Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 26.06.2009 № 119
м.Червоноград
Про роботу вiддiлу у справах дiтей з органiзацiї забезпечення соцiально - правового захисту, профiлактики бездоглядностi, безпритульностi та правопорушень серед дiтей.

    
Заслухавши iнформацiю начальника вiддiлу у справах дiтей Гейди Л.В. та з метою виконання Закону України "Про охорону дитинства", Закону України " Про основи соцiального захисту бездомних громадян i безпритульних дiтей ", Закону України "Про забезпечення органiзацiйно - правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування ", Закону України "Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей", Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008р. № 866 "Питання дiяльностi органiв опiки та пiклування, пов'язаної iз захистом прав дитини" та керуючись ст.32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Вiддiлу у справах дiтей ( п. Л.Гейда)
    1.1.Вживати заходiв щодо пiдготовки необхiдного пакету документiв для влаштування дiтей, якi залишилися без батькiвського пiклування , надання вiдповiдного статусу у встановленi законодавством термiни.
    1.2.Щоквартально проводити перевiрки умов утримання та виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування в сiм'ях опiкунiв (пiклувальникiв) з метою недопущення фактiв бездоглядностi дiтей, вивчення потреб дiтей, надання необхiдної консультативної, матерiальної допомоги .
    1.3.Провести спiльно з iншими структурними пiдроздiлами у вереснi -жовтнi поточного року рейд "Урок " для виявлення дiтей, якi не приступили до навчання без поважних причин.
    1.4.Органiзувати у IУ-кв. поточного року проведення круглого столу з громадськими, благодiйними, релiгiйними органiзацiями з питань подолання дитячої бездоглядностi.
    1.5. Забезпечувати дотримання законодавства щодо захисту житлових та майнових прав дiтей.
    2.Вiддiлу освiти ( п. I. Гомонко)
    2.1.Виявляти сiм'ї, якi ухиляються вiд виконання батькiвських обов'язкiв та направляти клопотання у вiдповiднi органи щодо притягнення батькiв до вiдповiдальностi.
    2.2. Активiзувати роботу шкiльних психологiв та соцiальних педагогiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах з дiтьми, якi проживають у неблагополучних сiм'ях для проведення вiдповiдної профiлактично-корекцiйної роботи.
    2.3.Вивчити ефективнiсть дiяльностi шкiльних Рад профiлактики щодо роботи з дiтьми, якi схильнi до правопорушень.
    2.4.Органiзувати роботу з педагогiчними працiвниками дошкiльних навчальних закладiв з питань правового виховання малолiтнiх дiтей.
    2.5.Залучати дiтей до позакласної та позашкiльної роботи, обов'язково учнiв iз неблагополучних сiмей.
    3. Вiддiлу у справах сiм'ї та молодi ( п. О. Подольчак)
    3.1. Органiзовувати оздоровлення та вiдпочинок дiтей та молодi з сiмей, якi опинились у складних життєвих обставинах.
    3.2. Сприяти вирiшенню питань щодо надання сiм'ям означеної категорiї матерiальної, гуманiтарної допомоги.
    4. Центру соцiальних служб для сiм'ї дiтей та молодi ( п. В. Лобай)
    4.1.Забезпечувати здiйснення соцiального супроводу сiмей, якi перебувають у кризовiй ситуацiї.
    4.2.Активiзувати роботу Координацiйної ради з питань соцiальної роботи з сiм'ями, якi опинились у складних життєвих ситуацiях.
    4.3.Своєчасно надавати соцiальнi послуги сiм'ям, дiтям та молодi.
    4.4. Активiзувати роботу щодо створення прийомних сiмей.
    5.Рекомендувати кримiнальнiй мiлiцiї у справах дiтей ( п. В. Лаврiв )
    5.1.Органiзувати проведення рейдiв щодо виялення фактiв продажу дiтям спиртних напоїв та тютюнових виробiв торговельними закладами незалежно вiд форм власностi.
    5.2.Розробити дiєвi профiлактичнi заходи щодо попередження повторного вчинення злочинiв дiтьми. Активiзувати профiлактичну роботу з дiтьми, якi схильнi до правопорушень.
    5.3.Проводити заходи щодо виявлення та вилучення дiтей, якi зазнали фiзичного та iншого насильства з боку дорослих.
    5.4.У лiтнiй перiод активiзувати роботу проведення мiських рейдiв " Дiти вулицi" щодо виявлення безпритульних, бездоглядних дiтей, дiтей, якi жебракують.
    5.5. Забезпечувати своєчасне виявлення неблагополучних сiмей.
    6. Головному лiкарю ( п. Я. Панчишин)
    6.1.Провести роботу з дитячими педiатрами щодо надання вчасного повiдомлення про батькiв, якi мають малолiтнiх дiтей, не надають їм належного догляду, виховання, зловживають алкоголем, для вчасного реагування та соцiального супроводу.
    6.2.Органiзувати проведення бесiд, лекцiй, публiкацiй та виступiв у ЗМI з питань запобiгання наркоманiї, токсикоманiї, алкоголiзму серед дiтей.
    6.3.Сприяти розповсюдженню у закладах охорони здоров'я соцiальної реклами з питань здорового способу життя та вiдповiдального батькiвства.
    7. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови М. Мащака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради