Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.07.2006 № 183
м.Червоноград
Про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2006 року.

    Заслухавши довiдку про стан роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I пiврiччi 2006 року та на виконання Закону України вiд 12 жовтня 1996 року №389/96 "Про звернення громадян", Указiв Президента України вiд 13 серпня 2002 року №700 "Про додатковi заходи щодо забезпечення реалiзацiї громадянами конституцiйного права на звернення" i вiд 14 квiтня 2004 року № 434 "Про невiдкладнi заходи з удосконалення органiзацiї прийому громадян органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування та посадовими i службовими особами цих органiв", виконавчий комiтет мiської ради
ВИРIШИВ:
    1.Роботу по розгляду звернень громадян до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вважати задовiльною.
    2.Керiвникам комунальних пiдприємств мiста щоквартально подавати у загальний вiддiл виконавчого комiтету iнформацiю про виконання вексельних зобов'язань.
    3.Завiдувачу загального вiддiлу (Т.Мартенс) на засiданнi виконкому у сiчнi 2007 року при пiдведеннi пiдсумкiв за 2006 рiк подати iнформацiю про виконання вексельних зобов'язань наданих у 2006 роцi.
    4.Управлiнню житлово-комунального господарства (З.Наливайко) удосконалити механiзм розгляду звернень громадян з комунальних питань, з метою зменшення їх надходження до виконавчого комiтету.
    5.Керiвникам структурних пiдроздiлiв та керiвникам комунальних пiдприємств мiста посилити персональну вiдповiдальнiсть посадових та службових осiб згiдно iз Указом Президента України "Про додатковi заходи щодо забезпечення реалiзацiї громадянами конституцiйного права на звернення" за належну органiзацiю роботи iз зверненнями громадян та результатами вирiшення порушених у них питань.
    6.Керiникам структурних пiдроздiлiв iнформувати населення постiйно про змiни чинного законодавства та причини, що породжують скарги.
    7.Контроль за виконанням рiшення покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
В.о.мiського голови О.Орловський

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради