Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.04.2006 № 100
м.Червоноград
Про органiзацiю лiтнього вiдпочинку та оздоровлення дiтей влiтку 2006 року

    На виконання постанови Верховної Ради України вiд 14.03.06 р. № 3525-IУ "Про пiдсумки органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей влiтку 2005 року i заходи Кабiнету Мiнiстрiв України щодо органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей влiтку 2006 року", мiської програми вiдпочинку та оздоровлення дiтей на перiод до 2008 року, затвердженої рiшенням виконкому Червоноградської мiської ради вiд 29.04.03 р. № 122 та з метою створення належних умов для вiдпочинку та оздоровлення дiтей влiтку 2006 року, виконавчий комiтет мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1. Створити мiську мiжвiдомчу комiсiю з органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей та молодi влiтку 2006 року та затвердити її склад згiдно з додатком 1.
    2. Затвердити заходи щодо органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей та молодi влiтку 2006 року згiдно з додатком 2.
    3. Начальнику вiддiлу освiти Б.Павлiвському:
    3.1. Органiзувати протягом червня 2006 року оздоровчi табори на базi загальноосвiтнiх навчальних закладiв, залучати до їх вiдвiдування дiтей-сирiт, позбавлених батькiвського пiклування, напiвсирiт, дiтей з малозабезпечених та багатодiтних сiмей, дiтей, схильних до правопорушень, дiтей, якi перебувають, на диспансерному облiку, дiтей, постраждалих внаслiдок чорнобильської катастрофи, дiтей загиблих шахтарiв та дiтей з неповних сiмей, обдарованих дiтей.
    3.2. Органiзувати оздоровлення дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiв-ського пiклування та дiтей з малозабезпечених сiмей в стацiонарних оздоровчих таборах.
    4. Начальникам вiддiлiв освiти, культури, з питань фiзичної культури i спорту (Б.Павлiвському, В.Гуменюку, З.Гаврилюку), директору ЦССМ В.Лобаю забезпечити змiстовне дозвiлля дiтей та молодi в оздоровчих закладах всiх типiв, належну виховну, культурно-масову, фiзкультурно-спортивну та екскурсiйно-туристичну роботу, профiлактичну роботу щодо запобiгання негативним явищам серед дiтей та молодi.
    5. Головам територiальної ради профспiлки вугiльникiв О.Турчину та РО НПГУ М.Шаблi (за згодою) протягом оздоровчого перiоду збiльшити чисельнiсть оздоровлених дiтей, забезпечити прiоритетне оздоровлення дiтей-сирiт, дiтей, якi залишились без батькiвського пiклування, дiтей, що постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС, дiтей, що перебувають на диспансерному облiку.
    6.Головному державному санiтарному лiкарю м.Червонограда Я.Берекетi здiйснювати державний санiтарно-епiдемiчний нагляд за органiзацiєю оздоровчого процесу та функцiонуванням дитячих оздоровчих закладiв.
    7. Першому заступнику мiського голови (О.Орловському розглянути можливiсть використання вiдомчого транспорту для перевезення дiтей до оздоровчих закладiв, начальнику ДАI Ю.Луцику забезпечити безпеку руху при перевезеннi.
    8. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови М.Мащака.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради