Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 124
м.Червоноград
Про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2011 року.

    Заслухавши данi та аналiтичну iнформацiю про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2011 року та на виконання Закону України "Про звернення громадян ", Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", доручення голови облдержадмiнiстрацiї вiд 21 липня 2011 року № 62/0/6-11 " За результатами розгляду на колегiї обласної державної адмiнiстрацiї питання "Про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у першому пiврiччi 2011 року" та подання прокуратури Львiвської областi про усунення порушень законодавства України про звернення громадян " виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Роботу по розгляду звернень громадян до виконавчого комiтету Черво-ноградської мiської ради вважати задовiльною.
    2.Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому та комунальних пiдприємств забезпечити безумовне виконання Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", яким передбачено:
    2.1.Спрямувати органiзацiйну роботу на створення необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на письмовi звернення та особистий прийом;
    2.2.Не допускати практику визнання заяв чи скарг необ_рунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рiшень, недопущення надання неповних вiдповiдей за зверненнями громадян, iз порушенням строкiв, безпiдставної передачi розгляду звернень iншим органам;
    2.3.Створювати умови для участi заявникiв у перевiрцi поданих заяв чи скарг, надання їм можливостi знайомитися з матерiалами перевiрок;
    2.4.Взяти пiд особистий контроль розгляд звернень та забезпечити першочерговий особистий прийом жiнок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, Героїв Соцiалiстичної Працi, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
    2.5.Домагатися конкретного вирiшення об_рунтованих звернень, особливо найменш соцiально захищених категорiй громадян.
    2.6.Придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються ветерани вiйни та працi, iнвалiди, громадяни, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, багатодiтнi сiм'ї та одинокi матерi;
    2.7.Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи щодо шляхiв вирiшення питань, з якими найчастiше звертаються громадяни та з метою зменшення повторних звернень громадян;
    3.Першому заступнику мiського голови (С.Дмуховському) сприяти пiдготовцi вирiшення питань передачi гуртожиткiв з державної власностi у власнiсть територiальної громади м. Червонограда у вiдповiдностi з чинним законодавством.
    4.Начальнику загального вiддiлу (Т.Мартенс):
    4.1.Вжити заходiв до удосконалення програми електронного облiку звернень громадян з метою забезпечення контролю виконання наданих зобов'язань та повторних звернень.
    4.2.При пiдведеннi пiдсумкiв роботи за зверненнями громадян на засiданнi виконкому у 2012 роцi подавати iнформацiю про стан виконання наданих зобов'язань.
    5.Начальнику управлiння житлово-комунального господарства (О.Войтовичу) вживати заходiв спрямованих на зменшення кiлькостi звернень з питань комунального господарства та житлової полiтики.
    6.Керiвникам комунальних пiдприємств вживати заходiв до своєчасного виконання наданих зобов'язань у встановленi термiни.
    7.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради