Соснівська загальноосвітня школа I-III ступенiв № 7
80193, м.Соснiвка, вул.Шептицького, 2. Тел.: 3-42-12 - директор, 3-42-22 - секретар
E-mail: sc7cherv@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://schoolsite.org.ua/7/
Керiвник закладу: Запiсоцький Роман Васильович
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка,1999р. "Фiзика i електронiка"
Педагогiчний стаж -22роки
Стаж керiвної посади - 17рокiв
Звання - Старший вчитель
Категорiя-Вища категорiя

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Пастухова Надiя Володимирiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - повна вища, спецiалiст, Луцький педагогiчний iнститут iм.Л.Українки, 1988р.
Педагогiчний стаж -37рокiв
Стаж керiвної посади - 12 рокiв
Звання - Старший вчитель
Категорiя - Вища категорiя

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Касьянова Наталiя Йосипiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Рiвенський державний iнститут культури, 1987р.
Середня спецiальна, Львiвське музично-педагогiчне училище, 1981р.

Педагогiчний стаж -39рокiв
Стаж керiвної посади - 29 роки
Звання - Старший вчитель
Категорiя - Вища категорiя

Рiвеньквалiфiкацiїпедагогiчнихпрацiвникiв:
Всього працiвникiв - 50
З них педагогiв - 35
- спецiалiст вищої категорiї-19
- спецiалiст I категорiї - 1
- спецiалiст II категорiї - 3
- спецiалiст - 12
Педзвання "Вчитель-методист" - 1
Педзвання "Старший учитель" - 8

Проблема, над якою працює школа:
Створення сприятливих умов формування компетентностей для самореалiзацiї особистостi.

Основнi завдання закладу:
1. Вивчення науково-теоретичної бази компетентнiсно орiєнтованого пiдходу в освiтi.
2. Органiзацiя учнiвської молодi для створення моделi компетентнiсного випускника школи.
3. Пiдвищення професiйної компетентностi вчителя.
4. Створення моделей урокiв, спрямованих на формування ключових компетентностей учнiв.
5. Створення умов щодо впровадження моделi компетентнiсно орiєнтованого навчально виховного процесу.
6. Накопичення перспективного педагогiчного досвiду вчителiв школи щодо забезпечення компетентнiсно орiєнтованого пiдходу у навчально-виховному процесi.


2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради