Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 23.12.2011 № 219
м.Червоноград
Про роботу управлiння працi та соцiального захисту населення по виконанню Закону України "Про охорону працi"

    Заслухавши iнформацiю про роботу управлiння працi та соцiального захисту населення по виконанню Закону України "Про охорону працi", керуючись ст. 34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", виконавчий комiтет мiської ради вирiшив:
    1.Iнформацiю про роботу управлiння працi та соцiального захисту населення по виконанню Закону України "Про охорону працi" прийняти до вiдома.
    2.Рекомендувати керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй мiста:
    2.1.Забезпечити виконання положень законодавчих актiв з питань охорони працi.
    2.2.Розробити на 2012 рiк комплекснi заходи щодо досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища, пiдвищення наявного рiвня охорони працi, запобiгання випадкам виробничого травматизму, професiйного захворювання, аварiям i пожежам та забезпечити їх фiнансування згiдно вимог ст. 19 Закону України "Про охорону працi".
    2.3.Забезпечити своєчасне проведення навчання та перевiрку знань з питань охорони працi посадових осiб та працiвникiв зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою згiдно вимог "Типового положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi", затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 26.01.2005 р. № 15.
    2.4.Записи у журналах реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони працi робити згiдно з вимогами "Типового положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi", затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 26.01.2005 р. № 15.
    2.5.При наявностi на пiдприємствi робочих мiсць зi шкiдливими та важкими умовами працi своєчасно проводити атестацiю робочих мiсць за умовами працi.
    2.6.Забезпечити своєчасне обов'язкове проведення попереднiх (при прийняттi на роботу) та перiодичних (протягом трудової дiяльностi) медичних оглядiв працiвникiв, зайнятих на важких роботах, роботах iз шкiдливими чи небезпечними умовами працi, а також щорiчного обов'язкового медичного огляду осiб вiком до 21 року вiдповiдно до Порядку проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй, затвердженого наказом МОЗ вiд 21.05.2007р. № 246.
    2.7.Забезпечити працiвникiв, якi працюють iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, роботах пов'язаних iз забрудненням або несприятливими метеорологiчними умовами, спецодягом, спецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту вiдповiдно до встановлених норм.
    2.8.Переглянути iнструкцiї з охорони працi на вiдповiднiсть вимогам "Положення про розробку iнструкцiй з охорони працi", затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 29.01.1998 р. № 9. (Перiодичнiсть перегляду iнструкцiй з охорони працi для професiй або видiв робiт з пiдвищеною небезпекою - один раз на три роки, для всiх iнших категорiй працюючих - один раз на п'ять рокiв.)
    3.Управлiнню працi та соцiального захисту населення (Г. Галах) з метою покращення стану охорони працi, попередження виробничого травматизму та соцiального захисту працiвникiв, якi працюють iз шкiдливими i важкими умовами працi продовжити роботу по проведенню обстежень пiдприємств, органiзацiй та установ мiста з питань охорони працi.
    4.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Залiвського А. I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради