Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 24.11.2011 № 200
м.Червоноград
Про наслiдки державного фiнансового аудиту виконання мiсцевого бюджету м. Червонограда за 2008-2010 рр. та I пiврiччя 2011 року

    Враховуючи результати державного фiнансового аудиту виконання мiсцевого бюджету м. Червонограда за 2008-2010 рр. та I пiврiччя 2011 року, проведеного контрольно-ревiзiйним управлiнням у Львiвськiй областi, з метою збiльшення доходiв та скорочення видаткiв мiсцевого бюджету для подальшого їх спрямування на задоволення потреб територiальної громади, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вирiшив:
    1.Звiт про результати державного фiнансового аудиту виконання мiсцевого бюджету м.Червонограда за 2008-2010 роки та I пiврiччя 2011 року взяти до вiдома.
    2. Мiському фiнансовому управлiнню Червоноградської мiської ради (Турко В.I.), вiддiлу економiки Червоноградської мiської ради (Денисенко О.П.), управлiнню Держкомзему у м.Червоноградi (Iшкевич О.Я.) провести iнвентаризацiю видiв та обсягiв пiльг, наданих суб'єктам господарювання щодо сплати земельного податку, з податку на прибуток, з орендної плати за комунальне майно та вирiшити питання стосовно доцiльностi надання таких пiльг зi встановленням цiльового призначення вивiльнених коштiв або їх скасування. Термiн: до 01.02.2012
    3. Мiськiй комiсiї з питань забезпечення своєчасностi i повноти сплати податкiв та погашення заборгованостi iз заробiтної плати (грошового забезпечення), пенсiй стипендiй та iнших соцiальних виплат (Турко В.I.) спiльно з ДПI у м. Червоноградi (Вандьо I.I.) вживати заходи щодо недопущення виплати заробiтної плати нижче встановленого законодавством мiнiмального рiвня, зменшення наявної заборгованостi iз заробiтної плати, зменшення податкової заборгованостi до мiсцевого бюджету. Термiн: постiйно
    4. Першому заступнику мiського голови (Дмуховський С.М.) спiльно з управлiнням Держкомзему у м.Червоноградi (Iшкевич О.Я.):
    4.1. Вживати дiєвих заходiв, спрямованих на недопущення втрат мiсцевих бюджетiв вiд безоплатного користування земельними ресурсами, в тому числi в перiод оформлення правовстановлюючих документiв, що перевищує максимальний строк складання документацiї iз землеустрою, передбачений чинним законодавством. Термiн: постiйно
    4.2. Проводити роботу щодо перегляду умов договорiв оренди земельних дiлянок з метою приведення їх ставок до дiючих. Термiн:постiйно
    5. Заступнику мiського голови Грабовському В.В. провести роботу щодо перегляду договорiв оренди комунального майна, по яких розмiри орендних ставок є меншими, нiж затвердженi вiдповiдною методикою. Термiн: до 30.12.2011
    6. Рекомендувати Червоноградськiй мiськiй радi припинити практику пiд виглядом цiльових програм соцiально-економiчного розвитку мiста видiляти кошти бюджетним установам, якi повиннi фiнансуватися з державного бюджету. Термiн: постiйно
    7. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради