Податкова - хронiка подiй
 В "Електронному кабiнетi" запроваджено сервiс для заповнення декларацiї
    В рамках кампанiї кампанiї декларування громадянами доходiв, отриманих протягом 2018 року та спрощення процедури подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи ДФС запроваджено новий сервiс в "Електронному кабiнетi", який передбачає часткове автоматичне заповнення Декларацiї на пiдставi облiкових даних платника, вiдомостей про отриманi доходи, наявних у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та вiдомостей про об'єкти нерухомого чи рухомого майна. Про це повiдомила заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Скористатися зазначеним сервiсом можуть фiзичнi особи, якi вiдповiдно до законодавства зобов'язанi подати рiчну податкову Декларацiю, а також особи, якi мають право подати Декларацiю з метою отримання податкової знижки, та особи, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiстю.
    Щоб подати Декларацiю в електронному виглядi з використанням сервiсу автоматичного часткового заповнення, слiд завчасно подбати про отримання особистого електронного цифрового пiдпису, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв, З перелiком АЦСК можна ознайомитися у вiдкритiй частинi "Електронного кабiнету".
    Слiд зауважити, що iнформацiя з Реєстру, на пiдставi якої автоматично заповнюється Декларацiя, може бути не повною, оскiльки у Реєстрi не вiдображаються данi щодо доходiв, отриманих вiд фiзичних осiб та iноземнi доходи. Тому при заповненнi Декларацiї будь-яке значення можна вiдкоригувати в ручному режимi.
    Заповнення Декларацiї в "Електронному кабiнетi" надає можливiсть:
    - мiнiмiзувати помилки при заповненнi Декларацiї;
    - до Декларацiї, у разi необхiдностi, надати копiї документiв, що важливо, зокрема, при використаннi права на податкову знижку;
    - скоротити час i витрати на подання звiтностi.
    На головну податкова хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради