Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 201
м.Червоноград
Про забезпечення в загальноосвiтнiх навчальних закладах безпечних та нешкiдливих умов навчання, дотримання режиму роботи, умов для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формування гiгiєнiчних навикiв та засад здорового способу життя

    Заслухавши та обговоривши доповiдь начальника вiддiлу освiти п.I.Гомонка "Про забезпечення в ЗНЗ безпечних та нешкiдливих умов навчання, дотримання режиму роботи, умов для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формування гiгiєнiчних навикiв та засад здорового способу життя", керуючись пiдпунктами 1, 2 пункту "а" ст. 32 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", п.2 ст. 37 Закону України "Про загальну середню освiту", виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Вiдзначити, що робота iз забезпечення в загальноосвiтнiх навчальних закладах безпечних та нешкiдливих умов навчання, дотримання режиму роботи, умов для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, формування гiгiєнiчних навикiв та засад здорового способу життя ведеться на належному рiвнi.
    2.Вiддiлу освiти (п.I.Гомонко):
    2.1.Забезпечити неухильне виконання ст. 5, п.1 ст. 14, п.4, 5 ст. 16, п.1, 2 ст. 22, ст. 38 Закону України "Про загальну середню освiту" щодо формування гiгiєнiчних навикiв та засад здорового способу життя, дотримання режиму роботи, умов для фiзичного розвитку та змiцнення здоров'я, забезпечення в ЗНЗ безпечних та нешкiдливих умов навчання.
    2.2.Щорiчно вiдповiдною комiсiєю у складi представникiв Червоноградської мiської ради, вiддiлу освiти, пожежного нагляду, мiської санепiдстанцiї перевiряти готовнiсть закладiв освiти до нового навчального року та матерiали перевiрки виносити на розгляд виконкому.
    2.3.Щорiчно заслуховувати на колегiї вiддiлу освiти чи нарадi керiвникiв навчальних закладiв питання про стан травматизму учасникiв навчально-виховного процесу, створення безпечних та нешкiдливих умов працi i навчання в закладах освiти, дотримання школярами санiтарно-гiгiєнiчних норм, особистої гiгiєни, стан медичного обслуговування учасникiв навчально-виховного процесу.
    2.4.Щорiчно планувати кошти на поповнення матерiалiв для надання невiдкладної медичної допомоги у ЗНЗ, на забезпечення запасу миючих та дезiнфiкуючих засобiв для пiдтримання належних санiтарно-гiгiєнiчних умов.
    2.5.При формуваннi бюджету на 2012 рiк передбачити видiлення коштiв на обладнання i ремонт автоматичної пожежної сигналiзацiї у навчальних закладах, закупiвлю кухонного та холодильного обладнання, ремонт харчоблокiв та їдалень ЗНЗ № 5, 10, 12; покрiвель ЗНЗ № 3, 9, 14; системи опалення ЧНВК № 13; санвузла ЧЗШ № 14.
    2.6.Здiйснювати замiну вiкон на енергозберiгаючi в усiх ЗНЗ.
    2.7.Не допускати перевантаження учнiв надмiрною кiлькiстю та невмотивованим обсягом домашнiх завдань, насамперед письмових; навчальнi плани, розклади урокiв, режим роботи шкiл щорiчно погоджувати з мiською СЕС.
    2.8.Тримати на постiйному контролi дотримання вимог чинного законодавства про освiту при проведеннi у ЗНЗ занять фiзичною культурою i спортом.
    2.9.Постiйно вживати заходи для забезпечення в навчальних закладах температурного та свiтлового режиму.
    3.Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi (п.I.Грондзаль):
    3.1.Постiйно забезпечувати виконання ст. 20 Закону України "Про забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя населення України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2009 № 1318 "Про затвердження Порядку здiйснення медичного обслуговування учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв" та наказiв Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 16.08.2010 № 682 "Про удосконалення медичного обслуговування учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв", вiд 23.07.2002 № 280 "Щодо органiзацiї проведення обов'язкових профiлактичних медичних оглядiв працiвникiв окремих професiй, виробництв i органiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням населення i може призвести до поширення iнфекцiйних хвороб".
    3.2.Щорiчно заслуховувати на медичнiй радi питання про стан медичного обслуговування учнiв ЗНЗ та про результати поглиблених медоглядiв дiтей.
    3.3.Забезпечувати постiйний медичний контроль за дотриманням санiтарних вимог щодо проведення в навчальних закладах занять фiзичною культурою та спортом.
    3.4.Здiйснювати контроль за санiтарно-протиепiдемiчним станом, дотриманням безпечних та нешкiдливих умов навчання та виховання у ЗНЗ.
    4.Вiдiдлу освiти (п.I.Гомонко), Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi (п.I.Грондзаль)
    4.1.Забезпечити неухильне виконання спiльного наказу Мiнiстерства освiти i науки України та Мiнiстерства охорони здоров'я вiд 21.04.2005 № 242/178 "Про посилення роботи щодо профiлактики захворюваностi дiтей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнiвської та студентської молодi".
    4.2.Вiдповiдно до вимог "Концепцiї Державної цiльової програми запобiгання захворювань, спричинених йодною недостатнiстю, на перiод до 2013 року", затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2004 року № 14, та методичних рекомендацiй Мiнiстерства охорони здоров'я України щодо профiлактики йододефiцтиних захворювань у дiтей постiйно забезпечувати ЗНЗ антиструмiном.
    4.3.Забезпечити 100%-е охоплення щорiчними медичними оглядами учнiв та педагогiчних працiвникiв.
    4.4.Протягом навчального року здiйснювати контроль за станом захворюваностi учнiв у динамiцi i проводити заходи щодо її зниження.
    5.Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови п. А.Залiвського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради