Червоноградський навчально-виховний комплекс "Середня школа-колегiум" № 3
80108, м.Червоноград, вул.Корольова, 11. тел.3-84-58 - директор, 3-84-64 - секретар, 3-82-51 - заступники
E-mail: nvk_3@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://chervonograd-nvk3.lviv.sch.in.ua/
    Директор:
    Шкiлюк Петро Євгенович
    Освiта повна вища, Житомирський державний педагогiчний iнститут, 1986р.
    Педагогiчний стаж - 33р
    Стаж керiвної посади – 19р
    Звання – старший вчитель
    Категорiя - вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Мiстюкова Свiтлана Володимирiвна
    Освiта повна вища, Дрогобицький державний педагогiчний iнститут iм. Iвана Франка, 1973р.
    Педагогiчний стаж - 45р
    Стаж керiвної посади – 30р
    Звання – старший вчитель
    Категорiя - вища

    Ромасевич Ольга Василiвна
    Освiта - повна вища, Львiвський державний унiверситет, 1986р.
    Педагогiчний стаж - 33р
    Стаж керiвної посади – 18р
    Звання – вчитель-методист
    Категорiя - вища

    Вовчак Надiя Федорiвна
    Освiта- повна вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, 1988р.
    Педагогiчний стаж - 37р
    Стаж керiвної посади – 20р
    Звання – вчитель-методист
    Категорiя - вища

    Горська Оксана Володимирiвна
    Освiта повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 1997р.
    Педагогiчний стаж - 30р
    Стаж керiвної посади – 18р
    Звання – вчитель-методист
    Категорiя - вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
  
 Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
  
 Всього працiвникiв - 81
  
 З них педагогiв – 59
  
 - спецiалiст вищої категорiї - 35
  
 - спецiалiст I категорiї - 6
  
 - спецiалiст II категорiї - 6
  
 - спецiалiст - 11
  
 - бакалавр - 2     Проблема, над якою працює школа:
      1. Формування навикiвсамостiйної роботи учнiв та розвиток творчих здiбностей молодої особистостi.
      2. Особистiсний розвиток школяра.


Основнi завдання закладу:
  
   1. Забезпечення психолого-педагогiчного та медичного супроводу органiзацiї життєдiяльностi школярiв на основi оптимiзацiї медичної служби у навчальних закладах, запровадження системного монiторингу фiзичного, психiчного та духовного здоров'я дiтей;
   2. Формування нацiональної самоiдентичностi та мiжкультурної толерантностi з урахуванням внутрiшнiх мiжетнiчних, мiжрелiгiйних вiдносин i перспектив iнтеграцiї українського суспiльства в європейський простiр;
   3. Оптимiзацiя мережi класiв з метою забезпечення доступностi здобуття якiсної освiти;
   4. Посилення iнтелектуально-кадрового потенцiалу як важливого ресурсу iнновацiйного розвитку шкiльної освiти;
   5. Кадрова та ресурсна пiдготовка учителiв, учнiв до нових вимог оцiнювання якостi освiти в умовах переходу до незалежного зовнiшнього тестування;
   6. Освоєння проектно-цiльового пiдходу для всiх суб'єктiв освiти (учнiв, педагогiв, керiвникiв);
   7. Об'єднання внутрiшнiх ресурсiв освiти та зовнiшнiх впливiв на основi координацiї соцiального, культурного та наукового потенцiалу мiста;
   8. Створення потужного iнновацiйного потенцiалу освiти на основi сучасних тенденцiй розвитку науки та з урахуванням унiкальних особливостей школи;
   9. Формування та запровадження нових механiзмiв фiнансово-економiчного та матерiально-технiчного розвитку, встановлення прозоростi у використаннi фiнансових i матерiальних ресурсiв.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради