Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 7
80193, м.Соснiвка, вул.Шептицького, 2. Тел.: 3-42-12 - директор, 3-42-22 - секретар
E-mail: sc7cherv@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://schoolsite.org.ua/7/
    Керiвник закладу:
    Мокрiй Iрина Ярославiвна
    Освiта вища, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка, 1995.
    Педагогiчний стаж - 29 рокiв
    Стаж керiвної посади – 6 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя - Спецiалiст вищої категорiї

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Пастухова Надія Володимирівна
    Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iм. Лесi Українки, 1988.
    Педагогiчний стаж - 34 рокiв
    Стаж керiвної посади – 9 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї


    Касьянова Наталiя Йосипiвна
    Освiта вища, Рiвенський державний iнститут культури, 1981.
    Педагогiчний стаж - 36 рокiв
    Стаж керiвної посади – 26 рокiв
    Звання – старший вчитель
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї


    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 52
    З них педагогiв –33
    - спецiалiст вищої категорiї - 14
    - спецiалiст I категорiї - 7
    - спецiалiст II категорiї - 4
    - спецiалiст - 8


    Проблема, над якою працює школа:
    "Розвиток ключових компетентностей учнiв та їх пiдготовка до успiху в сучасних умовах життя".
Основнi завдання закладу:
   1.  Удосконалювати змiст, форми i методи навчально - виховного процесу на засадах гуманiзацiї та демократизацiї освiти шляхом:
   - забезпечення кожному учневi (вихованцевi) рiвного доступу до якiсної освiти;
   - здiйснення постiйного монiторингу показникiв роботи школи та педагогiчних працiвникiв для вчасного коригування та прийняття управлiнських рiшень щодо вдосконалення їхньої дiяльностi;
   - створення передумов для: пiдвищення соцiального статусу вчителя, престижу його професiї;
   - змiцнення навчально-матерiальної бази школи, її комп’ютерiзацiї;
   - забезпечення комплексного пiдходу до вирiшення завдань з охорони здоров’я i життя дiтей, належного мiнiмального рiвня життєвих компетенцiй;
   - особистiсно-зорiєнтованого пiдходу до навчання i виховання учнiв (вихованцiв);
   - оптимального використання прогресивних педагогiчних технологiй на основi активiзацiї та iнтенсифiкацiї навчально - виховного процесу, ефективностi управлiнської дiяльностi;
   - удосконалення системи нацiонального виховання учнiвської молодi, утвердження учнiвського самоврядування як необхiдної форми громадянського виховання; - виховання громадської свiдомостi учнiв, патрiотизму, нацiональних традицiй, моралi, поваги до державних символiв України;
   - забезпечення безумовного виконання всiх норм законодавства iз захисту дiтей пiльгових категорiй та iнших учасникiв навчально-виховного процесу;
   2. Розвивати творчу активнiсть педагогiв, пiдвищувати їх квалiфiкацiйний та професiйний рiвень.
   3. Вдосконалювати систему планування та координацiї всiх ланок навчально-виховного процесу, внутрiшньо-шкiльного контролю, iнформацiйного та науково-методичного забезпечення дiяльностi школи.
   4. Продовжувати профiлактичну роботу з правового виховання.
   5. Посилити контроль за викладанням i якiстю знань, умiнь i навичок учнiв з предметiв iнварiантної складової навчального плану.
   6. Продовжити роботу щодо впровадження проектних технологiй в навчально-виховний процес.
   7. Вжити всiх необхiдних заходiв iз забезпечення економного споживання енергоресурсiв, води .
   8. Забезпечити поповнення матерiальної бази для продовження комп'ютеризацiї всiх напрямкiв дiяльностi школи.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради