Станцiя юних технiкiв
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Шептицького, 17.Тел.: 3-28-87 - директор
лектронна адреса: sjt4grad@meta.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://sut.lvivedu.com

        Керiвник закладу:
    Попелишин Михайло Васильович
    Освіта – вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, вчитель математики i фiзики, 1982 рiк.
    Педагогiчний стаж – 35 рокiв
    Стаж керiвної посади – 19рокiв
    Звання –
    Категорiя -
    Заступник директора:
    Немає


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 7
    З них педагогiв – 7
     - спецiалiст - 2
     - магiстр – 1
     - бакалавр – 2
     - середня спецiальна – 1
     - середня професiйно-технiчна - 1


     Проблема над якою працює заклад:
    "Впровадження в навчально-виховний процес iнфрiнформацiйних комунiкативних технологiй, та здiйснення iнновацiйних пiдходiв до форi форм i методiв навчання у виглядi реалiзацiї ряду навчально-дослiдницьких проепроектiв"


   

    Також слiд посилити роботу по таких напрямках:
    - подальша робота по реалiзацiї профiлiзацiї закладу,
     - розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi реалiзацiї проектiв по всiх напрямках роботи гурткiв з її вiдповiдним оформленням ,
     - органiзувати роботу з нацiонально-патрiотичного виховання та посилити роботу з вiйськово-патрiотичного виховання;
     - пiдвищення органiзацiйно-методичного рiвня занять,
     - посилити та урiзноманiтнити види методичної роботи, (брати участь i проводити загальномiськi методичнi семiнари на базi ПНЗ мiста),
     - пiдвищити ефективнiсть залучення дiтей у технiчнi гуртки, - посилити профорiєнтацiйну роботу в дiяльностi "Дизайн-студiї" i "Клубу моделiстiв",
     - регулярно поповнювати експозицiю виставкового залу технiчної творчостi, - покращити рiвень вiдвiдування занять гурткiвцями:
     - розширити спектр гурткiв, вiдкрити новi гуртки (моделювання повiтряних змiїв, виготовлення сувенiрiв, юних конструкторiв приладiв радiоелектронiки) оптимiзувати або закрити менш цiкавi та не популярнi гуртки.
     - домогтися кадрового пiдсилення педагогiчного колективу (ввести 0,5 ставки методиста), - посилити роботу по впровадженню IКТ (придбати бiльш потужний комп’ютер, ноутбук, домогтися наявностi комп’ютера в кожному примiщеннi гурткiв) - органiзувати на належному рiвнi роботу сайту СЮТ, розширити присутнiсть закладу в рiзних соцiальних мережах.
     - посилити спiвпрацю мiж школами та iншими навчальними закладами,
     - урiзноманiтнити проведення масових заходiв. Дирекцiї СЮТ покращити роботу з органiзацiйно-методичного i матерiально-технiчного забезпечення установи.
 Основні завдання закладу: 
    -освiтня дiяльнiсть закладу спрямована на надання знанзнань формування вмiнь i навичок в рiзних напрямках технiчної творчостi, творрозвиток творчихчих здiбностей вiдповiдно до здiбностей та запитiв учнiв.
    У 2017-2018н.р. колектив СЮТ буде продовжувати працювати над впровадженням в навчально-виховний процес iнформацiйно-комунiкативних технологiй та iнновацiйних проектiв, забезпечувати реалiзацiю Концепцiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей та молодi.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради