 2004 р. такий показник, як кiлькiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на тисячу осiб населення був у десять разiв меншим, нiж у розвинених європейських країнах. А внесок малих пiдприємств у валовий внутрiшнiй продукт складав лише 10%, це у 3-4 рази нижче, нiж у бiльшостi європейських країн.
      Особливо негативним явищем стало те, що значна кiлькiсть зареєстрованих малих пiдприємств не дiє, а бiльша частина дiючих займається такими швидко прибутковими видами господарської дiяльностi, як торгiвля та посередницькi послуги. Це пояснюється тим, що суб'єкти малого пiдприємництва розвиваються в умовах несприятливого iнвестицiйного клiмату, що робить невигiдним довгостроковi виробничi вкладання.
      Аналiз стану пiдприємницької дiяльностi в Українi показує, що сектор малого i середнього бiзнесу потребує ефективної фiнансової пiдтримки як на загальнодержавному, так i регiональному рiвнях.
      Свiтова практика розвитку та захисту пiдприємництва свiдчить, що доступним джерелом фiнансування малого бiзнесу є надання урядом гарантiй повернення позик у разi неплатоспроможностi малих пiдприємств. Це зменшує кредитнi ризики i усуває головну перешкоду на шляху надання позик суб'єктам малого пiдприємництва, особливо початкiвцям малого бiзнесу. Але для цього необхiднi вiдповiднi кредитнi ресурси банкiв. На жаль, кредитнi ресурси в Українi для малого пiдприємництва дуже обмеженi. Для бiльшостi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi банкiвський кредит залишається недоступним через надто високi процентнi ставки. Це пояснюється тим, що в нацiональнiй економiцi фактично не дiє механiзм гарантування кредитiв.
      Однiєю з вагомих перепон на шляху розвитку вiтчизняного пiдприємництва є недосконалiсть чинної податкової системи та надмiрний податковий тиск i обтяжлива система звiтностi, якi зумовлюють зростання обсягiв реалiзованої продукцiї, прихованої вiд оподаткування, невпевненiсть пiдприємцiв у стабiльностi умов ведення комерцiйної дiяльностi.
      Негативно впливають на розвиток пiдприємництва складнi та довготривалi пiсляреєстрацiйнi процедури суб'єктiв пiдприємництва, надмiрне втручання органiв державної влади в їхню дiяльнiсть.
      Основними напрямками прискорення розвитку пiдприємництва в сучасних умовах трансформацiї, переходу до iнновацiйної моделi розвитку економiки України є:
      1. Подальше удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього пiдприємництва.
      2. Удосконалення кредитної полiтики, а саме: органiзацiя державних кредитних установ з метою пiльгового кредитування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, особливо початкiвцiв малого бiзнесу.
      3. Удосконалення податкової полiтики, тобто забезпечення функцiонування спрощеної системи оподаткування з наданням переваги єдиному податку та право тих, що працює у секторi малого пiдприємництва, на соцiальне i пенсiйне забезпечення.
      4. Подальше посилення державної пiдтримки суб'єктiв малого та середнього пiдприємництва (фiнансово-кредитної, майнової, iнформацiйної та кадрової*). Створення та забезпечення дiяльностi мережi бiзнес-центрiв, бiзнес-iнкубаторiв тощо.
      5. Стимулювання розвитку пiдприємництва в галузях, що забезпечують найвищу ефективнiсть суспiльного виробництва та його конкурентоспроможнiсть завдяки використанню досягнень науково-технiчного прогресу, ресурсозберiгаючих технологiй, випуску принципово нових видiв продукцiї.
      6. Забезпечення виконання заходiв щодо створення єдиної автоматизованої системи державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
      7. Здiйснення заходiв щодо поетапного створення при центрах зайнятостi мережi навчальних центрiв з пiдготовки пiдприємцiв з-помiж безробiтних.
      8. Посилення вiдповiдальностi органiв виконавчої влади, державних службовцiв за виконання вiдповiдних законiв щодо розвитку пiдприємницької дiяльностi, зокрема малого бiзнесу.
      Можливостi подальшого розвитку пiдприємництва, розв'язання зазначених проблем вiдкриваються на основi указу Президента України "Про лiбералiзацiю пiдприємницької дiяльностi та державну пiдтримку пiдприємництва" вiд 12 травня 2005 року.


Рада продовжила до 23 вересня термiн подачi вiдомостей про кiнцевих вигодонабувача

      Верховна Рада вiдсунула на чотири мiсяцi кiнцевий термiн надання даних про кiнцевих вигодонабувачiв, якi потрiбно було надати до 23 травня поточного року. Тепер кiнцевою датою стало 23 вересня.
      За прийняття в першому читаннi i в цiлому законопроекту № 2896 "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вiдомостей про кiнцевий бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи" проголосували 267 нардепiв при 226 мiнiмально необхiдних.
      Цей закон депутати змушенi були прийняти через те, що юридичнi особи не встигали внести до державного реєстру данi про своїх кiнцевих вигодонабувача (бенефiцiарiїв).
      Нагадаємо, що прийнятий в жовтнi минулого року закон зобов'язував пiдприємцiв внести до держреєстру такi данi до 23 травня 2015 (не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля дати вступу закону в силу - з 23 листопада 2014 року, один мiсяць з моменту пiдписання президентом Петром Порошенком 23 жовтня 2014).
      Однак уряд не забезпечив пiдприємцiв необхiдними формами звiтностi, хоча за несвоєчасну подачу представникам бiзнесу загрожував штраф 8500 грн. .
      Форма №4 для здачi необхiдного звiту з'явилася лише наприкiнцi березня, що призвело до поспiху i величезних черг в органах Держреєстру.
      Тим бiльше, що вiд пiдприємцiв вимагали тiльки "паперовий звiт", вiдмовляючись приймати електроннi форми.
      Прийняття цього законопроекту дозволить юридичним особам виконати вимоги закону i не потрапити пiд санкцiї за несвоєчасну подачу вiдомостей про кiнцевих вигодонабувача.
      Тепер кiнцевий термiн подачi форми №4 вiдсунутий на 4 мiсяцi - до 23 вересня 2015 року.
      Нагадаємо, що президент 6 березня пiдписав закон про посилення вiдповiдальностi бенефiцiарiїв за банкiвськi спекуляцiї.


РЕФОРМИ МIНЮСТУ В ЦИФРАХ

      Одним з найважливiших напрямкiв реформ, якi впроваджуються Мiнiстерством юстицiї України є запровадження онлайн сервiсiв, за допомогою яких кожен самостiйно зможе отримати потрiбний витяг, виписку чи довiдку. Дiючий стан справ у цiй сферi та очiкуваний результат вiд впровадження реформ дуже наглядно можна iлюструвати за допомогою конкретних цифр:
      - 4,8 млн. послуг у сферi реєстрацiї бiзнесу i майнових прав отримали громадяни у 2014 роцi. 1,3 млн. з них - це виписки, витяги, довiдки. Вiдтепер всi цi документи можна буде отримати онлайн;
      - Вiд 300 грн. - вартiсть корупцiйного "прискорення" черги у реєстрацiйному офiсi без урахування адмiнiстративних зборiв. Он-лайн сервiси дадуть змогу зекономити до 400 млн. грн. щороку тiльки за рахунок вiдсутностi хабарiв;
      - До 50% часу витрачають реєстратори на роботу iз виписками, витягами i довiдками. Пiдготовка кожного документу складає близько 30 хвилин, тодi як електронний буде сформовано в режимi он-лайн. Без урахування часу на черги очiкування, електроннi сервiси зекономлять щонайменше 67,7 тисяч годин робочого часу для економiки
      - Електроннi сервiси пiднiмуть Україну в рейтингу DoingBusiness - за показником легкостi реєстрацiї бiзнесу - з 76 на 12 мiсце, легкостi реєстрацiї майна - з 59 на 35 мiсце
      - Сукупно iз iншими законодавчими iнiцiативами, переведення низки послуг в онлайн дасть змогу полiпшити iнвестицiйний клiмат i залучити до економiки додатково до 30 млрд. грн., з яких понад 60% становитиме ефект вiд зменшення корупцiї.


Визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв

      Щодо Закону України вiд 14.10.2014 № 1701 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв"
      Законом України вiд 14.10.2014 № 1701 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв" (далi - Закон № 1701) внесено змiни, зокрема до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" (далi - Закон про реєстрацiю).
      Зазначеними змiнами передбачається внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (далi - Єдиний державний реєстр) iнформацiї про:
      - кiнцевого вигодоодержувача юридичної особи;
      - кiнцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа;
      - структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає можливiсть встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi цих юридичних осiб.
      Термiни "iстотна участь" та "кiнцевий вигодоодержувач" вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму".
      Вiдповiдно до частини першої статтi 24 Закону про реєстрацiю зазначена вище iнформацiя включається засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи (реєстрацiйна картка "Форма 1" або "Форма 2").
      Згiдно iз частиною другою статтi 19 Закону про реєстрацiю при змiнi кiнцевих вигодоодержувачiв та/або власникiв iстотної участi юридичної особи, у тому числi кiнцевих вигодоодержувачiв та/або власникiв iстотної участi її засновника, якщо засновник - юридична особа, подаються документи, передбаченi частиною першою цiєї статтi, а саме реєстрацiйна картка про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi (реєстрацiйна картка "Форма 4").
      З метою забезпечення внесення до Єдиного державного реєстру iнформацiї про юридичну особу, яка передбачена положеннями Закону № 1701-VII, наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 03.12.2014 № 2046/5 внесено змiни до наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 14 жовтня 2011 року № 3178/5 "Про затвердження форм реєстрацiйних карток", зокрема в частинi доповнення реєстрацiйних карток "Форма 1", "Форма 2" та "Форма 4" вiдповiдними полями для внесення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про кiнцевого вигодоодержувача юридичної особи, кiнцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, та про структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає можливiсть встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi цих юридичних осiб (чин. з 17.12.2014).
      Разом iз цим зазначаємо, що реєстрацiйна картка "Форма 4" - про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, не мiстить полiв для внесення вiдомостей щодо власникiв iстотної участi юридичної особи, оскiльки така iнформацiя не включена до перелiку вiдомостей, якi мiстяться у цьому реєстрi вiдповiдно до частини другої статтi 17 Закону про реєстрацiю.
      Крiм того, ураховуючи змiни, внесенi наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 03.12.2014 № 2046/5 до форм реєстрацiйних карток, з метою виконання пункту 2 прикiнцевих та перехiдних положень Закону № 1701 уповноважений представник юридичної особи має подати державному реєстратору реєстрацiйну картку "Форма 4", в якiй заповнити вiдповiднi поля для внесення до Єдиного державного реєстру необхiдних вiдомостей.
      Звертаємо увагу, що вiдповiдно до частини четвертої статтi 53 Закону про реєстрацiю особи, виннi у внесеннi до установчих документiв або iнших документiв, якi подаються державному реєстратору, завiдомо неправдивих вiдомостей, якi пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом. Закон передбачає адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за ненадання iнформацiї про вигодоодержувачiв. Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" iнформацiї про вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) юридичної особи - тягне за собою накладення на керiвника юридичної особи або особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".
      Юридичнi особи мають подати державному реєстратору вiдомостi про своїх кiнцевих вигодоодержувачiв упродовж шести мiсяцiв з дня набрання чинностi Закону, тобто до 25 травня 2015 року.


Проблеми розвитку та сучасний стан пiдприємництва в Українi
В умовах ринкової трансформацiї економiки України розвиток пiдприємництва, зокрема малого бiзнесу, має стати одним iз найважливiших чинникiв соцiально-економiчного зростання. Усвiдомлюючи новаторську роль пiдприємництва, держава надає йому всебiчної пiдтримки.
      В Українi прийнятi та дiють ряд нормативних актiв, якi заклали пiд_рунтя для формування i розвитку пiдприємництва. Згiдно з цими нормативними актами, державна пiдтримка пiдприємництва спрямована на створення сприятливих органiзацiйних та економiчних умов для його розвитку. Це - надання пiдприємцям земельних дiлянок; передання державного майна, необхiдного для здiйснення пiдприємницької дiяльностi; сприяння пiдприємцям в органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення та iнформацiйного обслуговування, пiдготовцi кадрiв; здiйснення первiсного облаштування неосвоєних територiй об'єктами виробничої та соцiальної iнфраструктури з продажем або передачею їх пiдприємцям у порядку, передбаченому законом; стимулювання модернiзацiї технологiї, iнновацiйної дiяльностi, освоєння нових видiв продукцiї i послуг та iншi види допомоги.
      Для забезпечення розвитку вiльного пiдприємництва в Українi законодавчо визначено права, обов'язки та вiдповiдальнiсть субєктiв пiдприємницької дiяльностi, яка зорiєнтована на ефективне господарювання. Пiдприємництво несумiсне з господарською некомпетентнiстю, втратами, безвiдповiдальнiстю, невиконанням прийнятих зобов'язань i договорiв з контрагентами.
      Завдяки прийнятим нормативним актам, державнiй пiдтримцi розвитку пiдприємницької дiяльностi в Українi станом на початок 2003 р. дiяло 248 тис. малих пiдприємств (3,6 разiв бiльше, нiж у 1992 р.). В них було зайнято 4305 тис. осiб, що у три рази бiльше, нiж у 1992 р. Проте, як засвiдчує аналiз господарської практики, рiвень розвитку пiдприємництва, особливо малого бiзнесу, та його державна пiдтримка є ще недостатнiми для подальшого розвитку вiтчизняної економiки i не вiдповiдають її можливостям.
      Так, в Українi на початок 2004 р. такий показник, як кiлькiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на тисячу осiб населення був у десять разiв меншим, нiж у розвинених європейських країнах. А внесок малих пiдприємств у валовий внутрiшнiй продукт складав лише 10%, це у 3-4 рази нижче, нiж у бiльшостi європейських країн.
      Особливо негативним явищем стало те, що значна кiлькiсть зареєстрованих малих пiдприємств не дiє, а бiльша частина дiючих займається такими швидко прибутковими видами господарської дiяльностi, як торгiвля та посередницькi послуги. Це пояснюється тим, що суб'єкти малого пiдприємництва розвиваються в умовах несприятливого iнвестицiйного клiмату, що робить невигiдним довгостроковi виробничi вкладання.
      Аналiз стану пiдприємницької дiяльностi в Українi показує, що сектор малого i середнього бiзнесу потребує ефективної фiнансової пiдтримки як на загальнодержавному, так i регiональному рiвнях.
      Свiтова практика розвитку та захисту пiдприємництва свiдчить, що доступним джерелом фiнансування малого бiзнесу є надання урядом гарантiй повернення позик у разi неплатоспроможностi малих пiдприємств. Це зменшує кредитнi ризики i усуває головну перешкоду на шляху надання позик суб'єктам малого пiдприємництва, особливо початкiвцям малого бiзнесу. Але для цього необхiднi вiдповiднi кредитнi ресурси банкiв. На жаль, кредитнi ресурси в Українi для малого пiдприємництва дуже обмеженi. Для бiльшостi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi банкiвський кредит залишається недоступним через надто високi процентнi ставки. Це пояснюється тим, що в нацiональнiй економiцi фактично не дiє механiзм гарантування кредитiв.
      Однiєю з вагомих перепон на шляху розвитку вiтчизняного пiдприємництва є недосконалiсть чинної податкової системи та надмiрний податковий тиск i обтяжлива система звiтностi, якi зумовлюють зростання обсягiв реалiзованої продукцiї, прихованої вiд оподаткування, невпевненiсть пiдприємцiв у стабiльностi умов ведення комерцiйної дiяльностi.
      Негативно впливають на розвиток пiдприємництва складнi та довготривалi пiсляреєстрацiйнi процедури суб'єктiв пiдприємництва, надмiрне втручання органiв державної влади в їхню дiяльнiсть.
      Основними напрямками прискорення розвитку пiдприємництва в сучасних умовах трансформацiї, переходу до iнновацiйної моделi розвитку економiки України є:
      1. Подальше удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього пiдприємництва.
      2. Удосконалення кредитної полiтики, а саме: органiзацiя державних кредитних установ з метою пiльгового кредитування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, особливо початкiвцiв малого бiзнесу.
      3. Удосконалення податкової полiтики, тобто забезпечення функцiонування спрощеної системи оподаткування з наданням переваги єдиному податку та право тих, що працює у секторi малого пiдприємництва, на соцiальне i пенсiйне забезпечення.
      4. Подальше посилення державної пiдтримки суб'єктiв малого та середнього пiдприємництва (фiнансово-кредитної, майнової, iнформацiйної та кадрової*). Створення та забезпечення дiяльностi мережi бiзнес-центрiв, бiзнес-iнкубаторiв тощо.
      5. Стимулювання розвитку пiдприємництва в галузях, що забезпечують найвищу ефективнiсть суспiльного виробництва та його конкурентоспроможнiсть завдяки використанню досягнень науково-технiчного прогресу, ресурсозберiгаючих технологiй, випуску принципово нових видiв продукцiї.
      6. Забезпечення виконання заходiв щодо створення єдиної автоматизованої системи державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
      7. Здiйснення заходiв щодо поетапного створення при центрах зайнятостi мережi навчальних центрiв з пiдготовки пiдприємцiв з-помiж безробiтних.
      8. Посилення вiдповiдальностi органiв виконавчої влади, державних службовцiв за виконання вiдповiдних законiв щодо розвитку пiдприємницької дiяльностi, зокрема малого бiзнесу.
      Можливостi подальшого розвитку пiдприємництва, розв'язання зазначених проблем вiдкриваються на основi указу Президента України "Про лiбералiзацiю пiдприємницької дiяльностi та державну пiдтримку пiдприємництва" вiд 12 травня 2005 року.


Чи спроститься ведення бiзнесу в Українi?

      Новий закон про дерегуляцiю, який узгоджується зi стандартами ЄС, покликаний значно полегшити життя пiдприємцям та пересiчним громадянамНещодавно Верховна Рада таки спромоглася ухвалити важливий та довгоочiкуваний Закон №1580 "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення умов ведення бiзнесу (дерегуляцiї)".
      Новим документом обумовлено спрощення ведення бiзнесу шляхом скасування 16 свiдоцтв, сертифiкатiв, висновкiв та iнших засобiв державного регулювання. Як вважають фахiвцi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi, у законi всi положення гармонiзованi з вимогами ЄС, зменшено адмiнiстративне навантаження на пiдприємства та знижено корупцiйнi ризики у процедурах, якi iснують. Цей документ стосується i пересiчних українцiв.
      Що запропоновано нового?
      Головним нововведенням запропонованої моделi дерегуляцiї в Українi є обов'язок влади доводити бiзнесу необхiднiсть збереження регулюючих держорганiв i регуляторних вимог у конкретних сферах госпдiяльностi. Протягом року державнi органи, надiленi контрольними функцiями, повиннi довести, що їхня дiяльнiсть приносить користь економiцi i суспiльству.
      Що мiстять три етапи дерегуляцiї?
      Усунення найодiознiших бар'єрiв на законодавчому рiвнi; вилучення з "регуляторки" надлишкових госрегулятрiв разом з їх нормами i збереження необхiдних механiзмiв контролю; позбавлення держорганiв права висувати новi регуляторнi вимоги у спробах вiдшкодувати втраченi бюрократичнi зачiпки, що гальмують розвиток бiзнесу.
      Перший етап. Оперативне усунення на 800 проблемних для бiзнесу сфер контролю. У них видiленi 200 норм, скасування яких дасть ефект для економiки i цi акти порiвняно легко вiдкоригувати в правовiй базi, без створення нових законiв у вiдповiдних сферах.
      Другий етап. Створення закону, вiдповiдно до якого почне дiяти механiзм дерегуляторної "гiльйотини" на нормативно-правовому рiвнi. Суть процесу полягає в тому, що державнi органи, надiленi контрольними функцiями, за один рiк повиннi довести, що їхня дiяльнiсть приносить користь економiцi i суспiльству. В iншому випадку цi держоргани або їх окремi контрольнi функцiї будуть лiквiдованi.
      Третiй етап. Створення охоронного механiзму, який запобiгатиме створення держорганами нових регуляторних актiв. Забезпечувати його ефективнiсть повинна Державна регуляторна служба (ДРС). Тут багато залежить вiд повноважень її представникiв на мiсцях i допомоги мiсцевого бiзнесу в боротьбi з регiональною "регуляторкою".


Мiн'юст презентував реформу реєстрацiйної служби

      Мiнiстерством юстицiї України було анонсовано запуск фронт- та бек- офiсiв.
      Перший заступник мiнiстра юстицiї України пояснила, що у процесi реформування служби буде зведено до мiнiмуму контакт громадянина та посадовця. Так, у фронт-офiсi тiльки будуть приймати та обробляти документи, а у бек-офiсi ухвалюватимуться рiшення щодо них.
      Також планується передати функцiї iз реєстрацiї органам мiсцевого самоврядування, нотарiусам та банкам.
      Започаткованi електроннi сервiси, якi дадуть можливiсть отримати електронний витяг, виписку, довiдку через мережу Iнтернет не виходячи з дому. Оплата буде здiйснюватися через банкiвськi платiжнi картки.
      Також представник Мiнюста нагадав про пiлотний проект "екстериторiальнiсть", який дозволяє подавати документи незалежно вiд мiсця свого знаходження в межах Вiнницької та Київської областей.
      Проект "мобiльний офiс" буде запроваджено у Харковi, Львовi, Днiпропетровську, Чернiговi, Києвi i Черкасах, в рамках якого буде вiдпрацьовано систему фронт-та бек-офiсiв".


Витяг з державного реєстру онлайн - з 01 квiтня 2015 року

      З першого квiтня 2015 року Мiнiстерство юстицiї запровадило змiни щодо отримання витягiв з державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв.
      Так, послуга "Онлайн-витяг" надасть можливiсть громадянам отримувати необхiднi вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв через iнтернет.
      Отримати витяг можна буде не вiдвiдуючи державного реєстратора. Надаватися документ буде без пiдпису, але вiн матиме юридичну силу. Для цього потрiбно мати лише банкiвську картку.
      В цiлому змiни можна описати наступним чином:
      - для отримання витягу не потрiбна реєстрацiя або використання ЕЦП;
      - витяг формується автоматично в режимi "онлайн" без участi реєстратора;
      - "Онлайн-витяг" надається без пiдпису реєстратора, але має юридичну силу;
      - сплата за послугу проводиться онлайн за допомогою платiжної картки, яка також виступає iдентифiкатором особи;
      - отримати "Онлайн-витяг" можна одразу пiсля сплати.
      Типи "Онлайн-витягiв" аналогiчнi "паперовим", що надаються держреєстраторами.
      Кожен "Онлайн-витяг" має унiкальнi реквiзити, за допомогою яких його можна перевiрити та завантажити повторно.


З 1 квiтня 2015 року нотарiуси отримали право проводити реєстрацiю договорiв оренди земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення

      25 березня 2015 року набрав чинностi Закон України вiд 05 березня 2015 року № 247-VIII "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо уточнення повноважень нотарiусiв та особливостей реєстрацiї похiдних речових прав на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення", яким нотарiусiв, як державних так i приватних уповноважено здiйснювати державну реєстрацiю речових прав, похiдних вiд права власностi (права оренди земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення) на земельнi дiлянки сiльськогосподарського призначення незалежно вiд нотарiального посвiдчення договору, на пiдставi якого виникає таке право.
      У зв'язку з цим, iз заявою про державну реєстрацiю похiдного права (оренди земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення) можна звертатися як власнику земельної дiлянки, так i набувачу похiдних прав (орендарю) не тiльки до реєстрацiйної служби територiального управлiння юстицiї, а й до нотарiусiв за мiсцем знаходження нерухомого майна (земельної дiлянки сiльського господарського призначення).


Цивiльно-правова вiдповiдальнiсть фiзичної особи-пiдприємця

      Пiдприємницька дiяльнiсть - це дiяльнiсть фiзичної особи-пiдприємця пiд особисту майнову вiдповiдальнiсть та на власний ризик.
      Можливiсть застосування цивiльно-правової вiдповiдальностi до фiзичної особи-пiдприємця за її зобов'язаннями, пов'язаними з пiдприємницькою дiяльнiстю, передбачено ст. 52 ЦК України. Вказана норма є спецiальною та визначає лише деякi особливостi вiдповiдальностi приватного пiдприємця. Водночас форми, пiдстави та порядок застосування вiдповiдальностi визначенi загальними нормами про цивiльно-правову вiдповiдальнiсть, що мiстяться у гл. 51 ЦК України.
      Згiдно iз ч. 1 ст. 52 ЦК України фiзична особа-пiдприємець несе вiдповiдальнiсть усiм своїм майном. Таким чином, пiдприємницький ризик, у першу чергу, проявляється у вiрогiдностi втрати всього майна, належного фiзичнiй особi, до складу якого згiдно зi ст. 190 ЦК України входять як окремi речi або їх сукупнiсть, так i майновi права та обов'язки. Тому за рiшенням суду стягнення може бути звернене на все майно боржника, незалежно вiд того, використовувалося воно у пiдприємницькiй дiяльностi чи нi.
      Виняток становить лише майно, на яке згiдно iз законом не може бути звернено стягнення. Перелiк видiв майна, на яке не може бути звернене стягнення, мiститься у Додатку до Закону України "Про виконавче провадження". Це предмети домашнього вжитку та особистi речi, необхiднi боржниковi та особам, що перебувають на його утриманнi, у визначенiй кiлькостi; продукти харчування тощо. Також стягнення не може бути звернене на доходи, зазначенi в ст. 73 вказаного Закону.
      Звернення стягнення на майно боржника здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", i полягає в його арештi (описi), вилученнi та примусовiй реалiзацiї".
      Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та iноземнiй валютi, iншi цiнностi, в тому числi кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банкiв та iнших кредитних органiзацiях, на рахунки в цiнних паперах у депозитарiях цiнних паперiв.
      У разi вiдсутностi у боржника коштiв та цiнностей, достатнiх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржниковi iнше майно, за винятком майна, на яке згiдно з законом не може бути накладене стягнення. Боржник має право вказати тi види майна чи предмети, на якi необхiдно звернути стягнення в першу чергу.
      Звернення стягнення на будинок, квартиру, iнше примiщення, земельну дiлянку, що є нерухомим майном, провадиться у разi вiдсутностi у боржника достатнiх коштiв чи рухомого майна. При цьому, в першу чергу, стягнення звертається на окрему вiд будинку земельну дiлянку, iнше примiщення, що належать боржниковi. В останню чергу - на жилий будинок чи квартиру.
      Стягнення на заробiтну плату (заробiток), пенсiю, стипендiю та iншi доходи боржника звертається за вiдсутностi у боржника коштiв на рахунках у фiнансових установах, вiдсутностi чи недостатностi майна боржника для повного покриття належних до стягнення сум, а також при виконаннi рiшень про стягнення перiодичних платежiв та стягнень на суму, що не перевищує двох мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.
      Вiдповiдно до ст. 52 ЦК України стягнення може бути звернене на частку у правi спiльної сумiсної власностi подружжя. Вiдповiдно до ст. 371 ЦК України та ст. 73 СК України вимагається попереднє видiлення такої частки в натурi, що може здiйснюватися на пiдставi ст. 379 ЦПК України як за позовом кредитора, так i за поданням державного виконавця. Крiм того, якщо приватному пiдприємцю майно належить на правi спiльної часткової власностi, на частку у правi власностi також може бути звернене стягнення у тому самому порядку пiсля видiлення частки в натурi (ст. 366 ЦК України).


Страхування у сферi господарювання

      Вiдповiдно до ч. 1 ст. 352 ГК України страхування - це дiяльнiсть спецiально уповноважених державних органiзацiй та суб'єктiв господарювання (страховикiв), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їх майнових iнтересiв у разi настання визначених законом чи договором страхування подiй (страхових випадкiв), за рахунок грошових фондiв, якi формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежiв.
      Страхування може здiйснюватися на основi договору мiж страхувальником i страховиком (добровiльне страхування) або на основi закону (обов'язкове страхування).
      Суб'єкти господарювання з метою страхового захисту їх майнових iнтересiв можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку i на умовах, визначених законодавством.
      Суб'єкти господарювання - страховики здiйснюють страхову дiяльнiсть за умови одержання лiцензiї на право проведення певного виду страхування. Страховик має право займатися лише тими видами страхування, якi визначенi в лiцензiї.
      Предметом безпосередньої дiяльностi страховика може бути лише страхування, перестраховування та фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням ними. Допускається здiйснення вказаних видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв за договорами про спiльну дiяльнiсть.
      Страхувальниками є учасники господарських вiдносин, якi уклали договори страхування iз страховиками або є страхувальниками вiдповiдно до закону.


Реформи у сферi державної реєстрацiї

      Мiнiстерство юстицiї продовжує реформи, мета яких полегшити громадянам процес збору документiв та виключити корупцiйну складову. Через скарги людей на численнi черги у службi держреєстрацiї, Мiн'юст пропонує проекти, якi мають вирiшити цю проблему.
      На державного реєстратора покладено дуже багато обов'язкiв пов'язаних з використанням паперових носiїв iнформацiї, розгляду заяв, вiдписок, вiдмов i так дальше. Для того, щоб цi всi процеси були на багато спрощенi, щоб не було черг, не було, взагалi, нiяких проблемних питань у спiлкуваннi пересiчного громадянина з державним реєстратором, Мiнiстерством юстицiї, в рамках реформування, розроблено два пiлотнi проекти, якi вже дiють в декiлькох регiонах".
      "На першому етапi планується запровадити новi електроннi сервiси. Скорiше всього це буде полягати, що людинi не обов'язково приходити в реєстрацiйну службу, вона за допомогою електронного листування буде подавати вiдповiдний запит i буде отримувати вiдповiдь теж в електронному виглядi. У сферi державної реєстрацiї бiзнесу отримання електронного витягу, довiдки без електронного цифрового пiдпису. На даний час можна отримати довiдку, але треба мати в установленому порядку зареєстрований особистий електронний пiдпис".
      На другому етапi реформування Мiн'юст передасть функцiї з держреєстрацiї прав та бiзнесу органам мiсцевого самоврядування, нотарiусам та банкам. Пiсля набрання чинностi реформ, планують запровадити вiдповiднi електроннi сервiси, якi на половину розвантажать роботу держреєстраторiв та зменшать до них черги.


Спецiальний режим господарювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

      В окремому роздiлi (р. VIII ГК України) до таких режимiв вiднесенi:
      - спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони (гл. 39, ст.ст. 401-405);
      - концесiї (гл. 40, ст.ст. 406-410);
      - виключна (морська) економiчна зона України (ст. 411);
      - прикордонна територiя (господарська дiяльнiсть на державному кордонi України - ст. 412);
      - санiтарно-захиснi та iншi охороннi зони (територiї та об'єкти) - ст. 413;
      - спецiальнi режими господарювання в окремих галузях народного господарства (ст. 414);
      - територiї прiоритетного розвитку (ст. 415);
      - режими господарювання в умовах надзвичайного (ст. 416) та воєнного стану (ст. 417).
      Серед вищезгаданих спецiальних режимiв господарювання особливе мiсце посiдають спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони (С(В)ЕЗ) та значною мiрою подiбнi до них територiї прiоритетного розвитку.
      СВ)ЕЗ (спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони.) - це законодавчо визначена частина територiї держави, на якiй спецiальним внутрiшнiм законодавством на певний строк ДЛЯ певних суб'єктiв ВСТсIНОВЛЮЄГЬСЯ спецiальний пiльговий правовий режим господарської дiяльностi i створюються спецiальнi органи управлiння з метою залучення iнвестицiй для досягнення законодавчо встановлених економiчних, соцiальних i науково-технiчних завдань.
      Концесiя - це дiяльнiсть вiтчизняного або iноземного суб'єкта господарювання (концесiонера), спрямована на створення (будiвництво) та/або управлiння (експлуатацiю) об'єктом концесiї вiдповiдно до вимог закону та умов концесiйного договору, укладеного на тривалий строк уповноваженим органом державної влади чи органом мiсцевого самоврядування з метою задоволення суспiльних потреб.
      Виключна (морська) економiчна зона України (МЕЗ) - морськi райони, зовнi прилеглi до територiального моря України, включаючи райони навколо островiв, що належать Українськiй державi.
      Прикордонний режим господарської дiяльностi (ПРГД) запроваджується i дiє на прикордоннiй територiї (на державному кордонi України). Державний кордон України - це лiнiя i вертикальна поверхня, що проходить по цiй лiнiї, якi визначають межi територiї України - сушi, вод, надр, повiтряного простору (ст. 1 ЗУ "Про Державний кордон України").
      Правовий режим господарської дiяльностi в охоронних зонах. Види охоронних зон: санiтарно-захиснi, водоохороннi,територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду України, курортнi, лiкувально-оздоровчi, рекреацiйнi та iншi територiї та об'єкти, вiднесенi законодавством до таких, що особливо охороняються.
      Спецiальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства (галузевi режими господарювання) може встановлюватися за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України у формi прийняття Верховною Радою вiдповiдного закону у разi необхiдностi стабiлiзацiї або прискореного розвитку у цих галузях. Такий режим встановлено, зокрема, щодо господарської дiяльностi у Збройних силах України.
      Спецiальний режим господарської дiяльностi в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологiчної ситуацiї.
      Пiдставою введення є надзвичайний стан, надзвичайна екологiчна ситуацiя.
      Правовий режим господарської дiяльностi в умовах воєнного стану. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Українi або в окремих її мiсцевостях у разi збройної агресiї чи загрози нападу, небезпеки державнiй незалежностi України, її територiальнiй цiлiсностi та передбачає надання вiдповiдним органам державної влади, вiйськовому командуванню та органам мiсцевого самоврядування повноважень, необхiдних для вiдвернення загрози та забезпечення нацiональної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституцiйних прав i свобод людини i громадянина та прав i законних iнтересiв юридичних осiб iз зазначенням строку дiї цих обмежень.


Спецiальний режим господарювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi

      В окремому роздiлi (р. VIII ГК України) до таких режимiв вiднесенi:
      - спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони (гл. 39, ст.ст. 401-405);
      - концесiї (гл. 40, ст.ст. 406-410);
      - виключна (морська) економiчна зона України (ст. 411);
      - прикордонна територiя (господарська дiяльнiсть на державному кордонi України - ст. 412);
      - санiтарно-захиснi та iншi охороннi зони (територiї та об'єкти) - ст. 413;
      - спецiальнi режими господарювання в окремих галузях народного господарства (ст. 414);
      - територiї прiоритетного розвитку (ст. 415);
      - режими господарювання в умовах надзвичайного (ст. 416) та воєнного стану (ст. 417).
      Серед вищезгаданих спецiальних режимiв господарювання особливе мiсце посiдають спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони (С(В)ЕЗ) та значною мiрою подiбнi до них територiї прiоритетного розвитку.
      СВ)ЕЗ (спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони.) - це законодавчо визначена частина територiї держави, на якiй спецiальним внутрiшнiм законодавством на певний строк ДЛЯ певних суб'єктiв ВСТсIНОВЛЮЄГЬСЯ спецiальний пiльговий правовий режим господарської дiяльностi i створюються спецiальнi органи управлiння з метою залучення iнвестицiй для досягнення законодавчо встановлених економiчних, соцiальних i науково-технiчних завдань.
      Концесiя - це дiяльнiсть вiтчизняного або iноземного суб'єкта господарювання (концесiонера), спрямована на створення (будiвництво) та/або управлiння (експлуатацiю) об'єктом концесiї вiдповiдно до вимог закону та умов концесiйного договору, укладеного на тривалий строк уповноваженим органом державної влади чи органом мiсцевого самоврядування з метою задоволення суспiльних потреб.
      Виключна (морська) економiчна зона України (МЕЗ) - морськi райони, зовнi прилеглi до територiального моря України, включаючи райони навколо островiв, що належать Українськiй державi.
      Прикордонний режим господарської дiяльностi (ПРГД) запроваджується i дiє на прикордоннiй територiї (на державному кордонi України). Державний кордон України - це лiнiя i вертикальна поверхня, що проходить по цiй лiнiї, якi визначають межi територiї України - сушi, вод, надр, повiтряного простору (ст. 1 ЗУ "Про Державний кордон України").
      Правовий режим господарської дiяльностi в охоронних зонах. Види охоронних зон: санiтарно-захиснi, водоохороннi,територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду України, курортнi, лiкувально-оздоровчi, рекреацiйнi та iншi територiї та об'єкти, вiднесенi законодавством до таких, що особливо охороняються.
      Спецiальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства (галузевi режими господарювання) може встановлюватися за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України у формi прийняття Верховною Радою вiдповiдного закону у разi необхiдностi стабiлiзацiї або прискореного розвитку у цих галузях. Такий режим встановлено, зокрема, щодо господарської дiяльностi у Збройних силах України.
      Спецiальний режим господарської дiяльностi в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологiчної ситуацiї.
      Пiдставою введення є надзвичайний стан, надзвичайна екологiчна ситуацiя.
      Правовий режим господарської дiяльностi в умовах воєнного стану. Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Українi або в окремих її мiсцевостях у разi збройної агресiї чи загрози нападу, небезпеки державнiй незалежностi України, її територiальнiй цiлiсностi та передбачає надання вiдповiдним органам державної влади, вiйськовому командуванню та органам мiсцевого самоврядування повноважень, необхiдних для вiдвернення загрози та забезпечення нацiональної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституцiйних прав i свобод людини i громадянина та прав i законних iнтересiв юридичних осiб iз зазначенням строку дiї цих обмежень.


Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть

      Вiдповiдно до ст. 377 ГКУ зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання є господарська дiяльнiсть, яка у процесi її здiйснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою.
      Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть здiйснюється на принципах свободи її суб'єктiв добровiльно вступати в зовнiшньоекономiчнi вiдносини, здiйснювати їх у будь-яких не заборонених законом формах та рiвностi перед законом усiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
      Загальнi умови та порядок здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами господарювання визначаються ГКУ, законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та iншими нормативно-правовими актами України.
      До суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi належать:
      суб'єкти господарювання, зазначенi в п. 1, 2 ч. 2 ст. 55 ГКУ;
      пiдроздiли (структурнi одиницi) iноземних суб'єктiв господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (фiлiї, вiддiлення тощо), але мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України i зареєстрованi в порядку, встановленому законом.
      У зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi можуть брати участь також зовнiшньоекономiчнi органiзацiї, що мають статус юридичної особи, утворенi в Українi вiдповiдно до закону органами державної влади або органами мiсцевого самоврядування.
      Держава гарантує однаковий захист усiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ст. 378 ГКУ).
      Зовнiшньоекономiчної дiяльностi та зовнiшньоекономiчнi операцiї
      Як зазначено у ст. 379 ГКУ, усi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають право на здiйснення будь-яких видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та зовнiшньоекономiчних операцiй, якщо iнше не встановлено законом.
      Види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, перелiк зовнiшньоекономiчних операцiй, що здiйснюються на територiї України, умови та порядок їх здiйснення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також перелiк товарiв (робiт, послуг), що забороненi для експорту та iмпорту, визначаються законом.
      Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
      Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi спрямовується на захист економiчних iнтересiв України, прав i законних iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, створення рiвних умов для розвитку всiх видiв пiдприємництва у сферi зовнiшньоекономiчних вiдносин i використання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi доходiв та iнвестицiй, заохочення конкуренцiї й обмеження монополiзму суб'єктiв господарювання у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
      Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну дiяльнiсть суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених законом.
      Перелiк та повноваження органiв державної влади, що здiйснюють регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також форми її державного регулювання та контролю визначаються ГКУ, законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, iншими законами України (ст. 380 ГКУ).
      Лiцензування i квотування зовнiшньоекономiчних операцiй
      Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати перелiк товарiв (робiт, послуг), експорт та iмпорт яких здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi лише за наявностi лiцензiї.
      Порядок лiцензування експортно-iмпортних операцiй та види лiцензiй визначаються законом.
      Режим квотування зовнiшньоекономiчних операцiй запроваджується у випадках, передбачених законом та чинними мiжнародними договорами України, i здiйснюється шляхом обмеження загальної кiлькостi та/або сумарної митної вартостi товарiв, яка може бути ввезена (вивезена) за певний перiод. Порядок квотування зазначених операцiй та види квот визначаються законом. Iнформацiя про введення режиму лiцензування або квотування публiкується в офiцiйних виданнях у порядку, встановленому законом (ст. 381 ГКУ).


Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть

      Вiдповiдно до ст. 377 ГКУ зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання є господарська дiяльнiсть, яка у процесi її здiйснення потребує перетинання митного кордону України майном та/або робочою силою.
      Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть здiйснюється на принципах свободи її суб'єктiв добровiльно вступати в зовнiшньоекономiчнi вiдносини, здiйснювати їх у будь-яких не заборонених законом формах та рiвностi перед законом усiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
      Загальнi умови та порядок здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами господарювання визначаються ГКУ, законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та iншими нормативно-правовими актами України.
      До суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi належать:
      суб'єкти господарювання, зазначенi в п. 1, 2 ч. 2 ст. 55 ГКУ;
      пiдроздiли (структурнi одиницi) iноземних суб'єктiв господарювання, що не є юридичними особами за законодавством України (фiлiї, вiддiлення тощо), але мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України i зареєстрованi в порядку, встановленому законом.
      У зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi можуть брати участь також зовнiшньоекономiчнi органiзацiї, що мають статус юридичної особи, утворенi в Українi вiдповiдно до закону органами державної влади або органами мiсцевого самоврядування.
      Держава гарантує однаковий захист усiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (ст. 378 ГКУ).
      Зовнiшньоекономiчної дiяльностi та зовнiшньоекономiчнi операцiї
      Як зазначено у ст. 379 ГКУ, усi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають право на здiйснення будь-яких видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та зовнiшньоекономiчних операцiй, якщо iнше не встановлено законом.
      Види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, перелiк зовнiшньоекономiчних операцiй, що здiйснюються на територiї України, умови та порядок їх здiйснення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також перелiк товарiв (робiт, послуг), що забороненi для експорту та iмпорту, визначаються законом.
      Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностiДержавне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi спрямовується на захист економiчних iнтересiв України, прав i законних iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, створення рiвних умов для розвитку всiх видiв пiдприємництва у сферi зовнiшньоекономiчних вiдносин i використання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi доходiв та iнвестицiй, заохочення конкуренцiї й обмеження монополiзму суб'єктiв господарювання у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
      Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативну дiяльнiсть суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, крiм випадкiв, передбачених законом.
      Перелiк та повноваження органiв державної влади, що здiйснюють регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також форми її державного регулювання та контролю визначаються ГКУ, законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, iншими законами України (ст. 380 ГКУ).
      Лiцензування i квотування зовнiшньоекономiчних операцiй
      Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати перелiк товарiв (робiт, послуг), експорт та iмпорт яких здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi лише за наявностi лiцензiї.
      Порядок лiцензування експортно-iмпортних операцiй та види лiцензiй визначаються законом.
      Режим квотування зовнiшньоекономiчних операцiй запроваджується у випадках, передбачених законом та чинними мiжнародними договорами України, i здiйснюється шляхом обмеження загальної кiлькостi та/або сумарної митної вартостi товарiв, яка може бути ввезена (вивезена) за певний перiод. Порядок квотування зазначених операцiй та види квот визначаються законом. Iнформацiя про введення режиму лiцензування або квотування публiкується в офiцiйних виданнях у порядку, встановленому законом (ст. 381 ГКУ).


Учасники ринку цiнних паперiв

      Згiдно зi ст.360 Господарського кодексу України для забезпечення органiзацiї функцiонування ринку цiнних паперiв утворюється фондова бiржа - акцiонерне товариство, яке зосереджує попит i пропозицiю цiнних паперiв, сприяє формуванню їх бiржового курсу та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Кодексу, iнших законiв, а також статуту i правил фондової бiржi.
      Вiдповiдно до визначення, наданого у Законi України "Про цiннi папери i фондову бiржу" вiд 18.06.1991 р., фондова бiржа - органiзацiйно оформлений, постiйно дiючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля цiнними паперами.
      Правовий статус фондового ринку визначений законодавством України як акцiонерне товариство, яке зосереджує попит i пропозицiю цiнних паперiв, сприяє формуванню їх бiржового курсу та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону, iнших актiв законодавства України, статуту i правил фондової бiржi.
      Фондову бiржу може бути створено не менш як 20 засновниками - торговцями цiнними паперами, якi мають дозвiл на здiйснення комерцiйної i комiсiйної дiяльностi по цiнних паперах за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Вона набуває прав юридичної особи з дня її реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
      Фондова бiржа - органiзацiя, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно органiзацiєю укладання угод купiвлi та продажу цiнних паперiв та їх похiдних. Вона не може здiйснювати операцiї з цiнними паперами вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв, а також виконувати функцiї депозитарiю.
      Позначення "фондова бiржа" або таке, в якому мiститься вислiв "фондова бiржа", може використовувати у своєму фiрмовому найменуваннi або рекламi тiльки та органiзацiя, що створена у вищевказаному порядку.
      Дiяльнiсть фондової бiржi припиняється у тому разi, коли число її членiв стало менше 10. Якщо у фондовiй бiржi залишилося 10 членiв, її дiяльнiсть припиняється у разi неприйняття нових членiв протягом шести мiсяцiв.
      Дiяльнiсть фондової бiржi припиняється вiдповiдно до законодавства України про акцiонернi товариства та iншi види господарських товариств.
      Суб'єктами ринку цiнних паперiв також є iнститути спiльного iнвестування. Закон України "Про iнститути спiльного iнвестування (пайовi i корпоративнi iнвестицiйнi фонди)" вiд 15.03.2001 р. визначає правовi та органiзацiйнi основи створення, дiяльностi та вiдповiдальностi суб'єктiв спiльного iнвестування, особливостi управлiння їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберiгання активiв, особливостi розмiщення та обiгу цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування, порядок та обсяг розкриття iнформацiї iнститутами спiльного iнвестування з метою залучення та ефективного розмiщення фiнансових ресурсiв iнвесторiв.
      Вiдповiдно до ст.З Закону iнститут спiльного iнвестування (IСI) - це корпоративний iнвестицiйний фонд або пайовий iнвестицiйний фонд, який провадить дiяльнiсть, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштiв iнвесторiв з метою отримання прибутку вiд вкладення їх у цiннi папери iнших емiтентiв, корпоративнi права та нерухомiсть.
      Одним з IСI є корпоративний iнвестицiйний фонд. Вiдповiдно до законодавчого формулювання корпоративний iнвестицiйний фонд - це IСI, який створюється у формi вiдкритого акцiонерного товариства i провадить виключно дiяльнiсть iз спiльного iнвестування.
      Вiн створюється вiдповiдно до законодавства з питань дiяльностi акцiонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених Законом.
      Цей фонд здiйснює свою дiяльнiсть, якщо 70 або бiльше вiдсоткiв середньорiчної вартостi активiв, що належать йому на правi власностi, вкладенi в цiннi папери.
      Корпоративний iнвестицiйний фонд не має права:
      - емiтувати i розмiщувати цiннi папери, крiм акцiй;
      - залучати позики або кредит у розмiрi, що перевищує 10 вiдсоткiв його активiв;
      - надавати активи пiд заставу в iнтересах третiх осiб;
      - розмiщувати акцiї за цiною, нижчою вiд номiнальної вартостi;
      - розмiщувати акцiї за цiною, нижчою вiд вартостi чистих активiв корпоративного iнвестицiйного фонду в розрахунку на одну акцiю;
      - розмiщувати акцiї понад оголошену кiлькiсть;
      - вiдмовитися вiд викупу власних акцiй з пiдстав, не зазначених у Законi або в нормативно-правових актах Комiсiї;
      - створювати будь-якi спецiальнi або резервнi фонди.
      Акцiї корпоративного iнвестицiйного фонду повиннi бути тiльки простими iменними.
      Органами корпоративного iнвестицiйного фонду є загальнi збори акцiонерiв та спостережна (наглядова) рада.
      Пайовий iнвестицiйний фонд - це активи, що належать iнвесторам на правi спiльної часткової власностi, перебувають в управлiннi компанiї з управлiння активами та облiковуються останньою окремо вiд результатiв її господарської дiяльностi. Мiнiмальний обсяг активiв пайового iнвестицiйного фонду не може бути меншим розмiру початкового статутного фонду (капiталу) корпоративного iнвестицiйного фонду. Пайовий iнвестицiйний фонд не є юридичною особою.
      Пайовий iнвестицiйний фонд створюється за iнiцiативою компанiї по управлiнню активами шляхом придбання iнвесторами випущених нею iнвестицiйних сертифiкатiв.
      Особливостi дiяльностi пайового iнвестицiйного фонду визначаються його регламентом.
      З введенням у дiю Закону створення iнститутiв спiльного iнвестування (iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй) вiдповiдно до Указу Президента України вiд 19.02.1994 р. № 55/94 "Про iнвестицiйнi фонди та iнвестицiйнi компанiї" забороняється.
      Саморегулiвнi органiзацiї ринку цiнних паперiв дiють вiдповiдно до Положення про саморегулiвну органiзацiю ринку цiнних паперiв, затвердженого наказом Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 23.12.1996 р. № 329 (далi - Положення).
      Саморегулiвна органiзацiя - це безприбуткова органiзацiя з правами юридичної особи, що здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України i Положення, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку, штампи та бланки зi своїм найменуванням.
      Вона створюється в органiзацiйно-правових формах, передбачених законодавством, дiє на пiдставi статуту, установчого договору (якщо це передбачено для обраної органiзацiйно-правової форми), а також правил цiєї органiзацiї.
      Статус саморегулiвної органiзацiї можуть одержати:
      а) громадськi органiзацiї фiзичних осiб - професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв;
      б) об'єднання юридичних осiб - професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв.
      Статус саморегулiвної органiзацiї надається Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку тим органiзацiям чи об'єднанням, кiлькiсть учасникiв яких становить не менш як 25 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi осiб, що здiйснюють конкретний вид професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв на пiдставi дозволiв (лiцензiй), виданих Державною комiсiєю.


Казенне пiдприємство

      Згiдно зi ст.76 ГК казеннi пiдприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:
      - законом дозволено здiйснення господарської дiяльностi лише державним пiдприємствам;
      - основним (понад п'ятдесят вiдсоткiв) споживачем продукцiї (робiт, послуг) виступає держава;
      - за умовами господарювання неможлива вiльна конкуренцiя товаровиробникiв чи споживачiв;
      - переважаючим (понад п'ятдесят вiдсоткiв) є виробництво суспiльно необхiдної продукцiї (робiт, послуг), яке за своїми умовами i характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;
      - приватизацiю майнових комплексiв державних пiдприємств заборонено законом.
      Казенне пiдприємство створюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. У рiшеннi про створення казенного пiдприємства визначаються обсяг i характер основної дiяльностi пiдприємства, а також орган, до сфери управлiння якого входить пiдприємство, що створюється. Реорганiзацiя i лiквiдацiя казенного пiдприємства проводяться вiдповiдно до вимог Господарського кодексу за рiшенням органу, до компетенцiї якого належить створення даного пiдприємства.
      Майно казенного пiдприємства закрiплюється за ним на правi оперативного управлiння в обсязi, зазначеному в статутi пiдприємства.
      Казенне пiдприємство є юридичною особою, має вiдповiднi рахунки в установах державного банку, печатку iз своїм найменуванням.
      Орган, до сфери управлiння якого входить казенне пiдприємство, затверджує статут пiдприємства, призначає його керiвника, дає дозвiл на здiйснення казенним пiдприємством господарської дiяльностi, визначає види продукцiї (робiт, послуг), на виробництво та реалiзацiю якої поширюється зазначений дозвiл.
      Найменування казенного пiдприємства повинно мiстити слова "казенне пiдприємство".
      Отже, правовий статус казенного пiдприємства має значну специфiку. Особливiстю казенного пiдприємства є те, що його створення i припинення здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України. При цьому в законi мiстяться вимоги до змiсту рiшення про створення казенного пiдприємства. Перетворення державних пiдприємств у казеннi урегульовано постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про перетворення державних пiдприємств у казеннi" вiд 30.06.1998 р. №987.
      Статус юридичної особи, яким володiє казенне пiдприємство, дає йому можливiсть самостiйно брати участь у господарському обiгу вiд свого iменi, нести самостiйну майнову вiдповiдальнiсть, мати поточнi та iншi рахунки в банку i печатку. Установчим документом казенного пiдприємства є статут. Типовий статут казенного пiдприємства затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.1998 р. № 914. Казенне пiдприємство здiйснює оплату працi, виходячи з особливостей управлiння казенним пiдприємством, вiдповiдно до умов i в межах фонду оплати працi, затверджених органом управлiння з урахуванням умов, передбачених галузевою угодою. Пiдприємство здiйснює бухгалтерський, оперативний облiк i веде бухгалтерську i статистичну звiтнiсть вiдповiдно до законодавства України, а також обов'язкову звiтнiсть за формою, встановленою Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Поточне (оперативне) управлiння пiдприємством здiйснює його керiвник. Наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 12.10.1998 р. № 371 затверджена форма контракту з керiвником казенного пiдприємства.
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про деякi питання управлiння казенним пiдприємством" вiд 22.07.1998 р. № 1129 затверджено кiлька положень, зокрема, Положення про складання плану розвитку казенного пiдприємства i Положення про складання фiнансового плану казенного пiдприємства.
      У ст.77 ГК визначенi особливостi господарської дiяльностi казенних пiдприємств.
      Казенне пiдприємство здiйснює господарську дiяльнiсть вiдповiдно до виробничих завдань органу, до сфери управлiння якого воно входить.
      Казенне пiдприємство самостiйне органiзує виробництво продукцiї (робiт, послуг) i реалiзує її за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку, установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено законом.
      Орган, до сфери управлiння якого входить казенне пiдприємство, здiйснює контроль за використанням та збереженням належного пiдприємству майна, i має право вилучити у казенного пiдприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.
      Казенне пiдприємство не має права вiдчужувати або iншим способом розпоряджатися закрiпленим за ним майном, що належить до основних фондiв, без попередньої згоди органу, у сферу управлiння якого воно входить.
      Джерелами формування майна казенного пiдприємства є:
      - державне майно, передане пiдприємству вiдповiдно до рiшення про його створення;
      - кошти та iнше майно, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) пiдприємства;
      - цiльовi кошти, видiленi з Державного бюджету України;
      - кредити банкiв;
      - частина доходiв пiдприємства, одержаних ним за результатами господарської дiяльностi, передбачена статутом;
      - iншi джерела, не забороненi законом.
      Казенне пiдприємство одержує кредити для виконання статутних завдань пiд гарантiю органу, до сфери управлiння якого входить пiдприємство.
      Казенне пiдприємство вiдповiдає за своїми обов'язками лише коштами, що перебувають у його розпорядженнi. У разi недостатностi зазначених коштiв держава, в особi органу, до сфери управлiння якого входить пiдприємство, несе повну субсидiарну вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями казенного пiдприємства.
      Порядок розподiлу та використання прибутку казенного пiдприємства визначається його статутом вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону.
      Iншi особливостi господарської та соцiальної дiяльностi казенних пiдприємств визначаються Господарським кодексом, законом про державнi пiдприємства та iншими законодавчими актами.


Холдинговi компанiї

      Згiдно з ч.5 ст.126 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання, що володiє контрольним пакетом акцiй дочiрнього пiдприємства (пiдприємств), визнається холдинговою компанiєю. Мiж холдинговою компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами встановлюються вiдносини контролю-пiдпорядкування вiдповiдно до вимог цiєї статтi Кодексу та iнших законiв. Якщо з вини контролюючого пiдприємства дочiрнiм пiдприємством було укладено (здiйснено) невигiднi для нього угоди або операцiї, то контролююче пiдприємство повинно компенсувати завданi дочiрньому пiдприємству збитки. Якщо дочiрнє пiдприємство з вини контролюючого пiдприємства опиниться у станi неплатоспроможностi i буде визнано банкрутом, то субсидiарну вiдповiдальнiсть перед кредиторами дочiрнього пiдприємства нестиме контролююче пiдприємство (чч.6,7 ст.126 ГК).
      В Українi дiяльнiсть холдингiв у цiлому не урегульована законодавством. Регламентована тiльки дiяльнiсть холдингiв, створюваних у процесi корпоратизацiї i приватизацiї, що дiють на пiдставi Указу Президента України "Про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї i приватизацiї" вiд 11.05.94 р. № 222/94 i затвердженого цим Указом Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї i приватизацiї (далi - Положення).
      У Положеннi холдингова компанiя визначена як господарюючий суб'єкт, який володiє контрольними пакетами акцiй iнших, одного або бiльше господарюючих суб'єктiв.
      Для того, щоб вважатися холдинговою компанiєю в Українi суб'єкт господарювання має володiти не просто пакетами акцiй iнших, дочiрнiх компанiй, а контрольними пакетами акцiй. Це обов'язкова умова визнання суб'єкта господарювання холдинговою компанiєю, створюваною в процесi корпоратизацiї i приватизацiї в Українi.
      Контрольним пакетом акцiй вважається кiлькiсть акцiй (пай, частка у статутному фондi), що надає право холдинговiй компанiї здiйснювати фактичний контроль над господарюючим суб'єктом. Рiшення щодо пiдтвердження наявностi контрольного пакета акцiй, якщо його розмiр становить менш як 51 вiдсоток, приймає Анти-монопольний комiтет України з урахуванням конкретних особливостей установчих документiв i структури статутних фондiв господарюючих суб'єктiв у порядку, що встановлює цей Комiтет.
      Дочiрнє пiдприємство - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцiй якого володiє холдингова компанiя.
      Те, що суб'єкт господарювання визнається дочiрнiм пiдприємством, зовсiм не означає позбавлення його самостiйностi дiй. Воно зберiгає свою юридичну самостiйнiсть.
      Оскiльки дочiрнє пiдприємство є юридичною особою, воно має право самостiйно виступати в господарському обiгу, однак вирiшальний вплив на управлiння ним має холдингова компанiя.
      Законодавством передбачено низку обмежень i заборон щодо створення i дiяльностi холдингової компанiї.
      Так, створення холдингових компанiй у процесi корпоратизацiї та приватизацiї не допускається в таких галузях:
      - торгiвля товарами народного споживання та продукцiєю виробничо-технiчного призначення;
      - виробництво та переробка сiльськогосподарської продукцiї;
      - громадське харчування та побутове обслуговування населення;
      - автомобiльний транспорт (крiм пiдприємств, що виконують переважно мiжнароднi перевезення).
      Не допускається створення холдингової компанiї, якщо вона та її дочiрнi пiдприємства або два i бiльше дочiрнiх пiдприємств реалiзують взаємозамiннi товари (роботи, послуги) та їхня сукупна частка на вiдповiдному загальнодержавному або регiональному ринку перевищує 35 вiдсоткiв.
      Поглинання одного господарюючого суб'єкта iншим не допускається:
      - якщо господарюючий суб'єкт, що поглинається, та холдингова компанiя або її дочiрнi пiдприємства реалiзують третiм особам взаємозамiннi товари (роботи, послуги) та їхня сукупна частка на вiдповiдному ринку перевищує 35 вiдсоткiв;
      - якщо холдингова компанiя або будь-яке з її дочiрнiх пiдприємств є споживачем товарiв (робiт, послуг), якi виробляє господарюючий суб'єкт, що поглинається, i частка цього суб'єкта на вiдповiдному ринку перевищує 35 вiдсоткiв;
      - якщо господарюючий суб'єкт, що поглинається, здiйснює збут товарiв (робiт, послуг), якi виготовляє холдингова компанiя або будь-яке дочiрнє пiдприємство i частка першого на вiдповiдному ринку в момент поглинання перевищує 35 вiдсоткiв.
      Цi обмеження стосуються лише дочiрнiх пiдприємств, стосовно яких материнською є холдингова компанiя, що створюється в процесi корпоратизацiї i приватизацiї, i вони не можуть бути поширенi на iншi дочiрнi пiдприємства.
      Поглинання господарюючих суб'єктiв у процесi приватизацiї здiйснюється за згодою Антимонопольного комiтету України в порядку, установленому ним.
      Таким чином, основними особливостями, що характеризують холдинговi компанiї за законодавством України, є:
      - холдинговi компанiї можуть бути дочiрнiм пiдприємством iнших холдингових компанiй;
      - дочiрнє пiдприємство не може володiти акцiями холдингової компанiї;
      - законодавство передбачає низку обмежень стосовно створення i дiяльностi холдингових компанiй.


Кредитнi спiлки у сферi господарювання

      Згiдно зi ст. 130 ГК України громадяни, якi постiйно проживають на територiї України, можуть об'єднуватися у кредитнi спiлки.
      Кредитною спiлкою є неприбуткова органiзацiя, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровiльного об'єднання грошових внескiв з метою задоволення потреб її членiв у взаємному кредитуваннi та наданнi iнших фiнансових послуг. Кредитна спiлка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрацiї.
      Кредитна спiлка дiє на основi статуту, який затверджується загальними зборами членiв кредитної спiлки.
      Майно кредитної спiлки є її власнiстю i складається з фондiв кредитної спiлки, коштiв доходу та iншого майна.
      Кредитна спiлка не може бути засновником або учасником суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
      Статус, порядок органiзацiї та здiйснення господарської дiяльностi кредитної спiлки визначається Господарським кодексом, законом про кредитнi спiлки та iншими законами.
      Вiдповiдно до Закону України "Про кредитнi спiлки" вiд 20.12.2001 р. кредитна спiлка - це неприбуткова органiзацiя, заснована фiзичними особами на кооперативних началах з метою задоволення потреб її членiв у взаємному кредитуваннi i наданнi фiнансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внескiв членiв кредитної спiлки. Кредитна спiлка є фiнансовою установою, виключним видом дiяльностi якої є надання фiнансових послуг, передбачених законом.
      Кредитна спiлка є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриває i використовує вiдповiдно до законодавства в самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп i бланки зi своїм найменуванням, власну символiку. Кредитна спiлка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрацiї. Державна реєстрацiя кредитних спiлок здiйснюється спецiально уповноваженим органом виконавчої влади в сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг при наявностi всiх необхiдних документiв протягом одного календарного мiсяця. Реєстрацiя кредитних спiлок здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до державного реєстру фiнансових установ.
      Кредитна спiлка може укладати вiд свого iменi договори та iншi угоди, що не суперечать закону, iншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спiлки, набувати майновi i немайновi права, мати обов'язки, що випливають iз законодавства України та укладених кредитною спiлкою угод, бути позивачем та вiдповiдачем у судах. Кредитна спiлка дiє на основi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за результати своєї дiяльностi i виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним i мiсцевим бюджетами. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями в межах вартостi майна, що належить їй на правi власностi. Кредитна спiлка дiє на пiдставi статуту, що не суперечить законодавству України.
      У статутi кредитної спiлки обов'язково вказуються: найменування кредитної спiлки та її юридична адреса; мета створення i завдання кредитної спiлки; ознака членства в кредитнiй спiлцi; порядок утворення i дiяльностi органiв управлiння кредитної спiлки, порядок утворення фiлiй i вiддiлень, їх повноваження; права та обов'язки членiв кредитної спiлки; умови i порядок вступу в кредитну спiлку, порядок припинення членства; порядок сплати вступних та iнших внескiв; джерела надходження i порядок використання коштiв та iншого майна кредитної спiлки, у тому числi порядок i умови надання кредитiв членам кредитної спiлки, порядок формування i використання фондiв, утворених спiлкою; порядок звiтностi i здiйснення контролю за дiяльнiстю органiв управлiння кредитної спiлки; порядок внесення змiн i доповнень до статуту кредитної спiлки; порядок припинення дiяльностi кредитної спiлки i вирiшення майнових питань у зв'язку з її лiквiдацiєю (реорганiзацiєю); порядок покриття можливих збиткiв кредитної спiлки; порядок розподiлу доходiв кредитної спiлки.
      Майно кредитної спiлки формується за рахунок: вступних, обов'язкових пайових та iнших внескiв членiв кредитної спiлки (крiм вкладiв (внескiв) на депозитнi рахунки); плати за надання своїм членам кредитiв та iнших послуг, а також доходiв вiд здiйснення iнших видiв статутної дiяльностi; доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв; грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних внескiв, грантiв, безкоштовної технiчної допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних; iнших надходжень, не заборонених законодавством.
      Майно кредитної спiлки є її власнiстю. Кредитна спiлка володiє, користується i розпоряджається належним їй майном вiдповiдно до закону та свого статуту. Капiтал кредитної спiлки складається з пайового, резервного i додаткового капiталiв, а також залишку неподiленого доходу спiлки i не може бути менше 10 вiдсоткiв вiд суми його загальних зобов'язань.
      Кредитна спiлка не може бути засновником, спiвзасновником або учасником суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, крiм мiсцевого кооперативного банку, як на територiї України, так i за її межами (п.4 ст.З Закону України "Про кредитнi спiлки").
      Кредитнi союзи в Українi дiють вiдповiдно до Господарського кодексу, Закону України "Про кредитнi спiлки" та iнших законiв. Закон "Про кредитнi спiлки" визначає органiзацiйнi, правовi та економiчнi основи створення i дiяльностi кредитних спiлок, їх об'єднань, права та обов'язки членiв кредитних спiлок та їхнiх об'єднань.


Державне комерцiйне пiдприємство

      Вiдповiдно до ст.74 ГК державне комерцiйне пiдприємство є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, дiє на основi статуту на принципах пiдприємництва, зазначених у ст. 44 ГК, i несе вiдповiдальнiсть за результати своєї дiяльностi усiм належним йому на правi господарського вiдання майном згiдно з цим Кодексом та iншими законами, прийнятими вiдповiдно до ГК.
      Майно державного комерцiйного пiдприємства закрiплюється за ним на правi господарського вiдання.
      Статутний фонд державного комерцiйного пiдприємства утворюється уповноваженим органом, до сфери управлiння якого воно входить, до реєстрацiї цього пiдприємства як суб'єкта господарювання. Мiнiмальний розмiр статутного фонду державного комерцiйного пiдприємства встановлюється законом.
      У разi якщо вартiсть активiв державного комерцiйного пiдприємства за результатами його дiяльностi виявиться меншою, нiж розмiр статутного фонду, передбачений статутом пiдприємства, орган, до сфери управлiння якого входить дане пiдприємство, зобов'язаний провести в установленому законодавством порядку зменшення його статутного фонду, але не нижче встановленого мiнiмального розмiру статутного фонду.
      Держава та орган, у сферу управлiння якого входить державне комерцiйне пiдприємство, не несуть вiдповiдальностi за його зобов'язаннями, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом та iншими законами.
      Збитки, завданi державному комерцiйному пiдприємству внаслiдок виконання рiшень органiв державної влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом неконституцiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними органами добровiльно або за рiшенням суду.
      Державне унiтарне комерцiйне пiдприємство може бути перетворено у випадках та порядку, передбачених законом, у корпоратизоване пiдприємство (державне акцiонерне товариство). Особливостi дiяльностi корпоратизованих пiдприємств визначаються Господарським кодексом та iншими законами.
      Таким чином, державне комерцiйне пiдприємство є органiзацiйно-правовою формою, у якiй здiйснюють дiяльнiсть комерцiйнi юридичнi особи, що є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi. Оскiльки державне комерцiйне пiдприємство є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, на нього поширюються положення роздiлу 4 ГК, що регламентує пiдприємництво.
      Вiдмiннiстю державних комерцiйних органiзацiй вiд iнших комерцiйних юридичних осiб полягає в тому, що вони не мають права власностi на майно, що закрiплюється за ними.
      Особливостi господарської дiяльностi державних комерцiйних пiдприємств зазначенi в ст.75 ГК.
      Державне комерцiйне пiдприємство зобов'язане приймати i виконувати доведенi до нього в установленому законодавством порядку державнi замовлення i державнi завдання, а також враховувати їх при формуваннi виробничої програми, визначеннi перспектив свого економiчного i соцiального розвитку та виборi контрагентiв.
      Державне комерцiйне пiдприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно iншим юридичним особам чи громадянам, крiм випадкiв, передбачених законом. Вiдчужувати, вiддавати в заставу майновi об'єкти, що належать до основних фондiв, здавати в оренду цiлiснi майновi комплекси структурних одиниць та пiдроздiлiв державне комерцiйне пiдприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управлiння якого воно входить, i, як правило, на конкурентних засадах.
      Кошти, одержанi вiд продажу майнових об'єктiв, що належать до основних фондiв державного комерцiйного пiдприємства, спрямовуються на iнвестування виробничої дiяльностi цього пiдприємства.
      Списання з балансу не повнiстю амортизованих основних фондiв, а також прискорена амортизацiя основних фондiв державного комерцiйного пiдприємства можуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управлiння якого входить дане пiдприємство.
      Державнi комерцiйнi пiдприємства утворюють за рахунок прибутку (доходу) спецiальнi (цiльовi) фонди, призначенi для покриття витрат, пов'язаних з їх дiяльнiстю:
      - амортизацiйний фонд;
      - фонд розвитку виробництва;
      - фонд споживання (оплати працi);
      - резервний фонд;
      - iншi фонди, передбаченi статутом пiдприємства.
      Порядок визначення нормативiв вiдрахувань до цiльових фондiв державних комерцiйних пiдприємств, їх граничнi розмiри, порядок формування i використання цих фондiв встановлюються законом.
      У разi змiни керiвника державного комерцiйного пiдприємства обов'язковим є проведення ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства в порядку, передбаченому законом.
      Iншi особливостi господарської i соцiальної дiяльностi державних комерцiйних пiдприємств визначаються законом.


Щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв

      У свiтi сформувалася тенденцiя до збiльшення прозоростi в структурi власностi юридичних осiб.
      25.11.2014 вступив в силу Закон вiд 14.10.2014 №1701-VII, ВР України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення кiнцевих вигодоодержувачiв юридичних осiб та публiчних дiячiв". Зокрема, даний Закон передбачає, що до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи засновником (засновниками) або уповноваженою ними особою включається: iнформацiя про структуру власностi засновникiв - юридичних осiб, яка дає можливiсть встановити фiзичних осiб - власникiв iстотної участi цих юридичних осiб та мiстить такi данi про зазначених фiзичних осiб: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi); iнформацiя про кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) юридичної особи, у тому числi кiнцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi). Зазначена iнформацiя не включається до реєстрацiйної картки для проведення державної реєстрацiї полiтичних партiй, творчих спiлок та їх територiальних осередкiв, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування та їх асоцiацiй".
      Обов'язок подавати iнформацiю про вигодоодержувачiв виникає на стадiї реєстрацiї юридичної особи, а також коли вiдбуваються змiни кiнцевих вигодоодержувачiв та/або власникiв iстотної участi
      Вiдтепер усi юридичнi особи в Українi будуть зобов'язанi встановлювати своїх кiнцевих вигодоодержувачiв, зберiгати та регулярно оновлювати iнформацiю про своїх кiнцевих вигодоодержувачiв та повiдомляти органам влади про змiну своїх кiнцевих вигодоодержувачiв та/або власникiв iстотної участi.
      При цьому фiзичною особою (кiнцевим вигодоодержувачем юридичної особи) не може бути особа, яка є агентом, номiнальним утримувачем (номiнальним власником) або є тiльки посередником щодо такого права.
      Обов'язок встановлювати кiнцевих вигодоодержувачiв (та зберiгати актуальну iнформацiю про них) та надавати iнформацiю про них державному реєстратору покладається власне на українськi юридичнi особи.
      Закон передбачає адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за ненадання iнформацiї про вигодоодержувачiв. Неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" iнформацiї про вигодоодержувача (вигодоодержувачiв) юридичної особи - тягне за собою накладення на керiвника юридичної особи або особу, уповноважену дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян". Одже, невиконання обов'язку надати таку iнформацiю тягне за собою накладення на керiвника юридичної особи штрафу в розмiрi вiд 5100 до 8500 гривень.


Особливостi правового статусу благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiй у сферi господарювання

      Певнi особливостi правового статусу у сферi господарювання мають благодiйнi та iншi неприбутковi органiзацiї.
      Юридичнi особи, незалежно вiд форм власностi, а також повнолiтнi громадяни можуть утворювати благодiйнi органiзацiї (благодiйнi фонди, членськi благодiйнi органiзацiї, благодiйнi установи тощо).
      Вiдповiдно до ст. 6 Закону України вiд 16 вересня 1997 р. "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї"1 благодiйнi органiзацiї можуть утворюватися у таких органiзацiйно-правових формах:
      членська благодiйна органiзацiя;
      благодiйний фонд;
      благодiйна установа;
      iншi благодiйнi органiзацiї (фундацiї, мiсiї, лiги тощо).
      Конкретна органiзацiйно-правова форма благодiйних органiзацiй визначається засновниками (засновником).
      Як зазначено в ч. 1 ст. 5 Закону "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї", засновниками (засновником) благодiйної органiзацiї можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства, якi досягли 18 рокiв, а також юридичнi особи незалежно вiд форм власностi.
      Благодiйною органiзацiєю визнається недержавна органiзацiя, яка здiйснює благодiйну дiяльнiсть в iнтересах суспiльства або окремих категорiй осiб без мети одержання прибуткiв вiд цiєї дiяльностi. Благодiйнi органiзацiї утворюються i дiють за територiальним принципом i подiляються за своїм статусом на всеукраїнськi, мiсцевi та мiжнароднi.
      Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, а також державнi та комунальнi пiдприємства, установи, органiзацiї, що повнiстю або частково фiнансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодiйної органiзацiї.
      Благодiйна органiзацiя дiє на основi статуту (положення), що затверджується вищим органом управлiння благодiйної органiзацiї, i є юридичною особою.
      У статутi (положеннi) згiдно зi ст. 12 Закону "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" зазначаються:
      назва, мiсцезнаходження, статус та органiзацiйно-правова форма благодiйної органiзацiї;
      предмет, цiлi, завдання та основнi форми благодiйної дiяльностi;
      порядок утворення i дiяльностi органiв управлiння благодiйної органiзацiї;
      джерела фiнансування та порядок використання майна i коштiв благодiйної органiзацiї;
      порядок внесення змiн до статуту (положення) благодiйної органiзацiї;
      порядок реорганiзацiї або лiквiдацiї благодiйної органiзацiї, використання її майна i коштiв у разi припинення дiяльностi;
      умови i порядок прийняття в члени благодiйної органiзацiї та вибуття з неї;
      права i обов'язки членiв благодiйної органiзацiї.
      До статуту (положення) можуть включатися iншi положення, пов'язанi з особливостями дiяльностi благодiйної органiзацiї.
      Статут (положення) благодiйної органiзацiї не повинен суперечити законодавству України.
      Благодiйна органiзацiя має право здiйснювати неприбуткову господарську дiяльнiсть, спрямовану на виконання її статутних цiлей та завдань. Здiйснення благодiйними органiзацiями дiяльностi у виглядi надання певних послуг (виконання робiт), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї або лiцензуванню, допускається пiсля такої сертифiкацiї або лiцензування в установленому законом порядку.
      Додатковi вимоги щодо створення, державної реєстрацiї, здiйснення господарської дiяльностi та iнших питань дiяльностi благодiйних органiзацiй встановлюються, крiм ГК, Законом "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї", iншими законами.
      Особливостi статусу iнших юридичних осiб, що здiйснюють неприбуткову господарську дiяльнiсть, визначаються вiдповiдними законами, якими регулюється порядок дiяльностi цих суб'єктiв.


Участь держави, органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування в господарськiй дiяльностi

      Будь-яка держава повинна надавати певнi гарантiї суб'єктам пiдприємницької дiяльностi.
      В Українi державнi гарантiї подiляються на загальнi й майновi. Загальнi полягають у тому, що держава гарантує всiм пiдприємцям незалежно вiд вибраних ними органiзацiйних форм пiдприємницької дiяльностi рiвнi права i створює рiвнi можливостi доступу до матерiально-технiчних, фiнансових, трудових, iнформацiйних, природних та iнших ресурсiв. Держава законодавчо забезпечує також свободу конкуренцiї мiж пiдприємцями, захищаючи споживачiв вiд проявiв недобросовiсної конкуренцiї i монополiзму в будь-яких сферах пiдприємницької дiяльностi.
      Майновi гарантiї передбачають недоторканнiсть майна i забезпечення захисту права власностi пiдприємця. Вилучення державою у пiдприємця його основних та оборотних фондiв й iншого використовуваного ним майна забороняється, за винятком випадкiв, передбачених законодавчими актами України.
      Збитки, заподiянi пiдприємцевi внаслiдок порушення громадянами, юридичними особами i державними органами його майнових прав, що захищаються законом, вiдшкодовуються пiдприємцевi згiдно з чинним законодавством.
      З метою створення сприятливих органiзацiйних i економiчних умов для розвитку пiдприємництва держава на умовах i в порядку, передбачених чинним законодавством, надає пiдприємцям земельнi дiлянки, передає їм державне майно (виробничi та нежилi примiщення, законсервованi об'єкти, невикористовуване устаткування), необхiдне для здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi сприяє органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення й iнформацiйного обслуговування пiдприємцiв, пiдготовцi й перепiдготовцi кадрiв здiйснює первiсне облаштування неосвоєних територiй об'єктами виробничої i соцiальної iнфраструктури з подальшим їх продажем або переданням їх у кредит пiдприємцям стимулює за допомогою економiчних важелiв модернiзацiю технологiї, iнновацiйну дiяльнiсть, освоєння нових видiв продукцiї i послуг надає пiдприємцям цiльовi кредити й iншi види допомоги.
      Як зазначалося, держава регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини, до яких належить i господарська дiяльнiсть. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, що надiленi господарською компетенцiєю, є учасниками вiдносин у сферi господарювання (ст. 2 ГКУ). Важливо розмежовувати поняття "учасник господарювання" i "суб'єкт господарювання" з метою усунення подальшої плутанини цих понять. Так, вiдповiдно до ч. 1 ст. 8 ГКУ держава, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Вiдповiдно до цього органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування беруть участь у господарськiй дiяльностi, але не є суб'єктами господарювання. Рiшення органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування з фiнансових питань, що виникають у процесi формування та контролю виконання бюджетiв усiх рiвнiв, а також з адмiнiстративних та iнших вiдносин управлiння, крiм органiзацiйно-господарських, в яких орган державної влади або орган мiсцевого самоврядування є суб'єктом, що надiлений господарською компетенцiєю, приймаються вiд iменi цього органу i в межах його владних повноважень. Господарська компетенцiя органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування реалiзується вiд iменi вiдповiдної державної чи комунальної установи. Держава, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в господарськiй дiяльностi можуть брати безпосередню участь лише на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що визначенi законами України.
      Втручання державних органiв у господарську дiяльнiсть пiдприємцiв забороняється, якщо вона не торкається передбачених законодавством України прав державних органiв, пов'язаних зi здiйсненням контролю за дiяльнiстю пiдприємцiв.
      Державнi органи i службовi особи можуть давати пiдприємцям вказiвки тiльки вiдповiдно зi своєю компетенцiєю, встановленою законодавством. У разi видання державним або iншим органом акта, що не вiдповiдає його компетенцiї або вимогам законодавства, пiдприємець має право звернутися до суду або до арбiтражу iз заявою про визнання такого акта недiйсним.
      Не допускається прийняття державними органами актiв, що ставлять у привiлейоване становище суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi однiєї з форм власностi щодо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi iнших форм власностi.


Участь держави, органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування в господарськiй дiяльностi

      Будь-яка держава повинна надавати певнi гарантiї суб'єктам пiдприємницької дiяльностi.
      В Українi державнi гарантiї подiляються на загальнi й майновi. Загальнi полягають у тому, що держава гарантує всiм пiдприємцям незалежно вiд вибраних ними органiзацiйних форм пiдприємницької дiяльностi рiвнi права i створює рiвнi можливостi доступу до матерiально-технiчних, фiнансових, трудових, iнформацiйних, природних та iнших ресурсiв. Держава законодавчо забезпечує також свободу конкуренцiї мiж пiдприємцями, захищаючи споживачiв вiд проявiв недобросовiсної конкуренцiї i монополiзму в будь-яких сферах пiдприємницької дiяльностi.
      Майновi гарантiї передбачають недоторканнiсть майна i забезпечення захисту права власностi пiдприємця. Вилучення державою у пiдприємця його основних та оборотних фондiв й iншого використовуваного ним майна забороняється, за винятком випадкiв, передбачених законодавчими актами України.
      Збитки, заподiянi пiдприємцевi внаслiдок порушення громадянами, юридичними особами i державними органами його майнових прав, що захищаються законом, вiдшкодовуються пiдприємцевi згiдно з чинним законодавством.
      З метою створення сприятливих органiзацiйних i економiчних умов для розвитку пiдприємництва держава на умовах i в порядку, передбачених чинним законодавством, надає пiдприємцям земельнi дiлянки, передає їм державне майно (виробничi та нежилi примiщення, законсервованi об'єкти, невикористовуване устаткування), необхiдне для здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi сприяє органiзацiї матерiально-технiчного забезпечення й iнформацiйного обслуговування пiдприємцiв, пiдготовцi й перепiдготовцi кадрiв здiйснює первiсне облаштування неосвоєних територiй об'єктами виробничої i соцiальної iнфраструктури з подальшим їх продажем або переданням їх у кредит пiдприємцям стимулює за допомогою економiчних важелiв модернiзацiю технологiї, iнновацiйну дiяльнiсть, освоєння нових видiв продукцiї i послуг надає пiдприємцям цiльовi кредити й iншi види допомоги.
      Як зазначалося, держава регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини, до яких належить i господарська дiяльнiсть. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, що надiленi господарською компетенцiєю, є учасниками вiдносин у сферi господарювання (ст. 2 ГКУ). Важливо розмежовувати поняття "учасник господарювання" i "суб'єкт господарювання" з метою усунення подальшої плутанини цих понять. Так, вiдповiдно до ч. 1 ст. 8 ГКУ держава, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування не є суб'єктами господарювання. Вiдповiдно до цього органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування беруть участь у господарськiй дiяльностi, але не є суб'єктами господарювання. Рiшення органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування з фiнансових питань, що виникають у процесi формування та контролю виконання бюджетiв усiх рiвнiв, а також з адмiнiстративних та iнших вiдносин управлiння, крiм органiзацiйно-господарських, в яких орган державної влади або орган мiсцевого самоврядування є суб'єктом, що надiлений господарською компетенцiєю, приймаються вiд iменi цього органу i в межах його владних повноважень. Господарська компетенцiя органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування реалiзується вiд iменi вiдповiдної державної чи комунальної установи. Держава, органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в господарськiй дiяльностi можуть брати безпосередню участь лише на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що визначенi законами України.
      Втручання державних органiв у господарську дiяльнiсть пiдприємцiв забороняється, якщо вона не торкається передбачених законодавством України прав державних органiв, пов'язаних зi здiйсненням контролю за дiяльнiстю пiдприємцiв.
      Державнi органи i службовi особи можуть давати пiдприємцям вказiвки тiльки вiдповiдно зi своєю компетенцiєю, встановленою законодавством. У разi видання державним або iншим органом акта, що не вiдповiдає його компетенцiї або вимогам законодавства, пiдприємець має право звернутися до суду або до арбiтражу iз заявою про визнання такого акта недiйсним.
      Не допускається прийняття державними органами актiв, що ставлять у привiлейоване становище суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi однiєї з форм власностi щодо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi iнших форм власностi.


Про органiзацiю доступу до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      На виконання наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 19.08.2011 № 2009/5 "Про органiзацiю доступу до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.08.2011 за № 998/19736 впроваджено доступ фiзичних та юридичних осiб до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Пошук вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв забезпечено на офiцiйному веб-сайтi державного пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр", яке є технiчним адмiнiстратором ЄДР, за адресою http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html.
      Даний пошук дозволяє отримувати з ЄДР наступну iнформацiю:
      про юридичних осiб - повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi; iдентифiкацiйний код юридичної особи; мiсцезнаходження юридичної особи; прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника юридичної особи; iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою; мiсцезнаходження реєстрацiйної справи; дата та назва останньої реєстрацiйної дiї; данi про перебування юридичної особи у процесi припинення;
      про органи державної влади i органи мiсцевого самоврядування як юридичних осiб - повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi; iдентифiкацiйний код юридичної особи; мiсцезнаходження юридичної особи; дата та назва останньої реєстрацiйної дiї;
      про фiзичних осiб-пiдприємцiв - прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи; iнформацiя про здiйснення зв'язку з фiзичною особою-пiдприємцем; мiсцезнаходження реєстрацiйної справи; дата та назва останньої реєстрацiйної дiї; данi про провадження пiдприємницької дiяльностi; данi про перебування фiзичної особи-пiдприємця у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi.
      З метою швидкого пошуку зазначеної вище iнформацiї, на офiцiйному сайтi Укрдержреєстру розмiщено банер, який забезпечує прямий доступ на веб-сайт державного пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр"
      http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html


Пiдстави примусової лiквiдацiї юросiб, що не пов'язанi з банкрутством
Припинення юридичних осiб є таким само природним процесом, як i їх створення, обумовленим причинами як економiчного, так i юридичного характеру. Тим часом, лiквiдацiя є такою формою припинення дiяльностi юридичної особи, яка не передбачає переходу прав i обов'язкiв у порядку правонаступництва до iнших юридичних осiб, оскiльки сама юридична особа, а також її права та обов'язки лiквiдуються. Законодавець розрiзняє добровiльний та примусовий порядок лiквiдацiї. Останнiм часом набула поширення примусова лiквiдацiя юридичної особи за рiшенням суду. Її можна назвати "вищою мiрою вiдповiдальностi" пiдприємства, позаяк лiквiдацiя - єдиний правильний наслiдок допущених порушень чинного законодавства пiд час створення пiдприємства та в процесi його дiяльностi. При цьому слiд акцентувати увагу, що позовнi заяви про примусову лiквiдацiю пiдприємств можуть подаватися до господарського суду лише у випадках, прямо передбачених законодавчими актами, iз посиланням на пiдстави, з яких вiдповiдна органiзацiя-позивач вправi звертатися з вiдповiдним позовом. Перелiк пiдстав для постановлення судового рiшення про "небажану" для юрособи лiквiдацiю мiститься у ЦК України та ГК України, ЗУ "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (далi - Закон), ЗУ "Про господарськi товариства" тощо. Найбiльш вживаною з усiх пiдстав примусової лiквiдацiї пiдприємств на практицi є, звiсно, визнання юридичної особи банкрутом. Усi ж iншi пiдстави у Законi називаються такими, що не пов'язанi з банкрутством юридичної особи. Тож пiдставами примусової лiквiдацiї юросiб, що не пов'язанi з банкрутством, є такi:
      Недiйснiсть державної реєстрацiї юрособи.
       Згiдно з п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, а також iз ч. 2 ст. 38 Закону юридична особа лiквiдується за рiшенням суду про визнання судом недiйсною державної реєстрацiї цiєї юридичної особи через допущенi при її створеннi порушення, якi неможливо усунути. Вимога про лiквiдацiю юрособи на зазначених пiдставах може бути пред'явлена до суду органом, що здiйснює державну реєстрацiю, а також учасником юридичної особи. Такими порушеннями зазвичай є тi, що пов'язанi з недiйснiстю установчих документiв пiдприємства - статуту чи засновницького договору. Причинами цього можуть бути вчиненi при оформленнi установчих документiв порушення чинного законодавства, якi позбавляють їх юридичної сили, невiдповiднiсть фактичним обставинам зазначених в установчих документах вiдомостей щодо виду юридичної особи, мети її створення тощо. Однак при цьому слiд звернути увагу, що визнавати установчi документи недiйсними можна лише тодi, коли усунути їх невiдповiднiсть законодавству без лiквiдацiї самого пiдприємства неможливо.
      Систематичне та грубе порушення законодавства.
       Припиняється юридична особа на пiдставi рiшення суду й у разi систематичного чи грубого порушення нею законодавства (ч. 4 ст. 19 ЗУ "Про господарськi товариства"). До таких порушень ч. 2 ст. 38 Закону вiдносить провадження юридичною особою дiяльностi, що суперечить її установчим документам, або такої, що заборонена законом, а також неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацiй та документiв фiнансової звiтностi вiдповiдно до закону. У зазначених випадках пiдприємство лiквiдується на пiдставi рiшення господарського суду за поданням органiв, що контролюють дiяльнiсть товариства. Вирiшуючи питання про примусову лiквiдацiю пiдприємства через систематичне чи грубе порушення ним чинного законодавства, доцiльно звернути увагу, що згiдно з п. 16 роз'яснення Вищого арбiтражного суду України "Про деякi питання практики вирiшення спорiв, пов'язаних iз створенням, реорганiзацiєю та лiквiдацiєю пiдприємств" вiд 12 вересня 1996 р. № 02-5/334 (зi змiнами та доповненнями, внесеними у 2003 р. ВГСУ) такими, що систематично порушують законодавство, слiд вважати тi пiдприємства, якi ранiше двiчi допускали порушення законодавства i вчинили його знову (незалежно вiд того, чи притягалися вони до вiдповiдальностi за попереднi порушення). Як виняток, з урахуванням конкретних обставин, пов'язаних iз характером вчиненого порушення законодавства, причин його здiйснення, тривалостi у часi та наслiдкiв систематичним може бути визнане i повторне порушення законодавства. Грубим же може вважатися одноразове порушення законодавства, яке свiдчить про явне й умисне нехтування його вимогами з боку пiдприємства (наприклад, здiйснення без лiцензiї таких видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до чинного законодавства), або ж таке, що спричинило наслiдки у виглядi значної шкоди, завданої державi, юридичним чи фiзичним особам.
      Вiдсутнiсть юрособи за своїм мiсцезнаходженням.
       Ще однiєю пiдставою для примусової лiквiдацiї юридичної особи є наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (далi - Реєстр) запису про вiдсутнiсть юридичної особи за вказаним нею мiсцезнаходженням. Вiдповiдно до ст. 93 ЦК України та ст. 1 Закону мiсцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, якi вiдповiдно до установчих документiв юридичної особи чи закону виступають вiд її iменi. А за вимогою ст. 17 Закону в Реєстрi повиннi мiститися, зокрема, вiдомостi про мiсцезнаходження юридичної особи. У зв'язку iз цим змiна пiдприємством адреси мiсцезнаходження розглядається як пiдстава для замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю. Тому, безумовно, фактичне перебування юридичної особи не за своїм мiсцезнаходженням є грубим порушенням законодавства, яке може бути пiдставою для припинення юридичної особи.
      Додатковi пiдстави примусової лiквiдацiї юросiб.
       Додатковi пiдстави для обов'язкової лiквiдацiї окремих видiв юридичних осiб не зведенi в єдиний перелiк. Так, щодо товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та акцiонерного товариства, то загроза їх лiквiдацiї вiдповiдно до змiсту ч. 4 ст. 144 ЦК України та ч. 3 ст. 155 ЦК України виникає тодi, коли вартiсть їх чистих активiв (тобто активiв пiдприємства за вирахуванням зобов'язань) стає менше, нiж мiнiмальний розмiр статутного капiталу. Нагадаємо, що на сьогоднi мiнiмальний статутний капiтал ТОВ становить 100 мiнiмальних заробiтних плат, тодi як мiнiмальний статутний капiтал АТ не може бути менше, нiж сума, еквiвалентна 1250 мiнiмальним заробiтним платам. До того ж ТОВ пiдлягає лiквiдацiї у судовому порядку згiдно з ч. 1 ст. 141 ЦК України, якщо кiлькiсть його учасникiв стане бiльше, нiж передбачений законом розмiр (у ч. 2 ст. 50 ЗУ "Про господарськi товариства максимальна кiлькiсть учасникiв ТОВ може досягати 10 осiб) i протягом одного року товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю не буде перетворене в акцiонерне.


Вiдмова у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи

      Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" (далi - Закон про реєстрацiю) встановлено пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи. Зокрема, в ст. 27 Закону про реєстрацiю пiдставами для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи є::
      - невiдповiднiсть вiдомостей, якi вказанi в реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдомостям, якi зазначенi в документах, що поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      - невiдповiднiсть установчих документiв вимогам частини третьої статтi 8 Закону України №755 вiд 15.05.2003 р. (установчий акт, статут або засновницький договiр, положення) юридичної особи повиннi мiстити вiдомостi, передбаченi законом. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи;
      - порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
      Порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
      - наявнiсть обмежень на зайняття вiдповiдних посад, встановлених законом щодо осiб, якi зазначенi як посадовi особи органу управлiння юридичної особи;
      - невiдповiднiсть вiдомостей про засновникiв (учасникiв)юридичної особи вiдомостям щодо них, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;
      - наявнiсть обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дiй, якi встановленi абзацом четвертим частини другої статтi 35 Закону України №755 вiд 15.05.2003 р.;
      - наявнiсть в Єдиному державному реєстрi найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намiр зареєструватися;
      - використання у найменуваннi юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування, або похiдних вiд цих найменувань, або iсторичного державного найменування, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      -невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видiв юридичних осiб (банк, кредитна спiлка, недержавний пенсiйний фонд тощо);
      - встановлена iншими законами заборона використання у найменуваннi юридичної особи певних термiнiв, абревiатур, похiдних термiнiв.
      На практицi виникають складнощi, якi перешкоджають державнiй реєстрацiї юридичної особи. Трапляються випадки, коли в документацiї фiрми є розбiжностi фактичних вiдомостей з даними, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. Наприклад, в установчих документах зафiксовано iм'я Олена, а в ЄДР - Альона. Iншим випадком є, наприклад, надання установчих документiв, де рiзняться суми статутного капiталу. В таких випадках реєструючий орган повинен прийняти рiшення про вiдмову в реєстрацiї.
      За наявностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше трьох робочих днiв з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї видати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним особi повiдомлення про вiдмову в проведеннi державної реєстрацiї iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдповiдно до опису.
      Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи, засновники (учасники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, якi розглядаються у порядку, передбаченому Законом України №755 вiд 15.05.2003 р. для проведення державної реєстрацiї юридичної особи.


Вiдмова у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи

      Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" (далi - Закон про реєстрацiю) встановлено пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи. Зокрема, в ст. 27 Закону про реєстрацiю пiдставами для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи є::
      - невiдповiднiсть вiдомостей, якi вказанi в реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдомостям, якi зазначенi в документах, що поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      - невiдповiднiсть установчих документiв вимогам частини третьої статтi 8 Закону України №755 вiд 15.05.2003 р. (установчий акт, статут або засновницький договiр, положення) юридичної особи повиннi мiстити вiдомостi, передбаченi законом. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи;
      - порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
      Порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
      -наявнiсть обмежень на зайняття вiдповiдних посад, встановлених законом щодо осiб, якi зазначенi як посадовi особи органу управлiння юридичної особи;
      - невiдповiднiсть вiдомостей про засновникiв (учасникiв)юридичної особи вiдомостям щодо них, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;
      - наявнiсть обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками)юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дiй, якi встановленi абзацом четвертим частини другої статтi 35 Закону України №755 вiд 15.05.2003 р.;
      - наявнiсть в Єдиному державному реєстрi найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намiр зареєструватися;
      - використання у найменуваннi юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування, або похiдних вiд цих найменувань, або iсторичного державного найменування, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      -невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видiв юридичних осiб (банк, кредитна спiлка, недержавний пенсiйний фонд тощо);
      - встановлена iншими законами заборона використання у найменуваннi юридичної особи певних термiнiв, абревiатур, похiдних термiнiв.
      На практицi виникають складнощi, якi перешкоджають державнiй реєстрацiї юридичної особи. Трапляються випадки, коли в документацiї фiрми є розбiжностi фактичних вiдомостей з даними, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. Наприклад, в установчих документах зафiксовано iм'я Олена, а в ЄДР - Альона. Iншим випадком є, наприклад, надання установчих документiв, де рiзняться суми статутного капiталу. В таких випадках реєструючий орган повинен прийняти рiшення про вiдмову в реєстрацiї.
      За наявностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше трьох робочих днiв з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї видати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним особi повiдомлення про вiдмову в проведеннi державної реєстрацiї iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдповiдно до опису.
      Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи, засновники (учасники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, якi розглядаються у порядку, передбаченому Законом України №755 вiд 15.05.2003 р. для проведення державної реєстрацiї юридичної особи.


Пiдприємства колективної власностi

      Пiдприємством колективної власностi визнається корпоративне або унiтарне пiдприємство, що дiє на основi колективної власностi засновника.
      Пiдприємства колективної власностi заснованi на власностi їх трудових колективiв. Такi пiдприємства можуть створюватися лише фiзичними особами в результатi добровiльного об'єднання їх майна i трудової участi в господарськiй дiяльностi пiдприємства на основах членства або викупу державного або комунального майна в результатi приватизацiї.
      Пiдприємствами колективної власностi є:
      - виробничi i споживчi кооперативи;
      - пiдприємства громадських i релiгiйних органiзацiй;
      - iншi пiдприємства, передбаченi законом.
      Дiяльнiсть кооперативiв регулюється ЗУ "Про кооперацiю" вiд 10.07.2003 р., де кооператив визначений як юридична особа, утворена фiзичними i юридичними особами, якi добровiльно об'єдналися на основi членства для ведення спiльної господарської або iншої дiяльностi в цiлях задоволення своїх економiчних, соцiальних i iнших потреб на принципах самоврядування.
      Держава не вiдповiдає за зобов'язаннями кооперативних органiзацiй, а кооперативнi органiзацiї не вiдповiдають за зобов'язаннями держави. Забороняється втручання органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування у фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть кооперативних органiзацiй, окрiм випадкiв, прямо передбачених законом.
      Виробничим кооперативом визнається добровiльне об'єднання громадян на основi членства з метою спiльної виробничої та iншої господарської дiяльностi, яка базується на їх особистiй трудовiй участi i об'єднаннi майнових пайових внескiв, участi в управлiннi пiдприємством та розподiлу доходу мiж членами кооперативу вiдповiдно до їх участi в його дiяльностi.
      Виробничий кооператив є юридичною особою та дiє на основi статуту.
      Найменування виробничого кооперативу повинно мiстити слова "виробничий кооператив" або "кооперативне пiдприємство".
      Виробничi кооперативи створюються та здiйснюють свою дiяльнiсть на таких засадах:
      - добровiльнiсть членства громадян в кооперативi i вiльний вихiд з нього;
      - особиста трудова участь членiв кооперативу в дiяльностi пiдприємства;
      - вiдвертiсть i доступнiсть членства для тих, хто визнає статут кооперативу, бажає брати участь в його дiяльностi на умовах, встановлених статутом кооперативу;
      - демократичний характер управлiння кооперативом, рiвнi права членiв кооперативу при ухваленнi рiшень;
      - розподiл доходу мiж членами кооперативу вiдповiдно до їх трудової i майнової участi в дiяльностi кооперативу;
      - контроль членiв кооперативу за його роботою в порядку, визначеному статутом.
      Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, iноземцi i особи без громадянства. Чисельнiсть членiв виробничого кооперативу не може бути менше 3 осiб.
      Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, що досягли 16-рiчного вiку, визнають статут кооперативу i дотримуються його вимог, беруть майнову i трудову участь в дiяльностi кооперативу. Громадяни можуть бути одночасно членами виробничих кооперативiв, а також членами кооперативiв iнших типiв (споживчих, житлових тощо).
      Вступ до виробничого кооперативу здiйснюється на пiдставi письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний i пайовий внесок в порядку, визначеному статутом виробничого кооперативу.
      Вступний внесок - це грошовий або iнший майновий внесок, що не повертається, який зобов'язана сплатити особа при вступi до кооперативу.
      Пайовий внесок (пай) - це майновий поворотний внесок члена кооперативу в створення i розвиток кооперативу, здiйснюваний шляхом передачi кооперативу майна у тому числi грошей, майнових прав, а також земельної дiлянки.
      Членство у виробничому кооперативi припиняється при:
      - добровiльному виходi з кооперативу;
      - припиненнi трудової участi в дiяльностi кооперативу;
      - виключеннi з кооперативу у випадках i в порядку, визначеному статутом;
      - незатвердженнi загальними зборами членiв кооперативу рiшення правлiння про прийняття в кооператив;
      - смертi члена кооперативу.
      Виробничий кооператив є власником будiвель, споруд, майнових внескiв його членiв, виготовленої ним продукцiї, доходiв, отриманих вiд її реалiзацiї в iншiй дiяльностi, передбаченiй статутом кооперативу, iншого майна, придбаного на пiдставах, не заборонених законом.
      Майно виробничого кооперативу вiдповiдно до його статуту подiляється на пайовий i неподiльний фонди. Пайовий фонд - фонд кооперативу, що формується з пайових внескiв членiв кооперативу при створеннi кооперативу, та є одним з джерел формування майна кооперативу. Неподiльний фонд - обов'язковий фонд, що формується за рахунок вступних внескiв i вiдрахувань вiд доходу кооперативу та не пiдлягає розподiлу мiж пайовиками.
      Розмiр паю члена кооперативу залежить вiд фактичного його внеску до пайового фонду. Паї є персонiфiкованими i в сумi визначають загальну частку кожного члена кооперативу в майнi кооперативу.
      При виходi або виключеннi з кооперативу фiзична особа має право на здобуття своєї загальної частки натурою, грошима або (за бажанням) цiнними паперами вiдповiдно до їх вартостi на момент виходу, а земельної дiлянки - у натурi. Термiн i iншi умови отримання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу, при цьому термiн отримання вказаної частки не може перевищувати 2 рокiв, а вiдлiк його починається з 1 сiчня року, наступного за моментом виходу або виключення з кооперативу (ст. 21 ЗУ "Про кооперацiю").
      Член виробничого кооперативу має право передати свiй пай або його частину iншому члену кооперативу, якщо iнше не встановлене статутом кооперативу i законом. Передача паю (його, частини) особi, що не є членом виробничого кооперативу, допускається лише з вiдома кооперативу. В цьому випадку iншi члени кооперативу користуються переважним правом купiвлi такого паю (його частини).
      Джерелами формування майна кооперативу є:
      - вступнi i пайовi внески (паї) його членiв;
      - майно, добровiльно передане кооперативу його членами;
      - грошовi кошти, що поступають вiд здiйснення господарської дiяльностi;
      - грошовi кошти, що поступають вiд створених кооперативом пiдприємств, установ, органiзацiй;
      - грошовi i майновi пожертвування, добродiйнi внески, гранти, безкоштовна технiчна допомога юридичних i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;
      - iншi внески, не забороненi законодавством.
      Виробничий кооператив вiдповiдає за своїми зобов'язаннями всiм майном, що належить йому. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидiарну (додаткову) вiдповiдальнiсть своїм майном у розмiрi не менше їх пайового внеску, якщо бiльший розмiр вiдповiдальностi не передбачений законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями членiв кооперативу.
      Виробничий кооператив може застрахувати своє майно i майновi права за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу, якщо iнший порядок не встановлений законом.
      Виробничий кооператив за рiшенням загальних зборiв членiв кооперативу може бути реорганiзований в пiдприємства iнших форм господарювання.
      Згiдно зi ст. 112 ГК України пiдприємством об'єднання громадян, релiгiйної органiзацiї є унiтарне пiдприємство, засноване на власностi об'єднання громадян (громадської органiзацiї, полiтичної партiї) або власностi релiгiйної органiзацiї для здiйснення господарської дiяльностi з метою виконання їх статутних завдань.
      Пiдприємство об'єднання громадян, релiгiйної органiзацiї дiє на основi статуту i є юридичною особою, здiйснюючи свою дiяльнiсть на правi оперативного управлiння або господарського вiдання вiдповiдно до вимог ГК України.
      Право власностi об'єднань громадян реалiзують їх вищi статутнi органи управлiння в порядку, передбаченому законом та статутними документами.
      Засновником пiдприємства об'єднання громадян є вiдповiдне об'єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також об'єднання (спiлка) громадських органiзацiй у разi, якщо його статутом передбачено право заснування пiдприємств. Полiтичним партiям та юридичним особам, що ними створюються, забороняється засновувати пiдприємства, за винятком засобiв масової iнформацiї, пiдприємств, що здiйснюють продаж суспiльно-полiтичної лiтератури, iнших пропагандистсько-агiтацiйних матерiалiв, виробiв з власною символiкою, проведення виставок, лекцiй, фестивалiв та iнших суспiльно-полiтичних заходiв.
      Право власностi релiгiйних органiзацiй реалiзується їх органами управлiння вiдповiдно до закону.
      Релiгiйнi органiзацiї мають право засновувати видавничi, полiграфiчнi, виробничi, реставрацiйно-будiвельнi, сiльськогосподарськi та iншi пiдприємства, необхiднi для забезпечення дiяльностi цих органiзацiй.
      Обмеження щодо створення та дiяльностi окремих видiв пiдприємств об'єднання громадян, релiгiйної органiзацiї встановлюються законами.


Порядок внесення змiн до статуту громадської органiзацiї, вимоги до документiв

      Зареєстрована громадська органiзацiя для повiдомлення про змiни до статуту подає (надсилає) такi документи:
      1) заяву довiльної форми;
      2) заповнену реєстрацiйну картку про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчену копiю) рiшення вищого органу управлiння громадської органiзацiї про внесення змiн до статуту, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадської органiзацiї, та оформленого з дотриманням частини другої статтi 9 Закону;
      4) засвiдчений печаткою громадської органiзацiї примiрник оригiналу або нотарiально засвiдчену копiю протоколу засiдання керiвного органу громадської органiзацiї, на якому вiдповiдно до статуту було скликано засiдання вищого органу управлiння;
      5) два примiрники статуту з внесеними змiнами;
      6) примiрник оригiналу (дублiкат) статуту та свiдоцтво (дублiкат свiдоцтва) про реєстрацiю.
      Документи, зазначенi в пунктах 1 i 2, пiдписує керiвник громадської органiзацiї.
      Громадське об'єднання, утворене без статусу юридичної особи, у повiдомленнi про змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, вказує вiдомостi про особу в обсязi, визначеному у пунктi 3 частини третьої статтi 12 Закону.
      Вимога подання iнших документiв про змiни у складi керiвних органiв, змiни особи (осiб), уповноваженої представляти громадську органiзацiю, змiни мiсцезнаходження та змiни до статуту не допускається.


Електронна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб- пiдприємцiв

      На сьогоднi у вiдповiдностi до чинного законодавства iснує можливiсть подачi державному реєстратору електронних документiв для проведення таких реєстрацiйних дiй як державна реєстрацiя фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем та державна реєстрацiя юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи.
      14.08.2011 року набрав чинностi Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" щодо проведення електронної реєстрацiї", що передбачає запровадження можливостi подання державному реєстратору документiв в електронному виглядi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи-пiдприємця.
      Що необхiдно для подачi електронних документiв?
      Для подачi електронних документiв для проведення державної реєстрацiї використовується Комп'ютерна програма "Реєстрацiйний портал".
      Що та ке реєстрацiйний портал?
      Реєстрацiйний портал це програмне забезпечення, представлене у формi Iнтернет-сторiнки, що забезпечує формування та подання документiв, необхiдних для проведення державної реєстрацiї юридичних осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Для роботи з реєстрацiйним порталом необхiдно самостiйно створити iндивiдуальний облiковий запис заявника - запис, який створюється заявником шляхом реєстрацiї на Реєстрацiйному порталi та використовується для iдентифiкацiї заявника на Реєстрацiйному порталi для перегляду заявником iнформацiї про стан розгляду направлених ним електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, а також для отримання заявником електронних документiв, якi направленi державному реєстратору
      1.2. Електроннi документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця подаються державному реєстратору заявником.
      1.3. Державний реєстратор направляє заявнику документи шляхом надання доступу до них на веб-сайтi.
      1.4. Заявник одержує направленi йому державним реєстратором документи шляхом доступу до них на веб-сайтi за унiкальним iдентифiкатором.
      Що таке унiкальний iндефiкатор?
      - унiкальний iдентифiкатор - це логiчна послiдовнiсть символiв, за допомогою яких заявник переглядає на офiцiйному веб-сайтi спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї (далi - веб-сайт) iнформацiю про стан розгляду направлених ним електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, а також отримує електроннi документи, якi направленi йому державним реєстратором.
      Як оформляються документи, якi направляються державному реєстратору?
      2.1. Заповнення реєстрацiйної картки здiйснюється за допомогою програми формування та подання документiв, необхiдних суб'єкту пiдприємницької дiяльностi для проведення державної реєстрацiї, передбаченої Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" , програма формування та подання документiв розмiщена на веб-сайтi.
      2.2. Iншi електроннi документи, якi вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, створюються за допомогою програми формування та подання документiв у виглядi файлiв, якi мiстять вiдсканованi з паперових носiїв образи документiв.
      Паперовi носiї документiв повиннi бути оформленi вiдповiдно до вимог статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Документи, якi мiстять бiльше однiєї сторiнки, скануються в один файл.
      Вiдсканованi документи повиннi бути придатнi для сприйняття їх змiсту людиною.
      2.4. Кожен електронний документ, крiм документа, що посвiдчує повноваження уповноваженої особи, засвiдчується електронним цифровим пiдписом заявника, сумiсним з програмою формування та подання документiв.
      2.5. На кожний електронний документ формуються файл, який мiстить документ, та файл, який мiстить електронний цифровий пiдпис заявника, крiм документа, що посвiдчує повноваження уповноваженої особи.
      Якi дiї здiйснює державний реєстратор ?.
      4.1. Державний реєстратор перевiряє наявнiсть електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця за допомогою програмного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв не рiдше двох разiв на день (у першiй та другiй половинi робочого дня).
      4.2. Пiд час вiдкриття державним реєстратором електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця заявнику автоматично надсилається повiдомлення про пiдтвердження факту одержання електронних документiв державним реєстратором у електроннiй формi.
      4.3. Державний реєстратор здiйснює розгляд електронних документiв та проводить державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця у порядку, установленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв". Електроннi документи розглядаються у порядку черговостi їх надходження.
      4.4. Повiдомлення про пiдтвердження факту одержання електронних документiв державним реєстратором, про залишення поданих документiв без розгляду та про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї надсилаються заявнику в електроннiй формi.
      Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв надсилається заявнику у виглядi електронного документа та на паперовому носiї за вказаною заявником адресою рекомендованим листом. Примiрник оригiналу установчих документiв з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику пiсля проведення державної реєстрацiї юридичної особи, але не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання вiд заявника примiрника оригiналу установчих документiв.
      Державний реєстратор юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв реєстрацiйної служби Чечельницького районного управлiння юстицiї Мазуренко Н.
      Вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" вiд iменi держави здiйснює державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв за їх мiсцезнаходженням та мiсцем проживання, тобто засвiдчує факт створення або припинення юридичної особи, засвiдчує факт набуття або позбавлення статусу пiдприємця фiзичною особою, а також вчиняє iншi реєстрацiйнi дiї, якi передбаченi цим Законом, шляхом внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв. Державний реєстратор у своїй дiяльностi керується чинним законодавством - Конституцiєю України, Законами України, Указами та дорученнями Президента України, Постановами та розпорядженнями Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадмiнiстрацiї, розпорядженнями голови Чечельницької РДА, посадовою iнструкцiєю, а також iншими нормативно-правовими документами, що стосуються реєстрацiйної дiяльностi. Державний реєстратор апарату Чечельницької РДА призначається на посаду i звiльняється з посади розпорядженням голови Чечельницької РДА за погодженням iз спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї з дотриманням вимог чинного законодавства. Державний реєстратор має посвiдчення державного реєстратора та власну печатку. Оскiльки печатка є iменною, то використання її iншою особою неможливе. Методологiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi державних реєстраторiв здiйснює спецiально уповноважений орган з питань державної реєстрацiї.
      Державний реєстратор здiйснює:
      державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      державну реєстрацiю змiн до установчих документiв юридичних осiб та
      державну реєстрацiю змiн до вiдомостей щодо фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      державну реєстрацiю припинення юридичних осiб та державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичними особами - пiдприємцями;
      внесення вiдомостей про юридичну або фiзичну особу - пiдприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця , якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;
      внесення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про державну реєстрацiю особи на пiдставi рiшення суду;
      внесення до Єдиного державного реєстру судових рiшень про порушення та припинення провадження у справi про банкрутство, а також судових рiшень щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрутством;
      внесення до Єдиного державного реєстру рiшення засновникiв юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
      внесення до Єдиного державного реєстру рiшення фiзичної особи - пiдприємця щодо припинення пiдприємницької дiяльностi;
      спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї та припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;
      внесення до Єдиного державного реєстру архiвних дiй;
      пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу;
      внесення iнформацiї щодо вiдсутностi юридичної особи за вказаною адресою;
      внесення iнформацiї щодо вiдсутностi пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу;
      внесення фiнансової звiтностi;
      внесення вiдмiтки про втрату оригiналiв установчих документiв.
      Державний реєстратор:
      перевiряє комплектнiсть документiв та повноту вiдомостей, що в них вказанi на вiдсутнiсть пiдстав для залишення без розгляду та вiдмови у проведеннi реєстрацiйної дiї;
      приймає запити, оформляє та видає виписки, витяги та довiдки з Єдиного державного реєстру;
      звертається до суду iз заявою про змiну мети установи у встановленому законом порядку;
      формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ;
      передає всi реєстрацiйнi дiї до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв через програму автоматизованого робочого мiсця ( АРМ ) державного реєстратора;здiйснює iншi дiї передбаченi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".


Державнi унiтарнi пiдприємства та їх види

      Глава 8 Господарського кодексу України встановлює правовий статус державних та комунальних унiтарних пiдприємств.
      Згiдно зi ст.73 ГК державне унiтарне пiдприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базi вiдокремленої частини державної власностi, як правило, без подiлу її на частки, i входить до сфери його управлiння.
      Орган державної влади, до сфери управлiння якого входить пiдприємство, є представником власника i виконує його функцiї у межах, визначених цим Кодексом та iншими законодавчими актами.
      Майно державного унiтарного пiдприємства перебуває у державнiй власностi i закрiплюється за таким пiдприємством на правi господарського вiдання чи правi оперативного управлiння.
      Найменування державного унiтарного пiдприємства повинно мiстити слова "державне пiдприємство".
      Державне унiтарне пiдприємство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями власника i органу влади, до сфери управлiння якого воно входить.
      Органом управлiння державного унiтарного пiдприємства є керiвник пiдприємства, який призначається органом, до сфери управлiння якого входить пiдприємство, i є пiдзвiтним цьому органовi.
      Законом можуть бути визначенi особливостi статусу керiвника державного унiтарного пiдприємства, в тому числi встановлено пiдвищену вiдповiдальнiсть керiвника за результати роботи пiдприємства.
      Державне унiтарне пiдприємство є юридичною особою i тому йому властивi всi ознаки юридичної особи. Разом з тим, воно має певнi особливостi, що вiдрiзняють його вiд iнших пiдприємств. Державне унiтарне пiдприємство створюється i дiє на основi тiльки однiєї форми власностi - державної.
      Суцiльна державна основа, на якiй здiйснюється дiяльнiсть державного пiдприємства, обумовлює унiтарну (єдину) природу цiєї юридичної особи.
      Державне унiтарне пiдприємство функцiонує на базi державного майна, що закрiплюється за державним пiдприємством на правi господарського вiдання або оперативного управлiння. Майно, закрiплене власником за унiтарним пiдприємством, складає його статутний фонд. Його розмiр, джерела i порядок створення передбаченi в установчому документi - статутi. Типовий статут державного пiдприємства затверджений Мiнекономiки, Мiнпрацi, Мiнфiном i Фондом державного майна України 22-28.04.1993 р.
      4.8 ст.73 ГК називає два види державних унiтарних пiдприємств - комерцiйнi та казеннi. Вiдмiннiсть мiж ними у тому, що державнi комерцiйнi пiдприємства володiють, користуються i розпоряджаються майном на основi права господарського вiдання, а казеннi пiдприємства - на основi права оперативного управлiння.


Некомерцiйна господарська дiяльнiсть

      Некомерцiйне господарювання - це самостiйна систематична господарська дiяльнiсть, що здiйснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку (ст. 52 ГК).
      На вiдмiну вiд комерцiйної господарської дiяльностi, некомерцiйне господарювання здiйснюється без мети одержання прибутку. Така дiяльнiсть спрямована на досягнення економiчних, соцiальних та iнших результатiв, ведеться суб'єктами господарювання державного або комунального секторiв економiки в галузях або видах дiяльностi, в яких забороняється пiдприємництво.
      Некомерцiйна господарська дiяльнiсть здiйснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторiв економiки в галузях (видах дiяльностi), в яких вiдповiдно до ст. 12 ГК забороняється пiдприємництво, на пiдставi рiшення вiдповiдного органу державної влади чи органу мiсцевого самоврядування. Некомерцiйну господарську дiяльнiсть можуть вести також iншi суб'єкти господарювання, яким здiйснення господарської дiяльностi у формi пiдприємництва забороняється законом.
      Не можуть здiйснювати некомерцiйну господарську дiяльнiсть органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи.
      До суб'єктiв некомерцiйної господарської дiяльностi можна вiднести: 1) установи, органiзацiї, створенi органами державної влади України, що утримуються за кошти вiдповiдних бюджетiв; 2) установи, органiзацiї, створенi органами мiсцевого самоврядування, що утримуються за кошти вiдповiдних бюджетiв; 3) кредитнi спiлки; 4) благодiйнi фонди i благодiйнi органiзацiї; 5) громадськi органiзацiї, створенi з метою провадження екологiчної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi; 6) творчi спiлки; 7) полiтичнi партiї; 8) науково-дослiднi установи; 9) вищi навчальнi заклади III-IV рiвнiв акредитацiї, внесенi до Державного реєстру наукових установ, яким надається пiдтримка держави.
      Як слушно зазначається в лiтературi1, невiд'ємну частину сучасного ринкового господарства становить i некомерцiйний сектор, який дає змогу компенсувати так званi недосконалостi ринку. Нi в кого не викликає сумнiвiв те, що некомерцiйне господарювання вiдрiзняється вiд комерцiйного, пiдприємницького. Останнє орiєнтовано передусiм на прибуток, який залежить вiд коливань попиту. Некомерцiйна органiзацiя, здiйснюючи господарську дiяльнiсть, теж може одержувати прибуток вiд неї, але важливо, щоб це для неї не перетворювалося на самоцiль. Iнакше вона не буде вiдповiдати своєму призначенню задовольняти тi потреби, якi не повиннi залежати вiд ринкової кон'юнктури (охорона здоров'я, освiта, наука, культура тощо).
      Некомерцiйна господарська дiяльнiсть може здiйснюватися суб'єктами господарювання на основi права власностi, права господарського вiдання або права оперативного управлiння в органiзацiйних формах, якi визначаються власником або вiдповiдним органом державного управлiння чи органом мiсцевого самоврядування. Якщо господарська дiяльнiсть органiзацiй - юридичних осiб або громадян, зареєстрованих як суб'єкти некомерцiйної дiяльностi, набуває характеру пiдприємницької дiяльностi, до неї застосовуються положення законодавства, яке регулює пiдприємницькi вiдносини.
      На суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють некомерцiйну господарську дiяльнiсть, поширюються загальнi вимоги щодо регламентацiї господарської дiяльностi з урахуванням її особливостей.


ВIДОКРЕМЛЕНI ПIДРОЗДIЛИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ

      1. Поняття фiлiї та представництва
      Чинним законодавством України для юридичних осiб (на вiдмiну вiд фiзичних осiб - пiдприємцiв) передбачено можливiсть створення вiдокремлених пiдроздiлiв: фiлiй та представництв. За визначенням - це вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, що розташованi поза її мiсцезнаходженням (спiльна ознака), але виконують рiзнi функцiї.
      Фiлiя здiйснює всi або частину функцiй юридичної особи: Фiлiя може об'єднувати пiдроздiли пiдприємства (цехи, дiльницi тощо), що виготовлюють продукцiю, виконують роботи, надають послуги або здiйснюють їх продаж в єдиному технологiчному процесi з юридичною особою.
      В той же час представництво, як вiдокремлений пiдроздiл, здiйснює захист та представництво iнтересiв юридичної особи: органiзовує ведення переддоговiрної та договiрної роботи, налагоджує партнерськi зв'язки, здiйснює претензiйний чи судовий захист iнтересiв юридичної особи тощо.
      Фiлiї та представництва можуть надiлятись майном. Дiють вiдокремленi пiдроздiли на пiдставi затвердженого юридичною особою положення. Юридична особа може надати вiдокремленому пiдроздiлу бiльшої майнової самостiйностi, право мати власний, вiдокремлений, баланс з веденням вiдокремленого бухгалтерського облiку з наступним включенням показникiв такого облiку до фiнансової (податкової) звiтностi юридичної особи. В широкому розумiннi, фiлiя або представництво не має права вiд свого iменi бути стороною договору, власником майна, вiдчужувати самостiйно основнi засоби, будiвлi, транспортнi засоби, випускати облiгацiї та векселi, видавати майновi гарантiї, забезпеченi майном юридичної особи для третiх осiб навiть у тому випадку, коли вони мають вiдокремлений баланс. Одночасно, фiлiя та представництво можуть виступати самостiйними платниками податкiв. Проте, вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть та повноту внесення сум податку до бюджету несе платник податку, у складi якого знаходиться така фiлiя.
      Фiлiям та iншим вiдокремленим пiдроздiлам пiдприємств дозволяється виготовлення печаток, якщо це передбачено положенням або наказом про фiлiї. У такому разi в текст печатки вмiщується слово "Фiлiя".
      Вiдокремленi пiдроздiли мають право вiдкривати поточнi рахунки в банкiвських установах.
      Керiвники фiлiй та представництв призначаються на посади уповноваженими органами юридичної особи, дiють на пiдставi довiреностi - вiд iменi юридичної особи, а не фiлiї чи представництва.
      2. Створення фiлiї та представництва
      Фiлiї та представництва не пiдлягають спецiальнiй державнiй реєстрацiї на противагу процедурi реєстрацiї юридичних осiб. Вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи долучаються до реєстрацiйної справи такої юридичної особи та включаються до ЄДР.
      Для проведення включення вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язанi подати державному реєстратору за мiсцем знаходження юридичної особи:
      - заповнену реєстрацiйну картку Ф.№5;
      - рiшення органу управлiння юридичної особи про створення вiдокремленого пiдроздiлу.
      Державному реєстратору забороняється вимагати iншi документи, якщо вони не передбаченi ч.3 ст.28 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв". Якщо документи для включення подає уповноважена особа, додатково пред'являються паспорт та документ, що засвiдчує її повноваження. Документи приймаються за описом, копiя якого в день надходження документiв видається (надсилається рекомендованим листом виконавчому органу юридичної особи) виконавчому органу юридичної особи або представнику, з вiдмiткою про дату надходження документiв.
      Державний реєстратор протягом двох робочих днiв з дати надходження цих документiв має долучити їх до реєстрацiйної справи, внести вiдповiдний запис до ЄДР та передати вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи органам статистики, державної податкової служби, ПФУ, ФСС вiд нещасних випадкiв та тимчасової втрати працездатностi, ЦЗ за мiсцем знаходження юридичної особи та вiдокремленого пiдроздiлу?.
      Згiдно Iнструкцiї про порядок облiку платникiв податкiв, для взяття вiдокремленого пiдроздiлу на облiк в органi державної податкової iнспекцiї за мiсцем знаходження пiдроздiлу, подаються такi документи: заява за формою 1-ОПП; копiя витягу з ЄДР iз зазначенням вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл або копiя документа, що пiдтверджує присвоєння коду ЄДРПОУ.
      Вiдокремлений пiдроздiл, не маючи статусу юридичної особи, не реєструється окремо в органах Пенсiйного фонду України, ФСС вiд нещасних випадкiв та тимчасової втрати працездатностi, Центрi зайнятостi за своїм мiсцем знаходження, а оплата страхових внескiв вiдбувається централiзовано з рахунку основного пiдприємства. Реєстрацiя здiйснюється у разi наявностi в вiдокремленого пiдроздiлу окремого балансу i самостiйного ведення розрахункiв iз застрахованими особами на пiдставi вiдомостей з ЄДР. Наявнiсть у вiдокремлених пiдроздiлiв окремого балансу та самостiйного ведення розрахункiв iз застрахованими особами встановлюється посадовими особами фондiв шляхом уточнення цих даних безпосередньо з вiдокремленим пiдроздiлом.


ПОРЯДОК ВИДАЧI ДУБЛIКАТА УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТIВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

      У випадку втрати суб'єктом господарювання установчого документу (статуту, положення) видача дублiката здiйснюється державним реєстратором пiсля внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запису про втрату оригiналiв установчих документiв за процедурою, визначеною частиною п'ятнадцятою статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв", а саме: засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за мiсцезнаходженням реєстрацiйної справи юридичної особи заяву про втрату оригiналiв установчих документiв встановленого зразка.
      До цiєї заяви додаються: документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю у спецiальному друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату оригiналiв установчих документiв в розмiрi 51 грн.;
      документ, що пiдтверджує проплату реєстрацiйного збору за видачу дублiката оригiналу установчих документiв та змiн до них, засвiдчених державним реєстратором, у розмiрi 17 грн.
      довiдка видана органом внутрiшнiх справ про реєстрацiю заяви про втрату оригiналiв установчих документiв (згiдно з пунктом 3.6 Iнструкцiї про порядок ведення єдиного облiку в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх справ України заяв i повiдомлень про вчиненi кримiнальнi правопорушення та iншi подiї, затвердженої наказом МВС України вiд 19.11.2012 №1050, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17.12.2012 за №2095/22407, при особистому зверненнi заявника та при одночаснiй реєстрацiї повiдомлення про правопорушення в журналi єдиного облiку заяв i повiдомлень про вчиненi кримiнальнi правопорушення та iншi подiї в черговiй частинi райвiддiлу оперативний черговий оформляє талон-повiдомлення про прийняття заяви (додаток 4 до Iнструкцiї) та видає його заявнику. Зазначений документ пiдтверджує факт подачi особою вiдповiдної заяви до органу внутрiшнiх справ).
      Заява про втрату оригiналiв установчих документiв подається особою, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi додатково пред'являється паспорт.
      Якщо документи подаються представником юридичної особи додатково пред'являється паспорт та надається документ, що засвiдчує повноваження представника.
      Результатом надання адмiнiстративної послуги є дублiкат оригiналу установчих документiв юридичної особи та змiн до них.


Публiкацiя вiдомостей з Єдиного державного Реєстру

      Iнформацiя про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, про змiну мiсцезнаходження юридичної особи, про змiну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рiшення про видiл, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду юридичної особи, про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, про втрату або замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю, про прийняття фiзичною особою рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi, про постановлення судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця пiдлягає обов'язковому опублiкуванню в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.
      За публiкацiю наступних повiдомлень справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (51 грн.), яка використовується на вiдшкодування витрат, пов'язаних з виданням спецiалiзованого друкованого засобу масової iнформацiї:
      1. Повiдомлення про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капiталу) юридичної особи;
      2. Повiдомлення про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рiшення про видiл або припинення юридичної особи;
      3. Повiдомлення про втрату або замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю;
      4. Повiдомлення про прийняття фiзичною особою - пiдприємцем рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi.


Особливостi державної реєстрацiї центральних органiв виконавчої влади

      1. Державна реєстрацiя новоутвореного та утвореного у результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здiйснюється в трьохденний строк з дня набрання чинностi актом Президента України про призначення керiвника центрального органу виконавчої влади.
      2. Для проведення державної реєстрацiї керiвник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору:
      заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      засвiдчену копiю акта Президента України про призначення керiвника центрального органу виконавчої влади;
      документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      3. Документи для проведення державної реєстрацiї новоутвореного та утвореного у результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи подаються державному реєстратору за мiсцезнаходженням органу, що прийняв рiшення про утворення центрального органу виконавчої влади, а разу визначення мiсцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади - за цим мiсцезнаходженням.
      4. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня вносить запис про проведення державної реєстрацiї центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повiдомляє органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про внесення такого запису.
      Не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає рекомендованим листом) керiвнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженiй ним особi свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи".


Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi у разi смертi пiдприємця

      Ст.48 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" передбачений порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у разi її смертi.
      Так, у разi смертi фiзичної особи - пiдприємця третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надiслати поштовим вiдправленням) нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи.
      Державний реєстратор у разi отримання повiдомлення про смерть фiзичної особи - пiдприємця та в разi, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, протягом двох мiсяцiв з дня отримання такого повiдомлення не подає нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи, зобов'язаний надiслати запит до вiдповiдного органу реєстрацiї актiв цивiльного стану для отримання документа про пiдтвердження факту смертi фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до законодавства України.
      Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо вони не передбаченi частиною першою цiєї статтi.
      Якщо документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт.
      Документи, якi подаються для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, приймаються за описом, копiя якого в день надходження документiв видається третiй особi, зокрема спадкоємцю (надсилається поштовим вiдправленням), з вiдмiткою про дату надходження документiв.
      Дата надходження документiв для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у разi її смертi вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у разi її смертi заповнити реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвiсно вiдсутньою та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у зв'язку з її смертю.
      Порядок надання вiдомостей про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
      Так, згiдно ст.51 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", державний реєстратор у день державної реєстрацiї припинення фiзичної особи - пiдприємця у порядку, визначеному статтями 47 - 50 цього Закону, зобов'язаний надiслати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України повiдомлення про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем та вiдомостi реєстрацiйної картки про проведення державної реєстрацiї припинення фiзичної особи - пiдприємця.
      Повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у разi її смертi, а також вiдомостi вiдповiдної реєстрацiйної картки є пiдставою для зняття фiзичної особи - пiдприємця з облiку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України.
      Отже, як вбачається iз ст.48,51 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" для реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у разi її смертi достатньо надiслати поштою (щоб мати пiдтвердження бажано це зробити рекомендованим листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення) державному реєстратору за мiсцем реєстрацiї пiдприємця нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи. Державний реєстратор сам повiдомляє органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi, що є пiдставою для зняття ФОП з облiку у вказаних державних органах.


Публiкацiя вiдомостей з Єдиного державного Реєстру

      Iнформацiя про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, про змiну мiсцезнаходження юридичної особи, про змiну найменування юридичної особи, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом або судом рiшення про видiл, про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду юридичної особи, про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи, про втрату або замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю, про прийняття фiзичною особою рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi, про постановлення судового рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо таке рiшення не пов'язане з банкрутством фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо порушення провадження у справi про банкрутство фiзичної особи - пiдприємця, про постановлення судового рiшення щодо припинення провадження у справi про банкрутство юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця пiдлягає обов'язковому опублiкуванню в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.
      За публiкацiю наступних повiдомлень справляється плата в розмiрi трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (51 грн.), яка використовується на вiдшкодування витрат, пов'язаних з виданням спецiалiзованого друкованого засобу масової iнформацiї:
      1. Повiдомлення про зменшення статутного фонду (статутного або складеного капiталу) юридичної особи;
      2. Повiдомлення про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рiшення про видiл або припинення юридичної особи;
      3. Повiдомлення про втрату або замiну свiдоцтва про державну реєстрацiю;
      4. Повiдомлення про прийняття фiзичною особою - пiдприємцем рiшення щодо припинення пiдприємницької дiяльностi.


Особливостi державної реєстрацiї центральних органiв виконавчої влади

      1. Державна реєстрацiя новоутвореного та утвореного у результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здiйснюється в трьохденний строк з дня набрання чинностi актом Президента України про призначення керiвника центрального органу виконавчої влади.
      2. Для проведення державної реєстрацiї керiвник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору:
      заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      засвiдчену копiю акта Президента України про призначення керiвника центрального органу виконавчої влади;
      документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      3. Документи для проведення державної реєстрацiї новоутвореного та утвореного у результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи подаються державному реєстратору за мiсцезнаходженням органу, що прийняв рiшення про утворення центрального органу виконавчої влади, а разу визначення мiсцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади - за цим мiсцезнаходженням.
      4. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня вносить запис про проведення державної реєстрацiї центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повiдомляє органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про внесення такого запису.
      Не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає рекомендованим листом) керiвнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженiй ним особi свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи".


Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi у разi смертi пiдприємця

      Ст.48 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" передбачений порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у разi її смертi.
      Так, у разi смертi фiзичної особи - пiдприємця третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надiслати поштовим вiдправленням) нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи.
      Державний реєстратор у разi отримання повiдомлення про смерть фiзичної особи - пiдприємця та в разi, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або вiдповiдний орган виконавчої влади, протягом двох мiсяцiв з дня отримання такого повiдомлення не подає нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи, зобов'язаний надiслати запит до вiдповiдного органу реєстрацiї актiв цивiльного стану для отримання документа про пiдтвердження факту смертi фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до законодавства України.
      Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якщо вони не передбаченi частиною першою цiєї статтi.
      Якщо документи для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем подаються третьою особою, зокрема спадкоємцем, особисто, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт.
      Документи, якi подаються для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, приймаються за описом, копiя якого в день надходження документiв видається третiй особi, зокрема спадкоємцю (надсилається поштовим вiдправленням), з вiдмiткою про дату надходження документiв.
      Дата надходження документiв для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у разi її смертi вноситься державним реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у разi її смертi заповнити реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, або визнанням її безвiсно вiдсутньою та внести до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем у зв'язку з її смертю.
      Порядок надання вiдомостей про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України встановлюється статтею 51 цього Закону.
      Так, згiдно ст.51 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", державний реєстратор у день державної реєстрацiї припинення фiзичної особи - пiдприємця у порядку, визначеному статтями 47 - 50 цього Закону, зобов'язаний надiслати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України повiдомлення про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем та вiдомостi реєстрацiйної картки про проведення державної реєстрацiї припинення фiзичної особи - пiдприємця.
      Повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у разi її смертi, а також вiдомостi вiдповiдної реєстрацiйної картки є пiдставою для зняття фiзичної особи - пiдприємця з облiку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України.
      Отже, як вбачається iз ст.48,51 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" для реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у разi її смертi достатньо надiслати поштою (щоб мати пiдтвердження бажано це зробити рекомендованим листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення) державному реєстратору за мiсцем реєстрацiї пiдприємця нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про смерть фiзичної особи або довiдку органу реєстрацiї актiв цивiльного стану про смерть фiзичної особи. Державний реєстратор сам повiдомляє органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi, що є пiдставою для зняття ФОП з облiку у вказаних державних органах.


Порядок зберiгання реєстрацiйних справ

      Реєстрацiйна справа зберiгається у державного реєстратора протягом п'яти рокiв з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем. Пiсля закiнчення цього строку реєстрацiйнi справи на паперових носiях, не внесенi за результатами експертизи їх цiнностi до Нацiонального архiвного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку Реєстрацiйна справа юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця на електронних носiях зберiгається на серверi технiчного адмiнiстратора Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ вiдповiдно до порядку зберiгання та пересилання реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, затвердженого Мiнiстерством юстицiї України, та/або посадова особа вiдповiдного структурного пiдроздiлу (вiддiлу, управлiння), який забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ, ведуть їх облiк та здiйснюють контроль за обсягом i рухом в одиницях облiку. Реєстрацiйнi справи пiдлягають зберiганню у спецiально видiлених для цього примiщеннях, якi мають бути обладнанi засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього примiщення (_рати на вiкнах, замки та засуви, пожежна сигналiзацiя тощо). У структурних пiдроздiлах органiв, що здiйснюють державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, в яких не призначена посадова особа, вiдповiдальна за зберiгання реєстрацiйних справ (державний реєстратор чи iнша посадова особа), вiдповiдальнiсть несе керiвник вiдповiдного структурного пiдроздiлу. Поточний рух реєстрацiйної справи за межами спецiально видiленого примiщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фiксується записом про це у журналах облiку поточного руху реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, прийнятих на зберiгання. Факт видачi у встановлених законом випадках реєстрацiйних справ фiксується у журналi облiку поточного руху реєстрацiйних справ. Реєстрацiйнi справи припинених юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, пiдприємницька дiяльнiсть яких припинена, формуються протягом року та облiковуються у журналах облiку за роками i зберiгаються окремо.


Єдиний державний реєстр

      Одним iз важливих елементiв нацiонального iнформацiйного ресурсу України є Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, обов'язковiсть створення якого визначено Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" (далi - Єдиний державний реєстр).
      Єдиний державний реєстр - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, облiку та надання iнформацiї про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, складається з системи центрального рiвня та автоматизованих робочих мiсць державних реєстраторiв (АРМ), встановлених у 677 органах державної реєстрацiї.
      Створення Єдиного державного реєстру забезпечило:
      - формування iнформацiйного фонду з максимально повних, достовiрних, захищених, оперативно обновлюваних даних про зареєстрованих юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      - оперативний доступ до iнформацiйного фонду органiв державної влади, мiсцевого самоврядування та максимально вiльного доступу в рамках дiючого законодавства пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi, мiжнародних об'єднань та органiзацiй, iноземних юридичних та фiзичних осiб, осiб без громадянства;
      - надання офiцiйної iнформацiї про дiяльнiсть суб'єктiв господарювання для забезпечення захисту третiх осiб щодо дiйсностi чи недiйсностi зобов'язань зареєстрованих суб'єктiв господарювання (особливо тих, якi мають обмежену вiдповiдальнiсть) та протидiї протиправної (фiктивної) дiяльностi суб'єктiв господарювання;
      - передачу даних з Єдиного державного реєстру вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондам соцiального страхування для постановки на облiк, зняття з облiку юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      - оперативну видачу виписок та довiдок з Єдиного державного реєстру;
      - сумiснiсть з iншими iнформацiйними системами України у тому числi з Єдиним лiцензiйним реєстром.
      Єдиний державний реєстр створюється i ведеться спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї, який є його розпорядником та адмiнiстратором.
      Технiчнi та програмнi засоби ведення Єдиного державного реєстру забезпечують:
      - захист даних вiд несанкцiонованого доступу;
      - достовiрнiсть та повноту вiдомостей з реєстрацiйних карток;
      - контроль за проведенням реєстрацiйних дiй;
      - зберiгання вiдомостей про юридичних осiб або фiзичних осiб-пiдприємцiв протягом 75 рокiв з дати передачi реєстрацiйної справи до державної архiвної установи.
      Єдиний державний реєстр функцiонує з 1 липня 2004 року.


Державна реєстрацiя юридичних осiб

      Згiдно положень Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (далi - Закон) державна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - це засвiдчення факту створення або припинення юридичної особи, засвiдчення факту набуття або позбавлення статусу пiдприємця фiзичною особою, а також вчинення iнших реєстрацiйних дiй, якi передбаченi цим Законом, шляхом внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру.Для проведення державної реєстрацiї юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повиннi особисто подати державному реєстратору (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення або в разi подання електронних документiв подати опис, що мiстить вiдомостi про надiсланi електроннi документи, в електроннiй формi) такi документи: 1)заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї юридичної особи; 2)примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю) рiшення засновникiв або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; 3)два примiрники установчих документiв (у разi подання електронних документiв - один примiрник); 4)документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї юридичної особи. У разi утворення юридичної особи на пiдставi модельного статуту в реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї юридичної особи проставляється вiдповiдна вiдмiтка з посиланням на типовий установчий документ.В свою чергу слiд зазначити, що у разi державної реєстрацiї фермерського господарства крiм документiв, якi передбаченi частиною першою цiєї статтi, додатково подається копiя Державного акта на право приватної власностi засновника на землю або копiя Державного акта на право постiйного користування землею засновником, або нотарiально посвiдчена копiя договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. У разi державної реєстрацiї юридичної особи, засновником (засновниками) якої є iноземна юридична особа, крiм документiв, якi передбаченi вище, додатково подається документ про пiдтвердження реєстрацiї iноземної особи в країнi її мiсцезнаходження, зокрема витяг iз торговельного, банкiвського або судового реєстру, який вiдповiдає вимогам Закону.
      Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, якщо вони не передбаченi вимогам законодавства України.Якщо документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт, а якщо документи для проведення державної реєстрацiї юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвiдчує її повноваження або в разi подання електронних документiв документ, що засвiдчує повноваження цiєї особи, в електроннiй формi.Документи, якi поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, приймаються за описом, копiя якого в день надходження документiв видається (надсилається поштовим вiдправленням) засновнику або уповноваженiй ним особi з вiдмiткою про дату надходження документiв. Дата надходження документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державна реєстрацiя новоутвореного та утвореного в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи здiйснюється у триденний строк з дня набрання чинностi актом Президента України про призначення керiвника вiдповiдного центрального органу виконавчої влади.
      Для здiйснення державної реєстрацiї керiвник центрального органу виконавчої влади або уповноважена ним особа подає державному реєстратору: 1) заповнену реєстрацiйну картку на здiйснення державної реєстрацiї юридичної особи; 2) засвiдчену копiю акта Президента України про призначення керiвника центрального органу виконавчої влади.
      За здiйснення державної реєстрацiї центральних органiв виконавчої влади реєстрацiйний збiр не справляється.
      Документи для здiйснення державної реєстрацiї новоутвореного та утвореного в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення центрального органу виконавчої влади як юридичної особи подаються державному реєстратору за мiсцезнаходженням органу, що прийняв рiшення про утворення центрального органу виконавчої влади, а у разi визначення мiсцезнаходження утвореного центрального органу виконавчої влади - за цим мiсцезнаходженням. Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання належних документiв вносить запис про здiйснення державної реєстрацiї центрального органу виконавчої влади як юридичної особи та повiдомляє про це органи статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України.
      Не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим вiдправленням) керiвнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженiй ним особi виписку з Єдиного державного реєстру.
      Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення документiв, якi поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевiрити цi документи на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи, якi передбаченi Законом.
      За вiдсутностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи iдентифiкацiйний код вiдповiдно до вимог Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї юридичної особи на пiдставi вiдомостей цiєї реєстрацiйної картки.
      Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї юридичної особи є датою державної реєстрацiї юридичної особи. Строк державної реєстрацiї юридичної особи не повинен перевищувати три робочих днi з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи. Не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим вiдправленням) засновнику або уповноваженiй ним особi один примiрник оригiналу установчих документiв з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.
      Слiд вiдмiтити, що для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, що створюється шляхом видiлу, засновники (учасники) або уповноваженi ними орган чи особа крiм документiв, якi зазначенi вище повиннi додатково подати примiрник оригiналу (ксерокопiю або нотарiально засвiдчену копiю) розподiльчого балансу.
      Державна реєстрацiя юридичної особи, що створюється шляхом видiлу, проводиться в порядку, встановленому Законом, не ранiше двох мiсяцiв з дати публiкацiї повiдомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення про видiл у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї. Видiл вважається завершеним з дати державної реєстрацiї юридичних осiб, утворених в результатi видiлу.


Найменування юридичної особи

      1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке мiстить iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму
      Найменування установи має мiстити iнформацiю про характер її дiяльностi.
      Юридична особа може мати крiм повного найменування скорочене найменування.
      2. Юридична особа, що є пiдприємницьким товариством, може мати комерцiйне (фiрмове) найменування.
      Комерцiйне (фiрмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
      3. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах i вноситься до єдиного державного реєстру.
      4. У разi змiни свого найменування юридична особа, крiм виконання iнших вимог, встановлених законом, зобов?язана помiстити оголошення про це в друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, та повiдомити про це всiм особам, з якими вона перебуває у договiрних вiдносинах.
      5. Юридична особа не має права використовувати найменування iншої юридичної особи.
      Закон вимагає, щоб кожна юридична особа мала своє найменування, яке iндивiдуалiзує, вiдокремлює вiд iнших цю юридичну особу. Виправдана i вимога закону про те, що до складу найменування повинно входити вказiвка на його органiзацiйно-правову форму. Це дозволяє одразу визначити основнi ознаки органiзацiї - чи є вона пiдприємницькою, комерцiйною, або непiдприємницькою, на чому будується її вiдповiдальнiсть. Нормами цього кодексу i закони про окремi юридичнi особи вимагають включати додатковi вiдомостi, якi повиннi мiститися в найменуваннi.
      Законом не заборонено включати в найменування вiдомостi, не передбаченi законом.
      Другий пункт цiєї статтi мiстить спецiальнi вимоги щодо обов?язкового фiрмового найменування пiдприємницької, комерцiйної органiзацiї. Таке фiрмове найменування пiдлягає спецiальнiй реєстрацiї згiдно з чинним законодавством.
      Iз моменту реєстрацiї пiдприємницької органiзацiї, в неї виникає право на фiрмове найменування, яке вона вправi використовувати у реквiзитах власних бланкiв, штампiв, в рекламi, упаковцi, при укладеннi угод i будь-яким iншим способом.
      Фiрмове найменування як засiб iндивiдуалiзацiї його власника є об?єктом виключного права i може бути використане тiльки за згодою носiя цього права.
      Використання найменування iншої юридичної особи, як i iнших засобiв її iндивiдуалiзацiї, можливе лише за згодою такої особи й у випадках, передбачених законом. Наприклад, не суперечить закону використання найменування однiєї юридичної особи iншою на пiдставi спецiального договору.


Порядок реєстрацiї структурного утворення полiтичної партiї

      Реєстрацiя обласних, мiських i районних органiзацiй або iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, здiйснюється вiдповiдними органами юстицiї Мiнiстерства юстицiї України, якщо iнший порядок не передбачений законом, лише пiсля реєстрацiї полiтичної партiї Мiнiстерством юстицiї України. Пiсля реєстрацiї обласних, мiських та районних органiзацiй полiтичних партiй вони можуть набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено статутом партiї.
      Легалiзуючий орган приймає рiшення про реєстрацiю обласних, мiських, районних органiзацiй (надалi - структурних утворень полiтичної партiї), передбачених статутом партiї, протягом 10 днiв з дня надходження письмової заяви вiд них, завiреної керiвним органом полiтичної партiї.
      Для реєстрацiї структурного утворення полiтичної партiї для набуття статусу юридичної особи до легалiзуючого органу подаються наступнi документи:
      - заява ;
      - копiя статуту полiтичної партiї;
      - вiдомостi про склад керiвних органiв структурного утворення полiтичної партiї ;
      - протокол установчих зборiв (конференцiї), на яких було утворено обласну, мiську, районну органiзацiю або iнше структурне утворення полiтичної партiї .
      Первиннi осередки полiтичної партiї, яким статутом полiтичної партiї не надається право юридичної особи, легалiзують свою дiяльнiсть шляхом письмового повiдомлення про утворення до вiдповiдного легалiзуючого органу в 10-денний строк з часу їх утворення.
      Про своє утворення первиннi осередки полiтичної партiї повиннi у вказаний строк повiдомити також вiдповiднi мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування.
      Легалiзуючий орган, прийнявши документи про легалiзацiю, протягом трьох годин видає довiдку про легалiзацiю первинних осередкiв полiтичної партiї.
      Легалiзуючий орган пiсля реєстрацiї видає полiтичнiй партiї, обласнiй, мiськiй, районнiй органiзацiї партiї або iншим структурним утворенням, передбаченим статутом партiї, реєстрацiйне свiдоцтво встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України зразка.
      Легалiзуючий орган зобов'язаний у строк, визначений законами України, прийняти одне з таких рiшень:
      - про реєстрацiю структурного утворення полiтичної партiї зi статусом юридичної особи та видати вiдповiдне свiдоцтво;
      - про вiдмову в реєстрацiї структурного утворення полiтичної партiї зi статусом юридичної особи.
      Вищезазначенi рiшення приймаються залежно вiд результатiв правової експертизи в межах установленого строку виключно на пiдставах, встановлених законами, а також прийнятими на їх виконання актами Кабiнету Мiнiстрiв України та наказами Мiн'юсту.
      Вiдповiдно до Регламенту передачi Мiнiстерством юстицiї та його територiальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осiб, який затверджено спiльним наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва i Мiнiстерства юстицiї України вiд 27.02.2007 року № 23/74/5, легалiзуючий орган передає данi про зареєстрованi юридичнi особи - об'єднання громадян.
      Данi подаються у формi реєстрацiйних карток, затверджених наказом Державного комiтету з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва вiд 20.04.2007 року № 54 "Про затвердження форм реєстрацiйних карток", а саме:
      - про зареєстрованi юридичнi особи (реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, - форма № 1).
      Цi данi передаються для внесення державним реєстратором вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру (надалi - ЄДР), оформлення свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи (надалi - свiдоцтво) та передачi його легалiзуючому органу для видачi юридичнiй особi (її уповноваженому представнику).
      Державний реєстратор, легалiзуючий орган органiзовують передачу даних та свiдоцтв таким чином, щоб забезпечити реєстрацiю особи у можливий найкоротший термiн.
      Передача здiйснюється каналами поштового та/або електронного зв'язку. Каналами електронного зв'язку передаються виключно данi реєстрацiйних карток. Поштою надсилаються реєстрацiйна картка (у разi змiни найменування та/або мiсцезнаходження юридичної особи також надсилається свiдоцтво) та супровiдний лист легалiзуючого органу, у якому вказуються найменування органiзацiї, дата її реєстрацiї (легалiзацiї, реєстрацiї або взяття до вiдома змiн тощо) у Мiн'юстi (територiальному органi), номер реєстрацiйного свiдоцтва, що видано Мiнюстом (територiальним органом), та опис документiв, якi були поданi заявником для здiйснення вiдповiдних реєстрацiйних дiй.
      На останнiй сторiнцi реєстрацiйної картки ставиться пiдпис посадової особи легалiзуючого органу та проставляється штамп (печатка) вiдповiдного органу.
      Дата надходження реєстрацiйної картки вноситься реєстратором до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Легалiзуючий орган одержує зазначенi вищi данi про юридичну особу з реєстрацiйних карток, заповнення яких Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (надалi - Закон) покладено на засновника (засновникiв) або уповноважених ним осiб (далi - заявник). Вiдповiдальним за достовiрнiсть даних є засновник чи керiвник юридичної особи.
      Легалiзуючий орган може вимагати вiд заявника подання (надiслання) вiдповiдних реєстрацiйних карток у день подання документiв або наступного (робочого) дня пiсля дня прийняття рiшення легалiзуючим органом про державну реєстрацiю органiзацiї, реєстрацiю змiн до статуту, узяття до вiдома змiн до статутних документiв (складу керiвних органiв) тощо вiдповiдно до законодавства. Протягом наступного робочого дня з дня одержання заповнених реєстрацiйних карток передає вiдповiдну реєстрацiйну картку або данi, що зазначенi в реєстрацiйнiй картцi (у разi змiни найменування та/або мiсцезнаходження юридичної особи також свiдоцтво), у одному примiрнику на адресу державного реєстратора вiдповiдного виконавчого комiтету мiської чи районної ради.
      Державний реєстратор зобов'язаний у день надходження реєстрацiйної картки внести до ЄДР запис про проведення вiдповiдної реєстрацiйної дiї щодо юридичної особи в порядку, встановленому Законом, оформити свiдоцтво вiдповiдно до вимог Закону та надiслати (передати) це свiдоцтво вiдповiдно до легалiзуючого органу.
      Державний реєстратор може надiслати свiдоцтво поштою (рекомендованим листом) або передати кур'єром. Разом зi свiдоцтвом надсилається заповнена остання сторiнка реєстрацiйної картки. Пiсля видачi свiдоцтва заявнику легалiзуючий орган направляє державному реєстратору копiю останньої сторiнки вiдповiдної реєстрацiйної картки з вiдмiткою про видачу свiдоцтва.
      Свiдоцтво може бути видано державним реєстратором заявниковi на його письмову вимогу з одночасним повiдомленням легалiзуючого органу.
      У реєстрацiї полiтичної партiї може бути вiдмовлено, якщо документи, поданi для реєстрацiї полiтичної партiї, не вiдповiдають Конституцiї, цьому та iншим законам України.
      У разi вiдмови в реєстрацiї Мiнiстерство юстицiї України та його органи юстицiї повиннi надати заявниковi своє письмове вмотивоване рiшення.
      Рiшення Мiнiстерства юстицiї України чи його органу юстицiї щодо реєстрацiї або неприйняття будь-якого рiшення з цього питання може бути оскаржене до суду.
      Вiдмова у реєстрацiї не є перешкодою у повторному зверненнi про реєстрацiю.


Змiна видiв економiчної дiяльностi

      Види економiчної дiяльностi являють собою систему iснуючих в Українi видiв комерцiйної дiяльностi, розроблену вiдповiдно до вимог чинного законодавства, за допомогою якої здiйснюється статистичний та податковий облiк пiдприємств i органiзацiй за видами економiчної дiяльностi.
      Види економiчної дiяльностi можна знайти на офiцiйному сайтi Державної служби статистики України.
      Будь-який суб'єкт пiдприємницької дiяльностi пiд час державної реєстрацiї визначає, якi саме види економiчної дiяльностi пiдпадають пiд його майбутню дiяльнiсть, та вносить вiдповiднi данi у вiдомостi про свiй суб'єкт господарювання, обравши при цьому один основний вид, та за бажанням необхiдну кiлькiсть другорядних видiв економiчної дiяльностi.
      У ходi своєї професiйної дiяльностi будь-якого пiдприємства рано чи пiзно може виникнути необхiднiсть змiнити або розширити iснуючи види економiчної дiяльностi.
      Що саме для цього необхiдно:
      По-перше для замiни видiв економiчної дiяльностi необхiдно звернутися у вiддiл державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, з реєстрацiйною карткою за формою № 4 (для юридичних осiб), та карткою № 11 (для фiзичних осiб - пiдприємцiв), у якiй зазначити якi види економiчної дiяльностi слiд виключити, а якi включити.
      В разi змiни основного виду економiчної дiяльностi, державним реєстратором додатково видається Виписка з ЄДР, в якiй зазначається новий основний вид дiяльностi. При цьому Ви не сплачуєте нiяких платежiв, процедура внесення змiн у вiдомостi є безкоштовною.
      Пiсля того, як Вашi змiни будуть зареєстрованi, Вам необхiдно отримати довiдку з управлiння статистки (Витяг з ЄДРПОУ) в якiй зазначаються Вашi види економiчної дiяльностi, в разi якщо КВЕДiв бiльше нiж шiсть, додатково видається додаток, я кому зазначаються всi iншi види економiчної дiяльностi.


Особливостi створення та легалiзацiї професiйних спiлок

      Законодавство про профспiлки складається з Конституцiї України, Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi", Кодексу законiв про працю України та iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до них.
      Профспiлки створюються громадянами пов'язаними спiльними iнтересами за родом їх професiйної (трудової) дiяльностi (навчання) з метою здiйснення представництва та захисту трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв членiв профспiлки.
      Громадяни України мають право на основi вiльного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспiлки, вступати до них та виходити з них на умовах i в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботi профспiлок.
      Iноземнi громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспiлки, але можуть вступати до профспiлок, якщо це передбачено їх статутами.
      Членами профспiлок можуть бути особи, якi працюють на пiдприємствi, в установi або органiзацiї незалежно вiд форм власностi i видiв господарювання, у фiзичної особи, яка використовує найману працю, особи, якi забезпечують себе роботою самостiйно, особи, якi навчаються в навчальному закладi.
      Громадяни України вiльно обирають профспiлку, до якої вони бажають вступити. Пiдставою для вступу до профспiлки є заява громадянина (працiвника), подана в первинну органiзацiю профспiлки. При створеннi профспiлки прийом до неї здiйснюється установчими зборами. Нiхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспiлки. Роботодавцi не можуть бути членами виборних органiв профспiлки будь-якого рiвня.
      Профспiлки самостiйно органiзовують свою дiяльнiсть, проводять збори, конференцiї, з'їзди, засiдання утворених ними органiв, iншi заходи, якi не суперечать законодавству.
      Профспiлка, її органiзацiї, об'єднання профспiлок здiйснюють свої повноваження, набувають цивiльних прав i беруть на себе цивiльнi обов'язки через свої виборнi органи, якi дiють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
      Легалiзацiя профспiлок
      Профспiлка це особлива категорiя громадського формування, яке набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення) за рiшенням з'їзду, конференцiї, установчих або загальних зборiв членiв профспiлки, а не з моменту легалiзацiї, тобто вступати в цивiльно - правовi вiдносини з iншими юридичними особами профспiлки мають право вже з моменту затвердження статуту.
      Порядок легалiзацiї профспiлок визначений статтею 16 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi", вiдповiдно до якої профспiлки, їх об'єднання легалiзуються шляхом повiдомлення на вiдповiднiсть заявленому статусу.
      Для легалiзацiї профспiлок, об'єднань профспiлок їх засновники або керiвники виборних органiв подають заяви. До заяви додаються: статут (положення), протокол з'їзду, конференцiї, установчих або загальних зборiв членiв профспiлки з рiшенням про його затвердження, вiдомостi про виборнi органи, наявнiсть органiзацiй профспiлки у вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиницях, про засновникiв об'єднань.
      Легалiзуючий орган пiдтверджує вiдповiднiсть профспiлок заявленому статусу. Пiдтвердження необхiдне для представлення i здiйснення захисту прав та iнтересiв членiв профспiлки на вiдповiдному рiвнi договiрного регулювання трудових i соцiально-економiчних вiдносин. Статус органiзацiй всеукраїнської профспiлки чи профспiлки iншого статусу визначається статутом цiєї профспiлки.
      Статусу юридичної особи набувають також органiзацiї профспiлки, якi дiють на пiдставi статуту. Тобто органiзацiї профспiлки мають всi права юридичної особи як i сама профспiлка.
      Про належнiсть до певної профспiлки органiзацiї, якi дiють на пiдставi статуту цiєї профспiлки, надсилають легалiзуючому органу за мiсцем свого знаходження повiдомлення iз посиланням на свiдоцтво про легалiзацiю профспiлки, на пiдставi якого вони включаються до реєстру об'єднань громадян. Первиннi профспiлковi органiзацiї також письмово повiдомляють про це роботодавця.
      Строк легалiзацiї
      На пiдставi поданих профспiлкою, об'єднанням профспiлок документiв легалiзуючий орган у мiсячний термiн пiдтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 зазначеного Закону, включає профспiлку, об'єднання профспiлок до реєстру об'єднань громадян i видає профспiлцi, об'єднанню профспiлок свiдоцтво про легалiзацiю iз зазначенням вiдповiдного статусу.
      Легалiзуючий орган не може вiдмовити в легалiзацiї профспiлки, об'єднання профспiлок.
      У разi невiдповiдностi поданих документiв профспiлки, об'єднання профспiлок зазначеному статусу легалiзуючий орган пропонує профспiлцi, об'єднанню профспiлок надати додаткову документацiю, необхiдну для пiдтвердження статусу.


Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичних осiб - пiдприємцiв

      1. Перелiк нормативних документiв, що регулюють надання послуги.
      - Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"
      - Цивiльний Кодекс України (ЦКУ)
      - Закон України "Про Господарськi товариства"
      - Господарський Кодекс України
      2. Перелiк документiв, якi необхiдно надати:
      Для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридична особа повинна подати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) такi документи;
      1. заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи (форма №3);
      2. примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю) рiшення про внесення змiн до установчих документiв. Документ, що пiдтверджує правомочнiсть прийняття рiшення про внесення змiн до установчих документiв;
      3. оригiнали установчих документiв юридичної особи з вiдмiткою про їх державну реєстрацiю з усiма змiнами, чинними на дату подачi документiв, або копiя опублiкованого в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату всiх або частини зазначених оригiналiв установчих документiв;
      4. два примiрники змiн до установчих документiв юридичної особи у виглядi окремих додаткiв або два примiрники установчих документiв у новiй редакцiї;документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв.
      5. у разi внесення змiн до статуту, якi пов'язанi iз зменшенням статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) юридичної особи, додатково подається документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного повiдомлення.
      6. у разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, додатково подається примiрник оригiналу (ксерокопiя, нотарiально засвiдчена копiя) одного iз таких документiв:
      - рiшення про вихiд юридичної особи iз складу засновникiв (учасникiв);
      - заяви фiзичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв);
      - заяви, договору, iншого документа про перехiд чи передачу частки учасника у статутному капiталi товариства;
      - рiшення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
      7. у разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною мети установи, додатково подається копiя вiдповiдного судового рiшення. Та iнше.


Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичних осiб - пiдприємцiв

      1. Перелiк нормативних документiв, що регулюють надання послуги.
      - Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"
      - Цивiльний Кодекс України (ЦКУ)
      - Закон України "Про Господарськi товариства"
      - Господарський Кодекс України
      2. Перелiк документiв, якi необхiдно надати:
      Для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридична особа повинна подати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) такi документи;
      1. заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи (форма №3);
      2. примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю) рiшення про внесення змiн до установчих документiв. Документ, що пiдтверджує правомочнiсть прийняття рiшення про внесення змiн до установчих документiв;
      3. оригiнали установчих документiв юридичної особи з вiдмiткою про їх державну реєстрацiю з усiма змiнами, чинними на дату подачi документiв, або копiя опублiкованого в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату всiх або частини зазначених оригiналiв установчих документiв;
      4. два примiрники змiн до установчих документiв юридичної особи у виглядi окремих додаткiв або два примiрники установчих документiв у новiй редакцiї;документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв.
      5. у разi внесення змiн до статуту, якi пов'язанi iз зменшенням статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) юридичної особи, додатково подається документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного повiдомлення.
      6. у разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, додатково подається примiрник оригiналу (ксерокопiя, нотарiально засвiдчена копiя) одного iз таких документiв:
      - рiшення про вихiд юридичної особи iз складу засновникiв (учасникiв);
      - заяви фiзичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв);
      - заяви, договору, iншого документа про перехiд чи передачу частки учасника у статутному капiталi товариства;
      - рiшення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
      7. у разi внесення змiн до установчих документiв, якi пов'язанi iз змiною мети установи, додатково подається копiя вiдповiдного судового рiшення. Та iнше.


Лiцензування певних видiв пiдприємницької дiяльностi

      У деяких випадках, передбачених Законом, недостатньо державної реєстрацiї, для зайняття окремими видами дiяльностi потрiбно також одержання лiцензiї.
      Перелiк близько 60 видiв дiяльностi, що не можуть здiйснюватися без лiцензiї, визначений у Законi "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" вiд 01.06.2000 р. (далi - Закон), що є основним нормативно-правовим актом, що регулює лiцензування.
      У цiй сферi основними є поняття "лiцензiя" i лiцензування", що визначенi в Законi.
      Лiцензiя - документ державного зразка, що засвiдчує право лiцензiата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дiяльностi протягом визначеного строку за умови виконання лiцензiйних умов.
      Лiцензування - видача, переоформлення та анулювання лiцензiй, видача дублiкатiв лiцензiй, ведення лiцензiйних справ та лiцензiйних реєстрiв, контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов, видача розпоряджень про усунення порушень лiцензiйних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферi лiцензування.
      Суб'єктами вiдносин, що виникають у зв'язку з лiцензуванням, є, з одного боку, суб'єкт господарювання, а з iншого боку - орган лiцензування.
      Суб'єкт господарювання, що має намiр провадити певний вид господарської дiяльностi, що лiцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до вiдповiдного органу лiцензування iз заявою встановленого зразка про видачу лiцензiї.
      Орган лiцензування приймає рiшення про видачу лiцензiї або про вiдмову у її видачi у строк не пiзнiше нiж десять робочих днiв з дати надходження заяви про видачу лiцензiї та документiв, що додаються до заяви, якщо спецiальним законом, що регулює вiдносини у певних сферах господарської дiяльностi, не передбачений iнший строк видачi лiцензiї на окремi види дiяльностi.
      Пiдставами для прийняття рiшення про вiдмову у видачi лiцензiї є:
      - недостовiрнiсть даних у документах, поданих заявником, для отримання лiцензiї;
      - невiдповiднiсть заявника згiдно з поданими документами лiцензiйним умовам, встановленим для виду господарської дiяльностi, зазначеного в заявi про видачу лiцензiї.
      Строк дiї лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування, але не може бути меншим нiж три роки.
      Для кожної фiлiї, кожного вiдокремленого пiдроздiлу лiцензiата, якi провадитимуть господарську дiяльнiсть на пiдставi отриманої ним лiцензiї, орган лiцензування видає лiцензiату засвiдченi ним копiї лiцензiї, якi реєструються в журналi облiку заяв та виданих лiцензiй. Засвiдчена органом лiцензування копiя лiцензiї є документом, що пiдтверджує право фiлiї або iншого структурного пiдроздiлу лiцензiата на провадження певного виду господарської дiяльностi на пiдставi отриманої лiцензiї.
      Лiцензiат не може передавати лiцензiю або її копiю iншiй юридичнiй або фiзичнiй особi для провадження господарської дiяльностi.
      За видачу лiцензiй справляється плата, розмiр та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Плата за лiцензiю - це разовий платiж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання лiцензiї.
      Плата за видачу лiцензiй вноситься пiсля прийняття рiшення про видачу лiцензiї.
      Пiдставами для переоформлення лiцензiї є: змiна найменування юридичної особи (якщо змiна найменування не пов'язана з реорганiзацiєю юридичної особи) або прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
      - змiна мiсцезнаходження юридичної особи або мiсця проживання фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
      - змiни, пов'язанi з провадженням лiцензiатом певного виду господарської дiяльностi, вказаного в ст. 9 Закону.
      У разi виникнення пiдстав для переоформлення лiцензiї лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати органу лiцензування заяву про переоформлення лiцензiї разом з лiцензiєю, що пiдлягає переоформленню, та вiдповiдними документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.
      Не переоформлена в установлений строк лiцензiя є недiйсною.
      Лiцензiат зобов'язаний повiдомляти орган лiцензування про всi змiни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу лiцензiї. У разi виникнення таких змiн лiцензiат зобов'язаний протягом десяти робочих днiв подати до органу лiцензування вiдповiдне повiдомлення в письмовiй формi разом з документами або їх нотарiально засвiдченими копiями, якi пiдтверджують зазначенi змiни.
      Пiдставами для видачi дублiката лiцензiї є втрата лiцензiї та пошкодження лiцензiї.
      Поряд iз загальними правилами лiцензування, передбаченими в Законi, стосовно деяких видiв дiяльностi встановленi спецiальнi правила, що передбачають певнi особливостi. Так, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.1999 р. № 753 затверджене Положення про порядок видачi лiцензiй Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики на здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi.
      Таким чином, лiцензування - необхiдна умова здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi, передбачених Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", що означає необхiднiсть одержання лiцензiї у встановленому законодавством порядку.
      З моменту одержання лiцензiї виникає право пiдприємця здiйснювати вiдповiдний вид дiяльностi, яке вiн може реалiзовувати протягом термiну дiї лiцензiї, пiсля закiнчення якого це право припиняється (у деяких випадках, визначених законодавством, можливе припинення такого права ранiше закiнчення строку дiї лiцензiї, наприклад, при анулюваннi лiцензiї).


Припинення пiдприємницької дiяльностi юридичних осiб

      Пiдприємства можуть припинити свою дiяльнiсть не тiльки з причини нерентабельностi, а й тому, що змiнюють форму функцiонування, об'єднуються з iншим пiдприємством, вiдокремлюються з розподiлом майна i т. iн. Проте в усiх цих випадках порушуються iнтереси як власникiв, так i найманих працiвникiв, якi потребують допомоги, захисту i можуть розраховувати у цих випадках на державу.
      Для припинення дiяльностi суб'єкта пiдприємництва iснують два шляхи - реорганiзацiя та лiквiдацiя.
      Пiдприємство реорганiзується у таких випадках:
      злиття з iншим пiдприємством та утворення в результатi нового пiдприємства, до якого переходять усi майновi права та обов'язки обох пiдприємств;
      приєднання одного пiдприємства до iншого. В результатi до останнього переходять усi майновi права та обов'язки
      пiдприємства, що приєднується;
      подiлу пiдприємства. Новим пiдприємствам, що виникли, переходять за домовленiстю сторiн у вiдповiдних частинах
      (частках) майновi права i обов'язки роздiленого пiдприємства;
      видiлення з пiдприємства одного або кiлькох нових, яким переходять за актом (балансом) у вiдповiдних частинах
      (частках) майновi права i обов'язки реорганiзованого пiдприємства;
      перетворення одного пiдприємства в iнше. До нового пiдприємства переходять усi майновi права i обов'язки реорганiзованого.
      Лiквiдацiя пiдприємства (фiрми) здiйснюється:
      з власної iнiцiативи пiдприємця;
      у разi закiнчення строку дiї лiцензiї або її анулювання;
      за рiшенням вищого органу пiдприємства (фiрми);
      на пiдставi рiшення суду або арбiтражного суду:
      за клопотанням банкiвських органiв у разi неплатоспроможностi та визнання його банкрутом; контролюючих органiв за систематичне або грубе порушення чинного законодавства;
      за iншими пiдставами, передбаченими засновницькими документами та законодавчими актами України.
      Лiквiдацiя пiдприємства (фiрми) здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка створюється власником або уповноваженим ним органом, а у випадку банкрутства - судом або арбiтражним судом. За рiшенням судових органiв лiквiдацiя може провадитися i органом управлiння пiдприємством (фiрмою).
      Лiквiдацiйна комiсiя або орган, який провадить лiквiдацiю, публiкує в офiцiйнiй пресi iнформацiю про лiквiдацiю пiдприємства (фiрми); повiдомляє порядок i строк прийняття претензiй; оцiнює наявне майно пiдприємства; виявляє дебiторiв i кредиторiв (розраховується з ними); здiйснює заходи щодо сплати боргiв третiм особам; складає лiквiдацiйний баланс i подає його власнику або органу, який призначив лiквiдацiйну комiсiю.
      Майно пiдприємства (фiрми) та його кошти пiсля розрахункiв з бюджетом, кредиторами, оплатою працi працiвникiв розподiляються мiж засновниками (учасниками) пропорцiйно до частки їх у майнi пiдприємства в порядку та за умов, передбачених засновницькими документами i законодавчими актами України. Претензiї, не задоволенi у зв'язку iз вiдсутнiстю майна, а також не визначенi лiквiдацiйною комiсiєю, вважають погашеними. Спори, що виникають у процесi лiквiдацiї мiж фiзичними та юридичними особами, розглядають у судовому порядку.


До вiдома юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу

      Щодо прийняття наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 07 липня 2014 року № 1067/5 "Про внесення змiн до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу"
      25.07.2014 року
      Вiдповiдно до вищезазначеного наказу внесено змiни до роздiлу II Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу, затверджених наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 05 березня 2012 року № 368/5:
      - пункт 2.14 доповнено новим абзацом такого змiсту:
      "Власна назва громадського об'єднання може мiстити слово "асоцiацiя".";
      - доповнено роздiл новими пунктами такого змiсту:
      "2.19. У найменуваннi спортивної федерацiї зазначається вид спорту, розвитку якого вона сприяє. У найменуваннi спортивної федерацiї iнвалiдiв зазначається вiдповiдна вада здоров'я.
      2.20. У назвах юридичних осiб, якщо такi особи не мають статусу оператора державних лотерей або розповсюджувача державної лотереї вiдповiдно до Закону України "Про державнi лотереї в Українi", забороняється використання слова "лотерея" та словосполучень "державна лотерея", "нацiональна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких вiдмiнках i контекстах.
      2.21. Навчальний заклад повинен мати власну назву, в якiй обов'язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гiмназiя, лiцей, колегiум, коледж, iнститут, консерваторiя, академiя, унiверситет тощо) та органiзацiйно-правова форма.".
      Наказ опублiковано у бюлетенi "Офiцiйний вiсник України" вiд 25.07.2014 № 57.


Змiст i поняття пiдприємницької дiяльностi

      Всi види пiдприємницької дiяльностi, а також змiст пiдприємництва як соцiально-економiчного процесу регламентуються Господарським Кодексом України (глава 4).
      Згiдно iз ст.42 ГКУ пiдприємництвом є самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, здiйснювана суб'єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку.
      Пiдприємцi мають право без обмежень самостiйно здiйснювати будь-яку пiдприємницьку дiяльнiсть, не заборонену законом. На вiдмiну вiд цього здiйснення пiдприємницької дiяльностi органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування забороняється.
      Принципи пiдприємницької дiяльностi:
      - вiльний вибiр пiдприємцем видiв пiдприємницької дiяльностi;
      - самостiйне формування пiдприємцем програми дiяльностi, вибiр постачальникiв i споживачiв виготовлюваної продукцiї, залучення матерiально-технiчних, фiнансових та iнших видiв ресурсiв, використання яких не обмежено законом, встановлення цiн на продукцiю та послуги вiдповiдно до закону;
      - вiльний найм пiдприємцем працiвникiв;
      - комерцiйний розрахунок та власний комерцiйний ризик;
      - вiльне розпорядження прибутком, що залишається у пiдприємця пiсля сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв, передбачених законом;
      - самостiйне здiйснення пiдприємцем зовнiшньоекономiчної дiяльностi, використання пiдприємцем належної йому частки валютної виручки на свiй розсуд.
      Пiдприємцi мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх працi. При укладеннi трудового договору пiдприємець зобов'язаний забезпечити належнi i безпечнi умови працi, оплату працi не нижчу вiд визначеної законом та її своєчасне одержання працiвниками, а також iншi соцiальнi гарантiї, включаючи соцiальне й медичне страхування та соцiальне забезпечення вiдповiдно до законодавства.
      Пiдприємцi зобов'язанi не завдавати шкоди довкiллю, не порушувати права та законнi iнтереси громадян i їх об'єднань, iнших суб'єктiв господарювання, установ, органiзацiй, права мiсцевого самоврядування i держави. За завданi шкоду i збитки пiдприємець несе майнову та iншу встановлену законом вiдповiдальнiсть.
      Ст.47 ГКУ визначає загальнi гарантiї прав пiдприємцiв, якi полягають в такому:
      - держава гарантує усiм Пiдприємцям, незалежно вiд обраних ними органiзацiйних форм пiдприємницької дiяльностi, рiвнi права та можливостi для залучення i використання матерiально-технiчних, фiнансових, трудових, iнформацiйних, природних та iнших ресурсiв;
      - забезпечення пiдприємця матерiально-технiчними та iншими ресурсами, що централiзовано розподiляються державою, здiйснюється з метою виконання пiдприємцем поставок, робiт чи послуг для державних потреб;
      - держава гарантує недоторканнiсть майна i забезпечує захист майнових прав пiдприємця. Вилучення державою або органами мiсцевого самоврядування у пiдприємця основних i оборотних фондiв, iншого майна допускається вiдповiдно до ст.41 Конституцiї України на пiдставах i в порядку, передбачених законом;
      - збитки, завданi пiдприємцю внаслiдок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування його майнових прав, вiдшкодовуються пiдприємцю вiдповiдно до чинного законодавства;
      - пiдприємець або громадянин, який працює у пiдприємця за наймом, у передбачених законом випадках може бути залучений до виконання в робочий час державних або громадських обов'язкiв, з вiдшкодуванням пiдприємцю вiдповiдних збиткiв органом, який приймає таке рiшення. Спори про вiдшкодування збиткiв вирiшуються судом.


Державна реєстрацiя суб'єкта господарювання

      Для того щоб фiзична особа придбала статус пiдприємця, йому необхiдно здiйснити державну реєстрацiю як суб'єкта господарювання.
      Вiдповiдно до Закону України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" реєстрацiя фiзичних осiб здiйснюється за їх мiсцем проживання державним реєстратором.
      Для реєстрацiї громадянин, який має реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер), може звернутися до держреєстратора особисто або через уповноважену ним особу, а може направити необхiднi документи поштою з описом вкладень або по електроннiй поштi з описом, що мiстить вiдомостi про надiсланi електроннi документи, в електроннiй формi.
      При подачi документiв особисто громадянин зобов'язаний пред'явити паспорт. Якщо документи подає уповноважена особа, воно пред'являє свiй паспорт та довiренiсть, оформлену у нотарiуса iз зазначенням повноважень. У разi ж направлення документiв поштою необхiдно нотарiально посвiдчити пiдпис фiзичної особи на реєстрацiйнiй картцi.
      Згiдно зi ст. 42 Закону України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" Держреєстратору для реєстрацiї в якостi фiзичної особи-пiдприємця подаються такi документи:
      - заповнена реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фiзичною особою спрощеної системи оподаткування;
      - копiя документа, що пiдтверджує реєстрацiю в Держреєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв (довiдка про присвоєння iдентифiкацiйного номера);
      - документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення держреєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця (це може бути копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку).
      Якщо зареєструватися пiдприємцем хоче фiзична особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв, то додатково необхiдно представити нотарiально посвiдчену згоду батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальникiв або органу опiки та пiклування.
      Нагадаємо, що право на заняття пiдприємницькою дiяльнiстю має фiзична особа з повною цивiльною дiєздатнiстю, що досягла 18 рокiв.
      У разi подання електронних документiв, нотарiально посвiдчена згода батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальникiв надсилається державному реєстратору поштовим вiдправленням. При цьому Держреєстратору електронним документом надсилаються вiдомостi про реквiзити, та подається опис, що мiстить вiдомостi про надiсланi електроннi документи, в електроннiй формi.
      У цьому випадку документи для реєстрацiї в якостi фiзичної особи - пiдприємця повиннi бути представленi виключно цiєю особою. Такий громадянин повинен особисто пред'явити держреєстратору паспорт з вiдмiткою про те, що вiн за своїми релiгiйними або iншими переконаннями вiдмовився вiд отримання iдентифiкацiйного номера. Якщо документи подаються в електронному виглядi, то до перелiку документiв додається копiя сторiнки паспорта з вiдповiдною вiдмiткою.
      Всi документи, що подаються держреєстратору, заповнюються тiльки державною мовою (українською).
      Держреєстратор не має права вимагати iншi документи, не передбаченi ст. 42 Закону України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" При заповненнi реєстрацiйної картки необхiдно вказати основнi види дiяльностi, якими планує надалi займатися пiдприємець. Правильна назва i код виду дiяльностi беруть з КВЕД.
      Отриманi документи держреєстратор приймає за описом, копiя якого потiм видається заявнику з вiдмiткою про дату надходження документiв або ж висилається рекомендованим листом поштою (якщо документи надiйшли поштою). Дата надходження документiв заноситься в реєстрацiйний журнал.
      При невiдповiдностi документiв вимогам, що пред'являються або ж їх поданнi не в повному обсязi держреєстратор має право вiдмовити в реєстрацiї. При цьому вiдповiдно до ст.44 Закону України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" пiдставами для вiдмови також можуть бути:
      - подання документiв за неналежним мiсцем проведення держреєстрацiї (не за мiсцем проживання);
      - невiдповiднiсть вiдомостей, вiдображених в реєстрацiйнiй картцi, вiдомостям, зазначеним у поданих заявником документах для реєстрацiї;
      - наявнiсть обмежень щодо здiйснення пiдприємницької дiяльностi, встановлених законом для фiзичної особи, яка хоче стати пiдприємцем;
      - наявнiсть запису в Єдиному держреєстрi про те, що дана особа вже є пiдприємцем.
      У разi вiдмови заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання документiв видаються: вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням обставин, що стали причиною для вiдмови, та документи, що подавалися для реєстрацiї. Пiсля усунення даних причин можливе повторне звернення з проханням про реєстрацiю. Необ_рунтована вiдмова або порушення держреєстратором термiну державної реєстрацiї заявник може оскаржити в судi.
      Згiдно з п. 3 ст. 44 Закону України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" при вiдмовi у проведеннi держреєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця реєстрацiйний збiр не повертається.
      Якщо причин для вiдмови в реєстрацiї немає, то держреєстратор на пiдставi даних реєстрацiйної картки вносить запис про проведення реєстрацiї до Єдиного державного реєстру, пiсля чого заводить на пiдприємця окрему реєстрацiйну справу.
      Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення держреєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця i є датою його державної реєстрацiї.
      Термiн держреєстрацiї не може перевищувати двох робочих днiв з дати надходження документiв для реєстрацiї.
      Не пiзнiше наступного робочого дня з дати держреєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця, держреєстратор видає (надсилає поштою) виписку з Єдиного державного реєстру.
      Згiдно зi ст. 43 Закону України вiд 15.05.2003 р. № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" держреєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати держреєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця зобов'язаний передати органам статистики, ДПС, ПФУ повiдомлення про проведення держреєстрацiї та вiдомостi з реєстрацiйної картки для постановки фiзичної особи - пiдприємця на облiк.


Працюючим за спрощеною системою оподаткування: Фiзичним особам-пiдприємцям

      Групи платникiв податкiв, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi для ФОПВiдповiдно до Закону фiзичнi особи - пiдприємцi, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, подiляються на 4 групи:
      - до першої групи вiднесено пiдприємцiв, якi не використовують працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж товарiв з торговельних мiсць на ринках та/або провадять господарську дiяльнiсть з надання побутових послуг населенню i обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.
      Для таких пiдприємцiв встановлюється ставка податку в межах вiд 1% до 10% мiнiмальної заробiтної плати .
      - друга група - пiдприємцi, що протягом календарного року використовують працю не бiльше 10 найманих осiб та обсяг доходу не перевищує 1 млн. грн., якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з надання послуг, у тому числi побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарiв, дiяльнiсть у сферi ресторанного господарства. Ставка - вiд 2% до 20% мiнiмальної заробiтної плати (20-200 грн.).
      Розмiр ставок єдиного податку для фiзичних осiб-пiдприємцiв I та II групи платникiв єдиного податку затверджено рiшенням виконкому мiської ради вiд 29.12.2011 №838 "Про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва мiста".
      - третя група - ФОП, якi мають не бiльше 20 найманих осiб та обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн. Ставка для цiєї групи - 3% вiд отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ.
      - п'ята група - ФОП, якi протягом останнього календарного року мали не бiльше 20 найманих спiвробiтникiв, а обсяг доходу - не бiльше 20 млн грн.
      Ставка для цiєї групи - 7% вiд отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 10% без сплати ПДВ.


Спрощення процедури лiквiдацiї фiзичних осiб - пiдприємцiв

      В Українi 7 червня 2014 р. офiцiйно опублiковано закон № 1258-VII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення процедури державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб - пiдприємцiв за заявницьким принципом". Закон опублiковано в газетi "Голос України".
      Цей закон вступив в силу 8 липня 2014 р.
      Закон спрямований на запровадження заявницького принципу державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Закон вносить змiни до Цивiльного та Господарського кодексiв України, а також до законiв "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".
      Зокрема закон дозволяє обiг документiв в електроннiй формi мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, органами статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України затверджується Мiнiстерством юстицiї України разом з Пенсiйним фондом України.
      Закон передбачає наступний порядок державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням:
      1. Для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням.
      2. Документ, поданий для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, приймається за описом, копiя якого в день надходження документу видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) заявнику з вiдмiткою про дату його надходження.
      3. Дата надходження документу, поданого для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      4. Державний реєстратор залишає документ, поданий для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, без розгляду, якщо: документ поданий за неналежним мiсцем проведення державної реєстрацiї припинення фiзичною особою - пiдприємцем пiдприємницької дiяльностi; або документ не вiдповiдає вимогам цього закону.
      5. Про залишення документу, поданого для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, без розгляду заявнику в день надходження документу державним реєстратором видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням пiдстав залишення документу без розгляду разом з цим документом.
      6. Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення документу, поданого для проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем за її рiшенням, без розгляду зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати надходження цього документу внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем та в той же день видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) їй повiдомлення про внесення такого запису.


Iнформацiя щодо пiдсумкiв роботи реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї щодо проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      За пiдсумки роботи реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї щодо питань проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдпиємцiв за перше пiврiччя 2014 року, реєстрацiйною службою було здiйснено.
      Було здiйснено реєстрацiю 11 юридичних осiб з початку поточного року, а також зареєстровано 132 фiзичнi особи - пiдпиємцi.
      Серед осiб. якi реєструвались як пiдпиємцi - це, в основному, молодi люди вiком до 30 рокiв. До найпоширенiших видiв економiчної дiяльностi, якi обирались пiдпиємцями була дiяльность, пов'язанi iз IТ-технологiями та комп'ютерним пргорамуванням. Не менш популярними залишається дiяльнiсть у сферi торгiвлi та громвдського харчування.
      Припинили свою дiяльнiсь початку року 8 юридичних осiб та знялись з реєстрацiя 175 пiдприємцiв
      Всього в Єдиному Державному реєстрi було вчинено 1082 реєстрацiйниї дiї. Окрiм того, надавались вiдомостi з ЄДР у формi виписок, довiдок, витягiв в кiлькостi - 636 документiв


Надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру

      1. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними, за винятком iдентифiкацiйних номерiв фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      2. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надаються у виглядi:
      витягу з Єдиного державного реєстру;
      довiдки про наявнiсть або вiдсутнiсть в Єдиному державному реєстрi iнформацiї, яка запитується.
      3. Форма витягу та довiдки з Єдиного державного реєстру встановлюється спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї. Витяг або довiдка з Єдиного державного реєстру пiдписується державним реєстратором та засвiдчується його печаткою.
      4. Строк надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днiв з дати надходження запиту.
      5. За одержання витягу та довiдки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмiр та порядок внесення якої визначається спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї.
      6. Кошти, одержанi за отримання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фiнансування видаткiв, що пов'язанi з його веденням.
      7. Документом, що пiдтверджує внесення плати за отримання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку.
      8. Органи державної влади звiльняються вiд плати за одержання за їх запитом вiдомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третiм особам на комерцiйнiй основi забороняється.


"Права полiтичних партiй"

      Полiтичнi партiї мають право:
      1) вiльно провадити свою дiяльнiсть у межах, передбачених Конституцiєю України, цим Законом та iншими законами України;
      2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до iнших органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб у порядку, встановленому вiдповiдними законами України;
      3) використовувати державнi засоби масової iнформацiї, а також засновувати власнi засоби масової iнформацiї, як передбачено вiдповiдними законами України;
      4) пiдтримувати мiжнароднi зв'язки з полiтичними партiями, громадськими органiзацiями iнших держав, мiжнародними i мiжурядовими органiзацiями, засновувати (вступати мiж собою у) мiжнароднi спiлки з додержанням вимог цього Закону;
      5) iдейно, органiзацiйно та матерiально пiдтримувати молодiжнi, жiночi та iншi об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створеннi.
      Полiтичнi партiї також мають право на майно, придбане вiд продажу суспiльно-полiтичної лiтератури, iнших агiтацiйно-пропагандистських матерiалiв, виробiв з власною символiкою, проведення фестивалiв, свят, виставок, лекцiй, iнших полiтичних заходiв.
      Полiтичним партiям гарантується свобода опозицiйної дiяльностi, у тому числi:
      - можливiсть викладати публiчно i обстоювати свою позицiю з питань державного i суспiльного життя;
      - брати участь в обговореннi та оприлюднювати i обгрунтовувати критичну оцiнку дiй i рiшень органiв влади, використовуючи для цього державнi i недержавнi засоби масової iнформацiї в порядку, встановленому законом;
      - вносити до органiв державної влади України та органiв мiсцевого самоврядування пропозицiї, якi обов'язковi для розгляду вiдповiдними органами в установленому порядку.
      Полiтичнi партiї можуть пiдтримувати зв'язки з полiтичними партiями, громадськими органiзацiями iнших держав, мiжнародними i мiжурядовими органiзацiями, укладати угоди про спiвробiтництво i здiйснювати iншi заходи, якi не суперечать законам i мiжнародним угодам України. Полiтичнi партiї не можуть укладати угоди, якi ставлять полiтичну партiю в пiдпорядковане або залежне становище щодо будь-якої iншої iноземної органiзацiї чи полiтичної партiї.
      Полiтичнi партiї можуть засновувати мiжнароднi спiлки чи вступати до таких спiлок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координацiйних центральних органiв.


Оформлення та подання електронних документiв, якi направляються державному реєстратору

      Вiдповiдно до Порядку подання та обiгу електронних документiв державному реєстратору юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, затвердженого наказом МУЮ № 2010/5 вiд 19.08.2011 року, заповнення реєстрацiйної картки та подання електронних документiв здiйснюються за допомогою Реєстрацiйного порталу.
      Iншi електроннi документи, якi вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, створюються за допомогою Реєстрацiйного порталу у виглядi файлiв, якi мiстять вiдсканованi з паперових носiїв образи документiв.
      Паперовi носiї документiв повиннi бути оформленi вiдповiдно до вимог статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Сканування паперових носiїв документiв здiйснюється з урахуванням таких вимог:
      формат зображення: чорно-бiле;
      роздiльна здатнiсть: 150 х 150 точок на дюйм;
      глибина кольору: 4 бiт;
      формат готового файла: компресований багатосторiнковий TIFF.
      Документи, якi мiстять бiльше однiєї сторiнки, скануються в один файл.
      Вiдсканованi документи повиннi бути придатнi для сприйняття їх змiсту людиною.
      Кожен електронний документ, крiм документа, що посвiдчує повноваження уповноваженої особи, засвiдчується електронним цифровим пiдписом заявника.
      У разi якщо електроннi документи передаються нотарiусом, такi документи, крiм документа, що посвiдчує повноваження уповноваженої особи, засвiдчуються електронним цифровим пiдписом нотарiуса.
      Посилений сертифiкат вiдкритого ключа електронного цифрового пiдпису нотарiуса повинен мiстити вiдомостi, що пiдписувач є нотарiусом.
      До реєстрацiйної картки, заповненої через Реєстрацiйний портал, додаються:
      - документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору, або вiдомостi про оплату реєстрацiйного збору з використанням платiжних систем через мережу Iнтернет;
      - опис вкладення, який включає: перелiк електронних документiв, що направляються державному реєстратору; вiдомостi про реквiзити рекомендованого листа, яким державному реєстратору надiслана нотарiально засвiдчена письмова згода батькiв (усиновлювачiв), або пiклувальника, або органу опiки та пiклування - для заявника - фiзичної особи, який досяг шiстнадцяти рокiв i має бажання провадити пiдприємницьку дiяльнiсть;
      - примiрник установчих документiв, засвiдчений електронними цифровими пiдписами засновникiв юридичної особи, крiм випадкiв, якщо юридична особа створюється та дiє на пiдставi модельного статуту, - для юридичних осiб;
      - вiдсканованi з паперових носiїв реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, яка заповнена та пiдписана заявником, та примiрник установчих документiв, крiм випадкiв, якщо юридична особа створюється та дiє на пiдставi модельного статуту, - для електронних документiв (заяв), якi передаються державному реєстратору нотарiусом вiдповiдно до пункту 17 статтi 34 Закону України "Про нотарiат";
      - iншi документи - у випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Опис вкладення формується автоматично Реєстрацiйним порталом.
      Пiсля подання електронних документiв вони блокуються для редагування.
      Нотарiально засвiдчену письмову згоду батькiв (усиновлювачiв), або пiклувальника, або органу опiки та пiклування заявник надсилає державному реєстратору рекомендованим листом.
      Перелiк акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, ключi електронного цифрового пiдпису яких сумiснi з Реєстрацiйним порталом, та перелiк платiжних систем, якi використовуються заявником для оплати реєстрацiйного збору через мережу Iнтернет, публiкуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та веб-сайтi технiчного адмiнiстратора Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - державного пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр".


Вимоги до оформлення документiв, якi подаються державному реєстратору

      Вiдповiдно до вимог ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" встановлено такi основнi вимоги до оформлення документiв, якi подаються державному реєстратору:
      - Документи, якi подаються (надсилаються поштовим вiдправленням або електронним документом) державному реєстратору, повиннi бути викладенi державною мовою.
      - Реєстрацiйна картка заповнюється машинодруком або вiд руки друкованими лiтерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим вiдправленням, справжнiсть пiдпису заявника на реєстрацiйнiй картцi (заявi, повiдомленнi) повинна бути нотарiально засвiдчена.
      - Пiдпис особи, уповноваженої дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), на реєстрацiйнiй картцi та заявi про втрату (замiну) документiв повинен бути засвiдчений вiдповiдною посадовою особою в установленому порядку. У вiдповiдностi до ч.2 ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      - Установчi документи (установчий акт, статут або засновницький договiр, положення) юридичної особи повиннi мiстити вiдомостi, передбаченi законом. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.
      - Статути банкiв, установчi документи iнших юридичних осiб, якi вiдповiдно до закону пiдлягають погодженню Нацiональним банком України, iншими державними органами, подаються з вiдмiткою про їх погодження вiдповiдно Нацiональним банком України, iншими державними органами.
      - Установчi документи юридичної особи, а також змiни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та пiдписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено iнший порядок їх затвердження. У випадках, якi передбаченi законом, установчi документи повиннi бути погодженi з вiдповiдними державними органами. Внесення змiн до установчих документiв юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документiв у новiй редакцiї. На титульнiй сторiнцi додатка до установчих документiв юридичної особи робиться вiдмiтка про те, що зазначенi документи є невiд'ємною частиною вiдповiдних установчих документiв.
      - Документ про пiдтвердження реєстрацiї iноземної юридичної особи в країнi її мiсцезнаходження повинен бути легалiзований у встановленому порядку.
      - Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.
      - Електроннi документи, поданi для проведення державної реєстрацiї у випадках, передбачених Законом, оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису.
      - З документiв, поданих для проведення державної реєстрацiї на паперових носiях державним реєстратором, обов'язково виготовляється електронна копiя шляхом сканування.
      - У разi подання електронних документiв у випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" , реєстрацiйна картка та документи, крiм документiв, що засвiдчують повноваження уповноваженої особи, засвiдчуються електронним цифровим пiдписом заявника.
      - Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявниковi повiдомлення в електроннiй формi про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично пiсля отримання вiд заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з пiдтвердженням факту одержання електронного документа.


Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв:
      бере участь у формуваннi та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      здiйснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i розробляє проекти нормативно-правових актiв у цiй сферi;
      забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
      органiзовує навчальну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв;
      забезпечує замовлення, постачання, облiк та звiтнiсть щодо витрачання бланкiв свiдоцтв про державну реєстрацiю та бланкiв виписок з Єдиного державного реєстру;
      видає спецiалiзований друкований засiб масової iнформацiї;
      забезпечує державнi органи iнформацiєю з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України.
      здiйснює методологiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi державних реєстраторiв.


Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв:
      бере участь у формуваннi та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      здiйснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      узагальнює практику застосування нормативно-правових актiв з питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i розробляє проекти нормативно-правових актiв у цiй сферi;
      забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;
      органiзовує навчальну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв;
      забезпечує замовлення, постачання, облiк та звiтнiсть щодо витрачання бланкiв свiдоцтв про державну реєстрацiю та бланкiв виписок з Єдиного державного реєстру;
      видає спецiалiзований друкований засiб масової iнформацiї;
      забезпечує державнi органи iнформацiєю з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України;
      здiйснює методологiчне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi державних реєстраторiв.


Щодо можливостi подання квитанцiї платiжного пристрою на виконання вимог Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"

      Пунктами 1.321 та 1.322 статтею 1 Закону України вiд 05.04.2001 № 2346-III "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" (далi - Закон № 2346-III) визначено термiни "платiжний термiнал" та "платiжний пристрiй". Зокрема:
      - платiжний термiнал - електронний пристрiй, призначений для iнiцiювання переказу з рахунка, у тому числi видачi готiвки, отримання довiдкової iнформацiї i друкування документа за операцiєю iз застосуванням електронного платiжного засобу;
      - платiжний пристрiй - технiчний пристрiй (банкiвський автомат, платiжний термiнал, програмно-технiчний комплекс самообслуговування (далi - ПТКС) тощо), який дає змогу користувачевi здiйснити операцiї з iнiцiювання переказу коштiв, а також виконати iншi операцiї згiдно з функцiональними можливостями цього пристрою.
      Вiдповiдно до пункту 1.5 статтi 1 Закону № 2346-III документ за операцiєю iз застосуванням електронних платiжних засобiв - це документ, що пiдтверджує виконання операцiї iз використанням електронного платiжного засобу, на пiдставi якого формуються вiдповiднi документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки.
      Пунктом 24.7 статтi 24 Закону № 2346-III встановлено, що банки, агенти банкiв та учасники платiжних систем, якi приймають готiвку (у тому числi за допомогою платiжних пристроїв) для подальшого її переказу, зобов'язанi, видати пiсля здiйснення операцiї (у тому числi за допомогою платiжного пристрою) касовий документ (квитанцiю/чек тощо), який вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з питань ведення касових операцiй банками України мiстить усi обов'язковi реквiзити касового документа.
      Нацiональний банк України вiдповiдно до повноважень, наданих йому статтею 33 Закону України вiд 20.05.1999 № 679-XIV "Про Нацiональний банк України", здiйснює визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв. На сьогоднi порядок визначено Iнструкцiєю про ведення касових операцiй банками в Українi, затвердженою постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.06.2011 № 174 "Про затвердження Iнструкцiї про ведення касових операцiй банками в Українi", зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї в України 25.06.2011 за № 790/19528 (далi - Iнструкцiя).
      Загальними вимогами до оформлення касових документiв глави 1 роздiлу IV Iнструкцiї встановлено:
      - до перелiку касових документiв, якi оформляються згiдно з касовими операцiями, належать, зокрема, слiп, квитанцiя, чек банкомата, що формуються ПТКС, платiжними термiналами, iмпринтерами (пункт 1.1);
      - форми касових документiв, формуються iз застосуванням ПТКС, платiжними термiналами, iмпринтерами, встановлюються банком/небанкiвською фiнансовою установою з урахуванням обов'язкових реквiзитiв, установлених Iнструкцiєю, та технiчними можливостями ПТКС (пункт 1.2).
      Як передбачено пунктом 1.19 глави 1 роздiлу IV Iнструкцiї касовi документи, що формуються iз застосуванням ПТКС, iмпринтерiв, платiжних термiналiв, мають мiстити такi обов'язковi реквiзити: iдентифiкатор банку (фiлiї, вiддiлення) або iншi реквiзити, за допомогою яких є можливiсть його iдентифiкувати; номер платiжного пристрою; дату та час здiйснення операцiї; суму та валюту операцiї; вид операцiї; реквiзити електронного платiжного засобу, якi передбаченi правилами безпеки платiжної системи, якщо операцiя здiйснювалася з її використанням; код авторизацiї або iнший код, що iдентифiкує операцiю в платiжнiй системi; суму комiсiйної винагороди.
      Квитанцiя платiжного термiнала, слiп, що складається в разi здiйснення касової операцiї в операцiйнiй касi, мають мiстити, крiм зазначених у пунктi 1.19 цiєї глави, такi реквiзити: пiдпис працiвника банку (фiлiї, вiддiлення), якщо це передбачено внутрiшньобанкiвськими правилами, правилами платiжної системи; пiдпис держателя електронного платiжного засобу (у разi оформлення слiпа - обов'язково, а в разi оформлення квитанцiї платiжного термiнала - якщо це передбачено внутрiшньобанкiвськими правилами, правилами платiжної системи) (пункт 1.20 глави 1 роздiлу IV Iнструкцiї).
      Згiдно з пунктом 1.17 глави 1 роздiлу IV Iнструкцiї за операцiями з видачi готiвки або приймання її для зарахування на вiдповiдний рахунок iз застосуванням ПТКС, iмпринтерiв, платiжних термiналiв формується та роздруковується вiдповiдний касовий документ (квитанцiя / чек банкомата, слiп) на паперовому носiї, який видається клiєнту.
      Разом з тим, вiдповiдно до вимог пункту 2 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 05.03.2008 № 53 "Про врегулювання питань здiйснення операцiй iз застосуванням програмно-технiчних комплексiв самообслуговування" квитанцiя ПТКС, роздрукована на паперовому носiї за допомогою ПТКС, є пiдтверджувальним первинним документом про внесення вiдповiдної суми готiвки до цього ПТКС та здiйснення iнiцiювання операцiй з переказу готiвки.
      Тобто квитанцiя платiжного термiналу та квитанцiя ПТКС є документами, якi пiдтверджують здiйснення переказу коштiв, i не є пiдтверджувальними документами про зарахування коштiв на рахунок. Квитанцiя платiжного термiналу, у разi її належного оформлення, є пiдтвердженням про здiйснення касової операцiї.
      Ураховуючи викладене та з метою забезпечення зручних умов для сплати заявниками послуг з державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та отримання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, Державна реєстрацiйна служба України вважає, що державний реєстратор юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв може прийняти касовий документ (квитанцiю / чек банкомата, слiп), виданий банком за допомогою платiжного пристрою, якщо такий документ буде мiстити усi обов'язковi реквiзити касового документа, передбаченi вищезазначеною Iнструкцiєю, як документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору, плати за отримання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та опублiкування вiдповiдних повiдомлень.


Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу

      Частиною одинадцятою статтi 19 Закону про реєстрацiю встановлено, що юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом мiсяця, що настає за датою державної реєстрацiї, починаючи з наступного року, державному реєстратору для пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 19 Закону про реєстрацiю у разi ненадходження в установлений частиною одинадцятою цiєї статтi строк реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надiслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днiв iз дати, встановленої для подання реєстрацiйної картки, юридичнiй особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору зазначеної реєстрацiйної картки.
      Частиною чотирнадцятою зазначеної статтi встановлено, що у разi неподання юридичною особою протягом мiсяця з дати надходження їй вiдповiдного повiдомлення реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запис про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Правила надання послуг поштового зв'язку затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2009 № 270.
      Згiдно iз пунктом 2 Правил рекомендоване поштове вiдправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрiбний пакет, мiшок "M", якi приймаються для пересилання без оцiнки вiдправником вартостi його вкладення.
      Вiдповiдно до пункту 17 Правил внутрiшнi реєстрованi поштовi вiдправлення (крiм прямих контейнерiв), поштовi перекази можуть прийматися для пересилання з рекомендованим повiдомленням про їх вручення.
      Пунктом 2 Правил зазначено, що повiдомлення про вручення поштового вiдправлення, поштового переказу - повiдомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до вiдома вiдправника чи уповноваженої ним особи iнформацiю про дату вручення реєстрованого поштового вiдправлення, виплати коштiв за поштовим переказом та прiзвище одержувача.
      Ураховуючи зазначене вище, датою надходження юридичний особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу є дата, зазначена в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення.
      Щодо дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запису про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей, то такою датою є останнiй день строку, встановленого частиною чотирнадцятою статтi 19 Закону про реєстрацiю.


Про внесення змiн щодо включення вiдомостей про дiючих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв до Єдиного державного реєстру

      Вiдповiдно до пункту 2 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв":
      Усi дiючi юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, створенi та зареєстрованi до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яких не включенi до Єдиного державного реєстру, зобов'язанi подати державному реєстратору вiдповiдно до вимог статтi 19 цього Закону реєстрацiйну картку для включення вiдомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор пiсля отримання вiд юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв реєстрацiйної картки зобов'язаний включити вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i видати їм виписку з Єдиного державного реєстру".


Пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу

      Частиною одинадцятою статтi 19 Закону про реєстрацiю встановлено, що юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом мiсяця, що настає за датою державної реєстрацiї, починаючи з наступного року, державному реєстратору для пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 19 Закону про реєстрацiю у разi ненадходження в установлений частиною одинадцятою цiєї статтi строк реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надiслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днiв iз дати, встановленої для подання реєстрацiйної картки, юридичнiй особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору зазначеної реєстрацiйної картки.
      Частиною чотирнадцятою зазначеної статтi встановлено, що у разi неподання юридичною особою протягом мiсяця з дати надходження їй вiдповiдного повiдомлення реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запис про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Правила надання послуг поштового зв'язку затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2009 № 270.
      Згiдно iз пунктом 2 Правил рекомендоване поштове вiдправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрiбний пакет, мiшок "M", якi приймаються для пересилання без оцiнки вiдправником вартостi його вкладення.
      Вiдповiдно до пункту 17 Правил внутрiшнi реєстрованi поштовi вiдправлення (крiм прямих контейнерiв), поштовi перекази можуть прийматися для пересилання з рекомендованим повiдомленням про їх вручення.
      Пунктом 2 Правил зазначено, що повiдомлення про вручення поштового вiдправлення, поштового переказу - повiдомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до вiдома вiдправника чи уповноваженої ним особи iнформацiю про дату вручення реєстрованого поштового вiдправлення, виплати коштiв за поштовим переказом та прiзвище одержувача.
      Ураховуючи зазначене вище, датою надходження юридичний особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу є дата, зазначена в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення.
      Щодо дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запису про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей, то такою датою є останнiй день строку, встановленого частиною чотирнадцятою статтi 19 Закону про реєстрацiю.


Про внесення змiн щодо включення вiдомостей про дiючих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв до Єдиного державного реєстру

      Вiдповiдно до пункту 2 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв":
      Усi дiючi юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi, створенi та зареєстрованi до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яких не включенi до Єдиного державного реєстру, зобов'язанi подати державному реєстратору вiдповiдно до вимог статтi 19 цього Закону реєстрацiйну картку для включення вiдомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор пiсля отримання вiд юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв реєстрацiйної картки зобов'язаний включити вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i видати їм виписку з Єдиного державного реєстру".


Iнформацiя фiзичним осiбам-пiдприємцям Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, якi бажають внести змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо свого мiсця проживання

      Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" державна реєстрацiя фiзичних осiб-пiдприємцiв проводиться за мiсцем проживання фiзичної особи-пiдприємця.
      Частиною третьою статтi 4 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" встановлено, що змiна мiсця проживання фiзичної особи-пiдприємця пiдлягає обов'язковiй державнiй реєстрацiї шляхом внесення вiдповiдних змiн до записiв Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв в порядку, встановленому цим Законом.
      Для сприяння реалiзацiї бiзнесом своїх прав та законних iнтересiв, а також для убезпечення вiд рейдерських захоплень в умовах дестабiлiзацiї ситуацiї в Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Севастополь Мiнiстерством юстицiї України прийнято наказ вiд 14.03.2014 № 525/5 "Про проведення реєстрацiйних дiй щодо змiни мiсцезнаходження юридичних осiб та мiсця проживання фiзичних осiб-пiдприємцiв", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 17.03.2014 за № 358/25135.
      Вищезазначеним наказом передбачено, що суб'єкти господарювання, якi зареєстрованi на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь, для змiни свого мiсцезнаходження/мiсця проживання можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь.
      Ураховуючи викладене вище, фiзична особа-пiдприємець, яка змiнила мiсце проживання з Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь на iншу адмiнiстративно-територiальнiй одиницю України, може звернутися з документом, що вiдповiдно до Закону № 1382 пiдтверджує факт такої змiни, до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь для внесення змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв стосовно свого мiсця проживання надавши останньому наступнi документи:
      - заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця (Формою № 11);
      - документ, що пiдтверджує сплату реєстрацiйного збору за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про фiзичну-пiдприємця (сума реєстрацiйного збору складає 10 грн. 20 коп.).
      Строк державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, не повинен перевищувати два робочих днi з дати надходження документiв для проведення вiдповiдної реєстрацiйної дiї.


Iнформацiя фiзичним осiбам-пiдприємцям Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, якi бажають внести змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв щодо свого мiсця проживання

      Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" державна реєстрацiя фiзичних осiб-пiдприємцiв проводиться за мiсцем проживання фiзичної особи-пiдприємця.
      Частиною третьою статтi 4 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" встановлено, що змiна мiсця проживання фiзичної особи-пiдприємця пiдлягає обов'язковiй державнiй реєстрацiї шляхом внесення вiдповiдних змiн до записiв Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв в порядку, встановленому цим Законом.
      Для сприяння реалiзацiї бiзнесом своїх прав та законних iнтересiв, а також для убезпечення вiд рейдерських захоплень в умовах дестабiлiзацiї ситуацiї в Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Севастополь Мiнiстерством юстицiї України прийнято наказ вiд 14.03.2014 № 525/5 "Про проведення реєстрацiйних дiй щодо змiни мiсцезнаходження юридичних осiб та мiсця проживання фiзичних осiб-пiдприємцiв", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 17.03.2014 за № 358/25135.
      Вищезазначеним наказом передбачено, що суб'єкти господарювання, якi зареєстрованi на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь, для змiни свого мiсцезнаходження/мiсця проживання можуть звернутися до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь.
      Ураховуючи викладене вище, фiзична особа-пiдприємець, яка змiнила мiсце проживання з Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь на iншу адмiнiстративно-територiальнiй одиницю України, може звернутися з документом, що вiдповiдно до Закону № 1382 пiдтверджує факт такої змiни, до будь-якого державного реєстратора України поза межами Автономної Республiки Крим та мiста Севастополь для внесення змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв стосовно свого мiсця проживання надавши останньому наступнi документи:
      - заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця (Формою № 11);
      - документ, що пiдтверджує сплату реєстрацiйного збору за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про фiзичну-пiдприємця (сума реєстрацiйного збору складає 10 грн. 20 коп.).
      Строк державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, не повинен перевищувати два робочих днi з дати надходження документiв для проведення вiдповiдної реєстрацiйної дiї.


Особливостi найменування окремих юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв

      Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства юстицiї України "Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу № 368/5 вiд 05.03.2012 року найменування установи має мiстити iнформацiю про характер її дiяльностi.
      Найменування комунальних пiдприємств, державних та комунальних органiзацiй (закладiв, установ), дочiрнiх пiдприємств, пiдприємств споживчої кооперацiї та пiдприємств об'єднань громадян або релiгiйних органiзацiй можуть мiстити iнформацiю про засновника цiєї юридичної особи.
      Найменування товариства не може вказувати на належнiсть товариства до вiдповiдних мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади i громадських органiзацiй.
      Найменування повного товариства має мiстити iмена (найменування) всiх його учасникiв, слова "повне товариство" або мiстити iм'я (найменування) одного чи кiлькох учасникiв з доданням слiв "i компанiя", а також слова "повне товариство".
      Найменування командитного товариства має мiстити iмена (найменування) всiх повних учасникiв, слова "командитне товариство" або мiстити iм'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слiв "i компанiя", а також слова "командитне товариство".
      Пiдприємства, установи та органiзацiї не мають права використовувати у своїх найменуваннях термiн "кредитна спiлка" i не пiдлягають державнiй реєстрацiї пiд найменуваннями, якi включають цей термiн, якщо вони створенi в iншому порядку, нiж це передбачено Законом України "Про кредитнi спiлки".
      Найменування громадського об'єднання складається з двох частин - загальної та власної назв. У загальнiй назвi зазначається органiзацiйно-правова форма громадського об'єднання ("громадська органiзацiя", "громадська спiлка").
      Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам iнших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повiдомлення яких прийнято в установленому Законом України "Про громадськi об'єднання" порядку.
      Власна назва громадського об'єднання не може мiстити слова "державний", "комунальний" та похiднi вiд них.
      Власна назва громадського об'єднання має мiстити iнформацiю про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодiжне", "всеукраїнське") та може мiстити iнформацiю про його вид ("екологiчне", "правозахисне" тощо).
      Власна назва громадського об'єднання може мiстити iм'я (псевдонiм) фiзичної особи за умови попередньої письмової згоди цiєї особи або її спадкоємцiв, засвiдченої в установленому законом порядку, якщо iнше не передбачено законом.
      Юридичнi особи можуть використовувати у своєму найменуваннi iмена (псевдонiми) фiзичних осiб, ювiлейнi та святковi дати, назви i дати iсторичних подiй, якщо вони присвоєнi у порядку, встановленому Законом України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власностi iмен (псевдонiмiв) фiзичних осiб, ювiлейних та святкових дат, назв i дат iсторичних подiй".


Правила написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу

Вступив в силу наказ Мiнiстерства юстицiї України №563/5 "Про внесення змiн до Порядку вчинення нотарiальних дiй нотарiусами України"

      Згiдно цього Наказу нотарiус посвiдчує, який передбачає будь-який перехiд права власностi на об'єкти нерухомостi та об'єкти незавершеного будiвництва, крiм їх успадкування та дарування, за наявностi документа про сплату до бюджету податку на доходи фiзичних осiб, обчисленого з цiни, зазначеної у правочинi, але не нижче оцiночної вартостi такого нерухомого майна, визначеної суб'єктом оцiночної дiяльностi згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з оцiнки майна, та документа про оцiночну вартiсть.
      Крiм цього нотарiус посвiдчує правочин, який передбачає будь-який перехiд права власностi на об'єкти рухомого майна (крiм легкових автомобiлiв, мотоциклiв, мопедiв), крiм їх успадкування та дарування, за наявностi документа про сплату до бюджету податку на доходи фiзичних осiб, обчисленого з цiни, зазначеної у правочинi, та документа про оцiночну вартiсть такого майна, визначену суб'єктом оцiночної дiяльностi згiдно з вимогами нормативно-правових актiв з оцiнки майна.
      Читайте повну редакцiю Наказу за адресою
      http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0367-14


ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

      Прiоритетними напрямами вдосконалення державного регулювання господарської дiяльностi мають стати:
      - усунення необ_рунтованих пiдстав для здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування;
      - спрощення дозвiльної системи та мiнiмiзацiя видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню;
      - залучення неприбуткових об'єднань пiдприємцiв до формування основних засад державної регуляторної полiтики;
      - недопущення полiтизацiї дiяльностi регуляторних органiв;
      - удосконалення системи оподаткування, зокрема, шляхом скорочення кiлькостi видiв податкiв, зборiв, спрощення адмiнiстрування податкiв, зборiв, реформування законодавства з питань оподаткування податком на додану вартiсть;
      - усунення технiчних бар'єрiв пiд час здiйснення окремих видiв господарської дiяльностi;
      - пiдвищення статусу уповноваженого органу у сферi державної регуляторної полiтики та пiдприємництва;
      - збiльшення фiнансово-кредитної пiдтримки для стимулювання розвитку пiдприємництва;
      - недопущення неправомiрного втручання державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування у дiяльнiсть суб'єктiв господарювання.
      У процесi вдосконалення державного регулювання господарської дiяльностi має бути забезпечено:
      - залучення неприбуткових об'єднань пiдприємцiв до формування основних засад державної регуляторної полiтики.
      - безумовне додержання норм законодавства щодо здiйснення державного нагляду (контролю) за господарською дiяльнiстю.
      Необхiдно забезпечити скорочення кiлькостi перевiрок суб'єктiв господарювання. Самi перевiрки повиннi проходити за чiткими i прозорими процедурами. Повною мiрою повинно бути визначено права та обов'язки як контролюючих органiв, так i пiдприємцiв.
      Спрощення дозвiльної системи та мiнiмiзацiю видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.
      Треба забезпечити практичну реалiзацiю декларативного принципу та запровадження принципу "мовчазної згоди", за яким суб'єкт господарювання за певних умов набуває право на провадження окремих дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi без одержання вiдповiдного документа дозвiльного характеру. Необхiдно унеможливити необ_рунтоване розширення перелiку видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, або встановлення спецiальних процедур лiцензування окремих видiв дiяльностi. Потреба в запровадженнi лiцензування виду господарської дiяльностi повинна об'єктивно випливати з особливих умов здiйснення того чи iншого виду господарської дiяльностi, пов'язаних з потенцiйною небезпекою для споживачiв, суспiльства.
      Удосконалення системи державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обмежень i зменшення адмiнiстративного контролю у цiй сферi.
      Для ефективного функцiонування зазначеної системи необхiдно створити Єдиний державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обмежень, який повинен базуватися на державному облiку земельних дiлянок усiх форм власностi та розташованого на них iншого нерухомого майна, реєстрацiї речових прав на об'єкти нерухомого майна, їх обмежень та правочинiв щодо нерухомого майна;
       усунення технiчних бар'єрiв для провадження господарської дiяльностi.
      Прискорення переходу вiд обов'язкової сертифiкацiї продукцiї до застосування процедури оцiнки вiдповiдностi, розроблення та впровадження технiчних регламентiв на основi європейських директив, прискорення гармонiзацiї нацiональних стандартiв з мiжнародними та європейськими. Необхiдним є створення системи ринкового нагляду, яка має вiдповiдати європейським пiдходам до контролю безпеки продукцiї, забезпечувати дотримання балансу у вiдносинах мiж суб'єктами господарювання та контролюючими органами, ефективно захищати права споживачiв на якiсть i безпечнiсть продукцiї.
      Система державного регулювання i контролю безпечностi та якостi харчових продуктiв i продовольчої сировини має бути вiдокремлена вiд системи технiчного регулювання;
      удосконалення системи оподаткування.
      Реформування системи оподаткування має забезпечити створення сприятливого пiдприємницького середовища та лiбералiзацiю фiскальних вiдносин.
      Усунення необгрунтованих перешкод у реалiзацiї пiдприємницької iнiцiативи.
      Посилення фiнансової та кредитної пiдтримки розвитку господарської дiяльностi.
      Необхiдно забезпечити належне систематичне фiнансування заходiв Нацiональної програми сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi, затвердженої Законом України вiд 21 грудня 2000 року № 2157-III, регiональних програм пiдтримки малого пiдприємництва.
      Удосконалення дiяльностi органiв державної влади з питань розвитку господарської дiяльностi та регуляторної полiтики.
      Практика застосування реєстрацiйного законодавства пiдтверджує наявнiсть прогалин, неузгоджень, рiзного тлумачення одних i тих самих норм реєстрацiйними органами. Це створює штучнi перешкоди на шляху розвитку пiдприємництва. Отже, правове регулювання цiєї процедури в Українi потребує вдосконалення. Серед основних проблем державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi сьогоднi можна видiлити три групи:
      - проблеми неузгодженостi нормативно-правових актiв;
      - проблеми органiзацiйного характеру;
      - проблеми iнформацiйного характеру.
      Основними суперечностями законодавства, що застосовується пiд час державної реєстрацiї є суперечностi мiж Цивiльним кодексом України i Законами України "Про власнiсть", "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв". Цi суперечностi зокрема виникають при визначеннi мiсцезнаходження юридичної особи, складу установчих документiв, видiв юридичних осiб.
      Є значнi неузгодженостi i мiж окремими законами. Немає i єдиного визначення поняття державної реєстрацiї. Застосовуються поняття державної реєстрацiї пiдприємства, державної реєстрацiї пiдприємництва, державної реєстрацiї статуту.
      Немає чiткостi також i у визначеннi поняття засновника суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - юридичної особи. Так, у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" визначає перелiк осiб, яким заборонено здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть. Якщо ж вони, не реєструючись пiдприємцем, засновують пiдприємство, що є юридичною особою, наприклад, приватне пiдприємство, то чи є це порушенням? З тлумачення ст. 2 така заборона не очевидна, оскiльки суб'єктом пiдприємницької дiяльностi в такому випадку буде створена юридична особа, а не її засновник.
      Така нестабiльнiсть базового для розвитку пiдприємництва закону не сприяє i нормальному функцiонуванню органiв державної реєстрацiї. Виходом з цiєї ситуацiї могло б бути прийняття єдиного нормативного акту, присвяченого регулюванню пiдприємницьких вiдносин.
      Необхiдним є також додаткове законодавче регламентування окремих видiв реєстрацiйних процедур. В першу чергу, це пов'язано з необхiднiстю визначення процедури реєстрацiї змiн i доповнень до установчих документiв у випадку змiни складу засновникiв, реорганiзацiї пiдприємств, заснованих пiд час спiльного подружнього життя у випадку припинення шлюбу. Практика ставить багато питань, на якi неможливо дати однозначної вiдповiдi, керуючись дiючого законодавства.
      До проблем iнформацiйного характеру вiдносяться питання iнформацiйного обмiну мiж реєстрацiйними органами, розташованими в рiзних адмiнiстративно-територiальних одиницях, створення баз даних зареєстрованих пiдприємств, пiдроблених паспортiв тощо. Практика свiдчить, що контролюючi органи звертаються за iнформацiєю про пiдприємства саме до реєстрацiйних органiв, оскiльки в них знаходяться документи, що подавалися на реєстрацiю. Органи статистики такi документи в своїх справах не залишають. Вимагає також вдосконалення процедура доступу зацiкавлених осiб до даних державних реєстрiв, встановлення чiткого об'єму iнформацiї,що оприлюднюється, з метою недопущення зловживання цiєю iнформацiєю.
      Вирiшення цих та багатьох iнших проблем дозволить вдосконалити процедуру державної реєстрацiї в Українi i тим самим створити належнi правовi умови для розвитку пiдприємництва.


ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ СУБЄКТIВ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

      Законодавче регулювання державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi здiйснюється згiдно Господарського кодексу України, а зокрема Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", цей Закон регулює вiдносини, якi виникають у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, а також фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      1 Державна реєстрацiя юридичної особи
      Юридична особа повинна мати своє найменування, яке мiстить iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму та назву (крiм органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування).
      Згiдно статтi 23 "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв", для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такi документи:
      заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи;
      документ, що пiдтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи.
      Резервування найменування юридичної особи здiйснюється протягом трьох робочих днiв з дати надходження документiв.
      У разi вiдсутностi в Єдиному державному реєстрi найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заявi про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох днiв, вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи i видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженiй ним особi довiдку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи, яка дiйсна протягом строку резервування (юридичної особи строком на два мiсяцi, а для вiдкритих акцiонерних товариств - строком на дев'ять мiсяцiв).
      Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про резервування найменування юридичної особи є датою резервування найменування юридичної особи.
      Якщо в Єдиному державному реєстрi найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заявi про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор, протягом трьох робочих днiв з дати надходження документiв, видає (надсилає рекомендованим листом)засновнику юридичної особи або уповноваженiй ним особi повiдомлення встановленого зразка про вiдмову в резервуваннi найменування юридичної особи. Але плата за проведення резервування найменування юридичної особи в такому випадку не повертається.
      За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмiрi двох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Кошти, якi одержанi за резервування найменування юридичної особи, спрямовуються на фiнансування видаткiв, що пов'язанi з веденням Єдиного державного реєстру.
      Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи повинно бути оформлено i видано (надiслано рекомендованим листом за описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним особi державним реєстратором не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї юридичної особи. Разом iз свiдоцтвом про державну реєстрацiю юридичної особи засновнику або уповноваженiй ним особi видається (надсилається рекомендованим листом) один примiрник оригiналу установчих документiв з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      Державний реєстратор у день державної реєстрацiї юридичної особи зобов'язаний передати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування вiдомостi з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      2 Державна реєстрацiя фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем
      Для проведення державної реєстрацiї фiзична особа, яка має намiр стати пiдприємцем та має iдентифiкацiйний номер, або уповноважена нею особа (далi - заявник) повинна подати особисто (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу державному реєстратору за мiсцем проживання такi документи:
      заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця (додаток А);
      копiю довiдки про включення заявника до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
      документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця;
      нотарiально посвiдчену письмову згоду батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника, або органу опiки та пiклування, якщо заявником є фiзична особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв i має бажання займатися пiдприємницькою дiяльнiстю.
      якщо документи для проведення державної реєстрацiї подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
      Дата надходження документiв на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      За вiдсутностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця на пiдставi вiдомостей реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця.
      Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця є датою державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця, а строк державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця не повинен перевищувати два робочих днi з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця.
      Свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця повинно бути оформлено державним реєстратором i видано (надiслано рекомендованим листом) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця.
      Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця зобов'язаний передати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування повiдомлення про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням номера та дати внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру та вiдомостi з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця для взяття фiзичної особи - пiдприємця на облiк.


Мiсце проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв i вимоги щодо оформлення документiв

      Вiдповiдно до статтi 5 ЗУ "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", державна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв проводиться державним реєстратором за мiсцезнаходженням юридичної особи або за мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця.
      Також iснують вимоги до оформлення документiв, якi подаються державному реєстратору:
      Документи подаються (надсилаються рекомендованим листом) державному реєстратору, повиннi бути викладенi державною мовою.
      Реєстрацiйна картка заповнюється машинодруком або вiд руки друкованими лiтерами. (Додаток А)
      Установчi документи (установчий акт, статут або засновницький договiр, положення) юридичної особи повиннi мiстити вiдомостi, передбаченi законом. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.
      Спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi пiдприємництва.
      Згiдно статтi 7 "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" спецiально уповноважений орган з питань державної реєстрацiї має здiйснювати державний нагляд за дотриманням законодавства у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв; затверджує нормативно-правовi акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру; органiзовує навчальну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї державних реєстраторiв, погоджує кандидатури на зайняття посади державного реєстратора;
      Для державної реєстрацiї використовують бланки виписок про державну реєстрацiю юридичних осiб та бланки виписок про державну реєстрацiю фiзичних осiб - пiдприємцiв єдиних зразкiв. Бланки виписок про державну реєстрацiю юридичних осiб та бланки свiдоцтв про державну реєстрацiю фiзичних осiб - пiдприємцiв є документами суворої звiтностi, мають облiкову серiю i номер.
      На пiдставi статтi 10"Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" за проведення державної реєстрацiї справляється реєстрацiйний збiр у такому розмiрi:
      - десять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - за проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      - два неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - за проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця.
      Кошти, одержанi вiдповiдно до цього Закону як реєстрацiйний збiр, зараховуються до мiсцевого бюджету за мiсцезнаходженням юридичної особи або мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця.


ПОНЯТТЯ I ПIДСТАВИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦIЇ СУБЄКТIВ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

      Державна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - засвiдчення факту створення або припинення юридичної особи, засвiдчення факту набуття або позбавлення статусу пiдприємця фiзичною особою, а також вчинення iнших реєстрацiйних дiй, якi передбаченi цим Законом, шляхом внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру.
      Порядок проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв включає, зокрема:
      - перевiрку комплектностi документiв, якi подаються державному реєстратору, та повноти вiдомостей, що вказанi в реєстрацiйнiй картцi;
      - перевiрку документiв, якi подаються державному реєстратору, на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї;
      - внесення вiдомостей про юридичну особу або фiзичну особу - пiдприємця до Єдиного державного реєстру;
      - оформлення i видачу свiдоцтва про державну реєстрацiю та виписки з Єдиного державного реєстру.
      Змiни до установчих документiв юридичної особи, а також змiна прiзвища та/або iменi, та/або по батьковi (далi - iменi) або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї шляхом внесення вiдповiдних змiн до записiв Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
      Вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи не пiдлягають державнiй реєстрацiї.
      Представництва, фiлiї iноземних компанiй в Українi пiдлягають акредитацiї на територiї України в порядку, встановленому законом.


Надання адмiнiстративних послух через засоби поштового зв'язку

      З 1 листопада 2013 року громадяни можуть скористатися послугами Державної реєстрацiйної служби України, звернувшись до найближчого вiддiлення УДППЗ "Укрпошта".
      Це стало можливим завдяки реалiзацiї програми "Адмiнiстративнi послуги: спрощений доступ через пошту", чому передувало пiдписання Меморандуму про взаємне спiвробiтництво у сферi спрощення процедури надання адмiнiстративних послуг мiж Державною реєстрацiйною службою України та Українським державним пiдприємством поштового зв'язку "Укрпошта" та затвердження Регламенту взаємодiї Державної реєстрацiйної служби України та Українського державного пiдприємства поштового зв'язку "Укрпошта" щодо забезпечення спрощеного доступу до адмiнiстративних послуг.
      Таким чином, зараз у вiддiленнях УДППЗ "Укрпошта" громадяни можуть отримати необхiдну iнформацiю про послуги Укрдержреєстру, оформити необхiдний пакет документiв, надiслати його до реєстрацiйної служби.
      Заповнюючи заяву, громадянин зазначає, яким чином вiн хоче отримати вiдповiдь: кур'єрською доставкою, поштою або безпосередньо в реєстрацiйнiй службi.
      З питань державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв через "Укрпошту" здiйснюється:
      - Державна реєстрацiя юридичної особи
      - Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи
      - Змiни до вiдомостей про юридичну особу, якi не пов'язанi iз змiнами, що вносяться до установчих документiв
      - Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї
      - Державна реєстрацiя фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем
      - Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, якi мiстяться в єдиному державному реєстрi
      - Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи-пiдприємця за її рiшенням
      - Видача довiдки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв


Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

      1. Суб'єкт господарювання - юридична чи фiзична особа може самостiйно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа вiдповiдає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 "Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi" роздiлу XIV "Спецiальнi податковi режими" Податкового кодексу України (далi - Кодекс).
      2. Суб'єкти господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, подiляються на такi групи платникiв єдиного податку:
      перша група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж товарiв з торговельних мiсць на ринках та/або провадять господарську дiяльнiсть з надання побутових послуг населенню i обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;
      друга група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з надання послуг, у тому числi побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарiв, дiяльнiсть у сферi ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:
      не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, одночасно не перевищує 10 осiб;
      обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.
      При цьому вимоги, встановленi для другої групи, не поширюються на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi надають посередницькi послуги з купiвлi, продажу, оренди та оцiнювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такi фiзичнi особи - пiдприємцi належать виключно до третьої групи платникiв єдиного податку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для третьої групи;
      третя група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:
      не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, одночасно не перевищує 20 осiб;
      обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;
      четверта група - юридичнi особи - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, якi протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:
      середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв не перевищує 50 осiб;
      обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.
      3. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2011 № 1675, у якiй зазначаються такi вiдомостi:
      найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв);
      данi документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до закону;
      податкова адреса суб'єкта господарювання;
      мiсце провадження господарської дiяльностi;
      види господарської дiяльностi, обранi фiзичною особою - пiдприємцем, згiдно з КВЕД ДК 009:2005, у разi здiйснення виробництва - також види товару (продукцiї), що нею виробляються;
      ставки єдиного податку або змiна ставки, обранi суб'єктами господарювання;
      кiлькiсть осiб, якi одночасно перебувають з фiзичною особою - пiдприємцем у трудових вiдносинах, та середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у юридичної особи;
      дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
      4. Заява подається суб'єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою.
      5. Суб'єкт господарювання, який є платником iнших податкiв i зборiв вiдповiдно до норм Кодексу, може прийняти рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу.
      Перехiд на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзацi першому цього пункту, може бути здiйснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує перiоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановленi в пунктi 291.4 статтi 291 глави 1 роздiлу ХIV Кодексу.
      До поданої заяви додається розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2011 № 1675.
      6. Зареєстрованi в установленому порядку фiзичнi особи - пiдприємцi, якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому виписано свiдоцтво платника єдиного податку.
      7. Зареєстрованi в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворенi), якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрацiї.
      8. У разi змiни найменування юридичної особи, прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) заява подається протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн.
      У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi, видiв господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку першої i другої груп не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдбулися такi змiни.
      У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку третьої i четвертої груп разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни.
      9. Платники єдиного податку першої групи, якi у календарному кварталi перевищили обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 глави 1 роздiлу ХIV Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платникiв єдиного податку другої або третьої групи, або вiдмовляються вiд застосування спрощеної системи оподаткування.
      Такi платники до суми перевищення зобов'язанi застосовувати ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв.
      Заява подається не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
      Платники єдиного податку другої групи, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 глави 1 роздiлу ХIV Кодексу, в наступному податковому (звiтному) кварталi за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платникiв єдиного податку третьої групи, або вiдмовляються вiд застосування спрощеної системи оподаткування.
      Такi платники до суми перевищення зобов'язанi застосовувати ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв.
      Заява подається не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
      Платники єдиного податку третьої i четвертої груп, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 глави 1 роздiлу ХIV Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв (для платникiв третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи - у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 293.3 статтi 293 глави 1 роздiлу ХIV Кодексу, а також зобов'язанi у порядку, встановленому главою 1 роздiлу ХIV Кодексу, перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених Кодексом.
      Ставка єдиного податку, визначена для третьої i четвертої груп у розмiрi 3 вiдсоткiв, може бути обрана:
      суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V Кодексу, у разi переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу;
      платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V Кодексу, у разi добровiльної змiни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;
      суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартiсть, у разi його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрацiї платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V Кодексу i подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено реєстрацiю платником податку на додану вартiсть;
      платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмiрi 5 вiдсоткiв, у разi постачання ним послуг (робiт) платникам податку на додану вартiсть i якщо обсяг такого постачання за останнi 12 календарних мiсяцiв сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статтi 181 роздiлу V Кодексу, та реєстрацiї такого платника єдиного податку платником податку на додану вартiсть у порядку,
      встановленому роздiлом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено реєстрацiю платником податку на додану вартiсть.
      10. У разi анулювання реєстрацiї платника податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V Кодексу, платники єдиного податку зобов'язанi перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмiрi 5 вiдсоткiв або вiдмовитися вiд застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку чи вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено анулювання реєстрацiї платником податку на додану вартiсть.
      11. Платники єдиного податку можуть самостiйно вiдмовитися вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених Кодексом (за умови вiдсутностi непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або iнших податкiв i зборiв, якi платники єдиного податку сплачують вiдповiдно до глави 1 роздiлу ХIV Кодексу), з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому подано заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв.
      Для вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.


Оголошення суб'єктам пiдприємницької дiяльностi

      З 1 сiчня 2014 року вступили в силу змiни до до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв" щодо спрощення реєстрацiї осiб як платникiв податкiв.
      Вiдповiдно до Закону №441-VII з 01.01.2014 для проведення державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної особи - пiдприємця державному реєстратору разом з заповненою реєстрацiйною карткою на проведення державної реєстрацiї юридичної особи / фiзичної особи - пiдприємця може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою /фiзичною особою спрощеної системи оподаткування та /або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть та формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.
      Заяви щодо обрання юридичною особою/фiзичною особою спрощеної системи оподаткування та реєстрацiйнi заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть долучаються державним реєстратором до вiдповiдної реєстрацiйної справи.
      До вiдповiдного органу доходiв i зборiв одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи/фiзичної особи-пiдприємця передається електронна копiя заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/ або реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, виготовлена шляхом сканування, якщо такi заяви були поданi як додаток до реєстрацiйної картки. Передача електронних копiй зазначених заяв буде здiйснюватись автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      При цьому звертаємо увагу, що станом на сьогоднiшнiй день Мiнiстерством доходiв i зборiв України новi форми заяви щодо обрання юридичною особою/фiзичною особою спрощеної системи оподаткування та заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть Мiнiстерством доходiв та зборiв України розробленi та погоджуються iз заiнтересованими органами.
      До затвердження Мiнiстерством доходiв i зборiв України вiдповiдних форм заяв, рекомендовано приймати наступнi форми заяв, затвердженi Мiнiстерством фiнансiвУкраїни:
      - заява про застосування спрощеної системи оподаткування (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2011 №1675 "Про затвердження форми свiдоцтва платника єдиного податку та порядку видачi свiдоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiїУкраїни27.12.2011за№1537/20275);
      - реєстрацiйна заява платника податку на додану вартiсть за формою №1-ПДВ (наказ Мiнiстерства фiнансiв України Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.11.2011 № 1394 "Про затвердження Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 29.11.2011 за № 1369/ 20107).
      Вiдповiдно до пункту 5 Положення про Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.1996 №118, суб'єктам, на яких поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", присвоєння iдентифiкацiйних кодiв з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (далi - код ЄДРПОУ) здiйснюється державними реєстраторами.
      З огляду на зазначене, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2012 №1675, яка подається як додаток до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, не може мiстити код ЄДРПОУ. У разi виникнення у заявникiв питань, пов'язаних iз заповненням вищезазначених заяв, рекомендувати їм звертатися до органiв доходiв i зборiв.


Порядок проведення державної реєстрацiї юридичної особи

      Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення документiв, якi поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, без розгляду зобов'язаний перевiрити цi документи на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи, якi передбаченi частиною першою статтi 27 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприжємцiв".
      Перевiрка на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови, якi передбаченi абзацами п'ятим - восьмим частини першої статтi 27 Закону, здiйснюється з використанням вiдомостей з Єдиного державного реєстру.
      За вiдсутностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи iдентифiкацiйний код вiдповiдно до вимог Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї юридичної особи на пiдставi вiдомостей цiєї реєстрацiйної картки.
      Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї юридичної особи є датою державної реєстрацiї юридичної особи.
      Строк державної реєстрацiї юридичної особи не повинен перевищувати три робочих днi з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання державним реєстратором вiд органiв статистики, доходiв i зборiв, Пенсiйного фонду України даних про взяття на облiк юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим вiдправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним особi один примiрник оригiналу установчих документiв з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру.
      Порядок передачi державному реєстратору iдентифiкацiйних кодiв Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України для внесення їх до реєстрацiйної картки визначається Мiнiстерством юстицiї України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики.


До уваги зареєстрованих громадських об'єднань та вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних неурядових органiзацiй!

      Вiдповiдно до пункту 3 роздiлу II. "Перехiднi та прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про судоустрiй i статус суддiв" та процесуальних законiв щодо додаткових заходiв захисту безпеки громадян"(далi - Закон про внесення змiн), прийнятого Верховною Радою України 16.01.2014№ 721-VII, громадськi об'єднання, а також вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй, якi на день набрання чинностi цим Законом отримують кошти чи iнше майно з iноземних джерел та беруть участь у полiтичнiй дiяльностi, яка здiйснюється на територiї України, зобов'язанi протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом здiйснити дiї, необхiднi для набуття ними статусу громадського об'єднання, яке виконує функцiї iноземного агента, а також дiї, необхiднi для приведення найменування у вiдповiднiсть до вимог Закону про внесення змiн.
      Громадськi об'єднання мають протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi Законом про внесення змiн подати до уповноваженого органу з питань реєстрацiї за своїм мiсцезнаходженням заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань iнформацiї щодо здiйснення громадським об'єднанням своєї дiяльностi як громадського об'єднання, яке виконує функцiї iноземного агента (далi - Заява), та iншi документи для внесення необхiдних змiн до статуту.
      Порядок прийняття Заяви та перелiк необхiдних документiв щодо змiн до статуту громадського об'єднання визначено статтею 14 Закону України "Про громадськi об'єднання" (далi - Закон про громадськi об'єднання).
      Вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй Заяву про включення до Реєстру та iншi документи для внесення змiн подають в порядку, визначеному статтею 20 Закону про громадськi об'єднання.
      Звертаємо увагу, що вiдповiдно до частини першої статтi 28, частини четвертої статтi 30 Закону про громадськi об'єднання невиконання цього обов'язку є пiдставою для заборони громадського об'єднання/заборони дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї.
      Заяву про включення до Реєстру та iншi документи необхiдно подавати до уповноваженого органу з питань реєстрацiї громадського об'єднання. Адреса реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї: м.Червоноград, вул.Бандери,11, тел: 3-13-86; 3-84-33.
      Вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй подають Заяву про включення до Реєстру та iншi документи до Державної реєстрацiйної служби України за адресою: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.


Iнформацiя про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу

      Частиною одинадцятою статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"про реєстрацiю встановлено, що юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом мiсяця, що настає за датою державної реєстрацiї, починаючи з наступного року, державному реєстратору для пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 19 Закону про реєстрацiю у разi ненадходження в установлений частиною одинадцятою цiєї статтi строк реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надiслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днiв iз дати, встановленої для подання реєстрацiйної картки, юридичнiй особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору зазначеної реєстрацiйної картки.
      Частиною чотирнадцятою зазначеної статтi встановлено, що у разi неподання юридичною особою протягом мiсяця з дати надходження їй вiдповiдного повiдомлення реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запис про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Правила надання послуг поштового зв'язку затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.03.2009 № 270.
      Згiдно iз пунктом 2 Правил рекомендоване поштове вiдправлення - реєстрований лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрiбний пакет, мiшок "M", якi приймаються для пересилання без оцiнки вiдправником вартостi його вкладення.
      Вiдповiдно до пункту 17 Правил внутрiшнi реєстрованi поштовi вiдправлення (крiм прямих контейнерiв), поштовi перекази можуть прийматися для пересилання з рекомендованим повiдомленням про їх вручення.
      Пунктом 2 Правил зазначено, що повiдомлення про вручення поштового вiдправлення, поштового переказу - повiдомлення, яким оператор поштового зв'язку доводить до вiдома вiдправника чи уповноваженої ним особи iнформацiю про дату вручення реєстрованого поштового вiдправлення, виплати коштiв за поштовим переказом та прiзвище одержувача.
      Ураховуючи зазначене вище, датою надходження юридичний особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу є дата, зазначена в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення.
      Щодо дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запису про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей, то такою датою є останнiй день строку, встановленого частиною чотирнадцятою статтi 19 Закону про реєстрацiю.


Звiтна iнформацiя, щодо державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв за 2013 рiк

      Державними реєстраторами реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї за 2013 рiк у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв здiйснено:
      28 державних реєстрацiй юридичних осiб,
      11 державних реєстрацiй припинення юридичних осiб,
      294 державних реєстрацiї фiзичних осiб-пiдприємцiв,
      285 державних реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичних осiб,
      надано вiдомостей з Єдиного державного реєстру (витяги, виписки, довiдки) - 1400,
      iншi реєстрацiйнi дiї - 1474.
      Станом на 01.01.2014 року в Єдиному державному реєстрi 4 294 юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв суб'єктiв господарювання, з них:
      - 857 юридичних осiб;
      - 3 437 фiзичних осiб - пiдприємцiв.


Дiї, якi здiйснює державний реєстратор при прийняттi електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи та фiзичної осби-пiдприємця

      Вiдповiдно до Порядку подання та обiгу електронних документiв державному реєстратору юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, затвердженого наказом МУЮ № 2010/5 вiд 19.08.2011 року, державний реєстратор перевiряє наявнiсть електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця за допомогою програмного забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв не рiдше двох разiв на день (у першiй та другiй половинi робочого дня).
      Пiд час вiдкриття державним реєстратором електронних документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця заявнику автоматично надсилається повiдомлення про пiдтвердження факту одержання електронних документiв державним реєстратором у електроннiй формi.
      Державний реєстратор здiйснює розгляд електронних документiв та проводить державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця у порядку, установленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Електроннi документи розглядаються у порядку черговостi їх надходження.
      Повiдомлення про пiдтвердження факту одержання електронних документiв державним реєстратором, про залишення поданих документiв без розгляду та про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї, а також установчi документи надсилаються заявнику в електроннiй формi. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв надсилається заявнику у виглядi електронного документа та на паперовому носiї за вказаною заявником адресою рекомендованим листом.
      Повiдомлення про залишення поданих документiв без розгляду та про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, установчi документи засвiдчуються електронним цифровим пiдписом державного реєстратора.
      Повiдомлення про залишення поданих документiв без розгляду та про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї на паперовому носiї видається (надсилається) державним реєстратором заявнику на пiдставi вiдповiдної заяви протягом трьох робочих днiв з дня отримання такої заяви.
      Установчi документи з вiдмiткою державного реєстратора про проведення державної реєстрацiї юридичної особи на паперовому носiї видаються (надсилаються) державним реєстратором заявнику на пiдставi вiдповiдної заяви, до якої додається примiрник установчих документiв, який вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 7 Закону України "Про електроннi документи та електронний документообiг", протягом трьох робочих днiв з дня отримання такої заяви.


Оформлення та подання електронних документiв, якi направляються державному реєстратору

      Вiдповiдно до Порядку подання та обiгу електронних документiв державному реєстратору юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, затвердженого наказом МУЮ № 2010/5 вiд 19.08.2011 року, заповнення реєстрацiйної картки та подання електронних документiв здiйснюються за допомогою Реєстрацiйного порталу.
      Iншi електроннi документи, якi вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, створюються за допомогою Реєстрацiйного порталу у виглядi файлiв, якi мiстять вiдсканованi з паперових носiїв образи документiв.
      Паперовi носiї документiв повиннi бути оформленi вiдповiдно до вимог статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Сканування паперових носiїв документiв здiйснюється з урахуванням таких вимог:
      формат зображення: чорно-бiле;
      роздiльна здатнiсть: 150 х 150 точок на дюйм;
      глибина кольору: 4 бiт;
      формат готового файла: компресований багатосторiнковий TIFF.
      Документи, якi мiстять бiльше однiєї сторiнки, скануються в один файл.
      Вiдсканованi документи повиннi бути придатнi для сприйняття їх змiсту людиною.
      Кожен електронний документ, крiм документа, що посвiдчує повноваження уповноваженої особи, засвiдчується електронним цифровим пiдписом заявника.
      У разi якщо електроннi документи передаються нотарiусом, такi документи, крiм документа, що посвiдчує повноваження уповноваженої особи, засвiдчуються електронним цифровим пiдписом нотарiуса.
      Посилений сертифiкат вiдкритого ключа електронного цифрового пiдпису нотарiуса повинен мiстити вiдомостi, що пiдписувач є нотарiусом.
      До реєстрацiйної картки, заповненої через Реєстрацiйний портал, додаються:
      - документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору, або вiдомостi про оплату реєстрацiйного збору з використанням платiжних систем через мережу Iнтернет;
      - опис вкладення, який включає: перелiк електронних документiв, що направляються державному реєстратору; вiдомостi про реквiзити рекомендованого листа, яким державному реєстратору надiслана нотарiально засвiдчена письмова згода батькiв (усиновлювачiв), або пiклувальника, або органу опiки та пiклування - для заявника - фiзичної особи, який досяг шiстнадцяти рокiв i має бажання провадити пiдприємницьку дiяльнiсть;
      - примiрник установчих документiв, засвiдчений електронними цифровими пiдписами засновникiв юридичної особи, крiм випадкiв, якщо юридична особа створюється та дiє на пiдставi модельного статуту, - для юридичних осiб;
      - вiдсканованi з паперових носiїв реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, яка заповнена та пiдписана заявником, та примiрник установчих документiв, крiм випадкiв, якщо юридична особа створюється та дiє на пiдставi модельного статуту, - для електронних документiв (заяв), якi передаються державному реєстратору нотарiусом вiдповiдно до пункту 17 статтi 34 Закону України "Про нотарiат";
      - iншi документи - у випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".
      Опис вкладення формується автоматично Реєстрацiйним порталом.
      Пiсля подання електронних документiв вони блокуються для редагування.
      Нотарiально засвiдчену письмову згоду батькiв (усиновлювачiв), або пiклувальника, або органу опiки та пiклування заявник надсилає державному реєстратору рекомендованим листом.
      Перелiк акредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, ключi електронного цифрового пiдпису яких сумiснi з Реєстрацiйним порталом, та перелiк платiжних систем, якi використовуються заявником для оплати реєстрацiйного збору через мережу Iнтернет, публiкуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та веб-сайтi технiчного адмiнiстратора Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - державного пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр".


Роз`яснення щодо порядку припинення пiдприємницької дiяльностi за самостiйним рiшенням" - для вiдома громадян

ДО УВАГИ СУБ'ЄКТIВ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЛЬНОСТI ЮРИДИЧНИХ ОСIБ ТА ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ !!!!

      Шановнi керiвники пiдприємств, органiзацiй, установ, закладiв та фiзичнi особи - пiдприємцi !
      З 1 сiчня 2012 року набрав чинностi нацiональний класифiкатор України ДК 009:2010 "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi" (далi - КВЕД-2010) вiдповiдно до наказу Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування нацiональних класифiкаторiв".
      Процедура переходу на КВЕД-2010 є обов'язковою та обмеженою часовими рамками.
      З огляду на те, що КВЕДи використовуються для представлення та аналiзу статистичної, фiнансової, митної, податкової, банкiвської та iншої економiчної iнформацiї, а також у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, значимiсть цiєї процедури є важливою.
      Перехiд на КВЕД-2010 буде вiдбуватися впродовж 2013 року, тобто до 31.12.2013 року.
      З метою швидкого та якiсного переходу на КВЕД-2010 проведено ряд пiдготовчих заходiв. А саме:
      Суб'єкти для приведення своїх видiв економiчної дiяльностi у формат КВЕД-2010 можуть скористатися Сервiсом для визначення кодiв, який розмiщено на головнiй сторiнцi офiцiйного веб-сайту Держстату (www.ukrstat.gov.ua) на банерi "Сервiс для визначення кодiв видiв економiчної дiяльностi за КВЕД-2010", а усi матерiали, якi стосуються розроблення та впровадження в статистичну дiяльнiсть КВЕД-2010, розмiщено на банерi "Впровадження нової КВЕД (ДК 039:2010)".
      Окрiм цього, квалiфiкована допомога в пiдборi КВЕД-2010 Вам надаватиметься державними реєстраторами в органах державної реєстрацiї (в нашому мiстi - це пр.Шевченка,14а, тел.3-22-62).
      На стендах органу реєстрацiї Ви знайдете необхiднi для Вас роз'яснення та форми реєстрацiйних карток.
      Для змiни кодiв видiв економiчної дiяльностi вiдповiдно до КВЕД-2010 фiзичним особам-пiдприємцям та представникам юридичних осiб необхiдно звертатися до державних реєстраторiв iз вiдповiдними документами, а саме:
      для фiзичних осiб-пiдприємцiв - реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, якi мiстяться в ЄДР (Форма №11), яка в перелiку змiн, що вносяться, до вiдомостей про фiзичну особу-пiдприємця, мiстить поле "змiна видiв дiяльностi, що здiйснює фiзична особа-пiдприємець".
      для юридичних осiб: - реєстрацiйна картка на внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в ЄДР (Форма №4) - у випадку змiни видiв економiчної дiяльностi видами економiчної дiяльностi з їх перелiку, зазначеними в установчих документах юридичної особи; реєстрацiйна картка на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної (Форма №3) та пакет документiв вiдповiдно до вимог статтi 29 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" - у випадку необхiдностi внесення змiн до установчих документiв юридичної особи у зв'язку iз змiнами видiв економiчної дiяльностi.
      Процедури по змiнi видiв економiчної дiяльностi для всiх суб'єктiв проводиться безоплатно!!!
      Подавати документи державному реєстратору можна буде протягом усього 2013 року, однак, прохання до всiх СПД здiйснити данi змiни в якомога коротшi термiни!!!


Про практику застосування судами статтi 376 Цивiльного кодексу України (про правовий режим самочинного будiвництва)

Iнформацiя, яка мiститься у формi розширеного витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запитi

      У формi розширеного витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запитi, зазначаються:
      - Вiдомостi про дату та номер запиту, на пiдставi якого надано витяг; найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, на запит якої надається витяг.
      - Вiдомостi про критерiї, за якими здiйснювався пошук вiдомостей у Єдиному державному реєстрi.
      - Вiдомостi щодо юридичної особи:
      повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi;
      повне та скорочене найменування юридичної особи англiйською мовою у разi їх наявностi;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв;
      мiсцезнаходження юридичної особи;
      перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, якщо засновник - фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;
      данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу), у тому числi частки кожного iз засновникiв (учасникiв), та про дату закiнчення його формування;
      види дiяльностi;
      вiдомостi про органи управлiння юридичної особи;
      прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори;
      данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи;
      дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, яка утворена в результатi перетворення;
      назва установчого документа;
      данi про наявнiсть вiдмiтки про те, що юридична особа створюється та дiє на пiдставi модельного статуту;
      данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи: найменування та мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу, його iдентифiкацiйний код;
      данi про перебування юридичної особи у процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї, зокрема вiдомостi про розпорядника майна, санатора;
      вiдомостi про перебування юридичної особи у процесi припинення;
      вiдомостi про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;
      дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, пiдстава для його внесення;
      дата та номер запису про вiдмiну державної реєстрацiї припинення юридичної особи, пiдстава для його внесення;
      данi про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
      данi про юридичних осiб - правонаступникiв: повне найменування та мiсцезнаходження юридичних осiб - правонаступникiв, їх iдентифiкацiйнi коди;
      номер та дата розпорядження про скасування реєстрацiї випуску акцiй, винесеного уповноваженою особою Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;
      мiсцезнаходження реєстрацiйної справи;
      вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України:
      дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких юридична особа перебуває на облiку;
      дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", у зв'язку з припиненням юридичної особи iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ;
      данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк;
      данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi;
      термiн, до якого юридична особа перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї, у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи;
      iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою.
      - Вiдомостi щодо органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:
      повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      мiсцезнаходження юридичної особи;
      данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу;
      дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, яка утворена в результатi перетворення;
      данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи: повне найменування та мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу, його iдентифiкацiйний код;
      вiдомостi про перебування юридичної особи в процесi припинення;
      дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, пiдстава для його внесення;
      вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України:
      дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких юридична особа перебуває на облiку;
      дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", у зв'язку з припиненням юридичної особи iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ;
      данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк;
      данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi;
      термiн, до якого юридична особа перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї, у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи.
      - Вiдомостi щодо фiзичної особи - пiдприємця:
      прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи;
      мiсце проживання;
      види дiяльностi;
      дата та номер запису про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця;
      мiсцезнаходження реєстрацiйної справи;
      вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України:
      дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку;
      дата надходження вiд органiв державної податкової служби, Пенсiйного фонду України до державного реєстратора документiв (повiдомлень, iнформацiї), передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", у зв'язку з припиненням пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi посадової особи, яка пiдписала документ;
      данi органiв державної статистики про основний вид економiчної дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк;
      данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi;
      термiн, до якого фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї, у разi змiни мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;
      данi про перебування фiзичної особи - пiдприємця в процесi припинення пiдприємницької дiяльностi, банкрутства;
      прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка призначена управителем майна фiзичної особи - пiдприємця;
      вiдомостi про строк, визначений фiзичною особою - пiдприємцем або спадкоємцем, опiкуном, пiклувальником чи управителем майна фiзичної особи - пiдприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;
      дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, пiдстава для його внесення;
      дата вiдмiни державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, пiдстава для її внесення;
      iнформацiя про здiйснення зв'язку з фiзичною особою - пiдприємцем.
      - Номер, дата та час формування витягу.
      - Вiдомостi про особу, яка сформувала витяг.


До уваги юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв!

      Реєстрацiйна служба Червоноградського мiського управлiння юстицiї повiдомляє, що згiдно листа Державної казначейської служби України з 11.11.2013 року змiнюються реквiзити рахункiв для сплати реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Червоноград оновлений - БАНК: ГУДКСУ у Львiвськiй областi
      МФО: 825014
      КОД ПЛАТЕЖУ: 22010300
      КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37983843
      ОТРИМУВАЧ ПЛАТЕЖУ: Державний бюджет
      РАХУНОК: 31117170700019
      Реквiзити зазначених рахункiв розмiщенi у тому числi на сайтi Укрдержреєстру.


Iнформацiя, яка мiститься у формi вибiркового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запитi

      У формi вибiркового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запитi, зазначаються:
      - Вiдомостi про дату та номер запиту, на пiдставi якого надано витяг; найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, на запит якої надається витяг.
      - Вiдомостi про критерiї, за якими здiйснювався пошук вiдомостей у Єдиному державному реєстрi.
      - Вiдомостi щодо юридичної особи:
      повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      мiсцезнаходження юридичної особи.
      - Вiдомостi щодо органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:
      повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      мiсцезнаходження юридичної особи.
      - Вiдомостi щодо фiзичної особи - пiдприємця:
      прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи.
      - На вибiр запитувача:
      вiдомостi, передбаченi пiдпунктами 3.9.3 - 3.9.5 пункту 3.9 цього роздiлу;
      данi про реєстрацiйнi дiї: назва реєстрацiйної дiї; дата та номер реєстрацiйної дiї; прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстрацiйну дiю; мiсце проведення реєстрацiйної дiї; змiни, унесенi реєстрацiйною дiєю.
      - Номер, дата та час формування витягу.
      - Вiдомостi про особу, яка сформувала витяг.


Iнформацiя, яка мiститься у формi базового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запитi

      У формi базового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запитi, зазначаються:
      - Вiдомостi про дату та номер запиту, на пiдставi якого надано витяг; найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, на запит якої надається витяг;
      - Вiдомостi про критерiї, за якими здiйснювався пошук вiдомостей у Єдиному державному реєстрi;
      - Вiдомостi щодо юридичної особи:
      повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      мiсцезнаходження юридичної особи;
      перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання, якщо засновник - фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;
      данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу), у тому числi частки кожного iз засновникiв (учасникiв), та про дату закiнчення його формування;
      основний вид економiчної дiяльностi;
      прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори;
      данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи;
      дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, яка утворена у результатi перетворення;
      данi про перебування юридичної особи в процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї;
      данi про перебування юридичної особи в процесi припинення;
      дата державної реєстрацiї припинення юридичної особи, пiдстава для її внесення;
      дата вiдмiни державної реєстрацiї припинення юридичної особи, пiдстава для її внесення;
      iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою.
      - Вiдомостi щодо органiв державної влади i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:
      повне найменування юридичної особи та скорочене в разi його наявностi;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      мiсцезнаходження юридичної особи;
      данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу;
      дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи, яка утворена в результатi перетворення;
      данi про перебування юридичної особи в процесi припинення;
      дата та номер запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, пiдстава для його внесення.
      - Вiдомостi щодо фiзичної особи - пiдприємця:
      прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи;
      мiсце проживання;
      основний вид економiчної дiяльностi;
      дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця - у разi, коли державна реєстрацiя фiзичної особи - пiдприємця була проведена пiсля набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця - у разi, коли державна реєстрацiя фiзичної особи - пiдприємця була проведена до набрання чинностiЗаконом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";
      данi про перебування фiзичної особи - пiдприємця у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi, банкрутства;
      дата державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, а також пiдстава для її внесення;
      дата вiдмiни державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем, а також пiдстава для її внесення.
      - Номер, дата та час формування витягу.
      - Вiдомостi про особу, яка сформувала витяг.


Перелiк документiв для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи

      Для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридична особа повинна подати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) такi документи:
      - заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи;
      - примiрник оригiналу (ксерокопiю, нотарiально засвiдчену копiю) рiшення про внесення змiн до установчих документiв. Документ, що пiдтверджує правомочнiсть прийняття рiшення про внесення змiн до установчих документiв;
      - оригiнали установчих документiв юридичної особи з вiдмiткою про їх державну реєстрацiю з усiма змiнами, чинними на дату подачi документiв, або копiя опублiкованого в спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї повiдомлення про втрату всiх або частини зазначених оригiналiв установчих документiв;
      - два примiрники змiн до установчих документiв юридичної особи у виглядi окремих додаткiв або два примiрники установчих документiв у новiй редакцiї;
      - документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв, якщо iнше не встановлено Законом України "Про державну реєстрацiю юоридичнихосiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв".


Оформлення довiдки з Єдиного державного реєстру

      У формi довiдки зазначаються:
      1. Вiдомостi про дату та номер запиту, на пiдставi якого надано довiдку; найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи, на запит якої надається довiдка.
      2. Вiдомостi про критерiї, за якими здiйснювався пошук вiдомостей у Єдиному державному реєстрi.
      3. Запис про наявнiсть (iз зазначенням повного найменування та iдентифiкацiйного коду юридичної особи або прiзвища, iм'я, по батьковi фiзичної особи) або вiдсутнiсть вiдомостей у Єдиному державному реєстрi.
      4. Запис про перебування юридичної особи у процесi припинення або фiзичної особи - пiдприємця у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi, про перебування юридичної особи у процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї або фiзичної особи - пiдприємця у процесi провадження у справi про банкрутство, а також про припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця - у разi, коли юридична особа знаходиться у процесi припинення або фiзична особа - пiдприємець знаходиться у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi; юридична особа перебуває у процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї або фiзична особа - пiдприємець у процесi провадження у справi про банкрутство; юридичну особу або пiдприємницьку дiяльнiсть фiзичної особи-пiдприємця припинено.
      5. Номер, дата та час формування довiдки.
      6. Вiдомостi про особу, яка сформувала довiдку.
      Оформлення бланка довiдки здiйснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних з цього реєстру щодо юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Оформленню пiдлягають лицьовий та зворотний боки бланка.
      Довiдка пiдписується державним реєстратором i засвiдчується його печаткою.


Надання довiдки з Єдиного державного реєстру
Дане питання регулюється Порядком надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Довiдка - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за вiдповiдним критерiєм пошуку та мiстить вiдомостi про наявнiсть або вiдсутнiсть в Єдиному державному реєстрi iнформацiї щодо юридичних осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв, що є актуальними на дату формування довiдки або на дату, визначену запитувачем у запитi.
      Довiдка надається запитувачам державним реєстратором на пiдставi поданого у письмовiй формi запиту про надання довiдки про наявнiсть або вiдсутнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв iнформацiї, яка запитується, за формою, що мiстить один або декiлька критерiїв пошуку вiдомостей у Єдиному державному реєстрi для її формування:
      а) про юридичних осiб:
      повне найменування юридичної особи;
      iдентифiкацiйний код юридичної особи;
      б) про фiзичних осiб - пiдприємцiв:
      прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця;
      реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта).
      Державний реєстратор протягом п'яти робочих днiв з дати отримання запиту про надання довiдки надає довiдку або повiдомляє у письмовiй формi про вiдмову в її наданнi.
      Державний реєстратор вiдмовляє у наданнi довiдки, якщо:
      - у запитi про надання довiдки вiдсутнi критерiї пошуку вiдомостей у Єдиному державному реєстрi, передбаченi пунктом 4.2 цього роздiлу;
      - запитувачем не подано документ, що пiдтверджує внесення плати за отримання довiдки, крiм випадкiв, встановлених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", або плата внесена не в повному обсязi.


Надання вiдомостей на запити органiв державної влади у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом

      Дане питання регулюється Порядком надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, а саме роздiлом VII.
      Органи державної влади у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом, одержують вiдомостi з Єдиного державного реєстру, що не є вiдкритими для доступу на офiцiйному веб-сайтi розпорядника Єдиного державного реєстру, у виглядi:
      - витягу;
      - довiдки;
      - даних в електронному виглядi.
      Витяг та/або довiдка на письмовий запит органу державної влади надаються державним реєстратором на бланку встановленого зразка, що пiдписується ним i засвiдчується його печаткою.
      Запит про надання витягу та/або довiдки (iз зазначенням пiдстав для їх надання) подається на офiцiйному бланку вiдповiдного органу державної влади за пiдписом керiвника, або особи, що виконує його обов'язки, або особи, уповноваженої дiяти вiд iменi органу державної влади.
      У запитi про надання витягу та/або довiдки вказуються:
      - критерiї, за якими необхiдно здiйснити пошук вiдомостей у Єдиному державному реєстрi;
      - вид надання вiдомостей (витяг (базовий, розширений, вибiрковий, про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи) або довiдка);
      - дата, станом на яку орган державної влади бажає отримати вiдомостi (у разi потреби).
      Якщо iз запиту не вбачається, якi саме вiдомостi бажає отримати орган державної влади, надаються вiдомостi з Єдиного державного реєстру в обсязi, передбаченому базовим витягом, якi є актуальними на дату формування витягу.
      Надання органам державної влади даних в електронному виглядi з Єдиного державного реєстру здiйснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
      Доступ суду загальної юрисдикцiї до вiдомостей Єдиного державного реєстру здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.
      Органи державної влади звiльняються вiд плати за одержання за їх запитом вiдомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.


Iнформацiя про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу

      Частиною одинадцятою статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" встановлено, що юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом мiсяця, що настає за датою державної реєстрацiї, починаючи з наступного року, державному реєстратору для пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу реєстрацiйну картку про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 19 Закону про реєстрацiю у разi ненадходження в установлений частиною одинадцятою цiєї статтi строк реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надiслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днiв iз дати, встановленої для подання реєстрацiйної картки, юридичнiй особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору зазначеної реєстрацiйної картки.
      Частиною чотирнадцятою зазначеної статтi встановлено, що у разi неподання юридичною особою протягом мiсяця з дати надходження їй вiдповiдного повiдомлення реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запис про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      Датою надходження юридичний особi повiдомлення щодо необхiдностi подання державному реєстратору реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу є дата, зазначена в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення.
      Щодо дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запису про вiдсутнiсть пiдтвердження зазначених вiдомостей, то такою датою є останнiй день строку, встановленого частиною чотирнадцятою статтi 19 Закону про реєстрацiю.


Виїмка та витребування документiв з реєстрацiйних справ

      Виїмка документiв з реєстрацiйних справ здiйснюється лише замотивованою постановою слiдчого вiдповiдно до закону.
      Державний реєстратор зобов'язаний зробити копiї документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи, пронумерувати, прошити та завiрити їх власною печаткою. До реєстрацiйної справи долучаються копiя постанови слiдчого про виїмку документiв, другий примiрник протоколу виїмки документiв, а також копiя опису документiв, якi вилученi.
      Вилучення документiв з реєстрацiйної справи не є пiдставою для вiдмови державного реєстратора в проведеннi реєстрацiйних дiй, якi передбаченi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв", крiм випадку отримання державним реєстратором вiдповiдного судового рiшення.
      Витребування документiв з реєстрацiйних справ здiйснюється на пiдставi судового рiшення.
      Державний реєстратор зобов'язаний зробити копiї документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи, пронумерувати, прошити та завiрити їх власною печаткою. До реєстрацiйної справи долучаються судове рiшення про витребування документiв, супровiдний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копiя опису документiв, якi вилученi. Оригiнали документiв, якi вилученi з реєстрацiйної справи, надсилаються поштовим вiдправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особi, уповноваженiй судом на їх одержання.
      Вилучення документiв з реєстрацiйної справи не є пiдставою для вiдмови державного реєстратора у проведеннi реєстрацiйних дiй, якi передбаченi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв", крiм випадку отримання державним реєстратором вiдповiдного судового рiшення.


Внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi

      У разi, якщо змiна вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, не пов'язана iз змiнами до установчих документiв юридичної особи або не пiдлягає державнiй реєстрацiї, виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов'язаний подати (надiслати рекомендованим листом) державному реєстратору за мiсцезнаходженням реєстрацiйної справи юридичної особи заповнену реєстрацiйну картку про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi.
      Державному реєстратору забороняється вимагати додатковi документи для внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, якщо вони не передбаченi частиною першою цiєї статтi.
      Якщо реєстрацiйна картка про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подається особисто особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являються її паспорт та документ, що пiдтверджує її повноваження.
      Дата надходження реєстрацiйної картки про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, вноситься до журналу облiку реєстрацiйних дiй.
      Державний реєстратор має право залишити без розгляду реєстрацiйну картку про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, якщо реєстрацiйна картка оформлена з порушенням вимог, якi встановленi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв".
      Про залишення без розгляду реєстрацiйної картки про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, виконавчому органу юридичної особи або уповноваженiй ним особi не пiзнiше наступного робочого дня з дати її надходження державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням пiдстав залишення реєстрацiйної картки про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, без розгляду.
      Державний реєстратор за вiдсутностi пiдстав для залишення без розгляду реєстрацiйної картки про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, зобов'язаний не пiзнiше наступного робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу.
      Юридична особа щорiчно, починаючи з наступного року з дати її державної реєстрацiї, протягом одного мiсяця зобов'язана подати (надiслати рекомендованим листом) державному реєстратору реєстрацiйну картку встановленого зразка про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу. Реєстрацiйна картка про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу залишається державним реєстратором без розгляду, якщо вона не вiдповiдає вимогам частин першої та другої статтi 8 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв".Якщо реєстрацiйна картка про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу не була надана юридичною особою в установлений цiєю частиною строк, державний реєстратор зобов'язаний у строк, що не перевищує десяти робочих днiв з дати, яка встановлена для юридичної особи для подання реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу, направити рекомендованим листом юридичнiй особi повiдомлення про необхiднiсть подання державному реєстратору реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу. У разi повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з вiдмiткою вiддiлення зв'язку про вiдсутнiсть юридичної особи за вказаною адресою або неподання юридичною особою протягом мiсяця з дати направлення їй вiдповiдного повiдомлення реєстрацiйної картки про пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням або запис про вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.


Вiдмова у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи

      Пiдставами для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи є:
      - невiдповiднiсть вiдомостей, якi вказанi в реєстрацiйнiй картцi на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдомостям, якi зазначенi в документах, що поданi для проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      - невiдповiднiсть установчих документiв вимогам Закону;
      - порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема:
       наявнiсть обмежень на зайняття вiдповiдних посад, встановлених законом щодо осiб, якi зазначенi як посадовi особи органу управлiння юридичної особи;
       невiдповiднiсть вiдомостей про засновникiв (учасникiв) юридичної особи вiдомостям щодо них, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;
       наявнiсть обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дiй;
       наявнiсть в Єдиному державному реєстрi найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намiр зареєструватися;
       використання у найменуваннi юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування державного органу або органу мiсцевого самоврядування, або похiдних вiд цих найменувань, або iсторичного державного найменування, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;
       невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видiв юридичних осiб (банк, кредитна спiлка, недержавний пенсiйний фонд тощо);
       встановлена iншими законами заборона використання у найменуваннi юридичної особи певних термiнiв, абревiатур, похiдних термiнiв.
      Вiдмова у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи з iнших пiдстав не допускається.
      За наявностi пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пiзнiше трьох робочих днiв з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї видати (надiслати поштовим вiдправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженiй ним особi повiдомлення про вiдмову в проведеннi державної реєстрацiї iз зазначенням пiдстав для такої вiдмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрацiї юридичної особи, вiдповiдно до опису.
      У разi вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи реєстрацiйний збiр не повертається.
      Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, якi розглядаються у порядку, передбаченому Законом для проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      Вiдмову в проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи може бути оскаржено в судi.


Виписка з Єдиного державного реєстру
Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичнiй особi або фiзичнiй особi - пiдприємцю за їх письмовим запитом протягом двох робочих днiв з дати подання цього запиту, а також у випадках, встановлених цим Законом.
      Державнi реєстратори використовують бланк виписки з Єдиного державного реєстру встановленого зразка. Опис бланка виписки з Єдиного державного реєстру, а також порядок його оформлення встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.
      У виписцi зазначаються:
      - найменування юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, або iм'я фiзичної особи - пiдприємця;
      - iдентифiкацiйний код юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи чи реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний орган державної податкової служби i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта);
      - мiсцезнаходження юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, або мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця;
      - прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi мають право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи або вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори, їх реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв;
      - наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця;
      - вiдомостi, отриманi в порядку взаємного обмiну iнформацiєю з вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, у яких юридична особа або вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи чи фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку;
      - данi про основний вид дiяльностi;
      - данi Пенсiйного фонду України про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi;
      - у разi змiни мiсцезнаходження юридичної особи або вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи чи мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця - термiн, до якого фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку в органi державної податкової служби за мiсцем попередньої реєстрацiї;
      - дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;
      - дата видачi виписки.
      Виписка з Єдиного державного реєстру пiдписується державним реєстратором i засвiдчується його печаткою.
      У разi, коли юридична особа знаходиться у процесi припинення або фiзична особа - пiдприємець знаходиться у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi, а також у разi, якщо пiдприємницьку дiяльнiсть фiзичної особи - пiдприємця припинено, у виписцi робиться вiдповiдний запис.
      Виписка з Єдиного державного реєстру не видається юридичнiй особi у разi наявностi в Єдиному державному реєстрi запису про:
      - вiдсутнiсть юридичної особи за її мiсцезнаходженням;
      - вiдсутнiсть пiдтвердження вiдомостей про юридичну особу.
      За одержання виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата в розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру пiд час проведення державної реєстрацiї юридичної особи; фiзичної особи - пiдприємця; включення вiдомостей про дiючих юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв; внесення змiн до вiдомостей про юридичну особу, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi, але не пов'язанi iз змiнами, що вносяться до установчих документiв юридичної особи; змiн до установчих документiв юридичної особи; включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про створення (закриття) вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи; змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi; припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за судовим рiшенням щодо визнання фiзичної особи - пiдприємця банкрутом, а також при внесеннi до Єдиного державного реєстру судового рiшення про вiдмiну державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.
      Кошти, одержанi за надання виписки з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фiнансування видаткiв, що пов'язанi з його веденням.
      Документом, що пiдтверджує внесення плати за отримання виписки з Єдиного державного реєстру, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку.


Порядок зберiгання реєстрацiйних справ

      Реєстрацiйна справа зберiгається у державного реєстратора протягом п'яти рокiв з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем. Пiсля закiнчення цього строку реєстрацiйнi справи на паперових носiях, не внесенi за результатами експертизи їх цiнностi до Нацiонального архiвного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку
      Реєстрацiйна справа юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця на електронних носiях зберiгається на серверi технiчного адмiнiстратора Єдиного державного реєстру. Строк зберiгання реєстрацiйної справи на електронних носiях визначається цим Законом.
      Державний реєстратор, який формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ вiдповiдно до порядку зберiгання та пересилання реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, затвердженого Мiнiстерством юстицiї України, та/або посадова особа вiдповiдного структурного пiдроздiлу (вiддiлу, управлiння), який забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ, ведуть їх облiк та здiйснюють контроль за обсягом i рухом в одиницях облiку.
      Реєстрацiйнi справи пiдлягають зберiганню у спецiально видiлених для цього примiщеннях, якi мають бути обладнанi засобами, що забезпечують обмежений доступ до цього примiщення (_рати на вiкнах, замки та засуви, пожежна сигналiзацiя тощо).
      У структурних пiдроздiлах органiв, що здiйснюють державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, в яких не призначена посадова особа, вiдповiдальна за зберiгання реєстрацiйних справ (державний реєстратор чи iнша посадова особа), вiдповiдальнiсть несе керiвник вiдповiдного структурного пiдроздiлу.
      Поточний рух реєстрацiйної справи за межами спецiально видiленого примiщення (видача у тимчасове користування державному реєстратору) фiксується записом про це у журналах облiку поточного руху реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, прийнятих на зберiгання.
      Факт видачi у встановлених законом випадках реєстрацiйних справ фiксується у журналi облiку поточного руху реєстрацiйних справ.
      Реєстрацiйнi справи припинених юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, пiдприємницька дiяльнiсть яких припинена, формуються протягом року та облiковуються у журналах облiку за роками i зберiгаються окремо.


Реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна

      1. Реєстрацiйним номером об'єкта нерухомого майна є iндивiдуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна при проведеннi державної реєстрацiї права власностi на нього, не повторюється на всiй територiї України i залишається незмiнним протягом усього часу iснування такого об'єкта.
      2. У разi переходу права власностi на об'єкт нерухомого майна або змiни опису (даних) об'єкта нерухомого майна його реєстрацiйний номер залишається без змiн.
      3. Порядок присвоєння реєстрацiйного номера об'єкту нерухомого майна встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Щодо включення вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв до ЄДР

      Вiдносини, якi виникають у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, регулюються Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв", який набрав чинностi 1 липня 2004 року.
      Iз введенням в дiю Закону про реєстрацiю було створено та розпочато формування Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Статтею 1 Закону про реєстрацiю встановлено, що ЄДР - це автоматизована система збирання, накопичення, захисту, облiку та надання iнформацiї про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Вiдповiдно до частини першої статтi 17 зазначеного вище Закону вiдомостi про юридичну особу або фiзичну особу-пiдприємця включаються до ЄДР шляхом внесення записiв на пiдставi вiдомостей з вiдповiдних реєстрацiйних карток та вiдомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за мiсцезнаходженням реєстрацiйної справи згiдно iз законодавством України.
      Згiдно iз частиною другою Прикiнцевих положень Закону про реєстрацiю державний реєстратор протягом 2004-2005 рокiв при надходженнi вiд юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв реєстрацiйної картки, вiдповiдно до вимог статтi 19 цього Закону, зобов'язаний провести замiну ранiше виданих їм свiдоцтв про державну реєстрацiю на свiдоцтва про державну реєстрацiю єдиного зразка.
      Пiд час замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю вiдомостi про таких осiб включалися до ЄДР.
      Верховною Радою України 1 липня 2010 року за № 2390 прийнято Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" щодо спрощення механiзму державної реєстрацiї припинення суб'єктiв господарювання".
      Вiдповiдно до вимог Закону № 2390 засобами програмного забезпечення ведення ЄДР в автоматичному режимi вiдключено функцiю для реалiзацiї можливостi включення вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Згiдно iз Прикiнцевими та перехiдними положеннями Закону № 2390 пiсля закiнчення передбаченого для включення вiдомостей до ЄДР строку, уповноваженi органи у мiсячний строк проводять звiрення вiдомчих реєстрiв (баз даних реєстрiв, журналiв реєстрацiї, облiку тощо), за результатами якого готують аналiтичну iнформацiю для передачi її тимчасовим мiжвiдомчим спецiальним комiсiям, утвореним з метою проведення iнвентаризацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яких до встановленого строку не включенi до ЄДР.
      За результатами проведеної тимчасовими мiжвiдомчими спецiальними комiсiями роботи вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, будуть включенi до ЄДР з вiдмiткою про те, що свiдоцтва про їх державну реєстрацiю, оформленi з використанням бланкiв старого зразка та виданi до 1 липня 2004 року, вважаються недiйсними.
      Ураховуючи зазначене вище, вiдомостi про таких осiб будуть включенi до ЄДР не ранiше нiж через 3-4 мiсяцi.


Права та обтяження, що пiдлягають державнiй реєстрацiї

      1. Обов'язковiй державнiй реєстрацiї пiдлягають речовi права та обтяження на нерухоме майно, розмiщене на територiї України, що належить фiзичним та юридичним особам, державi в особi органiв, уповноважених управляти державним майном, iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам, мiжнародним органiзацiям, iноземним державам, а також територiальним громадам в особi органiв мiсцевого самоврядування, а саме:
      1) право власностi на нерухоме майно;
      2) право володiння; право користування (сервiтут); право користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис); право забудови земельної дiлянки (суперфiцiй); право господарського вiдання; право оперативного управлiння; право постiйного користування та право оренди земельної дiлянки; право користування (найму, оренди) будiвлею або iншими капiтальними спорудами, їх окремими частинами; iпотека; довiрче управлiння майном;
      3) iншi речовi права вiдповiдно до закону;
      4) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та iншi обтяження.
      Право власностi на пiдприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будiвлю, споруду (їх окремi частини) може бути зареєстровано незалежно вiд того, чи зареєстровано право власностi на земельну дiлянку, на якiй вони розташованi.
      Право власностi на квартиру, житлове та нежитлове примiщення може бути зареєстровано незалежно вiд того, чи зареєстровано право власностi на житловий будинок, будiвлю, споруду (їх окремi частини), в яких вони розташованi.


Щодо отримання копiй документiв iз реєстрацiйних справ юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що була отримана або створена в процесi виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб`єктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчної iнформацiї.
      Статтею 3 зазначеного вище Закону України право на доступ до публiчної iнформацiї гарантується, зокрема, обов`язком розпорядникiв iнформацiї надавати та оприлюднювати iнформацiю, крiм випадкiв, передбачених законом.
      Згiдно зi статтею 2 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" вiдносини, якi виникають у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, регулюються Конституцiєю України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.
      Статтею 5 Закону про реєстрацiю встановлено, що державна реєстрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комiтетi мiської ради мiста обласного значення або у районнiй, районнiй у мiстах Києвi та Севастополi державнiй адмiнiстрацiї за мiсцезнаходженням юридичної особи або за мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця.
      Перелiк документiв, що подаються державному реєстратору на проведення реєстрацiйних дiй, на пiдставi яких вносяться записи до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (далi - Єдиний державний реєстр), визначено Законом про реєстрацiю.
      Вiдповiдно до частини першої статтi 11 Закону про реєстрацiю державний реєстратор пiсля внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи-пiдприємця зобов`язаний сформувати реєстрацiйну справу.
      Частиною першою статтi 6 Закону про реєстрацiю передбачено, що державний реєстратор на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, зокрема, формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ.
      Згiдно iз частиною шостою статтi 11 Закону про реєстрацiю право доступу до документiв, якi знаходяться у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi, мають засновники (учасники) юридичної особи, фiзична особа-пiдприємець, а також уповноваженi ними особи та особи, якi згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, на пiдставi письмової заяви та працiвники контролюючих i правоохоронних органiв на пiдставi вiдповiдного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку iз здiйсненням ними повноважень, що визначенi законом.
      Державному реєстратору забороняється видавати копiї документiв, якi знаходяться у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi.
      Порядок виїмки документiв iз реєстрацiйних справ та витребування документiв iз реєстрацiйних справ встановлено вiдповiдно статтями 12 та 13 Закону про реєстрацiю.
      Згiдно iз вказаними статтями Закону про реєстрацiю виїмка документiв здiйснюється лише за вмотивованою постановою слiдчого вiдповiдно до закону, а витребування документiв - на пiдставi судового рiшення.


Державний реєстр прав та його структура

      1. Державний реєстр прав мiстить вiдомостi про зареєстрованi права i обтяження, суб'єктiв прав, об'єкти нерухомого майна, документи, на пiдставi яких проведено державну реєстрацiю прав. Невiд'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацiю заяв i запитiв та реєстрацiйнi справи.
      2. Вiдомостi, що мiстяться у Державному реєстрi прав, мають вiдповiдати даним реєстрацiйної справи, яка мiстить документованi записи щодо прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У разi їх невiдповiдностi прiоритет мають данi реєстрацiйної справи.
      3. Державний реєстр прав є державною власнiстю, складовою Нацiонального архiвного фонду i пiдлягає довiчному зберiганню.
      Вилучення будь-яких документiв або частин Державного реєстру прав не допускається, крiм випадкiв, передбачених законом.
      4. Органи державної реєстрацiї прав, державнi реєстратори забезпечують достовiрнiсть iнформацiї, її захист вiд несанкцiонованого доступу, оновлення, архiвування та вiдновлення даних, їх оперативний пошук i документальне вiдтворення процедури державної реєстрацiї прав, оперативне надання витягiв про зареєстрованi права та/або їх обтяження з Державного реєстру прав.
      Державний реєстр прав складається з роздiлiв, якi вiдкриваються на кожний об'єкт нерухомого майна пiд час проведення державної реєстрацiї права власностi на нього.
      Кожний роздiл Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, якi мiстять вiдомостi про:
      нерухоме майно;
      право власностi та суб'єкта (суб'єктiв) цього права;
      iншi речовi права та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав;
      обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктiв) цих прав.
      Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.


Реєстрацiя юридичних осiб

      Порядок.
      Для проведення реєстрацiї юридичної особи державному реєстратору подаються документи, якi вiн перевiряє на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї юридичної особи, згiдно ч. 1 ст.27 Закон України "Про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв".
      Якщо таких пiдстав немає, державний реєстратор до реєстрацiйної картки вносить iдентифiкацiйний код заявника та робить запис до Єдиного державного реєстру про державної реєстрацiї юридичної особи.
      Дата внесення до Єдиною державного реєстру запису є датою державної реєстрацiї юридичної особи.
      Строк не повинен перевищувати три робочих днi з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї юридичної особи.
      Документи:
      - паспорт;
      - заповнена реєстрацiйна картка(форма № 1);
      - копiя рiшення засновникiв або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
      - два примiрники установчих документiв;
      - документ, що засвiдчує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб.
      Реєстрацiйний збiр.
      Реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб -170 грн.
      Державна реєстрацiя припинення дiяльностi юридичної особи
      Для внесення до Єдиною державного реєстру запису про рiшення щодо припинення юридичної особи засновники (учасники) юридичної особи або уповноваженi ними орган чи особа повиннi подати (надiслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такi документи:
      - нотарiально посвiдчену копiю рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;
      - документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю повiдомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рiшення щодо припинення юридичної особи у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї.
      Слiд пам'ятати, що:
      - свiдоцтво про реєстрацiю фiзичної особи-пiдприємця та юридичної особи повинно бути оформлено державним реєстратором i видано (надiслано рекомендованим листом) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної респiрацiї;
      - свiдоцтво про державну реєстрацiю пiдписується державним реєстратором та засвiдчується його печаткою;
      - у разi подання документiв поштою (рекомендованим або цiнним листом) пiдписи на реєстрацiйних картках мають бути нотарiально посвiдченi (п.2 ст.8 Закону).


Взаємодiя органу державної реєстрацiї прав та органу, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру

      1. Орган державної реєстрацiї прав надає органу, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, iнформацiю про:
      1) суб'єкта права власностi на земельну дiлянку:
      для фiзичних осiб (громадян України, iноземцiв, осiб без громадянства): прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi); податковий номер (крiм громадян України, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку (iдентифiкацiйного номера), офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади та мають вiдмiтку в паспортi громадянина України); номер та серiя паспорта громадянина України (для громадян України, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку (iдентифiкацiйного номера), офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади та мають вiдмiтку в паспортi громадянина України); реквiзити документа, що посвiдчує особу власника (номер та серiя документа, дата його видачi, вiдомостi про суб'єкта, що здiйснив його видачу, тощо);
      для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
      для територiальної громади: вiдомостi про територiальну громаду села, селища, мiста, району у мiстi; найменування органу мiсцевого самоврядування; податковий номер органу мiсцевого самоврядування;
      для держави: вiдомостi про державу Україна; найменування органу державної влади, що здiйснює управлiння нерухомим майном; податковий номер органу державної влади;
      2) суб'єкта речового права на земельну дiлянку:
      для фiзичної особи (громадянина України, iноземця, особи без громадянства): прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi); податковий номер (крiм громадян України, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку (iдентифiкацiйного номера), офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади та мають вiдмiтку в паспортi громадянина України); номер та серiя паспорта громадянина України (для громадян України, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку (iдентифiкацiйного номера), офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади та мають вiдмiтку в паспортi громадянина України); реквiзити документа, що посвiдчує таку особу (номер та серiя документа, дата його видачi, вiдомостi про суб'єкта, що здiйснив його видачу, тощо);
      для юридичної особи (резидента та нерезидента): найменування юридичної особи; податковий номер;
      для органiв мiсцевого самоврядування: найменування органу мiсцевого самоврядування; податковий номер органу мiсцевого самоврядування;
      для органiв державної влади: найменування органу державної влади; податковий номер органу державної влади;
      3) державну реєстрацiю права власностi на земельну дiлянку, права користування (сервiтут) земельною дiлянкою, права постiйного користування, права оренди (суборенди) земельної дiлянки; права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис); права забудови земельної дiлянки (суперфiцiй).
      У разi надання iнформацiї про державну реєстрацiю права оренди (суборенди) земельної дiлянки зазначається цiльове призначення такої земельної дiлянки;
      4) дату державної реєстрацiї, реєстрацiйний номер земельної дiлянки у Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно iз зазначенням вiдомостей про її кадастровий номер та орган, що здiйснив державну реєстрацiю.
      2. Орган, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрацiї прав iнформацiю про:
      державну реєстрацiю земельної дiлянки (дату державної реєстрацiї, орган, що здiйснив таку реєстрацiю);
      кадастровий номер, площу, мiсце розташування земельної дiлянки;
      кадастровий план зареєстрованої земельної дiлянки в електроннiй (цифровiй) формi.
      Орган, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, надає органу державної реєстрацiї право доступу до перегляду кадастрових карт (планiв) у порядку ( 118-2012-п ), встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Iнформацiя, одержана вiд органу, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, вноситься державним реєстратором пiд час здiйснення державної реєстрацiї прав на вiдповiдний об'єкт до роздiлу Державного реєстру прав, який мiстить вiдомостi про нерухоме майно.
      3. Порядок надання iнформацiї ( 118-2012-п ), встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      4. Державний кадастровий реєстратор, який здiйснив державну реєстрацiю земельної дiлянки, пiсля прийняття рiшення про затвердження документацiї iз землеустрою та надання земельної дiлянки у власнiсть за заявою особи, яка має право на подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень щодо такої земельної дiлянки, в день надходження такої заяви подає до органу державної реєстрацiї прав вiдповiдну заяву в електроннiй формi, наявнi оригiнали електронних документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, або наявнi електроннi копiї оригiналiв документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, виготовленi шляхом сканування таких документiв у паперовiй формi.
      За результатом розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, поданої державним кадастровим реєстратором, орган державної реєстрацiї прав надсилає державному кадастровому реєстратору документи, оформленi за результатом розгляду такої заяви, та у випадку, встановленому статтею 18 ЗУ "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно для їх видачi заявнику.


Реєстрацiя фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi

      Порядок.
      Для проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця, державному реєстратору подаються документи для їх перевiрки на вiдсутнiсть пiдстав для вiдмови у проведеннi реєстрацiї, якi передбаченi ч.1 ст. 44 Закону.
      Якщо таких пiдстав немає, реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця на пiдставi вiдомостей реєстрацiйної карт".
      Дата внесення до Єдиного державного реєстру є датою державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця.
      Строк реєстрацiї не повинен перевищувати два робочих днi з дати надходження документiв i не пiзнiше наступного дня фiзична особа-пiдприємець отримує свiдоцтво про державну реєстрацiю, яке має бути оформлено державним реєстратором i видано заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця.
      Державний реєстратор не пiзнiше наступного робочого дня з дати державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця зобов'язаний передати вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування повiдомлення про реєстрацiю фiзичної особи-пiдприємця iз зазначенням номера та дати внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру та вiдомостi з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця для взяття його на облiк.
      Документи:
      - паспорт;
      - заповнена реєстрацiйна картка (форма №10);
      - копiя договору про включення заявника до Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
      - документ, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору за проведення державної реєстрацiї фiзичної особи-пiдприємця
      Реєстрацiйний збiр.
      За проведення державної реєстрацiї - пiдприємця - оплачується збiр 34 гривнi.
      Документом, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку.
      Для державної реєстрацiї документи подаються заявником особисто, реєстратору й додатково пред'являється паспорт.


Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень та зупинення державної реєстрацiї прав

      У разi якщо документи для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень подано не в повному обсязi, передбаченому нормативно-правовими актами, державний реєстратор у строк, встановлений частинами п'ятою, сьомою i восьмою статтi 15 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" для розгляду заявлених прав, приймає рiшення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень i письмово повiдомляє про це заявника.
      Якщо заявник протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання письмового повiдомлення виконав вимоги державного реєстратора, загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.
      У разi невиконання зазначених вимог державний реєстратор приймає рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень.
      Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав зупиняється у разi прийняття рiшення суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю таких прав.
      Державний реєстратор у день отримання рiшення суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю прав, приймає рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав, про що письмово повiдомляє заявника не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття ним вiдповiдного рiшення.
      Державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав зупиняється до скасування рiшення суду, що було пiдставою для прийняття рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав.
      Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.


Надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      1. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними, за винятком реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв, вiдомостей про вiдкриття та закриття рахункiв, накладення та зняття арештiв на рахунки та майно.
      2. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надаються у виглядi:
      витягу з Єдиного державного реєстру;
      довiдки про наявнiсть або вiдсутнiсть в Єдиному державному реєстрi iнформацiї, яка запитується;
      бази даних (сукупнiсть iнформацiї Єдиного державного реєстру в електронному виглядi), для цiлей бюро кредитних iсторiй;
      даних в електронному виглядi для державних органiв у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      3. Форма витягу, довiдки та виписки з Єдиного державного реєстру встановлюється Мiнiстерством юстицiї України. Витяг, довiдка та виписка з Єдиного державного реєстру пiдписуються державним реєстратором i засвiдчуються його печаткою.
      Порядок надання державним органам даних в електронному виглядi з Єдиного державного реєстру та їх перелiк встановлюються Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з вiдповiдним державним органом.
      4. Строк надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п'яти робочих днiв з дати надходження запиту.
      5. За одержання витягу, довiдки та виписки з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмiр та порядок внесення якої визначаються Мiнiстерством юстицiї України. Порядок передачi Бюро кредитних iсторiй iнформацiї з Єдиного державного реєстру у форматi бази даних, а також розмiр плати за це та iншi умови встановлюються Мiнiстерством юстицiї України та Бюро кредитних iсторiй на пiдставi договору. Розмiр зазначеної плати не може перевищувати розмiру адмiнiстративних витрат.
      6. Кошти, одержанi за отримання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фiнансування видаткiв, що пов'язанi з його веденням.
      7. Документом, що пiдтверджує внесення плати за отримання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку.
      8. Державнi органи звiльняються вiд плати за одержання за їх запитом вiдомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      9. Передача даних з Єдиного державного реєстру третiм особам на комерцiйнiй основi забороняється, за винятком передачi даних бюро кредитних iсторiй.
      10. Державним органам забороняється надавати iншим особам за їх зверненням вiдомостi з Єдиного державного реєстру, отриманi в порядку, встановленому Законом.


Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно

      1. Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно, що пiдтверджує виникнення права власностi при здiйсненнi державної реєстрацiї прав на нерухоме майно, видається:
      1) фiзичним та юридичним особам на новозбудованi, реконструйованi об'єкти нерухомого майна;
      2) членам житлового, житлово-будiвельного, дачного, гаражного чи iншого вiдповiдного кооперативу, якi повнiстю внесли свої пайовi внески;
      3) юридичним особам у разi внесення до статутного фонду (статутного або складеного капiталу) об'єктiв нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
      4) фiзичним особам та юридичним особам, якi в разi лiквiдацiї (реорганiзацiї) юридичної особи отримали у власнiсть у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що лiквiдується (реорганiзується);
      5) фiзичним особам та юридичним особам, що вийшли зi складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи за рiшенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власнiсть об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
      6) реабiлiтованим громадянам, яким повернуто у власнiсть належнi їм об'єкти нерухомого майна;
      7) у разi видiлення окремого об'єкта нерухомого майна зi складу об'єкта нерухомого майна, що складається iз двох або бiльше об'єктiв;
      8) фiзичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, якi в установленому порядку переведенi з житлових у нежитловi i навпаки;
      8-1) фiзичним та юридичним особам у разi безоплатної передачi їм земельної дiлянки iз земель державної чи комунальної власностi за рiшеннями органiв державної влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування;
      9) в iнших випадках, встановлених законом.
      2. Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно пiдписується державним реєстратором i засвiдчується печаткою.


Реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      1. За проведення державної реєстрацiї справляється реєстрацiйний збiр у такому розмiрi:
      десять неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - за проведення державної реєстрацiї юридичної особи;
      два неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - за проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця;
      три неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - за проведення державної реєстрацiї благодiйної органiзацiї.
      2. За проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв юридичної особи, державної реєстрацiї змiни iменi або мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця справляється реєстрацiйний збiр у розмiрi тридцяти вiдсоткiв реєстрацiйного збору.
      Реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв благодiйних органiзацiй не справляється.
      3. За видачу дублiката оригiналу установчих документiв та змiн до них, засвiдчених державним реєстратором, справляється реєстрацiйний збiр у розмiрi одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.
      4. Кошти, одержанi як реєстрацiйний збiр, зараховуються до державного бюджету.
      5. Документом, що пiдтверджує внесення реєстрацiйного збору, є копiя квитанцiї, виданої банком, або копiя платiжного доручення з вiдмiткою банку.
      У разi подання електронних документiв пiдтвердженням внесення реєстрацiйного збору є примiрник електронного розрахункового документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом.


Пiдстави для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень

      1. Державна реєстрацiя прав проводиться на пiдставi:
      1) договорiв, укладених у порядку, встановленому законом;
      2) свiдоцтв про право власностi на нерухоме майно, виданих вiдповiдно до вимог цього Закону;
      3) свiдоцтв про право власностi, виданих органами приватизацiї наймачам житлових примiщень у державному та комунальному житловому фондi;
      4) державних актiв на право власностi або постiйного користування на земельну дiлянку у випадках, встановлених законом;
      5) рiшень судiв, що набрали законної сили;
      6) iнших документiв, що пiдтверджують виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно, поданих органу державної реєстрацiї прав разом iз заявою.
      2. Державна реєстрацiя обтяжень здiйснюється на пiдставi:
      1) встановленої законом заборони користування та/або розпорядження нерухомим майном;
      2) рiшень судiв, що набрали законної сили;
      3) ухвали слiдчого суддi, суду, постанови державного виконавця про накладення арешту на нерухоме майно;
      4) накладення заборони на вiдчуження нерухомого майна нотарiусом;
      5) рiшення органу мiсцевого самоврядування про вiднесення об'єктiв нерухомого майна до застарiлого житлового фонду;
      6) iнших актiв вiдповiдних державних органiв та посадових осiб згiдно iз законом;
      7) договорiв, укладених у порядку, встановленому законом.


Вимоги до оформлення документiв, якi подаються державному реєстратору

      1. Документи, якi вiдповiдно до Закону подаються (надсилаються поштовим вiдправленням або електронним документом) державному реєстратору, повиннi бути викладенi державною мовою.
      2. Реєстрацiйна картка заповнюється машинодруком або вiд руки друкованими лiтерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору поштовим вiдправленням, справжнiсть пiдпису заявника на реєстрацiйнiй картцi (заявi, повiдомленнi) повинна бути нотарiально засвiдчена. Пiдпис особи, уповноваженої дiяти вiд iменi юридичної особи (виконавчого органу), на реєстрацiйнiй картцi та заявi про втрату (замiну) документiв повинен бути засвiдчений вiдповiдною посадовою особою в установленому порядку.
      3. Установчi документи (установчий акт, статут або засновницький договiр, положення) юридичної особи повиннi мiстити вiдомостi, передбаченi законом. Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.
      4. Статути банкiв, установчi документи iнших юридичних осiб, якi вiдповiдно до закону пiдлягають погодженню Нацiональним банком України, iншими державними органами, подаються з вiдмiткою про їх погодження вiдповiдно Нацiональним банком України, iншими державними органами.
      5. Установчi документи юридичної особи, а також змiни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та пiдписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено iнший порядок їх затвердження. У випадках, якi передбаченi законом, установчi документи повиннi бути погодженi з вiдповiдними державними органами.
      Внесення змiн до установчих документiв юридичної особи оформляється окремим додатком або викладенням установчих документiв у новiй редакцiї. На титульнiй сторiнцi додатка до установчих документiв юридичної особи робиться вiдмiтка про те, що зазначенi документи є невiд'ємною частиною вiдповiдних установчих документiв.
      6. Документ про пiдтвердження реєстрацiї iноземної юридичної особи в країнi її мiсцезнаходження повинен бути легалiзований у встановленому порядку.
      7. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.
      8. Електроннi документи, поданi для проведення державної реєстрацiї у випадках, передбачених Законом, оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису.
      9. З документiв, поданих для проведення державної реєстрацiї на паперових носiях державним реєстратором, обов'язково виготовляється електронна копiя шляхом сканування.
      10. У разi подання електронних документiв у випадках, передбачених Законом, реєстрацiйна картка та документи, крiм документiв, що засвiдчують повноваження уповноваженої особи, засвiдчуються електронним цифровим пiдписом заявника.
      11. Електронний документ вважається одержаним державним реєстратором з часу надходження заявниковi повiдомлення в електроннiй формi про одержання такого електронного документа державним реєстратором. Державний реєстратор автоматично пiсля отримання вiд заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з пiдтвердженням факту одержання електронного документа.


Подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень

      1. Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрацiї прав у паперовiй або електроннiй формi у випадках, передбачених Законом.
      Якщо об'єкт нерухомого майна розмiщений у межах територiї, на якiй дiють два i бiльше органiв державної реєстрацiї прав, заява про державну реєстрацiю прав подається до одного з таких органiв на вибiр заявника.
      Заява про державну реєстрацiю прав власностi, реєстрацiя яких проведена вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх виникнення, пiд час вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва подається нотарiусу, який вчиняє таку дiю.
      Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва подається нотарiусу, яким вчинено таку дiю.
      Заява про державну реєстрацiю прав власностi на земельну дiлянку, права оренди земельної дiлянки державної чи комунальної власностi за письмовою заявою правонабувача може подаватися державним кадастровим реєстратором, який здiйснив державну реєстрацiю такої земельної дiлянки.
      Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi може подаватися виключно державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем.
      У разi здiйснення державної реєстрацiї речових прав на земельнi дiлянки, похiдних вiд права власностi, за вiдсутностi державної реєстрацiї права власностi держави чи територiальної громади на зазначенi земельнi дiлянки, вiдповiдний орган виконавчої влади чи орган мiсцевого самоврядування зобов'язаний одночасно подати до органу державної реєстрацiї прав чи державному кадастровому реєстратору вiдповiдну заяву про державну реєстрацiю права власностi держави чи територiальної громади на зазначенi земельнi дiлянки. Рiшення органу виконавчої влади чи органу мiсцевого самоврядування про передачу земельної дiлянки у користування (постiйне користування, оренда, користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй), сервiтут) вважається заявою про здiйснення державної реєстрацiї права власностi держави чи територiальної громади на зазначену земельну дiлянку. У разi виникнення, переходу або припинення права власностi на житловий будинок, будiвлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, подається одна заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень на такi об'єкти.
      При цьому одна заява подається лише у разi, якщо права на житловий будинок, будiвлю, споруду та земельну дiлянку, на якiй вони розташованi, реєструються щодо однiєї особи.
      Порядок здiйснення кiлькох реєстрацiйних дiй по однiй заявi про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України у Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
      2. Реєстрацiя заяв про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень проводиться в порядку черговостi їх надходження.
      3. Разом iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень у паперовiй формi подаються оригiнали документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, їх копiї, засвiдченi в установленому порядку.
      У разi подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi подаються оригiнали електронних документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, або електроннi копiї оригiналiв документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, виготовленi шляхом сканування таких документiв у паперовiй формi.
      4. Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень не приймається у разi вiдсутностi документа, що пiдтверджує оплату послуг з державної реєстрацiї прав та їх обтяжень.
      5. При отриманнi заяви та документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, проводиться реєстрацiя заяви у базi даних про реєстрацiю заяв та запитiв iз зазначенням дати i часу реєстрацiї.
      6. Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень може бути вiдкликана до прийняття державним реєстратором рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, вiдмову в державнiй реєстрацiї.
      7. Державна реєстрацiя прав проводиться на пiдставi заяви власника, iншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.
      8. Державна реєстрацiя обтяжень проводиться на пiдставi заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в iнтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи.
      9. Державна реєстрацiя припинення iпотеки, обтяження проводиться на пiдставi заяви обтяжувача, яку вiн зобов'язаний подати протягом п'яти робочих днiв з дня припинення iпотеки, обтяження самостiйно або на письмову вимогу боржника чи iншої особи, права якої порушено через наявнiсть таких реєстрацiйних записiв.
      У разi придбання (передачi) за результатом прилюдних торгiв (аукцiонiв) нерухомого майна, що є предметом iпотеки, державна реєстрацiя припинення iпотеки проводиться на пiдставi заяви державного виконавця.
      10. Пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав особи, визначенi у частинi сьомiй цiєї статтi, повиннi повiдомити орган державної реєстрацiї прав, державного реєстратора про наявнiсть встановленої законом заборони на вiдчуження нерухомого майна.
      11. Пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень у паперовiй формi фiзична особа повинна пред'явити документ, що посвiдчує її особу, а у разi подання заяви представником фiзичної чи юридичної особи також - документ, що пiдтверджує його повноваження дiяти вiд iменi таких осiб. У випадках, установлених законом, представник iноземної особи пред'являє документи, легалiзованi в установленому нормативно-правовими актами порядку.
      Пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi на таку заяву накладається електронний цифровий пiдпис заявника.


Процедура припинення юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв за їх рiшенням

      Законом про реєстрацiю встановлено, що юридична особа та фiзична особа-пiдприємець можуть припинятися на загальних засадах (шляхом подання всiх документiв, передбачених для проведення державної реєстрацiї припинення) та за принципом мовчазної згоди (без подання вiдповiдних довiдок з Пенсiйного фонду України та органiв податкової служби).
      Згiдно iз статтею 1 Закону про реєстрацiю принцип мовчазної згоди у сферi державної реєстрацiї - принцип, згiдно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запис про проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, подiлу, приєднання або перетворення або про проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою-пiдприємцем за її рiшенням.
      Виходячи iз зазначеного вище та iнших норм Закону про реєстрацiю подавати державному реєстратору документи для проведення державної реєстрацiї припинення за принципом мовчазної згоди юридична особа має право як у разi прийняття рiшення про припинення засновниками (учасниками) юридичної особи чи уповноваженим ними органом, так i у випадку прийняття такого рiшення судом, а фiзична особа-пiдприємець - лише у разi прийняття рiшення про припинення нею самостiйно.При внесеннi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв запису про рiшення щодо припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи-пiдприємця обов'язково вносяться вiдомостi про строк заявлення кредиторами своїх вимог, а щодо юридичної особи ще й про дату обрання (призначення) лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора).
      Якщо в рiшеннi про припинення юридичної особи не зазначена певна дата обрання (призначення) лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора), то такою датою є дата прийняття рiшення про припинення.
      У випадку припинення юридичної особи строк заявлення кредиторами своїх вимог не може становити менше двох i бiльше шести мiсяцiв (ст. 105 ЦКУ), а фiзичної особи-пiдприємця - менше двох i бiльше трьох мiсяцiв (ст. 501 ЦКУ).
      Зазначений строк вiдраховується з дня опублiкування повiдомлення про рiшення щодо припинення.
      Таке повiдомлення друкується у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї (Бюлетень державної реєстрацiї) протягом десяти робочих днiв з дня внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру (ст. 22 Закону про реєстрацiю).
      Для зручностi заявникiв та державних реєстраторiв iнформацiя про перiодичнiсть видання Бюлетеня державної реєстрацiї розмiщена на сайтi Укрдержреєстру, державного пiдприємства "Iнформацiйно-ресурсний центр", а також в програмному забезпеченнi ведення Єдиного державного реєстру.
      Звертаємо увагу, що державний реєстратор має право залишити без розгляду поданi документи, якщо рiшення про припинення не мiстить вiдомостей про строк заявлення кредиторами своїх вимог або у разi коли такий строк не вiдповiдає закону.
      Одночасно зазначаємо, що згiдно з частиною першою статтi 251 ЦКУ строком є певний перiод у часi, зi спливом якого пов'язана дiя чи подiя, яка має юридичне значення.
      Строк, що визначений мiсяцями, спливає у вiдповiдне число останнього мiсяця строку. Якщо закiнчення строку, визначеного мiсяцем, припадає на такий мiсяць, в якому немає вiдповiдного числа, строк спливає в останнiй день цього мiсяця. Якщо останнiй день строку припадає на вихiдний, святковий або iнший неробочий день, що визначений вiдповiдно до закону в мiсцi вчинення певної дiї, днем закiнчення строку є перший за ним робочий день (стаття 254 ЦКУ).
      Статтею 35 Закону про реєстрацiю встановлено, що вiдомостi про дату публiкацiї повiдомлення, яке мiстить iнформацiю про строк заявлення вимог кредиторiв щодо юридичної особи, що припиняється, надаються органам державної податкової служби, Пенсiйного фонду України не пiзнiше наступного дня з дати публiкацiї такого повiдомлення. Аналогiчна норма мiститься в статтi 47 Закону про реєстрацiю.
      Зазначенi вiдомостi з 06.01.2012 надаються органам державної податкової служби та Пенсiйного фонду України у вiдповiдностi до Порядку взаємодiї суб'єктiв iнформацiйного обмiну щодо надання та використання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Органи податкової служби та Пенсiйного фонду України протягом десяти робочих днiв з дати публiкацiї такого повiдомлення направляють державному реєстратору або повiдомлення про початок проведення позапланової перевiрки, або повiдомлення про неможливiсть проведення такої перевiрки.
      Якщо вiдповiднi органи державної влади зазначають про неможливiсть проведення перевiрки, таке повiдомлення не пiзнiше двох мiсяцiв з дати публiкацiї повiдомлення має бути замiнене або повiдомленням про початок перевiрки, або про наявнiсть заперечень iз зазначенням пiдстав.
      Не пiзнiше десяти робочих днiв з дати, коли вони дiзналися про усунення обставин, якi були пiдставою заперечень проти проведення державної реєстрацiї припинення, зобов'язанi вiдкликати повiдомлення про наявнiсть таких заперечень.
      Частиною четвертою статтi 36 Закону про реєстрацiю встановлено, що у разi якщо пiсля закiнчення процедури припинення, передбаченої законом, але не ранiше закiнчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичнiй особi в установленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсiйного фонду України не наданi довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування або рiшення про вiдмову в їх видачi, голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа не ранiше нiж через десять робочих днiв з дня закiнчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторовi документiв, передбачених частинами першою - третьою статтi 36 цього Закону, за винятком зазначених довiдок, для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї за принципом мовчазної згоди.
      Аналогiчно норма мiститься в статтях 37 та 47 Закону про реєстрацiю.
      Звертаємо увагу, що строк державної реєстрацiї припинення як для юридичних осiб, так i для фiзичних осiб-пiдприємцiв не повинен перевищувати один робочий день з дати надходження документiв для проведення державної реєстрацiї припинення.
      Статтею 22 Закону про реєстрацiю встановлюється плата за публiкацiю повiдомлень у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї в розмiрi трьох неоподаткованих мiнiмумiв доходiв громадян про:
      змiну мiсцезнаходження юридичної особи;
      змiну найменування юридичної особи;
      втрату оригiналiв установчих документiв юридичної особи;
      прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим органом рiшення про видiл.
      Враховуючи зазначене, в пакетi документiв для проведення державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною мiсцезнаходження або найменування юридичної особи, а також для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рiшення щодо видiлу додатково подається документ, що пiдтверджує внесення плати за публiкацiю у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного повiдомлення.


Вимоги до документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень

      1. Текст документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, повинен бути написаний розбiрливо. Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичних осiб та їх мiсце проживання, а також найменування юридичних осiб та їх мiсцезнаходження повиннi бути написанi повнiстю.
      2. Не приймаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень документи з пiдчищеннями або дописками, закресленими словами та iншими не обумовленими в них виправленнями, заповненi олiвцем, а також з пошкодженнями, якi не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст.
      3. Документи, що встановлюють виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно та їх обтяжень i подаються для державної реєстрацiї прав, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим ЗУ "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та iншими нормативно-правовими актами.
       Частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) вiд 04.07.2012
      4. Електроннi документи, поданi для проведення державної реєстрацiї прав, оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису.
      Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть електронних копiй оригiналiв документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, оригiналам таких документiв у паперовiй формi несе особа, яка подає заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi.
       Статтю 17 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) вiд 04.07.2012


Державний реєстратор юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      Вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осбi-пiдприємцiв" державний реєстратор - це посадова особа, яка вiд iменi держави здiйснює державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освiтою за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра або спецiалiста та стажем роботи за фахом на державнiй службi не менше одного року, або стажем роботи в iнших сферах управлiння не менше трьох рокiв. Державний реєстратор має посвiдчення державного реєстратора та власну печатку.
      Державний реєстратор на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi:
      проводить державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      передає органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України повiдомлення та вiдомостi з реєстрацiйних карток про вчинення реєстрацiйних дiй, у тому числi щодо створення або лiквiдацiї вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб;
      формує, веде та забезпечує зберiгання реєстрацiйних справ;
      оформлює та видає виписки, витяги та довiдки з Єдиного державного реєстру;
      проводить державну реєстрацiю змiн до установчих документiв юридичних осiб та державну реєстрацiю змiни iменi або мiсця проживання фiзичних осiб - пiдприємцiв;
      проводить державну реєстрацiю припинення юридичних осiб та державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичними особами - пiдприємцями;
      звертається до суду iз заявою про змiну мети установи у встановленому законом порядку;
      здiйснює оформлення, видачу та засвiдчення юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них;
      вносить до Єдиного державного реєстру вiдомостi про державну реєстрацiю особи на пiдставi рiшення суду;
      здiйснює облiк одержаного ним вiд заявника електронного документа та направляє заявнику пiдтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхiднi реєстрацiйнi дiї у випадках, передбачених Законом, та надсилає заявнику вiдповiдний документ у виглядi електронного документа i на паперовому носiї. У разi наявностi пiдстави для вiдмови у проведеннi державної реєстрацiї заявниковi надсилається вiдповiдне повiдомлення в електроннiй формi;
      повiдомляє правоохороннi органи щодо порушення визначеного законом строку для подання вiдповiдними посадовими особами юридичної особи та фiзичною особою - пiдприємцем державному реєстраторовi рiшень щодо припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;
      проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї та припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.


Державний реєстратор прав на нерухоме майно

      1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освiту, стаж юридичної роботи не менш як два роки, пройшов стажування в органах державної реєстрацiї прав не менше шести мiсяцiв.
      Не можуть бути призначеними на посаду державного реєстратора особи, щодо яких iснують обмеження, передбаченi Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
      2. Державний реєстратор:
      1) встановлює вiдповiднiсть заявлених прав i поданих документiв вимогам законодавства, а також вiдсутнiсть суперечностей мiж заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно, зокрема:
      вiдповiднiсть обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотарiального посвiдчення (у випадках, встановлених законом);
      вiдповiднiсть повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацiю, та сторiн (сторони) правочину, згiдно з яким вiдбувається державна реєстрацiя виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;
      вiдповiднiсть вiдомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрi прав та поданих документах;
      вiдповiднiсть даних про наявнiсть (або вiдсутнiсть) iнформацiї та/або вiдповiдних документiв, що свiдчать про накладення (зняття) заборони (арешту) або iнших обтяжень, що перешкоджають державнiй реєстрацiї прав, у тому числi вiдсутнiсть встановлених законом заборон на вiдчуження нерухомого майна;
      наявнiсть факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договiр (угода) пов'язує можливiсть проведення державної реєстрацiї виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;
      2) приймає рiшення про державну реєстрацiю прав, вiдмову в такiй реєстрацiї, її зупинення, про державну реєстрацiю обтяжень, про скасування запису, погашення запису та внесення змiн до записiв у Державному реєстрi прав;
      3) вiдкриває i закриває роздiли Державного реєстру прав, вносить до них вiдповiднi записи;
      4) веде реєстрацiйнi справи щодо об'єктiв нерухомого майна;
      5) присвоює реєстрацiйний номер об'єкту нерухомого майна пiд час проведення державної реєстрацiї;
      6) видає свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно у випадках, встановлених статтею 18 Закон України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
      7) надає витяги з Державного реєстру прав або вiдмовляє у їх наданнi у випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
      8) у разi потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень;
      9) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Законом та iншими нормативно-правовими актами.
      3. Державний реєстратор не має права приймати рiшення про державну реєстрацiю прав на своє iм'я i вiд свого iменi, на iм'я i вiд iменi свого чоловiка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичiв (батькiв, дiтей, онукiв, дiда, баби, братiв, сестер). У такому разi державна реєстрацiя прав проводиться iншим державним реєстратором органу державної реєстрацiї прав.
      4. Державний реєстратор самостiйно приймає рiшення про державну реєстрацiю прав або вiдмову в такiй реєстрацiї.
      Втручання будь-яких органiв, посадових i службових осiб, громадян та їх об'єднань у дiяльнiсть державного реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрацiї прав, забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.


Iнформацiя про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      Роздiлом II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 01.07.2010 № 2390 "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" щодо спрощення механiзму державної реєстрацiї припинення суб'єктiв господарювання" передбачено створення тимчасових мiжвiдомчих спецiальних комiсiй, за результатами роботи яких вiдомостi про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, зареєстрованих до 1 липня 2004 року, та до 03.03.2012 не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв (далi - Єдиний державний реєстр), будуть включатися до Єдиного державного реєстру з вiдмiткою про те, що свiдоцтва про їх державну реєстрацiю, оформленi з використанням бланкiв старого зразка та виданi до 1 липня 2004 року, вважаються недiйсними.
      Частиною дев'ятою зазначеного Роздiлу встановлено, що порядок утворення, а також завдання та повноваження тимчасових мiжвiдомчих спецiальних комiсiй встановлюються спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї.
      Положення про тимчасовi мiжвiдомчi спецiальнi комiсiї з питань проведення iнвентаризацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв затверджено наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 12.04.2012 № 575/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 13.04.2012 за № 569/20882 (далi - Положення).
      На виконання зазначеного наказу тимчасовi мiжвiдомчi спецiальнi комiсiї створенi та функцiонують в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.
      Згiдно з Положенням до завдань тимчасової мiжвiдомчої спецiальної комiсiї вiдноситься складення узагальненої iнформацiї про невключених юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв та передання її виконавчим комiтетам мiських рад мiст обласного значення, районним, районним у мiстах Києвi та Севастополi державним адмiнiстрацiям за мiсцезнаходженням юридичних осiб та за мiсцем проживання фiзичних осiб-пiдприємцiв для подальшого включення цих вiдомостей державними реєстраторами до Єдиного державного реєстру.
      Включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв здiйснюється державним реєстратором на пiдставi вiдомостей, отриманих вiд тимчасових мiжвiдомчих спецiальних комiсiй, та включає наступнi вiдомостi:
      - щодо юридичної особи - найменування; iдентифiкацiйний код; мiсцезнаходження; дата реєстрацiї; найменування органу реєстрацiї;
      - щодо фiзичної особи-пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi; реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовились вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та мають вiдмiтку в паспортi); мiсце проживання; дата реєстрацiї; найменування органу реєстрацiї.
      Слiд зазначити, що перелiк вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, який повинен мiститися в Єдиному державному реєстрi вiдповiдно до статтi 17 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" (далi - Закон про реєстрацiю), є ширшим за той, що надається тимчасовими мiжвiдомчими спецiальними комiсiями державним реєстраторам для включення до Єдиного державного реєстру.
      У зв'язку iз цим пiсля включення вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв у встановленому порядку, при їх зверненнi до державного реєстратора для проведення будь-яких реєстрацiйних дiй, передбачених Законом про реєстрацiю, або для отримання виписки з Єдиного державного реєстру необхiдно внести до Єдиного державного реєстру вiдомостi, якi повиннi мiститися в ньому, шляхом подання реєстрацiйної картки форма № 16 - для юридичної особи та реєстрацiйної картки форма № 15 - для фiзичної особи-пiдприємця.
      Звертаємо увагу, що за одержання виписки з Єдиного державного реєстру пiд час проведення включення вiдомостей про дiючих юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiвплата не справляється (ч. 10 ст. 21 Закону про реєстрацiю).


Вiдмова у державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень

      1. У державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень може бути вiдмовлено у разi, якщо:
      1) заявлене право, обтяження не пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону;
      2) об'єкт нерухомого майна або бiльша його частина розмiщенi на територiї iншого органу державної реєстрацiї прав;
      3) iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;
      4) поданi документи не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом, або не дають змоги встановити вiдповiднiсть заявлених прав документам, що їх посвiдчують;
      5) заяву про державну реєстрацiю прав, пов'язаних з вiдчуженням нерухомого майна, подано пiсля державної реєстрацiї обтяжень, встановлених щодо цього майна, крiм випадкiв, встановлених частиною дев'ятою статтi 15 цього Закону;
      6) заявлене право вже зареєстровано.
      2. За наявностi пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї оформлюється рiшення за зразком, встановленим Мiнiстерством юстицiї України.
      3. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень з пiдстав, зазначених у пунктi 4 частини першої цiєї статтi, не позбавляє заявника права повторно звернутися iз заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень.
      4. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень з пiдстав, не передбачених цим Законом, заборонена.


Вiдмова у державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень

      1. У державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень може бути вiдмовлено у разi, якщо
      1) заявлене право, обтяження не пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до цього Закону;
      2) об'єкт нерухомого майна або бiльша його частина розмiщенi на територiї iншого органу державної реєстрацiї прав;
      3) iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;
      4) поданi документи не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом, або не дають змоги встановити вiдповiднiсть заявлених прав документам, що їх посвiдчують;
      5) заяву про державну реєстрацiю прав, пов'язаних з вiдчуженням нерухомого майна, подано пiсля державної реєстрацiї обтяжень, встановлених щодо цього майна, крiм випадкiв, встановлених частиною дев'ятою статтi 15 цього Закону;
      6) заявлене право вже зареєстровано.
      2. За наявностi пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї оформлюється рiшення за зразком, встановленим Мiнiстерством юстицiї України.
      3. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень з пiдстав, зазначених у пунктi 4 частини першої цiєї статтi, не позбавляє заявника права повторно звернутися iз заявою за умови усунення перешкод для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень.
      4. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень з пiдстав, не передбачених цим Законом, заборонена.


Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв

      Одним iз важливих елементiв нацiонального iнформацiйного ресурсу України є Єдиний державний реєстр юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, обов'язковiсть створення якого визначено Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв"(далi - Єдиний державний реєстр).
      Єдиний державний реєстр - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, облiку та надання iнформацiї про юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, складається з системи центрального рiвня та автоматизованих робочих мiсць державних реєстраторiв (АРМ), встановлених у 679 органах державної реєстрацiї.
      Створення Єдиного державного реєстру забезпечило:
      - формування iнформацiйного фонду з максимально повних, достовiрних, захищених, оперативно обновлюваних даних про зареєстрованих юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      - передачу даних з Єдиного державного реєстру вiдповiдним органам статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України для постановки на облiк та зняття з облiку юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      - отримання даних у порядку взаємообмiну iнформацiєю вiдомчих реєстрiв органiв статистики, державної податкової служби, Пенсiйного фонду України;
      - оперативну видачу виписок, довiдок, витягiв з Єдиного державного реєстру; сумiснiсть з iншими iнформацiйними системами України.
      Єдиний державний реєстр створюється i ведеться спецiально уповноваженим органом з питань державної реєстрацiї, який є його розпорядником та адмiнiстратором.
      Технiчнi та програмнi засоби ведення Єдиного державного реєстру забезпечують:
      - автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;
      - виконання в повному обсязi функцiй адмiнiстратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналiз даних, актуалiзацiя даних, права доступу тощо);
      - захист даних вiд несанкцiонованого доступу;
      - достовiрнiсть та повноту вiдомостей з реєстрацiйних карток;
      - контроль за проведенням реєстрацiйних дiй;
      - зберiгання вiдомостей про юридичних осiб або фiзичних осiб-пiдприємцiв протягом 75 рокiв з дати внесення запису про припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою-пiдприємцем.
      Єдиний державний реєстр функцiонує з 1 липня 2004 року.


Порядок доступу банкiв до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

      1. Цей Порядок визначає умови та пiдстави доступу банкiв до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав) при здiйсненнi операцiй з iпотеки.
      2. У цьому Порядку пiд термiном "користувач" слiд розумiти банки.
      Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Законi України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та iнших нормативно-правових актах, прийнятих вiдповiдно до нього.
      3. Доступ користувача до Державного реєстру прав надається (припиняється) на пiдставi договору, укладеного мiж таким користувачем та адмiнiстратором Державного реєстру прав.
      4. Користувач при здiйсненнi операцiй з iпотеки користується iнформацiєю про iпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно, що мiститься у Державному реєстрi прав, шляхом здiйснення пошуку вiдповiдних вiдомостей у Державному реєстрi прав.
      За необхiдностi, для потреб користувача, результати такого пошуку можуть бути оформленi у паперовому виглядi.
      5. Пошук вiдомостей про iпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрi прав здiйснюється користувачем за реєстрацiйним номером об'єкта нерухомого майна.
      У разi здiйснення пошуку вiдомостей про iпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно у спецiальному роздiлi Державного реєстру прав використовуються такi iдентифiкатори:
      адреса об'єкта нерухомого майна (для об'єктiв нерухомого майна, розташованих на земельнiй дiлянцi);
      кадастровий номер земельної дiлянки (для земельних дiлянок);
      iдентифiкацiйнi данi фiзичної або юридичної особи (при здiйсненнi пошуку вiдомостей про обтяження речових прав на нерухоме майно).
      Пошук необхiдних вiдомостей у Державному реєстрi прав здiйснюється вiдповiдно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      Перед здiйсненням пошуку вiдомостей про iпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно користувач вносить до Державного реєстру прав вiдомостi про пiдставу користування iнформацiєю з Державного реєстру прав.
      6. Доступ користувача до Державного реєстру прав надається на платнiй основi вiдповiдно до встановлених Мiнiстерством юстицiї України тарифiв згiдно чинного законодавства.
      За пошук вiдомостей у Державному реєстрi прав справляється плата в розмiрi, що встановлюється Мiнiстерством юстицiї України згiдно чинного законодавства.
      7. Користування iнформацiєю про iпотеку та обтяження речових прав на нерухоме майно, що мiститься у Державному реєстрi прав, здiйснюється користувачем виключно при здiйсненнi операцiй з iпотеки.
      Забороняється надавати iншим особам за їх зверненням iнформацiю, отриману вiдповiдно до цього Порядку, крiм випадкiв, встановлених законом.
      Користувач вживає заходiв щодо забезпечення зберiгання, запобiгання несанкцiонованому доступу та поширенню iнформацiї про зареєстрованi речовi права, їх обтяження на об'єкт нерухомого майна, отриманої згiдно з цим Порядком, вiдповiдно до законодавства.


Оголошення
Щодо державних реєстраторiв юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      З 01 липня 2013 року державнi реєстратори юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв передаються вiд виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї вiдповiдно до Закону України вiд 16.10.2012р. № 5461-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо дiяльностi Мiнiстерства юстицiї, Мiнiстерства культури, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв, а також Державного космiчного агентства)" та пункту 8 "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 06.12.2012р. № 5515-17 "Про Державний бюджет України на 2013 рiк". Державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв будуть здiйснювати державнi реєстратори, а саме:
      Томак Ольга Михайлiвна та Якимчук Iрина Володимирiвна, якi є посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Державнi реєстратори юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв знаходяться за адресою м.Червоноград, проспект Шевченка, 14 а.
      Графiк роботи:
      Понедiлок - п'ятниця з 08:45год. до 17:30 год.
      Обiд з 13:00 год. до 13:45 год.
      Прийом громадян:
      Понедiлок з 8:45 год. до 13:00 год;
      Вiвторок з 13:45 год. до 17:30 год;
      Середа з 8:45 год. до 13:00 год;
      Четвер з 13:45 год. до 17:30 год;
      П'ятниця з 8:45 год. до 13:00 год.


Оголошення
Щодо державних реєстраторiв юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв

      З 01 липня 2013 року державнi реєстратори юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв передаються вiд виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї вiдповiдно до Закону України вiд 16.10.2012р. № 5461-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо дiяльностi Мiнiстерства юстицiї, Мiнiстерства культури, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв, а також Державного космiчного агентства)" та пункту 8 "Прикiнцевi положення" Закону України вiд 06.12.2012р. № 5515-17 "Про Державний бюджет України на 2013 рiк". Державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв будуть здiйснювати державнi реєстратори, а саме:
      Томак Ольга Михайлiвна та Якимчук Iрина Володимирiвна, якi є посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.
      Державнi реєстратори юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв знаходяться за адресою м.Червоноград, проспект Шевченка, 14 а.
      Графiк роботи:
      Понедiлок - п'ятниця з 08:45год. до 17:30 год.
      Обiд з 13:00 год. до 13:45 год.
      Прийом громадян:
      Понедiлок з 8:45 год. до 13:00 год;
      Вiвторок з 13:45 год. до 17:30 год;
      Середа з 8:45 год. до 13:00 год;
      Четвер з 13:45 год. до 17:30 год;
      П'ятниця з 8:45 год. до 13:00 год.


Особливостi державної реєстрацiї прав за заявами про державну реєстрацiю в електроннiй формi

      У випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", органовi державної реєстрацiї прав можуть подаватися заяви про державну реєстрацiю в електроннiй формi (далi - заяви в електроннiй формi).
      Заявником пiд час подання заяви в електроннiй формi є державний виконавець та Державний кадастровий реєстратор (далi - кадастровий реєстратор).
      Орган державної реєстрацiї прав приймає заяви в електроннiй формi в порядку черговостi їх надходження, у тому числi вiдповiдних заяв у паперовiй формi, у порядку, передбаченому для заяв у паперовiй формi.
      На пiдтвердження прийняття заяви в електроннiй формi орган державної реєстрацiї прав надає заявниковi картку прийому заяви в електроннiй формi.
      Пiд час подання заяви в електроннiй формi на таку заяву накладається електронний цифровий пiдпис заявника.
      Заявник разом iз заявою в електроннiй формi подає органовi державної реєстрацiї прав визначенi цим Порядком наявнi оригiнали електронних документiв або наявнi електроннi копiї оригiналiв документiв, що виготовленi шляхом сканування таких документiв у паперовiй формi.
      У разi вiдсутностi документа, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крiм випадкiв, передбачених цим Порядком, орган державної реєстрацiї прав повертає заяву в електроннiй формi без реєстрацiї її у базi даних про реєстрацiю заяв i запитiв.
      Рiшення за результатом розгляду заяви в електроннiй формi, а також iншi документи, що виданi, оформленi державним реєстратором пiд час її розгляду вiдповiдно до цього Порядку, державний реєстратор у день прийняття рiшення надає заявниковi в електроннiй формi вiдповiдно до законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису.
      У разi коли за результатом розгляду заяви про державну реєстрацiю, поданої кадастровим реєстратором, державним реєстратором прийнято рiшення про державну реєстрацiю права власностi на земельну дiлянку, орган державної реєстрацiї прав у день прийняття такого рiшення надсилає рекомендованим листом з описом вкладення свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру прав кадастровому реєстраторовi для подальшої їх видачi правонабувачевi земельної дiлянки.
      Заява в електроннiй формi та iншi документи, поданi заявником для проведення державної реєстрацiї прав в електроннiй формi, заявниковi не повертаються.
      Iз заяви та документiв в електроннiй формi державний реєстратор виготовляє копiї в паперовiй формi, якi засвiдчує своїм пiдписом, скрiплює печаткою та долучає до реєстрацiйної або облiкової справи.
      Iншi документи, що виданi, оформленi або отриманi державним реєстратором пiд час проведення державної реєстрацiї прав, долучаються державним реєстратором до реєстрацiйної або облiкової справи вiдповiдно до цього Порядку.


Щодо взаємодiї органiв державної реєстрацiї прав та державної виконавчої служби

      Вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далi - Закон) повноваженнями органу державної реєстрацiї прав є проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень або вiдмови у їх реєстрацiї та надання iнформацiї про зареєстрованi права та їх обтяження в порядку встановленому цим Законом.
      Органи державної виконавчої служби у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень мають право на отримання iнформацiї з ДРП у виглядi iнформацiйної довiдки на пiдставi письмового запиту (встановленої форми, яка визначена Наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.04.2012 року № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") при цьому звiльняються вiд плати за отримання такої довiдки, що передбачено ч.3 ст.28 та ч. 4. ст. 29 Закону.
      Згiдно ст. 28-2 Закону державний виконавець пiд час примусового виконання рiшень вiдповiдно до закону користується iнформацiєю з Державного реєстру прав про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва та обтяження таких прав.
      Державний виконавець пiд час примусового виконання рiшень вiдповiдно до Закону здiйснює пошук у Державному реєстрi прав вiдомостей про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будiвництва та обтяження таких прав i за його результатом формує iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав, яка залишається у виконавчому провадженнi державного виконавця. Державний виконавець пiд час примусового виконання рiшень вiдповiдно до Закону подає до органу державної реєстрацiї прав заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень у паперовiй або електроннiй формi.
      Враховуючи те, що у органiв державної виконавчої служби тимчасово вiдсутня можливiсть доступу до ДРП зазначаємо про необхiднiсть подання заяви про державну реєстрацiю обтяження та запиту на отримання iнформацiйної довiдки державним виконавцем у паперовiй формi.
      Отже для отримання iнформацiйної довiдки вiддiл державної виконавчої служби подає органовi державної реєстрацiї прав письмовий запит, та пред'являє документ що посвiдчує посадову особу органу державної влади(службове посвiдчення). У разi подання заяви уповноваженою особою така особа пред'являє органовi державної реєстрацiї прав, крiм документа, що посвiдчує її особу, документ, що пiдтверджує її повноваження, що визначено у п. 9 Порядку надання iнформацiї з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi - Порядок надання iнформацiї), що затверджений Постановою КМУ вiд 22 червня 2011 року № 703. Iнформацiя з ДРП надається державним реєстратором незалежно вiд мiсця розташування нерухомого майна, що передбачено п. 3 Порядку надання iнформацiї.
      За результатами розгляду запиту державний реєстратор формує iнформацiйну довiдку або приймає рiшення про вiдмову в наданнi iнформацiї з ДРП чи щодо отримання iнформацiї з ДРП за результатом розгляду запиту. Рiшення про вiдмову в наданнi iнформацiї з ДРП надається виключно за наявностi пiдстав вказаних у п. 12 Порядку надання iнформацiї. У разi вiдсутностi вiдомостей у ДРП державний реєстратор використовує реєстрацiйнi данi Реєстру прав власностi на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна та Державного реєстру iпотек вiдповiдно до п. 16 Порядку надання iнформацiї.
      Орган державної реєстрацiї прав у день прийняття запиту видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявниковi iнформацiйну довiдку з ДРП або рiшення про вiдмову в наданнi iнформацiї з ДРП чи щодо отримання iнформацiї з ДРП за результатом розгляду запиту в один iз способiв, що зазначений у запитi вiдповiдно до п.14 Порядку надання iнформацiї.
      Для проведення державної реєстрацiї обтяження вiдповiдно ч.3 ст. 16 Закону разом iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень(встановленої форми, яка визначена Наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.04.2012 року № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") у паперовiй формi подаються оригiнали документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, їх копiї, засвiдченi в установленому порядку.
      У разi подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi подаються оригiнали електронних документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, або електроннi копiї оригiналiв документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, виготовленi шляхом сканування таких документiв у паперовiй формi.
      Державна реєстрацiя обтяжень речових прав проводиться незалежно вiд мiсця розташування об'єкта нерухомого майна, що зазначено п.2 ч. 7 Закону.
      Вимоги до документiв, що подаються для державної реєстрацiї визначенi у ст. 17 Закону, а саме:
      Текст документiв, що подаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, повинен бути написаний розбiрливо. Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичних осiб та їх мiсце проживання, а також найменування юридичних осiб та їх мiсцезнаходження повиннi бути написанi повнiстю.
      Не приймаються для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень документи з пiдчищеннями або дописками, закресленими словами та iншими не обумовленими в них виправленнями, заповненi олiвцем, а також з пошкодженнями, якi не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст. Документи, що встановлюють виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно та їх обтяжень i подаються для державної реєстрацiї прав, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.
      Електроннi документи, поданi для проведення державної реєстрацiї прав, оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису.
      Вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть електронних копiй оригiналiв документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, оригiналам таких документiв у паперовiй формi несе особа, яка подає заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi.
      Вiдповiдно до п. 6 Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою КМУ вiд 22 червня 2011 року № 703 реєстрацiя обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання вiдмови в нiй проводяться у день прийняття заяви про державну реєстрацiю.
      У разi коли пiсля прийняття заяви про державну реєстрацiю, вiдповiдно до якої проводиться державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно, подана заява про державну реєстрацiю, вiдповiдно до якої державнiй реєстрацiї пiдлягає обтяження речового права, iпотека щодо такого майна, державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав на таке майно, надання вiдмови в нiй проводяться у строк, що не перевищує 10 робочих днiв з моменту прийняття заяви про державну реєстрацiю, вiдповiдно до якої проводиться державна реєстрацiя права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно.


Щодо надання довiдок про наявнiсть/вiдсутнiсть нерухомого майна, належного на правi власностi особi, при взяттi її на квартирний облiк

      Вiдповiдно до статтi 34 Житлового кодексу Української РСР (далi - Кодекс) громадяни, якi потребують полiпшення житлових умов, беруться на облiк для одержання жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.
      Громадяни, якi штучно погiршили житловi умови шляхом обмiну займаного примiщення, його псування або руйнування, вiдчуження придатного i достатнього за розмiром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в полiпшеннi житлових умов виникла внаслiдок вилучення жилого примiщення, використовуваного для одержання нетрудових доходiв (стаття 96), не беруться на облiк потребуючих полiпшення житлових умов протягом п'яти рокiв з моменту погiршення житлових умов (стаття 35 Кодексу).
      Порядок проведення облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм у безстрокове користування жилих примiщень у будинках державного i громадського житлового фонду, призначених для постiйного проживання, визначений у Правилах облiку громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, i надання їм жилих примiщень в Українськiй РСР, затверджених постановою Ради Мiнiстрiв УРСР i Укрпрофради вiд 11.12.1984 № 470 (далi - Правила).
      Облiк громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, що мають житловий фонд i ведуть житлове будiвництво або беруть пайову участь у житловому будiвництвi, здiйснюється за мiсцем роботи, а за їх бажанням - також i в виконавчому комiтетi Ради народних депутатiв за мiсцем проживання.
      Нормами пункту 18 Правил визначений перелiк документiв, якi подаються до органiв мiсцевого самоврядування за мiсцем проживання громадян та адмiнiстрацiї пiдприємства, установи, органiзацiї чи органу кооперативної або iншої громадської органiзацiї за мiсцем їх роботи.
      При цьому можуть мати мiсце випадки, коли органи, що ведуть облiк громадян, якi потребують полiпшення житлових умов, в перелiку документiв, необхiдних для взяття на квартирний облiк, зазначають додатково довiдку, яка пiдтверджує наявнiсть/вiдсутнiсть об'єктiв нерухомого майна, належних на правi власностi заявниковi.
      Слiд зазначити, що вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далi - Закон)
      Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав) мiстить вiдомостi про зареєстрованi права i обтяження, суб'єктiв прав, об'єкти нерухомого майна, документи, на пiдставi яких проведено державну реєстрацiю прав. Невiд'ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацiю заяв i запитiв та реєстрацiйнi справи.
      Вiдповiдно до статтi 28 Закону iнформацiя з Державного реєстру прав про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень надається у формi витягу, iнформацiйної довiдки та виписки.
      Iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав на пiдставi письмового запиту мають право отримувати суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи), якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      Тобто перелiк форм надання iнформацiї з Державного реєстру прав є вичерпним та вiдповiдно вiдсутня можливiсть надання будь-яких iнших документiв з вказаного реєстру.
      Крiм цього законодавством у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачено використання державним реєстратором прав на нерухоме майно вiдомостей, що мiстяться у Реєстрi прав власностi на нерухоме майно, Єдиному реєстрi заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна, Державному реєстрi обтяжень рухомого майна та Державному реєстрi iпотек (далi - Реєстри), у тому числi у разi надходження запитiв вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.
      Тобто з 01 сiчня 2013 року вiдомостi про права на нерухоме майно та їх обтяження надаються державним реєстратором з Державного реєстру прав. У разi вiдсутностi у ньому запитуваної iнформацiї, вiдповiднi вiдомостi будуть наданi з Реєстрiв, за наявностi у них запитуваної iнформацiї.Також зазначаємо, що вiдповiдно до частини сьомої статтi 9 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" суб'єкт надання адмiнiстративної послуги не може вимагати вiд суб'єкта звернення документи або iнформацiю, що перебувають у володiннi суб'єкта надання адмiнiстративних послуг або у володiннi державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ або органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння.
      Суб'єкт надання адмiнiстративної послуги отримує вiдповiднi документи або iнформацiю без участi суб'єкта звернення, у тому числi шляхом прямого доступу до iнформацiйних систем або баз даних iнших суб'єктiв надання адмiнiстративних послуг, пiдприємств, установ або органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння (частина восьма статтi 9 вищевказаного Закону).
      Отже, у випадку необхiдностi одержання iнформацiї щодо наявностi/вiдсутностi об'єктiв нерухомого майна, що належать на правi власностi особi, яка подала заяву про взяття на квартирний облiк, органам, уповноваженим на взяття до такого облiку, слiд звертатися до органiв державної реєстрацiї прав за отриманням iнформацiйної довiдки з Державного реєстру прав


Iнформацiя щодо питань, пов'язаних з видачею свiдоцтв про право власностi наймачам житлових примiщень у державному та комунальному житловому фондi

      Вiдповiдно до частини першої статтi 19 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" одним iз документiв, на пiдставi якого проводиться державна реєстрацiя прав, є свiдоцтво про право власностi, видане органами приватизацiї наймачам житлових примiщень у державному та комунальному житловому фондi.
      У зв'язку з цим зазначаємо, що вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду" приватизацiя державного житлового фонду (далi - приватизацiя) - це вiдчуження квартир (будинкiв), житлових примiщень у гуртожитках, призначених для проживання сiмей та одиноких осiб, кiмнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два i бiльше наймачiв, та належних до них господарських споруд i примiщень (пiдвалiв, сараїв i т.iн.) державного житлового фонду на користь громадян України.
      Вiдповiдно до статтi 8 вказаного Закону приватизацiя державного житлового фонду здiйснюється уповноваженими на це органами, створеними мiсцевою державною адмiнiстрацiєю, та органами мiсцевого самоврядування, державними пiдприємствами, органiзацiями, установами, у повному господарському вiданнi або оперативному управлiннi яких знаходиться державний житловий фонд.
      Передача квартир (будинкiв) у власнiсть громадян здiйснюється на пiдставi рiшень вiдповiдних органiв приватизацiї, що приймаються не пiзнiше мiсяця з дня одержання заяви громадянина.
      Пiдготовку та оформлення документiв про передачу у власнiсть громадян квартир (будинкiв), житлових примiщень у гуртожитках може бути покладено на спецiально створюванi органи приватизацiї (агентства, бюро, iншi пiдприємства).
      Передача квартир (будинкiв), житлових примiщень у гуртожитках у власнiсть громадян з доплатою, безоплатно чи з компенсацiєю оформляється свiдоцтвом про право власностi на квартиру (будинок), житлове примiщення у гуртожитку, яке реєструється в органах приватизацiї i не потребує нотарiального посвiдчення.
      Враховуючи наведене, у разi приватизацiї об'єктiв державного та комунального житлового фонду документом, що пiдтверджує виникнення прав на такi об'єкти, є свiдоцтво про право власностi, видане вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю державного житлового фонду", яке i є пiдставою для проведення державної реєстрацiї права власностi на приватизований об'єкт нерухомого майна в органах державної реєстрацiї прав за заявою власника чи уповноваженої особи.


Iнформацiя щодо надання роз'яснення з питань видачi сертифiката на право на земельну дiлянку (пай)

      Вiдповiдно до частини першої статтi 5 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" у Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно реєструються речовi права та їх обтяження на земельнi дiлянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташованi на земельнiй дiлянцi, перемiщення яких неможливе без їх знецiнення та змiни призначення, а саме: пiдприємства як єдинi майновi комплекси, житловi будинки, будiвлi, споруди (їх окремi частини), квартири, житловi та нежитловi примiщення.
      Водночас земельна дiлянка - це частина земної поверхнi з установленими межами, певним мiсцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
      Формування земельної дiлянки полягає у визначеннi земельної дiлянки як об'єкта цивiльних прав. Формування земельної дiлянки передбачає визначення її площi, меж та внесення iнформацiї про неї до Державного земельного кадастру (частини першi статтей 79 та 791 Земельного кодексу України вiдповiдно).
      На вiдмiну вiд земельної дiлянки, земельна частка (пай) є умовною часткою земель, якi належали колективним сiльськогосподарським пiдприємствам, сiльськогосподарським кооперативам, сiльськогосподарським акцiонерним товариствам, розмiр якої визначений в умовних кадастрових гектарах. Мiсцезнаходження та межi такої земельної частки (паю) не визначенi.
      Отже, земельна частка (пай) не є земельною дiлянкою та не вiдноситься до об'єктiв нерухомого майна, речовi права щодо яких пiдлягають державнiй реєстрацiї у порядку, визначеному нормами Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
      Згiдно з частиною першою статтi 2 Закону України "Про порядок видiлення в натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок власниками земельних дiлянок (паїв)" основним документом, що посвiдчує право на земельну частку (пай), є сертифiкат на право на земельну частку (пай), виданий районною (мiською) державною адмiнiстрацiєю.
      Також пунктом 5 Указу Президента України вiд 08.08.1995 № 720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власнiсть сiльськогосподарським пiдприємствам i органiзацiям" передбачено, що видача громадянам сертифiкатiв на право на земельну частку (пай) єдиного в Українi зразка та їх реєстрацiя провадяться вiдповiдною районною державною адмiнiстрацiєю.
      Вiдповiдно до абзацу першого роздiлу IХ "Перехiднi положення" Закону України "Про оренду землi" громадяни - власники сертифiкатiв на право на земельну частку (пай) до видiлення їм у натурi (на мiсцевостi) земельних дiлянок мають право укладати договори оренди земель сiльськогосподарського призначення, мiсце розташування яких визначається з урахуванням вимог рацiональної органiзацiї територiї i компактностi землекористування, вiдповiдно до цих сертифiкатiв з дотриманням вимог цього Закону.
      Пунктом 2 Порядку реєстрацiї договорiв оренди земельної частки (паю), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24. 01.2000 № 119, встановлено, що реєстрацiя договорiв оренди проводиться виконавчим комiтетом сiльської, селищної, мiської ради за мiсцем розташування земельної частки (паю).


Щодо реєстрацiї оренди земельних дiлянок

      Вiдповiдно до ст. 4 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далi - майно) обов'язковiй державнiй реєстрацiї пiдлягають речовi права та обтяження на нерухоме майно, розмiщене на територiї України, що належить фiзичним та юридичним особам, державi в особi органiв, уповноважених управляти державним майном, iноземцям та особам без громадянства, iноземним юридичним особам, мiжнародним органiзацiям, iноземним державам, а також територiальним громадам в особi органiв мiсцевого самоврядування, а саме: 1) право власностi на нерухоме майно; 2) право володiння; право користування (сервiтут); право користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис); право забудови земельної дiлянки (суперфiцiй); право господарського вiдання; право оперативного управлiння; право постiйного користування та право оренди земельної дiлянки; право користування (найму, оренди) будiвлею або iншими капiтальними спорудами, їх окремими частинами; iпотека; довiрче управлiння майном; 3) iншi речовi права вiдповiдно до закону; 4) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та iншi обтяження.
      Речовi права на нерухоме майно, зазначенi в пунктах 2 i 3 частини першої цiєї статтi, є похiдними i реєструються пiсля державної реєстрацiї права власностi на таке майно.
      Вiдповiдно до п.5-2 ст. 24 Закону у державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень може бути вiдмовлено у разi, якщо заяву про державну реєстрацiю речових прав, похiдних вiд права власностi, подано за вiдсутностi державної реєстрацiї права власностi, крiм випадкiв, установлених частиною дев'ятою статтi 15 цього Закону.
      Вiдповiдно до ст. 792 Цивiльного кодексу України за договором найму (оренди) земельної дiлянки наймодавець зобов'язується передати наймачевi земельну дiлянку на встановлений договором строк у володiння та користування за плату.
      Згiдно з п. 3 ст. 93 Земельного кодексу не пiдлягають передачi в оренду земельнi дiлянки, штучно створенi у межах прибережної захисної смуги чи смуги вiдведення, на землях лiсогосподарського призначення та природно-заповiдного фонду, що перебувають у прибережнiй захиснiй смузi водних об'єктiв, або на земельних дiлянках дна водних об'єктiв.
      Звертаємо увагу, що вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про оренду землi" вiд 06.10.1998 № 161-XIV договiр оренди землi укладається у письмовiй формi i за бажанням однiєї iз сторiн може бути посвiдчений нотарiально.
      Слiд вiдмiтити також, що враховуючи вимоги ст. 15 Закону України "Про оренду землi" iстотними умовами договору оренди землi є:
      - об'єкт оренди (кадастровий номер, мiсце розташування та розмiр земельної дiлянки);
      - строк дiї договору оренди;
      - орендна плата iз зазначенням її розмiру, iндексацiї, форм платежу, строкiв, порядку її внесення i перегляду та вiдповiдальностi за її несплату;
      - умови використання та цiльове призначення земельної дiлянки, яка передається в оренду;
      - умови збереження стану об'єкта оренди;
      - умови i строки передачi земельної дiлянки орендарю;
      - умови повернення земельної дiлянки орендодавцевi;
      - iснуючi обмеження (обтяження) щодо використання земельної дiлянки;
      - визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;
      - вiдповiдальнiсть сторiн;
      - умови передачi у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної дiлянки.
      Вiдсутнiсть у договорi оренди землi однiєї з iстотних умов, передбачених цiєю статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є пiдставою для вiдмови в державнiй реєстрацiї договору оренди, а також для визнання договору недiйсним вiдповiдно до закону.
      Невiд'ємною частиною договору оренди землi є:
      - план або схема земельної дiлянки, яка передається в оренду;
      - кадастровий план земельної дiлянки з вiдображенням обмежень (обтяжень) у її використаннi та встановлених земельних сервiтутiв;
      - акт визначення меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi);
      - акт приймання-передачi об'єкта оренди;
      - проект вiдведення земельної дiлянки у разi його розроблення згiдно iз законом.
      Вiдповiдно до п.1 ст.16 Закону України "Про оренду землi" укладення договору оренди земельної дiлянки iз земель приватної власностi здiйснюється за згодою орендодавця та особи, яка згiдно iз законом вправi набувати право оренди на таку земельну дiлянку.
      Згiдно положень цивiльного законодавства, iнтереси орендодавця можуть бути представленi представником.
      Вiдповiдно до ст.244 ЦКУ представництво, яке _рунтується на договорi, може здiйснюватися за довiренiстю. Довiренiстю є письмовий документ, що видається однiєю особою iншiй особi для представництва перед третiми особами. Довiренiсть на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють(довiрителем), безпосередньо третiй особi.
      Враховуючи положення Закону України "Про нотарiат" вiд 02.09.1993 № 3425-XII довiренiсть повинна бути нотарiально посвiдчена.
      Вiдповiдно до ст.40 Закону України " Про нотарiат" до нотарiально посвiдчених довiреностей прирiвнюється довiреностi осiб, якi проживають у населених пунктах, де немає нотарiусiв, посвiдченi уповноваженою на це посадовою особою органу мiсцевого самоврядування, крiм довiреностей на право розпорядження нерухомим майном, довiреностi на управлiння i розпорядження корпоративними правами та довiреностей на користування та розпорядження транспортними засобами.
      Враховуючи вищевказане, посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування не вправi посвiчувати довiреностi про представництво iнтересiв власника земельної дiлянки щодо передачi такої земельної дiлянки в оренду.


Щодо надання роз'яснення стосовно порядку засвiдчення копiй документiв

      Частиною третьою статтi 16 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далi - Закон) визначено, що разом iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень у паперовiй формi подаються оригiнали документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав та їх обтяжень, їх копiї, засвiдченi в установленому порядку.
      Згiдно з частиною третьою статтi 17 Закону документи, що встановлюють виникнення, перехiд, припинення прав на нерухоме майно та їх обтяжень i подаються для державної реєстрацiї прав, повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.
      Вiдповiдно до пункту 10 Порядку державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2011 № 703 (далi - Порядок), заявник разом iз заявою про державну реєстрацiю подає органовi державної реєстрацiї прав, нотарiусовi необхiднi для такої реєстрацiї документи, визначенi Порядком, їх копiї, документ, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документ про сплату державного мита.
      Згiдно з пунктом 5 Порядку документи, що подаються для проведення державної реєстрацiї прав, взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна, повиннi вiдповiдати вимогам, що встановленi законом, Порядком та iншими нормативно-правовими актами.
      При цьому, вiдповiдно до пункту 1 частини другої статтi 9 Закону державний реєстратор прав на нерухоме майно (далi - державний реєстратор) встановлює вiдповiднiсть заявлених прав i поданих документiв вимогам законодавства та вiдповiдно до пункту 4 частини першої статтi 24 Закону вiдмовляє у державнiй реєстрацiї прав якщо поданi документи не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом, або не дають змоги встановити вiдповiднiсть заявлених прав документам, що їх посвiдчують.
      Тобто, законодавством у сферi державної реєстрацiї прав встановлено необхiднiсть подання копiї документiв, необхiдних для державної реєстрацiї прав, засвiдченi в установленому порядку. Законодавство України виокремлює рiзнi механiзми засвiдчення копiй документiв, а саме:
      1. Згiдно з статтею 75 Закону України "Про нотарiат" нотарiуси, посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, якi вчиняють нотарiальнi дiї, засвiдчують вiрнiсть копiй документiв, виданих пiдприємствами, установами i органiзацiями за умови, що цi документи не суперечать законовi, мають юридичне значення i засвiдчення вiрностi їх копiй не заборонено законом.
      Вiрнiсть копiї документа, виданого громадянином, засвiдчується у тих випадках, коли справжнiсть пiдпису громадянина на оригiналi цього документа засвiдчена нотарiусом або посадовою особою органу мiсцевого самоврядування чи пiдприємством, установою, органiзацiєю за мiсцем роботи, навчання, проживання чи лiкування громадянина;
      2. Вiдповiдно до пункту 77 Типової iнструкцiї з дiловодства у центральних органах виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011 № 1242 (далi - Типова iнструкцiя), напис про засвiдчення документа складається iз слiв "Згiдно з оригiналом", найменування посади, особистого пiдпису особи, яка засвiдчує копiю, її iнiцiалiв (iнiцiалу iменi) та прiзвища, дати засвiдчення копiї i проставляється нижче реквiзиту документа "Пiдпис".
      Напис про засвiдчення копiї скрiплюється печаткою iз зазначенням на нiй найменування вiдповiдної установи (без зображення герба) або печаткою структурного пiдроздiлу (служби дiловодства, служби кадрiв, бухгалтерiї тощо) установи.
      Пунктом 76 Типової iнструкцiї визначено, що установа може засвiдчувати копiї лише тих документiв, що створюються в нiй, а також у випадках, передбачених в абзацi другому цього пункту. Копiя документа виготовляється i видається тiльки з дозволу керiвника установи, його заступникiв або керiвника структурного пiдроздiлу.
      У разi пiдготовки документiв для надання судовим органам, пiд час вирiшення питань щодо прийняття громадян на роботу, навчання, засвiдчення їх трудових, житлових та iнших прав у взаємовiдносинах з установою, а також пiд час формування особових справ працiвникiв установа може виготовляти копiї документiв, виданих iншими установами (копiї дипломiв, свiдоцтв про одержання освiти тощо) (абзац другий цього пункту).
      Вiдмiтка "Копiя" проставляється на лицьовому боцi у верхньому правому кутку першого аркуша документа.
      3. Посвiдчення документа керiвником пiдприємства, установи, органiзацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Нацiонального стандарту України "Вимоги до оформлювання документiв" ДСТУ 4163-2003, затвердженого наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 07.04.2003 № 55, так завiряти документи слiд iз зазначенням назви посади, особистого пiдпису особи, яка засвiдчує копiю, її iнiцiалiв та прiзвища, з вiдмiткою "Згiдно з оригiналом", засвiдченою печаткою, дати засвiдчення копiї;
      4. У свою чергу, законодавство не мiстить вимог у разi, коли фiзичною особою здiйснюється засвiдчення копiї документа, який "стосується" цiєї особи, а тому виходячи iз загальних положень щодо засвiдчення копiй документiв, на таких копiях проставляється особистий пiдпис особи, яка засвiдчує копiю, її iнiцiали та прiзвище, з вiдмiткою "Згiдно з оригiналом", дата засвiдчення копiї.
      Таким чином, для цiлей проведення державної реєстрацiї прав до копiй документiв, засвiдчених в установленому порядку, слiд вiдносити копiї документiв, засвiдченi як нотарiусом або посадовою особою органу мiсцевого самоврядування, так i уповноваженою особою органу державної влади, пiдприємства, установи, органiзацiї (для юридичних осiб) або фiзичною особою (для фiзичних осiб), якi подають такий документ.


До вiдома громадян

      На виконання доручення реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у Львiвськiй областi № 02.2-10/587 вiд 02.04.2013р., реєстрацiйна служба Червоноградського мiського управлiння юстицiї повiдомляє, що середа - день для розгляду заяв (звернень) громадян, якi надiйшли до державного реєстратора без здiйснення прийому громадян.

Начальник реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї М.С.Моцак

Перелiк iнформацiйних довiдок та виписок, якi надаються з Державного реєстру прав

      Перелiк iнформацiйних довiдок, якi надаються з Державного реєстру прав, визначений у п. 50 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згiдно з цим пунктом, з Державного реєстру прав надаються такi iнформацiйнi довiдки:
      1) iнформацiйна довiдка, яка надається щодо запитуваного суб'єкта. Вона мiстить iнформацiю про державну реєстрацiю права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта на дату та час її формування;
      2) iнформацiйна довiдка, яка надається щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна. Мiстить iнформацiю про державну реєстрацiю права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного об'єкта нерухомого майна на дату та час її формування.
      3) iнформацiйна довiдка про вiдсутнiсть iнформацiї у державному реєстрi прав. У разi вiдсутностi у Державному реєстрi прав вiдомостей про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує iнформацiйну довiдку про вiдсутнiсть вiдомостей про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування. Проте у разi потреби заявник має право отримати iнформацiйну довiдку, яка мiстить деталiзовану iнформацiю про виникнення, перехiд та припинення права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесенi змiни до вiдповiдних записiв Державного реєстру прав. Хто має право на отримання iнформацiйних довiдок. Як встановлено пунктом 3 коментованої статтi, iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав на пiдставi письмового запиту мають право отримувати суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи), якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом. Тому у запитi про надання iнформацiйної довiдки зазначенi органи влади (посадовi особи) повиннi зазначати, у зв'язку з здiйсненням яких повноважень цi органи влади звертаються з клопотанням про надання iнформацiйної довiдки та з посиланням на вiдповiднi норми закону та iнших нормативно-правових актiв, якими на вiдповiдним органам влади наданi такi повноваження. Адже вiдповiдно до пункту 4 коментованої статтi, орган державної реєстрацiї прав повинен вiдмовити в наданнi витягу та iнформацiйної довiдки, якщо заявник вiдповiдно до закону не має права на отримання такої iнформацiї.
      Перелiк виписок, якi надаються з Державного реєстру прав, встановлений у п. 53 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вiн включає два види виписок:
      1) виписка, яка надається власнику нерухомого майна;
      2) виписка, яка надається особi, що має речовi права на нерухоме майно. Виписка, яка надається власнику нерухомого майна, мiстить iнформацiю про отримання вiдомостей з Державного реєстру прав про державну реєстрацiю права власностi на нерухоме майно, яке належить такiй особi, iнших речових прав на таке нерухоме майно, обтяження таких прав на дату та час її формування. А виписка, яка надається особi, що має речовi права на нерухоме майно, мiстить актуальну iнформацiю про отримання вiдомостей з Державного реєстру прав про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно, яке належить такiй особi, обтяження таких прав на дату та час її формування;
      3) виписка про вiдсутнiсть iнформацiї про надання iнформацiї з Державного реєстру прав. У разi вiдсутностi у Державному реєстрi прав iнформацiї про отримання вiдомостей з Державного реєстру прав про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує виписку про вiдсутнiсть iнформацiї про отримання вiдомостей з Державного реєстру прав про зареєстрованi речовi права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.


Щодо державної реєстрацiї права спiльної власностi на нерухоме майно

      Згiдно з частинами першою та другою статтi 355 Цивiльного кодексу України майно, що є у власностi двох або бiльше осiб (спiввласникiв), належить їм на правi спiльної власностi (спiльне майно).
      Майно може належати особам на правi спiльної часткової або на правi спiльної сумiсної власностi.
      При цьому, вiдповiдно до статтей 356 та 368 вказаного Кодексу власнiсть двох чи бiльше осiб iз визначенням часток кожного з них у правi власностi є спiльною частковою власнiстю. Спiльна власнiсть двох або бiльше осiб без визначення часток кожного з них у правi власностi є спiльною сумiсною власнiстю.
      Частинами сьомою та чотирнадцятою статтi 16 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далi - Закон) державна реєстрацiя речових прав на нерухоме майно (далi - державна реєстрацiя прав) проводиться на пiдставi заяви власника, iншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених цим Законом.
      Форма i вимоги до заповнення заяв та запитiв, що подаються до органу державної реєстрацiї прав, а також форма i вимоги до оформлення рiшень, що приймаються у зв'язку з проведенням державної реєстрацiї прав, взяттям на облiк безхазяйного нерухомого майна та наданням iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав), установлюються вiдповiдно до законодавства.
      Наказом Мiнiстерства юстицiї вiд 17.04.2012 № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 20.04.2012 за № 590/20903, затверджено форму заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (щодо права власностi), додатка до заяв та вимоги до заповнення заяв у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
      Слiд вiдмiтити, що законодавство у сферi державної реєстрацiї прав та програмне забезпечення Державного реєстру прав дозволяє отримувати заяви як вiд усiх спiввласникiв одночасно, так i вiд кожного iз спiввласникiв окремо, крiм випадкiв проведення державної реєстрацiї права спiльної часткової власностi з видачею свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно, а також проведення державної реєстрацiї права спiльної сумiсної власностi.
      Тобто, якщо частка спiввласника у спiльнiй власностi визначена, то такий спiввласник має право подати як самостiйно заяву про державну реєстрацiю прав щодо своєї частки у правi спiльної власностi, так i спiльно з iншими спiввласниками заяву про державну реєстрацiю прав щодо спiльної власностi.
      У випадку, коли спiввласником подається заява про державну реєстрацiю прав щодо своєї частки у правi спiльної власностi, державна реєстрацiя прав проводиться виключно щодо вiдповiдної частки, тобто запис до Державного реєстру прав вноситься щодо частки у правi спiльної часткової власностi. При цьому така державна реєстрацiя прав може бути проведена i з вiдкриттям роздiлу Державного реєстру прав на об'єкт нерухомого майна, що перебуває у спiльнiй власностi. В подальшому, при проведеннi державної реєстрацiї прав за заявами iнших спiввласникiв такого об'єкта нерухомого майна, новий роздiл Державного реєстру прав не вiдкривається, а до iснуючого роздiлу вносяться записи щодо iнших часток у правi спiльної часткової власностi.
      В iншому випадку, коли заява про державну реєстрацiї прав подається щодо спiльної власностi в цiлому, така державна реєстрацiя прав може бути проведена як за заявою, поданою усiма спiввласниками, тобто з заповненням додатку встановленої форми, так i за заявою, поданою уповноваженою особою таких спiввласникiв (у тому числi такою уповноваженою особою може бути один iз спiввласникiв).
      Звертаємо увагу, що в результатi розгляду заяв про державну реєстрацiю прав як щодо частки у правi спiльної власностi, так i щодо спiльної власностi в цiлому надається один примiрник витягу з Державного реєстру прав, а також у випадках, передбачених Законом, один примiрник свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно. При цьому, справляється один платiж як щодо державного мита, так i щодо надання витягу з Державного реєстру прав.
      Звiсно ж, що у випадку подання кожним iз спiввласникiв окремої заяви про державну реєстрацiю прав щодо своєї частки у правi спiльної власностi справляння державного мита, а також плати за надання витягу з Державного реєстру прав здiйснюватиметься кожним iз таких спiввласникiв об'єкта нерухомого майна, що подає заяву.


Щодо питань, пов'язаних з проведенням державної реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно, яке входить до складу спадщини

      Згiдно зi статтею 182 Цивiльного кодексу України (далi - Кодекс) право власностi та iншi речовi права на нерухомi речi, обтяження цих прав, їх виникнення, перехiд i припинення пiдлягають державнiй реєстрацiї.
      Вiдповiдно до статтi 3 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далi - Закон) державна реєстрацiя прав є обов'язковою. Iнформацiя про права на нерухоме майно та їх обтяження пiдлягає внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав).
      Права на нерухоме майно та їх обтяження, якi пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до Закону, виникають з моменту такої реєстрацiї
      Права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до набрання чинностi Законом, визнаються дiйсними у разi вiдсутностi їх державної реєстрацiї, передбаченої Законом, за умов якщо реєстрацiя прав та їх обтяжень була проведена вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх виникнення, або якщо на момент виникнення прав та їх обтяжень дiяло законодавство, що не передбачало обов'язкової реєстрацiї таких прав та їх обтяжень.
      При цьому нормами статтi 3 Закону передбачено, що будь-якi правочини щодо нерухомого майна (вiдчуження, управлiння, iпотека тощо) вчиняються, якщо право власностi чи iнше речове право на таке майно зареєстровано згiдно з вимогами Закону, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.
      Також Законом визначено, що державна реєстрацiя прав власностi, реєстрацiя яких проведена вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх виникнення, пiд час вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва проводиться нотарiусом, яким вчиняється така дiя.
      Державна реєстрацiя прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва проводиться нотарiусом, яким вчинено таку дiю.
      Вiдповiдно до статтi 16 Закону державна реєстрацiя прав проводиться на пiдставi заяви власника, iншого правонабувача, сторони правочину, за яким виникло право, уповноваженої ними особи або державного кадастрового реєстратора у випадках, передбачених Законом.
      Згiдно iз статтею 25 Кодексу здатнiсть мати цивiльнi права та обов'язки (цивiльну правоздатнiсть) мають усi фiзичнi особи. Цивiльна правоздатнiсть фiзичної особи виникає у момент її народження i припиняється у момент її смертi.
      Цивiльну дiєздатнiсть має фiзична особа, яка усвiдомлює значення своїх дiй та може керувати ними. Цивiльною дiєздатнiстю фiзичної особи є її здатнiсть своїми дiями набувати для себе цивiльних прав i самостiйно їх здiйснювати, а також здатнiсть своїми дiями створювати для себе цивiльнi обов'язки, самостiйно їх виконувати та нести вiдповiдальнiсть у разi їх невиконання (стаття 30 Кодексу).
      Враховуючи наведене, у разi смертi власника об'єктiв нерухомого майна, реєстрацiя прав на якi проведена вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент їх виникнення, вчинення такої нотарiальної дiї як видача свiдоцтва про право на спадщину проводиться без державної реєстрацiї таких прав за померлим власником у Державному реєстрi прав.
      Законодавство у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачає можливiсть використання нотарiусом як спецiальним суб'єктом, на якого покладаються функцiї державного реєстратора прав на нерухоме майно, даних Реєстру прав власностi на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна, Державного реєстру iпотек, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далi разом - Реєстри).
      Проте, при вчиненнi такої нотарiальної дiї як "видача свiдоцтва про право на спадщину" нотарiус не матиме доступу до даних Реєстрiв i вiдповiдно не зможе отримати необхiдну йому iнформацiю щодо об'єкта нерухомого майна з них.
      У зв'язку з цим зазначаємо, що вiдповiдно до частини третьої статтi 28 Закону iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав на пiдставi письмового запиту мають право отримувати суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи), якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      Згiдно зi статтею 1 Закону України "Про нотарiат" нотарiат в Українi - це система органiв i посадових осiб, на якi покладено обов'язок посвiдчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти iншi нотарiальнi дiї, передбаченi цим Законом, з метою надання їм юридичної вiрогiдностi.
      У разi коли при розглядi запиту про надання iнформацiї з Державного реєстру прав у формi iнформацiйної довiдки за вiдсутностi вiдомостей у Державному реєстрi прав встановлено наявнiсть записiв про державну реєстрацiю права власностi або iншого речового права на нерухоме майно в Реєстрi прав власностi на нерухоме майно та/або про обтяження речових прав на нерухоме майно в Реєстрах, державний реєстратор на пiдставi прийнятого рiшення щодо отримання iнформацiї з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту формує iнформацiйну довiдку з Реєстру прав власностi на нерухоме майно та/або витяг з Єдиного реєстру заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна та/або витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та/або iнформацiйну довiдку з Державного реєстру iпотек у двох примiрниках.
      Отже, у випадку необхiдностi одержання нотарiусом iнформацiї щодо зареєстрованих прав та обтяжень на об'єкти нерухомого майна, що входять до складу спадщини, та права на якi зареєстрованi вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент виникнення вказаних прав та обтяжень, йому слiд звертатися до органу державної реєстрацiї прав за отриманням iнформацiйної довiдки з Державного реєстру прав.


Щодо надання iнформацiйної довiдки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

      Згiдно статтi 19 Конституцiї України органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю та законами України.
      Статтею 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" передбачено, що iнформацiя з Державного реєстру прав надається у формi витягу, iнформацiйної довiдки та виписки. Iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав на пiдставi письмового запиту мають право отримувати суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи), якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      Згiдно з частиною чотирнадцятою статтi 16 вказаного Закону форма i вимоги до заповнення заяв та запитiв, що подаються до органу державної реєстрацiї прав, а також форма i вимоги до оформлення рiшень, що приймаються у зв'язку з проведенням державної реєстрацiї прав, взяттям на облiк безхазяйного нерухомого майна та наданням iнформацiї з Державного реєстру прав, установлюються вiдповiдно до законодавства.
      Надання iнформацiї з Державного реєстру прав, у тому числi у формi iнформацiйної довiдки, здiйснюється згiдно з Порядком, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2011 № 703 (далi - Порядок).
      Так, вiдповiдно до пункту 7 Порядку для отримання iнформацiї з Державного реєстру прав особа, зазначена у статтi 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", подає органовi державної реєстрацiї прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мiн'юст.
      Наказом Мiнiстерства юстицiї вiд 17.04.2012 № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 20.04.2012 за № 590/20903, затверджено форми та вимоги до заповнення заяв (запитiв) у сферi державної реєстрацiї прав.
      Враховуючи наведене законодавством у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено порядок отримання iнформацiї з Державного реєстру прав, у тому числi й в частинi подання заяв (запитiв) встановленої форми.
      У свою чергу, пунктом 9 Порядку встановлено, що пiд час подання заяви (запиту) заявник пред'являє органовi державної реєстрацiї прав документ, що посвiдчує його особу. При цьому документом, що посвiдчує посадову особу органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування, є службове посвiдчення.
      Таким чином, у разi подання запиту встановленої форми на отримання iнформацiї з Державного реєстру прав особисто запитувач пред'являє органовi державної реєстрацiї прав документ, що посвiдчує його особу. У разi подання такого запиту шляхом його надiслання органовi державної реєстрацiї прав супровiдний лист оформлюється на бланку встановленої форми вiдповiдно до вимог законодавства iз зазначенням законних пiдстав для отримання iнформацiї.


Графiк роботи iнформацiйно-консультативної групи реєстрацiйної служби Червоноградського мiського управлiння юстицiї

Щодо державної реєстрацiї припинення обтяження речових прав на нерухоме майно

      Вiдповiдно до частини восьмої статтi 16 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрацiя обтяжень проводиться на пiдставi заяви органу або посадової особи, якими встановлено обтяження, особи, в iнтересах якої встановлено обтяження, уповноваженої ними особи.
      Пунктом 7 Порядку про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2011 № 703 (далi - Порядок) визначено, що для проведення державної реєстрацiї прав заявник подає органовi державної реєстрацiї прав, нотарiусовi заяву про державну реєстрацiю, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мiн'юст.
      Вiдповiдно до пункту 66 Порядку, у разi проведення державної реєстрацiї обтяжень речових прав на нерухоме майно заiнтересованою особою є орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування або їх посадовi особи, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, а також особа, в iнтересах якої встановлено обтяження (обтяжувач).
      У свою чергу, державнiй реєстрацiї прав пiдлягає як виникнення, перехiд, так i припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно.
      Таким чином, у разi виникнення чи переходу обтяжень речових прав на нерухоме майно заiнтересованою особою є особа, якою встановлено обтяження, або особа, в iнтересах якої встановлено обтяження. У разi припинення обтяження речових прав на нерухоме майно заiнтересованою особою є особа, якою припинено обтяження, або особою, в iнтересах якої припинено таке обтяження.
      Наказом Мiнiстерства юстицiї вiд 17.04.2012 № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї 20.04.2012 за № 590/20903, затверджено форми та вимоги до заповнення заяв (запитiв) у сферi державної реєстрацiї прав.
      Враховуючи наведене, законодавством у сферi державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено порядок державної реєстрацiї припинення обтяження речових прав на нерухоме майно, у тому числi й в частинi подання заяви встановленої форми.
      У свою чергу, пунктом 9 Порядку встановлено, що пiд час подання заяви (запиту) заявник пред'являє органовi державної реєстрацiї прав документ, що посвiдчує його особу. При цьому документом, що посвiдчує посадову особу органу державної влади або органу мiсцевого самоврядування, є службове посвiдчення.
      Таким чином, у разi подання заiнтересованою особою особисто заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень встановленої форми вона пред'являє органовi державної реєстрацiї прав документ, що посвiдчує її особу. У разi подання такої заяви шляхом її надiслання органовi державної реєстрацiї прав супровiдний лист оформлюється на бланку встановленої форми вiдповiдно до вимог законодавства.


Плата за проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, внесення змiн до записiв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

      Вiдповiдно до статтi 29 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", за проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень справляється державне мито.
      Законом України "Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито" щодо ставок за проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно вiд 20.11.2012 р. № 5508-VI, передбачено, що за державну реєстрацiю права власностi на нерухоме майно справлятиметься державне мито в розмiрi 7 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, що на сьогоднi становить 119 гривень. За державну реєстрацiю iншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно передбачається стягнення державного мита в розмiрi 3 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, що на сьогоднi становить 51 гривню.
      Державне мито за реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень сплачується до моменту подання заяви про реєстрацiю, оскiльки вiдповiдно до пункту 10 Порядку державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2011 р. N 703, заявник разом iз заявою про державну реєстрацiю подає органовi державної реєстрацiї прав документ про сплату державного мита. Державне мито зараховується до Державного бюджету України i не повертається заявнику навiть якщо йому вiдмовлено у державнiй реєстрацiї прав та їх обтяжень.
      Вiд сплати державного мита звiльняються:
      - органи державної влади (посадовi особи) - за державну реєстрацiю обтяження права на нерухоме майно;
      - органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування - за державну реєстрацiю права власностi держави, територiальної громади на земельнi дiлянки, яке виникло вiдповiдно до закону (ст. 4 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито").
      Крiм того, вiд сплати державного мита звiльняються i iншi особи, визначенi у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито". Це громадяни, вiднесенi до 1 i 2 категорiй постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи; громадяни, вiднесенi до 3 категорiї постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, - якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв; громадяни, вiднесенi до 4 категорiї потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що за станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв; iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи; iнвалiди I та II групи тощо.
      У вищевказаних випадках заявники не повиннi подавати разом iз заявою про реєстрацiю документ, що пiдтверджує сплату державного мита.
      Крiм сплати державного мита, особа, що звертається iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень, має сплатити за надання iнформацiї з Державного реєстру прав (витягiв, iнформацiйних довiдок, виписок) та за внесення змiн до записiв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числi виправлення технiчної помилки, допущеної не з вини державного реєстратора. Така плата стягується окремо в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Вiд сплати за отримання iнформацiйної довiдки звiльняються суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи).
      Вiд сплати за надання витягу iз Державного реєстру прав при здiйсненнi державної реєстрацiї обтяжень речових прав на нерухоме майно звiльняються органи державної влади (посадовi особи).


Документи, що пiдтверджують перехiд емфiтевзису на нерухоме майно, є:

      1) укладений в установленому законом порядку договiр, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого пiдлягають державнiй реєстрацiї, або речове право на нерухоме майно, чи його дублiкат. До таких договорiв, зокрема, вiдноситься договiр про купiвлю або оренду емфiтевзису, укладений мiж користувачем та третьою особою або iнший договiр за яким емфiтевзис переходить до третiх осiб;
      2) свiдоцтво про право на спадщину, видане нотарiусом або консульською установою України, чи його дублiкат. Якщо умови договору з якого виник емфiтевзис не забороняють користувачу передавати його iншим особам в порядку спадкування, таке свiдоцтво буде посвiдчувати виникнення емфiтевзиса у спадкоємцiв користувача;
      3) емфiтевзис може переходити вiд однiєї особи до iншої в порядку правонаступництва у випадку перетворення, об'єднання, приєднання, видiлу або подiлу юридичних осiб. Документом, який пiдтверджує перехiд емфiтевзису вiд одного суб'єкта господарювання до iншого буде:
      3.1) у разi злиття, приєднання або перетворення юридичної особи - передавальний акт, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рiшення про злиття, приєднання або перетворення юридичної особи, та документ, що пiдтверджує факт передачi майна, щодо якого встановлено емфiтевзис юридичнiй особi;
      3.2) у разi подiлу юридичної особи або видiлу з неї нової юридичної особи - розподiльчий баланс, затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рiшення про подiл юридичної особи або видiл з неї нової юридичної особи, та документ, що пiдтверджує факт передачi майна, щодо якого встановлено емфiтевзис юридичнiй особi;
      4) емфiтевзис може бути внесено засновником пiдприємства до статутного (складеного) капiталу (статутного фонду) юридичної особи нерухомого майна. Документ, який пiдтверджує перехiд емфiтевзису до юридичної особи буде акт приймання-передачi об'єкта нерухомого майна, щодо якого у засновника iснує емфiтевзис або iнший документ, що пiдтверджує факт передачi такого майна до статутного (складеного) капiталу (статутного фонду) юридичної особи;
      5) у разi лiквiдацiї юридичної особи документом, що посвiдчує емфiтевзис є лiквiдацiйний баланс, який затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, що прийняв рiшення про лiквiдацiю юридичної особи, та договiр, укладений мiж такими особами, про розподiл мiж ними нерухомого майна та речових прав на нього або рiшення вiдповiдного органу щодо подальшого використання такого майна;
      6) якщо емфiтевзис переходить вiд однiєї особи до iншої у зв'язку з передачею речових прав на нерухоме майно фiзичним та юридичним особам, що вийшли iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи за рiшенням учасникiв або органу, уповноваженого на це установчими документами, перехiд емфiтевзису в такому разi може посвiдчуватися рiшенням уповноваженого на це установчими документами органу юридичної особи про передачу емфiтевзиса фiзичнiй або юридичнiй особi, що вийшла iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи, а також документом що пiдтверджує факт передачi такого майна фiзичнiй або юридичнiй особi, що вийшла iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи;
      7) iншi документи, що пiдтверджують перехiд емфiтевзису.


Основнi документи, що подаються для проведення державної реєстрацiї емфiтевзису

      Вiдповiдно до статтi 407 ЦК України право користування чужою земельною дiлянкою встановлюється договором мiж власником земельної дiлянки i особою, яка виявила бажання користуватися цiєю земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (далi - землекористувач).
      Право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) може вiдчужуватися i передаватися у порядку спадкування, крiм випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.
      Право користування земельною дiлянкою державної або комунальної власностi для сiльськогосподарських потреб не може бути вiдчужено її землекористувачем iншим особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу.
      Перелiк документiв щодо реєстрацiї емфiтевзису:
      - заява встановленої форми, яка визначена наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.04.2012 № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
      - документ, що посвiдчує особу заявника (пред'являється), копiя надається;
      - документ, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
      - документ про сплату державного мита (крiм випадкiв, коли особа звiльнена вiд сплати державного мита);
      - документи, що пiдтверджують виникнення, перехiд або припинення емфiтевзису;
      - витяг з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку (у разi, коли в документi, що пiдтверджує виникнення, перехiд або речового права на нерухоме майно, вiдсутнi вiдомостi про кадастровий номер земельної дiлянки);
      - у разi подання заяви заiнтересованою особою особисто така особа, крiм документа, що посвiдчує її особу, подає копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв (крiм випадкiв, коли фiзична особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України);
      - у разi подання заяви уповноваженою особою така особа, крiм документа, що посвiдчує її особу, подає копiю документа, що пiдтверджує її повноваження;
      - у разi подання заяви уповноваженою особою, яка дiє вiд iменi фiзичної особи, така особа також подає копiю документа, що посвiдчує особу, яку вона представляє, та копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку такої фiзичної особи. (У разi коли фiзична особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України, уповноважена особа подає органовi державної реєстрацiї прав копiю документа, що посвiдчує особу, яку вона представляє).


ДОКУМЕНТИ, НЕОБХIДНI ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ПРАВА ВЛАСНОСТI НА НЕРУХОМЕ МАЙНО БЕЗ ВИДАЧI СВIДОЦТВА ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТI

      Правом власностi є право особи на рiч (майно), яке вона здiйснює вiдповiдно до закону за своєю волею, незалежно вiд волi iнших осiб (частина перша статтi 316 ЦК України).
      1. Документи, що подаються для проведення державної реєстрацiї права власностi:
      - заява встановленої форми, яка визначена наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.04.2012 № 595/5 "Про впорядкування вiдносин, пов'язаних iз державною реєстрацiєю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
      - документ, що посвiдчує особу заявника (пред'являється), копiя надається;
      - документ, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
      - документ про сплату державного мита (крiм випадкiв, коли особа звiльнена вiд сплати державного мита);
      - документи, що пiдтверджують виникнення, перехiд або припинення права власностi на нерухоме майно (див. стор.5);
      - у разi подання заяви заiнтересованою особою особисто така особа, крiм документа, що посвiдчує її особу, подає копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв (крiм випадкiв, коли фiзична особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України);
      - у разi подання заяви уповноваженою особою така особа, крiм документа, що посвiдчує її особу, пред'являє оригiнал та подає копiю документа, що пiдтверджує її повноваження (див. стор. 3);
      - у разi подання заяви уповноваженою особою, яка дiє вiд iменi фiзичної особи, така особа також подає копiю документа, що посвiдчує особу, яку вона представляє, та копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку такої фiзичної особи. (У разi коли фiзична особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України, уповноважена особа подає органовi державної реєстрацiї прав копiю документа, що посвiдчує особу, яку вона представляє).
      2. Додатковi до основного пакету документи:
      2.1. Якщо нерухоме майно перебуває в iпотецi або податковiй заставi, заявник також подає документ, що пiдтверджує факт надання згоди iпотекодержателем або органом державної податкової служби на вiдчуження або iнше визначення юридичної долi нерухомого майна, яке перебуває в iпотецi або податковiй заставi.
      2.2. Для проведення державної реєстрацiї права власностi на нерухоме майно на пiдставi договору, вiдповiдно до якого право власностi або iнше речове право на нерухоме майно набувається у зв'язку з настанням або ненастанням певної подiї, заявник також подає документ, що пiдтверджує факт настання або ненастання такої подiї.
      2.3. Для проведення державної реєстрацiї права власностi на пiдставi рiшення про передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власнiсть чи з комунальної у державну власнiсть або з приватної у державну чи комунальну власнiсть заявник також подає:
      2.3.1. рiшення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання згоди на передачу об'єкта нерухомого майна з державної у комунальну власнiсть чи з комунальної у державну власнiсть або з приватної у державну чи комунальну власнiсть;
      2.3.2. акт приймання-передачi об'єкта нерухомого майна, вiдповiдно до якого оформлено передачу такого майна з державної у комунальну власнiсть чи з комунальної у державну власнiсть або з приватної у державну чи комунальну власнiсть.
      2.4. Для проведення державної реєстрацiї права власностi та iнших речових прав на земельну дiлянку заявник також подає витяг з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку (у разi, коли в документi, що пiдтверджує виникнення, перехiд або припинення права власностi або iнших речових прав на нерухоме майно, вiдсутнi вiдомостi про кадастровий номер земельної дiлянки).
      2.5. Для проведення державної реєстрацiї права власностi на пiдставi договору iпотеки, що мiстить застереження про задоволення вимог iпотекодержателя, заявник також подає:
      2.5.1. завiрену в установленому порядку копiю письмової вимоги про усунення порушень, надiслану iпотекодержателем iпотекодавцевi та боржниковi, якщо вiн є вiдмiнним вiд iпотекодавця, в якiй зазначається стислий змiст порушеного зобов'язання, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менше нiж 30-денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет iпотеки у разi невиконання такої вимоги;
      2.5.2. документ, що пiдтверджує сплив 30-денного строку з моменту отримання iпотекодавцем та боржником, якщо вiн є вiдмiнним вiд iпотекодавця, письмової вимоги iпотекодержателя, якщо бiльш тривалий строк не вказано у надiсланiй iпотекодержателем iпотекодавцевi та боржниковi, якщо вiн є вiдмiнним вiд iпотекодавця, письмовiй вимозi;
      2.5.3. звiт про оцiнку предмета iпотеки, складений пiсля спливу строку, що зазначений у письмовiй вимозi, надiсланiй iпотекодержателем iпотекодавцевi та боржниковi, якщо вiн є вiдмiнним вiд iпотекодавця;
      2.5.4. витяг з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку (у разi, коли предметом iпотеки є земельна дiлянка та в документах, що пiдтверджують виникнення, перехiд та припинення права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно, вiдсутнi вiдомостi про її кадастровий номер);
      2.5.5. заставну (у разi, коли iпотечним договором передбачено її видачу).
      2.6. Для проведення державної реєстрацiї права власностi на споруду (примiщення) для розмiщення дипломатичних представництв, консульських установ та мiжнародних мiжурядових органiзацiй заявник також вiдповiдну ноту Мiнiстерства закордонних справ України, а для розмiщення мiжнародних неурядових та iноземних органiзацiй - лист Генеральної дирекцiї з обслуговування iноземних представництв, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласної та Севастопольської мiської держадмiнiстрацiї.


Документи, що пiдтверджують виникнення права користування чужим майном (сервiтуту):

      1). укладений в установленому законом порядку договiр, предметом якого є нерухоме майно, речовi права щодо якого пiдлягають державнiй реєстрацiї чи його дублiкат, зокрема, договiр про встановлення сервiтуту (особистого або земельного);
      2). у разi коли право користування чужим майном (сервiтут) виникає на пiдставi заповiту, то заявником, крiм основного пакету документiв для державної реєстрацiї права користування чужим майном (сервiтуту) подається також один з таких документiв:
      - свiдоцтво про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя в разi смертi одного з подружжя, видане нотарiусом або консульською установою України, чи його дублiкат;
      - свiдоцтво про право на спадщину, видане нотарiусом або консульською установою України, чи його дублiкат;
      - заповiт, яким встановлено сервiтут на нерухоме майно.
      3). рiшення суду про встановлення сервiтуту;
      4). ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди, яка встановлює сервiтут;
      5). закон, реквiзити якого передаються заявником реєстратору разом iз заявою та iншими документами;
      6). iншi документи, що пiдтверджують виникнення сервiтуту.


Документи, що пiдтверджують припинення права користування чужим майном (сервiтуту) є:

      1) документ, який пiдтверджує факт настання обставини, з якою умови договору чи закону пов'язують припинення сервiтуту або договору взагалi, наприклад завершення строку договору, якщо умови договору або закон не передбачає його автоматичну пролонгацiю на той самий строк, заява про вiдмову вiд сервiтуту тощо;
      2) рiшення суду про визнання договору або iншого правочину з якого виник сервiтут недiйсним, рiшення суду про скасування сервiтуту тощо;
      3) документом, який пiдтверджує викуп або примусове вiдчуження земельних дiлянок, що перебувають в приватнiй власностi, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на них розмiщенi, з мотивiв суспiльної необхiдностi, якщо щодо такого майна було встановлено сервiтут, є договiр купiвлi-продажу або договiр мiни, укладений за участю користувача об'єкту нерухомого майна або рiшення суду про примусове вiдчуження земельної дiлянки, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на нiй розмiщенi;
      4) свiдоцтво про смерть фiзичної особи або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, яка пiдтверджує факт лiквiдацiї юридичної особи - користувача;
      5) договiр або iнший документ згiдно з яким користувач набуває право власностi на земельну дiлянку або iнше нерухоме майно щодо якого у нього iснує сервiтут;
      6) документ, що пiдтверджує факт невикористання земельної дiлянки для забудови протягом трьох рокiв пiдряд. До таких документiв, зокрема, можна вiднести рiшення суду, яким пiдтверджено факти невикористання;
      7) технiчний паспорт;
      8) iншi документи, що пiдтверджують припинення сервiтуту.


Окремi аспекти права користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю)

      1. Власник земельної дiлянки має право надати її в користування iншiй особi для будiвництва промислових, побутових, соцiально-культурних, житлових та iнших споруд i будiвель (суперфiцiй).
      При цьому, мета використання земельної дiлянки повинна узгоджуватися iз передбаченими у державному земельному кадастрi вiдомостями про цiльове призначення земельної дiлянки. Адже використання земельної дiлянки не за цiльовим призначенням згiдно з статтею 141 Земельного кодексу України є однiєю з пiдстав припинення права користування земельною дiлянкою.
      2. Право користування чужою земельною дiлянкою для забудови може бути встановлено на визначений або на невизначений строк.
      Винятком є строк користування земельною дiлянкою державної чи комунальної власностi для забудови, який не може перевищувати 50 рокiв (стаття 413 Кодексу, частина четверта статтi 1021 Земельного кодексу України).
      3. Вiдповiдно до статтi 413 Кодексу право користування земельною дiлянкою, наданою для забудови, може вiдчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування, крiм випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.
      Право користування земельною дiлянкою державної або комунальної власностi для забудови не може бути вiдчужено її землекористувачем iншим особам (крiм випадкiв переходу права власностi на будiвлi та споруди, що розмiщенi на такiй земельнiй дiлянцi), внесено до статутного фонду, передано у заставу.
      З огляду на вказане, у випадку внесення до статутного капiталу будiвлi (споруди), розташованої на земельнiй дiлянцi державної або комунальної власностi, до юридичної особи переходить право власностi на таке нерухоме майно, а не речове право (суперфiцiй).
      4. Перехiд права власностi на земельну дiлянку до iншої особи не впливає на обсяг права власника будiвлi (споруди) щодо користування земельною дiлянкою (стаття 414 Кодексу).
      Так, законодавством гарантується право розпорядження земельною дiлянкою, обтяженої суперфiцiєм, її власником, якщо це, зокрема, не суперечить договору про встановлення права користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) та не впливає на обсяг прав землекористувача.
      Землекористувач має право власностi на будiвлi (споруди), спорудженi на земельнiй дiлянцi, переданiй йому для забудови.
      Особа, до якої перейшло право власностi на будiвлi (споруди), набуває право користування земельною дiлянкою на тих же умовах i в тому ж обсязi, що й попереднiй власник будiвлi (споруди) (статтi 414 та 415 Кодексу).
      Не зважаючи на те, що в даному випадку законодавством передбачено "автоматичний" перехiд право користування земельною дiлянкою, проте з метою юридичного закрiплення вiдповiдних прав нового землекористувача на земельну дiлянку доцiльним є внесення вiдповiдних змiн у договiр про встановлення права користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) в частинi змiни особи-землекористувача.
      5. Пiдстави припинення права користування земельною дiлянкою для забудови визначенi статтею 416 Кодексу та частиною шостою статтi 1021 Земельного кодексу України.
      Хоча законодавством не передбачено можливостi встановлення права користування земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) на пiдставi рiшення суду, однак припинення цього права можливе за рiшенням суду в iнших випадках, встановлених законом. Такi випадки можуть бути подiбними до пiдстав припинення права користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис).


Порядок проведення державної реєстрацiї права користування чужим майном

      1. Державна реєстрацiя права користування чужим майном (сервiтуту), права користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзису) та права користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiю) здiйснюється шляхом внесення в установленому порядку вiдповiдного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далi - Державний реєстр прав).
      Як вже зазначалося, вищевказанi речовi права на нерухоме майно є похiдними вiд права власностi, а тому їх державна реєстрацiя проводиться пiсля державної реєстрацiї права власностi на таке майно.
      2. Державна реєстрацiя iнших речових прав на нерухоме майно, вiдмiнних вiд права власностi, проводиться за заявочним принципом.
      Заява про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень подається до органу державної реєстрацiї прав у паперовiй або електроннiй формi у випадках, передбачених цим Законом.
      Якщо об'єкт нерухомого майна розмiщений у межах територiї, на якiй дiють два i бiльше органiв державної реєстрацiї прав, заява про державну реєстрацiю прав подається до одного з таких органiв на вибiр заявника (частини перша, друга статтi 16 Закону).
      3. Керуючись пунктами 25 та 26 Порядку слiд зазначити, що у разi проведення державної реєстрацiї iнших речових прав на нерухоме майно, вiдмiнних вiд права власностi, заiнтересованою особою є правонабувач (правонабувачi), сторона (сторони) правочину, вiдповiдно до якого виникло таке речове право.
      Для проведення державної реєстрацiї права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно необхiдними документами є документи, що пiдтверджують виникнення, перехiд або припинення права власностi та iнших речових прав на нерухоме майно та iншi документи, визначенi Порядком.
      До документiв, що пiдтверджують вiдповiдно виникнення, перехiд та припинення права користування чужим майном (сервiтут), права користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) та права користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) вiдносяться, зокрема:
      укладений в установленому законом порядку договiр, предметом якого є речове право на нерухоме майно, чи його дублiкат;
      свiдоцтво про право на спадщину, видане нотарiусом або консульською установою України, чи його дублiкат;
      рiшення суду, що набрало законної сили, щодо iнших речових прав на нерухоме майно;
      заповiт, яким встановлено сервiтут на нерухоме майно;
      закон, яким встановлено сервiтут на нерухоме майно.
      При цьому, враховуючи пiдпункт 16 пункту 27 Порядку, перелiк документiв, що пiдтверджує виникнення, перехiд та припинення права користування чужим майном не є вичерпним.
      4. З набранням чинностi з 1 сiчня 2013 року Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо розмежування земель державної та комунальної власностi" землi державної та комунальної власностi в Українi вважаються розмежованими.
      Державна реєстрацiя права держави чи територiальної громади на земельнi дiлянки, здiйснюється на пiдставi заяви органiв, якi згiдно iз статтею 122 Земельного кодексу України передають земельнi дiлянки у власнiсть або у користування, до якої додається витяг з Державного земельного кадастру про вiдповiдну земельну дiлянку.
      5. Для проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно на пiдставi договору, вiдповiдно до якого речове право на нерухоме майно набувається у зв'язку з настанням або ненастанням певної подiї, заявник додатково повинен надати документ, що пiдтверджує факт настання або ненастання такої подiї.
      Для проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в iпотецi або податковiй заставi, заявник подає документ, що пiдтверджує факт надання згоди iпотекодержателем або органом державної податкової служби на визначення юридичної долi нерухомого майна, яке перебуває в iпотецi або податковiй заставi.
      6. За результатами розгляду заяви про державну реєстрацiю та документiв, необхiдних для її проведення, державний реєстратор прав на нерухоме майно (далi - державний реєстратор) приймає рiшення про державну реєстрацiю iншого речового права на нерухоме майно, вiдмiнного вiд права власностi, або рiшення про вiдмову в такiй реєстрацiї.
      Державний реєстратор на пiдставi прийнятого рiшення про державну реєстрацiю прав вносить записи до Державного реєстру прав.
      7. Пунктом 22 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2011 року № 1141, визначено якi вiдомостi державний реєстратор вносить до запису про iншi речовi права та суб'єкта цих прав у разi проведення державної реєстрацiї виникнення iнших речових прав на нерухоме майно, вiдмiнних вiд права власностi.
      8. Пiсля внесення записiв до Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примiрниках, один з яких державний реєстратор долучає до реєстрацiйної справи.
      9. За результатами проведення державної реєстрацiї прав користування чужим майном згiдно зi статтею 281 Закону орган державної реєстрацiї прав надає органу, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, iнформацiю, зокрема про державну реєстрацiю права користування земельною дiлянкою (земельний сервiтут), права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), права забудови земельної дiлянки (суперфiцiй).
      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2012 року № 118 затверджено Порядок надання iнформацiї про зареєстрованi земельнi дiлянки органу державної реєстрацiї прав та про зареєстрованi речовi права на земельнi дiлянки органу, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, пунктами 11 та 12 якого передбачено, що орган державної реєстрацiї прав надає органу, що здiйснює ведення Державного земельного кадастру, iнформацiю про зареєстрованi права, що мiститься в Державному реєстрi прав, зокрема про державну реєстрацiю права користування (сервiтут) земельною дiлянкою, права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), права забудови земельної дiлянки (суперфiцiй).
      У разi проведення державної реєстрацiї iншого речового права на земельну дiлянку зазначаються також вiдомостi про вид речового права та строк його дiї (ознаку безстроковостi).
      Iнформацiя про зареєстрованi права надається одночасно з проведенням державної реєстрацiї, зокрема права користування (сервiтут) земельною дiлянкою, права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис), права забудови земельної дiлянки (суперфiцiй).
      10. Як вже зазначалося, право користування чужою земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзис) та право користування чужою земельною дiлянкою для забудови (суперфiцiй) можуть вiдчужуватися або передаватися землекористувачем у порядку спадкування.
      Пiд час проведення державної реєстрацiї переходу iнших речових прав на нерухоме майно, вiдмiнних вiд права власностi, державний реєстратор до вiдкритого роздiлу Державного реєстру прав вносить вiдомостi, передбаченi пунктом 22 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      11. Припинення права користування (сервiтуту), права користування земельною дiлянкою для сiльськогосподарських потреб (емфiтевзису), права забудови земельної дiлянки (суперфiцiю) пiдлягає державнiй реєстрацiї в Державному реєстрi прав у встановленому законодавством порядку.
      Iз заявою про державну реєстрацiю припинення права користування на нерухоме майно до державного реєстратора може звернутися як правонабувач нерухомого майна, так i власник такого майна.
      Пiд час проведення державної реєстрацiї припинення iншого речового права на нерухоме майно, вiдмiнного вiд права власностi, в установлених законом або договором випадках орган державної реєстрацiї прав, нотарiус в день прийняття державним реєстратором рiшення про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень надсилає власниковi нерухомого майна (у разi, коли заяву про державну реєстрацiю подано правонабувачем) чи правонабувачевi нерухомого майна (у разi, коли заяву про державну реєстрацiю подано власником) письмове повiдомлення про проведення державної реєстрацiї припинення такого речового права.
      Пiд час проведення державної реєстрацiї припинення iнших речових прав на нерухоме майно, вiдмiнного вiд права власностi, державний реєстратор вносить до вiдповiдного запису Державного реєстру прав вiдомостi, передбаченi пунктом 32 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      12. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрацiї прав у разi скасування на пiдставi рiшення суду рiшення державного реєстратора про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень.
      Для внесення записiв про скасування державної реєстрацiї прав державний реєстратор вносить до вiдповiдного роздiлу Державного реєстру прав вiдомостi, перелiк яких визначено пунктом 41 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      У результатi внесення записiв про скасування державної реєстрацiї прав у вiдповiдному роздiлi Державного реєстру прав державний реєстратор робить вiдмiтку про скасування державної реєстрацiї прав.
      У разi коли внесення записiв про скасування державної реєстрацiї прав здiйснюється щодо державної реєстрацiї переходу чи припинення речових прав державний реєстратор робить вiдмiтку про скасування державної реєстрацiї прав та поновлює записи про речовi права на нерухоме майно, обтяжень таких прав, що iснували до проведення державної реєстрацiї прав.
      У разi коли внесення записiв про скасування державної реєстрацiї прав здiйснюється щодо державної реєстрацiї прав на об'єкт нерухомого майна, який подiлено чи частку з якого видiлено, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднано, державний реєстратор робить вiдмiтку про скасування державної реєстрацiї прав та вiдкриває закритий (закритi) роздiл (роздiли) Державного реєстру прав та вiдповiдну (вiдповiднi) реєстрацiйну (реєстрацiйнi) справу (справи) на пiдставi прийнятого ним рiшення про вiдкриття закритого роздiлу Державного реєстру прав та реєстрацiйної справи.
      13. Державний реєстратор скасовує запис державної реєстрацiї прав у разi скасування на пiдставi рiшення суду рiшення державного реєстратора про внесення змiн до запису Державного реєстру прав, державний реєстратор вносить до вiдповiдного роздiлу Державного реєстру прав вiдомостi, перелiк яких визначено пунктом 42 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разi скасування на пiдставi рiшення суду рiшення державного реєстратора про взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна або про внесення змiн до запису Державного реєстру прав.
      У результатi скасування на пiдставi рiшення суду рiшення державного реєстратора, державний реєстратор поновлює записи, якi iснували до внесення змiн до вiдповiдного запису.


Проведення державної реєстрацiї права власностi на об'єкти незавершеного будiвництва

      На пiдставi прийнятого в установленому порядку рiшення про державну реєстрацiю прав щодо об'єкта незавершеного будiвництва, державний реєстратор прав на нерухоме майно (далi - державний реєстратор) вiдкриває роздiл у Державному реєстрi прав, реєстрацiйну справу та присвоює реєстрацiйний номер такому об'єкту (пункти 17 та 72 Порядку).
      З метою проведення державної реєстрацiї виникнення права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва державний реєстратор вносить до запису Державного реєстру прав наступнi вiдомостi щодо такого об'єкту:
      - технiчну характеристику об'єкта незавершеного будiвництва;
      - мiсце розташування об'єкта незавершеного будiвництва (як правило, зазначається будiвельна адреса, яка присвоюється для iдентифiкацiї об'єкта нерухомого майна на перiод будiвництва);
      - реєстрацiйний номер земельної дiлянки, на якiй розташований об'єкт незавершеного будiвництва;
      - пiдстава для внесення запису:
      -- назва рiшення;
      -- дата формування рiшення;
      -- iндексний номер рiшення;
      - прiзвище, iм'я та по батьковi державного реєстратора;
      - найменування органу державної реєстрацiї прав або найменування нотарiальної контори, назва нотарiального округу.
      Пiсля проведення державної реєстрацiї права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав.
      Зважаючи на особливий правовий статус об'єкта незавершеного будiвництва, свiдоцтво про право власностi на об'єкт незавершеного будiвництва не видається.
      У разi здiйснення наступних операцiй з об'єктом незавершеного будiвництва, новий власник такого об'єкта стає новим замовником подальшого здiйснення такого будiвництва. Для проведення державної реєстрацiї права власностi на такий об'єкт, новий власник подає документи, що визначенi Цивiльним кодексом України та Порядком для проведення державної реєстрацiї права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва.
      Пiсля завершення будiвництва об'єкта незавершеного будiвництва та прийняття в установлених законодавством випадках його в експлуатацiю, право власностi на новостворений об'єкт нерухомого майна пiдлягає державнiй реєстрацiї. У разi якщо право власностi на об'єкт незавершеного будiвництва було зареєстровано вiдповiдно до вимог Порядку, державний реєстратор не вiдкриває новий роздiл Державного реєстру прав та реєстрацiйну справу на такий новостворений об'єкт нерухомого майна.


Документи, на пiдставi яких проводиться державна реєстрацiя права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва

      Державна реєстрацiя прав на об'єкт незавершеного будiвництва, проводиться у порядку, встановленому для державної реєстрацiї прав щодо нерухомого майна, право власностi на яке заявлено вперше, з урахуванням особливостей, визначених Порядком державної реєстрацiї прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2011 № 703 (далi - Порядок).
      Так, державна реєстрацiя права власностi на об'єкт незавершеного будiвництва проводиться за наявностi державної реєстрацiї речового права на земельну дiлянку, на якiй розташований такий об'єкт, за заiнтересованою особою, яка здiйснює його будiвництво (пункт 72 Порядку).
      Заявник пiд час подання заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (далi - заява про державну реєстрацiю) пред'являє документ, що посвiдчує його особу, та подає копiю реєстрацiйного номеру облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв (далi - реєстрацiйний номер облiкової картки платника податку), крiм випадкiв, коли фiзична особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України.
      У разi подання заяви уповноваженою особою, яка дiє вiд iменi фiзичної особи, така особа пред'являє документ, що посвiдчує його особу та документ, що пiдтверджує його повноваження, та подає копiю документа, що посвiдчує особу, яку вона представляє, та копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку такої фiзичної особи, крiм випадкiв, коли фiзична особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України.
      У разi подання заяви уповноваженою особою, яка дiє вiд iменi юридичної особи, така особа пред'являє документ, що посвiдчує його особу та документ, що пiдтверджує його повноваження.
      До заяви про державну реєстрацiю заявником подаються наступнi документи:
      1) документ, що посвiдчує речове право на земельну дiлянку ;
      2) витяг з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку (у разi, коли в документi, що посвiдчує речове право на земельну дiлянку, вiдсутнi вiдомостi про її кадастровий номер);
      3) документ, що вiдповiдно до законодавства надає право на виконання будiвельних робiт;
      4) технiчний паспорт на об'єкт незавершеного будiвництва, що формується за результатами проведеної технiчної iнвентаризацiї;
      5) документ про сплату державного мита (крiм випадкiв звiльнення вiд сплати державного мита) ;
      6) документ, що пiдтверджує плату за видачу витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      Якщо вiдповiдно до законодавства право на виконання будiвельних робiт виникає з моменту повiдомлення уповноважених органiв, заявник, крiм документiв, що зазначенi у пунктi 74 цього Порядку, подає копiю документа, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджує факт повiдомлення.
      Якщо об'єкт незавершеного будiвництва належить на правi власностi двом або бiльше особам, в заявi про державну реєстрацiю вказується вид спiльної власностi.
      За Цивiльним кодексом України майно може належати особам на правi спiльної часткової або на правi спiльної сумiсної власностi (частина друга статтi 355).
      При домовленостi спiввласникiв щодо розмiру часток у правi спiльної власностi на об'єкт незавершеного будiвництва, такими особами подається договiр про визначення часток.


"Державна реєстрацiя права власностi на новостворений житловий будинок"

      Державна реєстрацiя права власностi на новостворений житловий будинок проводиться реєстрацiйною службою за мiсцезнаходженням такого будинку.
      Документи, якi необхiдно подати для проведення державної реєстрацiї прав:
      -заява про державну реєстрацiю;
      -копiя документу, що посвiдчує особу заявника;
      -копiя реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв (крiм випадкiв, коли особа через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України);
      -документ, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
      -документ про сплату державного мита (крiм випадкiв, коли особа звiльнена вiд сплати державного мита);
      -технiчний паспорт на житловий будинок;
      -документ, що посвiдчує речове право на земельну дiлянку*;
      -витяг з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку (у разi, коли в документi, що посвiдчує речове право на земельну дiлянку, вiдсутнi вiдомостi про її кадастровий номер);
      -документ, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї, державним будiвельним нормам, стандартам i правилам**;
      -документ, що пiдтверджує присвоєння об'єкту нерухомого майна адреси;
       Документи, що посвiдчують право на земельну дiлянку передбаченi статтею 126 ЗК України:
      1) право власностi на земельну дiлянку посвiдчується державним актом;
      2) право власностi на земельну дiлянку, набуту у власнiсть iз земель приватної власностi без змiни її меж, цiльового призначення, посвiдчується:
      - цивiльно-правовою угодою щодо вiдчуження земельної дiлянки, укладеною в порядку, встановленому законом, у разi набуття права власностi на земельну дiлянку за такою угодою;
      - свiдоцтвом про право на спадщину;
      3) право постiйного користування земельною дiлянкою посвiдчується державним актом на право постiйного користування земельною дiлянкою.
      Документи, що вiдповiдно до вимог законодавства засвiдчують вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї, державним будiвельним нормам, стандартам i правилам:
      Вiдповiдно до пунктiв 2, 3 Порядку прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2011 № 461, прийняття в експлуатацiю об'єктiв, що належать до I - III категорiї складностi, та об'єктiв, будiвництво яких здiйснено на пiдставi будiвельного паспорта, проводиться шляхом реєстрацiї Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю та її територiальними органами (далi - Iнспекцiя) поданої замовником декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї. Прийняття в експлуатацiю об'єктiв, що належать до IV i V категорiї складностi, здiйснюється на пiдставi акта готовностi об'єкта до експлуатацiї шляхом видачi Iнспекцiєю сертифiката.


"Документи, необхiднi для проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно"

      Для проведення державної реєстрацiї прав особа обов'язково подає:
      -заяву встановленої форми;
      -копiю документа, що посвiдчує особу заявника (паспорт громадянина України, посвiдка на проживання особи, яка мешкає в Українi, нацiональний, дипломатичний чи службовий паспорт iноземця або документ, що його замiняє);
      -копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв (iдентифiкацiйний код) (крiм випадкiв, коли особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України);
      -документ, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанцiя);
      -документ про сплату державного мита (квитанцiя) (крiм випадкiв, коли особа звiльнена вiд сплати державного мита);
      -документи, що пiдтверджують виникнення, перехiд або припинення права власностi на нерухоме майно (договiр купiвлi-продажу, дарування, рiшення суду, свiдоцтво тощо);
      Якщо документи подає представник власника, користувача додатково до вище перелiчених документiв подаються:
      -копiя документа, що пiдтверджує повноваження представника (копiя довiреностi або iншого документа, що посвiдчує вiдносини представництва);
      -копiю документа, що посвiдчує особу власника, користувача (паспорт громадянина України, посвiдка на проживання особи, яка мешкає в Українi, нацiональний, дипломатичний чи службовий паспорт iноземця або документ, що його замiняє);
      -копiю реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв власника, користувача (iдентифiкацiйний код) (крiм випадкiв, коли особа через свої релiгiйнi переконання вiдмовляється вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податку, офiцiйно повiдомила про це вiдповiднi органи державної влади та має вiдмiтку в паспортi громадянина України);
      У результатi прийняття заяви про державну реєстрацiю заявнику видається карта прийому вiдповiдної заяви.
      Картка прийому заяви про державну реєстрацiю мiстить вiдомостi про дату i час подачi заяви, її реєстрацiйний номер, а також перелiк документiв, якi подавалися заявником.
      У ходi розгляду заяви про державну реєстрацiю державний реєстратор, нотарiус встановлює наявнiсть обставин, що перешкоджають проведенню державної реєстрацiї прав, за наявностi яких приймає рiшення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю, рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав або рiшення про вiдмову в проведеннi реєстрацiї прав про що обов'язково повiдомляє заявника в письмовiй формi.
      Якщо ж реєстрацiю буде проведено, то заявник зможе отримати необхiднi документи у встановлений законом строк в мiсцi, куди вони подавалися для проведення державної реєстрацiї або отримати поштою.
      З найбiльш типовими ситуацiями державної реєстрацiї прав та документами, необхiдним для її проведення можна ознайомитися на стор. 11.
      1. Пiдстави для вiдмови в прийняттi заяви про державну реєстрацiю.
      Пiдставами для вiдмови в прийняттi заяви про державну реєстрацiю є:
      а) вiдсутнiсть документа, що пiдтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
      б) вiдсутнiсть документа про сплату державного мита.
      Увага. Вiдсутнiсть iнших документiв не є пiдставою для прийняття заяви про державну реєстрацiю до розгляду.
      2. Пiдстави для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю.
      Розгляд заяви про проведення державної реєстрацiї прав зупиняється у випадку, коли заявником подано не всi документи, необхiднi для її проведення.
      За таких умов державний реєстратор приймає вiдповiдне рiшення, надсилає його заявниковi i надає п'ятиденний строк для подачi необхiдних документiв.
      3. Пiдстави для зупинення державної реєстрацiї прав.
      Єдиною пiдставою для зупинення державної реєстрацiї є рiшення суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю таких прав.
      Державний реєстратор у день отримання рiшення суду про заборону вчинення дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю прав, приймає рiшення про зупинення державної реєстрацiї прав, про що письмово повiдомляє заявника не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття ним вiдповiдного рiшення
       4. Пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї прав.
      У державнiй реєстрацiї прав може бути вiдмовлено у разi, якщо:
      1) заявлене право, обтяження не пiдлягає державнiй реєстрацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
      2) об'єкт нерухомого майна, розмiщений на територiї iншого органу державної реєстрацiї прав;
      3) iз заявою про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень звернулася неналежна особа;
      4) поданi документи не вiдповiдають вимогам, встановленим Законом України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", або не дають змоги встановити вiдповiднiсть заявлених прав документам, що їх посвiдчують;
      5) заяву про державну реєстрацiю прав, пов'язаних з вiдчуженням нерухомого майна, подано пiсля державної реєстрацiї обтяжень, встановлених щодо цього майна, крiм випадкiв, встановлених частиною дев'ятою статтi 15 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
      5-1) заяву про державну реєстрацiю обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо попереднього правонабувача подано пiсля державної реєстрацiї права власностi на таке майно за новим правонабувачем;
      5-2) заяву про державну реєстрацiю речових прав, похiдних вiд права власностi, подано за вiдсутностi державної реєстрацiї права власностi, крiм випадкiв, установлених частиною дев'ятою статтi 15 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";
      5-3) пiд час подання заяви про державну реєстрацiю права власностi на пiдприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будiвлю, споруду (їх окремi частини), що виникло на пiдставi документа, за яким правонабувач набуває також право власностi на земельну дiлянку, не подано заяву про державну реєстрацiю права власностi на земельну дiлянку;
      5-4) пiсля завершення п'ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повiдомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацiю прав не усунено обставин, що були пiдставою для прийняття такого рiшення;
      5-5) заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень пiд час вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва подано не до нотарiуса, який вчинив таку дiю;
      5-6) заяву про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень в електроннiй формi подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;
      6) заявником подано тi самi документи, на пiдставi яких заявлене право та обтяження такого права вже зареєстровано у Державному реєстрi прав.
      Увага. Вiдмова в державнiй реєстрацiї прав з пiдстав, не передбачених Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", заборонена.


"Отримання iнформацiї з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?"

      Iнформацiя з Державного реєстру прав обтяжень надається реєстрацiйними службами незалежно вiд мiсцезнаходження нерухомого майна надається у формi витягу, iнформацiйної довiдки та виписки.
      Витяг з Державного реєстру прав на пiдставi заяви мають право отримувати:
      1) власник нерухомого майна або уповноважена ним особа;
      2) особа, яка має речове право на чуже нерухоме майно, або уповноважена нею особа;
      3) спадкоємець (правонаступник - для юридичної особи) або уповноважена ним особа.
      Витяг з Державного реєстру прав про державну реєстрацiю iпотеки, обтяження на пiдставi заяви мають право отримувати будь-якi фiзичнi та юридичнi особи.
      Iнформацiйну довiдку з Державного реєстру прав на пiдставi письмового запиту мають право отримувати суд, органи мiсцевого самоврядування, органи внутрiшнiх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та iншi органи державної влади (посадовi особи), якщо запит зроблено у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом.
      Орган державної реєстрацiї прав зобов'язаний за заявою власника або правоволодiльця надавати йому iнформацiю у формi виписки про осiб, якi отримали вiдомостi про права та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.
      Увага. Надання витягу з Державного реєстру прав нотарiусом здiйснюється виключно в результатi проведення державної реєстрацiї прав пiд час вчинення нотарiальних дiй з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва.


--"Нова процедура державної реєстрацiї прав? Суб'єкти, уповноваженi на її проведення? Видача свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно"

      З 1 сiчня 2013 року процедура державної реєстрацiї прав стає простiшою та зручнiшою для власникiв, користувачiв нерухомого майна.
      Державна реєстрацiя прав проводитиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно вiдповiдних реєстрацiйних служб (далi - державний реєстратор прав), а також нотарiусами, як спецiальними суб'єктами, на яких покладаються функцiї державного реєстратора прав (далi - нотарiус).
      В спрощеному виглядi процедуру державної реєстрацiї прав можна зобразити в три кроки:
      1) подання документiв для державної реєстрацiї прав заявником i отримання картки прийому заяви про державну реєстрацiю прав та їх обтяжень (далi - заява про державну реєстрацiю);
      2) проведення державної реєстрацiї прав (за вiдсутностi пiдстав для вiдмови у її проведеннi або зупиненнi, чи зупиненнi розгляду вiдповiдної заяви);
      3) отримання документiв про державну реєстрацiю прав заявником.
      Звертатися до реєстрацiйних служб за проведенням державної реєстрацiї прав необхiдно у наступних випадках:
      1) законом передбачено проведення державної реєстрацiї прав з видачею свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно (випадки видачi вiдповiдного свiдоцтва див. стор. 7);
      2) проведення державної реєстрацiї прав на пiдставi рiшень органiв влади, зокрема на пiдставi рiшення суду, органiв прокуратури, податкових органiв, органiв мiсцевого самоврядування;
      3) проведення державної реєстрацiї прав, якi виникли до 1 сiчня 2013 року та не були зареєстрованi вiдповiдно до законодавства, яке дiяло на час їх виникнення.
      Право власностi та iншi речовi права на нерухоме майно реєструються в реєстрацiйнiй службi за мiсцезнаходженням такого майна!
      Обтяження речових прав на нерухоме майно реєструються в будь-якiй реєстрацiйнiй службi!
      У випадку державної реєстрацiї права власностi на новостворену земельну дiлянку особа, пiсля державної реєстрацiї земельної дiлянки в органах земельних ресурсiв може подати документи до реєстрацiйної служби для проведенням державної реєстрацiї права власностi самостiйно або через державного кадастрового реєстратора, який проводив реєстрацiю такої земельної дiлянки.
      Увага. При поданнi документiв для проведення державної реєстрацiї права власностi через державного кадастрового реєстратора, документи за результатом такої реєстрацiї отримувати у вiдповiдного державного кадастрового реєстратора.
      Звертатися до нотарiусiв за проведенням державної реєстрацiї прав необхiдно у наступних випадках:
      1) проведення державної реєстрацiї права власностi перед вчиненням певної нотарiальної дiї, у разi якщо реєстрацiю такого права власностi було проведено вiдповiдно до законодавства, що дiяло на момент його виникнення, тобто до 1 сiчня 2013 року;
      2) проведення державної реєстрацiї прав у результатi вчинення нотарiальної дiї з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будiвництва.
      Увага. Державна реєстрацiя права власностi у випадку № 1 проводиться нотарiусом виключно у перiод встановлення нової системи державної реєстрацiї прав. В подальшому, за наявностi вiдомостей про право власностi на нерухоме майно в Державному реєстрi прав, нотарiусом проводиться державна реєстрацiя прав виключно у результатi вчинення нотарiальної дiї.
      Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно, що пiдтверджує виникнення права власностi при здiйсненнi державної реєстрацiї прав, видається:
      1) фiзичним та юридичним особам на новозбудованi, реконструйованi об'єкти нерухомого майна;
      2) членам житлового, житлово-будiвельного, дачного, гаражного чи iншого вiдповiдного кооперативу, якi повнiстю внесли свої пайовi внески;
      3) юридичним особам у разi внесення до статутного фонду (статутного або складеного капiталу) об'єктiв нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
      4) фiзичним особам та юридичним особам, якi в разi лiквiдацiї (реорганiзацiї) юридичної особи отримали у власнiсть у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що лiквiдується (реорганiзується);
      5) фiзичним особам та юридичним особам, що вийшли зi складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи за рiшенням органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власнiсть об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
      6) реабiлiтованим громадянам, яким повернуто у власнiсть належнi їм об'єкти нерухомого майна;
      7) у разi видiлення окремого об'єкта нерухомого майна зi складу об'єкта нерухомого майна, що складається iз двох або бiльше об'єктiв;
      8) фiзичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого майна, якi в установленому порядку переведенi з житлових у нежитловi i навпаки;
      9) в iнших випадках, встановлених законом.
      Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно пiдписується державним реєстратором прав i засвiдчується печаткою.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради