Податкова - оголошення
Новацiї у сферi застосування РРО

      Державна податкова служба України звертає увагу платникiв податкiв на ключовi новацiї законiв "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" (закони № 128-IX та № 129-IX вiд 20.09.2019).
      - РРО не потрiбно використовувати спрощенцям 1 групи (рiчний дохiд до 300 тис. грн), а також фiзичним особам, якi продають на ринку власнi вживанi речi або продукти власного пiдсобного господарства.
      - Новi закони про РРО вiдкрили можливiсть використовувати замiсть традицiйних спецiальнi програми призначенi, для реєстрацiї розрахункових операцiй. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числi i на смартфон. При цьому закон прямо зобов'язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рiшення для використання суб'єктом господарювання. Тобто, безкоштовним буде не тiльки скачування самої програми, але i її пiдтримка.
      - Використовувати програмнi РРО можна буде з 19 квiтня 2020 року.
      - З жовтня 2020 року використання РРО стане обов'язковим (крiм платникiв єдиного податку 1 групи) для фiзичних осiб платникiв єдиного податку ризикових сфер дiяльностi - продавцiв ювелiрних виробiв, медпрепаратiв i лiкiв, складних побутових приладiв, автозапчастин, магазинiв з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенцiї, готелi.
      - З 1 сiчня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фiзичних осiб платникiв єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно вiд видiв дiяльностi.


До уваги платникiв єдиного податку

      11 листопада - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2019 року;
      11 листопада - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи за III квартал.


Податковий календар - 11 листопада 2019 року

      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ;
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за III квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2019 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за III квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2019 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за три квартали 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за III квартал 2019 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;


До уваги платникiв єдиного податку! Затверджено новi форми реєстрацiйних документiв для платникiв єдиного податку

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.07.2019 року №308 затверджено новi форми реєстрацiйних документiв для платникiв єдиного податку. Зокрема:
      - заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;
      -розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
      -запит про отримання витягу з реєстру платникiв єдиного податку;
      -витяг з реєстру платникiв єдиного податку.
      Зазначений наказ опублiковано в "Офiцiйному Вiснику" 22 жовтня 2019 року за №81 i цього ж дня набрав чинностi.
      Одночасно, вiдповiдно до вищевказаного наказу, втратив чиннiсть наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свiдоцтва платника єдиного податку та порядку видачi свiдоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк".
      Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слiд застосовувати новi форми заяви. Також з цiєї дати для отримання витягу з Реєстру єдинникiв слiд застосовувати нову форму запиту.
      Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платникiв єдиного податку можна подавати в паперовiй формi або вiдправляти через Електронний кабiнет платника податкiв.


Де дiзнатися новi реквiзити рахункiв для сплати податкiв, якi дiють з 01.10.2019

      Нагадуємо, що з 1 жовтня у зв'язку з переходом Державної податкової служби України на мiжнароднi стандарти IBAN, Державною казначейською службою України вiдкрито новi бюджетнi рахунки для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв.
      Дiзнатися про новi реквiзити рахункiв для сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iнших платежiв до бюджету в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць України платник податкiв може з таких джерел:
      - на офiцiйному вебпорталi ДПС в рубриках:
      Головна/Бюджетнi рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/);
      Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування/Реєстр рахункiв для сплати єдиного внеску (з 01.10.2019) (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).
      - у приватнiй частинi Електронного кабiнету в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" платник податкiв має доступ до своїх особових рахункiв зi сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв. При зверненнi до зазначеного меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить iнформацiю по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.
      Робота у приватнiй частинi Електронного кабiнету здiйснюється з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, отриманого у будь-якого Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг. Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      - у контролюючого органу ДПС за мiсцем реєстрацiї або мiсцем здiйснення дiяльностi.


До уваги платникiв єдиного внеску

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що з метою упередження помилкової сплати коштiв єдиного внеску на неналежнi рахунки сплата єдиного внеску по Червоноградськiй областi має вiдбуватись на рахунки, якi вiдкритi на iм'я Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi вiдповiдно до адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких зареєстрованi платники податкiв, за символами рахункiв 201 - 204, де:
      Cимвол "SSS"* Розмiр єдиного внеску
      201 Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробiтної плати; винагороди за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
      202 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв
      203 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батькiв-вихователiв у системi загальнообов'язкового пенсiйного страхування
      204 Єдиний внесок для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у т.ч. якi обрали спрощену систему оподаткування та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть
      * - символ звiтностi, що вiдповiдає коду класифiкацiї доходiв бюджету. Цей параметр кодується згiдно iз Довiдником вiдповiдностi символу звiтностi коду класифiкацiї доходiв бюджету, який затверджується наказом Казначейства України (пункт 1 Додатку 1 до Порядку вiдкриття аналiтичних рахункiв для облiку операцiй по виконанню бюджетiв в системi Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України вiд 27.12.2013 № 217).
      Детальна iнформацiя щодо рахункiв для сплати єдиного внеску, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної податкової служби України, що вступили в дiю з 01.10.2019, розмiщена га офiцiйному веб-порталi ДПС України.


Податковий календар - 30 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      податку на додану вартiсть за вересень 2019 року;
      акцизного податку за вересень 2019 року;
      за вересень 2019 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      за III квартал 2019 року єдиного податку платниками четвертої групи;
      за вересень 2019 року рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України.


Податковий календар - 29 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      юридичними особами авансового внеску за III квартал 2019 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      юридичними особами авансового внеску за III квартал 2019 року транспортного податку


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiку платежiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Як платник податкiв може повернути помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання та пенi (крiм єдиного внеску)?
      Помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання пiдлягають поверненню платнику, зокрема, вiдповiдно до ст. 43 Податкового кодексу України, крiм випадкiв наявностi у такого платника податкового боргу.
      У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу, повернення помилково та/або надмiру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податкiв в установi банку або шляхом повернення готiвковими коштами за чеком, у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку, проводиться лише пiсля повного погашення такого податкового боргу платником податкiв.
      Обов'язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податкiв заяви про таке повернення (крiм повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку з доходiв фiзичних осiб, якi розраховуються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми.
      Платник податкiв подає заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi у довiльнiй формi до територiального органу ДПС за мiсцем адмiнiстрування (облiку) помилково та/або надмiру сплаченої суми протягом 1095 днiв вiд дня її виникнення, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення у готiвковiй формi коштiв за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку.
      Який податковий (звiтний) перiод вважається останнiм для фiзичної особи-пiдприємця платника єдиного податку у разi змiни податкової адреси?
      Вiдповiдно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями у разi змiни податкової адреси фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку останнiм податковим (звiтним) перiодом за такою адресою вважається перiод, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо змiни податкової адреси.
      Чи змiнились рахунки для сплати єдиного соцiального внеску?
      Так. З 01 жовтня 2019 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм?я територiальних органiв Державної податкової служби України для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй за стандартом IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв),
      Зокрема, платники податкiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт.Гiрник здiйснюють платежi на наступнi рахунки:
      Єдиний соцiальний внесок за фiзичну особу - пiдприємця
      Код платежу 71040000
      Рахунок - UA058999980000037198204021313
      
      Єдиний соцiальний внесок за найманих працiвникiв
      Код платежу 71010000
      Рахунок - UA828999980000037191201021313


До уваги платникiв податкiв. Податкова соцiальна пiльга надається тiльки за одним мiсцем роботи

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадяни, якi отримують заробiтну плату та є платниками податку на доходи фiзичних осiб мають право на податкову соцiальну пiльгу.
      Так, вiдповiдно до норм Податкового кодексу України податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованого платнику податку мiсячного доходу у виглядi заробiтної плати та надається тiльки за одним мiсцем роботи. Якщо фiзична особа працює на кiлькох пiдприємствах, вона може обрати, де їй вигiднiше скористатися правом на пiльгу та подати роботодавцю письмову заяву.
      Нагадаємо, податкова соцiальна пiльга - це можливiсть платника зменшити нараховану суму мiсячної заробiтної плати на розмiр такої пiльги. Тобто зарплата зменшується на суму пiльги i лише пiсля цього оподатковується податком на доходи фiзичних осiб.
      Пiльга складає 50% мiсячного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня звiтного податкового року. У 2019 роцi це - 960 грн 50 коп. (50% вiд 1921 грн прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб станом на 1 сiчня 2019 року).
      Зауважимо, податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованої мiсячної зарплати, якщо її розмiр не перевищує суму, яка дорiвнює мiсячному прожитковому мiнiмуму, що дiє на 1 сiчня звiтного року для дiєздатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до 10 гривень. У 2019 роцi сума обмеження складає 2 690 гривень.


Акцизну звiтнiсть за новою формою подають за вересень

      Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.05.2019 №189 "Про затвердження Змiн до форми декларацiї акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку" (далi - Наказ №189) внесено змiни до форми податкової декларацiї акцизного податку, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2015 №14.
      Згiдно з частиною другою п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) до визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.
      Наказ №189 набрав чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, тобто 09.08.2019 (опублiковано в офiцiйному виданнi Офiцiйний вiсник України 09.08.2019 №60).
      Крiм того, п. 49.20 ст. 49 ПКУ передбачено, якщо останнiй день строку подання податкової декларацiї припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем строку вважається операцiйний (банкiвський) день, що настає за вихiдним або святковим днем.
      Враховуючи викладене, платники акцизного податку вперше подають декларацiю акцизного податку з урахуванням змiн, внесених Наказом №189, не пiзнiше 21 жовтня 2019 року за звiтний перiод - вересень 2019 року.


Податковий календар - 18 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      - авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування;
      - авансового внеску з єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп;
      - ЄСВ фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть i членами фермерського господарства за III квартал;


До уваги платникiв податкiв!

      З 01 жовтня 2019 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм?я територiальних органiв Державної податкової служби України для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй за стандартом IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв)!!!
      За матерiалами прес-служби Державної податкової служби України.


Червоноградцi все частiше звертаються в центр обслуговування за отриманням адмiнiстративних послуг

      Обслуговування платникiв податкiв, надання якiсних адмiнiстративних послуг є на сьогоднiшнiй день одним iз прiоритетних завдань податкової служби. На Львiвщинi працює 24 Центри обслуговування платникiв та один структурний пiдроздiл Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв, який знаходиться у м.Львовi, якi забезпечують надання платникам широкого спектру адмiнiстративних послуг.
      Так, зокрема, в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом восьми мiсяцiв 2019 року надано 1556. Видано 1082 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв. Зареєстровано 44 реєстратори розрахункових операцiй, 239 книг облiку розрахункових операцiй, 57 розрахункових книжок.
      Фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу, що платники можуть отримати адмiнiстративнi послуги в Центрi обслуговування платникiв, а також шляхом отримання послуг засобами електронних сервiсiв - через Електронний кабiнет платника.


З 1 жовтня 2019 новi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.12.2018 № 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунка (IBAN) в Українi" здiйснено замiну дiючих рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв вiдповiдно до вимог стандарту IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв) iз збереженням номера рахунку аналiтичного облiку - не бiльше 14 цифрових символiв.
      Перехiд на мiжнароднi номери рахункiв при обслуговуваннi бюджетiв за доходами буде здiйснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Вiдповiдно, з 01 жовтня 2019 року будуть змiненi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог стандарту IBAN.
      З iнформацiєю про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територiальних органiв ДПС та ДФС у Львiвськiй областi у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).


До вiдома пiдприємцiв

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує фiзичним особам - пiдприємцям, що єдиний соцiальний внесок сплачується до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. У разi несвоєчасної сплати ЄСВ виникає борг (недоїмка), на яку нараховується штрафна санкцiя та пеня.
      Cаме своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соцiальний захист: наприклад, захищенi соцiальнi гарантiї для кожного на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, гiдне пенсiйне забезпечення.
      Згiдно iз законодавством України за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ до платника застосовуються фiнансовi санкцiї. Строк давностi щодо стягнення сум недоїмки по ЄСВ, штрафiв та нарахованої пенi вiдсутнiй.
      Боржникам - фiзичним особам - пiдприємцям особливо слiд пам'ятати про те, що одним iз джерел погашення боргiв перед державою є особисте майно такої особи, що ставить пiд загрозу добробут власної сiм'ї.
      То ж у разi наявностi боргу - його термiново необхiдно сплатити.
      Якщо ж ви власник електронного цифрового пiдпису, то дiзнатися про суму заборгованостi можна на веб-порталi ДПС України, скориставшись сервiсом "Електронний кабiнет".


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська.
      У яких випадках фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку застосовують РРО?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку другої - четвертої груп, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi при продажу товарiв (наданнi послуг) зобов'язанi проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв у разi:
      перевищення в календарному роцi незалежно вiд обраного виду дiяльностi обсягу доходу понад 1000000 гривень;
      здiйснення реалiзацiї технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, а також лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення незалежно вiд групи єдиного податку та обсягу рiчного доходу;
      здiйснення роздрiбного продажу паливно-мастильних матерiалiв в ємностях до 20 лiтрiв та дiяльностi, пов'язаної з роздрiбним продажем пива, сидру, перi (без додання спирту) та столових вин.
      Чи може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня)?
      Фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня), не може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування, оскiльки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному роцi.
      Разом з тим, така фiзична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 сiчня наступного року за умови вiдповiдностi вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.
      Яким чином через Електронний кабiнет платник податкiв може сформувати та вiдправити повiдомлення за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 17-ОПП?
      Подання документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi здiйснюється платниками вiдповiдно до норм Податкового кодексу України та Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 № 557, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 03.08.2017 за № 959/30827 (далi - Порядок).
      Згiдно з пунктом 3 роздiлу II Порядку платник створює електроннi документи у строки та вiдповiдно до порядку, що визначенi законодавством для вiдповiдних документiв в електронному та паперовому виглядi, iз зазначенням всiх обов'язкових реквiзитiв.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      В вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету у роздiлi "Допомога" розмiщено покрокову iнструкцiю щодо створення електронних документiв за допомогою режиму "Введення звiтностi".
      Режим "Введення звiтностi" приватної частини Електронного кабiнету забезпечує можливiсть створення та подання до вiдповiдного контролюючого органу податкової, фiнансової, статистичної звiтностi, звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, в тому числi повiдомлення за ф.№20-ОПП (J/F1312002) та заяв за ф. № 1-ОПП (J1312101), ф. №17-ОПП (J/F1312201).


До уваги платникiв податкiв. Форма № 20-ОПП: оновлено Довiдник типiв об'єктiв оподаткування

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що 12 вересня 2019 року ДПС України оприлюднила оновлений Довiдник типiв об'єктiв оподаткування (станом на 11.09.2019).
      Перелiк доповнено одним об'єктом оподаткування, а саме: 711 - Дiлянка надр.
      Звертаємо увагу, що повiдомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, або через якi провадиться дiяльнiсть, за формою № 20-ОПП подаються протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
      Формою № 20-ОПП передбачено заповнення типу об'єкта оподаткування.
      З Довiдником типiв об'єктiв оподаткування можна ознайомитись на офiцiйному вебпорталi ДПС України за посиланням:


Податковий календар: 30 вересня 2019 року

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за серпень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за серпень 2019 року;
      Останнiй день подання звiту про контрольованi операцiї за 2018 рiк;
      Останнiй день сплати за серпень рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв;
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
      Сплата податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок; - процентiв на вклади члена кредитної спiлки.


До уваги платникiв єдиного податку - 20 вересня

      Останнiй день подання заяви про вiдмову вiд спрощеної системи оподаткування з IV кварталу
      Останнiй день сплати авансового внеску з єдиного податку на вересень платниками першої та другої груп


Податковий календар: 20 вересня 2019 року - останнiй день подання

      - податкової декларацiї з ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      - декларацiї акцизного податку за серпень ;
      - звiту про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (форма № Д4 (мiсячна)) роботодавцями за серпень;
      - податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень у разi неподання податкової декларацiї на 2019 р;
      - податкової декларацiї з рентної плати за серпень з розрахунком: рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


Податковий календар - 16 вересня останнiй день

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


З 1 жовтня 2019 року будуть дiяти новi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдатимуть вимогам стандарту IBAN

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.12.2018 № 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунка (IBAN) в Українi" здiйснено замiну дiючих рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв вiдповiдно до вимог стандарту IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв) iз збереженням номера рахунку аналiтичного облiку - не бiльше 14 цифрових символiв.
      Перехiд на мiжнароднi номери рахункiв при обслуговуваннi бюджетiв за доходами буде здiйснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Вiдповiдно, з 01 жовтня 2019 року будуть змiненi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог стандарту IBAN.
      З iнформацiєю про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територiальних органiв ДПС та ДФС у Львiвськiй областi у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу на наступне.
      Заробiтна плата - одна з головних економiчних категорiй, яка поєднує iнтереси працiвникiв, суб'єктiв господарювання та держави i безпосередньо впливає на рiвень життя кожного громадянина.
      Нормами ст. 95 Кодексу законiв про працю вiд 10 грудня 1971 року № 322-VIII iз змiнами та доповненнями встановлено, що заробiтна плата офiцiйно працевлаштованого працiвника не може бути меншою мiнiмальної.
      Мiнiмальна заробiтна плата - це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт).
      До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих умовах працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров'я, а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, матерiальна допомога.
      Умови визначення розмiру мiнiмальної заробiтної плати та порядок встановлення i перегляду цього розмiру визначенi статтями 9 i 10 Закону України вiд 24 березня 1995 року № 108/95-ВР "Про оплату працi" iз змiнами та доповненнями.
      Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов'язковою на всiй територiї України для пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i господарювання та фiзичних осiб.
      Для працiвникiв, якi вже працюють, та для тих, якi мають намiр влаштуватися на роботу, необхiдно знати, що виплата заробiтної плати провадиться не рiдше двох разiв на мiсяць, розмiр заробiтної плати за першу половину мiсяця повинний бути не менше оплати за фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працiвника.
      Слiд пам'ятати, що дотримання чинного законодавства про працю є обов'язковою вимогою для всiх суб'єктiв господарювання - роботодавцiв незалежно вiд форми власностi.
      Нагадуємо: мiнiмальна заробiтна плата у 2019 роцi складає: 4 173 грн - мiсячний розмiр, 25,13 грн - погодинний розмiр.


У разi несплати або несвоєчасної сплати плати за землю громадянином передбачена вiдповiдальнiсть

      Фiзичнi особи (громадяни) несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання.
      То ж якщо громадяни протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення не сплачують узгоджену суму грошового зобов'язання з плати за землю, такi платники податкiв притягуються до вiдповiдальностi у виглядi штрафу у таких розмiрах:
      - при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 10 % погашеної суми податкового боргу;
      - при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 20 % погашеної суми податкового боргу.
      Разом з тим, на суму податкового зобов'язання з плати за землю, не сплаченого протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення, нараховується пеня у порядку, визначеному ст. 129 Податкового кодексу України.


Податковий календар - 30 серпня

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за липень 2019 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за липень 2019 року
      Останнiй день сплати за липень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за липень
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку
      Сплата податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок;
      - процентiв на вклади члена кредитної спилки


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      До якого контролюючого органу необхiдно звертатись фiзичнiй особi власнику декiлькох об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, розмiщених в рiзних населених пунктах, для проведення звiрки даних ?
      Вiдповiдно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо:
      об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку;
      розмiру загальної площi об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;
      права на користування пiльгою iз сплати податку;
      розмiру ставки податку;
      нарахованої суми податку.
      У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).
      Чи має право фiзична особа пiдприємець - платник єдиного податку здiйснювати види дiяльностi, якi не зазначенi в його облiкових даних?
      Фiзична особа - пiдприємець - платник єдиного податку не має права здiйснювати, в межах пiдприємницької дiяльностi, такi види дiяльностi, якi не зазначенi в його облiкових даних.
      У разi якщо фiзична особа - пiдприємець отримує iншi доходи, нiж вiд провадження пiдприємницької дiяльностi, у межах обраних ним видiв такої дiяльностi, такi доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платникiв податку - фiзичних осiб.
      Чи обов'язково фiзичнiй особi щороку подавати до контролюючого органу заяву про застосування пiльги зi сплати земельного податку та документи для пiдтвердження права фiзичнiй особi на таку пiльгу?
      Фiзична особа - власник земельної дiлянки або декiлькох земельних дiлянок одного виду використання, яка належить до пiльгових категорiй, звiльняється вiд сплати земельного податку за умови подання письмової заяви у довiльнiй формi до 01 травня поточного року до контролюючого органу за мiсцем знаходження земельної дiлянки про надання пiльги, яка починає застосовуватися з базового податкового (звiтного) перiоду, у якому подано таку заяву.
      Якщо право на пiльгу у платника виникає протягом року, то вiн звiльняється вiд сплати податку починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому виникло це право.
      Отже, фiзична особа - власник земельної дiлянки або декiлькох земельних дiлянок одного виду використання, яка належить до пiльгових категорiй, звiльняється вiд сплати земельного податку за умови подання письмової заяви у довiльнiй формi до 01 травня поточного року до контролюючого органу за мiсцем знаходження земельної дiлянки про надання пiльги, яка починає застосовуватися з базового податкового (звiтного) перiоду, у якому подано таку заяву.
      Враховуючи вищевикладене, пiдставою для застосування пiльги зi сплати податку є заява платника, однак щорiчне подання останньої не передбачено.


До уваги платникiв

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що вiдповiдно до податкового законодавства податкове повiдомлення - рiшення про сплату податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки надсилається платнику за мiсцем його реєстрацiї.
      Iнформацiя щодо мiсця реєстрацiї - це iнформацiя внесена до iнформацiйних баз фiскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фiскальних органiв з метою отримання iдентифiкацiйних кодiв. Протягом мiсяця пiсля змiни мiсця реєстрацiї громадянин зобов'язаний повiдомити про такi змiни контролюючий орган, де вiн поставлений на облiк. Якщо платник не повiдомляє ДФС про змiну реєстрацiї - податкове повiдомлення - рiшення надсилається на адресу, iнформацiя про яку мiститься в контролюючому органi, тобто стару адресу. Таким чином платник не ознайомлений iз сумою проведених нарахувань податку. Внаслiдок чого виникає податковий борг, штрафнi санкцiї, арешт майна.
      Зазначена ситуацiя має мiсце через те, що органи ДФС вiдповiдно до податкового законодавства надсилають платникам податковi повiдомлення - рiшення за наявною в ДФС iнформацiєю. Частiше за все iнформацiя про мiсце реєстрацiї платника - це iнформацiя на момент отримання громадянином iдентифiкацiйного коду.
      У зв'язку з цим наголошуємо, що громадяни, у яких змiнилися реєстрацiйнi данi, зобов'язанi надати в державну податкову iнспекцiю за мiсцем реєстрацiї заяву за формою №5 ДР про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.


До уваги платникiв податкiв. Автозаповнення платiжних доручень для сплати податкiв фiзичними особами - сервiс Електронного кабiнету

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що в Електронному кабiнетi для фiзичних осiб реалiзовано автоматичне заповнення основних реквiзитiв платiжного доручення на пiдставi облiкових даних платника, вiдомостей щодо рахункiв для зарахування платежiв до бюджетiв.
      Цей сервiс надає можливiсть платникам податкiв (фiзичним особам):
      - скоротити час при заповненнi платiжних документiв;
      - мiнiмiзувати помилки при заповненнi;
      - сплатити податки.
      Для користування електронним сервiсом необхiдно в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" приватної частини Електронного кабiнету обрати один з податкiв (платежiв) та вибрати одну iз платiжних систем.
      Пiсля переходу на сайт платiжної системи платнику достатньо вказати суму платежу та пiдтвердити операцiю.
      Звертаємо увагу, що оплата рахункiв платником здiйснюється з використанням платiжної карти клiєнта банку, iншi реквiзити заповнюються автоматично.


До уваги платникiв єдиного податку. 19 серпня - останнiй день

      Сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал 2019 року.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за II квартал.


Податковий календар - 19 серпня

      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за II квартал 2019 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал 2019 року.


Податковий календар - 9 серпня останнiй день

      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за II квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за II квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за II квартал 2019 року:- рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;рентної плати за спецiальне використання води;рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за пiврiччя 2019 року та фiнансової звiтностi за пiврiччя 2019 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за II квартал 2019 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при переходi зi спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстрованi протягом II кварталу
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.


Понад 16600 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Центрiв обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi з початку року

      Протягом першого пiврiччя 2019 року в Центрах обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, а саме фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї, Жовкiвської державної податкової iнспекцiї, Радехiвської державної податкової iнспекцiї, Кам'янка-Бузької державної податкової iнспекцiї та Сокальської державної податкової iнспекцiї надано понад 16600 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом шести мiсяцiв 2019 року надано 7798. Зареєстровано 1328 платникiв єдиного податку, 1352 книги облiку доходiв i витрат, 256 реєстраторiв розрахункових операцiй, 1277 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 1045 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 1842 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 1375 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 129 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


До уваги платникiв податку на майно

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Яка вiдповiдальнiсть передбачена до роботодавця за несплату (несвоєчасну сплату) єдиного внеску?
      У разi несвоєчасної сплати або не в повному обсязi єдиного внеску до платника застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу у розмiрi 20 вiдсоткiв несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.
      За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв), накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
      На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка суми недоплати за кожний день прострочення.
      За порушення порядку нарахування, обчислення i строкiв сплати єдиного внеску посадовi особи платникiв єдиного внеску несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть.
      Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числi авансових платежiв, у сумi, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, - тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, за повторне за рiк вчинення таких дiй - вiд ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числi авансових платежiв, у сумi бiльше трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - тягне за собою накладення штрафу вiд вiсiмдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, за повторне за рiк вчинення таких дiй - вiд ста п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      До якого контролюючого органу фiзична особа пiдприємець - роботодавець сплачує та подає звiтнiсть з єдиного внеску за найманих працiвникiв, якi працюють (знаходяться) в рiзних адмiнiстративних територiях України?
      Фiзична особа - пiдприємець, яка використовує працю найманих осiб, сплачує та подає звiтнiсть по єдиному внеску за своїм мiсцем реєстрацiї, незалежно вiд територiального розташування робочих мiсць найманих працiвникiв.
      Який граничний термiн сплати єдиного внеску за себе фiзичною особою пiдприємцнм - платниками єдиного податку (19 чи 20 число мiсяця, що настає за звiтним кварталом)?
      Граничний термiн сплати єдиного внеску за себе фiзичними особами - пiдприємцями, якi застосовують спрощену систему оподаткування - 19 число мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. У разi якщо останнiй день строкiв сплати єдиного внеску припадає на вихiдний або святковий день, останнiм днем таких строкiв сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.
      До якого фiскального органу подається звiтнiсть та сплачується єдиний внесок, у разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району?
      У разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, звiтнiсть про суми нарахованого єдиного внеску подається та сплачується до контролюючого органу, що вiдповiдає новому мiсцезнаходженню (мiсцю проживання).


Переваги подання електронної звiтностi

      З метою створення якiсних умов обслуговування платникiв та забезпечення швидкостi процесу адмiнiстрування податкiв Державною фiскальною службою України розмiщено ряд сервiсiв, завдяки яким можна, дистанцiйно перевiрити розрахунки з бюджетом, дiзнатися про термiни сплати податкiв, сформувати, перевiрити та надiслати до ДФС податкову звiтнiсть, а також iншу корисну iнформацiю.
      Cеред основних переваг представлення звiтностi в електронному виглядi варто видiлити економiю робочого часу та коштiв на придбання бланкiв звiтностi, оперативне вiдстеження змiн до форм звiтностi, уникнення втрат часу на черги при поданнi звiтностi тощо.
      Нагадуєємо, основними вимогами для подання звiтностi в електронному виглядi є:
      - наявнiсть електронного цифрового пiдпису;
      - наявнiсть вiдповiдного програмного забезпечення.
      Заощаджуйте свiй час та зменшуйте витрати на подання звiтностi.


До вiдома громадян

      02 серпня 2019 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (за адресою м.Червоноград, площа Соборна, 3) виїзний особистий прийом громадян буде проводити заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Скиба Володимир Володимирович.
      Запис на особистий прийом за телефоном 3-98-06 або кабiнет 2 за адресою м.Червоноград, площа Соборна, 3 а також за телефоном 297-30-91, 297-36-09 або кабiнет 105 за адресою м. Львiвc вул. Стрийська 35.


Майже чотири тисячi адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Продовж першого пiврiччя 2019 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ДПI надано 3918 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом шести мiсяцiв 2019 року надано 1302. Зареєстровано 426 платникiв єдиного податку, 345 книг облiку доходiв i витрат, 35 реєстраторiв розрахункових операцiй, 235 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 317 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 946 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 244 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 54 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.
      Слiд зазначити, що на сьогоднi ДФС запроваджено низку електронних сервiсiв, зокрема, щодо можливостi сплати податку на майно з фiзичних осiб (податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортний податок та плата за землю) засобами "Електронного кабiнету".
      Для можливостi користування "Електронним кабiнетом" платникам податкiв необхiдно отримати особистi ключi електронного цифрового пiдпису.
      Одночасно зазначаємо, що при використаннi "Електронного кабiнету" платники податкiв матимуть змогу заощадити свої кошти та час, подати звiтнiсть, сплатити зазначенi податки в будь-який зручний, у т.ч. неробочий час. Це також позбавляє необхiдностi вiдвiдувати центри обслуговування платникiв, банкiвськi установи, тощо.


Податковий календар - 19 липня останнiй день

      Сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування I та II групп
      Сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат
      Сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй квартал фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування, особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, членами фермерських господарств


До уваги громадян. Суму податкового зобов'язання, зазначену у декларацiї про майновий стан i доходи, необхiдно сплатити до 31.07.2019

      Податковим кодексом України (далi - ПКУ) установлено, що фiзичнi особи, якi не зареєстрованi як фiзичнi особи - пiдприємцi, та особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, зобов'язанi сплатити суму податкових зобов'язань, зазначену у поданiй декларацiї про майновий стан i доходи (далi - податкова декларацiя), до 01 серпня року, що настає за звiтним.
      Отже, за результатами 2018 року останнiй день сплати - 31 липня 2019 року (включно).
      Нагадуємо, що фiзичнi особи виконують свої зобов'язання як зi сплати податку на доходи фiзичних осiб, так i вiйськового збору.
      Звертаємо увагу, у зв'язку iз введенням з 01.01.2019 у дiю нових кодiв бюджетної класифiкацiї порядок сплати фiзичними особами податкових зобов'язань, зазначених у податковiй декларацiї, змiнено. Отже, платник податку - фiзична особа, який зобов'язаний подати податкову декларацiю, визначити та сплатити свої податковi зобов'язання, сплачує їх за кодами платежу:
      "11010500" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами за результатами рiчного декларування";
      "11011001" - "вiйськовий збiр, що сплачується за результатами декларування".
      Слiд зазначити, що у разi якщо платник податкiв не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строкiв, визначених ПКУ, такий платник податкiв притягується до вiдповiдальностi у виглядi штрафу у таких розмiрах:
      при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, у розмiрi 10 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу;
      при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, у розмiрi 20 вiдсоткiв погашеної суми податкового боргу.
      Крiм того, пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, на суми такого зобов'язання нараховується пеня.


Щодо сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки у 2019 роцi

      В 2019 роцi мешканцi Львiвщини отримають податковi повiдомлення-рiшення про сплату податку на нерухоме майно за 2018 рiк. Сума податку залежить вiд ставок, прийнятих органами мiсцевого самоврядування, де знаходиться житлова або комерцiйна нерухомiсть i вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 1 сiчня року, за який проводиться нарахування податку.
      Iнформацiю щодо ставок податку на нерухоме майно розмiщено на офiцiйному порталi ДФС України (sfs.gov.ua) в роздiлi: "Головна/Податки, збори, платежi/Ставки мiсцевих податкiв та зборiв/Львiвська область/Для фiзичних осiб".
      Розмiр мiнiмальної заробiтної плати на 1 сiчня 2018 року становив 3 723 грн. Порiвнюючи з 2017 роком цей показник зрiс в 1,2 раза. Розмiр мiнiмальної заробiтної плати на 1 сiчня 2017 року становив 3 200 грн. Вiдповiдно збiльшиться сума податку на нерухоме майно за 2018 рiк. Для прикладу, при ставцi податку за квартиру, що знаходиться у м.Львовi, її власник сплачував за 2017 рiк 16,00 грн. за 1 м. кв., а за 2018 рiк за кожен метр надлишкової площi необхiдно заплатити 18,61 гривнi.
      Слiд нагадати, що вiдповiдно до податкового законодавства податкове повiдомлення - рiшення про сплату податку надсилається платнику за мiсцем його реєстрацiї. Iнформацiя щодо мiсця реєстрацiї - це iнформацiя внесена до iнформацiйних баз фiскальної служби на момент, коли громадяни звертались до фiскальних органiв з метою отримання номера облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйного коду). Протягом мiсяця пiсля змiни мiсця реєстрацiї громадянин зобов'язаний повiдомити про такi змiни контролюючий орган, де вiн поставлений на облiк (подавши заяву за формою № 5 ДР). Якщо платник не повiдомляє ДФС про змiну мiсця реєстрацiї - податкове повiдомлення - рiшення надсилається на адресу, iнформацiя про яку мiститься в контролюючому органi, тобто стару адресу. Таким чином, платник не ознайомлений iз сумою проведених нарахувань податку. Внаслiдок чого виникає податковий борг, штрафнi санкцiї, арешт майна.


Податковий календар -27 червня

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за травень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за травень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за травень 2019 року;


До уваги неприбуткових установ та органiзацiй!

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 року № 423 затверджено змiни до "Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, включення неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй до Реєстру та виключення з Реєстру", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 року № 440.
      Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 року № 440 опублiкована у виданнi "Урядовий кур'єр" вiд 29 травня 2019 року №99.
      Згiдно змiн, до пункту 8 Порядку, реєстрацiйна заява за формою 1-РН та документи, що додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, розглядаються контролюючим органом протягом трьох робочих днiв з дня їх отримання.
      У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у включеннi (повторному включеннi) до Реєстру, присвоєннi (змiнi) ознаки неприбутковостi контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня отримання контролюючим органом реєстрацiйної заяви та документiв, що додаються до неї, внести до Реєстру вiдповiдний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової органiзацiї до Реєстру, присвоєння (змiну) ознаки неприбутковостi (пункт 8 Порядку).
      Згiдно змiн, неприбуткова органiзацiя може звернутися до контролюючого органу iз запитом про отримання витягу з Реєстру (пункт 12 1 Порядку).
      Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згiдно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової органiзацiї чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним мiсцем облiку неприбуткової органiзацiї. Усi роздiли запиту пiдлягають заповненню.
      Витяг безоплатно надається протягом трьох робочих днiв.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      Чи iснують обмеження щодо кiлькостi видiв дiяльностi, якi зазначаються у реєстрi платникiв єдиного податку?
      На пiдставi поданої фiзичною особою - пiдприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платникiв єдиного податку вносяться вiдомостi про види господарської дiяльностi, за умови, що цi види дiяльностi дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому Податковим кодексом України не передбачено обмежень для фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо кiлькостi видiв дiяльностi, якi можуть бути внесенi до реєстру платникiв єдиного податку.
      Чи включаються до доходу фiзичної особи - пiдприємця єдиного податку проценти (вiдсотки), отриманi вiд банку за користування коштами на рахунку (депозитному, поточному)?
      Проценти, отриманi вiд банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так i поточному) не включаються до доходу фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку.
      Який термiн сплати єдиного внеску фiзичними особами - пiдприємцями, якi використовують працю найманих працiвникiв?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують працю найманих працiвникiв, сплачують нарахованi за вiдповiдний календарний мiсяць суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця незалежно вiд виплати заробiтної плати та iнших видiв виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      При цьому, пiд час кожної виплати заробiтної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, одночасно з видачею зазначених сум роботодавцi зобов'язанi сплачувати нарахований на цi виплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi, встановленому для таких платникiв (авансовi платежi).
      Чи є базою нарахування єдиного внеску суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичною особою - пiдприємцем, в тому числi, фiзичною особою - пiдприємцем платниками єдиного податку та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть?
      Суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi, тими якi обрали спрощену систему оподаткування та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, не є базою нарахування єдиного внеску.
      До якого фiскального органу подається звiтнiсть та сплачується єдиний внесок, у разi змiни суб'єктом господарюванням протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району?
      У разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, звiтнiсть про суми нарахованого єдиного внеску подається та сплачується до контролюючого органу, що вiдповiдає новому мiсцезнаходженню (мiсцю проживання).


Понад 3445 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-травня 2019 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ДПI надано 3445 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом п'яти мiсяцiв 2019 року надано 1174. Зареєстровано 331 платника єдиного податку, 290 книг облiку доходiв i витрат, 28 реєстраторiв розрахункових операцiй, 203 книги облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 291 довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 868 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 200 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 51 довiдку про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Сплачувати ЄСВ необхiдно тiльки за новими рахунками

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 02 травня 2019 року введенi в дiю новi небюджетнi рахунки 3719 для сплати коштiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок), вiдкритих на балансi центрального апарату Казначейства України (код банку - 899998, банк отримувача - Казначейство України (ЕАП)).
      При цьому повiдомляємо, що Казначейством України зафiксовано значну кiлькiсть випадкiв сплати коштiв з єдиного внеску на заблокованi рахунки.
      Тому, вкотре, звертаємо увагу суб'єктiв господарювання, що починаючи з 02 травня 2019 року кошти, якi сплаченi платниками на старi рахунки по зарахуванню єдиного внеску, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез'ясованi надходження.


До уваги платникiв єдиного податку

      20 червня - сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп
      20 червня - подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


До уваги платникiв податкiв. Фiзичнi особи можуть скористатися сервiсами "Електронного кабiнету"

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що ДФС запроваджено низку електронних сервiсiв, зокрема, щодо можливостi сплати податку на майно з фiзичних осiб (податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортний податок та плата за землю) засобами "Електронного кабiнету".
      Для можливостi користування "Електронним кабiнетом" платникам податкiв необхiдно отримати особистi ключi електронного цифрового пiдпис у.
      Також за допомогою "Електронного кабiнету" платники податкiв - фiзичнi особи мають можливiсть перегляду даних, зокрема, щодо:
      об'єктiв оподаткування (земельнi дiлянки, житловi будинки, квартири, садовi (дачнi будинки), гаражi, легковi автомобiлi);
      сформованих податкових повiдомлень-рiшень та необхiдних платiжних реквiзитiв органiв мiсцевого самоврядування для сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортного податку та плати за землю;
      розрахункiв сум податкових зобов'язань по таких податках;
      стану розрахункiв з бюджетом.


Податковий календар: 14 червня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Про вжитi заходи Червоноградським управлiнням щодо зменшення заборгованостi зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

      Правовi та органiзацiйнi засади забезпечення збору та облiку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, умови та порядок його нарахування i сплати та повноваження органу, що здiйснює його збiр та ведення облiку визначаються Законом України вiд 08.07.2010 № 2464-VI ,,Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".
      Станом на 01.05.2019 заборгованiсть зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄСВ) по Червоноградському управлiнню склала 393 011,2 тис. гривень.
      З метою скорочення боргу з ЄСВ та недопущення його росту податковим органом вживається ряд заходiв, зокрема:
      при виникненнi та змiнi суми боргу виставляється вимога про сплату недоїмки з ЄСВ, яка являється виконавчим документом, так за перiод сiчень-квiтень 2019 року боржникам було направлено 3 050 вимог на загальну суму 1 430 696,5 тис.грн. (з урахуванням сум попереднiх перiодiв). Вимоги направляються поштою, або вручаються боржнику особисто;
      пiсля закiнчення 10-ти денного термiну на добровiльну сплату боргу, готуються документи та передаються в вiддiли державної виконавчої служби (далi - ДВС) для вiдкриття виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованостi, так за перiод сiчень-квiтень 2019 року до органiв ДВС направлено 382 вимоги зi сплати боргу з єдиного внеску на суму 289 951,1 тис. гривень.
      Найбiльшими боржниками iз сплати ЄСВ, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДФС у Львiвськiй областi є пiдприємства вугiльної галузi, зокрема:
      ВП "ШАХТА "ЗАРIЧНА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ -16 009,7 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "СТЕПОВА " ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ -32 184,8 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ВIДРОДЖЕННЯ" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 46 556,4 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ЛIСОВА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 68 528,1 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "МЕЖИРIЧАНСЬКА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 34 996,9 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ЧЕРВОНОГРАДСЬКА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 49 034,4 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ВЕЛИКОМОСТIВСЬКА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 55 003,6 тис. гривень.
      З метою зменшення заборгованостi зi сплати ЄСВ фахiвцями Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi вживається ряд заходiв, зокрема: проводяться спiльнi зустрiчi з пiдприємствами-боржниками щодо необхiдностi своєчасної сплати та погашення заборгованостi; iнвентаризацiя своєчасностi направлення вимог боржникам щодо сплати єдиного внеску, здiйснення аналiзу заходiв стягнення сум заборгованостi зi сплати єдиного внеску з монiторингом стадiй узгодження та оскарження, i забезпечення передачi узгоджених вимог про сплату боргу на примусове стягнення до органiв Державної виконавчої служби та проведення звiрок щодо вiдкритих виконавчих проваджень за направленими вимогами щодо стягнення єдиного внеску, та iншi заходи передбаченi чинним законодавством.
      В результатi вжитих заходiв протягом сiчня-квiтня поточного року заборгованiсть з ЄСВ скоротилась на 54 274,4 тис. грн. (заборгованiсть станом на 01.01.2019 року становила 447 285,6 тис.грн.), в тому числi вiд ДВС надiйшло - 2 256,9 тис. гривень.
      Нагадуємо, що єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника. У разi несвоєчасної або не в повному обсязi сплати єдиного внеску до платникiв податкiв застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi Законом України вiд 08.07.2010 №2464-VI, а посадовi особи, виннi у порушеннi законодавства про збiр та ведення облiку ЄСВ, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть.


До уваги фiзичних осiб - платникiв транспортного податку

      Червоноградське управлiння Головного управлiня ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що обчислення суми транспортного податку (далi - податок) з об'єкта/об'єктiв оподаткування фiзичних осiб здiйснюється контролюючим органом за мiсцем реєстрацiї платника податку.
      Норми визначенi п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України (далi - ПКУ).
      Пiдпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ встановлено, що податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його реєстрацiї до 01 липня року базового податкового (звiтного) перiоду (року).
      Щодо об'єктiв оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фiзичною особою - платником починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.
      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень про сплату податку фiзичним особам - нерезидентам здiйснюють контролюючi органи за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування, що перебувають у власностi таких нерезидентiв.
      Податок сплачується за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування i зараховується до вiдповiдного бюджету згiдно з положеннями Бюджетного кодексу України (п.п. 267.7.1 п. 267.7 ст. 267 ПКУ).
      Фiзичними особами податок сплачується протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення (п.п. "а" п.п. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 ПКУ).


Податковий календар - 30 травня

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2019 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за квiтень 2019 року
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку
      Останнiй день сплати за квiтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв податкiв. Довiдка 20-ОПП - обов'язковий документ при реєстрацiї акцизних складiв та РРО

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до розд. VIII Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.04.2014 №1588 "Про затвердження Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв", повiдомлення за ф.№20-ОПП подається до контролюючого органу за основним мiсцем облiку та може бути направлено у паперовому виглядi або засобами електронного зв'язку в електроннiй формi.
      Звертаємо увагу, що пiд час реєстрацiї (перереєстрацiї/ анулювання реєстрацiї) РРО, КОРО та акцизних складiв здiйснюється звiрка з даними Єдиного банку даних про об'єкти оподаткування. Вiдсутнiсть об'єкту оподаткування або наявнiсть в ньому неповної або помилкової iнформацiї (наприклад, не зазначено код за КОАТУУ мiсцезнаходження об'єкта), перешкоджає процедурi реєстрацiї РРО та акцизних складiв в СЕАРП та СЕ.
      Враховуючи зазначене, просимо провести iнвентаризацiю об'єктiв оподаткування та, у разi необхiдностi, подати оновленi данi. А також, нагадуємо, що iнформацiю про всi свої об'єкти оподаткування можна переглянути в приватнiй частинi Електронного кабiнету.
      Шановнi платники, дотримуйтесь норм податкового законодавства та не забувайте, що iнформувати контролюючий орган про всi об'єкти оподаткування, не лише ваше право, а й обов'язок, встановлений п.63.3 ст.63 розд. 6 Податкового кодексу України.


До уваги платникiв ЄСВ

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що з 2 травня 2019 року дiють новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної фiскальної служби України, для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй у зв'язку з проведенням реорганiзацiї територiальних органiв ДФС.
      При цьому звертаємо увагу, що кошти, сплаченi платниками на недiючi рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез'ясованi надходження.
      У разi несвоєчасної сплати або не в повному обсязi єдиного внеску до платника застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу у розмiрi 20 вiдсоткiв несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.
      За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв), накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
      На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка суми недоплати за кожний день прострочення.
      За порушення порядку нарахування, обчислення i строкiв сплати єдиного внеску посадовi особи платникiв єдиного внеску несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть.


Податковий календар - 20 травня останнiй день сплати

      - ЄСВ роботодавцями за квiтень 2019 р. (крiм гiрничих пiдприємств);
      - податку на прибуток пiдприємства за I квартал 2019 р.;
      - частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за I квартал 2019 р.;
      - ПДВ за I квартал 2019 р.;
      - екологiчного податку за I квартал 2019 р.;
      - рентної плати за I квартал 2019 р.:
      - за користування надрами для видобування корисних копалин;
      - за користування надрами в цiлях, не пов'язаних iз видобуванням корисних копалин;
      - за спецвикористання води;
      - за спецвикористання лiсових ресурсiв за I квартал 2019 р.;
      - збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2019 р.;
      - туристичного збору за I квартал 2019 р.;
      - єдиного податку iз сум доходiв, оподатковуваних за ставкою 15% та задекларованих у I кварталi 2019 р. платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї груп;
      - єдиного податку за I квартал 2019 р. юрособами та фiзособами-платниками єдиного податку 3-ї групи;
      - авансового внеску з єдиного податку за травень 2019 р. платниками, вiднесеними до 1-ї та 2-ї груп.


Податковий календар - 20 травня останнiй день подання

      - податкової декларацiї з ПДВ за квiтень 2019 р. платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      - декларацiї акцизного податку за квiтень 2019 р.;
      - податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) за квiтень 2019 р.;
      - звiту з ЄСВ за квiтень 2019 р. (форма № Д4 (мiсячна)) за квiтень 2019 р.;
      - податкової декларацiї з рентної плати за квiтень 2019 р. з розрахунком рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України (Додаток 4).


Понад 3029 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-квiтня 2019 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ДПI надано 3029 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом чотирьох мiсяцiв 2019 року надано 1030. Зареєстровано 277 платникiв єдиного податку, 245 книг облiку доходiв i витрат, 18 реєстраторiв розрахункових операцiй, 157 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 270 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 815 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 165 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 47 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


До уваги платникiв екологiчного податку. Фiскальна служба роз'яснила особливостi адмiнiстрування екологiчного податку у 2019 роцi

      Державна фiскальна служба України у листi вiд 26.04.2019 № 13932/7/99-99-12-03-04-17 "Про особливостi адмiнiстрування у 2019 роцi екологiчного податку за викиди забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення в атмосферне повiтря в частинi викидiв двоокису вуглецю" надала роз'яснення щодо особливостей податкового адмiнiстрування у 2019 роцi екологiчного податку за викиди забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення в атмосферне повiтря у частинi викидiв двоокису вуглецю.


До уваги платникiв єдиного податку

      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2019 року.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради