Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
ДОДАТОК 2 ДО РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 27.04.2006 № 100
м.Червоноград
Додаток 2. Заходи щодо органiзацiї вiдпочинку та оздоровлення дiтей та молодi влiтку 2006 року

1. Забезпечити оздоровлення дiтей вiдповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 сiчня 2003 року № 33 "Про затвердження державної Програми вiдпочинку та оздоровлення дiтей на перiод до 2008 року".
    Протягом оздоровчого перiоду. Виконком Червоноградської мiської ради.
2. Забезпечити роботу пришкiльних оздоровчих таборiв, створити безпечнi умови для перебування дiтей в цих закладах, здiйснювати державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд за їх дiяльнiстю.
    Травень-червень 2006 року. Виконком Червоноградської мiської ради, вiддiл освiти, мiська санепiдстанцiя.
3. Здiйснювати контроль за органiзацiєю харчування дiтей в оздоровчих закладах, забезпечити харчоблоки квалiфiкованими кадрами.
    Протягом оздоровчого перiоду. Виконком Чсрвоноградської мiської ради, мiська санепiдстанцiя.
4. Забезпечити пiдбiр медичних, педагогiчних спортивних працiвникiв, працiвникiв культури для оздоровчих закладiв, безкоштовне проходження ними медичних комiсiй.
    Травень-червень 2006 року. ЦМЛ, вiддiл освiти, вiддiл культури.
5. З метою органiзацiї змiстовного дозвiлля дiтей, учнiвської та студентської молодi органiзувати в оздоровчих таборах рiзнi культурно-масовi заходи, конкурси, концерти, фестивалi дитячої творчостi, спортивнi змагання тощо.
    Протягом оздоровчого перiоду. Вiддiл у справах сiм'ї та молодi, вiддiл у справах фiзичної культури i спорту, вiддiл освiти.
6. Забезпечити безкоштовне оздоровлення дiтей-сирiт i позбавлених батькiвського пiклування, дiтей малозабезпечених обдарованих дiтей в стацiонарних оздоровчих таборах.
    Протягом оздоровчого перiоду. Фiнансове управлiння, вiддiл освiти, опiкунська рада.
7. Забезпечити оздоровлення дiтей, хворих на гiпоплазiю емалi зубiв за кошти державного бюджету.
    Протягом оздоровчого перiоду. Вiддiл у справх сiм'ї та молодi, вiддiл освiти, ЦМЛ, ЦССМ.
8. Забезпечити супровiд дiтей, хворих на гiпоплазiю емалi зубiв медичним та педагогiчним персоналом до мiсця оздоровлення.
    Протягом оздоровчого перiоду. Вiддiл освiти, ЦМЛ.
9. Покращити роботу з органiзацiї оздоровлення дiтей-iнвалiдiв.
    Протягом оздоровчого перiоду. Виконком Червоноградської мiської ради, НРЦ "Свiтанок".
10. Органiзувати роботу спецiалiстiв мiського Центру соцiальних служб для молодi в дитячих оздоровчих закладах з метою проведення профiлактичної роботи щодо запобiгання негативним явищам серед дiтей та молодi.
    Протягом оздоровчого перiоду. Вiддiл у справах сiм'ї та молодi, ЦССМ.
11. Постiйно висвiтлювати у мiсцевих ЗМI проблеми лiтнього оздоровлення дiтей та молодi.
    Протягом оздоровчого перiоду. Редакцiї мiсцевих ЗМI.
12. Запровадити єдину систему збору повної iнформацiї, яка буде вiдображати динамiку щодо кiлькостi оздоровлених дiтей та молодi (враховуючи всi форми вiдпочинку) та мережi оздоровчих таборiв, на базi яких оздоровлюються дiти.
    Протягом оздоровчого перiоду. Виконком Червоноградської мiської ради, мiський вiддiл статистики.
Керуючий справами Г.Тимчишин

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради