Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 1
80103, м.Червоноград, вул.Клюсiвська, 19. Тел.: 03 (249) 231-55,213-22
e-mail cherv_school_1@ukr.net
    Директор:
    Суханов Олександр Олексiйович
    Освiта вища, педстаж 24 р., вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Тхiр Вiра Василiвна (освiта вища, педстаж 25 р., вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»),
    Погорецька Ольга Михайлiвна (освiта вища, педстаж 27 р., вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»),
    Вiнтоняк Марiя Степанiвна (освiта вища, педстаж 27 р., вища квалiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання «старший учитель»).

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв – (кiлькiсть) - 55
    З них:
    - учитель-методист (кiлькiсть) - 4
    - старший учитель (кiлькiсть) - 23
    - спецiалiст вищої категорiї (кiлькiсть) - 34
    - спецiалiст I категорiї (кiлькiсть) - 2
    - спецiалiст II категорiї (кiлькiсть) - 5
    - спецiалiст (кiлькiсть) - 14

    Проблема, над якою працює школа:
    "Удосконалення навчально-виховного процесу на основi розвитку самостiйностi та творчої активностi учнiв та вчителiв"
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    1 . Продовжити працювати за оновленим змiстом освiти, новими навчальними програмами та пiдручниками, забезпечуючи можливiсть використання знань у життєвих ситуацiях.
2. Впроваджувати педагогами школи вимог Державного стандарту загальної початкової, базової i повної загальної освiти . Прiоритетним напрямком роботи є органiзацiя навчально-виховного процесу у 8-х класах, забезпечувати контроль за якiстю навчання та об’єктивнiстю оцiнювання навчальних досягнень учнiв, особливо у випускних класах.
3. Продовжувати форму звiтностi «Творчий учитель», «Методичний «фестиваль»вчителiв, якi претендують на присвоєння педагогiчного звання.
4. Продовжувати спiвпрацю з ЧЗШ №7 з метою обмiну досвiдом у впровадженнi нових технологiй навчання.
5. Посилити психологiчний супровiд навчально-виховного процесу.
6. Продовжувати роботу iнтелектуального клубу «Що?Де?Коли?» , дискусiйного клубу «Дебати», лiтературно- мистецького клубу»Цiкавих зустрiчей», клубу «Чомучки», танцювального ансамблю, вокального ансамблю хлопцiв, ансамблю Сонечко».
7. З метою вибору профiлю навчання школи посилити профорiєнтацiйну роботу серед учнiв 7-9 класiв.Запровадження профiльного навчання в 10 класi.
8. Ознайомлення, апробацiя та використання нових прогресивних пiдходiв до органiзацiї навчально-виховного процесу через роботу науково-практичного семiнару «Професiйне зростання педпрацiвникiв».
9. Посилити нацiонально-патрiотичний характер освiти та виховання, передбачивши використання у виховнiй роботi з учнями кращих традицiй та звичаїв українського народу. 10. Запобiгання низькiй успiшностi учнiв за результатами аналiзу навчальних досягнень у минулому навчальному роцi: - заслухати пояснення вчителiв, учнi яких мають початковий рiвень успiшнiсть(на методичнiй радi); - кожного семестру звертати особливу увагу на учнiв, якi мають низький рiвень навченостi з 1-2 предметiв;
11. Посилити роботи з обдарованими дiтьми з таких предметiв: українська мова, iнформатика, хiмiя.
12. З метою формування здорового способу життя, покращення спортивно масової роботи залучити бiльшу кiлькiсть учнiв до участi в шкiльних i мiських спортивних секцiях i гуртках.
13. Змiцнення партнерських зв’язкiв мiж родинами i школою з метою збереження здоров’я учнiв та попередження шкiдливих звичок.
14. Продовжити формування нацiональної самосвiдомостi, духовностi, патрiотизму, виховного iдеалу українця через дiяльнiсть рiзновiкових дитячих органiзацiй, засвоєння школярами надбань нацiональної культури.
15. Впроваджувати у навчально-виховний процес iнновацiйнi освiтнi технологiї з метою формування життєтворчих компетенцiй школярiв.
16. Працювати над покращенням зовнiшнього вигляду учнiв, культури поведiнки учнiв у громадських мiсцях, культури мовлення.
17. Продовжити спiвпрацю з церквою Пресвятої Владичицi Богородицi України у проведеннi iндивiдуальної роботи з учнями, що мають вiдхилення у поведiнцi, формування духовностi, нацiональної самосвiдомостi.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради