Станцiя юних технiкiв
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Шептицького, 17.Тел.: 3-28-87 - директор
лектронна адреса: sjt4grad@meta.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://sut.lvivedu.com

        Керiвник закладу:
    Попелишин Михайло Васильович
    Освіта – вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, вчитель математики i фiзики, 1982 рiк.
    Педагогiчний стаж – 37 рокiв
    Стаж керiвної посади – 21 рiк

    Заступник директора:
    Немає


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 7
    З них педагогiв – 3
     - спецiалiст - 4
     - магiстр – 1
     - бакалавр – 1
     - середня спецiальна – 1


     Проблема над якою працює заклад:
    "Впровадження в навчально-виховний процес елементiв SТЕМ i SТЕАМ освiти у виглвиглядi реалiзацiї ряду навчально-дослiдницьких проектiв."


   

    Завадання на 2019 – 2020 навчальний рiк:
    - вiдкрити гурток ПТМ з елементами англiйської мови
     - подальша робота по реалiзацiї профiлiзацiї закладу,
     - ввести елементiв SТЕАМ освiти в гуртках художньо-технiчного напрямку,
     - розширити експериментальну дiяльнiсть у виглядi реалiзацiї проектiв по всiх напрямках роботи гурткiв з її вiдповiдним оформленням ,
     - посилити роботу з нацiонально-патрiотичного виховання та з вiйськово-патрiотичного виховання;
     - пiдвищення органiзацiйно-методичного рiвня занять,
     - посилити та урiзноманiтнити види методичної роботи, (брати участь i проводити загальномiськi методичнi семiнари на базi ЗПО мiста),
     - пiдвищити ефективнiсть залучення дiтей у технiчнi гуртки,
     - посилити профорiєнтацiйну роботу в дiяльностi арт-студiї «Палетта» i "Клубу моделiстiв", - регулярно поповнювати експозицiю виставкового залу технiчної творчостi,
     - покращити рiвень вiдвiдування занять гурткiвцями:
     - бiльше придiляти уваги, новим гурткам (моделювання повiтряних змiїв, юних конструкторiв приладiв радiоелектронiки) оптимiзувати або закрити менш цiкавi та не популярнi гуртки.
     - домогтися кадрового пiдсилення педагогiчного колективу (ввести 0,5 ставки методиста),
     - посилити роботу по впровадженню IКТ (придбати бiльш потужний комп’ютер, домогтися наявностi комп’ютера в кожному примiщеннi гурткiв)
     - органiзувати на належному рiвнi роботу сайту СЮТ, розширити присутнiсть закладу в рiзних соцiальних мережах.
     - посилити спiвпрацю мiж школами та iншими навчальними закладами,
     - урiзноманiтнити проведення масових заходiв.
     Дирекцiї СЮТ покращити роботу з органiзацiйно-методичного i матерiально-технiчного забезпечення установи.
 Основні завдання закладу: 
    Освiтня дiяльнiсть закладу спрямована на надання знань, формування вмiнь i рiзн навичок в рiзних напрямках технiчної творчостi, розвиток творчих здiбностей запивiдповiдно до потреб i запитiв учнiв.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради