Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 12
80100, Львівська область, м.Червоноград, вул.Степана Бандери, 17, тел.20130
E-mail: school12.chervonograd@gmail.com
    Директор:
    Свйонтек Уляна Павлівна
    повна вища освiта, 17 р., "вища категорiя", "старший учитель"

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Кiшак Зоряна Мирославiвна - повна вища освiта, 21 р.,"вища категорiя", "старший учитель".
    Плугова Надiя Василiвна - повна вища освiта, 25 р., "вища категорiя", "старший учитель".
    Салiй Галина Василiвна - повна вища освiта, 34 р., "вища категорiя", "старший учитель".

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    У
сього педагогічних працівників 68:
    З них:
    - учитель-методист - 3
    - старший учитель - 17
    - спецiалiст вищої категорiї - 33
    - спецiалiст I категорiї - 8
    - спецiалiст II категорiї - 10
    - спецiалiст – 17

    Проблема над якою працює школа:

    "Використання iнформацiйно - комунiкацiйних технологiй для удосконалення навчально - виховного процесу"    
Основними напрямками роботи школи у 2016-2017 н.р. є:
   - надання якiсних освiтнiх послуг;
   - науково - методичний психологiчний супровiд поглибленого вивчення української мови у 9Б класi;
   - реалiзацiя програми "Обдарованi дiти";
   - органiзацiя форми звiтностi вчителiв, якi атестуються "Творчий звiт вчителя".

    Прiоритетними напрямками роботи школи є:
    - реалiзацiя нових Державних стандартiв початкової загальної освiти та базової i повної загальної середньої освiти;
    - удосконалення використання iнформацiйно - комунiкацiйних технологiй для створення єдиного освiтнього iнформацiйного простору;
    - контроль за рiвнем навчальних досягнень учнiв 9-11 класiв;
    - для ефективного аналiзу рiвня навченостi учнiв i надалi впроваджуватиметься система монiторингу навчальних досягнень учнiв;
    - налагодження випуску шкiльного методичного вiсника "Творча майстерня педагога";
    - залучення волонтера Корпусу Миру до навчально-виховного процесу у школi;
    - проведення майстер-класiв з використання IКТ на уроках та позаурочнiй дiяльностi;
    - налагодження Мiжнародної спiвпрацi з гiмназiєю №3 м. Грубешова республiки Польща;
    - поповнення електронного банку даних "Творчий доробок педагога";
    - презентацiя роботи вчителiв, якi атестуються, на шкiльному науково-методичному семiнарi "Професiйне та особистiсне зростання педагогiчних працiвникiв";
    - проведення Днiв науки в школi (I етап конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт);
    - проведення свята вшанування iнтелекту ЧЗШ №12 "Учнем пишається школа";
    - органiзацiя роботи клубiв учнiв початкової школи "Довкiлля", "Чомучки";
    - реалiзацiя Концепцiї нацiонально - патрiотичного виховання;
    - з метою пiдвищення загального рiвня правової культури та пропаганди здорового способу життя налагодження роботи клубу "За здоровий спосiб життя";
    - активiзацiя спiвпрацi з клiнiкою "Дружня до молодi";
    - проведення Тижня учнiвського самоврядування;
    - святкування Дня школи;
    - випуск шкiльної друкованої газети "Ми";
    - проведення декади професiйної майстерностi класних керiвникiв;
    - творчий звiт гурткiв;
    - спiвпраця з Червоноградським незалежним жiночим товариством "Прозерок";
    - спiвпраця з навчально-реабiлiтацiйним центром "Промiнь надiї", громадською органiзацiєю "Орхiдея";
    - активiзацiя спiвпрацi з радiо "Новий Двiр", ТРК "Бужани", газетою "Новини Прибужжя".

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради