Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 25.05.2007 № 139
м.Червоноград
Про внесення змiн та доповнень до Перелiку документiв дозвiльного характеру, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету вiд 27.07.2006р. №189

На виконання пункту 8 статтi 5 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" вiд 06 вересня 2005р. № 2806-IV та з метою забезпечення видачi документiв дозвiльного характеру мiсцевими дозвiльними органами за принципом органiзацiйної єдностi, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:
1. Внести змiни та доповнення до Перелiку документiв дозвiльного характеру, якi видаються за принципом органiзацiйної єдностi, затвердженого рiшенням виконавчого комiтету вiд 27.07.2006р. №189 " Про затвердження Порядку взаємодiї адмiнiстратора з мiсцевими дозвiльними органами, суб'єктами господарювання та територiальним органом уповноваженого органу з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi", що додаються.
2. Опублiкувати дане рiшення у черговому номерi газети "Новини Прибужжя".
3. Рiшення набирає чинностi з дня його опублiкування у газетi "Новини Прибужжя".
4. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

Додаток
ПЕРЕЛIК ДОКУМЕНТIВ ДОЗВIЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКI ВИДАЮТЬСЯ ЗА ПРИНЦИПОМ ОРГАНIЗАЦIЙНОЇ ЄДНОСТI
iз змiнами та доповненнями.

1.Дозвiл на виконання будiвельних робiт.
2. Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об'єктiв.
3. Дозвiл органiв пожежного нагляду на початок роботи (оренди) пiдприємства, органiзацiї, примiщення.
4. Погодження мiською СЕС асортиментного перелiку продукцiї, яка передбачається виготовлятися або реалiзовуватися на об'єктi.
5. Дозвiл на розмiщення стацiонарних малих архiтектурних форм.
6.Дозвiл на розмiщення пересувних малих архiтектурних форм.
7. Дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами.
8. Дозвiл на розмiщення об'єктiв торгiвлi та громадського харчування.
Керуючий справами Г.Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради