Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 6
смт. Гiрник, м.Червонограда, вул.Шахтарська, 8. Тел.: 3-51-19 - директор, секретар
Фiнансова звiтнiсть: https://sites.google.com/site/girnykschool6/cover-page
    Керiвник закладу:
    Ковалик Роман Бронiславович
    Тернопiльський державний педагогiчний iнститут (1976, спецiальнiсть –загальнотехнiчнi дисциплiни i праця, квалiфiкацiя – учитель загальнотехнiчних дисциплiн і фiзики)
    Педагогiчний стаж 41 рiк
    Стаж керiвної посади 28 рокiв
    Звання Старший вчитель
    Категорiя Вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Бориславська Галина Степанiвна
    Освiта вища Ужгородський державний унiверситет (1992, спецiальнiсть -росiйська мова i лiтература, квалiфiкацiя – фiлолог, викладач росiйської мови та лiтератури)
    Педагогiчний стаж 24 роки
    Стаж керiвної посади 17 рокiв
    Звання - Категорiя Вища

    Омелько Олена Валерiївна
    Освiта вища Луцький державний педагогiчний iнститут iм.Лесi Українки (1990, спецiальнiсть – англiйська i нiмецька мова, квалiфiкацiя – учитель англiйської i нiмецької мови)
    Педагогiчний стаж 23 роки
    Стаж керiвної посади 11 рокiв
    Звання -
    Категорiя Вища

    Маяк Наталiя Петрiвна
    Освiта вища Луцький державний педагогiчний iнститут iм.Лесi Українки (1993, спецiальнiсть –росiйська мова i лiтература та англiйська мова, квалiфiкацiя – учитель росiйської мови i лiтератури та англiйської мови)
    Педагогiчний стаж 24 роки
    Стаж керiвної посади 20 рокiв
    Звання -
    Категорiя Вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
   Всього працiвникiв - 50
   З них педагогiв –37
   - спецiалiст вищої категорiї - 21
   - спецiалiст I категорiї - 4
   - спецiалiст II категорiї - 3
   - спецiалiст - 9


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Використання iнновацiйних педагогiчних технологiй з метою формування ключових компетентностей учнiв, виховання всебiчно розвиненої особистостi, патрiота з активною громадською позицiєю"
   
    Основнi завдання закладу:
    
Уся робота педагогiчного колективу у 2017-2018н.р. буде спрямована на :
- покращення якостi освiти ;
- виявлення прогалин у знаннях учнiв, якi виникають у процесi навчання, та внесення коректив, спрямованих на їх усунення;
- вдосконалення навчально-виховного процесу;
- розвиток iнтелектуальних та творчих здiбностей учнiв школи;
- пiдвищення рiвня культури, вихованостi, змiцнення здоров’я кожного школяра;
- реалiзацiю iндивiдуального пiдходу до кожної дитини;
- впровадження iнновацiйно-iнформацiйних навчальних ресурсiв;
I. Науково – методична робота
- Продовжити роботу творчих груп учителiв - предметникiв, та класних керiвникiв ; семiнарiв-тренiнгiв; семiнарiв-консилiумiв, семiнарiв-практикумiв.
- Проводити iнтегрованi, бiнарнi уроки , уроки – дiловi iгри, уроки – презентацiї.
- Застосовувати передовий педагогiчний досвiд вчителiв мiста, областi, України з використання iнновацiйних педагогiчних технологiй з метою формування ключових компетентностей учнiв.
- Спланувати серiю урокiв з використанням iнновацiйних педагогiчних технологiй у навчально- виховному процесi.
- Продовжити випуск навчально-методичних доробок педагогами школи.
- Продовжити iнтеграцiю навчальних предметiв у початковiй школi шляхом використання проектного методу.
- Продовжити роботу над поповненням учительських блогiв новими матерiалами
- Використовувати комп’ютери, мультимедiйнi та цифровi засоби навчання у навчально- виховному процесi.
II. Навчально-виховна робота
1. Виховувати компетентного учня, здатного до самовдосконалення, самореалiзацiї, вмотивованого до навчання та професiйного зростання, активного громадянина України.
2. Продовжувати роботу з розвитку здiбностей та обдарувань учнiв на уроках i в позаурочний час.
3. Продовжити роботу над виконанням «Виховної програми школи на 2017-2020р.р.»
4. Продовжити систему тестових завдань , бланкового i комп’ютерного тестування з метою пiдготовки старшокласникiв до ЗНО.
5. Розвивати систему превентивного виховання в школi, продовжити роботу над впровадження елементiв програми «Сiмейна розмова»
6. Вдосконалювати форми роботи, якi сприятимуть гуманiзацiї взаємин « педагоги-батьки-учнi ».
7. Продовжити роботу шкiльного музею „ Мамина свiтлиця ”.
8. Висвiтлювати цiкавi i результативнi форми роботи педагогiчного та учнiвського колективу в засобах масової iнформацiї.
III. Мiжнародна спiвпраця
1. Продовжити творчу мiжнародну спiвпрацю з Об’єднанням шкiл Майдану Сопоцького ( Польща ) згiдно Договору про спiвпрацю вiд 06.05.2005 року.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради