Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 4
80100, м.Червоноград, вул. Пушкiна, 4. Тел.3-98-78
E-mail: cherschool4@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://schl4.klasna.com/
    Керiвник закладу:
    Паламар Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, 1994
    Педагогiчний стаж 25 роки
    Стаж керiвної посади 6 роки
    Звання - Старший вчитель
    Категорiя - Вища


    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Антонiв Галина Йосифiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1996
    Педагогiчний стаж 23 рiк
    Стаж керiвної посади 4 роки
    Звання  учитель-методист
    Категорiя вища

    Бiрук Тетяна Миколаївна
    Освiта повна вища, Волинський державний унiверситет iм.Лесi Українки, 1996
    Педагогiчний стаж 26 роки
    Стаж керiвної посади 18 рокiв
    Звання Старший учитель
    Категорiя Вища

    Садiвська Людмила Володимирiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iвана Франка, 1996
    Педагогiчний стаж 23 рiк
    Стаж керiвної посади 11 рокiв
    Звання
    Категорiя Вища
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
     Всього працiвникiв 65
     З них педагогiв: 46
     -спецiалiст вищої категорiї 31
     -спецiалiст I категорiї 3
     -спецiалiст II категорiї 3
     -спецiалiст 9

 Проблема, над якою працює школа:

    "Формування та розвиток умiння вчитися як ключової компетентностi учнiв для реалiзацiї концепцiї безперервної освiти"
Основнi завдання закладу:
    -     -Впровадження нового змiсту загальної середньої освiти, новiтнiх технологiй, iнновацiйної дiяльностi як важливих складових в реалiзацiї особистiсно зорiєнтованого пiдходу в навчально-виховному процесi та вдосконалення роботи вчителiв за цими напрямками.
    -Впровадження компетентного пiдходу до органiзацiї навчально-виховного процесу.
    -Формування сучасної моделi викладання iноземних мов згiдно Європейських мовних стандартiв.
    -Формування i розвиток сучасної демократичної особистостi як творця i проектувальника власного життя.
    -Створення умов для творчої самореалiзацiї педагогiчних працiвникiв школи.
    -Вiдкритiсть та демократизацiї управлiнської дiяльностi.
    -Систематично працювати над пiдвищенням навчальних досягнень учнiв, над пiдготовкою їх до участi у предметних олiмпiадах, здiйснювати особистiсний пiдхiд у вивченнi основних наук, утверджувати принципи гуманiзму.
    -Створення максимально сприятливих умов для iнтелектуального, морального, фiзичного та естетичного розвитку школяра.
    -Залучення учнiв до участiу конкурсах, турнiрах, акцiях тощо.
    -Удосконалення системи виховної роботи.
    -Формування нацiональносвiдомого патрiота, який любить свою землю, народ, шанує його звичаї, традицiї, пишається iсторiєю своєї держави, здатний вiдстоювати її незалежнiсть.
 

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради