Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 193
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на нежитловi примiщення i будiвлi в м.Червоноградi

    Розглянувши заяву Трофимова О.В.-директора ТзОВ "ЛАНЕТ УКРАЇНА" про оформлення права власностi на офiснi примiщення (прим.4), загальною площею 44,4 т а офiснi примiщення (прим. 5 ) , загальною площею 235,2 м.к в. по вул. Стуса,53 в м.Червоноградi ; Плитича Анатолiя Васильовича про оформлення права власностi на будiвлю майстернi по ремонту автомобiлiв, загальною площею 520,0м.кв. по вул.Б.Хмельницького, 29"б" в м.Червоноградi; Овсяннiкова I.М. - директора ТзОВ " Агро Захiд Компанi", про оформлення права власностi на будiвлю холодильної камери для зберiгання продуктiв (поз.19), загальною площею 884,8 м.кв. , по вул. Льв iвськiй,32 в м.Червоноградi; Горбарчук М.I.-директора ТзОВ "Явiр", про оформлення права власностi на нежитлову будiвлю ( майстерн ю по ремонту одягу та кафе ) , загальною площею 758,5 м.кв., по вул. Сокальськiй,5/5-6 в м.Червоноградi; С о бенникова Д. Л. -директора ПП "Iмiдж- Л юкс", про оформлення права власностi на примiщення банку (прим. 193 ) , загальною площею 136,7 м.к в., по вул. Сокальськiй,2 в м.Червоноградi; Тимчишина Г.Р. - керуючого справами виконкому Червоноградської мiської ради про оформлення права власностi на адмiнiстративний будинок № 19 , загальною площею 1897,9 м.к в., по проспекту Т.Г. Шевченка в м.Червоноградi, встановлено, що ТзОВ "Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед" на правi приватної власностi належали офiснi примiщення (прим.4), загальною площею 44,4м.кв., по вул. В. Стуса,53 в м.Червоноградi. На пiдставi рiшення позачергових зборiв учасникiв ТзОВ "Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед" вi д 09.07.2009р. ( пр о т ок ол № 09/07/09 ) створен о ТзОВ "ЛАНЕТ УКРАЇНА", шляхом видiлення його з ТзОВ "Ромсат Комунiкейшинз Iнтегрейтед" i передачею в статутний фонд ТзОВ "ЛАНЕТ УКРАЇНА" офiсних примiщень (прим.4), загальною площею 44,4м.кв., по вул. Стуса,53 в м.Червоноградi. Статут ТзОВ "ЛАНЕТ УКРАЇНА" зареєстровано в державному реєстрi 26.05. 2011р.
    Згiдно договору купiвлi-продажу вiд 19.05.2011р р.№ 1579, ТзОВ "ЛАНЕТ УКРАЇНА" викупи ло примiщення , загальною площею 235,2 м.кв., що становить 4 8 /1000 iд. част ок вiд будинку № 53 по вул. В. Стуса в м.Червоноградi. Вказанi примiщення є обособленi, мають окремий вхiд i не перешкоджають iншим власникам у користуваннi своїми примiщеннями.
    Плитич А натолiй В асильович , на пiдставi рiшення виконкому Червоноградської мiської ради вiд 23.11.2007р. №341, провiв реконструкцiю, належн ої йому на правi власностi будiвлi гаражiв по вул.Б.Хмельницького, 29"б" в м.Червоноградi пiд майстерню по ремонту автомобiлiв. Будiвля майстернi по ремонту автомобiлiв, загальною площею 520,0м.кв., по вул.Б.Хмельниць - кого, 29"б" в м.Червоноградi прийня т а в експлуатацiю, що пiдтверджується Декларацi єю про готовнiсть об ' єкта до експлуатацiї, зареєстрованої iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 19 .0 9 . 2011р. № ЛВ 142110 31078.
    ПП " Євротранс" на правi приватної власностi належал а будiвля холодильної камери для зберiгання продуктiв , загальною площею 884,8 м.кв., по вул. Львiвсь - кiй,32 (п оз.19 ) в м.Червоноградi. Р iшення м зборiв учасникiв ТзОВ " Агро Захiд Компанi " вi д 09.0 9 .20 11 р. ( пр о т ок ол № 35) до складу учасникiв ТзОВ "Агро Захiд Компанi" включено ПП " Євротранс" з передачею в статутний фонд ТзОВ "Агро Захiд Компанi" будiвлi холодильної камери для зберiгання продуктiв (поз.19) , загальною площею 884 , 8 м.кв., по вул. Львiвськiй,32 в м.Червоноградi. Статут ТзОВ " Агро Захiд Компанi " зараеєстровано в державному реєстрi 2 9 .0 3 . 2011р.
    ТзОВ "Явiр" пров ело реконструкцiю власно ї будiвлi з надбудовою другого поверху пiд майстерню по ремонту одягу та додатковий зал дiючого кафе по вул. Сокальськiй,5/5-6 в м.Червоноградi. Будiвля майстернi по ремонту одягу та кафе , загальною площею 758,5 м.кв., по вул. Сокальськiй,5/5-6 в м.Червоноградi прийня т а в експлуатацiю. Сертифiкатом, видан им iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 07.02. 2011р. № ЛВ 000152, засвiдчено вiдповiдност ь об ' єкта проектнiй документацiї, вимогам державних стандартiв, будiвельних норм i правил та пiдтверджує ться готовнiсть до експлуатацiї.
    ТзОВ " Iмiдж-Люкс" є власником примiщення, загальною площею 136,7м.кв., що становить 7/10 iдеальних частин вiд примiщення банку по вул.Сокальськiй,2 в м.Червоноградi . Вказанi примiщення є обособленi, мають окремий вхiд i не перешкоджають iншим власникам у користуваннi своїми примiщеннями.
    На баланс Червоноградської мiської ради передано адмiнiстративний будинок № 19 по проспекту Т.Г.Шеченка в м.Червоноградi на пiдставi рiшення першої сесiї першого демократичного скликання Червоноградської мiської ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 24.03.1990р. (протокол вiд 24.03.1990р.) та рiшення позачергової сесiї першого демократичного скликання Червоно-градської мiської ради народних депутатiв Львiвської областi вiд 20.07.1990р.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно" , затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445 , а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, в иконком мiської ради вирiшив:
    1. Оформити право власностi на :
    - 1.1 офiснi примiщення (прим.4) , загальною площею 4 4,4 м.кв., по вул. В. Стуса ,53 в м.Червоноградi за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ УКРАЇНА".
    -1.2 офiснi примiщення (прим. 5), загальною площею 23 5, 2 м.кв ., по вул. В . Стуса.53 в м.Червоноградi за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ УКРАЇНА".
    -1.3 будiвлю майстернi по ремонту автомобiлiв , з агальною площею 520,0м .кв. по вул.Б.Хмельницького, 29"б" в м.Червоноградi на iм ' я Плитич Анатолi я Васильовича.
    -1.4 будiвлю холодильної камери для зберiгання продуктiв , загальною площею 884,8 м.кв., по вул. Львiвськiй,32 (поз.19) в м.Червоноградi, за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю " Агро Захiд Компанi".
    -1.5 нежитлову б удiвлю ( майстерн ю по ремонту одягу та кафе ) , з агальною площею 758,5 м .кв. по вул. Сокальськiй,5/5-6 в м.Червоноградi за Товариством з обмеженою вiдповiдальнiст ю "Явiр".
    -1.6 примiщення банку (прим. 193 ), загальною площею 136,7 м.кв ., по вул. Сокаль - ськiй,2 в м.Червоноградi за Приватним пiдприємством "Iмiдж-Люкс".
    -1.7 адмiнiстративний будинок, загальною площею 1897,9м.кв.. по проспекту Т.Г. Шевченка,19 в м.Червоноградi за територiальною громадою м.Червонограда в особi Червоноградської мiської ради.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на:
    - 2. 1 офiснi примiщення (прим.4) , загальною площею 4 4,4 м.кв., по вул. В. Стуса ,53 в м.Червоноградi Товариств у з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ УКРАЇНА ".
    -2.2 офiснi примiщення (прим. 5), загальною площею 56,8 м.кв ., по вул. В. Стуса,53 в м.Червоноградi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛАНЕТ УКРАЇНА".
    -2.3 будiвлю майстернi по ремонту автомобiлiв , з агальною площею 520,0м .кв. по вул.Б.Хмельницького, 29"б" в м.Червоноградi, Плитич у Анатол iю Васильовичу.
    -2.4 будiвлю холодильної камери для зберiгання продуктiв (поз.19) , загальною площею 884,8 м.кв., по вул. Львiвськiй,32 в м.Червоноградi Товариств у з обмеженою вiдповiдальнiстю " Агро Захiд Компанi".
    -2.5 будiвлю майстернi по ремонту одягу та кафе , з агальною площею 758,5 м .кв. по вул. Сокальськiй,5/5-6 в м.Червоноградi Товариств у з обмеженою вiдповi - дальнiст ю "Явiр".
    -2.6 примiщення банку (прим. 193 ), загальною площею 136,7 м.кв ., по вул. Сокальськiй,2 в м.Червоноградi Приватному пiдприємству "Iмiдж-Люкс".
    -2.7 адмiнiстративний будинок, загальною площею 1897,9м.кв., по проспекту Т.Г. Шевченка,19 в м.Червоноградi, Червоноградськ iй мiськ iй радi.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю прав а власностi на вищезгаданi примiщення i будiвлi.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради