Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 7
80193, м.Соснiвка, вул.Шептицького, 2. Тел.: 3-42-12 (директор), 3-42-22 (секретар)
E-mail: sc7cherv@gmail.com
    Директор:
    Мокрiй Iрина Ярославiвна
    Освіта повна вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка,
    28 рокiв,
    Вища квалiфiкацiйна категорiя,
    Педагогiчне звання «старший вчитель»

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Пастухова Надія Володимирівна
    Освіта повна вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iм. Лесi Українки,
    33 роки,
    Вища квалiфiкацiйна категорiя,
    Педагогiчне звання «старший вчитель»

    Касьянова Наталiя Йосипiвна
    Освіта повна вища, Рiвненський державний iнститут культури,
    35 рокiв,
    Вища квалiфiкацiйна категорiя,
    Педагогiчне звання «старший вчитель»

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв – 32
    З них:
    - учитель-методист - 2,
    - старший вчитель – 7,
    - спецiалiст вищої категорiї - 13,
    - спецiалiст I категорiї – 8,
    - спецiалiст II категорiї – 5,
    - спецiалiст – 6


    Проблема, над якою працює школа:
    "Розвиток ключових компетентностей учнiв та їх пiдготовка до успiху в сучасних умовах життя".
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н. р.:
    1. Удосконалювати змiст, форми i методи навчально - виховного процесу на засадах гуманiзацiї та демократизацiї освiти шляхом:
    - забезпечення кожному учневi (вихованцевi) рiвного доступу до якiсної освiти;
    - здiйснення постiйного монiторингу показникiв роботи школи та педагогiчних працiвникiв для вчасного коригування та прийняття управлiнських рiшень щодо вдосконалення їхньої дiяльностi;
    - створення передумов для: пiдвищення соцiального статусу вчителя, престижу його професiї;
    - змiцнення навчально-матерiальної бази школи, її комп’ютеризацiї;
    - забезпечення комплексного пiдходу до вирiшення завдань з охорони здоров’я i життя дiтей, належного мiнiмального рiвня життєвих компетенцiй;
    - особистiсно-зорiєнтованого пiдходу до навчання i виховання учнiв (вихованцiв);
    - оптимального використання прогресивних педагогiчних технологiй на основi активiзацiї та iнтенсифiкацiї навчально
    - виховного процесу, ефективностi управлiнської дiяльностi;
    - удосконалення системи нацiонального виховання учнiвської молодi, утвердження учнiвського самоврядування як необхiдної форми громадянського виховання;
    - виховання громадської свiдомостi учнiв, патрiотизму, нацiональних традицiй, моралi, поваги до державних символiв України;
    - забезпечення безумовного виконання всiх норм законодавства iз захисту дiтей пiльгових категорiй та iнших учасникiв навчально-виховного процесу;
    2. Розвивати творчу активнiсть педагогiв, пiдвищувати їх квалiфiкацiйний та професiйний рiвень.
    3. Вдосконалювати систему планування та координацiї всiх ланок навчально-виховного процесу, внутрiшньо-шкiльного контролю, iнформацiйного та науково-методичного забезпечення дiяльностi школи.
    4.Продовжувати профiлактичну роботу з правового виховання.
    5.Посилити контроль за викладанням i якiстю знань, умiнь i навичок учнiв з предметiв iнварiантної складової навчального плану.
    6.Продовжити роботу щодо впровадження проектних технологiй в навчально-виховний процес.
    7.Вжити всiх необхiдних заходiв iз забезпечення економного споживання енергоресурсiв, води .
    8.Забезпечити поповнення матерiальної бази для продовження комп'ютеризацiї всiх напрямкiв дiяльностi школи.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради