Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 160
м.Червоноград
Про пiдготовку та проведення приписки юнакiв 1995 року народження до призовної дiльницi Сокальсько - Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату.

    Керуючись ст. 36 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", ст. 14, п.1 ст.38 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу", Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Положення про пiдготовку i проведення призову громадян України на строкову вiйськову службу та прийняття призовникiв на вiйськову службу за контрактом" вiд 21.03.2002 р. №352, розпорядженням голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї "Про пiдготовку та проведення приписки громадян України 1995 року народження до призовних дiльниць мiських та районних вiйськових комiсарiатiв" вiд 28.07.2011 р. № 751/0/5-11, з метою взяття громадян на вiйськовий облiк, визначення їх кiлькостi, ступеня придатностi до вiйськової служби, встановлення рiвня освiтньої пiдготовки, здобутої спецiальностi i рiвня фiзичної пiдготовки, забезпечення пiдготовки та якiсного проведення приписки до призовної дiльницi громадян 1995 року народження, виконавчий комiтет мiської ради,
    ВИРIШИВ :
    1.Провести приписку громадян 1995 року народження до призовної дiльницi Сокальсько - Червоноградського об'єднаного районного вiйськового комiсарiату з 05 .01.2012р. по 31.03.2012р.
    2.Для проведення приписки затвердити основний i резервний склад комiсiї з питань приписки згiдно з додатком № 1.
    При неможливостi прибуття членiв комiсiї основного складу забезпечити його замiну з числа резервного складу.
    3.Встановити порядок роботи комiсiї з питань приписки громадян до призовної дiльницi та медичної комiсiї з 10 до 17 години щоденно (крiм вихiдних та святкових днiв).
    4.Керiвникам навчальних закладiв, згiдно з додатком №2, для забезпечення роботи комiсiї з питань приписки направити працiвникiв iз збереженням середньої заробiтної плати по основному мiсцю працi на весь час проведення приписки з 01.12.2011 р. по 31.03.2012 р.
    5.Головам Соснiвської мiської та Гiрницької селищної рад, завiдуючiй мiським вiддiлом РАЦС, директору КП "Комiнтех", керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi, навчальних закладiв, на яких покладено ведення облiку вiйськовозобов'язаних та призовникiв, подати у вiйськовий комiсарiат списки юнакiв, якi пiдлягають приписцi до призовної дiльницi до 01.12.2011р.
    Представникам цих установ, пiдприємств, органiзацiй, при явцi у вiйськовий комiсарiат разом iз списками мати документи первинного облiку призовникiв. Згiдно графiка проведення приписки забезпечити явку юнакiв разом з необхiдними документами.
    6.Головному лiкарю Червоноградської центральної мiської лiкарнi Грондзалю I.В.:
    6.1.З 01.12.2011р. по 31.03.2012р. забезпечити необхiдну кiлькiсть лабораторно - дiагностичних та iнших матерiалiв та безкоштовно провести юнакам, що пiдлягають приписцi до призовної дiльницi, флюорографiю органiв грудної клiтки, ЕКГ, загальних аналiзiв кровi, сечi, серологiчний аналiз кровi на: антитiла до вiрусу iмунодефiциту людини (ВIЛ), антиген до вiрусу гепатиту "В", антитiла до вiрусу гепатиту "С", а також визначення групи кровi i резус фактора (по направленню Сокальсько - Червоноградського ОРВК ).
    6.2.Подати до 01.12.2011р. в Сокальсько - Червоноградський об'єднаний районний вiйськовий комiсарiат медичнi картки амбулаторного хворого з вкладками до них, списки осiб, взятих на диспансерний облiк з приводу нервово-психiчних захворювань, туберкульозу, венеричних, iнфекцiйних захворювань, захворювань шкiри, хронiчних захворювань внутрiшнiх органiв, кiсток, м'язiв, суглобiв, та витяги з iсторiї хвороби, данi лiкарського обстеження та диспансерного нагляду, що свiдчать про стан здоров'я;
    6.3.Докомплектувати призовну дiльницю необхiдним майном, iнструментарiєм та медикаментами, видiлити для проведення додаткового медичного обстеження i лiкування призовникiв необхiдну кiлькiсть лiжко - мiсць у лiкувальних закладах мiста.
    6.4.Для медичного огляду юнакiв 1995 року народження, якi мають хронiчнi захворювання i знаходяться на диспансерному облiку в лiкарiв-спецiалiстiв, з метою своєчасного i якiсного проведення додаткового обстеження (лiкування) в лiкувальних закладах та якiсного проведення медичного освiдчення пiд час проведення приписки до призовної дiльницi направити на призовну дiльницю лiкарiв - спецiалiстiв i по однiй медичнiй сестрi на кожного лiкаря - спецiалiста з 01.12.2011р. по 31.03.2012р.
    6.5.Органiзувати на призовнiй дiльницi Сокальсько - Червоноградського ОРВК заняття з призовниками з питань профiлактики ВIЛ/СНIДу, видiливши вiдповiдних медичних працiвникiв.
    7.Начальнику Червоноградського МВ ГУ МВСУ у Львiвськiй областi Криштановичу М.Ф.:
    7.1.Подати до 21.11.2011р. в Сокальсько - Червоноградський ОРВК списки юнакiв 1995 року народження, зареєстрованих на територiї м.м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник, яких притягнуто до кримiнальної вiдповiдальностi, а також осiб, якi викликалися до органiв внутрiшнiх справ з приводу антисуспiльної поведiнки, зловживання алкоголем або вживання наркотичних речовин.
    7.2.Реєстрацiю осiб призовного вiку за мiсцем проживання здiйснювати тiльки при наявностi в документах вiдмiток вiйськкомату про взяття на облiк чи зняття з нього.
    7.3.Надавати допомогу вiйськовому комiсару в розшуку осiб, що ухиляються вiд виконання вимог Закону України " Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу".
    8.Начальнику вiддiлу статистики у м.Червоноградi Чудiйович Л.В. надати iнформацiю про кiлькiсть пiдприємств i установ, що знаходяться на територiї м.м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник, їх адреси та номери телефонiв керiвникiв.
    9.Начальнику мiського вiддiлу освiти Гомонку I.I., директорам Червоноградського ВПУ №11 Бiлик О.М., Червоноградського гiрничо - будiвельного лiцею Пiхоцькiй Н.М. та Червоноградського гiрничо - економiчного коледжу Сольвару Л.М.:
    9.1.Затвердити вiдповiдальних осiб, якi будуть приймати участь в роботi по пiдготовцi та проведенню приписки юнакiв 1995 року народження до призовної дiльницi.
    9.2.Пiд час проведення приписки перевiрити рiвень фiзичної пiдготовки юнакiв 1995 року народження.
    Результати оформити списком, який подати головi комiсiї з питань приписки до 10.03.2012 р.
    9.3.Взяти пiд особистий контроль проходження юнаками приписки до призовної дiльницi та забезпечити своєчасне проходження ними медичної комiсiї та додаткового медичного обстеження в лiкувальних закладах.
    9.4.Направити в Сокальсько - Червоноградський ОРВК (по запиту ОРВК) по одному працiвнику з кожної школи, училища та технiкуму на час, необхiдний для оформлення особових справ юнакiв цих навчальних закладiв.
    10.Директору КП "Червонограджитлокомунсервiс" Кукобi Ю.М. призначити вiдповiдальних осiб для проведення сповiщення призовникiв про їх виклик до вiйськового комiсарiату на пiдпорядкованих територiях (на перiод з 01.12.2011р. по 31.03.2012р.).
    11.Директору Червоноградського центру соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi Лобаю В.П., для проведення професiйно-психологiчного вiдбору та психологiчного тестування юнакiв 1995 року народження направити в комiсiю з питань приписки психолога на перiод з 05.01.2012р.по 31.03.2012р.
    12.Вiйськовому комiсару Сокальсько - Червоноградського ОРВК Лисаку М.В.:
    12.1 Пiсля проходження приписки, вiдомостi про призовникiв, якi потребують медичного обстеження (лiкування), передати в Червоноградську центральну мiську лiкарню.
    12.2 Пiсля проведення приписки поiнформувати виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради про її результати.
    13.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови Залiвського А.I.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради