Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.01.2010 № 2
м.Червоноград
Про стан смертностi населення працездатного вiку у м.м.Червоноградi, Соснiвцi та смт.Гiрник

    На виконання рiшення Колегiї обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29.1009р. за № 42 та Розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29.12.09р. за № 1491/0/5-09 "Про стан смертностi населення працездатного вiку у Львiвськiй областi та шляхи її зниження", виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Iнформацiю в.о.головного лiкаря Червоноградської центральної мiської лiкарнi п.I.Тимняка взяти до вiдома.
    2. В.о.головного лiкаря Червоноградської мiської лiкарнi I.Тимняку:
    2.1. Забезпечити виконання державних, галузевих i регiональних програм, спрямованих на реалiзацiю державної полiтики щодо збереження життя i здоров'я населення.
    2.2. Щоквартально iнформувати мiського голову про роботу клiнiко-експертної комiсiї з експертизи якостi надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я мiста.
    2.3. Забезпечити ефективну роботу з пiдвищення рiвня професiйної квалiфiкацiї медичних працiвникiв, дотримання норм медичної етики, деонтологiї.
    2.4. Продовжити постiйний монiторинг та аналiз стану смертностi населення працездатного вiку в мiстi.
    2.5.Активiзувати роботу первинної ланки охорони здоров'я щодо своєчасного виявлення хворих з чинниками ризику i початковими факторами гiпертонiчної хвороби, вiзуальних форм онкопатологiї, вдосконалення пiдходiв до лiкування i експертизи тимчасової i постiйної втрати працездатностi.
    2.6.Забезпечити проведення в м.м.Червоноградi, Соснiвцi та смт.Гiрник активної антиалкогольної компанiї; тютюнопалiння, заходiв попередження побутового, дорожньо-транспортного i виробничого травматизму населення.
    2.7. Проводити ефективну пропаганду здорового способу життя серед населення, залучаючи громадськi органiзацiї, релiгiйних дiячiв, засоби масової iнформацiї.
    3.Заступнику мiського голови п.В.Турку щорiчно при формуваннi мiського бюджету передбачати кошти закладам охорони здоров'я на виконання Нацiональних програм по забезпеченню зниження смертностi та покращення здоров'я населення.
    4.Рекомендувати головному санiтарному лiкарю мiста п.Я.Берекетi через посередництво санiтарних лiкарiв вiддiлу гiгiєни працi Червоноградської СЕС посилити вимоги до керiвникiв пiдприємств щодо приведення до санiтарно-гiгiєнiчних норм робочих мiсць, з метою профiлактики та зниження професiйної захворюваностi.
    5.Рекомендувати генеральному директору ДП "Львiввугiлля" п.В.Гарбузюку:
    5.1.З метою зниження смертностi вiд виробничого травматизму впровадити в дiяльнiсть шахт систему захисту працюючих вiд дiї шкiдливих виробничих факторiв згiдно програми природоохоронного законодавства на 2008-2015 роки.
    5.2.Лiквiдувати заборгованiсть перед Червоноградською ЦМЛ за надання медичних послуг по виробничому травматизму та за перiодичнi медичнi огляди.
    6. Контроль за виконання рiшення покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради