Податкова - хронiка подiй
 Про реєстрацiю та застосування програмних РРО
    Як повiдомила начальник вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр, що з 1 серпня 2020 року запроваджено систему функцiонування програмних РРО (ПРРО), що є першим етапом змiн у законодавствi щодо застосування РРО.
    З 1 сiчня 2021 року почнеться другий етап: буде розширено перелiк видiв дiяльностi, для яких використання РРО (традицiйних або програмних) є обов'язковим та запроваджено механiзм кешбек.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградського вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб управлiння податкового адмiнiстрування Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Чи потрiбно новоствореному пiдприємцю або фiзичнiй особi - пiдприємцю, який перейшов iз/на спрощену систему оподаткування, подавати квартальну податкову декларацiю про майновий стан i доходи?
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу електронних сервiсiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр.
    Чи можна скористатись податковою знижкою ще в цьому роцi?
    Так. Право на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року зберiгається за платником податку до кiнця податкового року, наступного за звiтним, тобто до 31 грудня 2020 року.
    Детальнiше...

 Про переваги Електронного кабiнету в ходi онлайн - тренiнгу в Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї
    Нещодавно в Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї вiдбувся онлайн-тренiнг для платникiв податкiв на тему: "Переваги користування сервiсом ДПС України "Електронний кабiнет платника" за участi начальника Червоноградської державної податкової iнспекцiї ГУ ДПС у Львiвськiй областi Свiтлани Клименко.
    Фахiвець податкової служби зазначила щодо максимального використання можливостей дистанцiйного зв'язку з ДПС, користуючись електронними сервiсами та Електронним кабiнетом.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкового монiторингу Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр.
    Чи необхiдно повiдомляти контролюючий орган про змiну домашньої адреси?
    Фiзичнi особи - платники податкiв зобов'язанi подавати контролюючим органам вiдомостi про змiну даних, якi вносяться до облiкової картки або повiдомлення (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i мають вiдмiтку у паспортi), протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн шляхом подання вiдповiдної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику (заява за формою №5ДР або заява за формою №5ДРП вiдповiдно) (пункт 70.7 статтi 70 ПКУ).
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Чи застосовуються штрафнi санкцiї за порушення законодавства по єдиному внеску у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби?
    Детальнiше...

 Програмнi РРО почнуть застосовуватись з 1 серпня 2020 року
    Як повiдомила начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко, що Законом України вiд 17.03.2020 № 533-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" було внесено змiни до Закону України вiд 20.09.2019 року № 128-IХ "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг".
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук.
    Чи може один суб'єкт господарювання реєструвати та застосовувати програмний РРО поряд iз класичними РРО?
    Законодавчо не встановлено заборон та обмежень щодо застосування одним суб'єктом господарювання ПРРО поряд iз класичними РРО.
    Чи застосовуються штрафнi санкцiї за порушення законодавства по ЄВ у зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби?
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
    З якого часу платники єдиного податку, якi надають платнi послуги у сферi охорони здоров'я зобов'язанi застосовувати РРО?
    Фiзичнi особи-пiдприємцi - платники єдиного податку, якi здiйснюють надання платних послуг у сферi охорони здоров'я зобов'язанi з 1 сiчня 2021 року застосовувати реєстратори розрахункових операцiй або програмнi РРО.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    За якi звiтнi мiсяцi не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки, що перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичною осоюою або юридичною особою у зв'язку iз заходами, спрямованими на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби?
    Детальнiше...

 Про особливостi кампанiї декларування та новацiї у застосуваннi РРО на зустрiчi з платниками податкiв
    Нещодавно фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi була проведена зустрiч з платниками податкiв щодо особливостей кампанiї декларування доходiв, отриманих у минулому роцi та новацiй у запровадженнi РРО.
    Присутнiх проiнформували про термiни, способи подання декларацiї, хто може скористатися правом на податкову знижку, щодо необхiдностi декларування iноземних доходiв та спадщини, iншi випадки, передбаченi законодавством.
    Детальнiше...

 На зв'язку - "гаряча лiнiя"
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
    Який розмiр єдиного внеску встановлений для фiзичних осiб-пiдприємцiв при нарахуваннi заробiтної плати працiвникам - особам з iнвалiднiстю?
    Вiдповiдно до частини тринадцятої ст. 8 Закону України вiд 08 липня 2010 року 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок), зокрема, для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi тих, якi обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з iнвалiднiстю, встановлюється у розмiрi 8,41 вiдс. визначеної п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ для працюючих осiб з iнвалiднiстю.
    Детальнiше...

 Про впровадження програмного РРО та початку кампанiї декларування знайомили платникiв податкiв в Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї
    Нещодавно фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi провели практикум для платникiв податкiв з питань щодо новацiй у сферi застосування реєстраторiв розрахункових операцiй, подання податкової звiтностi за допомогою електронних сервiсiв та початку декларацiйної кампанiї.
    В ходi заходу начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Свiтлана Клименко ознайомила присутнiх про змiни якi запроваджуються з введенням в дiю законiв України ,,Про внесення змiн до законiв України ,,Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" та ,,Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi та послуг". Було наголошено як поетапно будуть впроваджуватись новi правила та щодо позитивних новацiй у застосуваннi засобiв програмного РРО.
    Детальнiше...

 "Зарплата в конвертах"
    Сплата податкiв i зборiв своєчасно та у повному розмiрi - конституцiйний обов'язок кожного громадянина.
    Однак, окремi суб'єкти господарювання iгнорують виконання свого прямого обов'язку перед державою та громадою, виплачуючи заробiтну плату у "конвертах", використовуючи працю найманих працiвникiв без оформлення трудових вiдносин, що призводить до мiнiмiзацiї податку з доходiв фiзичних осiб, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, вiйськового збору.
    Детальнiше...

 Про новацiї в застосуваннi РРО на зустрiчi з платниками
    Про ключовi новацiї законiв "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" (закони № 128-IX та № 129-IX вiд 20.09.2019) розглядались на зустрiчi завiдувача сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних з фiзичних осiб та єдиного внеску Наталiї Козловської з суб'єктами господарювання в Червоноградськiй ДПI Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi.
    Детальнiше...

 Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує!
    Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
    Чи змiнився розмiр єдиного податку для фiзичних осiб - пiдприємцiв першої та другої групи i єдиний соцiальний внесок у 2020роцi?
    Законом "Про Державний бюджет України на 2020 рiк" вiд 14.11.19 р. № 294-IX встановлено новi соцiальнi стандарти на 2020 рiк - розмiри мiнiмальної заробiтної плати та прожиткового мiнiмуму, якi впливатимуть на низку показникiв, зокрема, на розмiр єдиного податку та мiнiмальний розмiр ЄСВ.
    Детальнiше...

 Про новацiї в застосуваннi РРО на зустрiчi з платниками податкiв
    Нещодавно в Червоноградськiй ДПI вiдбулась зустрiч з пiдприємцями, в якiй взяли участь начальник Червоноградської ДПI Свiтлана Клименко та начальник монiторингу доходiв та облiку платежiв Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Катерина - Руслана Тхiр.
    В ходi зустрiчi присутнiх було проiнформовано щодо новацiй, якi запроваджуються з введенням в дiю законiв України "Про внесення змiн до законiв України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг".
    Детальнiше...

 Тиждень права в Червоноградському управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi
    В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, вiдбулась зустрiч завiдувача сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Наталiї Козловської з суб'єктами господарювання. Фахiвець Червоноградської ДПI ознайомила новостворених пiдприємцiв з безкоштовним сервiсом Державної податкової служби "Електронний кабiнет".
    Податкiвець зазначила, що Електронний кабiнет складається iз загальнодоступної вiдкритої частини, вхiд до якої здiйснюється без iдентифiкацiї користувача, та приватної частини (особистого кабiнету). Вхiд до особистого кабiнету здiйснюється з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису будь-якого надавача електронних довiрчих послуг або за допомогою iдентифiкацiї через id.gov.ua (MobileID, BankID).
    Детальнiше...

 Про актуальне на черговому засiданнi комiсiї
    Керiвництво Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi придiляє значну увагу заходам з детiнiзацiї ринку працi та боротьбi з виплатою заробiтної плати у "конвертах". Адже нелегальна заробiтна плата знижує доходи мiсцевих бюджетiв, надходження до Пенсiйного фонду та фондiв соцiального страхування.
    Виявлення порушникiв податкового законодавства в частинi виплати заробiтної плати один з крокiв захисту iнтересiв працiвникiв. Тому фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi беруть участь у дiяльностi робочих груп, створених з метою виявлення найманих працiвникiв, якi працюють неофiцiйно та залучення їх до оподаткування.
    Детальнiше...

 Червоноградськi податкiвцi вiдзначили День вишиванки
    Щороку в третiй четвер травня вiдзначається одне з найсамобутнiших свят українського народу - День вишиванки.
    Це свято покликане зберегти споконвiчнi народнi традицiї носiння етнiчного вишитого українського одягу.
    Українська вишиванка - нацiональна святиня, в її орнаментi можна побачити слiди iсторiї нашої країни та традицiї нашого народу. Саме вишиванка символiзує духовне багатство i зв'язок багатьох поколiнь, неповторну українську культуру.
    До вшанування Дня вишиванки долучились i фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
    Детальнiше...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради