Рiшення виконкому мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
виконавчого комiтету Червоноградскої мiської ради
Вiд 28.07.2011 № 132
м.Червоноград
Про оформлення права власностi на житловий будинок.

    Розглянувши заяву Дмитришин Надiї Михайлiвни про оформлення права власностi на житловий будинок, загальною площею 235,4м.кв. по вул. Святого Володимира,55а в м.Червоноградi, встановлено, що гр.Дмитришин Н.М. побудувала житловий будинок по вул.Святого Володимира,55а в м.Червоноградi на приватизованiй земельнiй дiлянцi (Державний акт на право власностi на земельну дiлянку вiд 10.12.2007р.).
    Сертифiкатом вiдповiдностi, виданим iнспекцiєю ДАБК у Львiвськiй областi 05.01.2011р. №ЛВ 000015, засвiдчено вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об"єкта (житловий будинок по вул.Святого Володимира,55а в м.Червоноградi, загальною площею 235,4м.кв.) проектнiй документацiї, вимогам державних стандартiв, будiвелних норм i правил та пiдтверджує його готовнiсть до експлуатацiї.
    На пiдставi зiбраних матерiалiв, керуючись ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Тимчасовим положенням про порядок реєстрацiї прав власностi на нерухоме майно", затвердженим наказом Мiнiстерства юстицiї України 07.02.2002р. за №7/5, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 18.02.2002р. за №157/6445, а також згiдно наказу Мiнюсту України вiд 28.01.2003р. № 6/5, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.01.2003р. за № 66/7387 зi змiнами та доповненнями, виконком мiської ради вирiшив:
    1.Оформити право власностi на :
    -1.1 житловий будинок по вул.Святого Володимира,55а в м.Червоноградi загальною площею 235,4м.кв. за Дмитришин Надiєю Михайлiвною.
    2. Видати свiдоцтво про право власностi на :
    -2.1 житловий будинок по вул.Святого Володимира,55а в м.Червоноградi, загальною площею 235,4м.кв. Дмитришин Надiї Михайлiвнi.
    3. Комунальному пiдприємству Львiвської обласної ради "Червоноградське МБТI" провести державну реєстрацiю права власностi на вищезгаданий житловий будинок.
Мiський голова Iгор ЧУДIЙОВИЧ

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради