Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 9
80100, м.Червоноград, вул. Шептицького, 17. тел.3-84-90 - директор, 3-16-35 - секретар
E-mail: chervonograd_9@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://my-school9.at.ua
    Керiвник закладу:
    Денисюк Любов Кіндратівна
    Освiта вища, Вiнницький державний педiнститут, 1994 р.
    Педагогiчний стаж – 24 р.
    Стаж керiвної посади – 6 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – «спецiалiст вищої категорiї»

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Каравець Галина Михайлiвна
    Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1997р.
    Педагогiчний стаж – 19 р.
    Стаж керiвної посади – 10 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя - «спецiалiст вищої категорiї»

    Брошко Ольга Iгорiвна
    Освiта вища, Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки, 2003р.
    Педагогiчний стаж – 11 р.
    Стаж керiвної посади – 2 р.
    Звання – немає
    Категорiя - «спецiалiст II категорiї»

    Iонайтєнє Наталiя Володимирiвна
    Освiта вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 2009 р.
    Педагогiчний стаж – 29 р.
    Стаж керiвної посади – 6 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя - «спецiалiст вищої категорiї»

    Гумен Богдан Богданович
    Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1997р.
    Педагогiчний стаж – 7 р.
    Стаж керiвної посади – 6 р.
    Звання – немає
    Категорiя - «спецiалiст II категорiї»

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв – 105
    З них педагогiв – 85
    - спецiалiст вищої категорiї - 36
    - спецiалiст I категорiї - 15
    - спецiалiст II категорiї - 20
    - спецiалiст - 14

    Проблема, над якою працює школа:
    "Впровадження комп’ютерних технологiй у навчально-виховний процес – один iз найбiльш ефективних шляхiв розвитку творчої особистостi, пiдвищення якостi знань учнiв"

Основнi завдання закладу:
      - оптимiзувати управлiнську дiяльнiсть на основi використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй; - створити належнi умови для адаптацiї до навчання в основнiй школi учням 5 класiв;
      - активiзувати роботу з обдарованими дiтьми;
      - забезпечити результативну участь вчителiв у конкурсах професiйної майстерностi рiзного рiвня;
      - працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистостi вчителя i учня, над iнформатизацiєю навчально-виховного процесу;
      - продовжувати вивчати та застосовувати елементи iнновацiйних технологiй, iнтерактивних методiв навчання;
      - забезпечити якiсну пiдготовку учнiв до ЗНО;
      - пiдвищення ефективностi роботи з попередження правопорушень, злочинностi та запобiгання дитячої бездоглядностi;
      - посилення контролю за вiдвiдуванням учнями урокiв та вжити заходiв щодо зменшення кiлькостi пропущених урокiв без поважних причин;
      - разом з органами внутрiшнiх справ, службою у справах неповнолiтнiх, мiсцевими радами, громадськiстю здiйснювати профiлактичну роботу з неповнолiтнiми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинiв;
      - забезпечити подальший розвиток учнiвського самоврядування, широкого залучення його до вирiшення питань органiзацiї навчально-виховного процесу
      - здiйснювати роботу щодо полiпшення умов виховання, навчання та оздоровлення дiтей-сирiт i дiтей позбавлених батькiвського пiклування.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради