Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради
Вiд 28.09.2006 № 247
м.Червоноград
Про затвердження програми "Юнi таланти" на 2007-2010 рр.

    З метою збереження та розвитку нацiональної культури, пiднесення ролi творчої особистостi, розвитку творчих, талановитих учнiв, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
ВИРIШИВ:    
1.Затвердити програму "Юнi таланти 2007-2010рр. (Програма додається).
2 Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови п.М.Машака.

1.Вступ
3 метою збереження та розвитку нацiональної культури, пiднесення ролi творчої особистостi в суспiльствi значної актуальностi набула проблема робош з талановитими дiтьми. Перспективним шляхом її розв'язання стала органiзацiя такого педагогiчного процесу, який застосовує методику пошуку та вiдбору талановитих учнiв i створює умови для розвитку їх природно творчого потенцiалу.
Сучасний етап системи культури характеризується її розмаїттям; вона є традицiйною i водночас має iнновацiйнi елементи, спрямована на розвиток особистостi та на задоволення її iнтересiв. Утверджуються новi стандарти мислення, поведiнки людини, майбутня доля України пов'язується з високим iнтелектом народу, його вiковiчною мудрiстю. Актуальнiсть вироблення продуктивної полiтики в галузi культури щодо створення умов для навчання талановитої молодi є очевидною i виявляється як у цiлому у державi, так i на мiсцевому рiвнi.
Основним документом, що визначає i закладає основу для пошуку, навчання i виховання творчої особистостi на територiї Червонограцської мiської ради i є мiська програма "Юнi таланти" на 2007-2010 рр. Програма передбачає комплекс оргашзацiйно-педагогiчних i науково-методичних заходiв, спрямованих на розвиток здiбних, обдарованих i талановитих учнiв.
Програма передбачає систему роботи iз здiбними та талановитими дiтьми, орiєнтовану на комплекс психолого- педагогiчних, органiзацiйних i науково-практичних заходiв.
Одними iз основних її положень є орiєнтацiя практично на всi вiковi рiвнi: дошкiльний, молодший шкiльний, пiдлiтковий, старшокласникiв. Передбачено запровадити таку модель спiвпрацi з талановитими дiтьми, яка б дозволила кожному таланту розкрити свої творчi та мистецькi здiбностi.
2.Мета програми
Мета програми - вiдпрацювання, розробка, налагодження, впровадження ефективних методичних засобiв та технологiй пошуку, навчання, виховання i самовдосконалення талановитих дiтей та молодi, створення умов для гармонiйного розвитку особистостi.
3.Завдання програми
- задоволення потреб суагiльства у становленi й розвитку творчих, дiяльних, талановитих учнiв;
- забезпечення можливостi постiйного духовного самовдосконалення особистостi, формування її iнтелектуального потенцiалу;
- визначення психологiчного та педагогiчного змiсту навчально-виховного процесу для талановитих учнiв;
- визначення особливостей педагогiчних умов, якi ефективно сприятимуть розвитку талановитих учнiв та шляхiв взаємодiї педагогiв, учнiв, батькiв.
4.Координацiя i контроль за виконанням програми
Координацiя i контроль за виконанням програми покладається на вiддiл культури виконкому Червоноградської мiської ради.
5. Фiнансово-економiчне та матерiальне забезпечення
Фiнансово-економiчне та матерiальне забезпечення здiйснюється у межах асигнувань, передбачених у мiсцевому бюджетi на утримання закладiв культури мiста з конкретизацiєю коштiв на виконання програми.
6. Очiкуванi результати
Виконання мiської програми "Юнi таланти" 2007-2010 рр. Забезпечить:
- можливiсть виявлення здiбних та талановитих учнiв у ранньому вiцi;
- створення умов для iнтелектуального розвитку i творчої самореалiзацiї учнiв;
- збiльшення кiлькостi призерiв фестивалiв, конкурсiв, оглядiв.
- пiдвищення в учнiв iнтересу до нацiональної культури та мистецтва;
- поширення передового педагогiчного досвiду вчителiв у роботi з талановитими дiтьми;
- стимулювання спiвпрацi закладiв культури та загальноосвiтнiх закладiв;
- методичне наповнення навчально-виховної роботи з талановитими дiтьми для педагогiв та батькiв;
- урiзноманiтнення форм i методiв нявчально-виховноi роботи, поєднання масової, групової та iндивiдуальної роботи.
7.Заходи щодо реалiзацiї програми.
7.1.Пошук i виявлення талановитих дiтей в школаї естетичного виховання та загальноосвiтнiх закладах.
№ п/п
Змiст
Термiн
Вiдповiдальнi
1.
Забезпечити впровадження i системи раннього i поетапного виявлення талановитих дiтей
2007-2010 рр.

Школи естетичного виховання
2.
З метою виявлення здiбних та талановїггих дiтей проводити в школах естетичного виховання та Народних домах:
- лекцiї;
- концерти;
Щорiчно
Школи естетичного виховання
Народнi доми
3.
Для виявлення нахилiв i здiбностей дiтей забезпечити вiдповiдними тестами i програмами школи естетичного виховання
2007 р.
Директори шкiл
4.
З метою виявлення здiбних та талановитих дiтей проводити:
- шкiльнi та мiськi конкурси;
- мiськi огляди дитячої творчостi юних художникiв, декоративно- ужиткового мистецтва;
- огляди-конкурси музичного, вокального, хореографiчного жанрiв.
Щорiчно
Школи естетичного виховання
Народнi доми
5.
Сприяти залученню талановитих дiтей до участi в конкурсних вiдборах для навчання у мистецьких закладах
Щорiчно
Директори шкiл
естетичного виховання
6.
Сприяти участi учнiв у Мiжнародних, Всеукраїнських, обласних та мiських конкурсах
Щорiчно
Школи естетичного виховання
Народнi доми
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради