Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 12
80100, Львівська область, м.Червоноград, вул.Степана Бандери, 17, тел. 3-15-51 - директор, 3-15-50 - секретар
E-mail: school12.chervonograd@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://school12.at.ua
    Керiвник закладу:
    Свйонтек Уляна Павлівна
    Освiта повна вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 2002 р.
    Педагогiчний стаж – 18 р.
    Стаж керiвної посади – 6 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Кiшак Зоряна Мирославiвна
    Освiта повна вища, Львiвський державний унiверситет iм. I.Франка, 1999 р.
    Педагогiчний стаж – 21 р.
    Стаж керiвної посади – 8 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Плугова Надiя Василiвна
    Освiта повна вища, Ровенський педагогiчний iнститут iм. Д.Мануїльського, 1991 р.
    Педагогiчний стаж – 26 р.
    Стаж керiвної посади – 12 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Салiй Галина Василiвна
    Освiта повна вища, Київський педагогiчний iнститут iм. М.Горького, 1984 р.
    Педагогiчний стаж – 35 р.
    Стаж керiвної посади – 15 р.
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 70
    З них педагогiв – 69
    - спецiалiст вищої категорiї - 33
    - спецiалiст I категорiї - 10
    - спецiалiст II категорiї - 9
    - спецiалiст - 17


    Проблема, над якою працює заклад:

    "Використання IКТ для вдосконалення навчально – виховного процесу"    
Основнi завдання закладу:
   - надання якiсних освiтнiх послуг;
   - реалiзацiя Державних стандартiв початкової загальної освiти та базової i повної загальної середньої освiти, згiдно оновлених навчальних програм для початкової школи та для 5-9-их класiв;
   - удосконалення використання iнформацiйно – комунiкацiйних Iнтернет технологiй для створення єдиного освiтнього iнформацiйного простору;
   - реалiзацiя програми «Обдарованi дiти»;
   - методичний супровiд профiльного навчання у старшiй школi;
   - контроль за рiвнем навчальних досягнень учнiв 9-11 класiв;
    - для ефективного аналiзу рiвня навченостi учнiв i надалi впроваджуватиметься система монiторингу навчальних досягнень учнiв;
   - розробка системи заходiв на подолання недолiкiв у пiдготовцi учнiв до складання iспитiв у формi ЗНО;
   - презентацiя кращих методичних матерiалiв вчителiв школи на Iнтернет ресурсах «Методичний портал», «vchy.com.ua» та iншi;
   - залучення волонтера Корпусу Миру до навчально-виховного процесу у школi;
   - участь учнiв школи у мiжнароднiй програмi обмiну «Майбутнiх лiдерiв FLEX»;
   - проведення майстер-класiв з використання IКТ на уроках та позаурочнiй дiяльностi;
   - налагодження мiжнародної спiвпрацi, пошук школи – партнера за кордоном, участь у мiжнародному проектi «Транскордонна спiвпраця»;
   - поповнення електронного банку даних «Творчий доробок педагога»;
   - презентацiя роботи вчителiв, якi атестуються, на шкiльному науково-методичному семiнарi «Професiйне та особистiсне зростання педагогiчних працiвникiв»;
   - проведення Днiв науки в школi (I етап конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт);
   - проведення свята вшанування iнтелекту ЧЗШ №12 «Учнем пишається школа»;
    - реалiзацiя Концепцiї нацiонально – патрiотичного виховання;
   - реалiзацiя плану дiй з розвитку демократичної культури в школi в рамках Всеукраїнської програми «Демократична школа»;
   - з метою пiдвищення загального рiвня правової культури та пропаганди здорового способу життя налагодження роботи клубу «За здоровий спосiб життя»;
    - продовження спiвпрацi з клiнiкою «Дружня до молодi»;
   - проведення Тижня учнiвського самоврядування;
   - активiзацiя проектної дiяльностi в рамках виховної програми;
   - випуск шкiльної друкованої газети «Ми»;
   - проведення декади професiйної майстерностi класних керiвникiв.
    - творчий звiт гурткiв;
   - активiзацiя спiвпрацi з громадськiстю, органiзацiєю «Молодiжний iнiцiативний центр»;
   - спiвпраця з навчально-реабiлiтацiйним центром «Промiнь надiї»;
   - активiзацiя спiвпрацi з радiо «Новий Двiр», ТРК «Бужани», «Кристинопiль INFO» (iнформацiйне агентство), газетою «Новини Прибужжя». .

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради