Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 12
80100, Львівська область, м.Червоноград, вул.Степана Бандери, 17, тел.20130
E-mail: school12.chervonograd@gmail.com
    Директор:
    Свйонтек Уляна Павлівна
    повна вища освiта, 17 р., "вища категорiя", "старший учитель"

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Кiшак Зоряна Мирославiвна - повна вища освiта, 21 р.,"вища категорiя", "старший учитель".
    Плугова Надiя Василiвна - повна вища освiта, 25 р., "вища категорiя", "старший учитель".
    Салiй Галина Василiвна - повна вища освiта, 34 р., "вища категорiя", "старший учитель".

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    У
сього педагогічних працівників 68:
    З них:
    - учитель-методист - 3
    - старший учитель - 17
    - спецiалiст вищої категорiї - 33
    - спецiалiст I категорiї - 8
    - спецiалiст II категорiї - 10
    - спецiалiст – 17

    Проблема над якою працює школа:

    "Використання iнформацiйно - комунiкацiйних технологiй для удосконалення навчально - виховного процесу"    
Основними напрямками роботи школи у 2016-2017 н.р. є:
   - надання якiсних освiтнiх послуг;
   - науково - методичний психологiчний супровiд поглибленого вивчення української мови у 9Б класi;
   - реалiзацiя програми "Обдарованi дiти";
   - органiзацiя форми звiтностi вчителiв, якi атестуються "Творчий звiт вчителя".

    Прiоритетними напрямками роботи школи є:
    - реалiзацiя нових Державних стандартiв початкової загальної освiти та базової i повної загальної середньої освiти;
    - удосконалення використання iнформацiйно - комунiкацiйних технологiй для створення єдиного освiтнього iнформацiйного простору;
    - контроль за рiвнем навчальних досягнень учнiв 9-11 класiв;
    - для ефективного аналiзу рiвня навченостi учнiв i надалi впроваджуватиметься система монiторингу навчальних досягнень учнiв;
    - налагодження випуску шкiльного методичного вiсника "Творча майстерня педагога";
    - залучення волонтера Корпусу Миру до навчально-виховного процесу у школi;
    - проведення майстер-класiв з використання IКТ на уроках та позаурочнiй дiяльностi;
    - налагодження Мiжнародної спiвпрацi з гiмназiєю №3 м. Грубешова республiки Польща;
    - поповнення електронного банку даних "Творчий доробок педагога";
    - презентацiя роботи вчителiв, якi атестуються, на шкiльному науково-методичному семiнарi "Професiйне та особистiсне зростання педагогiчних працiвникiв";
    - проведення Днiв науки в школi (I етап конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт);
    - проведення свята вшанування iнтелекту ЧЗШ №12 "Учнем пишається школа";
    - органiзацiя роботи клубiв учнiв початкової школи "Довкiлля", "Чомучки";
    - реалiзацiя Концепцiї нацiонально - патрiотичного виховання;
    - з метою пiдвищення загального рiвня правової культури та пропаганди здорового способу життя налагодження роботи клубу "За здоровий спосiб життя";
    - активiзацiя спiвпрацi з клiнiкою "Дружня до молодi";
    - проведення Тижня учнiвського самоврядування;
    - святкування Дня школи;
    - випуск шкiльної друкованої газети "Ми";
    - проведення декади професiйної майстерностi класних керiвникiв;
    - творчий звiт гурткiв;
    - спiвпраця з Червоноградським незалежним жiночим товариством "Прозерок";
    - спiвпраця з навчально-реабiлiтацiйним центром "Промiнь надiї", громадською органiзацiєю "Орхiдея";
    - активiзацiя спiвпрацi з радiо "Новий Двiр", ТРК "Бужани", газетою "Новини Прибужжя".

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради