ЧЕРВОНОГРАДСЬКА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНЯ № 8
вул. Шептицького,15, м.Червоноград, 80100, тел. 3-13-74 - директор, 3-13-21 - секретар
E-mail: school_8@i.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://school-8-ch.at.ua

    Керiвник закладу:
    Кукоба Свiтлана Iванiвна
    Освіта повна вища, Полтавський державний педагогiчний iнститут iм.В.Г.Короленка,1992
    Педагогiчний стаж – 25 рокiв
    Стаж керiвної посади – 15 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї


    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Красуляк Петро Михайлович
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1984
    Педагогiчний стаж – 33 роки
    Стаж керiвної посади – 26 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Онанко Леся Миронiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1986
    Педагогiчний стаж – 31 рiк
    Стаж керiвної посади – 13 рокiв
    Звання – вчитель-методист
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Коляда Олена Богданiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1997
    Педагогiчний стаж – 20 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Єгорова Лариса Михайлiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1992
    Педагогiчний стаж – 23 роки
    Стаж керiвної посади – 8 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя – спецiалiст вищої категорiї

    Андрусяк Василь Петрович
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1980
    Педагогiчний стаж – 26 рокiв
    Стаж керiвної посади – 4 роки


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 119
    З них педагогiв – 99
    - спецiалiст вищої категорiї - 63
    - спецiалiст I категорiї - 9
    - спецiалiст II категорiї - 6
    - спецiалiст - 1    Проблема, над якою працює колектив закладу:
     "Формування особистостi школяра, активного члена мiжнародної спiльноти, iнтегрованого у свiтових простiр".  
  
Основнi завдання закладу:
   - створення рiвних можливостей для здобуття якiсної освiти;
   - упровадження нового змiсту освiти, заснованого на формуваннi компетентностей, потрiбних для успiшної самореалiзацiї в суспiльствi;
   - застосування в освiтньому процесi педагогiки, що ґрунтується на партнерствi мiж учнем, учителем i батьками;
   - мотивацiя вчителя на свободу творчостi й професiйний розвиток;
   - орiєнтацiя освiтнього процесу на потреби учня, дитиноцентризм;
   - органiзацiя наскрiзного процесу виховання, який формує загальнолюдськi цiнностi;
   - створення сучасного освiтнього середовища;
   - запровадження децентралiзацiї та ефективного державно-громадського управлiння, що надасть школi реальну автономiю;
   - iнтеграцiя дiяльностi школи у свiтовий освiтнiй простiр;
   - забезпечення рацiонального використання публiчних коштiв, покращення матерiально-технiчної бази школи.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради