ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Рiшення сесiй мiської Ради (архiв)
РIШЕННЯ
XVI сесiї
п'ятого скликання
Вiд 24.02.2010 № 506
м.Червоноград
Про затвердження ставок орендної плати за земельнi дiлянки державної власностi на територiї Червоноградської мiської ради

    Розглянувши поданi постiйно дiючою комiсiєю з вибору земельних дiлянок виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та Управлiнням Держкомзему у мiстi Червоноград Львiвської областi пропозицiї щодо оптимiзацiї ставок орендної плати за землю, з метою створення умов для ефективного використання земель та розвитку ринкових вiдносин, активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi, поповнення мiського бюджету, керуючись Земельним Кодексом України, Законами України вiд 02.10.2003 р. № 1211 - IV "Про внесення змiн до Закону України "Про оренду землi", вiд 19.09.1996 р. №378/96-ВР "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", вiд 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", вiд 11.09.2003 р. № 1160-IУ "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi", враховуючи протокол громадського слухання вiд 30.12.2009 р. висновки та рекомендацiї постiйних комiсiй, мiська рада, -
    ВИРIШИЛА:
    1.Затвердити ставки орендної плати за земельнi дiлянки у м. Червоноградi у вiдсотках вiд їх нормативної грошової оцiнки згiдно з додатком.
    2.Встановити без врахування умов п. 1 рiчну орендну плату за земельнi дiлянки :
    2.1.Зайнятi об'єктами торгiвлi, АЗС та банкiвськими установами - у розмiрi 12 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.2.Комерцiйного призначення сезонного використання для встановлення пересувних малих архiтектурних форм:
    -у парку культури i вiдпочинку iм. Т.Г. Шевченка - у розмiрi 8 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    -на рештi територiї м. Червонограда - у розмiрi 6 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.3.Пiдприємств недержавної форми власностi для обслуговування будiвель, споруд та iнженерних мереж електро- i газопостачання, а також для обслуговування об'єктiв з надання послуг зв'язку - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.4.Зайнятi приватними стоянками для автомобiлiв - у розмiрi 6% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.5.Зайнятi об'єктами торгiвлi ( стацiонарними МАФ), якi реалiзують виключно хлiбо-булочнi та кондитерськi вироби - у розмiрi 10 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.6.Зайнятi об'єктами побутового обслуговування населення ( ремонт взуття, годинникiв та iнше ) а також якi реалiзують виключно газети, журнали та канцелярськi товари - у розмiрi 8% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.7.Релiгiйних громад, благодiйних органiзацiй, iнших неприбуткових громадських органiзацiй - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.8.Громадян для ведення городництва, сiнокосiння, будiвництва та обслуговування жилих будинкiв, господарських будiвель i споруд та гаражiв у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.9.Громадян, що надаються в оренду в межах червоних лiнiй у розмiрi 12% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.10.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реконструкцiї з добудовою власних ( орендованих ) примiщень в багатоповерхових житлових будинках - у розмiрi 12 % вiд їх грошової оцiнки.
    2.11.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, наданi для будiвництва та реконструкцiї об'єктiв на перiод нормативного термiну будiвництва - у розмiрi 3% вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    Встановити, що змiни до договору оренди земельної дiлянки, у зв'язку iз зменшенням розмiру орендної плати за земельну дiлянку на перiод нормативного термiну будiвництва здiйснюється шляхом оформлення додатку до договору оренди земельної дiлянки з дня одержання орендарем земельної дiлянки Дозволу iнспекцiї з Держархбудконтролю у Львiвськiй областi на виконання пiдготовчих та будiвельних робiт. Пiдставою для оформлення додатку до договору оренди земельної дiлянки є дане рiшення мiської ради.
    2.12.Суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, зайнятих об'єктами незавершеного будiвництва нормативний термiн будiвництва яких закiнчився - у розмiрi 12 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    2.13.Суб'єктiв недержавної форми власностi за земельнi дiлянки вiдведенi для житлового будiвництва та зайнятi житловими будинками - у розмiрi 3 % вiд їх нормативної грошової оцiнки.
    3.Зменшення ставок та розмiрiв орендної плати за земельнi дiлянки за зверненнями юридичних та фiзичних осiб в перiод дiї договорiв оренди земельних дiлянок здiйснювати лише у випадках форс-мажорних обставин ( пожежа, повiнь, ураган, протиправнi дiї третiх осiб) за рiшенням мiської ради.
    4.Встановити, що дiя пункту 2 не поширюється на дiючi договори оренди земельних дiлянок.
    5.Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 22.03.2007 р. № 126 "Про затвердження ставок орендної плати за землю з метою удосконалення орендних вiдносин на територiї Червоноградської мiської ради" вважати таким, що втратило чиннiсть
    6.Доручити виконавчому комiтету мiської ради оприлюднити дане рiшення рiшення в газетi "Новини Прибужжя" та на веб-сайтi Червоноградської мiської ради.
    7.Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну комiсiю ради з питань регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою ( Н. Пущик ) та першого заступника мiського голови М. Мисака.    Додаток до рiшення мiської ради
Ставки орендної плати за земельнi дiлянки у м.Червоноградi
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради