Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.01.2009 № 1
м.Червоноград
Про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2008 роцi.

    
Заслухавши данi та аналiтичну довiдку про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у 2008 роцi та на виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування" вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 та розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї "Про заходи щодо виконання положень Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008" вiд 19 лютого 2008року № 135/0/5-08
    ВИРIШИВ:
    1.Роботу по розгляду звернень громадян до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вважати задовiльною.
    2.Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконкому та комунальних пiдприємств:
    2.1.Забезпечити надання своєчасних вiдповiдей громадянам про результати розгляду їхнiх звернень, недопущення неоднозначних, необгрунтованих або неповних вiдповiдей, безпiдставної передачi розгляду звернень iншим органам, не допускати порушення термiнiв розгляду пропозицiй, заяв i скарг вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян".
    2.2.Враховуючи соцiально-полiтичну значимiсть роботи з розгляду звернень громадян, домагатися конкретного вирiшення обгрунтованих звернень, особливо найменш соцiально захищених категорiй громадян, всiляко сприяти зменшенню потоку звернень громадян у вищi органи влади, вирiшення яких належить до компетенцiї мiсцевих органiв влади.
    2.3.Аналiзувати звернення громадян з метою вивчення та упередження причин, що породжують повторнi звернення громадян, вживати заходiв до зменшення їх кiлькостi.
    2.4.Висвiтлювати у засобах масової iнформацiї роботу за зверненнями громадян, використовуючи їх як трибуну правової обiзнаностi населення, роз'яснення порядку i послiдовностi вирiшення порушених у зверненнях питань.
    3.Управлiнню житлово-комунального господарства (З.Наливайко) удосконалити механiзм надання дозволiв i контроль за виконання зрiзання та формовочної обрiзки дерев.
    4. Начальнику загального вiддiлу (Т.Мартенс):
    4.1.Запровадити з 1 сiчня 2009 року облiк звернень громадян i контролю за вирiшенням порушених у них питань у вiдповiдностi до класифiкатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 858 вiд 24 вересня 2008 року.
    4.2.При пiдведеннi пiдсумкiв роботи за зверненнями громадян на засiданнях виконкому подавати iнформацiю про виконання наданих зобов'язань.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради