Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвітня школа № 2
80109, м.Червоноград, вул. Клюсівська,3. Тел. (03249) 225-27,223-29
e-mail school2cher@gmail.com
 
    Директор:
    Брух Олексiй Петрович
    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Костюк Iрина Олександрiвна,
    Футрук Наталiя Iванiвна,

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
  -вчитель-методист - 4;
  -старший вчитель - 12;
  -спецiалiст вищої категорiї - 28;
  -спецiалiст I категорiї - 7;
  -спецiалiст II категорiї - 2;
  -спецiалiст - 14


    Проблема, над якою працює школа:
    "Компетентний пiдхiд до використання iнновацiйних технологiй особистiсно орiєнтованого навчання та виховання в педагогiчнiй дiяльностi як засiб пiдвищення якостi навчально-виховного процесу"

Основнi напрями дiяльностi школи у 2014-2015 н. р.:
    1. Виконання законодавчих та нормативних актiв у галузi освiти, обласних та мiських освiтянських програм.
    2. Забезпечення виконання державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу середньої освiти, впровадження Державних стандартiв.
    3. Забезпечення наступностi мiж початковою, основною та старшою освiтнiми ланками.
    4. Забезпечення стовiдсоткового охоплення дiтей шкiльного вiку навчанням та неухильне виконання постанови КМ України "Про затвердження Iнструкцiї з облiку дiтей та пiдлiткiв шкiльного вiку".
    5. Створення рiвних можливостей для дiтей i молодi в здобуттi якiсної освiти.
    6. Здiйснення профiльного навчання учнiв 10-11 класiв.
    7. Здiйснення допрофiльної пiдготовки учнiв 8-9 класiв.
    8. Забезпечення створення у школi здоровозберiгаючого середовища. 9. Виявлення, пiдтримку, розвиток обдарованостi, природних нахилiв та здiбностей учнiв.
    10. Виховання особистостi, здатної до самовдосконалення, самореалiзацiї, професiйного зросту й мобiльностi в умовах реформування освiти.
    11. Реалiзацiя заходiв, спрямованих на вдосконалення способу життя учнiв без порушень норм моралi.
    12. Докорiнне полiпшення виховної роботи з дiтьми, учнiвською молоддю на основi традицiй i звичаїв українського народу, вивчення його iсторичної та культурної спадщини.
    13. Формування свiдомого громадянина, патрiота, людини з притаманними їй особистiсними якостями i рисами характеру, свiтоглядом i способом мислення, почуттями, вчинками та поведiнкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспiльства.
    14. 3абезпечення взаємодiї з батьками, розвиток учнiвського самоврядування, широке залучення його до вирiшення питань органiзацiї навчального процесу, життєдiяльностi навчальних закладiв.
    15. Сприяння безперервнiй освiтi педагогiчних працiвникiв, надання їм науково-методичної допомоги для фахового удосконалення i розвитку творчостi.
    16. Соцiальний захист усiх учасникiв навчально-виховного процесу.
    17. Послiдовне змiцнення матерiально-технiчної бази школи з активним залученням до цього процесу пiдприємств, органiзацiй, батькiв, громадськiсть, спонсорiв.
    18. Iнформатизацiя освiти:
    - використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (мережа Iнтернет, програма "Net школа");
    - використання комп'ютерних навчальних програм, мультимедiйних засобiв у навчально-виховному процесi.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради