Податкова - оголошення
Податковий календар -27 червня

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за травень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за травень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за травень 2019 року;


До уваги неприбуткових установ та органiзацiй!

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 року № 423 затверджено змiни до "Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, включення неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй до Реєстру та виключення з Реєстру", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 року № 440.
      Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2016 року № 440 опублiкована у виданнi "Урядовий кур'єр" вiд 29 травня 2019 року №99.
      Згiдно змiн, до пункту 8 Порядку, реєстрацiйна заява за формою 1-РН та документи, що додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, розглядаються контролюючим органом протягом трьох робочих днiв з дня їх отримання.
      У разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови у включеннi (повторному включеннi) до Реєстру, присвоєннi (змiнi) ознаки неприбутковостi контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днiв з дня отримання контролюючим органом реєстрацiйної заяви та документiв, що додаються до неї, внести до Реєстру вiдповiдний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової органiзацiї до Реєстру, присвоєння (змiну) ознаки неприбутковостi (пункт 8 Порядку).
      Згiдно змiн, неприбуткова органiзацiя може звернутися до контролюючого органу iз запитом про отримання витягу з Реєстру (пункт 12 1 Порядку).
      Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згiдно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової органiзацiї чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним мiсцем облiку неприбуткової органiзацiї. Усi роздiли запиту пiдлягають заповненню.
      Витяг безоплатно надається протягом трьох робочих днiв.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      Чи iснують обмеження щодо кiлькостi видiв дiяльностi, якi зазначаються у реєстрi платникiв єдиного податку?
      На пiдставi поданої фiзичною особою - пiдприємцем заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платникiв єдиного податку вносяться вiдомостi про види господарської дiяльностi, за умови, що цi види дiяльностi дають право застосовувати спрощену систему оподаткування. При цьому Податковим кодексом України не передбачено обмежень для фiзичних осiб - пiдприємцiв щодо кiлькостi видiв дiяльностi, якi можуть бути внесенi до реєстру платникiв єдиного податку.
      Чи включаються до доходу фiзичної особи - пiдприємця єдиного податку проценти (вiдсотки), отриманi вiд банку за користування коштами на рахунку (депозитному, поточному)?
      Проценти, отриманi вiд банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так i поточному) не включаються до доходу фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку.
      Який термiн сплати єдиного внеску фiзичними особами - пiдприємцями, якi використовують працю найманих працiвникiв?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують працю найманих працiвникiв, сплачують нарахованi за вiдповiдний календарний мiсяць суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не пiзнiше 20 числа наступного мiсяця незалежно вiд виплати заробiтної плати та iнших видiв виплат, на суми яких нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      При цьому, пiд час кожної виплати заробiтної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, одночасно з видачею зазначених сум роботодавцi зобов'язанi сплачувати нарахований на цi виплати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi, встановленому для таких платникiв (авансовi платежi).
      Чи є базою нарахування єдиного внеску суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичною особою - пiдприємцем, в тому числi, фiзичною особою - пiдприємцем платниками єдиного податку та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть?
      Суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi, тими якi обрали спрощену систему оподаткування та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, не є базою нарахування єдиного внеску.
      До якого фiскального органу подається звiтнiсть та сплачується єдиний внесок, у разi змiни суб'єктом господарюванням протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району?
      У разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, звiтнiсть про суми нарахованого єдиного внеску подається та сплачується до контролюючого органу, що вiдповiдає новому мiсцезнаходженню (мiсцю проживання).


Понад 3445 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-травня 2019 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ДПI надано 3445 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом п'яти мiсяцiв 2019 року надано 1174. Зареєстровано 331 платника єдиного податку, 290 книг облiку доходiв i витрат, 28 реєстраторiв розрахункових операцiй, 203 книги облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 291 довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 868 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 200 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 51 довiдку про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Сплачувати ЄСВ необхiдно тiльки за новими рахунками

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 02 травня 2019 року введенi в дiю новi небюджетнi рахунки 3719 для сплати коштiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок), вiдкритих на балансi центрального апарату Казначейства України (код банку - 899998, банк отримувача - Казначейство України (ЕАП)).
      При цьому повiдомляємо, що Казначейством України зафiксовано значну кiлькiсть випадкiв сплати коштiв з єдиного внеску на заблокованi рахунки.
      Тому, вкотре, звертаємо увагу суб'єктiв господарювання, що починаючи з 02 травня 2019 року кошти, якi сплаченi платниками на старi рахунки по зарахуванню єдиного внеску, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез'ясованi надходження.


До уваги платникiв єдиного податку

      20 червня - сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп
      20 червня - подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


До уваги платникiв податкiв. Фiзичнi особи можуть скористатися сервiсами "Електронного кабiнету"

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що ДФС запроваджено низку електронних сервiсiв, зокрема, щодо можливостi сплати податку на майно з фiзичних осiб (податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортний податок та плата за землю) засобами "Електронного кабiнету".
      Для можливостi користування "Електронним кабiнетом" платникам податкiв необхiдно отримати особистi ключi електронного цифрового пiдпис у.
      Також за допомогою "Електронного кабiнету" платники податкiв - фiзичнi особи мають можливiсть перегляду даних, зокрема, щодо:
      об'єктiв оподаткування (земельнi дiлянки, житловi будинки, квартири, садовi (дачнi будинки), гаражi, легковi автомобiлi);
      сформованих податкових повiдомлень-рiшень та необхiдних платiжних реквiзитiв органiв мiсцевого самоврядування для сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортного податку та плати за землю;
      розрахункiв сум податкових зобов'язань по таких податках;
      стану розрахункiв з бюджетом.


Податковий календар: 14 червня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Про вжитi заходи Червоноградським управлiнням щодо зменшення заборгованостi зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування

      Правовi та органiзацiйнi засади забезпечення збору та облiку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, умови та порядок його нарахування i сплати та повноваження органу, що здiйснює його збiр та ведення облiку визначаються Законом України вiд 08.07.2010 № 2464-VI ,,Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування".
      Станом на 01.05.2019 заборгованiсть зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄСВ) по Червоноградському управлiнню склала 393 011,2 тис. гривень.
      З метою скорочення боргу з ЄСВ та недопущення його росту податковим органом вживається ряд заходiв, зокрема:
      при виникненнi та змiнi суми боргу виставляється вимога про сплату недоїмки з ЄСВ, яка являється виконавчим документом, так за перiод сiчень-квiтень 2019 року боржникам було направлено 3 050 вимог на загальну суму 1 430 696,5 тис.грн. (з урахуванням сум попереднiх перiодiв). Вимоги направляються поштою, або вручаються боржнику особисто;
      пiсля закiнчення 10-ти денного термiну на добровiльну сплату боргу, готуються документи та передаються в вiддiли державної виконавчої служби (далi - ДВС) для вiдкриття виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованостi, так за перiод сiчень-квiтень 2019 року до органiв ДВС направлено 382 вимоги зi сплати боргу з єдиного внеску на суму 289 951,1 тис. гривень.
      Найбiльшими боржниками iз сплати ЄСВ, якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiннi ГУ ДФС у Львiвськiй областi є пiдприємства вугiльної галузi, зокрема:
      ВП "ШАХТА "ЗАРIЧНА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ -16 009,7 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "СТЕПОВА " ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ -32 184,8 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ВIДРОДЖЕННЯ" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 46 556,4 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ЛIСОВА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 68 528,1 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "МЕЖИРIЧАНСЬКА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 34 996,9 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ЧЕРВОНОГРАДСЬКА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 49 034,4 тис. грн.;
      ВП "ШАХТА "ВЕЛИКОМОСТIВСЬКА" ДП "ЛЬВIВВУГIЛЛЯ - 55 003,6 тис. гривень.
      З метою зменшення заборгованостi зi сплати ЄСВ фахiвцями Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi вживається ряд заходiв, зокрема: проводяться спiльнi зустрiчi з пiдприємствами-боржниками щодо необхiдностi своєчасної сплати та погашення заборгованостi; iнвентаризацiя своєчасностi направлення вимог боржникам щодо сплати єдиного внеску, здiйснення аналiзу заходiв стягнення сум заборгованостi зi сплати єдиного внеску з монiторингом стадiй узгодження та оскарження, i забезпечення передачi узгоджених вимог про сплату боргу на примусове стягнення до органiв Державної виконавчої служби та проведення звiрок щодо вiдкритих виконавчих проваджень за направленими вимогами щодо стягнення єдиного внеску, та iншi заходи передбаченi чинним законодавством.
      В результатi вжитих заходiв протягом сiчня-квiтня поточного року заборгованiсть з ЄСВ скоротилась на 54 274,4 тис. грн. (заборгованiсть станом на 01.01.2019 року становила 447 285,6 тис.грн.), в тому числi вiд ДВС надiйшло - 2 256,9 тис. гривень.
      Нагадуємо, що єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника. У разi несвоєчасної або не в повному обсязi сплати єдиного внеску до платникiв податкiв застосовуються фiнансовi санкцiї, передбаченi Законом України вiд 08.07.2010 №2464-VI, а посадовi особи, виннi у порушеннi законодавства про збiр та ведення облiку ЄСВ, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть.


До уваги фiзичних осiб - платникiв транспортного податку

      Червоноградське управлiння Головного управлiня ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що обчислення суми транспортного податку (далi - податок) з об'єкта/об'єктiв оподаткування фiзичних осiб здiйснюється контролюючим органом за мiсцем реєстрацiї платника податку.
      Норми визначенi п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України (далi - ПКУ).
      Пiдпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ встановлено, що податкове/податковi повiдомлення-рiшення про сплату суми/сум податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за мiсцем його реєстрацiї до 01 липня року базового податкового (звiтного) перiоду (року).
      Щодо об'єктiв оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фiзичною особою - платником починаючи з мiсяця, в якому виникло право власностi на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повiдомлення-рiшення новому власнику пiсля отримання iнформацiї про перехiд права власностi.
      Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повiдомлень-рiшень про сплату податку фiзичним особам - нерезидентам здiйснюють контролюючi органи за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування, що перебувають у власностi таких нерезидентiв.
      Податок сплачується за мiсцем реєстрацiї об'єктiв оподаткування i зараховується до вiдповiдного бюджету згiдно з положеннями Бюджетного кодексу України (п.п. 267.7.1 п. 267.7 ст. 267 ПКУ).
      Фiзичними особами податок сплачується протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення (п.п. "а" п.п. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 ПКУ).


Податковий календар - 30 травня

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2019 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за квiтень 2019 року
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку
      Останнiй день сплати за квiтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв податкiв. Довiдка 20-ОПП - обов'язковий документ при реєстрацiї акцизних складiв та РРО

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до розд. VIII Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.04.2014 №1588 "Про затвердження Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв", повiдомлення за ф.№20-ОПП подається до контролюючого органу за основним мiсцем облiку та може бути направлено у паперовому виглядi або засобами електронного зв'язку в електроннiй формi.
      Звертаємо увагу, що пiд час реєстрацiї (перереєстрацiї/ анулювання реєстрацiї) РРО, КОРО та акцизних складiв здiйснюється звiрка з даними Єдиного банку даних про об'єкти оподаткування. Вiдсутнiсть об'єкту оподаткування або наявнiсть в ньому неповної або помилкової iнформацiї (наприклад, не зазначено код за КОАТУУ мiсцезнаходження об'єкта), перешкоджає процедурi реєстрацiї РРО та акцизних складiв в СЕАРП та СЕ.
      Враховуючи зазначене, просимо провести iнвентаризацiю об'єктiв оподаткування та, у разi необхiдностi, подати оновленi данi. А також, нагадуємо, що iнформацiю про всi свої об'єкти оподаткування можна переглянути в приватнiй частинi Електронного кабiнету.
      Шановнi платники, дотримуйтесь норм податкового законодавства та не забувайте, що iнформувати контролюючий орган про всi об'єкти оподаткування, не лише ваше право, а й обов'язок, встановлений п.63.3 ст.63 розд. 6 Податкового кодексу України.


До уваги платникiв ЄСВ

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що з 2 травня 2019 року дiють новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної фiскальної служби України, для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй у зв'язку з проведенням реорганiзацiї територiальних органiв ДФС.
      При цьому звертаємо увагу, що кошти, сплаченi платниками на недiючi рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються, а повертаються платникам, як нез'ясованi надходження.
      У разi несвоєчасної сплати або не в повному обсязi єдиного внеску до платника застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу у розмiрi 20 вiдсоткiв несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.
      За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв), накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
      На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка суми недоплати за кожний день прострочення.
      За порушення порядку нарахування, обчислення i строкiв сплати єдиного внеску посадовi особи платникiв єдиного внеску несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть.


Податковий календар - 20 травня останнiй день сплати

      - ЄСВ роботодавцями за квiтень 2019 р. (крiм гiрничих пiдприємств);
      - податку на прибуток пiдприємства за I квартал 2019 р.;
      - частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за I квартал 2019 р.;
      - ПДВ за I квартал 2019 р.;
      - екологiчного податку за I квартал 2019 р.;
      - рентної плати за I квартал 2019 р.:
      - за користування надрами для видобування корисних копалин;
      - за користування надрами в цiлях, не пов'язаних iз видобуванням корисних копалин;
      - за спецвикористання води;
      - за спецвикористання лiсових ресурсiв за I квартал 2019 р.;
      - збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2019 р.;
      - туристичного збору за I квартал 2019 р.;
      - єдиного податку iз сум доходiв, оподатковуваних за ставкою 15% та задекларованих у I кварталi 2019 р. платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї груп;
      - єдиного податку за I квартал 2019 р. юрособами та фiзособами-платниками єдиного податку 3-ї групи;
      - авансового внеску з єдиного податку за травень 2019 р. платниками, вiднесеними до 1-ї та 2-ї груп.


Податковий календар - 20 травня останнiй день подання

      - податкової декларацiї з ПДВ за квiтень 2019 р. платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      - декларацiї акцизного податку за квiтень 2019 р.;
      - податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) за квiтень 2019 р.;
      - звiту з ЄСВ за квiтень 2019 р. (форма № Д4 (мiсячна)) за квiтень 2019 р.;
      - податкової декларацiї з рентної плати за квiтень 2019 р. з розрахунком рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України (Додаток 4).


Понад 3029 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-квiтня 2019 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ДПI надано 3029 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом чотирьох мiсяцiв 2019 року надано 1030. Зареєстровано 277 платникiв єдиного податку, 245 книг облiку доходiв i витрат, 18 реєстраторiв розрахункових операцiй, 157 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 270 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 815 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 165 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 47 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


До уваги платникiв екологiчного податку. Фiскальна служба роз'яснила особливостi адмiнiстрування екологiчного податку у 2019 роцi

      Державна фiскальна служба України у листi вiд 26.04.2019 № 13932/7/99-99-12-03-04-17 "Про особливостi адмiнiстрування у 2019 роцi екологiчного податку за викиди забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення в атмосферне повiтря в частинi викидiв двоокису вуглецю" надала роз'яснення щодо особливостей податкового адмiнiстрування у 2019 роцi екологiчного податку за викиди забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення в атмосферне повiтря у частинi викидiв двоокису вуглецю.


До уваги платникiв єдиного податку

      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2019 року.


Податковий календар - 10 травня

      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за I квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за I квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Останнiй день подання частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за I квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за I квартал 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами - пiдприємцями, якi вперше зареєстрованi протягом кварталу або перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування
      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за I квартал 2019 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.


З 2 травня 2019 року вступають у дiю новi рахунки для сплати ЄСВ

      З 2 травня 2019 року вступають у дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної фiскальної служби України, для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй у зв'язку з проведенням реорганiзацiї територiальних органiв ДФС.
      Звертаємо увагу, що до 26.04.2019 дiють старi рахунки 3719, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної фiскальної служби України.
      Детальнiше...


З 2 травня вступають у дiю новi рахунки для сплати ЄСВ

      З 2 травня 2019 року вступають у дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної фiскальної служби України, для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй у зв'язку з проведенням реорганiзацiї територiальних органiв ДФС.
      Звертаємо увагу, що до 26.04.2019 дiють старi рахунки 3719, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної фiскальної служби України.
      Нагадаємо, що вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про перенесення робочих днiв у 2019 роцi" вiд 10.01.2019 № 7-р у квiтнi поточного року вiвторок 30 квiтня перенесено на суботу 11 травня, тобто останнiй день сплати нарахованих податкових зобов'язань з податкiв i зборiв припадає на вихiдний день 30 квiтня 2019 року. Нормами податкового кодексу України не передбачено перенесення термiнiв слати податкiв i зборiв (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов'язань необхiдно здiйснити не пiзнiше 26 квiтня 2019 року.
      За матерiалами прес-служби Державної фiскальної служби України.


Для застосування пiльги з земельного податку необхiдно до 1 травня подати заяву

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує громадянам, якi мають у власностi земельнi дiлянки або є землекористувачами, що контролюючими органами щорiчно до 1 травня проводиться облiк платникiв земельного податку (далi - податок).
      Норми передбаченi ст. 287 Податкового кодексу України (далi - ПКУ).
      Пунктом 281.1 ст. 281 ПКУ встановлено перелiк категорiй громадян, якi звiльняються вiд земельного податку, а саме:
      - iнвалiди I i II групи;
      - фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв;
      - пенсiонери (за вiком);
      - ветерани вiйни та особи, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";
      - фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      Звiльнення вiд сплати податку вiдповiдної категорiй фiзичних осiб поширюється на земельнi дiлянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
      - для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi не бiльш як 2 гектари;
      - для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка): у селах - не бiльш як 0,25 гектара, в селищах - не бiльш як 0,15 гектара, у мiстах - не бiльш як 0,10 гектара;
      - для iндивiдуального дачного будiвництва - не бiльш як 0,10 гектара;
      - для будiвництва iндивiдуальних гаражiв - не бiльш як 0,01 гектара;
      - для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 гектара.
      Вiдповiдно до п. 281.4 ст. 281 ПКУ, якщо громадянин, який належить до пiльгової категорiї, має у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання, йому необхiдно до 1 травня поточного року подати письмову заяву у довiльнiй формi до податкової iнспекцiї за мiсцем знаходження земельної дiлянки про самостiйне обрання/змiну земельних дiлянок для застосування пiльги.
      Пiльга починає застосовуватися до обраних земельних дiлянок з базового податкового (звiтного) перiоду, у якому подано таку заяву.


До уваги громадян

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що завершується кампанiя декларування для громадян, якi зобов'язанi задекларувати доходи, отриманi впродовж 2018 року та для осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть,
      Граничний строк подання декларацiї про майновий стан i доходи за 2018 рiк - 02 травня 2019 року.


У разi змiни мiсця реєстрацiї, звiтнiсть по ЄСВ подається до податкової за новим мiсцезнаходженням

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 4 частини першої ст.6 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" зi змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування зобов'язаний подавати звiтнiсть та сплачувати до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника єдиного соцiального внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.
      Згiдно з п. 8 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435 iз змiнами i доповненнями, якщо страхувальник iз числа страхувальникiв, крiм зазначених у пп. 5, 6 розд. III Порядку № 435, якi використовують працю фiзичних осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством, чи за цивiльно-правовими договорами (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою - пiдприємцем, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, зазначеним у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань), у звiтному перiодi змiнює мiсцезнаходження або мiсце проживання, що пов'язане зi змiною адмiнiстративно-територiальної одиницi, звiт щодо сум нарахованого ЄСВ за цей звiтний перiод (з першого до останнього календарного числа звiтного перiоду) подається до контролюючого органу, що вiдповiдає новому мiсцезнаходженню (мiсцю проживання).
      Таким чином, у разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, звiтнiсть про суми нарахованого ЄСВ подається та сплачується до контролюючого органу, що вiдповiдає новому мiсцезнаходженню (мiсцю проживання).


До уваги платникiв податкiв. 26 квiтня останнiй день сплати нарахованих поточних податкових зобов'язань

      Iнформуємо, що вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України "Про перенесення робочих днiв у 2019 роцi" вiд 10.01.2019 № 7-р у квiтнi поточного року вiвторок 30 квiтня перенесено на суботу 11 травня, тобто останнiй день сплати нарахованих податкових зобов'язань з податкiв i зборiв припадає на вихiдний день 30 квiтня 2019 року. Нормами Податкового кодексу України не передбачено перенесення термiнiв слати податкiв i зборiв (п.57.1 ст.57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов'язань необхiдно здiйснити не пiзнiше 26 квiтня 2019 року.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Людмила Григорiвна Якiмчук
      Чи має право скористатись податковою знижкою за навчання дитини один iз батькiв, який фактично здiйснив оплату за її навчання, якщо договiр укладений мiж навчальним закладом та дитиною (в договорi зазначено П.I.Б. дитини, дитинi 25 рокiв/23 роки) та квитанцiї на оплату оформленi на iм'я дитини, при цьому дитина протягом звiтного року не працювала?
      Не залежно вiд того працює чи нi дитина, яка за даними документiв на переказ коштiв здiйснювала витрати на навчання, батьки такої дитини не мають права на податкову знижку.
      Де можна ознайомитись з перелiком адмiнiстративних послуг, що надаються контролюючими органами?
      Перелiк адмiнiстративних послуг, що надаються контролюючими органами, розмiщений на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України (Головна сторiнка/Дiяльнiсть/Адмiнiстративнi послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.
      Чи подається фiзичною особою - платником податкiв заява щодо отримання вiдомостей з ДРФО - платникiв податкiв - про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв за формою № 10ДР в електронному виглядi
      Фiзична особа - платник податкiв може подати заяву щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв за формою № 10ДР в електронному виглядi, обравши за допомогою меню "Заяви, запити для отримання iнформацiї" приватної частини Електронного кабiнету та "Спецiалiзованого клiєнтського програмного забезпечення для формування та подання звiтностi/запитiв до "Єдиного вiкна подання електронної звiтностi" "Запит щодо отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi" (далi - Запит) виключно для отримання iнформацiї про себе.
      Вiдомостi з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв (вiдповiдь на Запит в електронному виглядi) мiстять iнформацiю, зокрема про суму виплаченого доходу, суму перерахованого податку, а також про дати прийняття/звiльнення з роботи вiдповiдно до податкових розрахункiв за формою № 1ДФ, якi подаються податковими агентами до контролюючих органiв.
      Як правильно подати декларацiю у випадку змiни прiзвища в 2018 роцi?
      У разi якщо протягом звiтного перiоду, за який здiйснюється декларування, або у наступному за ним роцi платник податку змiнив прiзвище (iм'я, по батьковi), у рядку 3 слiд зазначити спочатку нове прiзвище (iм'я, по батьковi), а в дужках - попереднє прiзвище (iм'я, по батьковi).
      Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв зазначається вiдповiдно до даних Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв. Для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку в паспортi про наявнiсть у них права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта, зазначаються серiя та номер паспорта.


Затверджено довiдники податкових пiльг станом на 01.04.2019

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що ДФС України затверджено довiдники податкових пiльг станом на 01.04.2019, а саме:
      - Довiдник податкових пiльг № 92/1, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник iнших податкових пiльг № 92/2.
      У вищезазначених довiдниках надано перелiк пiльг з податку на прибуток пiдприємств, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, мiсцевих податкiв та зборiв, державного мита, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Довiдники податкових пiльг розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посиланням:


Податковий календар - 19 квiтня останнiй день

      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      Сплата авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй квартал фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування, особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та членами фермерських господарств.


Понад 2380 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-березня 2019 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ДПI надано 2380 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом трьох мiсяцiв 2019 року надано 731. Зареєстровано 227 платникiв єдиного податку, 205 книг облiку доходiв i витрат, 13 реєстраторiв розрахункових операцiй, 117 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 234 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 688 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 119 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 43 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Доходи вiд здавання в оренду нерухомого майна слiд задекларувати не пiзнiше 01 травня 2019 року

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що триває кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2018 роцi.
      Серед видiв доходiв, якi пiдлягають обов'язковому декларуванню, доходи вiд здавання майна в оренду однiєю фiзичною особою iншiй фiзичнiй особi, яка не є податковим агентом, тобто не зареєстрована фiзичною особою-пiдприємцем.
      Вiдповiдно до п. 1 ст. 810 Цивiльного кодексу України (далi - ЦКУ) за договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла передає або зобов'язується передати другiй сторонi житло для проживання у ньому на певний строк за плату.
      Розмiр плати за користування житлом встановлюється у договорi найму житла (п. 1 ст. 820 ЦКУ).
      Отже, укладання договору найму (оренди) житла на безоплатнiй основi чинним законодавством України не передбачено.
      Доходи платника податку - фiзичної особи вiд надання майна в лiзинг, оренду або суборенду (строкове володiння та/або користування) оподатковуються податком на доходи фiзичних осiб та вiйськовим збором.
      Якщо платник податку отримує доходи вiд особи, яка не є податковим агентом, то такий платник податку зобов'язаний включити суму таких доходiв до загального рiчного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацiю про майновий стан i доходи за наслiдками звiтного податкового року.
      Разом з тим податковим агентом платника податку - орендодавця пiд час нарахування доходу вiд надання в оренду об'єктiв нерухомостi, крiм земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, є орендар.
      Якщо орендар є фiзичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, вiдповiдальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець. Такий орендодавець самостiйно нараховує та сплачує податок до бюджету протягом 40 календарних днiв, пiсля останнього дня такого звiтного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звiтного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року вiдображаються у рiчнiй податковiй декларацiї про майновий стан i доходи.
      Дохiд вiд надання в оренду нерухомостi оподатковується за ставкою 18%. Крiм того, такий дохiд оподатковується вiйськовим збором за ставкою 1,5 %.
      Податкову декларацiю про майновий стан i доходи слiд подати за 2018 рiк не пiзнiше 01 травня 2019 року за формою Податкової декларацiї про майновий стан i доходи, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.10.2015 № 859 iз змiнами та доповненнями.
      Фiзична особа зобов'язана самостiйно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданiй нею податковiй декларацiї за 2018 рiк - не пiзнiше 31 липня 2019 року.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      Чи має право фiзична особа - пiдприємець на податкову знижку при отриманнi доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi?
      Згiдно з п.166.3 ст.166 роздiлу IV Податкового Кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далi - ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслiдками звiтного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статтi 164 цього Кодексу, фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати. Перелiк витрат, дозволених до включення до податкової знижки визначено у п. 166.3 ст.166 ПКУ.
      При цьому, вiдповiдно до п.п.166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статтi 164 цього Кодексу.
      Згiдно з п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробiтна плата для цiлей роздiлу IV цього Кодексу - основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з вiдносинами трудового найму згiдно iз законом.
      Отже, фiзична особа - пiдприємець не має право на податкову знижку щодо доходiв, одержаних вiд пiдприємницької дiяльностi.
      Якi вiдомостi повинна мiстити довiдка про доходи фiзичної особи, яка надається податковим агентом, з метою заповнення податкової декларацiї про майновий стан i доходи для реалiзацiї права на застосування податкової знижки?
      Враховуючи те, що затвердженої форми довiдки про доходи, яку повиннi надавати податковi агенти на вимогу платника податкiв, нормами чинного законодавства не передбачено, то довiдка надається у довiльнiй формi, в якiй, крiм загальної iнформацiї про фiзичну особу (П. I. Б, реєстрацiйний номер облiкової картки, перiод роботи), зазначається обов'язково наступна iнформацiя:
      - сума нарахованого оподатковуваного доходу (помiсячно та загальною сумою);
      - розмiр та сума податкової соцiальної пiльги;
      - сума нарахованого та утриманого податку на доходи фiзичних осiб.
      До якого контролюючого органу повинна подавати заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної зi змiною адмiнiстративного району?
      Фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної iз змiною адмiнiстративного району, подає заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу за попереднiм мiсцем податкової адреси (неосновним мiсцем облiку) до закiнчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 сiчня наступного року - за новою податковою адресою (основним мiсцем облiку).
      Чи може фiзична особа-пiдприємець платник єдиного податку використовувати кошти з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, для власних потреб?
      Фiзична особа - пiдприємець має право вiльно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення господарської дiяльностi, за умови сплати всiх податкiв, зборiв та iнших платежiв, передбачених чинним законодавством,вiд пiдприємницької дiяльностi.


Дотримання норм трудового законодавства є гарантiєю соцiального захисту працiвника

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу роботодавцiв, що Конституцiя України гарантує виплату заробiтної плати найманим працiвникам на рiвнi не менше законодавчо встановленого мiнiмуму. Розмiр мiнiмальної зарплати визначено Законом України вiд 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рiк", а саме:
      - у мiсячному розмiрi - 4 173 грн;
      - у погодинному розмiрi ? 25,13 гривень.
      З 1 сiчня 2019 року роботодавець зобов'язаний щомiсяця нараховувати працiвнику за повний вiдпрацьований мiсяць заробiтну плату не менше встановленого законодавством розмiру (4 173 грн).
      Звертаємо увагу, що вищевказана законодавча норма обов'язкова для виконання як юридичними особами, так i фiзичними особами - роботодавцями.
      При обчисленнi розмiру зарплати працiвника для забезпечення її мiнiмального розмiру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах працi та пiдвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нiчний та надурочний час, роз'їзний характер робiт, премiї до святкових i ювiлейних дат.
      Суб'єкти господарювання - роботодавцi, якi знаходяться в "групi ризику" - виплачують середню заробiтну плату на рiвнi мiнiмальної i нижче, перебувають на постiйному контролi податкiвцiв, з ними проводять iнформацiйно-роз'яснювальну роботу, акцентуючи увагу на питаннях щодо легального використання найманої працi, збiльшення розмiру заробiтної плати, пiдвищення рiвня соцiальної захищеностi найманих працiвникiв, дотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi. Адже офiцiйне оформлення трудових вiдносин i дотримання норм трудового законодавства є гарантiєю соцiального захисту працiвника, збiльшення доходiв до мiсцевих бюджетiв, Пенсiйного фонду i фондiв соцiального страхування, необхiдних для фiнансування соцiальних видаткiв.


До уваги платникiв податку на прибуток. Про змiни щодо оподаткування податком на прибуток з 01 сiчня 2019 року

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Державна фiскальна служба України у листi вiд 11.03.2019 р. N 7785/7/99-99-15-02-01-17 проiнформувала про змiни, якi вiдбулися в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств, внесенi до Податкового кодексу України (далi - Кодекс) Законом України вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв" (далi - Закон N 2628), якi набули чинностi 01 сiчня 2019 року.
      - Зокрема, доповнено та уточнено поняття, визначенi ст. 14 Кодексу.
      - Уточнено умови включення юридичних осiб до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй.
      - Рiзницi, якi виникають при нарахуваннi амортизацiї.
      - Рiзницi, якi виникають при здiйсненнi фiнансових операцiй.
      - Застосування прискореної амортизацiї.


Податковий календар: 29 березня

      Останнiй день сплати за лютий рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за лютий
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за лютий 2019 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за лютий 2019 року


Шановнi платники податкiв!

      З 1 сiчня 2019 року розпочалася кампанiя декларування доходiв громадян. Податкова декларацiя про майновий стан i доходи, отриманi громадянами у 2018 роцi, подається до 2 травня 2019 року включно (в зв'язку з тим, що 1 травня - святковий). Декларацiя подається громадянами до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї.
      Крiм того, подати декларацiю можуть фiзичнi особи, якi мають право на податкову знижку. У 2019 роцi платники податку на доходи фiзичних осiб, якi бажають реалiзувати своє право на податкову знижку за наслiдками 2018 року, податкову декларацiю можуть подати упродовж всього року.
      Нагадаємо, що декларування доходiв пов'язано iз виконанням платниками податку на доходи фiзичних осiб норм Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI (iз змiнами та доповненнями).
      Державна фiскальна служба України закликає платникiв сумлiнно виконати свiй громадянський обов'язок та своєчасно подати декларацiї.


Декларуй доходи!

      З 1 сiчня 2019 року розпочалася кампанiя декларування доходiв громадян. Податкова декларацiя про майновий стан i доходи, отриманi громадянами у 2018 роцi, подається до 2 травня 2019 року включно (в зв'язку з тим, що 1 травня - святковий). Декларацiя подається громадянами до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї.
      Крiм того, подати декларацiю можуть фiзичнi особи, якi мають право на податкову знижку. У 2019 роцi платники податку на доходи фiзичних осiб, якi бажають реалiзувати своє право на податкову знижку за наслiдками 2018 року, податкову декларацiю можуть подати упродовж всього року.
      Нагадаємо, що декларування доходiв пов'язано iз виконанням платниками податку на доходи фiзичних осiб норм Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI (iз змiнами та доповненнями).
      Шановнi громадяни!
      Державна фiскальна служба України закликає платникiв сумлiнно виконати свiй громадянський обов'язок та своєчасно подати декларацiї.


Про вiдмову вiд спрощеної системи оподаткування

      Платники єдиного податку можуть самостiйно вiдмовитися вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених Податковим кодексом України (далi - Кодекс), з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому подано заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв (п. 298.2 ст. 298, гл. 1 р. ХIV Кодексу).
      Вiдповiдно до п.п. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 Кодексу для вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.
      Подати заяву про вiдмову з 01.04.2019 року вiд спрощеної системи платник єдиного податку може до 21.03.2019 року.
      Для вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання подає до вiдповiдного контролюючого органу заяву (таку ж, як i для переходу на спрощену систему оподаткування) про застосування спрощеної системи оподаткування (далi - заява) за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.12.2011 № 1675 "Про затвердження форми свiдоцтва платника єдиного податку та порядку видачi свiдоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 27.12.2011 за № 1536/20274. У заявi, зокрема, зазначається дата вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування та причини такої вiдмови.


Понад 1528 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-лютого 2019 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ДПI надано 1528 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом двох мiсяцiв 2019 року надано 500. Зареєстровано 121 платника єдиного податку, 142 книги облiку доходiв i витрат, 9 реєстраторiв розрахункових операцiй, 83 книги облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. Видано 174 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 390 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 80 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 27 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


До уваги платникiв податку на майно

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


Податковий календар: 15 березня - останнiй день

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку;


Податковий календар: 11 березня:

      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємства за 2018 рiк;
      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк;


До уваги платникiв податку на майно

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


Податковий календар: 15 березня - останнiй день

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку;


Податковий календар: 11 березня

      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємства за 2018 рiк;
      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк;


Е-кабiнет для громадян

      Для фiзичних осiб в Електронному кабiнетi об'єднано сервiси для громадян в окремий Е-кабiнет.
      Е-кабiнет для громадян надає такi можливостi:
      - доступ до реєстрацiйних даних та даних про об'єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, вiдомостi про якi надходять до ДФС з вiдповiдних реєстрiв iнших державних органiв);
      - доступ до сформованих податкових повiдомлень - рiшень щодо сум нарахованих податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, транспортного податку та плати за землю;
      - подання декларацiї про майновий стан i доходи;
      - отримання вiдомостей про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Крiм того, через режим "Стан розрахункiв з бюджетом" фiзичнi особи можуть сплатити податки, збори, платежi, обравши на вибiр одну з платiжних систем.
      Нагадуємо, що доступ до Е-кабiнету для громадян мають пiсля проходження електронної iдентифiкацiї фiзичнi особи та посадовi (уповноваженi) особи державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, iнших органiв, пiдприємств та органiзацiй.


З початку року страхувальниками сплачено понад 22 мiльйони гривень єдиного соцiального внеску

      За сiчень 2019 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд червоноградських страхувальникiв склали 22,3 млн. гривень.
      Слiд зазначити, що сплата податкiв i єдиного соцiального внеску - це законодавчо закрiпленi права працюючої людини сьогоднi та гарантоване майбутнє завтра. Легалiзацiя зарплат передбачає збiльшення надходжень до бюджету коштiв, якi приховуються вiд держави.
      Наймаючись на роботу, громадянам слiд пам'ятати, що заробiтна плата, яка виплачується у "конвертах" - це тимчасове благо, яке має негативнi наслiдки для самого працiвника. Це, перш за все, ризик залишитися без права на отримання соцiальних пiльг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуваннi пенсiї та здiйсненнi перерахункiв пенсiй у подальшому. Людина, яка працює неофiцiйно, при отриманнi травми не може розраховувати на виплату їй лiкарняних та iнших обов'язкових виплат.


До уваги платникiв єдиного податку I i II групи

      1 березня - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку за попереднiй календарний рiк.


Податковий календар - 1 березня

      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2018 рiк;
      Останнiй день подання розрахунка частини чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету за результатами щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi, за 2018 рiк;
      Останнiй день подання розрахунка податку на прибуток нерезидента, який провадить дiяльнiсть на територiї України через постiйне представництво, на пiдставi складення окремого балансу фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному року;
      Останнiй день подання розрахунка податку на прибуток постiйного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефiцiєнта 0,7, за 2018 рiк платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному року;
      Останнiй день подання звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за 2018 рiк;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за сiчень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за сiчень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за сiчень 2019 року;
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за сiчень мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
      Останнiй день сплати за сiчень рентної плати за:
      -користування радiочастотним ресурсом України;


Про декларування доходiв пiд час зустрiчi в податковiй

      Нещодавно проведено зустрiч завiдувача сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Наталiї Козловської з платниками податкiв. Приводом для зустрiчi стала кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих протягом 2018 року, яка розпочалась з 1 сiчня та триватиме до 1 травня 2019року.
      Податкiвець зазначила, що з метою спрощення процедури подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи ДФС запроваджено новий сервiс в "Електронному кабiнетi", який передбачає часткове автоматичне заповнення Декларацiї на пiдставi облiкових даних платника, вiдомостей про отриманi доходи, наявних у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та вiдомостей про об'єкти нерухомого чи рухомого майна.
      Декларантам було роз'яснено про порядок заповнення декларацiй та проiнформовано щодо розширення перелiку витрат, дозволених до включення до податкової знижки.
      В Червоноградськiй державнiй податковiй iнспекцiї наголошують, що податкова декларацiя про майновий стан i доходи за результатами 2018 року громадянами подається до 1 травня 2019 року, а для отримання права на податкову знижку - протягом 2019 року


Недопущення мiнiмiзацiї сплати акцизного податку - мета проведених зустрiчей

      Червоноградським управлiнням Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi проведеним аналiзом поступлень акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв, зафiксовано динамiку зниження надходжень акцизного податку вiд дiяльностi окремих суб'єктiв господарювання.
      З метою забезпечення повноти надходжень акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв на територiї м.Червоноград, м.Соснiвка та смт.Гiрник, нещодавно начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець та начальник вiддiлу контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Олександр Кравченко провели зустрiчi iз суб'єктами господарювання - платниками акцизного податку з реалiзацiї роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв.
      Оксана Полтавець пiд час зустрiчей зазначила, що акцизний податок з роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами зараховується до мiсцевих бюджетiв та служить стабiльним джерелом їх надходжень. Так, на сьогоднi, надходження вiд акцизного податку залучаються на розвиток житлово-комунального господарства, благоустрiй та ремонт комунальних закладiв (садочкiв, шкiл), на зовнiшнє освiтлення, тощо.
      В ходi проведених зустрiчей наголошено на необхiдностi в повному обсязi сплачувати акцизний податок до бюджету, видавати товарнi чеки споживачам, дотримуватись правил торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами. Адже це є запорукою того, що акцизний податок поступить до мiсцевого бюджету та буде використаний для покращення соцiально-економiчного розвитку мiста.


Про нововведення в законодавствi

      Фахiвцi Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нещодавно пiд час проведення семiнару-практикуму ознайомили суб'єктiв господарювання з останнiми змiнами податкового законодавства, якi запровадженi з 01 сiчня 2019 року у зв'язку з набранням чинностi Законом України вiд 23 листопада 2018 року №2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв".
      Присутнi дiзнались про новацiї цьогорiчної кампанiї декларування доходiв громадян та були проiнформованi за яких умов виникає обов'язок щодо подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи та про основнi випадки за яких платник податкiв звiльняється вiд подання даної декларацiї. Представники фiскальної служби нагадали, що громадяни, якi мають право на податкову знижку, можуть подавати декларацiю до закiнчення поточного року.
      Заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук також повiдомила про запровадження нових сервiсiв ДФС України в "Електронному кабiнетi".
      Особливу увагу звернули на питання оплати працi та офiцiйне працевлаштування працiвникiв, наголосили щодо пiдвищення вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю.


До уваги юридичних осiб. 19 лютого - останнiй день подання

      юридичними особами податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на 2019 рiк.
      юридичними особами податкової декларацiї з транспортного податку на 2019 рiк.


Податковий календар: 19 лютого - останнiй день

      сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за IV квартал 2018 року.
      сплати рентної плати за спецiальне використання води за IV квартал 2018 року.
      сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за IV квартал 2018 року.
      сплати екологiчного податку за IV квартал 2018 року.
      сплати туристичного збору за IV квартал 2018 року.
      сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за IV квартал 2018 року.
      сплати податку на додану вартiсть за IV квартал 2018 року
      сплати єдиного податку платниками III групи, за результатами поданих декларацiй
      сплати фiзичною особою - пiдприємцем податку на доходу фiзичних осiб та вiйськового збору за результатами подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи


Запрошуємо школярiв до участi у конкурсi "Бюджет країни - очима дитини"

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi запрошує школярiв, якi вмiють малювати, готувати вiдео або комп'ютернi анiмацiї, писати оповiдання, новели, публiцистичнi роздуми, замальовки, казки, фейлетони, реферати, вiршi, взяти участь у конкурсi.
      Проводячи конкурс дитячої творчостi "Бюджет країни - очима дитини", ми сподiваємося, що вiдображення в дитячiй творчостi надiї на щасливе майбутнє допоможе надихнути дорослих до справжнiх, доброчинних дiй.
      У конкурсi можуть брати участь учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв таких вiкових категорiй: 7-11 та 12-15 рокiв. Прийом робiт триватиме до 01 травня 2019 року.
      Напрями робiт, якi приймаються вiд учасникiв, - художнi твори, твори декоративно-прикладного мистецтва, мультиплiкацiйна анiмацiя та лiтературнi твори.
      Бiльш детальну iнформацiю щодо умов проведення конкурсу можна отримати в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) за адресою м.Червоноград, пл..Соборна 3, каб. 2, телефон 3-98-06.


Розширено права платникiв на податкову знижку з вiдшкодування витрат на навчання

      Нагадуємо, що у 2018 роцi було розширено перелiк витрат, дозволених до включення до податкової знижки. А саме, витрати у виглядi суми коштiв, сплачених на користь вiтчизняних закладiв освiти, крiм витрат понесених на здобуття середньо їпрофесiйної або вищої освiти, доповнено витратами на користь вiтчизняних закладiв дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої, професiйної (професiйно-технiчної) освiти.
      Таким чином, з 2019 року платник податку на доходи фiзичних осiб може скористатись правом на податкову знижку шляхом зменшення оподатковуваного доходу за наслiдками звiтного 2018 податкового року на суму фактично здiйснених ним витрат у виглядi суми коштiв, сплачених на користь вiтчизняних закладiв дошкiльної, позашкiльної, загальної середньої освiти для компенсацiї вартостi здобуття вiдповiдної освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення, пiдтвердженi вiдповiдними документами.


Задекларуйте доходи вiд репетиторської дiяльностi

      Нагадуємо вчителям та викладачам, якi у 2018 роцi надавали репетиторськi послуги, та не були зареєстрованi суб'єктами господарської дiяльностi, про необхiднiсть включити суму таких доходiв до загального рiчного оподатковуваного доходу та подати до державних податкових iнспекцiй за мiсцем реєстрацiї Декларацiю про майновий стан i доходи, отриманi у 2018 роцi (далi - податкова декларацiя).
      До репетиторських послуг вiдносяться: пiдготовка дiтей до школи, вступу до навчальних закладiв, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметiв, написання рефератiв, виконання контрольних, курсових та дипломних робiт тощо.
      Вiдповiдно до п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України доходи вiд репетиторства оподатковуються податком на доходи фiзичних осiб за ставкою 18 вiдсоткiв. Також, iз вказаних доходiв справляється вiйськовий збiр за ставкою 1,5 вiдсотка.
      Податкову декларацiю за 2018 рiк викладачам-репетиторам необхiдно подати до 1 травня 2019 року.


Коло осiб, якi зобов'язанi подавати декларацiї, розширено

      Нагадуємо, що у 2018 роцi було розширено коло осiб, якi зобов'язанi подавати декларацiї про майновий стан i доходи (далi - податкова декларацiя).
      Зокрема, зобов'язанi включити в рiчну податкову декларацiю та самостiйно сплатити встановленi Податковим кодексом України податки та збори одержувачi винагород та iнших виплат, нарахованих (виплачених) вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору в разi, якщо такi доходи отриманi вiд фiзичних осiб - платникiв єдиного податку четвертоїгрупи.
      Крiм того, протягом 2019 року мають право подати декларацiю з метою отримання податкової знижки громадяни, якi понесли витрати:
      - на користь вiтчизняних закладiв дошкiльної, позашкiльної, загальноїсередньої, професiйної (професiйно-технiчної) та вищої освiти для компенсацiї вартостi здобуття вiдповiдної освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення);
      - у виглядi орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим вiдповiдно до вимог чинного законодавства, у разi якщо такий платник має статус внутрiшньо-перемiщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених Податковим кодексом України.


Способи подання декларацiї про майновий стан i доходи

      Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (далi - податкова декларацiя) подається платниками податкiв за мiсцем своєї податкової адреси в один iз таких способiв (за вибором):
      - особисто або уповноваженою на це особою;
      - надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;
      -засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу.
      Звертаємоувагу, що у разi надсилання податкової декларацiї поштою, платник податку зобов'язаний здiйснити таке вiдправлення не пiзнiше нiж за п'ять днiв до закiнчення граничного строку подання податкової декларацiї, а при поданнi податкової декларацiї в електроннiй формi - не пiзнiше закiнчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.


Нагадуємо громадянам про граничнi строки подання декларацiї про майновий стан i доходи

      Декларацiю про майновий стан i доходи (далi - податкова декларацiя) можна подати особисто, або надiслати в електроннiй формi чи вiдправити поштою. При цьому, вiдправляю чи податкову декларацiю поштою, платник податку зобов'язаний надiслати її не пiзнiше нiж за п'ять днiв до граничного термiну подання.
      Граничнi строки подання податкової декларацiї:
      - для громадян та осiб, якi проводять незалежну професiйну дiяльнiсть, - до 01 травня року, що настає за звiтним;
      - для пiдприємцiв (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування) - протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу (року)
      - для громадян з метою використання права на податкову знижку - до 31 грудня 2019 року (включно). Заповнити i подати податкову декларацiю можна в податковiй iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї.


Податковий календар: 11 лютого - останнiй день

      подання податкової декларацiї екологiчного податку за IV квартал 2018 року.
      подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за 2018 рiк.
      подання податкової декларацiї туристичного збору за 2018 рiк.
      подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи за 2018 рiк.
      подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за IV квартал 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за IV квартал 2018 року:
      - рентної плати за спецiальне використання води;


За допомогою електронних сервiсiв громадяни можуть отримати iнформацiю про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв

      Платники податкiв можуть отримати iнформацiю про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв скориставшись електронними сервiсами ДФС.
      Зокрема, у рамках кампанiй декларування доходiв громадян та е-декларування зазначену iнформацiю можна отримати за допомогою електронного сервiсу "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв у електронному виглядi з використанням електронного цифрового пiдпису".
      Сервiс розроблено з використанням сучасних Web-технологiй для забезпечення зручностi платникiв. Перевагами його використання є значна економiя часу та можливiсть отримувати необхiдну iнформацiю у будь-який час.
      Фiзична особа - платник податкiв для отримання вiдомостей про суми своїх отриманих доходiв та утриманих податкiв має можливiсть сформувати запит в електронному виглядi. Сформований запит пiдписується електронним цифровим пiдписом та вiдправляється на електронну адресу "Єдиного вiкна подання електронної звiтностi ДФС".
      Сформувати запити та отримати вiдповiдi в електронному виглядi можна засобами "Спецiалiзованого клiєнтського програмного забезпечення для формування та подання звiтностi/запитiв до Єдиного вiкна подання електронної звiтностi", яке розмiщене на офiцiйному веб-сайтi ДФС та є загальнодоступним для використання (http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/), або оновленого електронного сервiсу "Електронний кабiнет платника" (cabinet.sfs.gov.ua).
      Детально ознайомитись з Порядком отримання вiдомостей про доходи можна на офiцiйному веб-порталi ДФС у рубрицi: Фiзичним особам/Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв у електронному виглядi (sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid.
      Звертаємо увагу, що вiдомостi про суми отриманих доходiв та суми сплачених податкiв в електронному виглядi надаються за останнi три роки (поквартально). Iнформацiя про доходи за останнiй звiтний перiод надається через 50 днiв пiсля його закiнчення.
      Вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв надаються вiдповiдно до Податкових розрахункiв сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), якi щоквартально подаються податковими агентами до територiальних органiв ДФС та вiдповiдно до поданих фiзичними особами, фiзичними особами - пiдприємцями або фiзичними особами, як провадять незалежну професiйну дiяльнiсть податкових декларацiй.


Запрошуємо школярiв до участi у конкурсi "Бюджет країни - очима дитини"

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi запрошує школярiв, якi вмiють малювати, готувати вiдео або комп'ютернi анiмацiї, писати оповiдання, новели, публiцистичнi роздуми, замальовки, казки, фейлетони, реферати, вiршi, взяти участь у конкурсi.
      Проводячи конкурс дитячої творчостi "Бюджет країни - очима дитини", ми сподiваємося, що вiдображення в дитячiй творчостi надiї на щасливе майбутнє допоможе надихнути дорослих до справжнiх, доброчинних дiй.
      У конкурсi можуть брати участь учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв таких вiкових категорiй: 7-11 та 12-15 рокiв. Прийом робiт триватиме до 01 травня 2019 року.
      Напрями робiт, якi приймаються вiд учасникiв, - художнi твори, твори декоративно-прикладного мистецтва, мультиплiкацiйна анiмацiя та лiтературнi твори.
      Бiльш детальну iнформацiю щодо умов проведення конкурсу можна отримати в Червоноградському управлiннi Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi за телефоном 3-98-06.


Упередження порушень трудового законодавста - актуальне питання сьогодення

      Питання вирiшення проблем тiньової зарплати залишається прiоритетним напрямом роботи фiскальної служби, оскiльки нелегальнi доходи призводять до значних негативних наслiдкiв не тiльки для бюджету держави, а й для самих працiвникiв, позбавляючи їх багатьох соцiальних гарантiй.
      Так, на засiданнях комiсiй та робочих груп при органах виконавчої влади, в яких приймає участь керiвництво Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi, впродовж 2018 року заслухано 545 роботодавцiв, якi нараховують зарплату у незначних розмiрах або на рiвнi законодавчо встановленого мiнiмуму. Внаслiдок проведеної роботи до бюджету додатково поступило 118,0 тис. грн. податку на доходи фiзичних осiб, 154,0 тис. грн. єдиного внеску та 10,2 тис. грн. вiйськового збору.
      Крiм того, фахiвцями Червоноградського управлiння для упередження мiнiмiзацiї суб'єктами господарювання виплати зарплат найманим працiвникам проведено роз'яснювальну роботу з роботодавцями, щодо неприпустимостi використання робочої сили з порушенням трудового законодавства.
      Слiд пiдкреслити, що з 1 сiчня 2019 року змiнився розмiр мiнiмальної заробiтної плати. Вiдтепер мiсячний розмiр становить 4173 грн., у погодинному розмiрi - 25,13 гривень.


До уваги платникiв екологiчного податку

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi, керуючись листом Державної фiскальної служби України вiд 16.01.2019 №1422/7/99-99-12-03-04-17, щодо застосування у 2019 роцi нового порядку справляння i розподiлу надходжень екологiчного податку (далi - Податок) в частинi викидiв в атмосферне повiтря двоокису вуглецю (далi - Викиди двоокису вуглецю), повiдомляє наступне.
      Законом України вiд 23 листопада 2018 року №2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв" (далi - Закон № 2628) внесенi змiни до роздiлу VIII Податкового кодексу України (далi - Кодекс).
      Вiдповiдно до цих змiн за результатами дiяльностi у 2019 роцi до платникiв Податку за Викиди двоокису вуглецю належать суб'єкти, у яких сукупний рiчний обсяг викидiв двоокису вуглецю перевищує 500 тонн (для пiдтвердження обсягу викидiв до органiв ДФС за мiсцезнаходженням стацiонарного джерела викидiв подається копiя форми статистичної звiтностi №2-ТП (повiтря) за 2018 рiк).
      Крiм того, з 01 сiчня 2019 року пiдвищено ставку Податку за Викиди двоокису вуглецю з 0,41 грн./тонну до 10 грн./тонну (збiльшено у 24,4 рази).
      Законом України вiд 22 листопада 2018 року №2621- VIII "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" змiнено склад доходiв Державного бюджету України, що визначений статтею 29 Бюджетного кодексу України, зокрема вiдповiдно до пункту 161 зазначеної статтi запроваджено особливий порядок розподiлу коштiв Податку за викиди забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення, який полягає у виокремленнi надходжень Податку за Викиди двоокису вуглецю.
      Так, з 01 сiчня 2019 року надходження Податку за Викиди двоокису вуглецю зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмiрi 100 вiдс., тодi як надходження Податку вiд викидiв iнших видiв забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмiрi 45 вiдс.
      З урахуванням змiн до Бюджетного кодексу України, з 01 сiчня 2019 року платники Податку перераховують суми Податку, що справляється за викиди (крiм Викидiв двоокису вуглецю!), скиди забруднюючих речовин та розмiщення вiдходiв, одним платiжним дорученням на рахунки, вiдкритi в органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, якi забезпечують розподiл цих коштiв у спiввiдношеннi, визначеному чинним законодавством, а саме: 45 вiдс. - до загального фонду Державного бюджету України, 55 вiдсоткiв - до спецiального фонду мiсцевих бюджетiв (у тому числi до сiльських, селищних, мiських бюджетiв та бюджетiв об'єднаних територiальних громад - 25 вiдс., до обласного бюджету - 30 вiдс.).
      Вiдповiдно перерахування до бюджету сум Податку за Викиди двоокису вуглецю здiйснюється окремим платiжним дорученням.
      Податок, що справляється за утворення радiоактивних вiдходiв (включаючи вже накопиченi) та/або тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв їх виробниками понад встановлений особливими умовами лiцензiї строк, у повному обсязi зараховується до спецiального фонду державного бюджету.
      Кодексом визначено, що базовим податковим (звiтним) перiодом з Податку є календарний квартал (пункт 250.1 статтi 250 Кодексу).
      Форма податкової декларацiї з Податку затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 № 715, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 за № 1052/27497, iз змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.05.2017 № 495.
      Вiдповiдно до пункту 250.2 статтi 250 Кодексу платники Податку складають податковi декларацiї за встановленою формою, подають їх протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем податкового (звiтного) кварталу, до контролюючих органiв та сплачують Податок протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем граничного строку подання податкової декларацiї:
      -за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти, розмiщення протягом звiтного кварталу вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах - за мiсцем розмiщення стацiонарних джерел, спецiально вiдведених для цього мiсць чи об'єктiв;
      -за утворення радiоактивних вiдходiв та тимчасове зберiгання радiоактивних вiдходiв понад установлений особливими умовами лiцензiї строк - за мiсцем перебування платника на податковому облiку у контролюючих органах.
      З урахуванням наведеного, граничними термiнами подання податкових декларацiй та сплати податкових зобов'язань з
      Податку вiдповiдно є:
      за IV квартал 2018 року: 11 лютого 2019 року та 19 лютого 2019 року;
      за I квартал ц.р.: 10 травня та 20 травня 2019 року вiдповiдно;
      за II квартал ц.р.: 9 серпня та 19 серпня 2019 року вiдповiдно;
      за ПI квартал ц.р.: 11 листопада та 19 листопада 2019 року вiдповiдно;
      за IV квартал ц.р.: 10 лютого та 19 лютого 2020 року вiдповiдно.
      З метою дотримання встановленого порядку зарахування до бюджету Податку за Викиди двоокису вуглецю повiдомляємо про обов'язковiсть складання окремого Додатка 1 до податкової декларацiї з екологiчного податку встановленої форми в частинi податкових зобов'язань з Податку за Викиди двоокису вуглецю, починаючи вже за зобов'язаннями за IV квартал 2018 року.
      Також нагадуємо, що у разi якщо платник Податку з початку звiтного року не планує здiйснення викидiв, скидiв забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, утворення радiоактивних вiдходiв протягом звiтного року, то такий платник Податку повинен повiдомити про це вiдповiдний контролюючий орган за мiсцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довiльної форми про вiдсутнiсть у нього у звiтному роцi об'єкта обчислення Податку. В iншому разi платник податку зобов'язаний подавати податкову звiтнiсть з Податку вiдповiдно до вимог Кодексу.


Введено у дiю новi коди бюджетної класифiкацiї ПДФО та вiйськового збору

      11010501 - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами, якi не пiдлягають обов'язковому декларуванню";
      11011001 - "вiйськовий збiр, що сплачується за результатами декларування".
      Отже, вiдтепер:
      I. Платник податку - фiзична особа, яка вiдповiдно до роздiлу IV Податкового кодексу зобов'язана сплатити податок, але звiльнена вiд подання декларацiї (при нотарiальному посвiдченнi договорiв та/або при видачi свiдоцтв про право на спадщину тощо), сплачує:
      - податок за кодом бюджетної класифiкацiї "11010501" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами, якi не пiдлягають обов'язковому декларуванню";
      Розрахунковий рахунок 33110338013019 Червоноград
      Розрахунковий рахунок 33119338013021 Соснiвка
      Розрахунковий рахунок 33110338013020 Гiрник
      - вiйськовий збiр за кодом бюджетної класифiкацiї "11011000" - "вiйськовий збiр".
      Розрахунковий рахунок 31119063013019
      II. Платник податку - фiзична особа, яка зобов'язана подати декларацiю, визначити та сплатити свої податковi зобов'язання, сплачує:
      - податок за кодом бюджетної класифiкацiї "11010500" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами за результатами рiчного декларування";
      Розрахунковий рахунок 33118341013019 Червоноград
      Розрахунковий рахунок 33117341013021 Соснiвка
      Розрахунковий рахунок 33118341013020 Гiрник
      - вiйськовий збiр за кодом бюджетної класифiкацiї "11011001" - "вiйськовий збiр, що сплачується за результатами декларування".
      Розрахунковий рахунок 31119137013019
      Реквiзити одержувача коштiв:
      Одержувач: УК у м.Червоноградi;
      код отримувача (ЄДРПОУ): 37983843;
      банк отримувача : Казначейство України (ЕАП);
      код банку (МФО): 899998.


Понад 10304 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Упродовж 2018 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї надано 10304 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльш затребуваною - це послуга з видачi картки платника податкiв. За вказаний перiод видано 5674. Зареєстровано 978 платникiв єдиного податку, 814 книг облiку доходiв i витрат, 61 реєстраторiв розрахункових операцiй, 603 книги облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 22 установ та органiзацiй. Видано 531 довiдка про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 934 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 575 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 92 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.
      Червоноградська державна податкова iнспекцiя наголошує, що платники можуть отримати адмiнiстративнi послуги в Центрi обслуговування платникiв, а також шляхом отримання послуг засобами електронних сервiсiв - через Електронний кабiнет платника.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Надiя Дячук.
      Який розмiр ставки єдиного податку для першої i другої груп та єдиного соцiального внеску застосовують пiдприємцi - платники єдиного податку у 2019 роцi?
      З 01.01.2019 року змiнено розмiр ставки єдиного податку та єдиного соцiального внеску, у зв'язку з пiдвищенням рiвня прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати. Так для спрощенцiв:
      - першої групи єдиний податок - 192,10 грн. (10% прожиткового мiнiмум на 01.01.19 р. - 1921гривень),
      - другої групи єдиний податок - 834,60 грн. (20% вiд мiнiмальної заробiтної плати на 01.01.2019 - 4173 гривень );
      Мiнiмальна сума єдиного внеску, що сплачується фiзичними особами - пiдприємцями за себе у розрахунку на мiсяць у 2019 роцi становить 918,06 гривень. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      Який термiн подання платниками єдиного податку першої i другої груп декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи пiдприємця ?
      Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацiю платника єдиного податку у строк, встановлений для рiчного податкового (звiтного) перiоду, в якiй вiдображаються обсяг отриманого доходу, щомiсячнi авансовi внески, визначенi п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України.
      У разi перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України, або самостiйного прийняття рiшення про перехiд на сплату податку за ставками, встановленими для платникiв єдиного податку другої або третьої (фiзичнi особи - пiдприємцi) груп, або вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених Податковим кодексом України, платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацiю у строки, встановленi для квартального податкового (звiтного) перiоду.
       Сплата єдиного податку платниками, здiйснюється за мiсцем податкової адреси.
      Чи має право фiзична особа за пiдсумками звiтного податкового року на податкову знижку, якщо податковий агент утримав, але не перерахував ПДФО до бюджету?
      Для розрахунку сум податку на доходи фiзичних осiб, якi пiдлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з реалiзацiєю ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до вiдповiдного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.
      Отже, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фiзичних осiб до бюджету, то фiзична особа не має права на податкову знижку.
      Чи змiнились термiни сплати єдиного внеску для пiдприємцiв?
      Термiни сплати єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi тих, якi обрали спрощену систему оподаткування у 2019 роцi залишаються незмiнними.
      А саме не пiзнiше 19 числа мiсяця, що настає за звiтним кварталом, кожен пiдприємець зобов'язаний сплачувати за себе суму єдиного внеску не менше мiнiмального страхового внеску на мiсяць. Єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника.


Понад 10304 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Упродовж 2018 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської державної податкової iнспекцiї надано 10304 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльш затребуваною - це послуга з видачi картки платника податкiв. За вказаний перiод видано 5674. Зареєстровано 978 платникiв єдиного податку, 814 книг облiку доходiв i витрат, 61 реєстраторiв розрахункових операцiй, 603 книги облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 22 установ та органiзацiй. Видано 531 довiдка про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 934 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 575 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 92 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.
      Червоноградська державна податкова iнспекцiя наголошує, що платники можуть отримати адмiнiстративнi послуги в Центрi обслуговування платникiв, а також шляхом отримання послуг засобами електронних сервiсiв - через Електронний кабiнет платника.


Декларацiю з податку на прибуток пiдприємств за 2018 рiк слiд подати за новою формою

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.10.2018 р. № 842 (далi - Наказ №842) внесено змiни до форми Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств, затвердженої наказом Мiнфiну вiд 20.10.2015 р. № 897. Наказ № 842 набрав чинностi 14 грудня 2018 року.
      Внесення змiн до декларацiї Наказом № 842 обумовлено змiнами в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств з 01 сiчня 2018 року. Тому за базовий звiтний (податковий) перiод - 2018 рiк рекомендовано подавати декларацiю за оновленою формою.
      Про це йдеться у листi ДФС України вiд 04.01.2019 року № 357/7/99-99-15-02-01-17, а також про особливостi заповнення декларацiї..
      На офiцiйному порталi ДФС України оновлену версiю декларацiї включено до Реєстру форм електронних документiв (файли J0100117 - для платникiв, якi звiтують щокварталу, J0108104 - для платникiв, якi подають декларацiю за рiк).


Сервiс ДФС - на допомогу при декларуваннi доходiв громадян

      З 1 сiчня 2019 року розпочинається кампанiя декларування доходiв громадян, за якою окремi категорiї фiзичних осiб зобов'язанi подати рiчну податкову декларацiю про майновий стан та доходи (далi - декларацiя) та визначити податковi зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб i вiйськового збору, та/або мають право подати декларацiю для отримання податкової знижки.
      З метою пiдвищення добровiльностi декларування доходiв громадян, пiдвищення якостi адмiнiстрування ДФС запроваджено новий електронний сервiс в "Електронному кабiнетi" в частинi часткового заповнення декларацiї на пiдставi облiкових даних платника, вiдомостей щодо нарахованих (виплачених) доходiв, наявних в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, та вiдомостей щодо об'єктiв нерухомого (рухомого) майна.
      Зазначений сервiс часткового попереднього заповнення декларацiї надасть можливiсть платникам податкiв:
      - скоротити час i витрати на подання звiтностi;
      - мiнiмiзувати помилки при заповненнi декларацiї;
      - надати копiї первинних документiв як додаток до декларацiї в онлайн режимi.
      Бiльш детально про те, як скористатися зазначеним сервiсом, йдеться у листi ДФС України вiд 03.01.2019 №120/7/99-99-13-01-03-17.


Податковий календар: 21 сiчня - останнiй день

      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй квартал фiзичними особами - пiдприємцями;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за грудень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї за 2018 рiк;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за грудень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      Останнiй день подання заяви про вибiр квартального звiтного (податкового) перiоду з податку на додану вартiсть у 2019 роцi;
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за грудень 2018 року;
      Подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств);
      Останнiй день подання за грудень 2018 року податкової декларацiї рентної плати з розрахунком:
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


Податковий календар: 18 сiчня - останнiй день

      сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      cплати авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування


Змiнився порядок застосування РРО

      Законом України вiд 23.11.2018 №2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв", внесено змiни до п. 296.10 ПКУ, пiдприємцi - платники єдиного податку при продажу не тiльки технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, а й лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення застосовують реєстратори розрахункових операцiй.
      Перелiк медичних товарiв уточнюється змiненою ст. 2 Закону про РРО. З термiном "лiкарськi засоби" можна ознайомитись у Законi "Про лiкарськi засоби".


Податкова соцiальна пiльга у 2019 роцi

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до Закону "Про Державний бюджет України на 2019 рiк" , який набере чинностi з 1 сiчня 2019 року, розмiр мiнiмальної заробiтної плати становитиме з 1 сiчня - 4173 грн., прожитковий мiнiмум для працездатної особи (з розрахунку на мiсяць), установлений Законом на 1 сiчня 2019 року - 1921 гривень.
      Згiдно з пп. 169.1.1 Податкового кодексу України податкова соцiальна пiльга надається для будь-якого платника податку в розмiрi, що дорiвнює 50% розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (з розрахунку на мiсяць), установленого законом на 1 сiчня звiтного податкового року.
      У 2019 роцi базовий розмiр ПСП (100%) становитиме: 1921 грн. х 50% = 960,50 грн., вiдповiдно ПСП у розмiрi 150% складе 1440,75 грн., у розмiрi 200% -1921 гривень.
      Розмiр доходу який надає право на користування податковою соцiальною пiльгою у 2019 роцi складе 2690 гривень., згiдно абзацу 1 пп. 169.4.1 Податкового кодексу України.
      Граничний розмiр доходу, який дає право на отримання податкової соцiальної пiльги одному з батькiв у випадку та у розмiрi, що передбаченi пп. 169.1.2 Податкового кодексу України, визначається як добуток доходу який дає право на отримання податкової соцiальної пiльги та вiдповiдної кiлькостi дiтей.


До уваги платникiв податкiв. Єдиний внесок з 1 сiчня 2019 року

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 01 сiчня 2019 року наберуть чинностi змiни до Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон № 2464) щодо розмiру та порядку обчислення єдиного внеску, внесенi Законом України вiд 23 листопада 2018 року № 2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв", а саме:
      - Єдиний внесок для фiзичних осiб-пiдприємцiв, у тому числi i для тих, якi обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з iнвалiднiстю, встановлюється у розмiрi 8,41 вiдсотка визначеної пунктом 1 частини першої статтi 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску для працюючих осiб з iнвалiднiстю.
      - Максимальна база нарахування єдиного внеску становитиме 15 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати (МЗП) (15 х 4173 грн. = 62 595 гривень).
      - Мiнiмальний розмiр єдиного внеску (мiнiмальний страховий внесок у 2019 роцi) дорiвнюватиме: 4173 грн. х 22 % = 918,06 гривень.


З 2019 року фiзичнi особи пiдприємцi - роботодавцi, у яких працюють особи з iнвалiднiстю зможуть нараховувати ЄСВ за ставкою 8,41 %

      З 1 сiчня 2019 року фiзичнi особи пiдприємцi будуть застосовувати ставку єдиного соцiального внеску, до заробiтної плати осiб з iнвалiднiстю, у розмiрi 8,41% .
      Змiни до частини тринадцятої статтi 8 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" внесено Законом України, вiд 23.11.2018, № 2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв.
      Нагадуємо, що згiдно з чинною редакцiєю Закону про ЄСВ ставка єдиного внеску 8,41%, до заробiтної плати осiб з iнвалiднiстю, поширюється тiльки на юридичних осiб. А фiзичнi особи - пiдприємцi сплачують ЄСВ за загальною ставкою 22%.


Незабудьте здiйснити рiчний перерахунок ПДФО

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що порядок проведення перерахунку податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО), перерахунок та обмеження податкової соцiальної пiльги визначено п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) (далi - ПКУ).
      Роботодавець платника ПДФО зобов'язаний здiйснити, у тому числi за мiсцем застосування податкової соцiальної пiльги, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 ПКУ, перерахунок суми доходiв, нарахованих такому платнику ПДФО у виглядi заробiтної плати, а також суми наданої податкової соцiальної пiльги:
      - за наслiдками кожного звiтного податкового року пiд час нарахування заробiтної плати за останнiй мiсяць звiтного року;
      - пiд час проведення розрахунку за останнiй мiсяць застосування податкової соцiальної пiльги у разi змiни мiсця її застосування за самостiйним рiшенням платника податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ;
      - пiд час проведення остаточного розрахунку з платником ПДФО, який припиняє трудовi вiдносини з таким роботодавцем.
      Норма передбачена п.п. 169.4.2 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.
      Роботодавець та/або податковий агент має право здiйснювати перерахунок сум нарахованих доходiв, утриманого ПДФО за будь-який перiод та у будь-яких випадках для визначення правильностi оподаткування, незалежно вiд того, чи має платник податку право на застосування податкової соцiальної пiльги (п.п. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).
      Якщо внаслiдок здiйсненого перерахунку виникає недоплата утриманого ПДФО, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (пiсля його оподаткування) за вiдповiдний мiсяць, а в разi недостатностi суми такого доходу - за рахунок оподатковуваних доходiв наступних мiсяцiв, до повного погашення суми такої недоплати.
      При цьому якщо внаслiдок проведення остаточного розрахунку з платником ПДФО, який припиняє трудовi вiдносини з роботодавцем, виникає сума недоплати, що перевищує суму оподатковуваного доходу платника податку за останнiй звiтний перiод, то непогашена частина такої недоплати включається до складу податкового зобов'язання платника ПДФО за наслiдками звiтного податкового року та сплачується самим платником (п.п. 169.4.4 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).
      Результати проведеного перерахунку сум доходiв, нарахованих (виплачених) платнику ПДФО, податковий агент вiдображає у податковому розрахунку за формою № 1ДФ, форму та порядок заповнення якого затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 № 4, у тому звiтному перiодi, в якому проведено такий перерахунок.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi Свiтлана Михайлiвна Клименко.
      Чи змiниться розмiр мiнiмальної заробiтної плати та податкової соцiальної пiльги з 1 сiчня 2019 року?
      Законом України вiд 23.11.18 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рiк", опублiкований 12.12.2018 у офiцiйному виданнi "Голос України" № 237-238, встановлено такi розмiри мiнiмальної зарплати:
      Мiнiмальна заробiтна плата у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня 2019 року - 4173 грн.,
      Мiнiмальна заробiтна плата у погодинному розмiрi: з 1 сiчня 2019 року - 25,13 грн.,
      Так як прожитковий мiнiмум для працездатної особи (з розрахунку на мiсяць), на 1 сiчня 2019 року - 1921 грн. У 2019 роцi базовий розмiр податкової соцiальної пiльги (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 960,50 гривень.
      Чи можуть платники податкiв оперативно отримати iнформацiю про здiйсненi розрахунковi операцiї?
      Завдяки електронному сервiсу "Пошук фiскального чека" платники мають змогу оперативно отримати iнформацiю про здiйсненi розрахунковi операцiї у будь-якiй торгiвельнiй точцi будь-якого населеного пункту країни. Споживачi можуть направляти до ДФС письмовi звернення у разi вiдсутностi або невiдповiдностi реквiзитiв чекiв на серверi ДФС наявному розрахунковому документу. Крiм того, якщо розрахунковий документ викликав сумнiв, покупцi можуть надiслати електронний лист iз прикрiпленою фотокопiєю чека на адресу infozvit@sfs.gov.ua.
      Нагадаємо, що сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету, доступ до якої здiйснюється в режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести: фiскальний номер РРО дату та час видачi чеку (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чеку здiйснюється за його фiскальним номером та датою.
      Де платник податкiв може дiзнатись про банкiвськi реквiзити для сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску, митних та iнших платежiв до бюджету?
      Платнику податкiв для отримання банкiвських реквiзитiв для сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, митних та iнших платежiв до бюджету необхiдно звернутись до контролюючого органу ДФС за мiсцем реєстрацiї або мiсцем здiйснення дiяльностi.
      Крiм того, iнформацiя про реквiзити рахункiв, вiдкритих в органах Державної казначейської служби України в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць України, оприлюднена на офiцiйному веб-порталi ДФС в рубрицi Головна/Бюджетнi рахунки (sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki) та рубрицi Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (sfs.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).
      Водночас платник податкiв в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" приватної частини Електронного кабiнету має доступ до своїх особових рахункiв iз сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв. При зверненнi до зазначеного меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить iнформацiю по кожному виду платежу, зокрема бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.


Податковий календар - 29 грудня

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за листопад 2018 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за листопад 2018 року
      Останнiй день сплати за листопад рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за листопад


Податковий календар - 21 грудня

      Станнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


Мiнiмальна заробiтна плата та податкова соцiальна пiльга у 2019 роцi

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рiк" (далi - Закон), який набере чинностi з 01 сiчня 2019 року, розмiр мiнiмальної заробiтної плати становитиме:
      -у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 4173 грн (на сьогоднi - 3723 грн);
      -у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 25,13 грн (на сьогоднi - 22,41 грн).
      Ще одна величина, яка впливатиме на розмiр об'єкта оподаткування податком на доходи фiзичних осiб, прожитковий мiнiмум для працездатної особи (з розрахунку на мiсяць), установлений Законом на 1 сiчня 2019 року - 1921 гривня.
      Так, вiд розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (з розрахунку на мiсяць) станом на 1 сiчня 2019 року залежить розмiр податкової соцiальної пiльги.
      Згiдно з пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) податкова соцiальна пiльга надається для будь-якого платника податку в розмiрi, що дорiвнює 50% розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (з розрахунку на мiсяць), установленого законом на 1 сiчня звiтного податкового року.
      У 2019 роцi її базовий розмiр (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 960,50 грн.
      Вiдповiдно до абз. 1 пп.169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова соцiальна пiльга (далi - ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує певний порiг - суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, що дiє для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
      Отже, у 2019 роцi цей порiг становитиме: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн.
      У разi, якщо заробiтна плата бiльша, нiж 2690 грн. i немає iнших пiльг, встановлених
      Податковим кодексом України, податкова соцiальна пiльга не застосовується.
      Граничний розмiр доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батькiв у випадку та у розмiрi, що передбаченi пп.169.1.2 п.169.1 ст.169 ПКУ, визначається як добуток порогу застосування ПСП та вiдповiдної кiлькостi дiтей.


Центр обслуговування платникiв Сокальської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Адреса: 80000, м.Сокаль, вул.Шептицького, буд.40
      телефон - (03257) 7-21-51, 7-29-28
      факс - (03-257) 7-21-51
      Шайнер Михайло Володимирович - начальник Сокальської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi


Центр обслуговування платникiв Радехiвської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Адреса: 80200, м.Радехiв, пр.Вiдродження, 8
      телефон - (03-255) 2-25-66, 2-31-00
      факс -
      Мулявка Руслана Євгенiвна - начальник Радехiвської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi


Центр обслуговування платникiв Кам'янка-Бузької ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Адреса: 80400, м.Кам'янка-Бузька, вул.Незалежностi, 18
      телефон - (03-254) 5-13-09, 5-14-99
      факс -
      Печора Тарас Григорович - начальник Кам'янка-Бузької ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi


Центр обслуговування платникiв Жовкiвської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Адреса: 80300, м.Жовква, вул.Святої Трiйцi, 10
      телефон - (03-252) 2-13-30
      факс -
      Звiзло Богдан Йосипович - начальник Жовкiвської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi


Центр обслуговування платникiв Червоноградcької ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Адреса: 80100, м. Червоноград, пл. Соборна, 3
      тел. (03-249) 3-98-50
      факс -
      Клименко Свiтлана Михайлiвна - начальник Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi


Графiк особистого прийому громадян посадовими особами структурних пiдроздiлiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Вiддiл монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Вiддiл погашення боргу Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Вiддiл контролю за обiгом та оподаткуванням пiдакцизних товарiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щоп'ятницi з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
      Сектор обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
      Сектор iнформацiйних технологiй Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
      Особистий прийом громадян начальником Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, або його заступниками здiйснюється лише з питань, якi не можуть бути вирiшенi посадовими особами структурних пiдроздiлiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.
      Дячук Надiя Степанiвна - заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Нагiрняк Марiя Омелянiвна - заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу податкiв i зборiв з юридичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 15 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.
      Клименко Свiтлана Михайлiвна - начальник Червоноградської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
      Печора Тарас Григорович - начальник Кам'янка-Бузької державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Шайнер Михайло Володимирович - начальник Сокальської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щоп'ятницi з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
      Звiзло Богдан Йосипович - начальник Жовкiвської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.
      Мулявка Руслана Євгенiвна - начальник Радехiвської державної податкової iнспекцiї Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.


Останнiй день подання заяви для переходу на сплату єдиного податку - 14 грудня

      Платники iнших податкiв i зборiв, якi планують з I кварталу 2019 року перейти на спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, повиннi подати вiдповiдну заяву до контролюючого органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу. Тобто, останнiм днем подання заяви таким платником буде 14 грудня 2018 року.
      До поданої заяви додається розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк.
      Суб'єкт господарювання може здiйснити перехiд на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
      Перехiд на спрощену систему оподаткування може бути здiйснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує перiоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановленi для вiдповiдних груп платникiв єдиного податку.
      Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування регламентується ст. 298 Податкового кодексу України.


Майже 1 млрд. грн єдиного внеску сплатили страхувальники якi перебувають на облiку в Червоноградському управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi

      Протягом сiчня - листопада 2018 року Червоноградським управлiнням ГУ ДФС у Львiвськiй областi забезпечено надходження єдиного внеску на загальну суму 953,4 млн гривень.
      При цьому, лише у листопадi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Держказначейства 115,6 млн гривень. Про це повiдомила начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Руслана Тхiр.
      Слiд пiдкреслити, що отриманi кошти єдиного соцiального внеску направляються на забезпечення пенсiйних та соцiальних програм громадян. Тому дуже важливо, щоб усi роботодавцi не допускали виплату заробiтної плати "в конвертах".


Оновлену форму податкової накладної складаємо з 1 грудня

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi наголошує, що з 01 грудня 2018 року реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюватиметься за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2018 № 763 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 грудня 2015 № 1307", незалежно вiд дати складання таких податкових накладних та розрахункiв коригування.


Податковий календар - 14 грудня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку;


До уваги платникiв податкiв. У разi змiни реєстрацiйних даних незабудьте повiдомити податкову

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник Червоноградського управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Чи може фiзична особа - пiдприємець використовувати кошти з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, для власних потреб?
      Фiзична особа - пiдприємець має право вiльно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, за умови сплати всiх податкiв, зборiв та iнших платежiв, передбачених чинним законодавством.
      Де можна ознайомитись з перелiком адмiнiстративних послуг, що надаються контролюючими органами?
      Перелiк адмiнiстративних послуг, що надаються контролюючими органами, розмiщений на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України (Головна сторiнка/Дiяльнiсть/Адмiнiстративнi послуги) за посиланням http://sfs.gov.ua/diyalnist-/admin-poslugi.
      В якому випадку пiдприємцi - платники єдиного податку зобов'язанi застосовувати РРО
      Вiдповiдно з п. 296.10 ст. 296 Кодексу реєстратори розрахункових операцiй (далi - РРО) не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої i третьої груп (фiзичнi особи - пiдприємцi) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.
      У разi перевищення в календарному роцi обсягу доходу понад 1000 000 грн. застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
      Застосування РРО розпочинається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      Норми п. 296.10 ст. 296 Кодексу не поширюються на платникiв єдиного податку, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту.
      Чи потрiбно повiдомляти податкову iнспекцiю про прийнятого працiвника i як це можна зробити?
      Вiдповiдно до Порядку повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413, повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльш нiж iз п'ятьма особами.


Оновлено форму податкової накладної складаємо з 1 грудня

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17 вересня 2018 року № 763 внесено змiни Порядку заповнення податкової накладної, який затверджено наказом Мiнфiну вiд 31.12.2015 №1307.
      Наказом № 763 внесено змiни до форми податкової накладної та розрахунку коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної, а також до Порядку заповнення податкової накладної.
      Згiдно з пунктом 4 наказу № 763, цей наказ набирає чинностi з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем його офiцiйного опублiкування, крiм абзацу другого пункту 6 та пункту 8 Змiн до Порядку заповнення податкової накладної, затверджених цим наказом, якi набирають чинностi з 01 сiчня 2020 року.
      Наказ № 763 опублiковано 06.11.2018 у виданнi "Офiцiйний вiсник України" № 85, отже вiн набирає чинностi 01 грудня 2018 року.
      Наголошуємо, що з 1 грудня 2018 року реєстрацiя податкових накладних та розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних здiйснюватиметься за формою, затвердженою наказом № 763, незалежно вiд дати складання таких податкових накладних та розрахункiв коригування.
      Новi форми податкової накладної розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro/informatsiyno-analitichne-za/reestr-elektronnih-form-po/.


Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки для фiзичних осiб з 1 сiчня 2018 року

      Бiльша частина норм статтi 266 "Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки" Податкового кодексу України (далi - ПКУ) з 01 сiчня 2018 року залишилися без змiн.
      Проте у зв'язку з встановленням нового розмiру мiнiмальної зарплати з 1 сiчня 2018 року збiльшилася ставка податку на нерухоме майно. За 2018 рiк потрiбно буде сплачувати податок на нерухомiсть за 1 м2 за ставкою 55,85 гривень.
      Щодо змiн, то п. 266.10 ст. 266 ПКУ доповнено пп. 266.10.2 та 266.10.3.
      Вiдповiдно до пп. 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ у разi коли контролюючим органом не надiслано чи не вручено податкове/податковi повiдомлення-рiшення у встановленi строки для сплати податку на нерухомiсть фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.
      Одночасно слiд наголосити, що вiдповiдно до пункту 5 роздiлу III Порядку надiслання контролюючими органами податкових повiдомлень-рiшень платникам податкiв, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2015 року N 1204, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 22 сiчня 2016 р. за N 124/28254, якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення через вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням платника податкiв (посадових осiб платника податкiв), їх вiдмову прийняти податкове повiдомлення-рiшення, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, податкове повiдомлення-рiшення вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повiдомленнi про вручення, iз зазначенням причин невручення.
      У зв'язку з цим пропонуємо платникам податкiв, у яких змiнилися реєстрацiйнi данi (наприклад: адреса реєстрацiї мiсця проживання), подати в державну податкову iнспекцiю за мiсцем реєстрацiї заяву за формою № 5ДР про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Також вiдповiдно до згаданих вище змiн встановлено граничний строк нарахування податку органами ДФС. З 01 сiчня 2018 року вiдповiдно до пп. 266.10.3 п. 266.10 ст. 266 ПКУ податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно може бути нараховане за звiтнi роки в межах 1095 календарних днiв.


Податковий календар - 30 листопада...

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2018"


      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв (паливно-мастильних матерiалiв, нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В ходi проведених заходiв, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином "П" в мiстi Червоноград.
      В результатi проведених заходiв вiдносно громадянина "П" складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю близько 10 т iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю всього близько 300 тис.грн, автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 150 тис. грн. Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 450 тис. грн. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.

Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки для фiзичних осiб з 1 сiчня 2018 року

      Бiльша частина норм статтi 266 "Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки" Податкового кодексу України (далi - ПКУ) з 01 сiчня 2018 року залишилися без змiн.
      Проте у зв'язку з встановленням нового розмiру мiнiмальної зарплати з 1 сiчня 2018 року збiльшилася ставка податку на нерухоме майно. За 2018 рiк потрiбно буде сплачувати податок на нерухомiсть за 1 м2 за ставкою 55,85 гривень.
      Щодо змiн, то п. 266.10 ст. 266 ПКУ доповнено пп. 266.10.2 та 266.10.3.
      Вiдповiдно до пп. 266.10.2 п. 266.10 ст. 266 ПКУ у разi коли контролюючим органом не надiслано чи не вручено податкове/податковi повiдомлення-рiшення у встановленi строки для сплати податку на нерухомiсть фiзичнi особи звiльняються вiд вiдповiдальностi за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.
      Одночасно слiд наголосити, що вiдповiдно до пункту 5 роздiлу III Порядку надiслання контролюючими органами податкових повiдомлень-рiшень платникам податкiв, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 грудня 2015 року N 1204, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 22 сiчня 2016 р. за N 124/28254, якщо пошта (поштова служба) не може вручити платнику податкiв податкове повiдомлення-рiшення через вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням платника податкiв (посадових осiб платника податкiв), їх вiдмову прийняти податкове повiдомлення-рiшення, незнаходження фактичного мiсця розташування (мiсцезнаходження) платника податкiв або з iнших причин, податкове повiдомлення-рiшення вважається врученим платнику податкiв у день, зазначений поштою (поштовою службою) в повiдомленнi про вручення, iз зазначенням причин невручення.
      У зв'язку з цим пропонуємо платникам податкiв, у яких змiнилися реєстрацiйнi данi (наприклад: адреса реєстрацiї мiсця проживання), подати в державну податкову iнспекцiю за мiсцем реєстрацiї заяву за формою № 5ДР про внесення змiн до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Також вiдповiдно до згаданих вище змiн встановлено граничний строк нарахування податку органами ДФС. З 01 сiчня 2018 року вiдповiдно до пп. 266.10.3 п. 266.10 ст. 266 ПКУ податкове зобов'язання з податку на нерухоме майно може бути нараховане за звiтнi роки в межах 1095 календарних днiв.


Податковий календар - 30 листопада:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2018 року
      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2018"

      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв (паливно-мастильних матерiалiв, нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В ходi проведених заходiв, працiвниками третього вiддiлу оперативного управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином "П" в мiстi Червоноград.
      В результатi проведених заходiв вiдносно громадянина "П" складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю близько 10 т iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю всього близько 300 тис.грн, автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 150 тис. грн. Загалом виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 450 тис. грн. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.


До уваги платникiв податкiв. За неподання повiдомлення за ф. №20-ОПП передбачена вiдповiдальнiсть

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу суб'єктiв господарювання, що вiдповiдно до п. 63.3 Податкового Кодексу України (далi-ПКУ) платники податкiв пiдлягають реєстрацiї або взяттю на облiк у контролюючих органах за мiсцезнаходженням юридичних осiб, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичних осiб, мiсцем проживання особи (основне мiсце облiку), а також за мiсцем розташування (реєстрацiї) їх пiдроздiлiв, рухомого та нерухомого майна, об'єктiв оподаткування або об'єктiв, якi пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть (неосновне мiсце облiку). Об'єктами оподаткування i об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, є майно та дiї, у зв'язку з якими у платника податкiв виникають обов'язки щодо сплати податкiв та зборiв. Такi об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згiдно з вiдповiдним роздiлом ПКУ.
      Платник податкiв зобов'язаний повiдомляти про всi об'єкти оподаткування i об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, контролюючi органи за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв.
      Заява про взяття на облiк платника податкiв за неосновним мiсцем облiку подається у вiдповiдний податковий орган протягом 10 робочих днiв пiсля створення вiдокремленого пiдроздiлу, реєстрацiї рухомого чи нерухомого майна чи вiдкриття об'єкта чи пiдроздiлу, через якi провадиться дiяльнiсть або якi пiдлягають оподаткуванню. Згiдно з п. 117.1 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документiв для взяття на облiк у вiдповiдному контролюючому органi, реєстрацiї змiн мiсцезнаходження чи внесення iнших змiн до своїх облiкових даних, неподання виправлених документiв для взяття на облiк чи внесення змiн, подання з помилками чи у неповному обсязi, неподання вiдомостей щодо осiб, вiдповiдальних за ведення бухоблiку та/або складення податкової звiтностi, вiдповiдно до вимог встановлених ПКУ, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 170 гривень, на юросiб, вiдокремленi пiдроздiли юрособи чи юрособу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, - 510 гривень. За не усунення таких порушень або за тi самi дiї, вчиненi протягом року особою, до якої були застосованi штрафи за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осiб у розмiрi 340 гривень, на юридичних осiб, вiдокремленi пiдроздiли юр особи чи юрособу, вiдповiдальну за нарахування та сплату податкiв до бюджету пiд час виконання договору про спiльну дiяльнiсть, - 1020 гривень.


Легальне працевлаштування та вчасно виплачена заробiтна плата надає право на податкову знижку

      В Червоноградському управлiннi ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадують, що скористатись правом на податкову знижку можна до кiнця 2018 року, подавши до територiального органу ДФС за мiсцем реєстрацiї декларацiю про майновий стан та доходи.
      Так, вiдповiдно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податкова знижка для фiзичних осiб, якi не є суб'єктами господарювання, - документально пiдтверджена сума (вартiсть) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг) у резидентiв - фiзичних або юридичних осiб протягом звiтного року, на яку дозволяється зменшення його загального рiчного оподатковуваного доходу, одержаного за наслiдками такого звiтного року у виглядi заробiтної плати, у випадках, визначених Податковим кодексом України.
      Слiд зазначити, що своєчасна та у повному обсязi виплачена заробiтна плата сприяє отриманню соцiальних гарантiй громадян i дозволяє на законодавчому рiвнi отримувати цi гарантiї.


До уваги платникiв податкiв. ДФС запроваджено новий електронний сервiс з дистанцiйного отримання сертифiкатiв вiдкритих ключiв

      ДФС запроваджено новий електронний сервiс, скористатися яким можуть клiєнти Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС. Для клiєнтiв центру, яких на сьогоднi майже 1 млн, став доступним новий сервiс Повторного формування сертифiкатiв за електронним запитом.
      "Кожен клiєнт нашого акредитованого центру вiдтепер має змогу самостiйно, у режимi 24/7, а головне - дистанцiйно, протягом 2 - 3 хвилин отримати новий сертифiкат, який матиме строк чинностi до 2 рокiв", - зазначив в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбiзов.
      Таким чином, клiєнтам центру не потрiбно витрачати свiй час та особисто вiдвiдувати центр для отримання сертифiката.
      Скористатись зазначеним сервiсом зможуть виключно клiєнти АЦСК IДД ДФС, якi:
      мають чиннi сертифiкати (наприклад, до закiнчення строку чинностi сертифiкатiв залишилось декiлька днiв);
      реєстрацiйнi данi власника сертифiкатiв залишились без змiн (ПIБ, адреса реєстрацiї мiсця проживання, код ЄДРПОУ органiзацiї тощо);
      особистий ключ клiєнта не є скомпрометованим, а пароль захисту до нього вiдомий лише його власнику.
      Для початку використання нового сервiсу необхiдно завантажити та встановити останню версiю безкоштовного програмного забезпечення IIТ Користувач ЦСК-1, яке розмiщено у вiдповiдному роздiлi веб-сайту АЦСК IДД ДФС - https://acskidd.gov.ua.
      Також для зручностi платникiв податкiв при користуваннi цим новим сервiсом фахiвцями АЦСК IДД ДФС розроблено Вiдеоiнструкцiю по повторному формуванню сертифiката за електронним запитом, яку можна переглянути на офiцiйному веб-порталi ДФС.
      За матерiалами Прес-служби Державної фiскальної служби України.


Податковий календар - 19 листопада

      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за III квартал 2018 року
      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за III квартал 2018 року
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за III квартал 2018 року
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2018 року.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за III квартал.


Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу щодо недопустимостi виплати заробiтної плати в "конвертах"

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу щодо недопустимостi виплати заробiтної плати в "конвертах".
      Працiвник повинен пам'ятати, що без офiцiйного оформлення робота не зараховується до трудового стажу, а сам працiвник втрачає право на:
      соцiальне страхування (з неофiцiйної винагороди не сплачуються страховi внески);
      отримання допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi в разi хвороби;
      отримання вiдшкодування шкоди в разi профзахворювання або якщо стався нещасний випадок на виробництвi;
      щорiчна оплачувана вiдпустка.
      Легалiзацiя оплати працi та зайнятостi населення - запорука соцiального захисту громадян України.
      Згiдно ст.24 КЗпПУ працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.
      Вiдповiдно до норм постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413 ,,Про порядок повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу" повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.


Звiт про пiльги для платникiв податку на прибуток

      Платники податку на прибуток, якi у звiтному перiодi користувались пiльгами з цього податку, повиннi не пiзнiше 9 листопада подати податковому органу Звiт за три квартали поточного року. Форма Звiту та порядок заповнення затвердженi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010 року №1233.
      Вiдповiдно до норм ст..46.1 Податкового кодексу України Звiт є податковою декларацiєю, тому, згiдно п.120.1 ст.120 ПКУ за його неподання (несвоєчасне подання) накладається штраф, у розмiрi 170 грн., за повторне порушення протягом року штраф у розмiрi 1020 гривень.
      Платники податку на прибуток, якi подають рiчну декларацiю, квартальний Звiт про пiльги не подають.
      Пiльги з податку на прибуток, за якими необхiдно вiдзвiтувати за результатами 9 мiсяцiв, наведено в Довiдниках 90/1 та 90/2 якi оприлюднено на сайтi ДФС України в роздiлi Довiдки за посиланням:.


Податковий календар - 09 листопада

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за III квартал 2018 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за три квартали 2018 року та фiнансової звiтностi за три квартали 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Останнiй день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi до державного бюджету державними унiтарними пiдприємствами та їх об'єднаннями, за три квартали 2018 року
      Останнiй день подання звiту про суми податкових пiльг за 9 мiсяцiв 2018 року
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за III квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при переходi на сплату iнших податкiв та зборiв, або вперше зареєстрованi протягом поточного року
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи за III квартал


Змiнено порядок реєстрацiї РРО та книг облiку розрахункових операцiй

      З 01 жовтня набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України щодо змiни до порядкiв реєстрацiї реєстраторiв розрахункових операцiй (РРО) та книг облiку розрахункових операцiй.
      Новацiї передбачають спрощення процедури реєстрацiї та застосування РРО. Так, платник матиме можливiсть здiйснювати реєстрацiю РРО на пiдставi однiєї заяви (за спрощеною формою) без додаткiв, яка може бути подана до контролюючого органу у паперовiй або електроннiй формi. Обмiн електронними документами мiж виробником, центром сервiсного обслуговування, суб'єктом господарювання та ДФС здiйснюватиметься засобами iнформацiйної системи фiскальної служби.
      Для впровадження таких спрощень ДФС буде створено та здiйснено супровiд двох нових реєстрiв - Реєстру екземплярiв реєстраторiв розрахункових операцiй та Реєстру центрiв сервiсного обслуговування реєстраторiв розрахункових операцiй.
      Змiни, внесенi наказом, набувають чинностi у два етапи.
      Так, з 1 жовтня:
      - здiйснюється за спрощеним порядком ведення книги облiку розрахункових операцiй (книга ОРО)/журналу використання РРО з купiвлi-продажу iноземної валюти. Суб'єкту господарювання вже не потрiбно пiдклеювати щоденнi фiскальнi звiтнi чеки (z-звiти) та вести облiк ремонтiв;
      - щоденнi фiскальнi звiтнi чеки (щоденнi z-звiти) зберiгатимуться в електроннiй формi;
      - реєстрацiя, застосування (зберiгання) книги ОРО на РРО, розрахункової книжки (РК) здiйснюватиметься за бажанням суб'єкта господарювання у разi прийняття ним рiшення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або вiдключення електроенергiї проведення розрахункових операцiй не здiйснюється ним до моменту належного пiдключення резервного РРО або включення електроенергiї;
      - перереєстрацiя РРО/книг ОРО у разi змiни даних щодо суб'єктiв господарювання, якi зазначаються у реєстрацiйному посвiдченнi/книзi ОРО та пов'язанi з перейменуванням районiв у мiстах, вулиць тощо, здiйснюватиметься на пiдставi заяви без додаткiв;
      - суб'єктам господарювання та їх представникам, якi здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу iноземної валюти, забороняється здiйснювати валютно-обмiннi операцiї у пунктах обмiну валюти в разi виходу з ладу РРО, вiдсутностi резервного РРО або тимчасового вiдключення електроенергiї.
      Решта змiн, передбачених наказом, набуває чинностi пiсля набрання чинностi наказу про затвердження порядкiв ведення реєстру екземплярiв РРО та реєстру ЦСО. У ньому, зокрема, мова йде про:
      - реєстрацiю РРО, книги ОРО на пiдставi однiєї заяви про реєстрацiю РРО без додаткiв, у т.ч. поданої в електроннiй формi;
      - обмiн документами мiж ДФС та ЦСО у виглядi електронних повiдомлень щодо резервування фiскального номера РРО, опломбування РРО, укладання договору про технiчне обслуговування та ремонт РРО, а також акта введення в експлуатацiю РРО;
      - надання права пiдпису реєстрацiйної заяви, заяви про реєстрацiю книги ОРО та журналу про використання РРО отримання реєстрацiйних документiв представнику суб'єкта господарювання;
      - оновленi спрощенi форми документiв, якi передбаченi Змiнами.


До уваги громадян!

      Вiдповiдно до вимог Закону України "Про звернення громадян" громадяни можуть надсилати до ДФС електронне звернення (пропозицiї, зауваження, заяви, клопотання, скарги) виключно на електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua зi своїм пiдписом, який може бути вiдсканованим, сфотографованим.
      Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, вiдповiдно до частини восьмої статтi 5 Закону України "Про звернення громадян" буде повернуто без розгляду через десять днiв вiд дня його надходження.
      Також опрацьовуються електроннi звернення громадян, пiдписанi iз застосуванням електронного цифрового пiдпису.
      Довiдково:
      Вiдомостi про електронну адресу zvernennya@sfs.gov.ua розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС (sfs.gov.ua) у роздiлах:
      "Контакти" за посиланням http://sfs.gov.ua/others/kontakti/kontakti-dlya-podannya-zvernen;
      "Дiяльнiсть"-"Звернення громадян"-"Реєстрацiя звернень" за посиланням http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/zvernennya-gromadyan/reestratsiya/.


В "Електронному кабiнетi" запроваджено сервiс, за допомогою якого перевiряється фiскальний касовий чек

      Червоноградське управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що ДФС України реалiзовано електронний сервiс, який дозволяє покупцям товарiв (послуг) здiйснювати пошук i перегляд фiскального касового чека, який формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй (далi - РРО), так i електронним фiскальним чеком, створеним новими РРО.
      Запроваджений сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi "Електронного кабiнету", доступ до якого здiйснюється у режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести фiскальний номер РРО, дату та час видачi чека (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чека здiйснюється за його фiскальним номером i датою. Якщо електронний чек у системi не знайдено, необхiдно зробити його фото та надiслати за електронною адресою: infozvit@sfs.gov.ua. ДФС України буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито вiдповiдних заходiв.
      Нагадуємо, що е-Receipt (електронний чек) - нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку РРО, яка передбачає тiльки реєстрацiю пристроїв без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв i не потребує плати за користування нею. Електронний чек генерується, реєструється в системi ДФС i доповнюється QR-кодом, пiсля чого передається на пристрiй. Iнформацiя про фiскальний номер чека та його QR-код зберiгається в системi e-Receipt i буде доступною для перегляду в "Електронному кабiнетi" як платником, так i покупцем.


Податковий календар - 29 жовтня

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за III квартал 2018 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала ГДI сектору обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Чи змiнився режим роботи ЦОП?
      Так. З метою удосконалення роботи встановлено новий режим роботи. Тепер ЦОП Червоноградського управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi працюватиме: з понедiлка по четвер з 9-00 до 18-00, в п'ятницю - з 9-00 до 16-45, субота, недiля - вихiднi днi.
      Слiд зазначити, що для зручностi громадян та суб'єктiв господарювання ДФС України запроваджено ряд зручних електронних сервiсiв, якими можна скористатися в IТС "Електронний кабiнет" у режимi 24/7 (cabinet.sfs.gov.ua).
      Якi штрафнi санкцiї застосовуються контролюючим органом за не дотримання працедавцем законодавства щодо укладення трудового договору, не оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами)?
      У разi виявлення пiд час перевiрки фактiв не дотримання працедавцем (податковим агентом) законодавства щодо укладення трудового договору, не оформлення трудових вiдносин з працiвниками (найманими особами), якщо цi дiї призвели до порушення таким працедавцем правил нарахування, утримання та сплати в бюджет податку на доходи фiзичних осiб, а також порядку подання iнформацiї про фiзичних осiб - платникiв податкiв, контролюючий орган визначає суму податкового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб. За результатами розгляду матерiалiв перевiрки, керiвником контролюючого органу (його заступником) приймаються вiдповiднi податковi повiдомлення-рiшення про застосування штрафних санкцiй, передбачених ст.123 та ст.119 Податкового кодексу України.
      Крiм цього, уповноваженi на те посадовi особи контролюючих органiв за неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фiзичних осiб при виплатi фiзичнiй особi доходiв, перерахування податку на доходи фiзичних осiб за рахунок коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй (крiм випадкiв, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення державних податкових iнспекцiй за встановленою формою вiдомостей про доходи громадян, притягають винних осiб до адмiнiстративної вiдповiдальностi згiдно зi ст.163 прим.4 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.
      У разi встановлення фактiв умисного ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, платежiв виннi особи, у порядку визначеному законодавством, притягаються до кримiнальної вiдповiдальностi, передбаченої ст.212 Кримiнального кодексу України.
      Як можна перевiрити фiскальний касовий чек?
      ДФС України реалiзовано електронний сервiс, який дозволяє покупцям товарiв (послуг) здiйснювати пошук i перегляд фiскального касового чека, який формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй (далi - РРО), так i електронним фiскальним чеком, створеним новими РРО.
      Запроваджений сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi "Електронного кабiнету", доступ до якого здiйснюється в режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check. Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести фiскальний номер РРО, дату та час видачi чека (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чека здiйснюється за його фiскальним номером i датою. Якщо електронний чек у системi не знайдено, необхiдно зробити його фото та надiслати за електронною адресою: infozvit@sfs.gov.ua. ДФС України буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито вiдповiдних заходiв.
      Нагадуємо, що е-Receipt (електронний чек) - нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку РРО, яка передбачає тiльки реєстрацiю пристроїв без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв i не потребує плати за користування нею. Електронний чек генерується, реєструється в системi ДФС i доповнюється QR-кодом, пiсля чого передається на пристрiй. Iнформацiя про фiскальний номер чека та його QR-код зберiгається в системi e-Receipt i буде доступною для перегляду в "Електронному кабiнетi" як платником, так i покупцем.


Змiнено режим роботи центрiв обслуговування платникiв

      На сьогоднi багато фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадян вiддають перевагу безпосередньому спiлкуванню з фахiвцями ДФС та вiдвiдують центри обслуговування платникiв (далi - ЦОП).
      У Львiвськiй областi функцiонує 24 ЦОПи, якi щосуботи вiдвiдує незначна кiлькiсть громадян, тому з метою удосконалення роботи встановлено новий режим їх роботи.
      Тепер ЦОП працюватимуть: з понедiлка по четвер з 9-00 до 18-00, в п'ятницю - з 9-00 до 16-45, субота, недiля - вихiднi днi.
      Нагадуємо, що для зручностi громадян та суб'єктiв господарювання ДФС України запроваджено ряд зручних електронних сервiсiв, якими можна скористатися в IТС "Електронний кабiнет" у режимi 24/7 (cabinet.sfs.gov.ua).
      Послуги надаються безкоштовно. Частина - без електронної iдентифiкацiї користувача, без вiдвiдування ЦОП, решта - в приватнiй частинi кабiнету з використанням електронного цифрового пiдпису.
      Використання Електронного кабiнету дає змогу заощадити ваш час та зекономити кошти на листування та шлях до ЦОП.


До уваги громадян. Офiцiйне працевлаштування - захист соцiальних iнтересiв громадян, гарантування права на соцiальнi виплати та пенсiйне забезпечення

      Заходам з детiнiзацiї ринку працi та боротьбi з виплатою заробiтної плати "в конвертах" сьогоднi ДФС придiляється значна увага. Адже нелегальна праця знижує доходи мiсцевих бюджетiв, бюджетiв Пенсiйного фонду та фондiв соцiального страхування. Наслiдком "тiньової" зайнятостi є також погiршення бiзнес-середовища та iнвестицiйного клiмату через формування недобросовiсної конкуренцiї.
      Нелегальне працевлаштування має негативнi наслiдки й для найманих працiвникiв. Зокрема, це вiдсутнiсть соцiальних гарантiй, передбачених для працiвника, - права на вiдпустку (у тому числi на час вагiтностi та пологiв), страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, права на оплату листкiв непрацездатностi. Громадяни також втрачають пенсiйний стаж та можливiсть отримання державної допомоги у разi втрати роботи.
      Неофiцiйно працевлаштована особа позбавлена законодавчого захисту та повнiстю залежить вiд роботодавця та його дiй по вiдношенню до працiвникiв. Офiцiйно ж оформленi трудовi вiдносини надають можливiсть громадянам вiдстоювати свої права у судах у разi конфлiкту з роботодавцем.
      Виявлення порушникiв податкового законодавства в частинi виплати заробiтної плати - один з крокiв захисту iнтересiв працiвникiв. Тому ДФС бере участь у дiяльностi робочих груп, створених при облдержадмiнiстрацiях з метою виявлення найманих працiвникiв, якi працюють неофiцiйно, та залучення їх до оподаткування. Також значна увага надається проведенню роз'яснювальної роботи серед роботодавцiв для забезпечення пiдвищення рiвня заробiтної плати найманих працiвникiв.
      Крiм того, вiдомостi про виявленi порушення трудового законодавства та законодавства про працю фiскальною службою передаються до органiв Держпрацi для застосування санкцiй.
      Про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавцiв громадяни можуть повiдомити на "гарячу лiнiю" ДФС за телефоном 0800-501-007.


Податковий календар - 19 жовтня

      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за III кв. фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування, особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та членами фермерських господарств;
      Сплата авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Протягом сiчня-вересня 2018 року надiйшло 4 письмовi звернення вiд громадян та 16 адвокатських запитiв з питань податкового боргу, контрольно-перевiрочної роботи, нарахування та сплати податкiв та зборiв, отримання доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi, реєстрацiї платником ПДВ, пiдтвердження статусу податкового резидента України тощо. Усi звернення та запити розглянуто вiдповiдно до норм дiючого законодавства.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06. Впродовж сiчня-вересня поточного року до посадових осiб Червоноградської ОДПI на особистий прийом звернувся 1 суб'єкт пiдприємницької дiяльностi щодо змiни вiдомостей про об'єкти оподаткування. Звернення розглянуто та надано роз'яснення.
      Протягом 9 мiсяцiв 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 3 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Майже 8000 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом дев'яти мiсяцiв поточного року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 7917 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом девяти мiсяцiв поточного року надано 4871. Зареєстровано 599 платникiв єдиного податку, 496 книг облiку доходiв i витрат, 40 реєстраторiв розрахункових операцiй, 457 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 21 установ та органiзацiй. Видано 321 довiдока про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 655 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 371 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 72 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Податковий календар - 22 жовтня

      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за вересень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї за 2018 рiк;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за вересень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за вересень 2018 року;
      Подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств).
      Останнiй день подання за вересень 2018 року податкової декларацiї рентної плати з розрахунком:
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


Про актуальне на черговому засiданнi комiсiї у Червоноградi

      Важливою темою на черговому засiданнi робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення є боротьба з виплатою заробiтної плати у "конвертах", дотримання гарантiй оплати працi, лiквiдацiя прихованої зайнятостi та недопущення виникнення заборгованостi з виплати заробiтної плати.
      Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, що допустили нарахування заробiтної плати з порушенням чинного законодавства вкотре наголосили щодо вжиття всiх заходiв з виплати заробiтної плати своїм працiвникам у розмiрi не менше середньообласного рiвня.
      Присутнiм звернули увагу, що використання нелегальної робочої сили, не оформлення трудових вiдносин з найманим працiвником - це порушення трудового законодавства, яке передбачає адмiнiстративну, фiнансову та кримiнальну вiдповiдальнiсть.


Затверджено новi довiдники пiльг

      Державною фiскальною службою України затверджено новi довiдники пiльг станом на 01.10.2018 року:
      - Довiдник №90/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник №90/2 iнших податкових пiльг.
      Довiдниками визначено змiст пiльги, початок та кiнець дiї пiльги та ознаку її цiльового призначення щодо податку на прибуток, ПДВ, акцизного податку з вироблених в Українi та ввезених на митну територiю пiдакцизних товарiв, пiльги щодо державного мита, а також пiльги щодо плати за землю, з мiсцевих податкiв i зборiв та податку на нерухоме майно.
      Нагадаємо, що зазначений документ застосовується при заповненнi звiту про суми податкових пiльг (додаток до Порядку облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг, затвердженого постановою КМУ вiд 27.12.2010 р. №1233).


До уваги платникiв податкiв. Трудовi вiдносини: порядок прийняття на роботу працiвника

      Вiдповiдно iз ст.24 Кодексу законiв про працю України вiд 10 грудня 1971 року №322-VIII (далi - КЗпП) працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      Порядок повiдомлення Державної фiскальної служби та її територiальних органiв про прийняття працiвника на роботу визначений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413 (далi - Постанова №413).
      Зокрема, Постановою №413 встановлено форму Повiдомлення про прийняття працiвника на роботу (далi - Повiдомлення).
      Повiдомлення подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором.
      Повiдомлення можна подати:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом iз копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльш нiж iз п'ятьма особами.
      Звертаємо увагу, що згiдно до ст.265 КЗпП, за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та вiдповiдних податкiв, юридичнi та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу - у тридцятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника щодо якого скоєно порушення. У 2018 роцi ця сума складає 111 690 гривень.


Право одному iз батькiв на податкову соцiальну пiльгу надається до кiнця року, в якому дитина досягає 18 рокiв

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами i доповненнями (далi - ПКУ) платник податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати (iнших прирiвняних до неї вiдповiдно до законодавства виплат, компенсацiй та винагород), на суму податкової соцiальної пiльги (далi - ПСП), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
      Згiдно з пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник ПДФО, який утримує двох чи бiльше дiтей вiком до 18 рокiв має право на ПСП у розмiрi 100 вiдсоткiв суми пiльги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2016 роцi - 689 грн, у 2017 роцi - 800,0 грн, у 2018 роцi - 881,0 грн) - у розрахунку на кожну таку дитину.
      Пiдпунктом 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ визначено, що право на ПСП у розмiрi, що дорiвнює 150 вiдсоткiв суми пiльги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2016 роцi - 1033,5 грн, у 2017 роцi - 1200,0 грн, у 2018 роцi - 1321,50 грн), має право платник податку який:
      а) є одинокою матiр'ю (батьком), вдовою (вдiвцем) або опiкуном, пiклувальником - у розрахунку на кожну дитину вiком до 18 рокiв;
      б) утримує дитину-iнвалiда - у розрахунку на кожну таку дитину вiком до 18 рокiв.
      При цьому, ПСП, передбачена пп. 169.1.2 та пiдпунктами "а" та "б" пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, надається до кiнця року, в якому дитина досягає 18 рокiв, а у разi її смертi до досягнення зазначеного вiку - до кiнця року, на який припадає смерть (пп.169.3.3 п.169.3 ст.169 ПКУ).


У разi припинення пiдприємницької дiяльностi незабудьте сплатити ЄСВ та подати звiт

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що вiдповiдно до п.п. 3 п. 1 розд. II Iнструкцiї про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449 iз змiнами i доповненнями (далi - Iнструкцiя № 449), платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування є фiзичнi особи-пiдприємцi (ФОП).
      Згiдно з п. 2 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435 iз змiнами i доповненнями (далi - Порядок № 435), фiзичнi особи-пiдприємцi формують та подають до органiв ДФС
      Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску (далi - Звiт) самi за себе один раз на рiк до 10 лютого року, що настає за звiтним перiодом.
      У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi страхувальникiв, зазначених у п. 2 розд. III Порядку № 435, такi особи зобов'язанi подати самi за себе Звiт iз зазначенням типу форми "лiквiдацiйна", де останнiм звiтним перiодом є перiод з дня закiнчення попереднього звiтного перiоду до дня державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi (п. 10 розд. III Порядку № 435).
      Звiт iз зазначенням типу форми "лiквiдацiйна" формують та подають, протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi (п. 11 розд. III Порядку № 435).
      При цьому останнiм звiтним перiодом є перiод з дня закiнчення попереднього звiтного перiоду до дня державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi такої фiзичної особи (частина 8 ст. 9 Закону "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування").


ДФС запустила для тестування E-Receipt

      E-Receipt - у тестовiй дiї. ДФС забезпечено функцiонування iнформацiйної системи E-Receipt, що розробляється службою в рамках реалiзацiї експериментального проекту, розпочатого Мiнфiном вiдповiдно до постанови Кабмiну щодо реєстрацiї та експлуатацiї новiтнiх моделей програмних та/або програмно-технiчних комплексiв, призначених для реєстрацiї розрахункових операцiй.
      Для тестування пропонується безплатне клiєнтське програмне забезпечення (iнсталяцiйний пакет) для операцiйних систем Windows та Android, що розмiщене за посиланням: http://217.76.198.145/E-Receipt. Наступним етапом буде розробка програмного забезпечення для операцiйної системи IOS.
      Для реєстрацiї кас та касирiв у приватнiй частинi Електронного кабiнету створено електронний сервiс "Експериментальний проект РРО".
      Даний сервiс надає можливiсть платникам обрати iз запропонованого списку господарську одиницю, де розмiщено касу, пiлотний проект, у якому вона вiзьме участь, та зареєструвати в режимi он-лайн касу та касирiв.
      Для того, щоб розпочати роботу з касою необхiдно вiдкрити змiну, сформувати електронний чек.
      Формування електронного чеку здiйснюється за допомогою довiдника номенклатури товару, який необхiдно заповнити до початку роботи з касою вiдповiдно до iнструкцiї користувача, що розмiщена за посиланням: http://217.76.198.145/E-Receipt.
      Iнструкцiя користувача щодо роботи з сервiсом в Електронному кабiнетi розмiщена в меню "Допомога".
      У разi виникнення питань пiд час тестування, а також пропозицiй (зауважень) щодо роботи електронного сервiсу, пропонуємо надсилати листи на поштову адресу: infozvit@sfs.gov.ua.
      За результатами тестування iнформацiйної системи E-Receipt ДФС буде подано до Мiнфiну пропозицiї щодо участi у експериментальному проектi у порядку, визначеному постановою № 472.
      Крiм того, ДФС реалiзовано i електронний сервiс, який дозволяє покупцевi товарiв (послуг) здiйснювати пошук та перегляд фiскального касового чеку, що формується як традицiйними реєстраторами розрахункових операцiй, так i електронний фiскальний чек, створений новiтнiми РРО.
      Сервiс знаходиться у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету, доступ до якої здiйснюється в режимi реального часу (24/7/365) без iдентифiкацiї особи за посиланням: cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.
      Для пошуку та перегляду фiскального касового чеку необхiдно ввести: фiскальний номер РРО дату та час видачi чеку (для традицiйних РРО).
      Пошук електронного чеку здiйснюється за його фiскальним номером та датою. Якщо ви не знайшли свого е-чека в системi, зробiть його фото та надiшлiть за адресою infozvit@sfs.gov.ua. ДФС буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито вiдповiдних заходiв.
      Запрошуємо взяти участь у тестуваннi зазначеного електронного сервiсу.
      Довiдково: E-Receipt-нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку реєстраторiв розрахункових операцiй, що передбачатиме оnline реєстрацiю пристроїв без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
      Електронний чек генеруватиметься, реєструватиметься в системi ДФС i доповнюватиметься QR-кодом, пiсля чого передаватиметься на пристрiй.
      Iнформацiя про фiскальний номер чеку та його QR-код зберiгатиметься в e-Receipt та буде доступною для перегляду в Електронному кабiнетi платника як платником, так i покупцем.

За матерiалами прес-служби Державної фiскальної служби України

Iнформацiйна пам'ятка

      Шановний платнику податкiв !
      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що 5 вересня Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив розпорядження "Про заходи, спрямованi на детiнiзацiю вiдносин у сферi зайнятостi населення" (№649-р 05.09.18), яким передбачено проведення Державною службою України з питань працi, Державною фiскальною службою України, Пенсiйним фондом України, Нацiональною полiцiєю України, iншими центральними органами виконавчої влади спiльно з органами мiсцевого самоврядування комплексних заходiв, спрямованих на детiнiзацiю ринку працi та вдосконалення контролю за оформленням трудових вiдносин iз найманими працiвниками.
      Цей нормативний акт розроблено Мiнiстерством соцiальної полiтики за результатами наради з питань детiнiзацiї ринку працi пiд головуванням Прем'єр-мiнiстра України В. Гройсмана. Розпорядженням передбачено посилення координацiї органiв державної влади в питаннях проведення роз'яснювальної роботи, здiйснення заходiв щодо виявлення фактiв застосування незадекларованої працi, а також перегляд актiв органiв виконавчої влади та внесення змiн до них з метою посилення контролю за оформленням трудових вiдносин.
      Також мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади доручається переглянути власнi нормативно-правовi акти та внести до них змiни з метою посилення контролю за оформленням трудових вiдносин iз найманими працiвниками пiд час реалiзацiї наданих повноважень.
      Реалiзацiя акту сприятиме пiдвищенню ефективностi державної полiтики щодо захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої працi та посиленню дисциплiни по сплатi податкiв.
      Для проведення роз'яснювальних заходiв з легалiзацiї найманої працi роботодавцями надано мiсячний термiн, тобто до 05.10.2018 року.
      Пiсля закiнчення зазначеного термiну, контролюючими органами будуть проводитись перевiрки, щодо виявлення неоформлених найманих працiвникiв, маскування трудових вiдносин пiд виглядом iнших форм дiяльностi та iнше.
      За порушення трудового законодавства у 2018 роцi роботодавцям загрожують чималi штрафи, а саме, за одного неоформленого працiвника - штраф у розмiрi 30 мiнiмальних зарплат, а це 111 690 гривень.
      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi рекомендує роботодавцям, якi використовують найману працю без належного оформлення трудових вiдносин забезпечити виконання вимог трудового законодавства вiдповiдно до Кодексу законiв про працю України.
      Також слiд звернути увагу, що обов'язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працiвника є вчасне повiдомлення про їх прийняття орган ДФС. Форма такого повiдомлення затверджена постановою Кабмiну вiд 17.06.2015р. №413.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Звiт про контрольованi операцiї необхiдно подати до 1 жовтня

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що вiдповiдно до п. п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України платники податкiв, якi у звiтному роцi здiйснювали контрольованi операцiї, зобов'язанi подавати звiт про контрольованi операцiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, до 1 жовтня року, що настає за звiтним, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.
      Нагадаємо, що форма та Порядок складання Звiту про контрольованi операцiї затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.01.2016 №8.


До уваги платникiв податкiв. Про прийняття працiвника на роботу необхiдно повiдомляти орган ДФС

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Кабiнетом Мiнiстрiв України 05.09.2018 прийнято розпорядження №649-р "Про заходи, спрямованi на детiнiзацiю вiдносин у сферi зайнятостi населення". Реалiзацiя його норм надасть змогу зменшити застосування незадекларованої працi.
      Так, обов'язковою умовою правильного оформлення новоприйнятих працiвникiв є вчасне повiдомлення про їхнє прийняття органу ДФС, як передбачено Кодексом законiв про працю України.
      Наголошуємо, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повiдомлення про прийом на роботу органу ДФС (ч. 3 ст. 24 Кодексу законiв про працю).
      Вiдповiдно до норм постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року №413 "Про порядок повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу" повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.


За недотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi передбачена вiдповiдальнiсть

      Питання повноти i правильнiсть виплати зарплат найманим працiвникам, а також легалiзацiя ринку працi було i залишається надзвичайно актуальним.
      Так спiльно з органами мiсцевої влади Червоноградською ОДПI систематично здiйснюється контроль за дотриманням суб'єктами господарювання чинного законодавства про оплату працi.
      На черговому засiданнi робочої групи за участi начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець, представникiв органiв мiсцевої влади, управлiння працi та соцiального захисту населення, пенсiйного фонду та управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi було заслухано посадових осiб та суб'єктiв господарювання якi нарахували зарплату за липень нижче мiнiмального розмiру.
      Члени комiсiї наголосили щодо дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, легалiзацiї трудових вiдносин та посилення вiдповiдальностi за порушення трудового законодавства.


Податковий календар: 28 вересня -

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за серпень 2018 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за серпень 2018 року;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв;
      Сплата податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок;
       - процентiв на вклади члена кредитної спилки
      Останнiй день сплати за серпень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України.
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України


Переваги iнновацiйної системи "Електронний чек"

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що триває пiлотний проект iз впровадження електронного чеку (e-Receipt).
      Програма "Електронний чек" має низку суттєвих переваг, зокрема:
      - вона безкоштовна, доступна та проста в користуваннi. Може бути iнтегрована з iншими системами ДФС i бухгалтерськими програмами;
      - систему можна встановити на будь-який пристрiй - персональний комп'ютер, планшет чи смартфон;
      - має найвищий ступiнь захисту й працює 24 години на добу та 7 днiв на тиждень.
      Нова iнформацiйна система передбачає оnline реєстрацiю персональних комп'ютерiв, планшетiв, смартфонiв, без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
      Також, застосування такої моделi на практицi позбавляє необхiдностi встановлювати традицiйний касовий апарат та друкувати паперовi чеки. Покупцi зможуть перевiрити фiскальний чек у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету, розмiщеного на офiцiйному веб-порталi ДФС України.


У Центрi обслуговування платникiв червоноградцi отримали понад 7000 адмiнiстративних послуг

      Протягом сiчня-серпня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI (головний офiс) надано 7226 адмiнiстративних послуг.
      Як повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук, що найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом восьми мiсяцiв поточного року надано 4488. Зареєстровано 546 платникiв єдиного податку, 435 книг облiку доходiв i витрат, 37 реєстраторiв розрахункових операцiй, 409 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 20 установ та органiзацiй. Видано 299 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 630 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 285 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 63 довiдки про пiдтвердження статусу податкового резидента України.


Червоноградцi в серпнi спрямували на соцiальнi виплати понад 28 мiльйонiв гривень ЄСВ

      За вiсiм мiсяцiв 2018 року вiд червоноградських страхувальникiв надiйшло 222,1 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 36,3 % бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      При цьому, лише в серпнi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства 28,1 млн. гривень.
      Звертаємо увагу, що через несплату єдиного соцiального внеску найманi працiвники втрачають страховий стаж та можливiсть одержання заробленої пенсiї по вiку, по iнвалiдностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, адже пенсiю буде призначено тiльки з офiцiйно нарахованої суми заробiтної плати.
      У випадку, коли роботодавець з якихось причин не сплачує внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за своїх найманих працiвникiв, зазвичай це вiдбувається, коли працiвнику платять зарплату "в конвертах" без сплати страхових внескiв, якщо роботодавець нарощує заборгованiсть як з виплати заробiтної плати, так i зi сплати страхових внескiв, то перiоди, за якi цi внески не сплаченi, "випадають" iз страхового стажу найманого працiвника та не включаються в заробiток для розрахунку розмiру пенсiї.


Податковий календар: 20 вересня -

      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї на 2018 рiк.
      Останнiй день сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.
      Останнi день подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв.
      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств).
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за серпень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за серпень 2018 року.
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.
      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за серпень з розрахунком: рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України.


Шановнi громадяни ! Просимо вчасно сплатити податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв податкiв, що завершується термiн сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Одночасно закiнчується термiн дiї рахункiв Державної казначейської служби України, якi зазначенi в податкових повiдомленнях - рiшеннях.
      З метою недопущення застосування штрафних санкцiй, накладення арешту на майно, просимо подбати про своєчасну сплату податку до 1 вересня 2018 року.


До уваги власникiв нерухомого майна

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що у 2018 роцi фiзичнi особи сплачують податок на нерухоме майно за 2017 рiк вiдповiдно до статтi 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року №2755-VI iз змiнами та доповненнями.
      Розрахунок податку здiйснено фахiвцями фiскальної служби областi на пiдставi вiдомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      Податковi повiдомлення-рiшення Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi надiсланi платникам податку до 1 липня 2018 року. Термiн сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, становить 60 днiв з моменту отримання таких повiдомлень-рiшень.
      Для бiльшостi платникiв Львiвської областi граничний термiн сплати припадає на серпень поточного року. Платникам податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, необхiдно його сплатити вчасно з врахуванням вiдведених законодавством 60 календарних днiв. Сплата податку з порушенням встановленого термiну призведе до застосування штрафних санкцiй.


Автозаповнення додатка 5 до податкової декларацiї з ПДВ в Електронному кабiнетi

      ДФС реалiзовано автозаповнення додатка 5 до податкової декларацiї з ПДВ "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрiзi контрагентiв" на пiдставi даних Єдиного реєстру податкових накладних (далi - ЄРПН) в Електронному кабiнетi.
      Для автозаповнення додатка 5 необхiдно при створеннi документа звiтностi в приватнiй частинi Електронного кабiнету у верхнiй панелi навiгацiї обрати пункт "додатково/заповнити на основi даних ДФС". Пiсля чого на пiдставi вiдомостей, внесених в ЄРПН, заповнюються данi вiдповiдних таблиць Роздiлiв I та II.
      Зазначений сервiс працює в тестовому режимi, проводяться роботи щодо створення сервiсу автозаповнення додаткiв 1 (Розрахунок коригування сум податку на додану вартiсть (Д1)) та 6 (Довiдка (Д6) подається платниками, якi заповнюють рядок 5 декларацiї, та пiдприємствами (органiзацiями) iнвалiдiв) до податкової декларацiї з ПДВ.


Податковий календар: 30 серпня -

      останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за липень;
      останнiй день сплати податку на додану вартiсть за липень 2018 року;
      останнiй день сплати акцизного податку за липень 2018 року;
      останнiй день сплати за липень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - ранспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю Україн
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;


До уваги платникiв. З 11 вересня 2018 року сплачувати податки та збори до державного та мiсцевих бюджетiв слiд лише на новi рахунки

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 02 липня 2018 року вступили в дiю новi рахунки для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв Львiвської областi, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (МФО 899998).
      До 11 вересня дiє перехiдний перiод, пiд час якого дiють старi рахунки, проте перехiдний перiод закiнчується 10 вересня.
      З 11 вересня кошти, якi будуть сплачуватися платниками на старi рахунки, не будуть зараховуватися до бюджетiв, а повертатися платникам як нез'ясованi надходження.
      Реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнилися.


До уваги платникiв податкiв податкiв. Режим роботи Центрiв обслуговування платникiв у святковi та вихiднi днi!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує про режим роботи Центрiв обслуговування платникiв у святковi та вихiднi днi серпня 2018 року
      23 серпня 2018 року - вiдповiдно до законодавства про працю день скорочено на одну годину;
      24,26 серпня 2018 року - вихiднi днi;
      25 серпня 2018 року - робочий день вiдповiдно до затверджених графiкiв роботи ЦОП до 13 год. 00 хв.


Як сплачувати податки та єдиний внесок у разi змiни адмiнiстративного району?

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до ст.45 Бюджетного кодексу України, у разi змiни мiсцезнаходження суб'єктiв господарювання - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв пiсля реєстрацiї за новим мiсцезнаходженням здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї платникiв податкiв до закiнчення поточного бюджетного перiоду. До закiнчення року платник податкiв облiковується у контролюючому органi за попереднiм мiсцезнаходженням (неосновне мiсце облiку) з ознакою того, що вiн є платником податкiв до закiнчення року, а у контролюючому органi за новим мiсцезнаходженням (основне мiсце облiку) - з ознакою того, що вiн є платником податкiв з наступного року.
      У контролюючому органi за неосновним мiсцем облiку платник податкiв сплачує всi податки та збори, якi згiдно iз законодавством мають сплачуватись на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi, що вiдповiдає неосновному мiсцю облiку, подає податковi декларацiї (розрахунки, звiти) та виконує iншi обов'язки платника податкiв.
      Отже, при перереєстрацiї мiсцезнаходження суб'єктiв господарювання - фiзичних осiб сплата податкiв i зборiв та подання звiтностi (податок на доходи фiзичних осiб, вiйськовий збiр, податковий розрахунок за формою №1-ДФ) здiйснюється до закiнчення поточного бюджетного року за попереднiм мiсцезнаходженням.
      Якщо страхувальник, зокрема, фiзична особа-пiдприємець, у звiтному перiодi змiнює мiсцезнаходження, або мiсце реєстрацiї, або мiсце проживання (поза межами територiального обслуговування фiскального органу, у якому вiн перебував на облiку), звiт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за цей звiтний перiод (з першого до останнього календарного числа звiтного перiоду) подається до фiскального органу за новим мiсцем взяття на податковий облiк.


Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi досягли пенсiйного вiку, ЄСВ не сплачують

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 08 липня 2010 року N2464-VI "Про збiр i облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (далi - Закон №2464) фiзичнi особи-пiдприємцi, у тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподатковування, а також члени їх родин, якi беруть участь у здiйсненнi ними пiдприємницької дiяльностi, є платниками ЄСВ.
      Слiд зазначити, згiдно з ч.4 ст.4 Закону №2464 фiзичнi особи - пiдприємцi звiльняються вiд сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсiю за вiком або є особами з iнвалiднiстю, або досягли вiку, встановленого ст.26 Закону України вiд 23 вересня 1999 року №1105- ХVI "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу. Такi особи можуть бути платниками єдиного внеску, виключно, за умови їх добровiльної участi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування.
      Що стосується найманих працiвникiв, у тому числi iнвалiдiв або пенсiонерiв за вiком, сплата єдиного внеску пiдприємцями здiйснюється на загальних пiдставах, згiдно з чинним законодавством.


До уваги платникiв єдиного податку. 17 серпня - останнiй день

      Сплати єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за II квартал;
      Сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал 2018 року;
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;


Податковий календар - 17 серпня

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати екологiчного податку за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати туристичного збору за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за II квартал 2018 року;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за II квартал 2018 року;


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Якi є вимоги до оформлення письмових звернень, що адресуються контролюючим органам вiд платникiв податкiв ?
      Оформлення письмових звернень платникiв податкiв (юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв) або громадян здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про звернення громадян".
      Звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разi коли вирiшення порушених у зверненнi питань належить до їх компетенцiї.
      У зверненнi мають бути вказанi прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина (назва, код ЄДРПОУ, мiсцезнаходження суб'єкта господарювання), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї тощо.
      Письмове звернення повинно бути надруковано або написано вiд руки розбiрливо i чiтко, пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням дати. В електронному зверненнi також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi засоби зв'язку з ним.
      Якi переваги вiд впровадження iнновацiйної електронної системи e-Receipt (електронний чек)?
      Новiтня модель програмних та/або програмно-технiчних комплексiв, призначена для реєстрацiї розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування, купiвлi-продажу iноземної валюти тощо. Може бути встановлена та пiдтримуватись будь-яким пристроєм (персональнi комп'ютери, планшети, смартфони). Працюватиме цiлодобово, кожен день, у вихiднi та святковi днi. Користування системою не потребуватиме спецiальних знань та пiдготовки її користувачiв. Також не передбачає подання та обробки паперових документiв i економить час.
      Iз виїздом за кордон чи можливо тимчасово припинити пiдприємницьку дiяльнiсть?
      Законодавством не передбачено тимчасове припинення пiдприємницької дiяльностi.
      Як здiйснюється взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку?
      Незалежно вiд того, що процедура зняття з облiку фiзичної особи - пiдприємця в контролюючих органах не завершена, але протягом року такий платник вдруге зареєструвався у державного реєстратора, то взяття його на облiк здiйснюється контролюючими органами за основним мiсцем облiку у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця та здiйснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осiб за номером, який вiдповiдає порядковому номеру реєстрацiї вiдповiдного повiдомлення державного реєстратора.
      При цьому взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку, не припиняє її зобов'язань по забезпеченню остаточних розрахункiв з податкiв вiд провадження пiдприємницької дiяльностi за її першою реєстрацiєю.


Спрощенцi перерахували до мiсцевого бюджету понад 23 млн. гривень єдиного податку

      За сiм мiсяцiв поточного року червоноградцi якi обрали спрощену систему оподаткування перерахували до бюджетної скарбницi 23,4 млн. грн. єдиного податку, що на 4,0 млн. грн. бiльше в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2017 року. Левову частину надходжень - 21,0 млн. грн. або 90%. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 2,4 млн. грн або 10%. Зокрема, в липнi представники бiзнесу спрямували 4 млн. грн єдиного податку, що на 10%. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року.
      Звертаємо увагу, що несплата (неперерахування) фiзичною особою - платником єдиного податку, авансових внескiв єдиного податку в порядку та у строки, визначенi Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку вiдповiдно до цього Кодексу.


З початку року до бюджетної скарбницi надiйшло майже 270 млн. гривень

      Протягом сiчня-липня 2018 року Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) мобiлiзовано до Зведеного бюджету 269,2 млн. грн. податкових платежiв. Зокрема, в липнi надiйшло 41,1 млн. грн., що на 7,7 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      За сiм мiсяцiв поточного року надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) склали 194,0 млн. гривень.


Мiсцевi бюджети отримали понад 5 млн грн податку на нерухомiсть

      За перше пiврiччя 2018 року власники нерухомостi якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi сплатили до мiсцевих бюджетiв 5,4 млн грн податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Зокрема, вiд червоноградцiв надiйшло - 2,1 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 1,2 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 0,7 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,4 млн. гривень.
      Як зазначила Голова комiсiї з реорганiзацiї Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi, начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець, що безперечними лiдерами у сплатi податку на нерухомiсть є власники нерухомого майна - юридичнi особи, внесок яких у мiсцевi за 6 мiсяцiв 2018 року становить 4,3 млн гривень. Фiзичнi особи перерахували до мiсцевих скарбниць областi 1,1 млн грн податку на нерухомiсть.


Податковий календар: 09 сепня -

      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за II квартал 2018 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал 2018 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за II квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за II квартал 2018 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за пiврiччя 2018 року та фiнансової звiтностi за пiврiччя 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за II квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при переходi зi спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстрованi протягом II кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.


До вiдома громадян

      21 серпня 2018 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити перший заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Ганюк Руслан Володимирович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


До уваги суб'єктiв господарювання, що планують здiйснювати та здiйснюють роздрiбну торгiвлю пiдакцизними товарами

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що вiдповiдно до розпорядження ДФС України вiд 28.02.2018 № 18-р "Про ведення Реєстру виданих, тимчасово призупинених, анульованих лiцензiй на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами" з 02.08.2018 року запроваджується в експлуатацiю нове програмне забезпечення "Лiцензування виробництва та обiгу (спирт, алкогольнi напої, тютюновi вироби)".
      Для введення до бази даних iнформацiї iз заяв, отриманих вiд суб'єктiв господарювання у паперовому виглядi про видачу/внесення чергового платежу/переоформлення/видачу дублiката/анулювання лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями, алкогольними напоями - сидром та перрi (без додання спирту), тютюновими виробами необхiдно крiм даних, якi подаються вiдповiдно до ст. 15 Закону України вiд 19 грудня 1995 року №481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", iз змiнами та доповненнями, вказувати код та назву виду дiяльностi, а платiжнi документи (квитанцiя, платiжне доручення) надавати окремо до кожної заяви (окремо оплата за лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та окремо оплата за лiцензiю на право роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами).
      Враховуючи зазначене вище, з 02.08.2018 вводиться єдиний зразок заяви щодо лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка заповнюється суб'єктами господарювання залежно вiд дiї, яку необхiдно здiйснити, а саме:
      - видача лiцензiї;
      - внесення чергового платежу (щоквартальна сплата за лiцензiю);
      - переоформлення лiцензiї та внесення змiн до РРО;
      - видача дублiката лiцензiї;
      - анулювання лiцензiї.
      Крiм цього, слiд зазначити, що платники податкiв, якi планують здiйснювати дiяльнiсть з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв, повиннi стати на облiк в ОДПI та їх вiддiлення за мiсцем розташування торгiвельних об'єктiв для вiдкриття iнтегрованих карток як платникiв окремих податкiв з метою зарахування коштiв, сплачених за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами та акцизного податку до мiсцевого бюджету.


Податковий календар - 31 липня останнiй день:

      Сплати суми ПДФО зазначеної в рiчнiй декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та громадянами.


До уваги страхувальникiв. Змiнено порядок формування та подання звiту щодо сум нарахованого ЄСВ

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що ДФС України вiд 16.07.2017 року № 21469/7/99-99-13-02-01-17 надала роз'яснення щодо набрання чинностi Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435, у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.05.2015 № 511, з 01 вересня 2018 року.
      До визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.
      Враховуючи зазначене, звiт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за липень 2018 року подається у серпнi 2018 року за формами звiтностi, затвердженої наказом Мiнфiну вiд 14.04.2015 № 435.
      Звiтнiсть за новими формами, затвердженими наказом № 435 у редакцiї наказу № 511, подаватиметься починаючи з 01.09.2018 року.
      Додатково повiдомляємо, що з 02.07.2018 року рахунки для сплати ЄСВ не змiнились.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 20 мiльйонiв гривень

      За шiсть мiсяцiв поточного року червоноградцi якi обрали спрощену систему оподаткування перерахували до бюджетної скарбницi 19,4 млн. грн. єдиного податку, що на 3,6 млн. грн. бiльше в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2017 року. Левову частину надходжень - 17,3 млн. грн. або 89%. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 2,1 млн. грн або 11%. Зокрема в червнi 2018 року спрощенцi перерахували 1,6 млн. грн єдиного податку.


Червоноградськi власники землi та землекористувачi спрямували до мiсцевого бюджету майже 9 мiльйонiв гривень земельного податку

      За сiчень-червень 2018 року мiсцева скарбниця поповнилась на 8,8 млн. грн. плати за землю. Вiд юридичних осiб надiйшло 7,6 мiльйонiв, а вiд фiзичних осiб - 1,2 мiльйони.
      Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним iз вагомих джерел наповнення мiсцевої скарбницi та складає майже 6 вiдсоткiв вiд загальних надходжень.
      Звертаємо увагу, що на час перехiдного перiоду, до 10.09.2018 року одночасно iз новими рахунками мiсцевих бюджетiв можна використовувати рахунки мiсцевих бюджетiв, що дiяли до 02.07.2018 року i якi зазначенi в ППР, по податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, земельному податку та оренднiй платi та транспортному податку. Про це повiдомила начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.


З початку року страхувальниками сплачено понад 163 мiльйони гривень єдиного соцiального внеску

      З початку року року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд червоноградських страхувальникiв склали 163,1 млн. гривень. Це на 28,3 вiдс., або на 46,2 млн. грн. бiльше, нiж за вiдповiдний перiод минулого року. Зокрема, у червнi 2018 року надiйшло 26,5 млн. грн. єдиного внеску.
      Слiд зазначити, що сплата податкiв i єдиного соцiального внеску - це законодавчо закрiпленi права працюючої людини сьогоднi та гарантоване майбутнє завтра. Легалiзацiя зарплат передбачає збiльшення надходжень до бюджету коштiв, якi приховуються вiд держави.
      Виплата заробiтної плати "у конвертах" призводить до значних негативних наслiдкiв не тiльки для бюджету держави, а й для самих працiвникiв. Адже гiдна заробiтна плата - це запорука спокiйного i благополучного життя як для роботодавця, так i для працiвника.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Козловська Наталiя.
      Куди необхiдно подавати звiтнiсть та сплатити єдиний внесок, у випадку змiни пiдприємцем протягом року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району?
      У разi змiни суб'єктом господарювання протягом бюджетного року мiсцезнаходження, пов'язаного зi змiною адмiнiстративного району, звiтнiсть про суми нарахованого єдиного внеску подається та сплачується за новим мiсцем взяття на облiк.
      До якого контролюючого органу необхiдно звертатись громадянину власнику декiлькох об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, розмiщених в рiзних населених пунктах, для проведення звiрки даних ?
      Вiдповiдно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо:
      об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку;
      розмiру загальної площi об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;
      права на користування пiльгою iз сплати податку;
      розмiру ставки податку;
      нарахованої суми податку.69
      У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).
      Куди сплачується єдиний податок платником першої групи у випадку коли податкова адреса не спiвпадає з мiсцем розмiщення об'єкта торгiвлi ?
      Вiдповiдно до п.295.4 ст.295 Податкового кодексу України, сплата єдиного податку платниками першої-третьої груп здiйснюється за мiсцем податкової адреси.
      Сплата єдиного податку платниками якi перебувають на облiку в Червоноградcькiй ОДПI (головний офiс) з 02.07.2018 здiйснюється на новi бюджетнi рахунки:
      Червоноград - 31419699013019
      Соснiвка - 31418699013021
      Гiрник - 31419699013020


До уваги платникiв податкiв. Система e-Receipt - новацiї в реєстрацiї та облiку реєстраторiв розрахункових операцiй

      Нова iнформацiйна система реєстрацiї та облiку реєстраторiв розрахункових операцiй - e-Receipt передбачає оnline реєстрацiю пристроїв (персональнi комп'ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органiв будь-яких паперових документiв та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
      Е-Receipt може бути встановлена та пiдтримуватиметься будь-яким пристроєм. Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде iнтегрована з "Електронним кабiнетом".
      Всi кейси цiєї системи безкоштовнi для її користувачiв та не потребують абонентської плати за користування.


Податковий календар - 30 липня:

      Останнiй день сплати за червень 2018 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за червень 2018 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за червень 2018 року;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв.


Податковий календар - 27 липня...

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за II квартал 2018 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.


Затверджено новi довiдники пiльг

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi доводить до вiдома платникiв, що 10.07.2018 ДФС України оприлюднила довiдники податкових пiльг станом на 04.07.2018, а саме:
      № 89/1 - Довiдник, що є втратами доходiв бюджету;
      № 89/2 - Довiдник iнших податкових пiльг.
      У довiдниках надано перелiк пiльг iз податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, мiсцевих податкiв та зборiв, державного мита, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Довiдники розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посиланням...


Про змiну бюджетних рахункiв на черговому семiнарi з пiдприємцями

      Нещодавно в Червоноградськiй ОДПI був проведений семiнар для платникiв податкiв - фiзичних осiб пiдприємцiв з актуальних питань оподаткування та податкових новацiй.
      Присутнi були проiнформованi про запровадження в дiю з 02 липня нових рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв. Проте на час перехiдного перiоду, до 10.09.2018 року одночасно iз новими рахунками мiсцевих бюджетiв можна використовувати рахунки мiсцевих бюджетiв, що дiяли до 02.07.2018 року, якi зазначенi в повiдомленнях по податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, земельному податку та оренднiй платi та транспортному податку. Також було наголошено, що реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнилися.
      Фахiвцi фiскального вiдомства зупинились на актуальних питаннях оподаткування ПДФО окремих видiв доходiв, вiдображення у податковому розрахунку форми 1-ДФ та податкової соцiальної пiльги.
      Представникiв бiзнесу проiнформували про новацiї та перспективи у зв'язку iз застосуванням новiтнiх моделей програмних та/або програмно-технiчних комплексiв, призначених для реєстрацiї розрахункових операцiй.
      В ходi семiнару увага присутнiх акцентувалась на пiдвищеннi якостi обслуговування та досягненнi максимального рiвня зручностей для платникiв, запровадженнi податкових сервiсiв.
      Окремо розглянули питання легалiзацiї трудових вiдносин, дотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi, негативних наслiдкiв у разi виплати заробiтної плати без оподаткування та ряд iнших питань.


Понад 5900 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-червня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5994 адмiнiстративнi послуги.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом шести мiсяцiв поточного року надано 3793. Зареєстровано 401 платника єдиного податку, 338 книг облiку доходiв i витрат, 31 реєстратора розрахункових операцiй, 315 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 18 установ та органiзацiй. Видано 253 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 570 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 216 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 45 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 779 консультацiй.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-червня 2018 року надiйшло 2 письмовi звернення вiд громадян та 10 адвокатських запитiв з питань податкового боргу, контрольно-перевiрочної роботи, нарахування та сплати податкiв та зборiв, отримання доходiв вiд пiдприємницької дiяльностi, реєстрацiї платником ПДВ, пiдтвердження статусу податкового резидента України тощо. Усi звернення та запити розглянуто вiдповiдно до норм дiючого законодавства.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06. Впродовж сiчня-червня поточного року до посадових осiб Червоноградської ОДПI на особистий прийом звернувся 1 суб'єкт пiдприємницької дiяльностi щодо змiни вiдомостей про об'єкти оподаткування. Звернення розглянуто та надано роз'яснення.
      Протягом I пiврiччя 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 2 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Податковий календар - 19 липня:

      Останнiй день сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат
      Останнi день сплати єдиного внеску, нарахованого за II кв. фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування.


Понад 5900 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-червня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5994 адмiнiстративнi послуги.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом шести мiсяцiв поточного року надано 3793. Зареєстровано 401 платника єдиного податку, 338 книг облiку доходiв i витрат, 31 реєстратора розрахункових операцiй, 315 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 18 установ та органiзацiй. Видано 253 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 570 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 216 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 45 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 779 консультацiй.


До уваги платникiв податку на майно

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що вiдповiдно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України (п. п. 70.2 та 70.7) громадяни у разi змiни мiсця проживання зобов'язанi протягом мiсяця подати до державної податкової iнспекцiї заяву форми 5-ДР для внесення вiдповiдних актуальних даних в Державний реєстр фiзичних осiб - платникiв податкiв.
      Завдяки своєчасно внесенiй достовiрнiй iнформацiї про фактичнi реєстрацiйнi данi фiзичних осiб податковi повiдомлення - рiшення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, та транспортного податку обов'язково надiйдуть у визначений законом термiн до адресата. В iншому випадку громадянин може не отримати повiдомлення вiд органу ДФС про нарахованi суми податкових платежiв, а вiдтак своєчасно виконати свiй обов'язок зi сплати зазначених податкiв.
      Щоб не потрапити у перелiк податкових боржникiв кожному громадянину, котрий змiнював свої реєстрацiйнi данi, зокрема, прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсце проживання (реєстрацiї) пiсля того, як востаннє звертався до державної податкової iнспекцiї щодо присвоєння вiдповiдного реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, варто невiдкладно подати заяву за формою 5-ДР за мiсцем нової реєстрацiї (проживання).


Шановнi платники податкiв!

      26 липня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2018 роцi. Пiдведення пiдсумкiв I пiврiччя 2018 року" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


Податок iз задекларованих доходiв необхiдно сплатити до 1 серпня 2018 року

      В Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй нагадують громадянам, якi подали декларацiї про майновий стан i доходи за 2017 рiк, про обов'язок сплати до 1 серпня року, що настає за звiтним, суми податкового зобов'язання, зазначеної в поданiй податковiй декларацiї.
      Слiд зазначити, що вiдповiдно до п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України у разi несплати узгодженої суми грошового зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб за наслiдками поданої рiчної декларацiї до 1 серпня року, що настає за звiтним, до платника податкiв застосовується штраф:
      - при затримцi до 30 календарних днiв включно, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 10 % погашеної суми податкового боргу;
      - при затримцi бiльше 30 календарних днiв, наступних за останнiм днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмiрi 20 % погашеної суми податкового боргу.
      Наголошуємо також, що пiсля спливу 90 календарних днiв, наступних за останнiм днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, нараховується пеня (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ).


До уваги платникiв податкiв. Змiнюються рахунки!

      З 02.07.2018 вступають в дiю новi рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв Львiвської областi, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (МФО 899998).
      Рахунки з облiку надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв вiдкритi на балансi Головного управлiння ДКСУ у Львiвськiй областi (МФО 825014) 01.07.2018 будуть закритi.
      Реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнюються.


Майже 420 млн. гривень єдиного внеску перерахували страхувальники з початку року

      Страхувальники якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi в травнi поточного року перерахували єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування 90,0 млн. грн., що на 38,2 млн. грн. бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
      З початку року надходження по єдиному внеску становлять 419,9 млн. гривень.
      Зокрема, червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 136,6 млн. грн. єдиного соцiального внеску. Вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 156 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 49,7 млн, грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 77,6 млн. гривень.


Податковий календар: 27 червня

      Останнiй день сплати за травень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за травень.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за травень 2018 року.
      Останнiй день сплати акцизного податку за травень 2018 року.


5250 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Як зазначила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук, що протягом сiчня-травня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5250 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом п'яти мiсяцiв поточного року надано 3402. Зареєстровано 290 платникiв єдиного податку, 281 книгу облiку доходiв i витрат, 27 реєстраторiв розрахункових операцiй, 255 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 17 установ та органiзацiй. Видано 217 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 544 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 165 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 40 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 669 консультацiй.


Увага! Змiнюються рахунки

      З 02.07.2018 вступають в дiю новi рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв Львiвської областi, вiдкритих на балансi Державної казначейської служби України (МФО 899998).
      Рахунки з облiку надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв вiдкритi на балансi Головного управлiння ДКСУ у Львiвськiй областi (МФО 825014) 01.07.2018 будуть закритi.
      Реквiзити рахункiв для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування не змiнюються


"Увага! Шахраї!"

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє про дiяльнiсть на територiї обслуговування Червоноградської ОДПI "телефонних аферистiв", якi з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, видають себе за працiвникiв фiскальної служби, телефонуючи платникам податкiв з телефонного номера 0981001907 та пропонують перерахувати грошовi кошти на рахунок 5167491029021523.
      В зв'язку з вище наведеним, не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок. У будь-якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


ДФС Львiвщини застерiгає: "Увага! Шахраї!"

      Шановнi платники податкiв Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi застерiгає: на теренах Львiвщини дiють "телефоннi аферисти".
      За наявною у органiв фiскальної служби Львiвщини iнформацiєю продовжуються випадки вчинення шахрайських дiй невiдомими особами з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, якi видають себе за працiвникiв фiскальної служби.
      Встановлено, що платникам податкiв надходять дзвiнки провокацiйного i протиправного характеру нiбито вiд керiвника Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
      Такими дiями зазначенi особи не лише злочинним способом заволодiвають коштами громадян, а й пiдривають довiру до держави та її виконавчих органiв.
      ГУ ДФС у Львiвськiй областi неодноразово iнформувало про намагання здiйснити шахраями псевдоперевiрок суб'єктiв господарювання.
      Такi "перевiряючi" зазвичай не мають жодних дозвiльних документiв i, як правило, навiть не намагаються письмово зафiксувати ймовiрне порушення податкового законодавства.
      У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      У жодному разi не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок.
      Не сплачуйте кошти у бюджет поспiхом. З'ясуйте достовiрнiсть реквiзитiв рахунку на сайтi ГУ ДФС у Львiвськiй областi або самостiйно передзвонiть у вiддiл облiку платежiв.
      Ви можете допомогти виявити шахраїв фiксуючи такi злочиннi дiї та повiдомляючи про такi факти правоохороннi органи та органи фiскальної служби.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


Про запровадження нового електронного сервiсу пiд час зустрiчi з платниками

      На офiцiйному веб-порталi ДФС України запроваджено для платникiв податку на додану вартiсть новий електронний сервiс - вiзуалiзацiї повної iнформацiї щодо податкової накладної з урахуванням всiх зареєстрованих до неї розрахункiв коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
      Новий сервiс створений з метою недопущення платниками податку помилок при складаннi розрахункiв коригування до податкової накладної.
      Доступ до iнформацiї надано в приватнiй частинi (особистий кабiнет) сервiсу "Електронний кабiнет" у роздiлi "ЄРПН". За заданими параметрами пошуку податкової накладної вiдображається остаточний розрахунок з урахування всiх послiдуючих зареєстрованих до неї розрахункiв коригування по таким параметрам:
      "Реєстрацiйний номер"; "Ознака документа (ПН-0, РК-1)"; "Номер документа"; "Дата складання документа"; "Причина коригування (РК)"; "Номер рядка ПН (номер рядка ПН, що коригується)"; "Номер рядка в xml файлi"; "Обсяги постачання без ПДВ"; "Кiлькiсть (ПН, гр.6)"; "Цiна (ПН, гр.7)"; "Змiна кiлькостi (РК, гр.7)"; "Цiна зазначена в гр. 8 РК"; "Змiна цiни (РК гр.9)"; "Кiлькiсть зазначена в гр.10 РК"; "Код товару згiдно з УКТ ЗЕД (ПН/РК)"; "Код послуги згiдно ДКПП (ПН/РК)"; "Ознака iмпортованого товару (ПН/РК)"; "Код ставки (ПН/РК)"; "Код ПН"; "Причина з якої не пiдлягає ненаданню отримувачу"; "Опис товару/послуги".


Черговий семiнар для пiдприємцiв

      Днями у примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбувся черговий семiнар для платникiв податкiв - фiзичних осiб пiдприємцiв. В ходi семiнару податкiвцi розглянули останнi змiни податкового законодавства, законодавства з питань справляння єдиного внеску та функцiонування електронних сервiсiв.
      Пiдприємцiв проiнформували, що платники ПДВ подають звiтнiсть за червень 2018 року за новою формою яка враховує змiни, внесенi Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.03.2018 №381 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 сiчня 2016 року №21".
      Пiд час семiнару присутнiм роз'яснили дотримання вимог чинного законодавства по виплатi заробiтної плати, дотриманнi мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, своєчасної та повної сплати податкiв i зборiв, легального використання найманої робочої сили. Звернули увагу на виплати у "конвертах", що стали однiєю iз складових тiньової економiки. Недолiки тiньової заробiтної плати, як i тiньової зайнятостi не тiльки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої працi без оформлення трудових вiдносин мiстить в собi багато негативних моментiв, i перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсiї. Адже гiдна заробiтна плата - це запорука спокiйного i благополучного життя як для роботодавця, так i для працiвника.


Шановнi платники податкiв!

      21 червня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2018 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


До вiдома громадян

      26 червня 2018 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити перший заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Ганюк Руслан Володимирович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


До уваги платникiв податку на майно - звiрка даних з контролюючим органом

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що платники податку мають право звернутися до контролюючого органу для проведення звiрки даних, що стали пiдставою для визначення розмiру податкових зобов'язань з податку на майно.


До уваги платникiв єдиного податку

      Платники єдиного податку груп 1 i 2 сплачують цей податок шляхом здiйснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно) поточного мiсяця. У свою чергу нарахування авансових внескiв для таких платникiв єдиного податку здiйснюється податковими органами на пiдставi поданої ними заяви, зокрема щодо розмiру обраної ставки єдиного податку, заяви стосовно перiоду щорiчної вiдпустки. Про це повiдомила начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Козловська Наталiя Михайлiвна.
      Водночас згiдно п. 295.5 Податкового Кодексу платники єдиного податку, вiднесенi до груп 1 i 2, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки. Проте за умови, якщо вони не використовують працю найманих осiб.
      Тобто платники єдиного податку груп 1 i 2, якi не використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки за умови подання заяви до контролюючого органу стосовно обрання перiоду щорiчної вiдпустки.
      Щодо пiдприємцiв - спрощенцiв групи 3, таке звiльнення вiд сплати єдиного податку до них не застосовується через недоцiльнiсть. Адже вони сплачують не фiксовану основну ставку єдиного податку, а вiдсоткову - вiд фактично отриманого доходу за звiтний перiод. Тобто якщо пiдприємець групи 3 знаходиться у вiдпустцi за власним бажанням, це жодним чином не впливає на порядок нарахування та сплати єдиного податку за вiдповiдний звiтний перiод.
      Iнформацiя про перiод щорiчної вiдпустки подається за заявою пiдприємця в довiльнiй формi. Також звертаємо увагу пiдприємцiв, що в Податковому Кодексi йдеться про календарний мiсяць вiдпустки: тобто з 1 по 31 (30, 29 чи 28) число. А тому в заявi з метою несплати єдиного податку за вiдповiдний мiсяць вiдпустки потрiбно обирати саме повний мiсяць.


Безкоштовний семiнар для платникiв податкiв

      Шановнi платники податкiв!
      21 червня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2018 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної ,,гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Який порядок подання запитiв на отримання публiчної iнформацiї до контролюючих органiв?
      Порядок складання та подання запитiв на отримання публiчної iнформацiї, що знаходиться у володiннi органiв Державної фiскальної служби України, форми подання запиту на отримання публiчної iнформацiї, що знаходиться у володiннi органiв Державної фiскальної служби України, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 10.03.2015 № 309.
      Як здiйснюється взяття на облiк фiзична особа-пiдприємець, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку?
      Незалежно вiд того, що процедура зняття з облiку фiзичної особи - пiдприємця в контролюючих органах не завершена, але протягом року такий платник вдруге зареєструвався у державного реєстратора, то взяття його на облiк здiйснюється контролюючими органами за основним мiсцем облiку у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця та здiйснюється датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осiб за номером, який вiдповiдає порядковому номеру реєстрацiї вiдповiдного повiдомлення державного реєстратора.
      При цьому взяття на облiк фiзичної особи - пiдприємця, яка протягом року вдруге зареєструвалась у державного реєстратора, але у контролюючих органах ще не була знята з облiку, не припиняє її зобов'язань по забезпеченню остаточних розрахункiв з податкiв вiд провадження пiдприємницької дiяльностi за її першою реєстрацiєю.
      Якi вимоги до оформлення письмових звернень, якi адресуються контролюючим органам вiд платникiв податкiв (юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв) або громадян?
      Оформлення письмових звернень платникiв податкiв (юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв) або громадян здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про звернення громадян".
      Звернення адресується контролюючому органу, його посадовим особам у разi коли вирiшення порушених у зверненнi питань належить до їх компетенцiї.
      У зверненнi мають бути вказанi прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина (назва, код ЄДРПОУ, мiсцезнаходження суб'єкта господарювання), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозицiї тощо.
      Письмове звернення повинно бути надруковано або написано вiд руки розбiрливо i чiтко, пiдписано заявником (заявниками) iз зазначенням дати. В електронному зверненнi також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надiслано вiдповiдь, або вiдомостi про iншi засоби зв'язку з ним.


До уваги фiзичних осiб - платникiв земельного податку

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу України нарахування фiзичним особам сум земельного податку проводиться контролюючими органами (за мiсцем знаходження земельної дiлянки), якi надсилають (вручають) платниковi за мiсцем його реєстрацiї до 01 липня поточного року податкове повiдомлення-рiшення про внесення земельного податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу України.
      Земельний податок фiзичними особами сплачується протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення (п. 287.5 ст. 287 Податкового кодексу України ).
      Податковий перiод, порядок обчислення орендної плати за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетiв застосовується вiдповiдно до вимог ст.ст. 285 - 287 розд. XII Податкового кодексу України (п. 288.7 п. 288 Податкового кодексу України ).


Податковий календар: 15 червня

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Незабудьте повiдомити податкову про змiну видiв господарської дiяльностi

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що згiдно з п.п. 299.7 ст. 299 Податкового кодексу України до реєстру платникiв єдиного податку вносяться такi вiдомостi про платника єдиного податку:
      1) прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i мають вiдповiдну вiдмiтку у паспортi);
      2) податкова адреса суб'єкта господарювання;
      3) мiсце провадження господарської дiяльностi;
      4) обранi фiзичною особою - пiдприємцем першої та другої груп види господарської дiяльностi;
      5) ставка єдиного податку та група платника податку;
      6) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
      7) дата реєстрацiї;
      8) види господарської дiяльностi;
      9) дата анулювання реєстрацiї.
      У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi, видiв господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку першої - другої груп не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за мiсяцем у якому вiдбулися такi змiни(п. 298.5 ст. 298 ПКУ).
      Фiзична особа - пiдприємець - платник єдиного податку третьої групи у разi змiни видiв господарської дiяльностi протягом податкового (звiтного) перiоду повинна подати разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни, заяву про внесення змiн до реєстру платникiв єдиного податку разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни(п. 298.6 ст. 298 ПКУ).
      У разi змiни прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) заява подається протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн (п. 298.4 ст. 298 ПКУ).


Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi реорганiзовується

      На виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2018 року № 296 "Про реформування територiальних органiв Державної фiскальної служби" Червоноградська об'єднана державна податкова iнспекцiя Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (з Сокальським, Кам'янка-Бузьким та Радехiвським вiддiленнями) реорганiзовується шляхом приєднання, як структурного пiдроздiлу до Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.


Про актуальне - на засiданнi комiсiї з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати

      На черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення представники органiв мiсцевої влади спiльно з керiвництвом Червоноградської ОДПI обговорили питання щодо дотримання вимог законодавства оплати працi.
      Присутнi провели детальний аналiз передумов нарахування i виплати заробiтної плати працедавцями за березень нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
      В ходi заходу розглянули актуальнi питання щодо дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, посиленнi вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за порушення норм трудового законодавства. Особливу увагу звернули на пiдвищення розмiру заробiтної плати до рiвня не нижче ссредньостатистичного по областi.
      Пiд час заходу вiдбувався дiалог мiж роботодавцями та представниками державних установ. Присутнi отримали об_рунтованi вiдповiдi на запитання.


Податковий календар: 30 травня

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2018 року.
      Останнiй день сплати за квiтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


Червоноградцi спрямували на соцiальнi виплати понад 107 мiльйонiв гривень ЄСВ

      Протягом сiчня - квiтня 2018 року вiд червоноградських страхувальникiв надiйшло 107,6 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 30,8млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      При цьому, лише в квiтнi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства майже 30 млн. гривень.
      Нагадуємо, що через несплату єдиного соцiального внеску найманi працiвники втрачають страховий стаж та можливiсть одержання заробленої пенсiї по вiку, по iнвалiдностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, адже пенсiю буде призначено тiльки з офiцiйно нарахованої суми заробiтної плати.
      У випадку, коли роботодавець з якихось причин не сплачує внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування за своїх найманих працiвникiв, зазвичай це вiдбувається, коли працiвнику платять зарплату "в конвертах" без сплати страхових внескiв, якщо роботодавець нарощує заборгованiсть як з виплати заробiтної плати, так i зi сплати страхових внескiв, то перiоди, за якi цi внески не сплаченi, "випадають" iз страхового стажу найманого працiвника та не включаються в заробiток для розрахунку розмiру пенсiї.


Фахiвцi Червоноградської ОДПI проводять семiнари для платникiв податкiв

      Фахiвцями Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi проведено семiнари для платникiв податкiв - фiзичних та юридичних осiб. В ходi семiнарiв розглядались питання подання податкової звiтностi в електронному виглядi, застосування норм податкового законодавства щодо податку на прибуток пiдприємств. Особлива увага акцентувалась на питаннях обчислення та сплати ЄСВ.
      Крiм того, податкiвцi наголосили на дотриманнi вимог законодавства з оплати працi та пiдвищеннi розмiру мiнiмальної заробiтної плати до середньостатистичного рiвня по областi. Не залишились поза увагою i питання щодо електронних сервiсiв ДФС України.
      Присутнi отримали фаховi вiдповiдi на питання щодо податку на доходи фiзичних осiб, єдиного податку тощо.


Податковий календар: 21 травня...

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати за квiтень 2018 року з розрахунком:
      - рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      - рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
      - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї на 2018 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за квiтень 2018 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю.


Податковий календар: 18 травня...

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати туристичного збору за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за I квартал 2018 року.
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за I квартал.


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2017"

      В ходi проведення операцiї "Акциз - 2018" з метою пiдвищення ефективностi роботи щодо детiнiзацiї ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку, працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спiльно з УСБУ у Львiвськiй областi встановлено факт незаконної реалiзацiї необлiкованих пiдакцизних товарiв ( нафтопродуктiв) сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв.
      В результатi проведених заходiв в травнi працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi встановлено факт зберiгання та реалiзацiї дизельного палива сумнiвного походження без вiдповiдних дозвiльних документiв громадянином Г. за адресою: Львiвська область, м. Червоноград.
      За результатами перевiрки, проведеної по даному факту складено протокол про адмiнiстративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП, виявлено та вилучено цистерну ємкiстю понад 32 т. iз вмiстом дизпалива сумнiвного походження орiєнтовною вартiстю близько 1 млн. грн, а також автозаправний комплекс орiєнтовною вартiстю близько 200 тис. гривень.
      Всього в результатi проведених заходiв виявлено та вилучено ТМЦ орiєнтовною вартiстю 1,2 млн. гривень. Матерiали вказаного адмiнiстративного правопорушення направлено в Червоноградський мiський суд для прийняття рiшення згiдно чинного законодавства.


ДФС Львiвщини застерiгає: "Увага! Шахраї!"

      Шановнi платники податкiв Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi застерiгає: на теренах Львiвщини дiють "телефоннi аферисти".
      За наявною у органiв фiскальної служби Львiвщини iнформацiєю продовжуються випадки вчинення шахрайських дiй невiдомими особами з метою протиправного заволодiння коштами суб'єктiв господарської дiяльностi, якi видають себе за працiвникiв фiскальної служби.
      Встановлено, що платникам податкiв надходять дзвiнки провокацiйного i протиправного характеру нiбито вiд керiвника ГУ ДФС у Львiвськiй областi.
      Такими дiями зазначенi особи не лише злочинним способом заволодiвають коштами громадян, а й пiдривають довiру до держави та її виконавчих органiв.
      ГУ ДФС у Львiвськiй областi неодноразово iнформувало про намагання здiйснити шахраями псевдоперевiрок суб'єктiв господарювання.
      Такi "перевiряючi" зазвичай не мають жодних дозвiльних документiв i, як правило, навiть не намагаються письмово зафiксувати ймовiрне порушення податкового законодавства.
      У будь якому випадку переконайтесь, що Вам дiйсно телефонує працiвник фiскальної служби - попросiть його назватися та зателефонуйте на його робочий телефон.
      У жодному разi не сплачуйте кошти на запропонований Вам по телефону "бюджетний" рахунок.
      Не сплачуйте кошти у бюджет поспiхом. З'ясуйте достовiрнiсть реквiзитiв рахунку на сайтi ГУ ДФС у Львiвськiй областi або самостiйно передзвонiть у вiддiл облiку платежiв.
      Ви можете допомогти виявити шахраїв фiксуючи такi злочиннi дiї та повiдомляючи про такi факти правоохороннi органи та органи фiскальної служби.
      Одночасно зазначаємо, що про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть, можливi корупцiйнi правопорушення посадовими особами органiв ДФС можна цiлодобово повiдомляти за телефоном 0800-501-007 (напрямок "4") на гарячу телефонну лiнiю "Пульс", а також за телефоном 297-36-09.


10 травня 2018 року - останнiй день подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що ДФС України листом вiд 02.05.2018 № 12911/7/99-99-15-02-01-17 "Про подання податкової звiтностi з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року" повiдомила, що з 01 сiчня 2018 року набули чинностi змiни до Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ), внесенi Законом України вiд 07.11.2017 № 2176-УIП "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо державної пiдтримки кiнематографiї в Українi" та Законом України вiд 07.12.2017 № 2245-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 родi".
      Слiд зазначити, що про основнi змiни в оподаткуваннi податком на прибуток пiдприємств у 2018 роцi роз'яснено у листi ДФС вiд 31.01.2018 № 2834/7/99-99-15-02-01-17.
      Нагадуємо, що податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств подається контролюючому органу, в якому платник перебуває на облiку, за базовий звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному кварталу - протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) кварталу (п. 49.18 ст. 49 ПКУ), Отже, граничний термiн подання декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року - 10 травня 2018 року.
      Отже, декларацiю з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року треба подавати за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 467).
      Пунктом 46.4 ст. 46 ПКУ встановлено: якщо платник податкiв вважає, що форма податкової декларацiї, визначена контролюючим органом, збiльшує або зменшує його податковi зобов'язання, всупереч нормам ПКУ з такого податку, вiн має право зазначити цей факт у спецiально вiдведеному мiсцi в податковiй декларацiї.
      У разi необхiдностi платник податкiв може подати разом з податковою декларацiєю доповнення до такої декларацiї, якi складено у довiльнiй формi, що вважатиметься її невiд'ємною частиною, iз розшифровкою сум та показникiв, що врахованi для визначення об'єкта оподаткування та податку на прибуток вiдповiдно до положень ПКУ, що набули чинностi у 2018 роцi.
      Щодо суб'єктiв лiтакобудування, що скористалися пiльгою, передбаченою п. 41 пiдроздiлу 4 роздiлу XX ПКУ, то при складаннi звiтностi з податку на прибуток таким платникам варто керуватися роз'ясненнями ДФС, надiсланими листом вiд 01.03.2018 № 6191/7/99-99-15-02- 01-17, який розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС у пiдроздiлi "Податки, збори, платежi" пiдроздiлу "Загальнодержавнi податки" ? "Податок на прибуток" ? "Листи".


Лише за мiсяць зареєструвалось понад 40 платникiв

      У квiтнi 2018 року Червоноградською ОДПI (головний офiс) взято на податковий облiк 41 новостворений платник. Про це проiнформувала Людмила Якiмчук, начальник вiддiлу обслуговування платникiв.
      Iз загальної кiлькостi новостворених платникiв левову частину складають фiзичнi особи пiдприємцi - 35 суб'єктiв господарювання та 6 юридичних осiб. Загалом з початку року взято на облiк 144 платника.


Понад 4400 адмiнiстративних послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-квiтня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 4404 адмiнiстративнi послуги. Про це повiдомила начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом чотирьох мiсяцiв поточного року надано 2836. Зареєстровано 230 платникiв єдиного податку, 233 книги облiку доходiв i витрат, 21 реєстратора розрахункових операцiй, 201 книгу облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 12 установ та органiзацiй. Видано 192 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 504 вiдомостi з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 128 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 37 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 551 консультацiю.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.
      Лев Роман Iванович - перший заступник начальника - начальник оперативного управлiння Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Жолудєва Наталiя Ярославiвна - заступник начальника - начальник Сокальського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 18 год.00 хв.
      Печора Тарас Григорович - заступник начальника - начальник Кам'янка-Бузького вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 10 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.


До уваги платникiв єдиного податку - 10 травня останнiй день

      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2018 року.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.


Податковий календар: 10 травня

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за I квартал 2018 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за I квартал 2018 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2018 року та фiнансової звiтностi за I квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за I квартал 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами - пiдприємцями, якi вперше зареєстрованi протягом кварталу або перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.


Завершується останнiй мiсяць кампанiї декларування доходiв!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадянам та самозайнятим особам варто поспiшити подати податковi декларацiї про майновий стан i доходи та визначити зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору за звiтний 2017 рiк.
      Вiдповiдно до норм Податкового кодексу громадяни та особи, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть, подають декларацiї про майновий стан i доходи - до 1 травня року, що настає за звiтним. Останнiй день подання декларацiй за 2017 рiк - 2 травня 2018 року.
      Платники податкiв подають декларацiї за мiсцем податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою, поштою або засобами електронного зв'язку.


Про актуальнi змiни в податковому законодавствi

      Продовж квiтня в Червоноградськiй ОДПI вiдбулись семiнари для фiзичних та юридичних осiб з актуальних питань оподаткування та податкових новацiй.
      Представники бiзнесу були проiнформованi з останнiми змiнами в адмiнiструваннi податку на додану вартiсть, податку на прибуток, єдиного соцiального внеску, ресурснi платежi тощо.
      Крiм того, нагадали присутнiм, якi категорiї громадян повиннi обов'язково до 1 травня задекларувати свої доходи та хто має право на отримання податкової знижки, звернули увагу на особливостi заповнення декларацiї та перелiк витрат, дозволених для включення з метою отримання знижки.
      Пiд час семiнару увага присутнiх акцентувалась на пiдвищеннi якостi обслуговування та досягненнi максимального рiвня зручностей для платникiв, запровадженнi податкових сервiсiв та перевагах подання звiтностi в електронному виглядi.
      На завершення податкiвцi зазначили на дотриманнi чинного законодавства з питань оплати працi та вкотре наголосили на збiльшеннi вiдповiдальностi у разi порушення вимог.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-березня 2018 року 2 письмових звернення, якi надiйшли вiд громадян з питань контрольно-перевiрочної роботи направлено за належнiстю до Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi. Вiдповiдно до норм дiючого законодавства розглянуто та надано вiдповiдi на 3 адвокатськi звернення з питань податкового боргу, проведення перевiрки.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом I кварталу 2018 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 2 запити на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо посадових окладiв, видачi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 12000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-березня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 12330 послуг, в тому числi адмiнiстративних-3383.
      Як зазначила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук, що найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом трьох мiсяцiв поточного року надано 2135. Зареєстровано 176 платникiв єдиного податку, 193 книги облiку доходiв i витрат, 13 реєстраторiв розрахункових операцiй, 131 книгу облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 11 установ та органiзацiй. Видано 166 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 426 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 96 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 26 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 435 консультацiй.


До уваги пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску

      Вiдповiдно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) для ФОП на загальнiй системi оподаткування базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄВ) є сума доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску на мiсяць.
      У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному кварталi або окремому мiсяцi звiтного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску).
      ЄВ встановлюється у розмiрi 22 вiдс. до визначеної бази нарахування ЄВ (частина п'ята ст. 8 Закону № 2464).
      Фiзична особа - пiдприємець на загальнiй системi оподаткування зобов'язанi сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ (абзац третiй частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
      Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями встановлено, що базою оподаткування для доходiв, отриманих вiд провадження господарської дiяльностi, є чистий рiчний оподатковуваний дохiд, який визначається вiдповiдно до п. 177.2 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України, згiдно з яким чистим оподатковуваним доходом є рiзниця мiж загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовiй та негрошовiй формi) i документально пiдтвердженими витратами, пов'язаними з господарською дiяльнiстю такої Фiзичної особи - пiдприємця.
      З цим та iншими роз'ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi ДФС України (дане роз'яснення у категорiї 301).


Незабаром завершення декларацiйної кампанiї - 2018

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 1 сiчня по 1 травня 2018 року проводиться кампанiя декларування громадянами доходiв, отриманих у 2017 роцi, з яких не були нарахованi та сплаченi податки.
      Обов'язок щодо подання декларацiї у платникiв податкiв виникає:
      - при отриманнi доходiв не вiд податкових агентiв. До таких доходiв вiдносяться, зокрема, доходи вiд надання в оренду рухомого або нерухомого майна iншим фiзичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не вiд членiв сiм'ї першого ступеня спорiднення тощо;
      - при отриманнi вiд податкових агентiв доходiв, якi не пiдлягали оподаткуванню при виплатi, але якi не звiльненi вiд оподаткування. До таких доходiв вiдноситься, зокрема, операцiї з iнвестицiйними активами;
      - при отриманнi iноземних доходiв;
      - в iнших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманнi у власнiсть майна за рiшенням суду.
      За вибором платника податкiв Декларацiю про майновий стан i доходи подають за мiсцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою. Поштою (не пiзнiше нiж 5 днiв до завершення кiнцевого термiну подання) або в електронному виглядi через сервiс "Електронний кабiнет" на веб-порталi ДФС. За потреби консультацiї щодо декларування доходiв громадян нададуть у Центрах обслуговування платникiв.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради