Червоноградська загальноосвiтня школа I ступеня № 11
80106, м.Червоноград, вул. С.Бандери, 3. Тел. 3-63-54 - директор, секретар
E-mail: schoolcher11@ukr.net
Фiнансова звiтнiсть: http://11.chergym.org.ua
    Керiвник закладу:
    Красiльчук Богдана Ярославiвна
    Освiта вища, унiверситет iменi Тараса Шевченка, 1996, Луцьке педагогiчне училище iменi Ярослава Галана, 1989
    Педагогiчний стаж – 20 рокiв
    Стаж керiвної посади – 4 роки
    Звання – «вчитель - методист»
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

    Заступник директора з навчально-виховної роботи:
    Пянило Оксана Володимирiвна
    Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iменi Лесi Українки, 1993
    Педагогiчний стаж – 24 роки
    Стаж керiвної посади – 2 роки
    Звання – «вчитель - методист»
    Категорiя - спецiалiст вищої категорiї

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв - 35
    З них педагогiв – 33
    - спецiалiст вищої категорiї - 11
    - спецiалiст I категорiї - 9
    - спецiалiст II категорiї - 7
    - спецiалiст - 6


    Проблема, над якою працює школа:
    "Впровадження iнновацiйних здоров’язберiгаючих технологiй у формуваннi життєвих компетентностей дитини"

Основнi завдання закладу:
     1. Вивчення базових дисциплiн у 2017-2018н.р. здiйснюватиметься вiдповiдно до листа Мiнiстерства освiти i науки України вiд 17.08.2016 №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у ЗНЗ», впроваджуватимуться оновленi навчальнi програми для початкової школи, затвердженi Колегiєю МОН України 04.08.2016, наказом МОН України 05.08.2016 №948.
     2. Впровадження науково-педагогiчного проекту «Iнтелект України».
     3. Запровадження курсу медiаграмотностi для формування медiакомпетентностi особистостi.
     4. Спрямування дiяльностi педагогiчного колективу на реалiзацiю державної полiтики в галузi освiти, iнновацiйного розвитку та пiдвищення якiсного рiвня освiтнiх послуг, створення умов для професiйного росту i розвитку педагогiчних працiвникiв.
     5. Здiйснення нацiонального патрiотичного виховання дiтей та молодi.
     6. Висвiтлення дiяльностi педагогiчного та учнiвського колективiв через засоби масової iнформацiї: радiо, телебачення, преса, сайт школи, он-лайн.
     7. Збереження та змiцнення фiзичного здоров’я дiтей, їх моральне та громадянське виховання. Активна спiвпраця вчителiв з батьками, шкiльним психологом, учителем-логопедом, учителями - предметниками, вихователями та з медичними працiвниками. .

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради