Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
РIШЕННЯ
Вiд 28.04.2005 № 88
м.Червоноград
Про органiзацiю вiдпочинку та оздоровлення дiтей та молодi влiтку 2005 року

На виконання розпорядження Президента України вiд 03 квiтня 2005 року № 942/2005-рп "Про органiзацiю лiтнього оздоровлення та вiдпочинку дiтей у 2005 роцi", постанови Верховної Ради України вiд 14.12.04р. № 2226-IУ "Про пiдсумки органiзацiї оздоровлення дiтей влiтку 2004 року та заходи Кабiнету Мiнiстрiв України щодо органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей влiтку 2005 року", мiської програми вiдпочинку та оздоровлення дiтей на перiод до 2008 року, затвердженої рiшенням виконкому Червоноградської мiської ради вiд 29.04.03р. № 122 та з метою створення належних умов для вiдпочинку та оздоровлення, дiтей та молодi влiтку 2005 року виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
1. Завiдувачу вiддiлу освiти Б.Павлiвському:
1.1. Органiзувати протягом червня 2005 року оздоровчi табори на базi загальноосвiтнiх навчальних закладiв, залучати до їх вiдвiдування дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, напiвсирiт, дiтей з малозабезпечених та багатодiтних сiмей, дiтей, схильних до правопорушень, дiтей, якi перебувають на диспансерному облiку, дiтей, постраждалих внаслiдок чорнобильської катастрофи, дiтей загиблих шахтарiв, напiвсирiт та дiтей з неповних сiмей, обдарованих дiтей .
1.2. Органiзувати оздоровлення дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та дiтей з малозабезпечених сiмей в стацiонарних оздоровчих таборах.
2. Завiдувачам вiддiлiв освiти, культури, спорткомiтету (Б.Павлiвському. В.Гуменюку), директору ЦССМ В.Лобаю забезпечити змiстовне дозвiлля дiтей та молодi в оздоровчих закладах всiх типiв, належну виховну, культурно-масову, фiзкультурно-спортивну та екскурсiйно-туристичну роботу, профiлактичну роботу щодо запобiгання негативним явищам серед дiтей та молодi.
3. Завiдувачу вiддiлу у справах сiм'ї та молодi О.Подольчак забезпечити оздоровлення дiтей, хворих на гiпоплазiю емалi зубiв за кошти обласного бюджету.
4. Головам територiальної ради профспiлки вугiльникiв О.Турчину та РО НПГУ М.Шаблi (за згодою) протягом оздоровчого перiоду збiльшити чисельнiсть оздоровлених дiтей, забезпечити прiоритетне оздоровлення дiтей-сирiт, дiтей, якi залишились без батькiвського пiклування, дiтей з малозабезпечених та багатодiтних сiмей, дiтей-iнвалiдiв, дiтей, що постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС, дiтей, що перебувають на диспансерному облiку.
5. Рекомендувати директору ОЛК "Ровесник" В.Карвацькому органiзувати пiд час лiтнього оздоровлення оздоровчо-лiкувальнi групи для дiтей, хворих на енурез та сколiоз.
6. Головному державному санiтарному лiкарю м.Червонограда Я.Берекетi здiйснювати державний санiтарно-епiдемiчний нагляд за органiзацiєю оздоровчого процесу та функцiонуванням дитячих оздоровчих закладiв.
7. Першому заступнику мiського голови М.Мисаку розглянути можливiсть використання вiдомчого транспорту для перевезення дiтей до оздоровчих закладiв, начальнику ДАI Ю.Луцику забезпечити безпеку руху при перевезеннi.
8. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника мiського голови п.М.Мащака.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради