Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 1
80103, м.Червоноград, вул.Клюсiвська, 19. Тел.: (249) 3-28-55, 3-83-22
e-mail cherv_school_1@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://chervonograd-school1.lviv.sch.in.ua/
    Директор:
    Суханов Олександр Олексiйович
    Освiта вища, Луцький державний Педагогiчний унiверситет, 1992
    Педагогiчний стаж – 25р.
    Стаж керiвної посади – 14р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя - вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Тхiр Вiра Василiвна
    Освiта вища, Тернопiльський державний педагогiчний iнститут, 1991
    Педагогiчний стаж – 26р.
    Стаж керiвної посади – 21р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Погорецька Ольга Михайлiвна
    Освiта вища, Дрогобицький державний педагогiчний iнститут, 1991
    Педагогiчний стаж – 28р.
    Стаж керiвної посади – 19р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Вiнтоняк Марiя Степанiвна Освiта
    Освiта вища, Iвано-Франкiвський державний педагогiчний iнститут, 1988
    Педагогiчний стаж – 28р.
    Стаж керiвної посади – 21р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв – (кiлькiсть) - 57
    З них педагогiв:
    - спецiалiст вищої категорiї (кiлькiсть) - 33
    - спецiалiст I категорiї (кiлькiсть) - 4
    - спецiалiст II категорiї (кiлькiсть) - 5
    - спецiалiст (кiлькiсть) - 15

    Проблема, над якою працює школа:
    "Удосконалення навчально-виховного процесу на основi розвитку самостiйностi та творчої активностi учнiв та вчителiв"
Основнi напрямки дiяльностi закладу у 2017-2018 н.р.:
    1. Продовжити працювати за оновленим змiстом освiти, новими навчальними програмами та пiдручниками, забезпечуючи можливiсть використання знань у життєвих ситуацiях.
    2. Впроваджувати педагогами школи вимог Державного стандарту загальної початкової, базової i повної загальної освiти . Прiоритетним напрямком роботи є органiзацiя навчально-виховного процесу у 9-х класах, забезпечувати контроль за якiстю навчання та об’єктивнiстю оцiнювання навчальних досягнень учнiв, особливо у випускних класах.
   3. Продовжувати форму звiтностi «Творчий учитель», «Методичний «фестиваль» вчителiв, якi претендують на присвоєння педагогiчного звання.
   4. Продовжувати спiвпрацю з ЧЗШ №7 з метою обмiну досвiдом у впровадженнi нових технологiй навчання.
   5. Посилити психологiчний супровiд навчально-виховного процесу.
   6. Продовжувати роботу iнтелектуального клубу «Що?Де?Коли?» , дискусiйного клубу «Дебати», лiтературно-мистецького клубу» Цiкавих зустрiчей», клубу «Чомучки», танцювального ансамблю, вокального ансамблю хлопцiв, ансамблю Сонечко».
   7. З метою вибору профiлю навчання школи посилити профорiєнтацiйну роботу серед учнiв 7-9 класiв. Запровадження профiльного навчання в 10 класi.
   8. Ознайомлення, апробацiя та використання нових прогресивних пiдходiв до органiзацiї навчально-виховного процесу через роботу науково-практичного семiнару «Професiйне зростання педпрацiвникiв».
   9. Посилити нацiонально-патрiотичний характер освiти та виховання, передбачивши використання у виховнiй роботi з учнями кращих традицiй та звичаїв українського народу.
   10. Запобiгання низькiй успiшностi учнiв за результатами аналiзу навчальних досягнень у минулому навчальному роцi: - заслухати пояснення вчителiв, учнi яких мають початковий рiвень успiшнiсть(на методичнiй радi); - кожного семестру звертати особливу увагу на учнiв, якi мають низький рiвень навченостi з 1-2 предметiв;
   11. Посилити роботи з обдарованими дiтьми з таких предметiв: українська мова, iнформатика, хiмiя.
   12. З метою формування здорового способу життя, покращення спортивно масової роботи залучити бiльшу кiлькiсть учнiв до участi в шкiльних i мiських спортивних секцiях i гуртках.
   13. Змiцнення партнерських зв’язкiв мiж родинами i школою з метою збереження здоров’я учнiв та попередження шкiдливих звичок.
   14. Продовжити формування нацiональної самосвiдомостi, духовностi, патрiотизму, виховного iдеалу українця через дiяльнiсть рiзновiкових дитячих органiзацiй, засвоєння школярами надбань нацiональної культури.
   15. Впроваджувати у навчально-виховний процес iнновацiйнi освiтнi технологiї з метою формування життєтворчих компетенцiй школярiв.
   16. Працювати над покращенням зовнiшнього вигляду учнiв, культури поведiнки учнiв у громадських мiсцях, культури мовлення.
   17. Продовжити спiвпрацю з церквою Пресвятої Владичицi Богородицi України у проведеннi iндивiдуальної роботи з учнями, що мають вiдхилення у поведiнцi, формування духовностi, нацiональної самосвiдомостi. .

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради