Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 30.09.2011 № 159
м.Червоноград
Про хiд виконання рiшення виконавчого комiтету вiд 29.04.2011р. № 77 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт.Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2011-2012 р.р."

    Керуючись ст. 30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", заслухавши iнформацiю начальника управлiння житлово-комунального господарства О.Войтовича про виконання рiшення виконкому вiд 29.04.2011р. №77 "Про затвердження заходiв по пiдготовцi житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2011-2012 р.р.", з метою своєчасної пiдготовки житлового фонду, об'єктiв комунального i соцiально-культурного призначення до роботи в осiнньо-зимовий перiод, виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    ВИРIШИВ:
    1.Зазначити, що рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради вiд 29.04.2011р. №77 виконано не в повному обсязi.
    2.Зобов'язати керiвникiв комунальних пiдприємств Ю.Кукобу, О.Криволапа, В.Ролюка, С.Макутру та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Червоноградської мiської ради I.Грондзаля, I.Гомонка, В.Гуменюка в термiн до 15.10.2011р. забезпечити виконання всiх робiт, передбачених заходами по пiдготовцi до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2011-2012 р.р.
    3. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй всiх форм власностi в термiн до 01.11.2011р. погасити заборгованiсть за отриманi послуги з теплопостачання перед КП "Червоноградтеплокомуненерго".
    4. Керiвникам пiдприємств, установ та органiзацiй мiст Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник в термiн до 01.10.2011 р. подати в КП "Червоноградтеплокомуненерго" акти готовностi об'єктiв - споживачiв тепла до опалювального сезону.
    5. Директоровi КП "Червонораджитлокомунсервiс" Ю.Кукобi, та директоровi КП "Соснiвкажитлокомунсервiс" О.Криволапу :
    5.1. В термiн до 15.10.2011р. закiнчити роботи по закриттю контурiв житлових будинкiв.
    5.2. В термiн до 01.12.2011р. закiнчити ремонт покрiвель житлових будинкiв.
    5.3. В термiн до 01.11.2011р. закiнчити другий етап наладки внутрiшньо-будинкових систем центрального опалення.
    6. В.о. директора комунального пiдприємства "Червоноградтеплокомуненерго" В.Ролюку :
    6.1. В термiн до 15.10.2011р. укласти угоду на постачання природного газу для котелень.
    6.2. В термiн до 15.10.2011р. закiнчити роботи по ремонту зовнiшнiх тепломереж.
    6.3. В термiн до 15.10.2011р. забезпечити встановлення на всiх РГК лiчильникiв теплової енергiї та коректорiв газу.
    6.4. Здiйснити закупiвлю природного газу iз дотриманням вимог Закону України "Про здiйснення державних закупiвель".
    7. Директоровi КП "Червоноградводоканал" С.Макутрi завершити розробку оптимiзовану схему водопостачання та якостi питної води для м.м.Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник.
    8. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Червоноградської мiської ради I.Грондзалю, I.Гомонку, В.Гуменюку, Г.Галах погодити з управлiнням житлово-комунального господарства лiмiти на енергоносiї на IV квартал 2011р.
    9. Заступниковi мiського голови, начальниковi мiського фiнансового управлiння В.Турку скеровувати кошти на оплату за спожитi енергоносiї в межах кошторисних призначень.
    10. В.о. генерального директора ДП "Львiввугiлля" М.Клюцi:
    10.1. Забезпечити 100% погашення заборгованостi шахт перед комунальними пiдприємствами "Червоноградводоканал" та "Червоноградтеплокомуненерго" згiдно узгоджених в облдержадмiнiстрацiї графiкiв та 100% поточну проплату за отриманi комунальнi послуги.
    10.2. В термiн до 15.10.2011р. виконати рiшення технiчної наради вiд 10.03.2011р. в повному об'ємi.
    10.3. Зобов'язати директорiв шахт вiдшкодувати КП "Червоноградводоканал" затрати на лiквiдацiю наслiдкiв гiрничих робiт на мережах та спорудах водопостачання та водовiдведення.
    11. ВАТ "Львiвська вугiльна компанiя" дотримуватись виконання графiка погашення заборгованостi за наданi послуги з водопостачання та водовiдведення перед КП "Червоноградводоканал".
    12. Керiвникам комунальних пiдприємств "Комунальник" В.Федашу, "Червоно-граджитлокомунсервiс" Ю.Кукобi, "Соснiвкажитлокомунсервiс" О.Криволапу до 15.10.2011р. пiдготовити снiгоочисну технiку, заготовити пiсок i сiль в об'ємах, необхiдних для усунення ожеледицi на дорогах в зимовий перiод.
    13. Керiвникам комунальних пiдприємств посилити роботу по лiквiдацiї заборгованостi населення за наданi комунальнi послуги.
    14. Контроль за виконанням рiшення покласти на першого заступника мiського голови С.Дмуховського.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради