Червоноградський навчально-виховний комплекс № 13
80193, Львiвська область, м.Соснiвка, вул.Театральна, 14-а. Тел.3-42-01 - директор, 3-33-07 - секретар, 3-43-09 - заступники
E-mail: 3edcvfr4@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://chnvk13.in.ua

    Директор:
    Катарина Ірина Михайлівна
    Освiта повна вища Мiнський державний педагогiчний iнститут iменi М.Горького, 1992,
    Учитель географiї та бiологiї
    Педагогiчний стаж 28 рокiв
    Стаж керiвної роботи 25роки
    Категорiя
    Вища квалiфiкацiйна категорiя
    Звання - Старший учитель

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Мичковська Любов Мирославівна
    Освiта повна вища Iвано- Франкiвський державний педагогiчний iнститут iменi В. Стефаника, 1988,
    Методист Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iменi Iвана Франка, 2002,
    Вчитель iсторiї
    Педагогiчний стаж 37 роки
    Стаж керiвної роботи 23 рокiв
    Категорiя Вища квалiфiкацiйна категорiя
    Звання Вiдмiнник освiти України Старший учитель

    Мельник Оксана Петрівна
    Освiта повна вища Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 1995,
    Вчитель української мови i лiтератури
    Педагогiчний стаж 28 рокiв
    Стаж керiвної роботи 5 роки
    Категорiя Вища квалiфiкацiйна категорiя
    Звання – учитель-методист    

    Дуброва Тетяна Володимирівна
    Освiта повна вища Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 1999,
    Практичний психолог, викладач соціальних дисциплін,
    Педагогiчний стаж 16 рокiв
    Стаж керiвної роботи 5 роки
    Категорiя Вища квалiфiкацiйна категорiя
    Звання    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього педагогiчних працiвникiв 54
    Спецiалiст вищої квалiфiкацiйної категорiї 32
    Спецiалiст I квалiфiкацiйної категорiї 6
    Спецiалiст II квалiфiкацiйної категорiї 9
    Спецiалiст 7
     Проблема, над якою працює школа:
   "Використання IКТ для розвитку ключових компетентностей учнiв школи"
Завдання на 2019-2020 н. р.:
      Освітні завдання:
    -Забезпечувати доступнiсть та якiсть освiти вiдповiдно до вимог суспiльства, запитiв особистостi, потреб мiста i держави.
    - Спрямовувати роботу педагогiчного колективу на пiдвищення якостi результатiв освiтнього процесу в умовах реалiзацiї Державного стандарту початкової школи, Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти шляхом оновлення змiсту та форм органiзацiї освiтнього процесу.
    - Забезпечувати спрямованiсть освiтнього процесу на розвиток умiнь i навичок особистостi, застосування на практицi здобутих знань з рiзних навчальних предметiв, успiшну адаптацiю людини в соцiумi, формування здiбностей до колективної дiяльностi та самоосвiти шляхом застосування особистiсно зорiєнтованого, компетентнiсного i дiяльнiсного пiдходiв.
    - Реалiзовувати принцип наступностi у розвитку дошкiльної, загальної освiти у зв’язку iз запровадженням Державних стандартiв початкової та базової загальної середньої освiти.
    - Впроваджувати сучаснi педагогiчнi технологiї, спрямованi на розкриття та розвиток iнтелектуальних i творчих здiбностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленнi.
    - Дотримуватись державних вимог щодо рiвня загальноосвiтньої пiдготовки учнiв через чiтке використання Критерiїв оцiнювання навчальних досягнень;
    - З метою забезпечення ефективної спiвпрацi учнiв, учителiв i батькiв, можливостi дистанцiйного вирiшення проблем життєдiяльностi школи продовжувати роботу зi створення персональних веб-сайтiв, блогiв учителiв на базi наявного iнформацiйного ресурсу.
    - Максимально використовувати можливостi гуманiтарних навчальних дисциплiн для формування духовної сфери особистостi.
    - Пiдвищувати якiсть пiдготовки учнiв до зовнiшнього незалежного оцiнювання;
    - Створювати умови для формування успiшних, конкурентоздатних, професiйно зорiєнтованих випускникiв.
    - Забезпечувати допрофiльну та профiльну пiдготовку учнiв через залучення до свiтового освiтнього простору.      
Виховні завдання:

    - Втiлювати мiсiю школи, визначену у шкiльнiй виховнiй програмi:
    - виховання морально-духовної творчої особистостi з активною громадянською позицiєю та цiннiсним ставленням до власного здоров‘я;
    - виховання та розвиток духовної культури в контекстi української, європейської та свiтової культури
    - Забезпечувати подальший розвиток учнiвського самоврядування, широке залучення його до вирiшення питань органiзацiї освiтнього процесу, розвитку громадянської активностi, органiзацiї здорового способу життя.
    - Формувати в дiтей та молодi нацiональну iдентичнiсть, розумiння єдностi й цiлiсностi України, виховувати патрiотизм та активну громадянську позицiю, особисту вiдповiдальнiсть за долю держави та рiдного мiста;
    - Продовжувати розвиток шкiльних традицiй, створюючи сприятливi умови для всебiчного розвитку особистостi учнiв.
    - Активiзувати роботу з батьками, максимально залучати батькiв до життя школи, до реалiзацiї програми розвитку особистостi.
    - Продовжувати роботу щодо попередження правопорушень i бездоглядностi серед неповнолiтнiх, попередження наркоманiї серед пiдлiткiв, максимально залучати дiтей групи «ризику» до участi в життi школи, класу, заняття гурткiв, секцiй.
    - Удосконалювати роботу шкiльної бiблiотеки з метою посилення читацьких iнтересiв учнiв.
    - Продовжувати профорiєнтацiйну роботу з учнями середньої i старшої ланки.
    - Продовжувати роботу щодо iнтеграцiї зусиль батькiвської громади, позашкiльних закладiв, представникiв державної влади, громадських та благодiйних органiзацiй, правоохоронних органiв та установ системи охорони здоров’я в органiзацiї виховної роботи закладу
     Організаційні завдання:

    - Наповнювати iнформацiйними матерiалами шкiльний сайт.
    - Поновлювати та удосконалювати базу даних «Курс Школа»
    - Органiзовувати спiльно з батьками та церквою паломницькi екскурсiї святими мiсцями нашого краю, проводити екскурсiї «Стежками рiдного краю».
    - Сприяти залученню школярiв до вiдвiдування занять у Будинку дитячої та юнацької творчостi, спортивних секцiях, танцювальних, вокальних гуртках.
     Методично-кадрові завдання:
    - Спрямовувати науково-методичну роботу на реалiзацiю єдиної науково-методичної теми «Використання IКТ для розвитку ключових компетентностей учнiв школи».
    - З метою впровадження Державних стандартiв початкової i базової загальної середньої освiти забезпечувати органiзацiйно-методичний супровiд освiтнього процесу за новими навчальними програмами в 9-х класах.
    - Продовжувати роботу щодо пiдвищення якостi навчання через пiдвищення ефективностi уроку, вдосконалення професiйної компетентностi педагогiв.
    - Спрямовувати методичну роботу на подальше формування у педагогiчних працiвникiв навичок i розвиток умiнь роботи з новими iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями.
    - Створювати умови для педагогiв-початкiвцiв з метою адаптацiї до освiтнього процесу;
    - Залучати педагогiв до використання перспективних моделей педагогiчного досвiду з метою формування нового педагогiчного мислення (прагнення до постiйного оновлення знань i творчого пошуку, зорiєнтованого на особистiсть учня).
    - Учителям, класним керiвникам своєчасно подавати iнформацiю на шкiльний веб-сайт.
    - Продовжувати видавничу дiяльнiсть педагогiв з метою популяризацiї досвiду роботи серед освiтянської громадськост
     Управлінські завдання:
    - Продовжувати роботу щодо пiдвищення якостi навчання через забезпечення ефективностi уроку, вдосконалення професiйної компетентностi педагогiв.
    - Розробити ефективну систему внутрiшньошкiльного монiторингу навчального процесу в умовах досягнення високої якостi знань школярiв.
    - Продовжувати роботу з формування iмiджу школи через проведення рiзноманiтних заходiв iз залученням батькiв, громадськостi.
    - Забезпечувати умови для самоорганiзацiї дiяльностi учнiв, учителiв, здiйснювати поступовий перехiд вiд домiнуючого оперативного до стратегiчного цiльового управлiння через узгодження власних функцiй з функцiями усiх суб'єктiв навчально-виховного процесу.
    - Посилювати контроль за викладанням предмета «Захист Вiтчизни», сприяти формуванню знань старшокласникiв про завдання Збройних сил України, цивiльного захисту, медико-санiтарної пiдготовки».

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради