ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ
РУКА ДОПОМОГИ
Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Податкова - оголошення
Майже 1 млрд. грн єдиного внеску сплатили страхувальники якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi

      Протягом сiчня - листопада 2018 року Червоноградським управлiнням ГУ ДФС у Львiвськiй областi забезпечено надходження єдиного внеску на загальну суму 953,4 млн гривень.
      При цьому, лише у листопадi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Держказначейства 115,6 млн гривень. Про це повiдомила начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Руслана Тхiр.
      Слiд пiдкреслити, що отриманi кошти єдиного соцiального внеску направляються на забезпечення пенсiйних та соцiальних програм громадян. Тому дуже важливо, щоб усi роботодавцi не допускали виплату заробiтної плати "в конвертах".


Оновлену форму податкової накладної складаємо з 1 грудня

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi наголошує, що з 01 грудня 2018 року реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюватиметься за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2018 № 763 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 2015 № 1307", незалежно вiд дати складання таких податкових накладних та розрахункiв коригування.


Податковий календар - 14 грудня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку;


До уваги платникiв податкiв. У разi змiни реєстрацiйних даних незабудьте повiдомити податкову

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Чи може фiзична особа - пiдприємець використовувати кошти з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, для власних потреб?
      Фiзична особа - пiдприємець має право вiльно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, за умови сплати всiх податкiв, зборiв та iнших платежiв, передбачених чинним законодавством.
      Де можна ознайомитись з перелiком адмiнiстративних послуг, що надаються контролюючими органами?
      Перелiк адмiнiстративних послуг, що надаються контролюючими органами, розмiщений на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України (Головна сторiнка/Дiяльнiсть/Адмiнiстративнi послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.
      В якому випадку пiдприємцi - платники єдиного податку зобов'язанi застосовувати РРО
      Вiдповiдно з п. 296.10 ст. 296 Кодексу реєстратори розрахункових операцiй (далi - РРО) не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої i третьої груп (фiзичнi особи - пiдприємцi) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.
      У разi перевищення в календарному роцi обсягу доходу понад 1000 000 грн. застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
      Застосування РРО розпочинається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      Норми п. 296.10 ст. 296 Кодексу не поширюються на платникiв єдиного податку, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту.
      Чи потрiбно повiдомляти податкову iнспекцiю про прийнятого працiвника i як це можна зробити?
      Вiдповiдно до Порядку повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413, повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльш нiж iз п'ятьма особами.


Оновлено форму податкової накладної складаємо з 1 грудня

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17 вересня 2018 року № 763 внесено змiни Порядку заповнення податкової накладної, який затверджено наказом Мiнфiну вiд 31.12.2015 №1307.
      Наказом № 763 внесено змiни до форми податкової накладної та розрахунку коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної, а також до Порядку заповнення податкової накладної.
      Згiдно з пунктом 4 наказу № 763, цей наказ набирає чинностi з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем його офiцiйного опублiкування, крiм абзацу другого пункту 6 та пункту 8 Змiн до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим наказом, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2020 року.
      Наказ № 763 опублiковано 06.11.2018 у виданнi "Офiцiйний вiсник України" № 85, отже вiн набирає чинностi 01 грудня 2018 року.
      Наголошуємо, що з 1 грудня 2018 року реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюватиметься за формою, затвердженою наказом № 763, незалежно вiд дати складання таких податкових накладних та розрахункiв коригування.
      Новi форми податкової накладної розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/.


Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки для фiзичних осiб з 1 сiчня 2018 року

      Бiльша частина норм статтi 266 "Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки" Податкового кодексу України (далi - ПКУ) з 01 сiчня 2018 року залишилися без змiн.
      Проте у зв'язку з встановленням нового розмiру мiнiмальної зарплати з 1 сiчня 2018 року збiльшилася ставка податку на нерухоме майно. За 2018 рiк потрiбно буде сплачувати податок на нерухомiсть за 1 м2 за ставкою 55,85 гривень.
      Щодо змiн, то п. 266.10 ст. 266 ПКУ доповнено пп. 266.10.2 та 266.10.3.
      Вiдповiдно до пп. 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ у разi коли контролюючим органом не надiслано чи не вручено податкове/податковi повiдомлення-рiшення у встановленi строки для сплати податку на нерухомiсть фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.
      Одночасно слiд наголосити, що вiдповiдно до пункту 5 роздiлу III Порядку надiслання контролюючими органами податкових повiдомлень-рiшень платникам податкiв, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2015 року N 1204, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 22 сiчня 2016 р. за N 124/28254, якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення через вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням платника податкiв (посадових осiб платника податкiв), їх вiдмову прийняти податкове повiдомлення-рiшення, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, податкове повiдомлення-рiшення вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повiдомленнi про вручення, iз зазначенням причин невручення.
      У зв'язку з цим пропонуємо платникам податкiв, у яких змiнилися реєстрацiйнi данi (наприклад: адреса реєстрацiї мiсця проживання), подати в державну податкову iнспекцiю за мiсцем реєстрацiї заяву за формою № 5ДР про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Також вiдповiдно до згаданих вище змiн встановлено граничний строк нарахування податку органами ДФС. З 01 сiчня 2018 року вiдповiдно до пп. 266.10.3 п. 266.10 ст. 266 ПКУ податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно може бути нараховане за звiтнi роки в межах 1095 календарних днiв.


Податковий календар - 30 листопада...

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2018"


      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв (паливно-мастильних матерiалiв, нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В ходi проведених заходiв, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином "П" в мiстi Червоноград.
      В результатi проведених заходiв вiдносно громадянина "П" складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю близько 10 т iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю всього близько 300 тис.грн, автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 150 тис. грн. Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 450 тис. грн. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.

Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки для фiзичних осiб з 1 сiчня 2018 року

      Бiльша частина норм статтi 266 "Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки" Податкового кодексу України (далi - ПКУ) з 01 сiчня 2018 року залишилися без змiн.
      Проте у зв'язку з встановленням нового розмiру мiнiмальної зарплати з 1 сiчня 2018 року збiльшилася ставка податку на нерухоме майно. За 2018 рiк потрiбно буде сплачувати податок на нерухомiсть за 1 м2 за ставкою 55,85 гривень.
      Щодо змiн, то п. 266.10 ст. 266 ПКУ доповнено пп. 266.10.2 та 266.10.3.
      Вiдповiдно до пп. 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ у разi коли контролюючим органом не надiслано чи не вручено податкове/податковi повiдомлення-рiшення у встановленi строки для сплати податку на нерухомiсть фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.
      Одночасно слiд наголосити, що вiдповiдно до пункту 5 роздiлу III Порядку надiслання контролюючими органами податкових повiдомлень-рiшень платникам податкiв, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2015 року N 1204, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 22 сiчня 2016 р. за N 124/28254, якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення через вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням платника податкiв (посадових осiб платника податкiв), їх вiдмову прийняти податкове повiдомлення-рiшення, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, податкове повiдомлення-рiшення вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повiдомленнi про вручення, iз зазначенням причин невручення.
      У зв'язку з цим пропонуємо платникам податкiв, у яких змiнилися реєстрацiйнi данi (наприклад: адреса реєстрацiї мiсця проживання), подати в державну податкову iнспекцiю за мiсцем реєстрацiї заяву за формою № 5ДР про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Також вiдповiдно до згаданих вище змiн встановлено граничний строк нарахування податку органами ДФС. З 01 сiчня 2018 року вiдповiдно до пп. 266.10.3 п. 266.10 ст. 266 ПКУ податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно може бути нараховане за звiтнi роки в межах 1095 календарних днiв.


Податковий календар - 30 листопада:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2018"

      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв (паливно-мастильних матерiалiв, нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В ходi проведених заходiв, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином "П" в мiстi Червоноград.
      В результатi проведених заходiв вiдносно громадянина "П" складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю близько 10 т iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю всього близько 300 тис.грн, автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 150 тис. грн. Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 450 тис. грн. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.


До уваги платникiв податкiв. За неподання повiдомлення за ф. №20-ОПП передбачена вiдповiдальнiсть

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу суб'єктiв господарювання, що вiдповiдно до п. 63.3 Податкового Кодексу України (далi-ПКУ) платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), а також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об'єктiв оподаткування або об'єктiв, якi пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку). Об'єктами оподаткування i об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дiї, у зв'язку з якими у платника податкiв виникають обов'язки щодо сплати податкiв та зборiв. Такi об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згiдно з вiдповiдним роздiлом ПКУ.
      Платник податкiв зобов'язаний повiдомляти про всi об'єкти оподаткування i об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, контролюючi органи за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв.
      Заява про взяття на облiк платника податкiв за неосновним мiсцем облiку подається у вiдповiдний податковий орган протягом 10 робочих днiв пiсля створення вiдокремленого пiдроздiлу, реєстрацiї рухомого чи нерухомого майна чи вiдкриття об'єкта чи пiдроздiлу, через якi провадиться дiяльнiсть або якi пiдлягають оподаткуванню. Згiдно з п. 117.1 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документiв для взяття на облiк у вiдповiдному контролюючому органi, реєстрацiї змiн мiсцезнаходження чи внесення iнших змiн до своїх облiкових даних, неподання виправлених документiв для взяття на облiк чи внесення змiн, подання з помилками чи у неповному обсязi, неподання вiдомостей щодо осiб, вiдповiдальних за ведення бухоблiку та/або складення податкової звiтностi, вiдповiдно до вимог встановлених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 170 гривень, на юросiб, вiдокремленi пiдроздiли юрособи чи юрособу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, - 510 гривень. За не усунення таких порушень або за тi самi дiї, вчиненi протягом року особою, до якої були застосованi штрафи за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 340 гривень, на юридичних осiб, вiдокремленi пiдроздiли юр особи чи юрособу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, - 1020 гривень.


Легальне працевлаштування та вчасно виплачена заробiтна плата надає право на податкову знижку

      В Червоноградському управлiннi ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадують, що скористатись правом на податкову знижку можна до кiнця 2018 року, подавши до територiального органу ДФС за мiсцем реєстрацiї декларацiю про майновий стан та доходи.
      Так, вiдповiдно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податкова знижка для фiзичних осiб, якi не є суб'єктами господарювання, - документально пiдтверджена сума (вартiсть) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв - фiзичних або юридичних осiб протягом звiтного року, на яку дозволяється зменшення його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року у виглядi заробiтної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.
      Слiд зазначити, що своєчасна та у повному обсязi виплачена заробiтна плата сприяє отриманню соцiальних гарантiй громадян i дозволяє на законодавчому рiвнi отримувати цi гарантiї.


До уваги платникiв податкiв. ДФС запроваджено новий електронний сервiс з дистанцiйного отримання сертифiкатiв вiдкритих ключiв

      ДФС запроваджено новий електронний сервiс, скористатися яким можуть клiєнти Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС. Для клiєнтiв центру, яких на сьогоднi майже 1 млн, став доступним новий сервiс Повторного формування сертифiкатiв за електронним запитом.
      "Кожен клiєнт нашого акредитованого центру вiдтепер має змогу самостiйно, у режимi 24/7, а головне - дистанцiйно, протягом 2 - 3 хвилин отримати новий сертифiкат, який матиме строк чинностi до 2 рокiв", - зазначив в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбiзов.
      Таким чином, клiєнтам центру не потрiбно витрачати свiй час та особисто вiдвiдувати центр для отримання сертифiката.
      Скористатись зазначеним сервiсом зможуть виключно клiєнти АЦСК IДД ДФС, якi:
      мають чиннi сертифiкати (наприклад, до закiнчення строку чинностi сертифiкатiв залишилось декiлька днiв);
      реєстрацiйнi данi власника сертифiкатiв залишились без змiн (ПIБ, адреса реєстрацiї мiсця проживання, код ЄДРПОУ органiзацiї тощо);
      особистий ключ клiєнта не є скомпрометованим, а пароль захисту до нього вiдомий лише його власнику.
      Для початку використання нового сервiсу необхiдно завантажити та встановити останню версiю безкоштовного програмного забезпечення IIТ Користувач ЦСК-1, яке розмiщено у вiдповiдному роздiлi веб-сайту АЦСК IДД ДФС - https://acskidd.gov.ua.
      Також для зручностi платникiв податкiв при користуваннi цим новим сервiсом фахiвцями АЦСК IДД ДФС розроблено Вiдеоiнструкцiю по повторному формуванню сертифiката за електронним запитом, яку можна переглянути на офiцiйному веб-порталi ДФС.
      За матерiалами Прес-служби Державної фiскальної служби України.


Податковий календар - 19 листопада

      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за III квартал 2018 року
      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за III квартал 2018 року
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за III квартал 2018 року
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2018 року.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за III квартал.


Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу щодо недопустимостi виплати заробiтної плати в "конвертах"

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу щодо недопустимостi виплати заробiтної плати в "конвертах".
      Працiвник повинен пам'ятати, що без офiцiйного оформлення робота не зараховується до трудового стажу, а сам працiвник втрачає право на:
      соцiальне страхування (з неофiцiйної винагороди не сплачуються страховi внески);
      отримання допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi в разi хвороби;
      отримання вiдшкодування шкоди в разi профзахворювання або якщо стався нещасний випадок на виробництвi;
      щорiчна оплачувана вiдпустка.
      Легалiзацiя оплати працi та зайнятостi населення - запорука соцiального захисту громадян України.
      Згiдно ст.24 КЗпПУ працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.
      Вiдповiдно до норм постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413 ,,Про порядок повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу" повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.


Звiт про пiльги для платникiв податку на прибуток

      Платники податку на прибуток, якi у звiтному перiодi користувались пiльгами з цього податку, повиннi не пiзнiше 9 листопада подати податковому органу Звiт за три квартали поточного року. Форма Звiту та порядок заповнення затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010 року №1233.
      Вiдповiдно до норм ст..46.1 Податкового кодексу України Звiт є податковою декларацiєю, тому, згiдно п.120.1 ст.120 ПКУ за його неподання (несвоєчасне подання) накладається штраф, у розмiрi 170 грн., за повторне порушення протягом року штраф у розмiрi 1020 гривень.
      Платники податку на прибуток, якi подають рiчну декларацiю, квартальний Звiт про пiльги не подають.
      Пiльги з податку на прибуток, за якими необхiдно вiдзвiтувати за результатами 9 мiсяцiв, наведено в Довiдниках 90/1 та 90/2 якi оприлюднено на сайтi ДФС України в роздiлi Довiдки за посиланням:.


Податковий календар - 09 листопада

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за III квартал 2018 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за три квартали 2018 року та фiнансової звiтностi за три квартали 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Останнiй день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, за три квартали 2018 року
      Останнiй день подання звiту про суми податкових пiльг за 9 мiсяцiв 2018 року
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за III квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при переходi на сплату iнших податкiв та зборiв, або вперше зареєстрованi протягом поточного року
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи за III квартал


Змiнено порядок реєстрацiї РРО та книг облiку розрахункових операцiй

      З 01 жовтня набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України щодо змiни до порядкiв реєстрацiї реєстраторiв розрахункових операцiй (РРО) та книг облiку розрахункових операцiй.
      Новацiї передбачають спрощення процедури реєстрацiї та застосування РРО. Так, платник матиме можливiсть здiйснювати реєстрацiю РРО на пiдставi однiєї заяви (за спрощеною формою) без додаткiв, яка може бути подана до контролюючого органу у паперовiй або електроннiй формi. Обмiн електронними документами мiж виробником, центром сервiсного обслуговування, суб'єктом господарювання та ДФС здiйснюватиметься засобами iнформацiйної системи фiскальної служби.
      Для впровадження таких спрощень ДФС буде створено та здiйснено супровiд двох нових реєстрiв - Реєстру екземплярiв реєстраторiв розрахункових операцiй та Реєстру центрiв сервiсного обслуговування реєстраторiв розрахункових операцiй.
      Змiни, внесенi наказом, набувають чинностi у два етапи.
      Так, з 1 жовтня:
      - здiйснюється за спрощеним порядком ведення книги облiку розрахункових операцiй (книга ОРО)/журналу використання РРО з купiвлi-продажу iноземної валюти. Суб'єкту господарювання вже не потрiбно пiдклеювати щоденнi фiскальнi звiтнi чеки (z-звiти) та вести облiк ремонтiв;
      - щоденнi фiскальнi звiтнi чеки (щоденнi z-звiти) зберiгатимуться в електроннiй формi;
      - реєстрацiя, застосування (зберiгання) книги ОРО на РРО, розрахункової книжки (РК) здiйснюватиметься за бажанням суб'єкта господарювання у разi прийняття ним рiшення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або вiдключення електроенергiї проведення розрахункових операцiй не здiйснюється ним до моменту належного пiдключення резервного РРО або включення електроенергiї;
      - перереєстрацiя РРО/книг ОРО у разi змiни даних щодо суб'єктiв господарювання, якi зазначаються у реєстрацiйному посвiдченнi/книзi ОРО та пов'язанi з перейменуванням районiв у мiстах, вулиць тощо, здiйснюватиметься на пiдставi заяви без додаткiв;
      - суб'єктам господарювання та їх представникам, якi здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти, забороняється здiйснювати валютно-обмiннi операцiї у пунктах обмiну валюти в разi виходу з ладу РРО, вiдсутностi резервного РРО або тимчасового вiдключення електроенергiї.
      Решта змiн, передбачених наказом, набуває чинностi пiсля набрання чинностi наказу про затвердження порядкiв ведення реєстру екземплярiв РРО та реєстру ЦСО. У ньому, зокрема, мова йде про:
      - реєстрацiю РРО, книги ОРО на пiдставi однiєї заяви про реєстрацiю РРО без додаткiв, у т.ч. поданої в електроннiй формi;
      - обмiн документами мiж ДФС та ЦСО у виглядi електронних повiдомлень щодо резервування фiскального номера РРО, опломбування РРО, укладання договору про технiчне обслуговування та ремонт РРО, а також акта введення в експлуатацiю РРО;
      - надання права пiдпису реєстрацiйної заяви, заяви про реєстрацiю книги ОРО та журналу про використання РРО отримання реєстрацiйних документiв представнику суб'єкта господарювання;
      - оновленi спрощенi форми документiв, якi передбаченi Змiнами.


До уваги громадян!

      Вiдповiдно до вимог Закону України "Про звернення громадян" громадяни можуть надсилати до ДФС електронне звернення (пропозицiї, зауваження, заяви, клопотання, скарги) виключно на електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua зi своїм пiдписом, який може бути вiдсканованим, сфотографованим.
      Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, вiдповiдно до частини восьмої статтi 5 Закону України "Про звернення громадян" буде повернуто без розгляду через десять днiв вiд дня його надходження.
      Також опрацьовуються електроннi звернення громадян, пiдписанi iз застосуванням електронного цифрового пiдпису.
      Довiдково:
      Вiдомостi про електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС (sfs.gov.ua) у роздiлах:
      "Контакти" за посиланням http://sfs.gov.ua/others/kontakti/kontakti-dlya-podannya-zvernen;
      "Дiяльнiсть"-"Звернення громадян"-"Реєстрацiя звернень" за посиланням http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/zvernennya-gromadyan/reestratsiya/.


В "Електронному кабiнетi" запроваджено сервiс, за допомогою якого перевiряється фiскальний касовий чек

      Червоноградське управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що ДФС України реалiзовано електронний сервiс, який дозволяє покупцям товарiв (послуг) здiйснювати пошук i перегляд фiскального касового чека, який формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй (далi - РРО), так i електронним фiскальним чеком, створеним новими РРО.
      Запроваджений сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi "Електронного кабiнету", доступ до якого здiйснюється у режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести фiскальний номер РРО, дату та час видачi чека (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чека здiйснюється за його фiскальним номером i датою. Якщо електронний чек у системi не знайдено, необхiдно зробити його фото та надiслати за електронною адресою: infozvit@sfs.gov.ua. ДФС України буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито вiдповiдних заходiв.
      Нагадуємо, що е-Receipt (електронний чек) - нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку РРО, яка передбачає тiльки реєстрацiю пристроїв без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв i не потребує плати за користування нею. Електронний чек генерується, реєструється в системi ДФС i доповнюється QR-кодом, пiсля чого передається на пристрiй. Iнформацiя про фiскальний номер чека та його QR-код зберiгається в системi e-Receipt i буде доступною для перегляду в "Електронному кабiнетi" як платником, так i покупцем.


Податковий календар - 29 жовтня

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за III квартал 2018 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала ГДI сектору обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Чи змiнився режим роботи ЦОП?
      Так. З метою удосконалення роботи встановлено новий режим роботи. Тепер ЦОП Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi працюватиме: з понедiлка по четвер з 9-00 до 18-00, в п'ятницю - з 9-00 до 16-45, субота, недiля - вихiднi днi.
      Слiд зазначити, що для зручностi громадян та суб'єктiв господарювання ДФС України запроваджено ряд зручних електронних сервiсiв, якими можна скористатися в IТС "Електронний кабiнет" у режимi 24/7 (cabinet.sfs.gov.ua).
      Якi штрафнi санкцiї застосовуються контролюючим органом за не дотримання працедавцем законодавства щодо укладення трудового договору, не оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами)?
      У разi виявлення пiд час перевiрки фактiв не дотримання працедавцем (податковим агентом) законодавства щодо укладення трудового договору, не оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами), якщо цi дiї призвели до порушення таким працедавцем правил нарахування, утримання та сплати в бюджет податку на доходи фiзичних осiб, а також порядку подання iнформацiї про фiзичних осiб - платникiв податкiв, контролюючий орган визначає суму податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб. За результатами розгляду матерiалiв перевiрки, керiвником контролюючого органу (його заступником) приймаються вiдповiднi податковi повiдомлення-рiшення про застосування штрафних санкцiй, передбачених ст.123 та ст.119 Податкового кодексу України.
      Крiм цього, уповноваженi на те посадовi особи контролюючих органiв за неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фiзичних осiб при виплатi фiзичнiй особi доходiв, перерахування податку на доходи фiзичних осiб за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм випадкiв, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення державних податкових iнспекцiй за встановленою формою вiдомостей про доходи громадян, притягають винних осiб до адмiнiстративної вiдповiдальностi згiдно зi ст.163 прим.4 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.
      У разi встановлення фактiв умисного ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, платежiв виннi особи, у порядку визначеному законодавством, притягаються до кримiнальної вiдповiдальностi, передбаченої ст.212 Кримiнального кодексу України.
      Як можна перевiрити фiскальний касовий чек?
      ДФС України реалiзовано електронний сервiс, який дозволяє покупцям товарiв (послуг) здiйснювати пошук i перегляд фiскального касового чека, який формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй (далi - РРО), так i електронним фiскальним чеком, створеним новими РРО.
      Запроваджений сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi "Електронного кабiнету", доступ до якого здiйснюється в режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести фiскальний номер РРО, дату та час видачi чека (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чека здiйснюється за його фiскальним номером i датою. Якщо електронний чек у системi не знайдено, необхiдно зробити його фото та надiслати за електронною адресою: infozvit@sfs.gov.ua. ДФС України буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито вiдповiдних заходiв.
      Нагадуємо, що е-Receipt (електронний чек) - нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку РРО, яка передбачає тiльки реєстрацiю пристроїв без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв i не потребує плати за користування нею. Електронний чек генерується, реєструється в системi ДФС i доповнюється QR-кодом, пiсля чого передається на пристрiй. Iнформацiя про фiскальний номер чека та його QR-код зберiгається в системi e-Receipt i буде доступною для перегляду в "Електронному кабiнетi" як платником, так i покупцем.


Змiнено режим роботи центрiв обслуговування платникiв

      На сьогоднi багато фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадян вiддають перевагу безпосередньому спiлкуванню з фахiвцями ДФС та вiдвiдують центри обслуговування платникiв (далi - ЦОП).
      У Львiвськiй областi функцiонує 24 ЦОПи, якi щосуботи вiдвiдує незначна кiлькiсть громадян, тому з метою удосконалення роботи встановлено новий режим їх роботи.
      Тепер ЦОП працюватимуть: з понедiлка по четвер з 9-00 до 18-00, в п'ятницю - з 9-00 до 16-45, субота, недiля - вихiднi днi.
      Нагадуємо, що для зручностi громадян та суб'єктiв господарювання ДФС України запроваджено ряд зручних електронних сервiсiв, якими можна скористатися в IТС "Електронний кабiнет" у режимi 24/7 (cabinet.sfs.gov.ua).
      Послуги надаються безкоштовно. Частина - без електронної iдентифiкацiї користувача, без вiдвiдування ЦОП, решта - в приватнiй частинi кабiнету з використанням електронного цифрового пiдпису.
      Використання Електронного кабiнету дає змогу заощадити ваш час та зекономити кошти на листування та шлях до ЦОП.


До уваги громадян. Офiцiйне працевлаштування - захист соцiальних iнтересiв громадян, гарантування права на соцiальнi виплати та пенсiйне забезпечення

      Заходам з детiнiзацiї ринку працi та боротьбi з виплатою заробiтної плати "в конвертах" сьогоднi ДФС придiляється значна увага. Адже нелегальна праця знижує доходи мiсцевих бюджетiв, бюджетiв Пенсiйного фонду та фондiв соцiального страхування. Наслiдком "тiньової" зайнятостi є також погiршення бiзнес-середовища та iнвестицiйного клiмату через формування недобросовiсної конкуренцiї.
      Нелегальне працевлаштування має негативнi наслiдки й для найманих працiвникiв. Зокрема, це вiдсутнiсть соцiальних гарантiй, передбачених для працiвника, - права на вiдпустку (у тому числi на час вагiтностi та пологiв), страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, права на оплату листкiв непрацездатностi. Громадяни також втрачають пенсiйний стаж та можливiсть отримання державної допомоги у разi втрати роботи.
      Неофiцiйно працевлаштована особа позбавлена законодавчого захисту та повнiстю залежить вiд роботодавця та його дiй по вiдношенню до працiвникiв. Офiцiйно ж оформленi трудовi вiдносини надають можливiсть громадянам вiдстоювати свої права у судах у разi конфлiкту з роботодавцем.
      Виявлення порушникiв податкового законодавства в частинi виплати заробiтної плати - один з крокiв захисту iнтересiв працiвникiв. Тому ДФС бере участь у дiяльностi робочих груп, створених при облдержадмiнiстрацiях з метою виявлення найманих працiвникiв, якi працюють неофiцiйно, та залучення їх до оподаткування. Також значна увага надається проведенню роз'яснювальної роботи серед роботодавцiв для забезпечення пiдвищення рiвня заробiтної плати найманих працiвникiв.
      Крiм того, вiдомостi про виявленi порушення трудового законодавства та законодавства про працю фiскальною службою передаються до органiв Держпрацi для застосування санкцiй.
      Про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавцiв громадяни можуть повiдомити на "гарячу лiнiю" ДФС за телефоном 0800-501-007.


Податковий календар - 19 жовтня

      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за III кв. фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування, особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та членами фермерських господарств;
      Сплата авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Протягом сiчня-вересня 2018 року надiйшло 4 письмовi звернення вiд громадян та 16 адвокатських запитiв з питань податкового боргу, контрольно-перевiрочної роботи, нарахування та сплати податкiв та зборiв, отримання доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi, реєстрацiї платником ПДВ, пiдтвердження статусу податкового резидента України тощо. Усi звернення та запити розглянуто вiдповiдно до норм дiючого законодавства.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06. Впродовж сiчня-вересня поточного року до посадових осiб Червоноградської ОДПI на особистий прийом звернувся 1 суб'єкт пiдприємницької дiяльностi щодо змiни вiдомостей про об'єкти оподаткування. Звернення розглянуто та надано роз'яснення.
      Протягом 9 мiсяцiв 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 3 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Майже 8000 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом дев'яти мiсяцiв поточного року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 7917 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом девяти мiсяцiв поточного року надано 4871. Зареєстровано 599 платникiв єдиного податку, 496 книг облiку доходiв i витрат, 40 реєстраторiв розрахункових операцiй, 457 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 21 установ та органiзацiй. Видано 321 довiдока про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 655 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 371 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 72 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Податковий календар - 22 жовтня

      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за вересень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї за 2018 рiк;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за вересень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за вересень 2018 року;
      Подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств).
      Останнiй день подання за вересень 2018 року податкової декларацiї рентної плати з розрахунком:
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


Про актуальне на черговому засiданнi комiсiї у Червоноградi

      Важливою темою на черговому засiданнi робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення є боротьба з виплатою заробiтної плати у "конвертах", дотримання гарантiй оплати працi, лiквiдацiя прихованої зайнятостi та недопущення виникнення заборгованостi з виплати заробiтної плати.
      Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, що допустили нарахування заробiтної плати з порушенням чинного законодавства вкотре наголосили щодо вжиття всiх заходiв з виплати заробiтної плати своїм працiвникам у розмiрi не менше середньообласного рiвня.
      Присутнiм звернули увагу, що використання нелегальної робочої сили, не оформлення трудових вiдносин з найманим працiвником - це порушення трудового законодавства, яке передбачає адмiнiстративну, фiнансову та кримiнальну вiдповiдальнiсть.


Затверджено новi довiдники пiльг

      Державною фiскальною службою України затверджено новi довiдники пiльг станом на 01.10.2018 року:
      - Довiдник №90/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник №90/2 iнших податкових пiльг.
      Довiдниками визначено змiст пiльги, початок та кiнець дiї пiльги та ознаку її цiльового призначення щодо податку на прибуток, ПДВ, акцизного податку з вироблених в Українi та ввезених на митну територiю пiдакцизних товарiв, пiльги щодо державного мита, а також пiльги щодо плати за землю, з мiсцевих податкiв i зборiв та податку на нерухоме майно.
      Нагадаємо, що зазначений документ застосовується при заповненнi звiту про суми податкових пiльг (додаток до Порядку облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг, затвердженого постановою КМУ вiд 27.12.2010 р. №1233).


До уваги платникiв податкiв. Трудовi вiдносини: порядок прийняття на роботу працiвника

      Вiдповiдно iз ст.24 Кодексу законiв про працю України вiд 10 грудня 1971 року №322-VIII (далi - КЗпП) працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу визначений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413 (далi - Постанова №413).
      Зокрема, Постановою №413 встановлено форму Повiдомлення про прийняття працiвника на роботу (далi - Повiдомлення).
      Повiдомлення подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором.
      Повiдомлення можна подати:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом iз копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльш нiж iз п'ятьма особами.
      Звертаємо увагу, що згiдно до ст.265 КЗпП, за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та вiдповiдних податкiв, юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу - у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника щодо якого скоєно порушення. У 2018 роцi ця сума складає 111 690 гривень.


Право одному iз батькiв на податкову соцiальну пiльгу надається до кiнця року, в якому дитина досягає 18 рокiв

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами i доповненнями (далi - ПКУ) платник податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати (iнших прирiвняних до неї вiдповiдно до законодавства виплат, компенсацiй та винагород), на суму податкової соцiальної пiльги (далi - ПСП), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
      Згiдно з пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник ПДФО, який утримує двох чи бiльше дiтей вiком до 18 рокiв має право на ПСП у розмiрi 100 вiдсоткiв суми пiльги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2016 роцi - 689 грн, у 2017 роцi - 800,0 грн, у 2018 роцi - 881,0 грн) - у розрахунку на кожну таку дитину.
      Пiдпунктом 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ визначено, що право на ПСП у розмiрi, що дорiвнює 150 вiдсоткiв суми пiльги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2016 роцi - 1033,5 грн, у 2017 роцi - 1200,0 грн, у 2018 роцi - 1321,50 грн), має право платник податку який:
      а) є одинокою матiр'ю (батьком), вдовою (вдiвцем) або опiкуном, пiклувальником - у розрахунку на кожну дитину вiком до 18 рокiв;
      б) утримує дитину-iнвалiда - у розрахунку на кожну таку дитину вiком до 18 рокiв.
      При цьому, ПСП, передбачена пп. 169.1.2 та пiдпунктами "а" та "б" пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, надається до кiнця року, в якому дитина досягає 18 рокiв, а у разi її смертi до досягнення зазначеного вiку - до кiнця року, на який припадає смерть (пп.169.3.3 п.169.3 ст.169 ПКУ).


У разi припинення пiдприємницької дiяльностi незабудьте сплатити ЄСВ та подати звiт

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що вiдповiдно до п.п. 3 п. 1 розд. II Iнструкцiї про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449 iз змiнами i доповненнями (далi - Iнструкцiя № 449), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування є фiзичнi особи-пiдприємцi (ФОП).
      Згiдно з п. 2 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435 iз змiнами i доповненнями (далi - Порядок № 435), фiзичнi особи-пiдприємцi формують та подають до органiв ДФС
      Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску (далi - Звiт) самi за себе один раз на рiк до 10 лютого року, що настає за звiтним перiодом.
      У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi страхувальникiв, зазначених у п. 2 розд. III Порядку № 435, такi особи зобов'язанi подати самi за себе Звiт iз зазначенням типу форми "лiквiдацiйна", де останнiм звiтним перiодом є перiод з дня закiнчення попереднього звiтного перiоду до дня державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi (п. 10 розд. III Порядку № 435).
      Звiт iз зазначенням типу форми "лiквiдацiйна" формують та подають, протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi (п. 11 розд. III Порядку № 435).
      При цьому останнiм звiтним перiодом є перiод з дня закiнчення попереднього звiтного перiоду до дня державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi такої фiзичної особи (частина 8 ст. 9 Закону "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування").


ДФС запустила для тестування E-Receipt

      E-Receipt - у тестовiй дiї. ДФС забезпечено функцiонування iнформацiйної системи E-Receipt, що розробляється службою в рамках реалiзацiї експериментального проекту, розпочатого Мiнфiном вiдповiдно до постанови Кабмiну щодо реєстрацiї та експлуатацiї новiтнiх моделей програмних та/або програмно-технiчних комплексiв, призначених для реєстрацiї розрахункових операцiй.
      Для тестування пропонується безплатне клiєнтське програмне забезпечення (iнсталяцiйний пакет) для операцiйних систем Windows та Android, що розмiщене за посиланням: http://217.76.198.145/E-Receipt. Наступним етапом буде розробка програмного забезпечення для операцiйної системи IOS.
      Для реєстрацiї кас та касирiв у приватнiй частинi Електронного кабiнету створено електронний сервiс "Експериментальний проект РРО".
      Даний сервiс надає можливiсть платникам обрати iз запропонованого списку господарську одиницю, де розмiщено касу, пiлотний проект, у якому вона вiзьме участь, та зареєструвати в режимi он-лайн касу та касирiв.
      Для того, щоб розпочати роботу з касою необхiдно вiдкрити змiну, сформувати електронний чек.
      Формування електронного чеку здiйснюється за допомогою довiдника номенклатури товару, який необхiдно заповнити до початку роботи з касою вiдповiдно до iнструкцiї користувача, що розмiщена за посиланням: http://217.76.198.145/E-Receipt.
      Iнструкцiя користувача щодо роботи з сервiсом в Електронному кабiнетi розмiщена в меню "Допомога".
      У разi виникнення питань пiд час тестування, а також пропозицiй (зауважень) щодо роботи електронного сервiсу, пропонуємо надсилати листи на поштову адресу: infozvit@sfs.gov.ua.
      За результатами тестування iнформацiйної системи E-Receipt ДФС буде подано до Мiнфiну пропозицiї щодо участi у експериментальному проектi у порядку, визначеному постановою № 472.
      Крiм того, ДФС реалiзовано i електронний сервiс, який дозволяє покупцевi товарiв (послуг) здiйснювати пошук та перегляд фiскального касового чеку, що формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй, так i електронний фiскальний чек, створений новiтнiми РРО.
      Сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету, доступ до якої здiйснюється в режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.
      Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести: фiскальний номер РРО дату та час видачi чеку (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чеку здiйснюється за його фiскальним номером та датою. Якщо ви не знайшли свого е-чека в системi, зробiть його фото та надiшлiть за адресою infozvit@sfs.gov.ua. ДФС буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито вiдповiдних заходiв.
      Запрошуємо взяти участь у тестуваннi зазначеного електронного сервiсу.
      Довiдково: E-Receipt-нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку реєстраторiв розрахункових операцiй, що передбачатиме оnline реєстрацiю пристроїв без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
      Електронний чек генеруватиметься, реєструватиметься в системi ДФС i доповнюватиметься QR-кодом, пiсля чого передаватиметься на пристрiй.
      Iнформацiя про фiскальний номер чеку та його QR-код зберiгатиметься в e-Receipt та буде доступною для перегляду в Електронному кабiнетi платника як платником, так i покупцем.

За матерiалами прес-служби Державної фiскальної служби України

Iнформацiйна пам'ятка

      Шановний платнику податкiв !
      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що 5 вересня Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив розпорядження "Про заходи, спрямованi на детiнiзацiю вiдносин у сферi зайнятостi населення" (№649-р 05.09.18), яким передбачено проведення Державною службою України з питань працi, Державною фiскальною службою України, Пенсiйним фондом України, Нацiональною полiцiєю України, iншими центральними органами виконавчої влади спiльно з органами мiсцевого самоврядування комплексних заходiв, спрямованих на детiнiзацiю ринку працi та вдосконалення контролю за оформленням трудових вiдносин iз найманими працiвниками.
      Цей нормативний акт розроблено Мiнiстерством соцiальної полiтики за результатами наради з питань детiнiзацiї ринку працi пiд головуванням Прем'єр-мiнiстра України В. Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координацiї органiв державної влади в питаннях проведення роз'яснювальної роботи, здiйснення заходiв щодо виявлення фактiв застосування незадекларованої працi, а також перегляд актiв органiв виконавчої влади та внесення змiн до них з метою посилення контролю за оформленням трудових вiдносин.
      Також мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади доручається переглянути власнi нормативно-правовi акти та внести до них змiни з метою посилення контролю за оформленням трудових вiдносин iз найманими працiвниками пiд час реалiзацiї наданих повноважень.
      Реалiзацiя акту сприятиме пiдвищенню ефективностi державної полiтики щодо захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої працi та посиленню дисциплiни по сплатi податкiв.
      Для проведення роз'яснювальних заходiв з легалiзацiї найманої працi роботодавцями надано мiсячний термiн, тобто до 05.10.2018 року.
      Пiсля закiнчення зазначеного термiну, контролюючими органами будуть проводитись перевiрки, щодо виявлення неоформлених найманих працiвникiв, маскування трудових вiдносин пiд виглядом iнших форм дiяльностi та iнше.
      За порушення трудового законодавства у 2018 роцi роботодавцям загрожують чималi штрафи, а саме, за одного неоформленого працiвника - штраф у розмiрi 30 мiнiмальних зарплат, а це 111 690 гривень.
      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi рекомендує роботодавцям, якi використовують найману працю без належного оформлення трудових вiдносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства вiдповiдно до Кодексу законiв про працю України.
      Також слiд звернути увагу, що обов'язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працiвника є вчасне повiдомлення про їх прийняття орган ДФС. Форма такого повiдомлення затверджена постановою Кабмiну вiд 17.06.2015р. №413.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Звiт про контрольованi операцiї необхiдно подати до 1 жовтня

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що вiдповiдно до п. п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України платники податкiв, якi у звiтному роцi здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, до 1 жовтня року, що настає за звiтним, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.
      Нагадаємо, що форма та Порядок складання Звiту про контрольованi операцiї затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.01.2016 №8.


До уваги платникiв податкiв. Про прийняття працiвника на роботу необхiдно повiдомляти орган ДФС

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Кабiнетом Мiнiстрiв України 05.09.2018 прийнято розпорядження №649-р "Про заходи, спрямованi на детiнiзацiю вiдносин у сферi зайнятостi населення". Реалiзацiя його норм надасть змогу зменшити застосування незадекларованої працi.
      Так, обов'язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих працiвникiв є вчасне повiдомлення про їхнє прийняття органу ДФС, як передбачено Кодексом законiв про працю України.
      Наголошуємо, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повiдомлення про прийом на роботу органу ДФС (ч. 3 ст. 24 Кодексу законiв про працю).
      Вiдповiдно до норм постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413 "Про порядок повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу" повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.


За недотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi передбачена вiдповiдальнiсть

      Питання повноти i правильнiсть виплати зарплат найманим працiвникам, а також легалiзацiя ринку працi було i залишається надзвичайно актуальним.
      Так спiльно з органами мiсцевої влади Червоноградською ОДПI систематично здiйснюється контроль за дотриманням суб'єктами господарювання чинного законодавства про оплату працi.
      На черговому засiданнi робочої групи за участi начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець, представникiв органiв мiсцевої влади, управлiння працi та соцiального захисту населення, пенсiйного фонду та управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi було заслухано посадових осiб та суб'єктiв господарювання якi нарахували зарплату за липень нижче мiнiмального розмiру.
      Члени комiсiї наголосили щодо дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, легалiзацiї трудових вiдносин та посилення вiдповiдальностi за порушення трудового законодавства.


Податковий календар: 28 вересня -

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за серпень 2018 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за серпень 2018 року;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв;
      Сплата податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок;
       - процентiв на вклади члена кредитної спилки
      Останнiй день сплати за серпень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України.
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України


Переваги iнновацiйної системи "Електронний чек"

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що триває пiлотний проект iз впровадження електронного чеку (e-Receipt).
      Програма "Електронний чек" має низку суттєвих переваг, зокрема:
      - вона безкоштовна, доступна та проста в користуваннi. Може бути iнтегрована з iншими системами ДФС i бухгалтерськими програмами;
      - систему можна встановити на будь-який пристрiй - персональний комп'ютер, планшет чи смартфон;
      - має найвищий ступiнь захисту й працює 24 години на добу та 7 днiв на тиждень.
      Нова iнформацiйна система передбачає оnline реєстрацiю персональних комп'ютерiв, планшетiв, смартфонiв, без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
      Також, застосування такої моделi на практицi позбавляє необхiдностi встановлювати традицiйний касовий апарат та друкувати паперовi чеки. Покупцi зможуть перевiрити фiскальний чек у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету, розмiщеного на офiцiйному веб-порталi ДФС України.


У Центрi обслуговування платникiв червоноградцi отримали понад 7000 адмiнiстративних послуг

      Протягом сiчня-серпня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI (головний офiс) надано 7226 адмiнiстративних послуг.
      Як повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук, що найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом восьми мiсяцiв поточного року надано 4488. Зареєстровано 546 платникiв єдиного податку, 435 книг облiку доходiв i витрат, 37 реєстраторiв розрахункових операцiй, 409 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 20 установ та органiзацiй. Видано 299 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 630 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 285 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 63 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Червоноградцi в серпнi спрямували на соцiальнi виплати понад 28 мiльйонiв гривень ЄСВ

      За вiсiм мiсяцiв 2018 року вiд червоноградських страхувальникiв надiйшло 222,1 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 36,3 % бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      При цьому, лише в серпнi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства 28,1 млн. гривень.
      Звертаємо увагу, що через несплату єдиного соцiального внеску найманi працiвники втрачають страховий стаж та можливiсть одержання заробленої пенсiї по вiку, по iнвалiдностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, адже пенсiю буде призначено тiльки з офiцiйно нарахованої суми заробiтної плати.
      У випадку, коли роботодавець з якихось причин не сплачує внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за своїх найманих працiвникiв, зазвичай це вiдбувається, коли працiвнику платять зарплату "в конвертах" без сплати страхових внескiв, якщо роботодавець нарощує заборгованiсть як з виплати заробiтної плати, так i зi сплати страхових внескiв, то перiоди, за якi цi внески не сплаченi, "випадають" iз страхового стажу найманого працiвника та не включаються в заробiток для розрахунку розмiру пенсiї.


Податковий календар: 20 вересня -

      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї на 2018 рiк.
      Останнiй день сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.
      Останнi день подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв.
      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств).
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за серпень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за серпень 2018 року.
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.
      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за серпень з розрахунком: рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України.


Шановнi громадяни ! Просимо вчасно сплатити податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв податкiв, що завершується термiн сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Одночасно закiнчується термiн дiї рахункiв Державної казначейської служби України, якi зазначенi в податкових повiдомленнях - рiшеннях.
      З метою недопущення застосування штрафних санкцiй, накладення арешту на майно, просимо подбати про своєчасну сплату податку до 1 вересня 2018 року.


До уваги власникiв нерухомого майна

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що у 2018 роцi фiзичнi особи сплачують податок на нерухоме майно за 2017 рiк вiдповiдно до статтi 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року №2755-VI iз змiнами та доповненнями.
      Розрахунок податку здiйснено фахiвцями фiскальної служби областi на пiдставi вiдомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      Податковi повiдомлення-рiшення Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi надiсланi платникам податку до 1 липня 2018 року. Термiн сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, становить 60 днiв з моменту отримання таких повiдомлень-рiшень.
      Для бiльшостi платникiв Львiвської областi граничний термiн сплати припадає на серпень поточного року. Платникам податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, необхiдно його сплатити вчасно з врахуванням вiдведених законодавством 60 календарних днiв. Сплата податку з порушенням встановленого термiну призведе до застосування штрафних санкцiй.


Автозаповнення додатка 5 до податкової декларацiї з ПДВ в Електронному кабiнетi

      ДФС реалiзовано автозаповнення додатка 5 до податкової декларацiї з ПДВ "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрiзi контрагентiв" на пiдставi даних Єдиного реєстру податкових накладних (далi - ЄРПН) в Електронному кабiнетi.
      Для автозаповнення додатка 5 необхiдно при створеннi документа звiтностi в приватнiй частинi Електронного кабiнету у верхнiй панелi навiгацiї обрати пункт "додатково/заповнити на основi даних ДФС". Пiсля чого на пiдставi вiдомостей, внесених в ЄРПН, заповнюються данi вiдповiдних таблиць Роздiлiв I та II.
      Зазначений сервiс працює в тестовому режимi, проводяться роботи щодо створення сервiсу автозаповнення додаткiв 1 (Розрахунок коригування сум податку на додану вартiсть (Д1)) та 6 (Довiдка (Д6) подається платниками, якi заповнюють рядок 5 декларацiї, та пiдприємствами (органiзацiями) iнвалiдiв) до податкової декларацiї з ПДВ.


Податковий календар: 30 серпня -

      останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за липень;
      останнiй день сплати податку на додану вартiсть за липень 2018 року;
      останнiй день сплати акцизного податку за липень 2018 року;
      останнiй день сплати за липень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - ранспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю Україн
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;


До уваги платникiв. З 11 вересня 2018 року сплачувати податки та збори до державного та мiсцевих бюджетiв слiд лише на новi рахунки

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 02 липня 2018 року вступили в дiю новi рахунки для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв Львiвської областi, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (МФО 899998).
      До 11 вересня дiє перехiдний перiод, пiд час якого дiють старi рахунки, проте перехiдний перiод закiнчується 10 вересня.
      З 11 вересня кошти, якi будуть сплачуватися платниками на старi рахунки, не будуть зараховуватися до бюджетiв, а повертатися платникам як нез'ясованi надходження.
      Реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнилися.


До уваги платникiв податкiв податкiв. Режим роботи Центрiв обслуговування платникiв у святковi та вихiднi днi!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує про режим роботи Центрiв обслуговування платникiв у святковi та вихiднi днi серпня 2018 року
      23 серпня 2018 року - вiдповiдно до законодавства про працю день скорочено на одну годину;
      24,26 серпня 2018 року - вихiднi днi;
      25 серпня 2018 року - робочий день вiдповiдно до затверджених графiкiв роботи ЦОП до 13 год. 00 хв.


Як сплачувати податки та єдиний внесок у разi змiни адмiнiстративного району?

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до ст.45 Бюджетного кодексу України, у разi змiни мiсцезнаходження суб'єктiв господарювання - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв пiсля реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї платникiв податкiв до закiнчення поточного бюджетного перiоду. До закiнчення року платник податкiв облiковується у контролюючому органi за попереднiм мiсцезнаходженням (неосновне мiсце облiку) з ознакою того, що вiн є платником податкiв до закiнчення року, а у контролюючому органi за новим мiсцезнаходженням (основне мiсце облiку) - з ознакою того, що вiн є платником податкiв з наступного року.
      У контролюючому органi за неосновним мiсцем облiку платник податкiв сплачує всi податки та збори, якi згiдно iз законодавством мають сплачуватись на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, що вiдповiдає неосновному мiсцю облiку, подає податковi декларацiї (розрахунки, звiти) та виконує iншi обов'язки платника податкiв.
      Отже, при перереєстрацiї мiсцезнаходження суб'єктiв господарювання - фiзичних осiб сплата податкiв i зборiв та подання звiтностi (податок на доходи фiзичних осiб, вiйськовий збiр, податковий розрахунок за формою №1-ДФ) здiйснюється до закiнчення поточного бюджетного року за попереднiм мiсцезнаходженням.
      Якщо страхувальник, зокрема, фiзична особа-пiдприємець, у звiтному перiодi змiнює мiсцезнаходження, або мiсце реєстрацiї, або мiсце проживання (поза межами територiального обслуговування фiскального органу, у якому вiн перебував на облiку), звiт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за цей звiтний перiод (з першого до останнього календарного числа звiтного перiоду) подається до фiскального органу за новим мiсцем взяття на податковий облiк.


Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi досягли пенсiйного вiку, ЄСВ не сплачують

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 08 липня 2010 року N2464-VI "Про збiр i облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон №2464) фiзичнi особи-пiдприємцi, у тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподатковування, а також члени їх родин, якi беруть участь у здiйсненнi ними пiдприємницької дiяльностi, є платниками ЄСВ.
      Слiд зазначити, згiдно з ч.4 ст.4 Закону №2464 фiзичнi особи - пiдприємцi звiльняються вiд сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого ст.26 Закону України вiд 23 вересня 1999 року №1105- ХVI "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. Такi особи можуть бути платниками єдиного внеску, виключно, за умови їх добровiльної участi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування.
      Що стосується найманих працiвникiв, у тому числi iнвалiдiв або пенсiонерiв за вiком, сплата єдиного внеску пiдприємцями здiйснюється на загальних пiдставах, згiдно з чинним законодавством.


До уваги платникiв єдиного податку. 17 серпня - останнiй день

      Сплати єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за II квартал;
      Сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал 2018 року;
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;


Податковий календар - 17 серпня

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати екологiчного податку за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати туристичного збору за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за II квартал 2018 року;


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Якi є вимоги до оформлення письмових звернень, що адресуються контролюючим органам вiд платникiв податкiв ?
      Оформлення письмових звернень платникiв податкiв (юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв) або громадян здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про звернення громадян".
      Звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разi коли вирiшення порушених у зверненнi питань належить до їх компетенцiї.
      У зверненнi мають бути вказанi прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина (назва, код ЄДРПОУ, мiсцезнаходження суб'єкта господарювання), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї тощо.
      Письмове звернення повинно бути надруковано або написано вiд руки розбiрливо i чiтко, пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням дати. В електронному зверненнi також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi засоби зв'язку з ним.
      Якi переваги вiд впровадження iнновацiйної електронної системи e-Receipt (електронний чек)?
      Новiтня модель програмних та/або програмно-технiчних комплексiв, призначена для реєстрацiї розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування, купiвлi-продажу iноземної валюти тощо. Може бути встановлена та пiдтримуватись будь-яким пристроєм (персональнi комп'ютери, планшети, смартфони). Працюватиме цiлодобово, кожен день, у вихiднi та святковi днi. Користування системою не потребуватиме спецiальних знань та пiдготовки її користувачiв. Також не передбачає подання та обробки паперових документiв i економить час.
      Iз виїздом за кордон чи можливо тимчасово припинити пiдприємницьку дiяльнiсть?
      Законодавством не передбачено тимчасове припинення пiдприємницької дiяльностi.
      Як здiйснюється взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку?
      Незалежно вiд того, що процедура зняття з облiку фiзичної особи - пiдприємця в контролюючих органах не завершена, але протягом року такий платник вдруге зареєструвався у державного реєстратора, то взяття його на облiк здiйснюється контролюючими органами за основним мiсцем облiку у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця та здiйснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осiб за номером, який вiдповiдає порядковому номеру реєстрацiї вiдповiдного повiдомлення державного реєстратора.
      При цьому взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку, не припиняє її зобов'язань по забезпеченню остаточних розрахункiв з податкiв вiд провадження пiдприємницької дiяльностi за її першою реєстрацiєю.


Спрощенцi перерахували до мiсцевого бюджету понад 23 млн. гривень єдиного податку

      За сiм мiсяцiв поточного року червоноградцi якi обрали спрощену систему оподаткування перерахували до бюджетної скарбницi 23,4 млн. грн. єдиного податку, що на 4,0 млн. грн. бiльше в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2017 року. Левову частину надходжень - 21,0 млн. грн. або 90%. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 2,4 млн. грн або 10%. Зокрема, в липнi представники бiзнесу спрямували 4 млн. грн єдиного податку, що на 10%. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року.
      Звертаємо увагу, що несплата (неперерахування) фiзичною особою - платником єдиного податку, авансових внескiв єдиного податку в порядку та у строки, визначенi Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку вiдповiдно до цього Кодексу.


З початку року до бюджетної скарбницi надiйшло майже 270 млн. гривень

      Протягом сiчня-липня 2018 року Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) мобiлiзовано до Зведеного бюджету 269,2 млн. грн. податкових платежiв. Зокрема, в липнi надiйшло 41,1 млн. грн., що на 7,7 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      За сiм мiсяцiв поточного року надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) склали 194,0 млн. гривень.


Мiсцевi бюджети отримали понад 5 млн грн податку на нерухомiсть

      За перше пiврiччя 2018 року власники нерухомостi якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi сплатили до мiсцевих бюджетiв 5,4 млн грн податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Зокрема, вiд червоноградцiв надiйшло - 2,1 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 1,2 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 0,7 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,4 млн. гривень.
      Як зазначила Голова комiсiї з реорганiзацiї Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi, начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець, що безперечними лiдерами у сплатi податку на нерухомiсть є власники нерухомого майна - юридичнi особи, внесок яких у мiсцевi за 6 мiсяцiв 2018 року становить 4,3 млн гривень. Фiзичнi особи перерахували до мiсцевих скарбниць областi 1,1 млн грн податку на нерухомiсть.


Податковий календар: 09 сепня -

      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за II квартал 2018 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал 2018 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за II квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал 2018 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за пiврiччя 2018 року та фiнансової звiтностi за пiврiччя 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за II квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при переходi зi спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстрованi протягом II кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.


До вiдома громадян

      21 серпня 2018 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити перший заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Ганюк Руслан Володимирович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


До уваги суб'єктiв господарювання, що планують здiйснювати та здiйснюють роздрiбну торгiвлю пiдакцизними товарами

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що вiдповiдно до розпорядження ДФС України вiд 28.02.2018 № 18-р "Про ведення Реєстру виданих, тимчасово призупинених, анульованих лiцензiй на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами" з 02.08.2018 року запроваджується в експлуатацiю нове програмне забезпечення "Лiцензування виробництва та обiгу (спирт, алкогольнi напої, тютюновi вироби)".
      Для введення до бази даних iнформацiї iз заяв, отриманих вiд суб'єктiв господарювання у паперовому виглядi про видачу/внесення чергового платежу/переоформлення/видачу дублiката/анулювання лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, алкогольними напоями - сидром та перрi (без додання спирту), тютюновими виробами необхiдно крiм даних, якi подаються вiдповiдно до ст. 15 Закону України вiд 19 грудня 1995 року №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", iз змiнами та доповненнями, вказувати код та назву виду дiяльностi, а платiжнi документи (квитанцiя, платiжне доручення) надавати окремо до кожної заяви (окремо оплата за лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та окремо оплата за лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами).
      Враховуючи зазначене вище, з 02.08.2018 вводиться єдиний зразок заяви щодо лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка заповнюється суб'єктами господарювання залежно вiд дiї, яку необхiдно здiйснити, а саме:
      - видача лiцензiї;
      - внесення чергового платежу (щоквартальна сплата за лiцензiю);
      - переоформлення лiцензiї та внесення змiн до РРО;
      - видача дублiката лiцензiї;
      - анулювання лiцензiї.
      Крiм цього, слiд зазначити, що платники податкiв, якi планують здiйснювати дiяльнiсть з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв, повиннi стати на облiк в ОДПI та їх вiддiлення за мiсцем розташування торгiвельних об'єктiв для вiдкриття iнтегрованих карток як платникiв окремих податкiв з метою зарахування коштiв, сплачених за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами та акцизного податку до мiсцевого бюджету.


Податковий календар - 31 липня останнiй день:

      Сплати суми ПДФО зазначеної в рiчнiй декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та громадянами.


До уваги страхувальникiв. Змiнено порядок формування та подання звiту щодо сум нарахованого ЄСВ

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що ДФС України вiд 16.07.2017 року № 21469/7/99-99-13-02-01-17 надала роз'яснення щодо набрання чинностi Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.05.2015 № 511, з 01 вересня 2018 року.
      До визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.
      Враховуючи зазначене, звiт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за липень 2018 року подається у серпнi 2018 року за формами звiтностi, затвердженої наказом Мiнфiну вiд 14.04.2015 № 435.
      Звiтнiсть за новими формами, затвердженими наказом № 435 у редакцiї наказу № 511, подаватиметься починаючи з 01.09.2018 року.
      Додатково повiдомляємо, що з 02.07.2018 року рахунки для сплати ЄСВ не змiнились.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 20 мiльйонiв гривень

      За шiсть мiсяцiв поточного року червоноградцi якi обрали спрощену систему оподаткування перерахували до бюджетної скарбницi 19,4 млн. грн. єдиного податку, що на 3,6 млн. грн. бiльше в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2017 року. Левову частину надходжень - 17,3 млн. грн. або 89%. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 2,1 млн. грн або 11%. Зокрема в червнi 2018 року спрощенцi перерахували 1,6 млн. грн єдиного податку.


Червоноградськi власники землi та землекористувачi спрямували до мiсцевого бюджету майже 9 мiльйонiв гривень земельного податку

      За сiчень-червень 2018 року мiсцева скарбниця поповнилась на 8,8 млн. грн. плати за землю. Вiд юридичних осiб надiйшло 7,6 мiльйонiв, а вiд фiзичних осiб - 1,2 мiльйони.
      Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним iз вагомих джерел наповнення мiсцевої скарбницi та складає майже 6 вiдсоткiв вiд загальних надходжень.
      Звертаємо увагу, що на час перехiдного перiоду, до 10.09.2018 року одночасно iз новими рахунками мiсцевих бюджетiв можна використовувати рахунки мiсцевих бюджетiв, що дiяли до 02.07.2018 року i якi зазначенi в ППР, по податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, земельному податку та оренднiй платi та транспортному податку. Про це повiдомила начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.


З початку року страхувальниками сплачено понад 163 мiльйони гривень єдиного соцiального внеску

      З початку року року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд червоноградських страхувальникiв склали 163,1 млн. гривень. Це на 28,3 вiдс., або на 46,2 млн. грн. бiльше, нiж за вiдповiдний перiод минулого року. Зокрема, у червнi 2018 року надiйшло 26,5 млн. грн. єдиного внеску.
      Слiд зазначити, що сплата податкiв i єдиного соцiального внеску - це законодавчо закрiпленi права працюючої людини сьогоднi та гарантоване майбутнє завтра. Легалiзацiя зарплат передбачає збiльшення надходжень до бюджету коштiв, якi приховуються вiд держави.
      Виплата заробiтної плати "у конвертах" призводить до значних негативних наслiдкiв не тiльки для бюджету держави, а й для самих працiвникiв. Адже гiдна заробiтна плата - це запорука спокiйного i благополучного життя як для роботодавця, так i для працiвника.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Козловська Наталiя.
      Куди необхiдно подавати звiтнiсть та сплатити єдиний внесок, у випадку змiни пiдприємцем протягом року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району?
      У разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, звiтнiсть про суми нарахованого єдиного внеску подається та сплачується за новим мiсцем взяття на облiк.
      До якого контролюючого органу необхiдно звертатись громадянину власнику декiлькох об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, розмiщених в рiзних населених пунктах, для проведення звiрки даних ?
      Вiдповiдно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо:
      об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку;
      розмiру загальної площi об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;
      права на користування пiльгою iз сплати податку;
      розмiру ставки податку;
      нарахованої суми податку.69
      У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).
      Куди сплачується єдиний податок платником першої групи у випадку коли податкова адреса не спiвпадає з мiсцем розмiщення об'єкта торгiвлi ?
      Вiдповiдно до п.295.4 ст.295 Податкового кодексу України, сплата єдиного податку платниками першої-третьої груп здiйснюється за мiсцем податкової адреси.
      Сплата єдиного податку платниками якi перебувають на облiку в Червоноградcькiй ОДПI (головний офiс) з 02.07.2018 здiйснюється на новi бюджетнi рахунки:
      Червоноград - 31419699013019
      Соснiвка - 31418699013021
      Гiрник - 31419699013020


До уваги платникiв податкiв. Система e-Receipt - новацiї в реєстрацiї та облiку реєстраторiв розрахункових операцiй

      Нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку реєстраторiв розрахункових операцiй - e-Receipt передбачає оnline реєстрацiю пристроїв (персональнi комп'ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
      Е-Receipt може бути встановлена та пiдтримуватиметься будь-яким пристроєм. Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде iнтегрована з "Електронним кабiнетом".
      Всi кейси цiєї системи безкоштовнi для її користувачiв та не потребують абонентської плати за користування.


Податковий календар - 30 липня:

      Останнiй день сплати за червень 2018 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за червень 2018 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за червень 2018 року;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв.


Податковий календар - 27 липня...

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за II квартал 2018 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.


Затверджено новi довiдники пiльг

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi доводить до вiдома платникiв, що 10.07.2018 ДФС України оприлюднила довiдники податкових пiльг станом на 04.07.2018, а саме:
      № 89/1 - Довiдник, що є втратами доходiв бюджету;
      № 89/2 - Довiдник iнших податкових пiльг.
      У довiдниках надано перелiк пiльг iз податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, мiсцевих податкiв та зборiв, державного мита, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Довiдники розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посиланням...


Про змiну бюджетних рахункiв на черговому семiнарi з пiдприємцями

      Нещодавно в Червоноградськiй ОДПI був проведений семiнар для платникiв податкiв - фiзичних осiб пiдприємцiв з актуальних питань оподаткування та податкових новацiй.
      Присутнi були проiнформованi про запровадження в дiю з 02 липня нових рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв. Проте на час перехiдного перiоду, до 10.09.2018 року одночасно iз новими рахунками мiсцевих бюджетiв можна використовувати рахунки мiсцевих бюджетiв, що дiяли до 02.07.2018 року, якi зазначенi в повiдомленнях по податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, земельному податку та оренднiй платi та транспортному податку. Також було наголошено, що реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнилися.
      Фахiвцi фiскального вiдомства зупинились на актуальних питаннях оподаткування ПДФО окремих видiв доходiв, вiдображення у податковому розрахунку форми 1-ДФ та податкової соцiальної пiльги.
      Представникiв бiзнесу проiнформували про новацiї та перспективи у зв'язку iз застосуванням новiтнiх моделей програмних та/або програмно-технiчних комплексiв, призначених для реєстрацiї розрахункових операцiй.
      В ходi семiнару увага присутнiх акцентувалась на пiдвищеннi якостi обслуговування та досягненнi максимального рiвня зручностей для платникiв, запровадженнi податкових сервiсiв.
      Окремо розглянули питання легалiзацiї трудових вiдносин, дотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi, негативних наслiдкiв у разi виплати заробiтної плати без оподаткування та ряд iнших питань.


Понад 5900 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-червня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5994 адмiнiстративнi послуги.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом шести мiсяцiв поточного року надано 3793. Зареєстровано 401 платника єдиного податку, 338 книг облiку доходiв i витрат, 31 реєстратора розрахункових операцiй, 315 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 18 установ та органiзацiй. Видано 253 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 570 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 216 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 45 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 779 консультацiй.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-червня 2018 року надiйшло 2 письмовi звернення вiд громадян та 10 адвокатських запитiв з питань податкового боргу, контрольно-перевiрочної роботи, нарахування та сплати податкiв та зборiв, отримання доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi, реєстрацiї платником ПДВ, пiдтвердження статусу податкового резидента України тощо. Усi звернення та запити розглянуто вiдповiдно до норм дiючого законодавства.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06. Впродовж сiчня-червня поточного року до посадових осiб Червоноградської ОДПI на особистий прийом звернувся 1 суб'єкт пiдприємницької дiяльностi щодо змiни вiдомостей про об'єкти оподаткування. Звернення розглянуто та надано роз'яснення.
      Протягом I пiврiччя 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 2 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Податковий календар - 19 липня:

      Останнiй день сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат
      Останнi день сплати єдиного внеску, нарахованого за II кв. фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування.


Понад 5900 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-червня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5994 адмiнiстративнi послуги.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом шести мiсяцiв поточного року надано 3793. Зареєстровано 401 платника єдиного податку, 338 книг облiку доходiв i витрат, 31 реєстратора розрахункових операцiй, 315 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 18 установ та органiзацiй. Видано 253 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 570 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 216 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 45 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 779 консультацiй.


До уваги платникiв податку на майно

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


Шановнi платники податкiв!

      26 липня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2018 роцi. Пiдведення пiдсумкiв I пiврiччя 2018 року" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


Податок iз задекларованих доходiв необхiдно сплатити до 1 серпня 2018 року

      В Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй нагадують громадянам, якi подали декларацiї про майновий стан i доходи за 2017 рiк, про обов'язок сплати до 1 серпня року, що настає за звiтним, суми податкового зобов'язання, зазначеної в поданiй податковiй декларацiї.
      Слiд зазначити, що вiдповiдно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України у разi несплати узгодженої суми грошового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб за наслiдками поданої рiчної декларацiї до 1 серпня року, що настає за звiтним, до платника податкiв застосовується штраф:
      - при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 10 % погашеної суми податкового боргу;
      - при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 20 % погашеної суми податкового боргу.
      Наголошуємо також, що пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).


До уваги платникiв податкiв. Змiнюються рахунки!

      З 02.07.2018 вступають в дiю новi рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв Львiвської областi, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (МФО 899998).
      Рахунки з облiку надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв вiдкритi на балансi Головного управлiння ДКСУ у Львiвськiй областi (МФО 825014) 01.07.2018 будуть закритi.
      Реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнюються.


Майже 420 млн. гривень єдиного внеску перерахували страхувальники з початку року

      Страхувальники якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi в травнi поточного року перерахували єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування 90,0 млн. грн., що на 38,2 млн. грн. бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
      З початку року надходження по єдиному внеску становлять 419,9 млн. гривень.
      Зокрема, червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 136,6 млн. грн. єдиного соцiального внеску. Вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 156 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 49,7 млн, грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 77,6 млн. гривень.


Податковий календар: 27 червня

      Останнiй день сплати за травень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за травень.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за травень 2018 року.
      Останнiй день сплати акцизного податку за травень 2018 року.


5250 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Як зазначила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук, що протягом сiчня-травня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5250 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом п'яти мiсяцiв поточного року надано 3402. Зареєстровано 290 платникiв єдиного податку, 281 книгу облiку доходiв i витрат, 27 реєстраторiв розрахункових операцiй, 255 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 17 установ та органiзацiй. Видано 217 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 544 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 165 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 40 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 669 консультацiй.


Увага! Змiнюються рахунки

      З 02.07.2018 вступають в дiю новi рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв Львiвської областi, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (МФО 899998).
      Рахунки з облiку надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв вiдкритi на балансi Головного управлiння ДКСУ у Львiвськiй областi (МФО 825014) 01.07.2018 будуть закритi.
      Реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнюються


"Увага! Шахраї!"

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє про дiяльнiсть на територiї обслуговування Червоноградської ОДПI "телефонних аферистiв", якi з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, видають себе за працiвникiв фiскальної служби, телефонуючи платникам податкiв з телефонного номера 0981001907 та пропонують перерахувати грошовi кошти на рахунок 5167491029021523.
      В зв'язку з вище наведеним, не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок. У будь-якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


ДФС Львiвщини застерiгає: "Увага! Шахраї!"

      Шановнi платники податкiв Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi застерiгає: на теренах Львiвщини дiють "телефоннi аферисти".
      За наявною у органiв фiскальної служби Львiвщини iнформацiєю продовжуються випадки вчинення шахрайських дiй невiдомими особами з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, якi видають себе за працiвникiв фiскальної служби.
      Встановлено, що платникам податкiв надходять дзвiнки провокацiйного i протиправного характеру нiбито вiд керiвника Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
      Такими дiями зазначенi особи не лише злочинним способом заволодiвають коштами громадян, а й пiдривають довiру до держави та її виконавчих органiв.
      ГУ ДФС у Львiвськiй областi неодноразово iнформувало про намагання здiйснити шахраями псевдоперевiрок суб'єктiв господарювання.
      Такi "перевiряючi" зазвичай не мають жодних дозвiльних документiв i, як правило, навiть не намагаються письмово зафiксувати ймовiрне порушення податкового законодавства.
      У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      У жодному разi не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок.
      Не сплачуйте кошти у бюджет поспiхом. З'ясуйте достовiрнiсть реквiзитiв рахунку на сайтi ГУ ДФС у Львiвськiй областi або самостiйно передзвонiть у вiддiл облiку платежiв.
      Ви можете допомогти виявити шахраїв фiксуючи такi злочиннi дiї та повiдомляючи про такi факти правоохороннi органи та органи фiскальної служби.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


Про запровадження нового електронного сервiсу пiд час зустрiчi з платниками

      На офiцiйному веб-порталi ДФС України запроваджено для платникiв податку на додану вартiсть новий електронний сервiс - вiзуалiзацiї повної iнформацiї щодо податкової накладної з урахуванням всiх зареєстрованих до неї розрахункiв коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
      Новий сервiс створений з метою недопущення платниками податку помилок при складаннi розрахункiв коригування до податкової накладної.
      Доступ до iнформацiї надано в приватнiй частинi (особистий кабiнет) сервiсу "Електронний кабiнет" у роздiлi "ЄРПН". За заданими параметрами пошуку податкової накладної вiдображається остаточний розрахунок з урахування всiх послiдуючих зареєстрованих до неї розрахункiв коригування по таким параметрам:
      "Реєстрацiйний номер"; "Ознака документа (ПН-0, РК-1)"; "Номер документа"; "Дата складання документа"; "Причина коригування (РК)"; "Номер рядка ПН (номер рядка ПН, що коригується)"; "Номер рядка в xml файлi"; "Обсяги постачання без ПДВ"; "Кiлькiсть (ПН, гр.6)"; "Цiна (ПН, гр.7)"; "Змiна кiлькостi (РК, гр.7)"; "Цiна зазначена в гр. 8 РК"; "Змiна цiни (РК гр.9)"; "Кiлькiсть зазначена в гр.10 РК"; "Код товару згiдно з УКТ ЗЕД (ПН/РК)"; "Код послуги згiдно ДКПП (ПН/РК)"; "Ознака iмпортованого товару (ПН/РК)"; "Код ставки (ПН/РК)"; "Код ПН"; "Причина з якої не пiдлягає ненаданню отримувачу"; "Опис товару/послуги".


Черговий семiнар для пiдприємцiв

      Днями у примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбувся черговий семiнар для платникiв податкiв - фiзичних осiб пiдприємцiв. В ходi семiнару податкiвцi розглянули останнi змiни податкового законодавства, законодавства з питань справляння єдиного внеску та функцiонування електронних сервiсiв.
      Пiдприємцiв проiнформували, що платники ПДВ подають звiтнiсть за червень 2018 року за новою формою яка враховує змiни, внесенi Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.03.2018 №381 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 сiчня 2016 року №21".
      Пiд час семiнару присутнiм роз'яснили дотримання вимог чинного законодавства по виплатi заробiтної плати, дотриманнi мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, своєчасної та повної сплати податкiв i зборiв, легального використання найманої робочої сили. Звернули увагу на виплати у "конвертах", що стали однiєю iз складових тiньової економiки. Недолiки тiньової заробiтної плати, як i тiньової зайнятостi не тiльки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої працi без оформлення трудових вiдносин мiстить в собi багато негативних моментiв, i перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсiї. Адже гiдна заробiтна плата - це запорука спокiйного i благополучного життя як для роботодавця, так i для працiвника.


Шановнi платники податкiв!

      21 червня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2018 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


До вiдома громадян

      26 червня 2018 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити перший заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Ганюк Руслан Володимирович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


До уваги платникiв податку на майно - звiрка даних з контролюючим органом

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що платники податку мають право звернутися до контролюючого органу для проведення звiрки даних, що стали пiдставою для визначення розмiру податкових зобов'язань з податку на майно.


До уваги платникiв єдиного податку

      Платники єдиного податку груп 1 i 2 сплачують цей податок шляхом здiйснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно) поточного мiсяця. У свою чергу нарахування авансових внескiв для таких платникiв єдиного податку здiйснюється податковими органами на пiдставi поданої ними заяви, зокрема щодо розмiру обраної ставки єдиного податку, заяви стосовно перiоду щорiчної вiдпустки. Про це повiдомила начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Козловська Наталiя Михайлiвна.
      Водночас згiдно п. 295.5 Податкового Кодексу платники єдиного податку, вiднесенi до груп 1 i 2, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки. Проте за умови, якщо вони не використовують працю найманих осiб.
      Тобто платники єдиного податку груп 1 i 2, якi не використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки за умови подання заяви до контролюючого органу стосовно обрання перiоду щорiчної вiдпустки.
      Щодо пiдприємцiв - спрощенцiв групи 3, таке звiльнення вiд сплати єдиного податку до них не застосовується через недоцiльнiсть. Адже вони сплачують не фiксовану основну ставку єдиного податку, а вiдсоткову - вiд фактично отриманого доходу за звiтний перiод. Тобто якщо пiдприємець групи 3 знаходиться у вiдпустцi за власним бажанням, це жодним чином не впливає на порядок нарахування та сплати єдиного податку за вiдповiдний звiтний перiод.
      Iнформацiя про перiод щорiчної вiдпустки подається за заявою пiдприємця в довiльнiй формi. Також звертаємо увагу пiдприємцiв, що в Податковому Кодексi йдеться про календарний мiсяць вiдпустки: тобто з 1 по 31 (30, 29 чи 28) число. А тому в заявi з метою несплати єдиного податку за вiдповiдний мiсяць вiдпустки потрiбно обирати саме повний мiсяць.


Безкоштовний семiнар для платникiв податкiв

      Шановнi платники податкiв!
      21 червня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2018 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної ,,гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Який порядок подання запитiв на отримання публiчної iнформацiї до контролюючих органiв?
      Порядок складання та подання запитiв на отримання публiчної iнформацiї, що знаходиться у володiннi органiв Державної фiскальної служби України, форми подання запиту на отримання публiчної iнформацiї, що знаходиться у володiннi органiв Державної фiскальної служби України, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.03.2015 № 309.
      Як здiйснюється взяття на облiк фiзична особа-пiдприємець, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку?
      Незалежно вiд того, що процедура зняття з облiку фiзичної особи - пiдприємця в контролюючих органах не завершена, але протягом року такий платник вдруге зареєструвався у державного реєстратора, то взяття його на облiк здiйснюється контролюючими органами за основним мiсцем облiку у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця та здiйснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осiб за номером, який вiдповiдає порядковому номеру реєстрацiї вiдповiдного повiдомлення державного реєстратора.
      При цьому взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку, не припиняє її зобов'язань по забезпеченню остаточних розрахункiв з податкiв вiд провадження пiдприємницької дiяльностi за її першою реєстрацiєю.
      Якi вимоги до оформлення письмових звернень, якi адресуються контролюючим органам вiд платникiв податкiв (юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв) або громадян?
      Оформлення письмових звернень платникiв податкiв (юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв) або громадян здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про звернення громадян".
      Звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разi коли вирiшення порушених у зверненнi питань належить до їх компетенцiї.
      У зверненнi мають бути вказанi прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина (назва, код ЄДРПОУ, мiсцезнаходження суб'єкта господарювання), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї тощо.
      Письмове звернення повинно бути надруковано або написано вiд руки розбiрливо i чiтко, пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням дати. В електронному зверненнi також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi засоби зв'язку з ним.


До уваги фiзичних осiб - платникiв земельного податку

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України нарахування фiзичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами (за мiсцем знаходження земельної дiлянки), якi надсилають (вручають) платниковi за мiсцем його реєстрацiї до 01 липня поточного року податкове повiдомлення-рiшення про внесення земельного податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу України.
      Земельний податок фiзичними особами сплачується протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення (п. 287.5 ст. 287 Податкового кодексу України ).
      Податковий перiод, порядок обчислення орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетiв застосовується вiдповiдно до вимог ст.ст. 285 - 287 розд. XII Податкового кодексу України (п. 288.7 п. 288 Податкового кодексу України ).


Податковий календар: 15 червня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Незабудьте повiдомити податкову про змiну видiв господарської дiяльностi

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що згiдно з п.п. 299.7 ст. 299 Податкового кодексу України до реєстру платникiв єдиного податку вносяться такi вiдомостi про платника єдиного податку:
      1) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i мають вiдповiдну вiдмiтку у паспортi);
      2) податкова адреса суб'єкта господарювання;
      3) мiсце провадження господарської дiяльностi;
      4) обранi фiзичною особою - пiдприємцем першої та другої груп види господарської дiяльностi;
      5) ставка єдиного податку та група платника податку;
      6) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
      7) дата реєстрацiї;
      8) види господарської дiяльностi;
      9) дата анулювання реєстрацiї.
      У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi, видiв господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку першої - другої груп не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за мiсяцем у якому вiдбулися такi змiни(п. 298.5 ст. 298 ПКУ).
      Фiзична особа - пiдприємець - платник єдиного податку третьої групи у разi змiни видiв господарської дiяльностi протягом податкового (звiтного) перiоду повинна подати разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни, заяву про внесення змiн до реєстру платникiв єдиного податку разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни(п. 298.6 ст. 298 ПКУ).
      У разi змiни прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) заява подається протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн (п. 298.4 ст. 298 ПКУ).


Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi реорганiзовується

      На виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2018 року № 296 "Про реформування територiальних органiв Державної фiскальної служби" Червоноградська об'єднана державна податкова iнспекцiя Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (з Сокальським, Кам'янка-Бузьким та Радехiвським вiддiленнями) реорганiзовується шляхом приєднання, як структурного пiдроздiлу до Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.


Про актуальне - на засiданнi комiсiї з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати

      На черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення представники органiв мiсцевої влади спiльно з керiвництвом Червоноградської ОДПI обговорили питання щодо дотримання вимог законодавства оплати працi.
      Присутнi провели детальний аналiз передумов нарахування i виплати заробiтної плати працедавцями за березень нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
      В ходi заходу розглянули актуальнi питання щодо дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, посиленнi вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за порушення норм трудового законодавства. Особливу увагу звернули на пiдвищення розмiру заробiтної плати до рiвня не нижче ссредньостатистичного по областi.
      Пiд час заходу вiдбувався дiалог мiж роботодавцями та представниками державних установ. Присутнi отримали об_рунтованi вiдповiдi на запитання.


Податковий календар: 30 травня

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2018 року.
      Останнiй день сплати за квiтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


Червоноградцi спрямували на соцiальнi виплати понад 107 мiльйонiв гривень ЄСВ

      Протягом сiчня - квiтня 2018 року вiд червоноградських страхувальникiв надiйшло 107,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 30,8млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      При цьому, лише в квiтнi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства майже 30 млн. гривень.
      Нагадуємо, що через несплату єдиного соцiального внеску найманi працiвники втрачають страховий стаж та можливiсть одержання заробленої пенсiї по вiку, по iнвалiдностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, адже пенсiю буде призначено тiльки з офiцiйно нарахованої суми заробiтної плати.
      У випадку, коли роботодавець з якихось причин не сплачує внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за своїх найманих працiвникiв, зазвичай це вiдбувається, коли працiвнику платять зарплату "в конвертах" без сплати страхових внескiв, якщо роботодавець нарощує заборгованiсть як з виплати заробiтної плати, так i зi сплати страхових внескiв, то перiоди, за якi цi внески не сплаченi, "випадають" iз страхового стажу найманого працiвника та не включаються в заробiток для розрахунку розмiру пенсiї.


Фахiвцi Червоноградської ОДПI проводять семiнари для платникiв податкiв

      Фахiвцями Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi проведено семiнари для платникiв податкiв - фiзичних та юридичних осiб. В ходi семiнарiв розглядались питання подання податкової звiтностi в електронному виглядi, застосування норм податкового законодавства щодо податку на прибуток пiдприємств. Особлива увага акцентувалась на питаннях обчислення та сплати ЄСВ.
      Крiм того, податкiвцi наголосили на дотриманнi вимог законодавства з оплати працi та пiдвищеннi розмiру мiнiмальної заробiтної плати до середньостатистичного рiвня по областi. Не залишились поза увагою i питання щодо електронних сервiсiв ДФС України.
      Присутнi отримали фаховi вiдповiдi на питання щодо податку на доходи фiзичних осiб, єдиного податку тощо.


Податковий календар: 21 травня...

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за квiтень 2018 року з розрахунком:
      - рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      - рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
      - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї на 2018 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за квiтень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.


Податковий календар: 18 травня...

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за I квартал 2018 року.
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за I квартал.


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2017"

      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спiльно з УСБУ у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв ( нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В результатi проведених заходiв в травнi працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином Г. за адресою: Львiвська область, м. Червоноград.
      За результатами перевiрки, проведеної по даному факту складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю понад 32 т. iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю близько 1 млн. грн, а також автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 200 тис. гривень.
      Всього в результатi проведених заходiв виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 1,2 млн. гривень. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.


ДФС Львiвщини застерiгає: "Увага! Шахраї!"

      Шановнi платники податкiв Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi застерiгає: на теренах Львiвщини дiють "телефоннi аферисти".
      За наявною у органiв фiскальної служби Львiвщини iнформацiєю продовжуються випадки вчинення шахрайських дiй невiдомими особами з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, якi видають себе за працiвникiв фiскальної служби.
      Встановлено, що платникам податкiв надходять дзвiнки провокацiйного i протиправного характеру нiбито вiд керiвника ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
      Такими дiями зазначенi особи не лише злочинним способом заволодiвають коштами громадян, а й пiдривають довiру до держави та її виконавчих органiв.
      ГУ ДФС у Львiвськiй областi неодноразово iнформувало про намагання здiйснити шахраями псевдоперевiрок суб'єктiв господарювання.
      Такi "перевiряючi" зазвичай не мають жодних дозвiльних документiв i, як правило, навiть не намагаються письмово зафiксувати ймовiрне порушення податкового законодавства.
      У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      У жодному разi не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок.
      Не сплачуйте кошти у бюджет поспiхом. З'ясуйте достовiрнiсть реквiзитiв рахунку на сайтi ГУ ДФС у Львiвськiй областi або самостiйно передзвонiть у вiддiл облiку платежiв.
      Ви можете допомогти виявити шахраїв фiксуючи такi злочиннi дiї та повiдомляючи про такi факти правоохороннi органи та органи фiскальної служби.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


10 травня 2018 року - останнiй день подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що ДФС України листом вiд 02.05.2018 № 12911/7/99-99-15-02-01-17 "Про подання податкової звiтностi з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року" повiдомила, що з 01 сiчня 2018 року набули чинностi змiни до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ), внесенi Законом України вiд 07.11.2017 № 2176-УIП "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо державної пiдтримки кiнематографiї в Українi" та Законом України вiд 07.12.2017 № 2245-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 родi".
      Слiд зазначити, що про основнi змiни в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств у 2018 роцi роз'яснено у листi ДФС вiд 31.01.2018 № 2834/7/99-99-15-02-01-17.
      Нагадуємо, що податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств подається контролюючому органу, в якому платник перебуває на облiку, за базовий звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному кварталу - протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу (п. 49.18 ст. 49 ПКУ), Отже, граничний термiн подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року - 10 травня 2018 року.
      Отже, декларацiю з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року треба подавати за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 467).
      Пунктом 46.4 ст. 46 ПКУ встановлено: якщо платник податкiв вважає, що форма податкової декларацiї, визначена контролюючим органом, збiльшує або зменшує його податковi зобов'язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку, вiн має право зазначити цей факт у спецiально вiдведеному мiсцi в податковiй декларацiї.
      У разi необхiдностi платник податкiв може подати разом з податковою декларацiєю доповнення до такої декларацiї, якi складено у довiльнiй формi, що вважатиметься її невiд'ємною частиною, iз розшифровкою сум та показникiв, що врахованi для визначення об'єкта оподаткування та податку на прибуток вiдповiдно до положень ПКУ, що набули чинностi у 2018 роцi.
      Щодо суб'єктiв лiтакобудування, що скористалися пiльгою, передбаченою п. 41 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ, то при складаннi звiтностi з податку на прибуток таким платникам варто керуватися роз'ясненнями ДФС, надiсланими листом вiд 01.03.2018 № 6191/7/99-99-15-02- 01-17, який розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС у пiдроздiлi "Податки, збори, платежi" пiдроздiлу "Загальнодержавнi податки" ? "Податок на прибуток" ? "Листи".


Лише за мiсяць зареєструвалось понад 40 платникiв

      У квiтнi 2018 року Червоноградською ОДПI (головний офiс) взято на податковий облiк 41 новостворений платник. Про це проiнформувала Людмила Якiмчук, начальник вiддiлу обслуговування платникiв.
      Iз загальної кiлькостi новостворених платникiв левову частину складають фiзичнi особи пiдприємцi - 35 суб'єктiв господарювання та 6 юридичних осiб. Загалом з початку року взято на облiк 144 платника.


Понад 4400 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-квiтня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 4404 адмiнiстративнi послуги. Про це повiдомила начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом чотирьох мiсяцiв поточного року надано 2836. Зареєстровано 230 платникiв єдиного податку, 233 книги облiку доходiв i витрат, 21 реєстратора розрахункових операцiй, 201 книгу облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 12 установ та органiзацiй. Видано 192 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 504 вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 128 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 37 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 551 консультацiю.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.
      Лев Роман Iванович - перший заступник начальника - начальник оперативного управлiння Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Жолудєва Наталiя Ярославiвна - заступник начальника - начальник Сокальського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 18 год.00 хв.
      Печора Тарас Григорович - заступник начальника - начальник Кам'янка-Бузького вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 10 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.


До уваги платникiв єдиного податку - 10 травня останнiй день

      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2018 року.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.


Податковий календар: 10 травня

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за I квартал 2018 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року та фiнансової звiтностi за I квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за I квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами - пiдприємцями, якi вперше зареєстрованi протягом кварталу або перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.


Завершується останнiй мiсяць кампанiї декларування доходiв!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадянам та самозайнятим особам варто поспiшити подати податковi декларацiї про майновий стан i доходи та визначити зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору за звiтний 2017 рiк.
      Вiдповiдно до норм Податкового кодексу громадяни та особи, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть, подають декларацiї про майновий стан i доходи - до 1 травня року, що настає за звiтним. Останнiй день подання декларацiй за 2017 рiк - 2 травня 2018 року.
      Платники податкiв подають декларацiї за мiсцем податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв'язку.


Про актуальнi змiни в податковому законодавствi

      Продовж квiтня в Червоноградськiй ОДПI вiдбулись семiнари для фiзичних та юридичних осiб з актуальних питань оподаткування та податкових новацiй.
      Представники бiзнесу були проiнформованi з останнiми змiнами в адмiнiструваннi податку на додану вартiсть, податку на прибуток, єдиного соцiального внеску, ресурснi платежi тощо.
      Крiм того, нагадали присутнiм, якi категорiї громадян повиннi обов'язково до 1 травня задекларувати свої доходи та хто має право на отримання податкової знижки, звернули увагу на особливостi заповнення декларацiї та перелiк витрат, дозволених для включення з метою отримання знижки.
      Пiд час семiнару увага присутнiх акцентувалась на пiдвищеннi якостi обслуговування та досягненнi максимального рiвня зручностей для платникiв, запровадженнi податкових сервiсiв та перевагах подання звiтностi в електронному виглядi.
      На завершення податкiвцi зазначили на дотриманнi чинного законодавства з питань оплати працi та вкотре наголосили на збiльшеннi вiдповiдальностi у разi порушення вимог.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-березня 2018 року 2 письмових звернення, якi надiйшли вiд громадян з питань контрольно-перевiрочної роботи направлено за належнiстю до Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi. Вiдповiдно до норм дiючого законодавства розглянуто та надано вiдповiдi на 3 адвокатськi звернення з питань податкового боргу, проведення перевiрки.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом I кварталу 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 2 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 12000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-березня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 12330 послуг, в тому числi адмiнiстративних-3383.
      Як зазначила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук, що найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом трьох мiсяцiв поточного року надано 2135. Зареєстровано 176 платникiв єдиного податку, 193 книги облiку доходiв i витрат, 13 реєстраторiв розрахункових операцiй, 131 книгу облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 11 установ та органiзацiй. Видано 166 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 426 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 96 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 26 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 435 консультацiй.


До уваги пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску

      Вiдповiдно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) для ФОП на загальнiй системi оподаткування базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄВ) є сума доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску на мiсяць.
      У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному кварталi або окремому мiсяцi звiтного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску).
      ЄВ встановлюється у розмiрi 22 вiдс. до визначеної бази нарахування ЄВ (частина п'ята ст. 8 Закону № 2464).
      Фiзична особа - пiдприємець на загальнiй системi оподаткування зобов'язанi сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ (абзац третiй частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
      Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями встановлено, що базою оподаткування для доходiв, отриманих вiд провадження господарської дiяльностi, є чистий рiчний оподатковуваний дохiд, який визначається вiдповiдно до п. 177.2 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України, згiдно з яким чистим оподатковуваним доходом є рiзниця мiж загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовiй та негрошовiй формi) i документально пiдтвердженими витратами, пов'язаними з господарською дiяльнiстю такої Фiзичної особи - пiдприємця.
      З цим та iншими роз'ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi ДФС України (дане роз'яснення у категорiї 301).


Незабаром завершення декларацiйної кампанiї - 2018

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 1 сiчня по 1 травня 2018 року проводиться кампанiя декларування громадянами доходiв, отриманих у 2017 роцi, з яких не були нарахованi та сплаченi податки.
      Обов'язок щодо подання декларацiї у платникiв податкiв виникає:
      - при отриманнi доходiв не вiд податкових агентiв. До таких доходiв вiдносяться, зокрема, доходи вiд надання в оренду рухомого або нерухомого майна iншим фiзичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не вiд членiв сiм'ї першого ступеня спорiднення тощо;
      - при отриманнi вiд податкових агентiв доходiв, якi не пiдлягали оподаткуванню при виплатi, але якi не звiльненi вiд оподаткування. До таких доходiв вiдноситься, зокрема, операцiї з iнвестицiйними активами;
      - при отриманнi iноземних доходiв;
      - в iнших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманнi у власнiсть майна за рiшенням суду.
      За вибором платника податкiв Декларацiю про майновий стан i доходи подають за мiсцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою. Поштою (не пiзнiше нiж 5 днiв до завершення кiнцевого термiну подання) або в електронному виглядi через сервiс "Електронний кабiнет" на веб-порталi ДФС. За потреби консультацiї щодо декларування доходiв громадян нададуть у Центрах обслуговування платникiв.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради