Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 162
м.Червоноград
Про встановлення режимiв роботи пiдприємств, установ та органiзацiй сфери обслуговування, розважальних закладiв, розташованих на територiї Червоноградської мiської ради

    Вiдповiдно до ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст.24 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", ст.10 Державних санiтарних норм i правил влаштування, утримання, обладнання та органiзацiї роботи закладiв, якi надають послуги з комп'ютерної iгрової дiяльностi дiтям, затверджених наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 15.12. 2009р. №947, керуючись рiшеннями Червоноградської мiської ради вiд 03.04.2003 року №79 "Про впорядкування режимiв роботи пiдприємств торгiвлi та громадського харчування" та вiд 30.10.2008 року №345 "Про заборону застосування побутових пiротехнiчних виробiв в нiчний час", з метою координацiї роботи закладiв сфери обслуговування органами мiсцевого самоврядування, встановлення зручного для населення режиму роботи даних закладiв, уникнення скарг мешканцiв мiста на порушення акустичного режиму, дотримання громадського порядку у вечiрнiй та нiчний часи виконавчий комiтет
    ВИРIШИВ:
    1.Доручити вiддiлу економiки Червоноградської мiської ради:
    1.1. встановлювати режим роботи пiдприємств, установ та органiзацiй сфери обслуговування та розважальних закладiв (дискотек, вiдеотек, клубiв) - далi "об'єкт", незалежно вiд форми власностi, на пiдставi письмових пропозицiй суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;
    1.2.встановлювати режим роботи комп'ютерних iгрових закладiв незалежно вiд форми власностi з 14.00год. впродовж навчального року та з 8.30год. пiд час канiкул та у вихiднi днi - на пiдставi письмових пропозицiй суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;
    1.3. заборонити встановлення режиму роботи пiсля 23.00 год. для :
    1.3.1. розважальних (дискотеки, вiдеотеки, клуби, спортивнi та тренувальнi зали, заклади, що надають комп'ютернi, Iнтернет - послуги) закладiв всiх форм власностi, розташованих у житлових будинках;
    1.3.2. закладiв ресторанного господарства всiх форм власностi, розташованих у житлових будинках;
    1.3.3.торгових павiльйонiв i кiоскiв.
    1.4. вносити змiни до режиму роботи на пiдставi письмової заяви суб'єкта господарювання, вiдповiдно до вимог пп.1.1-1.3. даного рiшення.
    2. Режим роботи (додаток 1) встановлюється у випадках:
    - вiдкриття об'єкту;
    - змiни суб'єкта господарювання, який здiйснює дiяльнiсть в об'єктi;
    - перепрофiлюваннi об'єкту (змiни виду дiяльностi).
    3. Для встановлення режиму роботи об'єктiв, передбачених п.2 даного рiшення, суб'єкти господарювання надають наступнi документи:
    3.1. для стацiонарних об'єктiв торгiвлi (сфери послуг):
    - заяву встановленого зразка на iм'я заступника мiського голови (додаток 2 );
    - копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
    - копiю документа, який засвiдчує право заявника на використання вiдповiдного об'єкта (свiдоцтво про право власностi, договiр оренди/суборенди та iншi), копiя сертифiкату вiдповiдностi будiвельним нормам, стандартам та правилам (або висновок мiжвiдомчої узгоджувальної комiсiї по плануванню i забудовi населених пунктiв);
    - копiю довiдки з Червоноградської ДПI про взяття на облiк, як платника податку.
    3.2. для дрiбнороздрiбної мережi:
    - заяву встановленого зразка на iм'я заступника мiського голови (додаток 2);
    - копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв
    - копiю дозволу на розмiщення малої архiтектурної форми (тимчасової споруди);
    - копiю довiдки з Червоноградської ДПI про взяття на облiк, як платника податку.
    4. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi у встановленому порядку привести режими роботи пiдприємств у вiдповiднiсть до цього рiшення.
    Для встановлення режиму роботи об'єктiв, що дiяли до набрання чинностi даного рiшення, суб'єкти господарювання надають наступнi документи:
    - заяву встановленого зразка на iм'я заступника мiського голови (додаток 2 );
    - документ про попереднiй режим роботи;
    5. Дотримання суб'єктом господарювання встановленого режиму роботи є обов'язковим.
    6. При порушеннi суб'єктами господарювання режимiв роботи їх закладiв, правил роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, громадського правопорядку, iнших вимог законодавства, режим роботи закладiв може бути обмежений рiшенням виконавчого комiтету за поданням контролюючих органiв, пiсля розгляду на засiданнi постiйної комiсiї з питань торгiвлi та побутового обслуговування населення Червоноградської мiської ради.
    7. Встановити, що за вiдсутностi iнформацiї вiд контролюючих органiв про наявнiсть порушень протягом трьох мiсяцiв з дня прийняття рiшення про обмеження режиму роботи вiдповiдно п.6 даного рiшення, суб'єкти пiдприємницької дiяльностi мають право звернутись з клопотанням до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради про встановлення попереднього режиму роботи їх закладiв.
    8. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi не допускати перебування неповнолiтнiх осiб:
    - в залах комп'ютерних iгор пiсля 20-00 год. (дiти вiком до 14 рокiв) та пiсля 21-00 години (також дiти вiком вiд 15 до 18 рокiв);
    - в закладах ресторанного господарства, закладах дозвiлля пiсля 21-00 год. в осiнньо-зимовий перiод та пiсля 22-00 години у весняно-лiтнiй перiод без супроводу батькiв або осiб, якi їх замiняють.
    9. Заборонити гучний спiв i викрики, користування звуковiдтворювальною апаратурою та iншими джерелами побутового шуму, проведення салютiв, феєрверкiв, використовування пiротехнiчних засобiв у нiчний час, iз двадцять другої до восьмої години на захищених об'єктах (жилих будинкiв i прибудинкових територiях; лiкувальних, санаторно-курортних закладiв, будинкiв-iнтернатiв, закладiв освiти, культури; готелiв i гуртожиткiв; розташованих у межах населених пунктiв закладiв громадського харчування, торгiвлi, побутового обслуговування, розважального та грального бiзнесу; iнших будiвель i споруд, у яких постiйно чи тимчасово перебувають люди; паркiв, скверiв, зон вiдпочинку, розташованих на територiї мiкрорайонiв i груп житлових будинкiв) в межах мiста.
    10. Вiдповiдальнiсть за дотриманням вимог з охорони об'єктiв, режимiв їх роботи, правил роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, дотримання тишi та громадського правопорядку, iнших вимог законодавства покласти на суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
    11. Червоноградському МВ ГУМВС України у Львiвськiй областi (Криштанович М.Ф.), ДПI у м.Червоноградi (Вандьо I.I.), вiддiлу у справах захисту прав споживачiв (Орлова О.Я.), Червоноградськiй СЕС (Берекета Я.Д.) здiйснювати контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог даного рiшення. Про результати перевiрок iнформувати виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради.
    12. Дане рiшення опублiкувати в газетi "Новини Прибужжя".
    13. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови Грабовського В.В. та голову постiйної комiсiї з питань торгiвлi та побутового обслуговування населення Червоноградської мiської ради Лiщинського Б.С.
    Додатки...
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради