Податкова - хронiка подiй
 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
    Як можна скористатись спрощеною процедурою реєстрацiї РРО?
    Реєстрацiя РРО здiйснюється на пiдставi однiєї заяви, без додаткiв. Це стало можливим за рахунок запровадження електронного обмiну документами мiж учасниками вiдносин у сферi застосування РРО (виробник РРО, центр сервiсного обслуговування (далi - ЦСО) , суб'єкт господарювання, ДФС) та взаємодiї iнформацiйних ресурсiв фiскальної служби, що прямо передбачено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.06.2016 № 547 "Про затвердження порядкiв щодо реєстрацiї реєстраторiв розрахункових операцiй та книг облiку розрахункових операцiй" зi змiнами.
    Звертаємо увагу, що заява подається через приватну частину (особистий кабiнет) Електронного кабiнету з використанням електронного цифрового пiдпису будь-якого Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
    В меню "Введення звiтностi" необхiдно обрати потрiбну форму заяви заповнити її, пiдписати та надiслати.
    Пiдтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанцiї в електронному виглядi, в якiй зафiксованi дата та час подання заяви.
    Iнформацiя про результати розгляду заяви буде надiслана платнику податкiв в електронному виглядi у другiй квитанцiї. Вiдправлену заяву можна переглянути у вкладцi "Вхiднi/вихiднi документи".
    Наголошуємо, що до початку реєстрацiї РРО необхiдно надiслати (подати) до контролюючого органу Повiдомлення про об'єкти оподаткування за формою №20-ОПП, у якому надати iнформацiю про господарську одиницю, де буде застосовуватись РРО. Повiдомлення також можна подати з використанням електронного цифрового пiдпису будь-якого Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв через приватну частину Електронного кабiнету.
    Суб'єкт господарювання має можливiсть переглянути iнформацiю про реєстри екземплярiв РРО та реєстри ЦСО в Електронному кабiнетi у роздiлi "Реєстри".
    Чи потрiбно фiзичнiй особi - пiдприємцю пiсля реєстрацiї в ЄДР за мiсцем проживання подавати до контролюючого органу за основним мiсцем облiку повiдомлення за ф. № 20-ОПП?
    У разi, якщо мiсце проживання фiзичної особи-пiдприємця є мiсцем, де провадиться пiдприємницька дiяльнiсть, або воно пов'язане iз здiйсненням пiдприємницької дiяльностi, то фiзична особа-пiдприємець повинна подати повiдомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть, за формою № 20-ОПП протягом 10 робочих днiв пiсля реєстрацiї, до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
     Слiд пiдкреслити, що платник податкiв зобов'язаний повiдомляти про всi об'єкти оподаткування i об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, контролюючi органи за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв.
    Чи може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня)?
    Фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня), не може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування, оскiльки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному роцi.
    Разом з тим, така фiзична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 сiчня наступного року за умови вiдповiдностi вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.
    На головну податкова хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради