Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ
РIШЕННЯ
Вiд 28.04.2005 № 87
м.Червоноград
Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2005-2006 р.р.

Заслухавши iнформацiю керiвникiв комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй про заходи по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення до роботи в осiнньо-зимових умовах 2005-2006 р.р. та керуючись ст.29 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет мiської ради ВИРIШИВ :
1. Заходи комунальних пiдприємств "Червонограджитлокомунсервiс","Соснiвка-житлокомунсервiс", "Червоноградтеплокомуненерго", "Комунальник", "Червоноградводоканал", вiддiлу охорони здоров'я, вiддiлу культури, вiддiлу освiти по пiдготовцi до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2005-2006 р.р., затвердити.
2. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, якi споживають теплову енергiю вiд КП "Червоноградтеплокомуненерго":
2.1. В термiн до 01.09.2005 р. провести повний розрахунок з КП "Червоноградтеплокомуненерго" за спожиту теплову енергiю.
2.2. В термiн до 15.09.2005р. встановити прилади облiку та регулювання теплової енергiї.
2.3. В зв'язку з наявними фактами вiдключення споживачами окремих квартир в багатоквартирних будинках вiд системи центрального опалення забезпечити переналадку внутрiшньобудинкових систем опалення в термiн до 01.10.2005р.
2.4. В термiн до 01.10.2005р. виконати заходи по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального та соцiально-культурного призначення до опалювального сезону 2005-2006 р.р. в повному об'ємi i здати акти їх готовностi в КП "Червоноградтеплокомуненерго".
3. Директоровi КП "Червоноградтеплокомуненерго" С.Дмуховському:
3.1. Забезпечити поточну проплату за спожитий природний газ i електричну енергiю та виконання графiкiв погашення заборгованостi.
3.2. Забезпечити виконання заходiв по пiдготовцi об'єктiв комунального господарства до роботи в осiнньо-зимових умовах 2005-2006 р.р. i подати акти їх готовностi в управлiння житлово-комунального господарства виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до 01.10.2005р.
3.3.Пiдключення об'єктiв до теплових мереж проводити тiльки пiсля виконання вимог, викладених в п.2 даного рiшення.
4. Директорам комунальних пiдприємств "Червоноградтеплокомуненерго" С.Дмуховському. "Червоноградводоканал" С.Макутрi, "Червонограджитлокомунсервiс" Ю.Павлову,. "Соснiвкажитлокомунсервiс" В. Дульчаку вжити необхiдних заходiв щодо вiдшкодування витрат за наданi комунальнi послуги споживачам шляхом посиленої роботи з боржниками та використання всiх вимог чинного законодавства України.
5. Директорам комунальних пiдприємств "Червонограджитлокомунсервiс" Ю.Павлову. "Соснiвкажитлокомунсервiс" В. Дульчаку, керiвникам житлово-будiвельних кооперативiв та об'єднаннь спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, керуючись "Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовiдведення" та розпорядженням мiського голови вiд 01.11.2002р. №255 :
5.1. Заключити угоди з надавачами послуг в термiн до 01.08.2005р.
5.2. Укласти угоди з квартиронаймачами та власниками квартир про надання послуг з водо-, теплопостання, водовiдведення та гарячого водопостачання.
6. Керiвниковi комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" С.Дмуховському в термiн до 01.09.2005р. укласти угоди з власниками iндивiдуальних будинкiв про надання послуг з теплопостачання.
7. Керiвникам бюджетних установ (Б.Павлiвському, Я.Панчишину, В.Гуменюку, Г.Галах) забезпечити споживання енергоносiїв та комунальних послуг в межах доведених лiмiтiв та кошторисних призначень.
8. Начальнику мiського фiнансового управлiння В.Турковi в термiн до 01.10.2005р. згiдно з актами виконаних робiт профiнансувати видатки на об'єкти житлово-комунального господарства в сумi, затвердженiй мiською радою.
9. Рекомендувати генеральному директоровi ДП "Львiввугiлля" В.Гарбузюку:
9.1. Забезпечити суворе дотримання графiкiв погашення заборгованостi шахт перед комунальними пiдприємствами "Червоноградводоканал" та "Червоноградтеплокомуненерго" i 100% поточну проплату за отриманi комунальнi послуги.
9.2. В термiн до 01.09.2005р. виконати вiдсипку пiдвiдного газопроводу до м.Соснiвка та мереж водогонiв та каналiзацiйних колекторiв на дiлянках, що пiдтоплюються поверхневими водами внаслiдок пiдробок вугiльних пластiв шахтами "Вiзейська". "Бендюзька", "Вiдродження", "Степова", "Лiсова".
9.3. Компенсовувати КП "Червоноградводоканал" затрати на лiквiдацiю наслiдкiв гiрничих робiт на мережах та спорудах водопостачання та водовiдведення.
9.4. Зобов'язати керiвництво шахти "Степова" в термiн до 01.09.2005р. виконати рiшення технiчної наради ДП "Львiввугiлля" згiдно протоколу №2 вiд 27.01.2002р. стосовно встановлення компенсаторiв (4 шт.) i вантузiв (4 шт.) на водогонi вiд Правдинського водозабору в межах гiрничих полiв шахти.
10. ЗАТ "Львiвсистеменерго" (В.Патракеєву) розробити, погодити та суворо дотримуватись виконання графiка погашення заборгованостi за наданi послуги з водопостачання i водовiдведення в сумi 1141,1тис. грн. та систематично проводити поточну проплату КП "Червоноградводоканал" у повному об'ємi.
11. Прийняти до вдома заяви керiвникiв пiдприємств i установ про те, що заходи по пiдготовцi об'єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення до роботи в осiнньо-зимових умовах 2005-2006 р.р. будуть виконанi в термiн до 01.10.2005р
12. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови О.Орловського.
Мiський голова Iгор Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради