Червоноградська загальноосвiтня школа I ступеня № 11
80106, м.Червоноград, вул. С.Бандери, 3. Тел. 3-63-54 - директор, секретар
E-mail: schoolcher11@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://11.chergym.org.ua
    Керiвник закладу:
    Красiльчук Богдана Ярославiвна
    Освiта вища, унiверситет iменi Тараса Шевченка, 1996, Луцьке педагогiчне училище iменi Ярослава Галана, 1989
    Педагогiчний стаж – 22 рокiв
    Стаж керiвної посади – 6 роки
    Звання – «вчитель - методист»
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Пянило Оксана Володимирiвна
    Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iменi Лесi Українки, 1993
    Педагогiчний стаж – 26 роки
    Стаж керiвної посади – 4 роки
    Звання – «вчитель - методист»
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 44
    З них педагогiв – 27
    - спецiалiст вищої категорiї - 12
    - спецiалiст I категорiї - 5
    - спецiалiст II категорiї - 4
    - спецiалiст - 6
    Педзвання «Вчитель-методист» - 2
    Педзвання «Старший учитель» - 6


    Проблема, над якою працює школа:
    "Впровадження iнновацiйнихздоров’язберiгаючихтехнологiй у формуваннi життєвих компетентностей дитини"

Основнi завдання закладу:
     1. Спрямування дiяльностiпедагогiчного колективу на реалiзацiю державної полiтики в галузiосвiти, iнновацiйного розвитку та пiдвищенняякiсногорiвняосвiтнiх послуг, створення умов для професiйного росту i розвитку педагогiчнихпрацiвникiв.
     2. Продовження впровадження науково-педагогiчного проекту «Iнтелект України».
     3. Продовження впровадження курсу медiаграмотностi для формування медiакомпетентностiособистостi.
     4. Впровадження курсу «Основи фінансової грамотності».
     5. Впровадження у навчальний процес матеріалівкурсів «Культура добросусідства» та «Абетка харчування».
     6. Здiйсненнянацiональногопатрiотичноговиховання дiтей та молодi.
     7. Збереження та змiцненняфiзичного здоров’я дiтей, їх моральне та громадянське виховання. Активна спiвпрацявчителiв з батьками, шкiльним психологом, учителем-логопедом, учителями - предметниками, вихователями та медичнимпрацiвником.
     8. Висвiтленнядiяльностiпедагогiчного та учнiвськогоколективiв через засоби масової iнформацiї: радiо, телебачення, преса, сайт школи, он-лайн.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради