Про організацію роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради
ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови
04.01.2016 м.Червоноград № 3-р

       З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення та відповідно до ст.40 Конституції України, Законів України "Про звернення громадян" та ст.38 "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 " Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування"
       1. Затвердити:
       1.1. Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті, згідно з додатком 1.
       1.2. Порядок організації і проведення виїзних прийомів громадян міським головою за місцем проживання громадян згідно з додатком 2.
       1.3. Порядок розгляду звернень громадян на урядову гарячу лінію та лінію облдержадміністрації -112 згідно з додатком 3.
       1.4. Порядок забезпечення діяльності електронної почти офіційного сайту Червоноградської міської ради згідно з додатком 4.
       2. Рекомендувати міському голові Соснівської міської ради, селищному голові Гірницької сільської ради, керівникам самостійних структурних підрозділів виконкому розробити та затвердити аналогічний порядок організації роботи із зверненнями громадян.
       3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 01 лютого 2008 року № 12 "Про організацію роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті        Червоноградської міської ради ", від 01.02.2010 року №23 "Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 1 лютого 2008 року №12" та від 04.03.2010 №48 "Про внесення змін і доповнень до розпорядження міського голови від 1 лютого 2008 №12 "
       4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету Тимчишина Г.Р.
       Міський голова А.І.Залівський
Порядок органiзацiї та проведення особистого прийому громадян
у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням мiського голови
24.12.2015 № 192-р

       1 Цей Порядок визначає основнi вимоги до органiзацiї та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
       2. Особистий прийом проводиться вiдповiдно до ст.22 Закону України "Про звернення громадян".
       3. Мiський голова, секретар ради, заступники мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради, керуючий справами виконавчого комiтету здiйснюють прийом громадян вiдповiдно Законiв України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та "Про звернення громадян".
       4. Мiський голова (в разi його вiдсутностi - заступник мiського голови, згiдно розпорядження мiського голови) здiйснює особистий прийом громадян з особистих питань в м. Соснiвка та селищi мiського типу Гiрник згiдно графiка, що затверджується його розпорядженням.
       5. Iнформацiя про графiк особистого прийому громадян керiвництвом мiської ради та її виконавчого комiтету розмiщується в доступному до вiльного огляду мiсцi у фойє адмiнбудинку виконкому .
       6. Прийом громадян розпочинається з 9.00 i триває до завершення черги, але не пiзнiше нiж до 16.00, з перервою на обiд з 12.00 до 13.00 год.
       7.Запис на прийом проводить спецiалiст загального вiддiлу в приймальнi мiського голови з 8.00 в день прийому .
       Пiд час попереднього запису громадян на особистий прийом з'ясовують прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання громадянина, соцiальний стан та змiст порушеного питання, визначення посадової особи чи органу, до компетенцiї яких вiдноситься вирiшення порушеного питання, вивчаються документи, iншi матерiали, що їх подають громадяни для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицiй (зауважень).
       8. Запис на повторний, протягом року, прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося у виконавчому комiтетi, здiйснюється в разi, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненнi, не було вирiшено по сутi(ст.8 Закону України "Про звернення громадян").
У разi повторного звернення громадянина вивчаються архiвнi матерiали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхiднi роз'яснення та можлива допомога.
       9. Пiд час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутнi їх представники, повноваження яких оформленi у встановленому порядку, та особи, якi перебувають у родинних вiдносинах з цими громадянами.
       Присутнiсть стороннiх осiб пiд час проведення особистого прийому громадян не допускається.
       10.До участi в особистому прийомi мiського голови запрошуються керiвники структурних пiдроздiлiв виконкому.
       11. Звернення громадян на особистому прийомi реєструється в журналi вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масової iнформацiї, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 року № 348.
       12. Мiський голова, заступники мiського голови за наслiдками особистого прийому громадян приймають рiшення безпосередньо, а за неможливостi приймають письмове звернення, яке надсилається для вирiшення керiвникам установ, органiзацiй та вiдповiдних виконавчих органiв ради.
       13. Пiсля особистого прийому громадян їх звернення скеровуються згiдно з резолюцiями керiвництва вiдповiдним службам та їх посадовим особам. Виконання доручень береться на контроль, якщо iнше не вказано в резолюцiї
       14. Загальний вiддiл виконавчого комiтету здiйснює систематичний аналiз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомi, про що систематично iнформує керуючого справами виконавчого комiтету.
Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комiтетi
       1. Розгляд письмових звернень громадян у виконкомi мiської ради здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України вiд 07лютого 2008 року №109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування", iнструкцiї з дiловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, незалежно вiд форм власностi, у засобах масової iнформацiї, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348.
       2. Звернення, зареєстрованi у загальному вiддiлi виконкому, попередньо розглядаються начальником або спецiалiстами вiддiлу та передаються на розгляд мiському головi та його заступникам вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв, який затверджений розпорядженням мiського.
       3. Звернення, оформленi без дотримання вимог статтi 5 Закону України "Про звернення громадян", повертаються заявникам не пiзнiше як через десять днiв вiд дати надходження з вiдповiдним роз'ясненням.
       Якщо питання, порушенi у зверненнях, не входять до повноважень виконкому, вони в термiн не бiльше п'яти днiв пересилаються за належнiстю вiдповiдним органам чи посадовим особам, про що повiдомляється громадянину, який подав звернення. У разi, якщо звернення не мiстять даних, необхiдних для прийняття обґрунтованих рiшень, вони в той же термiн повертаються громадянам з вiдповiдним роз'ясненням.
       4. Заступники мiського голови у триденний термiн розглядають письмовi звернення громадян та дають вiдповiднi доручення з вирiшення порушених у них питаннях. Контроль за додержанням цього термiну несе керуючий справами виконкому.
       5. Загальний вiддiл скеровує звернення вiдповiдальним виконавцям згiдно з резолюцiями мiського голови та заступникiв мiського голови.
       У разi, коли доручення дано кiльком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюцiї першою, якщо в документi не обумовлено iнше. Для виконання доручення їй надається право скликати iнших виконавцiв i координувати їх роботу.
       6. На письмове звернення заявнику обов'язково надається письмова вiдповiдь головним виконавцем за пiдписом мiського голови , заступникiв мiського голови вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв, керуючого справами виконкому чи за пiдписом безпосереднього виконавця.
       7. Не розглядаються повторнi звернення одним i тим же органом вiд одного i того ж громадянина з одного i того ж питання, якщо перше вирiшено по сутi, та звернення осiб, визнаних судом недiєздатними.
       Не розглядаються також скарги, поданi з порушенням термiну, передбаченого законом. Скарга на оскаржуване рiшення може бути подана до органу або посадовiй особi вищого рiвня протягом одного мiсяця з часу ознайомлення громадянина з цим рiшенням, але не пiзнiше одного року з моменту його прийняття. Якщо ж цей термiн пропущено з поважної причини, вiн може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядали скаргу.
Рiшення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разi незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термiн, передбачений законодавством України.
       8. Вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про звернення громадян" його дiя не поширюється на порядок розгляду звернень, заяв i скарг громадян, встановлений кримiнально-процесуальним, цивiльно - процесуальним та трудовим законодавством.
       9. Звернення громадян, що потребують подання iнформацiї про результати розгляду в Секретарiат Президента України, Апарат Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України та iншi центральнi органи виконавчої влади беруться на контроль загальним вiддiлом.
Iнформацiя Президенту України, Прем'єр-мiнiстру України, Головi Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується лише за пiдписом мiського голови.
       Iнформацiя Секретарiату Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Апарату Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується за пiдписом першого заступника, заступникiв голови та керуючого справами виконкому вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.
       10 Вiдповiдальнiсть за розгляд звернень громадян, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, несуть посадовi особи, яким доручено їх розгляд.
       11. Контроль за дотриманням термiнiв розгляду звернень громадян, встановлених Законом України "Про звернення громадян", здiйснює загальний вiддiл виконкому.
       12. Рiшення про зняття звернень з контролю приймають посадовi особи, якi прийняли рiшення про контроль, шляхом накладення резолюцiї "До справи" на iнформацiї про результати розгляду звернення.
       13. Загальний вiддiл виконкому здiйснює систематичний аналiз та узагальнення звернень громадян та готує вiдповiднi довiдки для iнформування керiвництва виконкому.
Порядок органiзацiї та проведення особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi
Червоноградської мiської ради
       1. Порядок визначає основнi вимоги до органiзацiї та проведення особистого прийому громадян керiвництвом виконавчого комiтету.
       2. Прийом громадян мiський голова та його заступники, секретар ради та керуючий справами виконкому здiйснюють особисто.
       3. Iнформацiя про порядок i графiк особистого прийому громадян керiвництвом виконкому, керiвництвом облдержадмiнiстрацiї розмiщенi у фойє адмiнбудинку виконкому в доступному до вiльного огляду мiсцi.
       4. Прийом громадян розпочинається з 10.00 i триває до завершення черги, але не пiзнiше нiж до 16.00.
       5. Запис на прийом проводить секретар приймальнi з 8.00 в день прийому вiдповiдного керiвника.
       Пiд час попереднього запису громадян на особистий прийом з'ясовують прiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання громадянина, соцiальний стан та змiст порушеного питання, визначення посадової особи чи органу, до компетенцiї яких вiдноситься вирiшення порушеного питання, вивчаються документи, iншi матерiали, що їх подають громадяни для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицiй (зауважень).
       6. Запис на повторний, протягом року, прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося у виконавчому комiтетi, здiйснюється в разi, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненнi, не було вирiшено по сутi(ст.8 Закону України "Про звернення громадян").
       У разi повторного звернення громадянина вивчаються архiвнi матерiали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхiднi роз'яснення та можлива допомога.
       7. Пiд час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутнi їх представники, повноваження яких оформленi в установленому порядку, та особи, якi перебувають у родинних вiдносинах з цими громадянами.
       Присутнiсть стороннiх осiб пiд час проведення особистого прийому громадян не допускається.
       8. До участi в особистому прийомi мiського голови запрошуються керiвники структурних пiдроздiлiв виконкому.
       9. Звернення громадян на особистому прийомi реєструється в журналi вiдповiдно до Iнструкцiї з дiловодства за зверненнями громадян в органах державної влади i мiсцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масової iнформацiї, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 року № 348.
       10. Мiський голова, заступники мiського голови за наслiдками особистого прийому громадян приймають рiшення безпосередньо, а за неможливостi приймають письмове звернення, яке надсилається для вирiшення керiвникам установ, органiзацiй та вiдповiдних структурних пiдроздiлiв виконкому.
       11. Пiсля особистого прийому громадян їх звернення скеровуються згiдно з резолюцiями керiвництва вiдповiдним службам та їх посадовим особам. Виконання доручень береться на контроль, якщо iнше не вказано в резолюцiї
       12. Загальний вiддiл виконкому здiйснює систематичний аналiз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомi, про що систематично iнформує керiвництво виконкому, щорiчно - облдержадмiнiстрацiю та обласну раду з метою iнформування Кабiнету Мiнiстрiв України та Верховної Ради України.
Порядок органiзацiї i проведення виїзних прийомiв громадян мiським головою за мiсцем проживання
       1. Мета виїзних прийомiв мiського голови - безпосередньо на мiсцях ознайомитися зi станом справ, надати необхiдну практичну допомогу у вирiшеннi соцiально-економiчних та суспiльно-полiтичних проблем, активiзацiя роботи виконавчих органiв Соснiвської мiської та Гiрницької селищної рад.
       2. Проводити прийом громадян, якi проживають в м. Соснiвцiв в кожний другий понедiлок парного мiсяця в примiщеннi Соснiвської мiської ради з 10.00 годин.
       3. Проводити прийом громадян, якi проживають в смт. Гiрник в кожний другий понедiлок непарного мiсяця в примiщеннi Гiрницької селищної ради з 10.00 годин.
       4. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю прийому громадян i повiдомлення населення про час i мiсце прийому покладається на голiв Соснiвської мiської та Гiрницької селищної рад.
       5. З метою врахування можливої тимчасової вiдсутностi мiського голови м. Червонограда з поважних причин (вiдрядження, вiдпустка та iнших), головам вищезазначених рад не пiзнiше нiж за 10 днiв погоджувати конкретну дату прийому громадян, пiсля чого повiдомляти населення.
       6. До виїзних прийомiв голови залучаються керiвники структурних пiдроздiлiв виконкому та керiвники комунальних пiдприємств.
       7. Пiдсумки прийому заносяться до журналiв особистого прийому спецiально заведених для м. Соснiвки та смт. Гiрник.
       8. За пiдсумками виїзних прийомiв мiський голова видає вiдповiднi доручення або розпорядження.
       9. Учасники виїзних прийомiв громадян подають до загального вiддiлу iнформацiю щодо результатiв виїзного прийому та заповненi журнали особистого прийому.
       10.Загальний вiддiл виконкому щоквартально аналiзує iнформацiю про результати виїзних прийомiв для подальшого iнформування органiв влади вищого рiвня.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради