Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 29.01.2010 № 1
м.Червоноград
Про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2009 роцi.

    Заслухавши данi та аналiтичну довiдку про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у 2009 роцi та на виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування", розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 19 лютого 2008 року №135/0/5-08 "Про заходи щодо виконання положень Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008" та доручення голови облдержадмiнiстрацiї вiд 04 грудня 2009 року № 126/0/6-09 "За пiдсумками наради щодо органiзацiї роботи iз зверненнями громадян за пiдсумками роботи протягом 9-ти мiсяцiв 2009 року та за наслiдками проведення Службою з питань звернень громадян Секретарiату Президента України монiторингу органiзацiї цiєї роботи в облдержадмiнiстрацiї, її структурних пiдроздiлах та районних державних адмiнiстрацiях, вiдповiдно до Указу Президента України вiд 07.02.08 № 109"
    ВИРIШИВ:
    1.Рiвень органiзацiї роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради вважати позитивним.
    2.Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому та комунальних пiдприємств:
    2.1.Спрямувати органiзацiйну роботу на створення необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на письмовi звернення та особистий прийом;
    2.2.Викорiнити практику визнання заяв чи скарг необ_рунтованими без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рiшень, недопущення надання неповних вiдповiдей за зверненнями громадян, iз порушенням строкiв, безпiдставної передачi розгляду звернень iншим органам;
    2.3 Створювати умови для участi заявникiв у перевiрцi поданих заяв чи скарг, надання їм можливостi знайомитися з матерiалами перевiрок;
    2.4 Взяти пiд особистий контроль розгляд звернень та забезпечити першочерговий особистий прийом жiнок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, Героїв Соцiалiстичної Працi, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
    2.5 Домагатися конкретного вирiшення об_рунтованих звернень, особливо найменш соцiально захищених категорiй громадян.
    2.6 Придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються ветерани вiйни та працi, iнвалiди, громадяни, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, багатодiтнi сiм'ї та одинокi матерi;
    2.7 Забезпечити функцiонування гарячих лiнiй i телефонiв довiри, постiйно дiючих комiсiй з питань розгляду звернень громадян, проведення широкої роз'яснювальної роботи;
    2.8 Вживати дiєвих заходiв до зменшення повторних звернень громадян.
    3.Начальнику загального вiддiлу (Т.Мартенс):
    3.1 Запровадити практику щомiсячної перевiрки виконання звернень громадян на особистий прийом до мiського голови.
    3.2 Працювати над впровадженням програми комп'ютерного облiку звернень громадян, якi надходять на особистий прийом до мiського голови.
    3.3 При пiдведеннi пiдсумкiв роботи за зверненнями громадян на засiданнях виконкому подавати iнформацiю про виконання наданих зобов'язань.
    4.Начальнику управлiння житлово-комунального господарства (З.Наливайку) проконтролювати виконання графiка обрiзання та зрiзання дерев на перiод 2010 року в м. Червоноградi.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
    Додаток до рiшення
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради