Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Податкова - оголошення
До уваги пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску

      Вiдповiдно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами та доповненнями (далi - Закон № 2464) для ФОП на загальнiй системi оподаткування базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄВ) є сума доходу (прибутку), отриманого вiд їх дiяльностi, що пiдлягає обкладенню податком на доходи фiзичних осiб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску на мiсяць.
      У разi якщо таким платником не отримано дохiд (прибуток) у звiтному кварталi або окремому мiсяцi звiтного кварталу, такий платник зобов'язаний визначити базу нарахування, але не бiльше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску).
      ЄВ встановлюється у розмiрi 22 вiдс. до визначеної бази нарахування ЄВ (частина п'ята ст. 8 Закону № 2464).
      Фiзична особа - пiдприємець на загальнiй системi оподаткування зобов'язанi сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ (абзац третiй частини восьмої ст. 9 Закону № 2464).
      Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями встановлено, що базою оподаткування для доходiв, отриманих вiд провадження господарської дiяльностi, є чистий рiчний оподатковуваний дохiд, який визначається вiдповiдно до п. 177.2 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України, згiдно з яким чистим оподатковуваним доходом є рiзниця мiж загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовiй та негрошовiй формi) i документально пiдтвердженими витратами, пов'язаними з господарською дiяльнiстю такої Фiзичної особи - пiдприємця.
      З цим та iншими роз'ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi ДФС України (дане роз'яснення у категорiї 301).


Незабаром завершення декларацiйної кампанiї - 2018

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 1 сiчня по 1 травня 2018 року проводиться кампанiя декларування громадянами доходiв, отриманих у 2017 роцi, з яких не були нарахованi та сплаченi податки.
      Обов'язок щодо подання декларацiї у платникiв податкiв виникає:
      - при отриманнi доходiв не вiд податкових агентiв. До таких доходiв вiдносяться, зокрема, доходи вiд надання в оренду рухомого або нерухомого майна iншим фiзичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не вiд членiв сiм'ї першого ступеня спорiднення тощо;
      - при отриманнi вiд податкових агентiв доходiв, якi не пiдлягали оподаткуванню при виплатi, але якi не звiльненi вiд оподаткування. До таких доходiв вiдноситься, зокрема, операцiї з iнвестицiйними активами;
      - при отриманнi iноземних доходiв;
      - в iнших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманнi у власнiсть майна за рiшенням суду.
      За вибором платника податкiв Декларацiю про майновий стан i доходи подають за мiсцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою. Поштою (не пiзнiше нiж 5 днiв до завершення кiнцевого термiну подання) або в електронному виглядi через сервiс "Електронний кабiнет" на веб-порталi ДФС. За потреби консультацiї щодо декларування доходiв громадян нададуть у Центрах обслуговування платникiв.


Податковий календар - 20 квiтня:

      Останнiй день подання податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за березень 2018 року у разi не подання податкової декларацiї за 2018 рiк;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за березень 2018 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      Останнiй день подання податкової декларацiї акцизного податку за березень 2018 року;
      Останнiй день подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв;
      Останнiй день подання за березень 2018 року податкової декларацiї рентної плати з розрахунком: - рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв (крiм гiрничих пiдприємств).


До 1 травня 2018 року триватиме кампанiя декларування доходiв громадян за 2017 рiк

      Платники податку, якi зобов'язанi подавати декларацiю про майновий стан i доходи, подають її не пiзнiше 02 травня 2018 року.
      У 2018 роцi платники податку на доходи фiзичних осiб, якi бажають реалiзувати своє право на податкову знижку за наслiдками 2017 року, податкову декларацiю можуть подати упродовж всього року.
      Податкова декларацiя подається громадянами до податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї платника податку.
      Виконати свiй конституцiйний обов'язок i подати рiчну декларацiю громадяни можуть в Центрi обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (м. Червоноград, пл.Соборна 3, телефони для довiдок: (03249)3-98-51, 3-98-06).


До уваги платникiв земельного податку

      Червоноградська ОДПI Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 01 сiчня 2018 року до Податкового кодексу України (далi - ПКУ) внесено змiни щодо оподаткування пiльгових категорiй фiзичних осiб - платникiв земельного податку, а саме звiльнення вiд сплати податку за земельнi дiлянки, передбачене для категорiй фiзичних осiб, якi визначенi пунктом 281.1 статтi 281 ПКУ, поширюється на земельнi дiлянки за кожним видом використання у межах граничних норм.
      Якщо фiзична особа, визначена у пунктi 281.1 статтi 281 ПКУ, має у власностi декiлька земельних дiлянок одного виду використання i загальна площа таких земельних дiлянок перевищує граничнi норми вiдведення, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довiльнiй формi до контролюючого органу за мiсцем знаходження земельної дiлянки про самостiйне обрання/змiну земельних дiлянок для застосування пiльги. Пiльга починає застосовуватися до обраних земельних дiлянок з базового податкового (звiтного) перiоду, у якому подано таку заяву. Якщо до 1 травня поточного року така фiзична особа не подала до контролюючого органу заяву про самостiйне обрання/змiну земельних дiлянок для застосування пiльги, то у поточному роцi оподатковуються всi земельнi дiлянки, якi є у її власностi (крiм земельної дiлянки, на яку подана вказана заява у 2017 роцi).
      Довiдково.
      Згiдно з пунктом 281.1 статтi 281 ПКУ до пiльговикiв належать:
      - iнвалiди першої i другої групи;
      - фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв;
      - пенсiонери (за вiком);
      - ветерани вiйни та особи, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту";
      - фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.
      Звiльнення вiд сплати земельного податку за земельнi дiлянки, передбачене для зазначених вище фiзичних осiб, поширюється на земельнi дiлянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
      - для ведення особистого селянського господарства - у розмiрi не бiльш як 2 гектари;
      - для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка): у селах - не бiльш як 0,25 гектара, в селищах - не бiльш як 0,15 гектара, в мiстах - не бiльш як 0,10 гектара;
      - для iндивiдуального дачного будiвництва - не бiльш як 0,10 гектара;
      - для будiвництва iндивiдуальних гаражiв - не бiльш як 0,01 гектара;
      - для ведення садiвництва - не бiльш як 0,12 гектара.


Шановнi платники податкiв!

      26 квiтня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Нове у 2018 роцi. Актуальнi питання оподаткування" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


Податковий календар - 19 квiтня

      Останнiй день сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат;
      Останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй квартал фiзичними особами - пiдприємцями.


Термiни сплати ЄСВ для пiдприємцiв на загальнiй системi оподаткування змiнено

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 01.01.2018 року для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi застосовують загальну систему оподаткування; осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть (наукову, лiтературну, артистичну, художню, освiтню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числi адвокатську, нотарiальну дiяльнiсть), або осiб, якi проводять релiгiйну (мiсiонерську) дiяльнiсть, iншу подiбну дiяльнiсть та отримують дохiд вiд цiєї дiяльностi; членiв фермерського господарства встановлено новi строки сплати єдиного внеску.
      Зазначенi особи зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується такий внесок. У 2017 роцi такi платники внески сплачували один раз на рiк.
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, що обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ щокварталу. Сума єдиного внеску для таких платникiв єдиного податку не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску (22 вiдсотки вiд мiнiмальної заробiтної плати) та, водночас, не перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного внеску (п'ятнадцять розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати). При цьому, такi платники єдиного податку визначають базу нарахування єдиного внеску самостiйно.
      Зазначенi змiни до Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" внесенi Законом України вiд 03.10.2017 року №2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй".


У разi перевищення обсягу доходу 1 млн. гривень - придбайте касовий аппарат

      Вiдповiдно до ст.296.10 Податкового кодексу України, у разi перевищення платниками єдиного податку - фiзичними особами, в календарному роцi обсягу доходу понад 1000000 гривень застосування реєстраторiв розрахункових операцiй є обов'язковим.
      Застосування РРО розпочинається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, i продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      Норми п. 296.10 ПКУ не поширено на платникiв єдиного податку, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту. затверджено постановою КМУ вiд 16.03.2017 р. № 231., якi застосовують РРО не залежно вiд обсягу отриманого доходу.
      Для фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку доходом є дохiд, отриманий протягом податкового (звiтного) перiоду в грошовiй формi (готiвковiй та/або безготiвковiй), матерiальнiй або нематерiальнiй формi, визначенiй п. 292.3 ПКУ (п. 292.1 ПКУ). У п. 292.3 ПКУ встановлено, та вартостi безоплатно отриманих протягом звiтного перiоду товарiв (робiт, послуг).
      Водночас у разi здiйснення розрахункiв за реалiзованi товари (наданi послуги) лише в безготiвковiй формi шляхом перерахування покупцем коштiв iз поточного рахунка на поточний рахунок ФОПа або внесення покупцем коштiв до банку для подальшого їх перерахування на поточний рахунок ФОПа потреби у використаннi РРО не виникає.


Вiдповiдальнiсть фiзичної особи за неподання або несвоєчасне подання декларацiї про майновий стан i доходи

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що з 1 сiчня 2018 року розпочалася кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих протягом 2017 року, яка триватиме до 1 травня 2018 року.
      Обов'язок з подання рiчної декларацiї про майновий стан i доходи за наслiдками 2017 року виникає у тих громадян, якi протягом минулого року отримували доходи, що пiдлягають оподаткуванню, вiд осiб, якi не є податковими агентами, зокрема у виглядi вартостi успадкованого чи отриманого у дарунок майна; доходiв вiд операцiй з продажу (обмiну) об'єктiв рухомого та/або нерухомого майна; доходiв вiд надання майна в лiзинг, оренду (суборенду), житловий найм (пiднайм).
      Неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацiй про доходи чи включення до декларацiй перекручених даних, неведення облiку або неналежне ведення облiку доходiв i витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму облiку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмiрi вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, вiдповiдно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення вiд 07 грудня 1984 року № 8073-Х.
      Дiї, передбаченi ч. першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi вiд п'яти до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Ця вiдповiдальнiсть не розповсюджується на випадки добровiльного подання декларацiї (в т.ч. при реалiзацiї права на податкову знижку).
      Згiдно з п. 5 пiдр. 1 Роздiлу ХХ ПКУ, якщо норми iнших законiв мiстять посилання на неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, то для цiлей їх застосування використовується сума в розмiрi 17 гривень, крiм норм адмiнiстративного та кримiнального законодавства в частинi квалiфiкацiї адмiнiстративних або кримiнальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мiнiмуму встановлюється на рiвнi податкової соцiальної пiльги, визначеної пп.169.1.1 п.169.1 ст.169 р. IV ПКУ для вiдповiдного року.


Оновлено довiдники пiльг

      Державною фiскальною службою України затверджено новi довiдники пiльг станом на 01.01.2018 року:
      - Довiдник №86/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник №86/2 iнших податкових пiльг.
      У довiдниках надано перелiк пiльг iз податку на прибуток, ПДВ, плати на землю, акцизного податку, мiсцевих податкiв та зборiв, оподаткування неприбуткових установ i органiзацiй, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Слiд зауважити, що зазначений документ застосовується при заповненнi Звiту про суми податкових пiльг (додаток до Порядку облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг, затвердженого постановою КМУ вiд 27.12.2010 р. №1233).
      Вiдзначимо, що оскiльки Податковим кодексом передбачено подання вiдомостей про суми коштiв, не сплачених до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг (суми отриманих пiльг), у виглядi звiту про суми податкових пiльг, то за неподання або несвоєчасне подання звiту про суми податкових пiльг застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi п. 120.1 ст. 120 ПКУ.
      Детальнiше про коди пiльг можна дiзнатися на веб-порталi Державної фiскальної служби України http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/.


До мiсцевої скарбницi надiйшло майже 9 млн. гривень єдиного податку

      Упродовж сiчня - лютого поточного року червоноградцi, якi здiйснюють дiяльнiсть на спрощенiй системi оподаткування, сплатили до мiсцевої скарбницi 8,6 млн. грн. єдиного податку. Порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року надходження збiльшились на 1,7 млн. грн., або на 25 вiдсоткiв.
      Фiзичними особами - пiдприємцями сплачено 7,7 млн. грн., що становить 89,5 % загальної суми. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2017 року надходження збiльшились на 1,4 млн. гривень. Юридичнi особи перерахували 0,9 млн. гривень. Про це повiдомила начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Нагадуємо, в 2018 роцi розмiр єдиного податку для платникiв єдиного податку першої групи не перевищує 176,20 грн. (1 762 грн. х 10%), для платникiв другої групи - 744,60 грн. (3 723 грн. х 20%).


Декларування доходiв: способи подання декларацiї про майновий стан i доходи

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що триває кампанiя декларування доходiв, отриманих фiзичними особами у 2017 роцi.
      Податкова декларацiя про майновий стан i доходи подається платниками податкiв за мiсцем своєї податкової адреси у будь-який зручний спосiб за вибором платника:
      - особисто або уповноваженою на це особою;
      - засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису (ЕЦП), скориставшись Електронним кабiнетом платника податкiв на веб-порталi ДФС України в меню електронних сервiсiв;
      - надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення, при цьому платник податку зобов'язаний здiйснити таке вiдправлення не пiзнiше нiж за п'ять днiв до закiнчення граничного строку подання податкової декларацiї.
      Кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2017 роцi, триває до 2 травня поточного року. Громадяни, якi мають право на податкову знижку можуть подати декларацiю про доходи до 31грудня 2018 року.


Запрошуємо на Нацiональний податковий форум

      Журнал "Вiсник. Офiцiйно про податки" запрошує головних бухгалтерiв i бухгалтерiв компанiй з рiзних секторiв економiки, фiнансових директорiв, керiвникiв фiнансових служб пiдприємств експортерiв та iмпортерiв, мiжнародних компанiй, юристiв та всiх зацiкавлених осiб взяти участь у роботi Нацiонального податкового форуму "Трансфертне цiноутворення. Прибуток. ПДВ."
      У центрi уваги форуму будуть:
      пiдготовка звiтностi та документацiї з ТЦУ;
      перевiрки контрольованих операцiй: пiдстави,порядок,штрафи,практика;
      змiни у процесi попереднього узгодження цiноутворення;
      строки реєстрацiї ПН/РК. Вiдображення коригувань у звiтностi;
      мiнiмiзацiя ризикiв з податку на прибуток;
      правовi iнструменти врегулювання податкових спорiв.
      Дата проведення: 23.03.2018
      Мiсце проведення - м. Львiв, конференц - зал "GEORGE Hotel" (пл. Мiцкевича, 1)
      Детальна iнформацiя про семiнар на http://event.visnyk.ua/lviv/ або за телефонами: (067) 353-72-67; (066) 04-22-174; (044) 501-06-46; (032) 270-07-29.


Про декларування доходiв на зустрiчi з платниками

      Якщо протягом звiтного перiоду, за який здiйснюється декларування, або у наступному за ним роцi платник податку на доходи фiзичних осiб змiнив прiзвище (iм'я, по батьковi), у рядку 3 слiд зазначити спочатку нове прiзвище (iм'я, по батьковi), а в дужках - попереднє прiзвище (iм'я, по батьковi) звертає увагу начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
      Фiзичнi особи, якi вiдповiдно до норм Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями зобов'язанi та/або мають право подати Декларацiю, починаючи з 1 сiчня 2018 року повиннi звiтувати за новою формою Декларацiї.
      Податковi зобов'язання з ПДФО та з вiйськового збору, зазначенi в поданiй рiчнiй Декларацiї, фiзичнi особи зобов'язанi сплатити самостiйно до 1 серпня 2018 року.


Запрошуємо школярiв до участi у конкурсi "Бюджет країни - очима дитини"

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi запрошує школярiв, якi вмiють малювати, готувати вiдео або комп'ютернi анiмацiї, писати оповiдання, новели, публiцистичнi роздуми, замальовки, казки, фейлетони, реферати, вiршi, взяти участь у конкурсi.
      Проводячи конкурс дитячої творчостi "Бюджет країни - очима дитини", ми сподiваємся, що вiдображення в дитячiй творчостi надiї на щасливе майбутнє допоможе надихнути дорослих до справжнiх, доброчинних дiй.
      У конкурсi можуть брати участь учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв таких вiкових категорiй: 7-11 та 12-15 рокiв. Прийом робiт триватиме до 20 квiтня 2018 року.
      Напрями робiт, якi приймаються вiд учасникiв, - художнi твори, твори декоративно-прикладного мистецтва, мультиплiкацiйна анiмацiя; та лiтературнi твори.
      Бiльш детальну iнформацiю щодо умов проведення конкурсу можна отримати в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi за телефоном 3-98-06.


Роботодавцi повиннi подбати про соцiальний захист своїх працiвникiв
dvtz.jpg#
На засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення яке вiдбулося в березнi представники органiв мiсцевої влади спiльно з керiвництвом Червоноградської ОДПIГУ ДФС у Львiвськiй областi обговорили питання щодо дотримання вимог трудового законодавства.
На засiдання були запрошенi роботодавцi якi допустили за сiчень виплату заробiтної плати нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру. Платники податкiв надали пояснення щодо нарахування та виплати заробiтної плати з порушенням вимог чинного трудового законодавства.
Присутнi проiнформували про особливостi застосування законодавства про працю, пiдвищення розмiру заробiтної плати до рiвня не нижче середньостатистичного по областi, додержання усiх мiнiмальних гарантiй в оплатi працi та усi аспекти правильного оформлення трудових вiдносин.
Вкотре звернули увагу, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу та повiдомлення територiального органу ДФС.

Семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi

      Шановнi платники податкiв!
      29 березня 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Нове у 2018 роцi. Актуальнi питання оподаткування" за участю представникiв аудиторської спiльноти Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення:м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


Оновлено Державний реєстр РРО

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що з 20.02.2018 набрав чинностi наказ ДФС України вiд 20.02.2018 №79, яким затверджено у новiй редакцiї Державний реєстр РРО.
      Визнано таким, що втратив чиннiсть, наказ ДФС України вiд 18.12.2017 №854.


Кампанiя декларування доходiв, отриманих у 2017 роцi, продовжується

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадянам, якi зобов'язанi згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями включити суму отриманих доходiв до загального рiчного оподатковуваного доходу, необхiдно подати до 01 травня 2018 року рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи за наслiдками звiтного 2017 року, а також нарахувати i сплатити до бюджету податок з таких доходiв за ставкою 18% та вiйськовий збiр за ставкою 1,5 % до 01 серпня 2018 року.
      З детальною iнформацiєю щодо форми Декларацiї та порядку її заповнення можливо ознайомитись на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посиланням:http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018.


Податковий календар - 16 березня:

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Податковий календар - 07 березня:

      Останнiй день сплати частини чистого прибутку (доходу), державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк;
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за 2017 рiк.


Спадщина за нульовою ставкою: особливостi оподаткування

      До загальномiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохiд у виглядi вартостi успадкованого або отриманого у подарунок майна у межах, що оподатковується податком на доходи фiзичних осiб.
      Дохiд у виглядi вартостi успадкованого майна (кошти, майно, майновi чи немайновi права) у межах, що пiдлягає оподаткуванню, зазначається в рiчнiй податковiй декларацiї, крiм спадкоємцiв, якi отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб.
      Об'єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сiм'ї спадкодавця першого та другого ступенiв спорiднення згiдно з п. п. "а" п. п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб.
      Вiдзначимо, що членами сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, її чоловiк або дружина, дiти такої фiзичної особи, у тому числi усиновленi. Членами сiм'ї фiзичної особи другого ступеня спорiднення вважаються її рiднi брати та сестри, її баба та дiд з боку матерi i з боку батька, онуки.
      Крiм того, згiдно з п.п.174.2.1 п.174.2 ст.174 за нульовою ставкою оподатковуються:
      - вартiсть власностi, що успадковується особою, яка є iнвалiдом I групи або має статус дитини - сироти або дитини, позбавленої батькiвського пiклування;
      - грошовi заощадження, помiщенi в установи Ощадного банку та державного страхування СРСР протягом 1992-1994 рокiв, погашення яких не вiдбулося.
      Обов'язок платника податку щодо подання податкової декларацiї вважається виконаним i податкова декларацiя не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, у виглядi об'єктiв спадщини, якi оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок.
      Якщо фiзичнi особи - резиденти, отримують спадщину (подарунок) вiд фiзичної особи - резидента, але не вiдносяться до членiв сiм'ї першого та другого ступенiв спорiднення, сплачують податок на доходи фiзичних осiб за ставкою 5 вiдсоткiв вiд вартостi будь-якої спадщини (подарунку).


Iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земель населених пунктiв можна знайти на сайтi ДФС

      До вiдома платникiв земельного податку. ДФС України оприлюднила на веб сайтi iнформацiю про нормативну грошову оцiнку земель населених пунктiв. Ознайомитись з даною iнформацiєю можна в роздiлi Довiдники - Iнформацiя про нормативну грошову оцiнку земель населених пунктiв.
      Показники НГО земель населених пунктiв наведено вiдповiдно до технiчної документацiї, затвердженої вiдповiдними сiльськими, селищними, мiськими радами згiдно iз ст. 23 Закону України "Про оцiнку земель" вiд 11.12.2003 р. № 1378-IV (за iнформацiєю територiальних органiв Держземагентства/Держгеокадастру).
      Зокрема, оприлюднена iнформацiя мiстить вiдомостi про:
      -рiк останнього проведення НГО земель населеного пункту;
      -дату та номер рiшення про затвердження технiчної документацiї з НГО земель населеного пункту;
      -середню (базову) вартiсть одного квадратного метра земель населеного пункту (станом на 1 сiчня року останнього проведення оцiнки) тощо.


Податковий календар - 2 березня:

      Останнiй день сплати плати за землю за сiчень 2018 року;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за сiчень 2018 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за сiчень 2018 року
      Останнiй день сплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом за сiчень 2018 року.


До уваги платникiв єдиного податку

      1 березня - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця за 2017 рiк платниками, вiднесеними до 1-ї та 2-ї груп.


Податковий календар - 1 березня:

      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 2017 рiк;
      Останнiй день подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) разом з фiнансовою звiтнiстю державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за IV квартал 2017 року;
      Останнiй день подання звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за 2017 рiк та рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.


Червоноградська ОДП ГУ ДФС у Львiвськiй областi iнформує!

      Шановнi платники податкiв!
      22 лютого 2018 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Льввськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, як перебувають на облiку в ОДП Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Нове у 2018 роцi. Пiдведення пiдсумкiв 2017 року" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення:м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщенн адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Льввськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семнарi всiх зацiкавлених.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом Червоноградської ОДПIГоловного управлiння ДФС у Львiвськiй областi на 2018 рiк

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год.00 хв. до 12 год.00 хв.
      Лев Роман Iванович - перший заступник начальника - начальник оперативного управлiння Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год.00 хв. до 13 год.00 хв.
      Жолудєва Наталiя Ярославiвна - заступник начальника - начальник Сокальського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год.00 хв. до 18 год.00 хв.
      Печора Тарас Григорович - заступник начальника - начальник Кам'янка-Бузького вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 10 год.00 хв. до 13 год.00 хв.
      Сольвар Олег Марiанович - заступник начальника - начальник Радехiвського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щоп'ятницi з 11 год.00 хв. до 13 год.00 хв.
      Особистий прийом громадян керiвництвом Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi проводиться за попереднiм записом в каб. №2 або за телефоном (03249) 3-98-06.


До уваги платникiв транспортного податку - юридичних осiб

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що з 1 сiчня 2018 року дiє оновлена форма Податкової декларацiї з транспортного податку (затверджена наказом Мiнфiна вiд 10.04.2015 р. № 415 у редакцiї наказу Мiнфiна вiд 27.06.2017 р. № 595).
      Змiни, внесенi до декларацiї, зумовленi набранням чинностi Закону України вiд 21.12.2016 р. № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi", яким змiнена редакцiя п.п. 267.2.1 Податкового кодексу України у частинi визначення об'єкта оподаткування транспортним податком. Зокрема, декларацiю доповнено наступними показниками: Мiжнародний iдентифiкацiйний номер транспортного засобу (VIN-код); тип пального.
      Податкову декларацiю з транспортного податку подають платники транспортного податку - виключно юридичнi особи. Вони самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї об'єкта оподаткування Декларацiю за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податковго кодексу України, з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально.
      Вiдповiдно до пп. 267.2.1 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування транспортним податком є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п'яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року.
      Так як з 1 сiчня 2018 року розмiр мiнiмальної зарплати становить 3723 грн, то така вартiсть зросла до 1 396 125 гривень.


Понад 5000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня 2018 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 5123 послуги, в тому числi адмiнiстративних - 930. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня поточного року надано 640. Зареєстровано 30 платникiв єдиного податку, 35 книг облiку доходiв i витрат, 2 реєстратори розрахункових операцiй, 40 книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено та перереєстровано 6 установ та органiзацiй. Видано 43 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 40 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, 37 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 12 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 181 консультацiю.


До уваги власникiв нерухомостi - юридичних осiб

      19 лютого - останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на 2018 рiк.


Податковий календар - 19 лютого:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за IV квартал 2017 року.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за IV квартал 2017. року;
      Останнiй день сплати екологiчного податку за IV квартал 2017 року.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за IV квартал 2017 року.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за IV квартал 2017 року.
      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з транспортного податку на 2018 рiк.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами поданих декларацiй.
      Сплата фiзичною особою - пiдприємцем податку на доходу фiзичних осiб та вiйськового збору за результатами подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи.


До уваги платникiв податку на прибуток

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що платники податку на прибуток Податкову декларацiю з податку на прибуток за 2017 рiк подають за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 жовтня 2015 року №897 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 квiтня 2017 року №467).
      Звертаємо увагу на те, що разом iз декларацiєю обов'язково подають до контролюючих органiв рiчну фiнансову звiтнiсть, яка є її додатком та невiд'ємною частиною.


Кампанiя декларування доходiв громадян триває

      Фiзичнi особи, якi в минулому роцi отримали доходи, з яких не було сплачено податки, варто подбати про подання рiчної податкової декларацiї. Нагадаємо, що цього року громадяни звiтують про доходи за минулий рiк за новою формою декларацiї. Заповнити i подати декларацiю можна до 2 травня 2018 року в податковiй iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї.
      Звертаємо увагу, що до доходiв, якi згiдно iз законодавчими вимогами пiдлягають обов'язковому декларуванню, належать: доходи, з яких при нарахуваннi або виплатi податок на доходи фiзичних осiб не утримувався; доходи вiд особи, яка не є податковим агентом (в тому числi вiд здачi в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сiльгосппродукцiї фiзичним особам, тощо); спадок вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого та другого ступеня спорiднення та подарунки вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого ступеня спорiднення; доходи вiд продажу iнвестицiйних активiв; iноземнi доходи.
      Щоб виконати свiй конституцiйний обов'язок i подати рiчну податкову декларацiю, громадянам треба звернутися в Центр обслуговування платникiв, тут фахiвцi ДФС нададуть необхiднi консультацiї та допоможуть правильно заповнити декларацiю про отриманi доходи.


Податкову декларацiю з плати за землю на 2018 рiк слiд подати не пiзнiше 20 лютого

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що платники плати за землю ( крiм фiзичних осiб) самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України (далi - ПКУ), з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями (п. 286.2 ст. 286 ПКУ).
      Подання такої декларацiї звiльняє вiд обов'язку подання щомiсячних декларацiй. При поданнi першої декларацiї (фактичного початку дiяльностi як платника плати за землю) разом з нею подається довiдка (витяг) про розмiр нормативної грошової оцiнки земельної дiлянки, а надалi така довiдка подається у разi затвердження нової нормативної грошової оцiнки землi.
      Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2017 р. N 9 до форми Податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi), затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.06.2015 р. № 560, були внесенi змiни, якi набрали чинностi 23 березня 2017 року.
      Тому з 01.01.2018 р. для складання звiтностi, у тому числi для самостiйного виправлення помилок, допущених у податковiй звiтностi за попереднi звiтнi (податковi) перiоди, потрiбно використовувати оновлену форму податкової декларацiї з плати за землю.
      Також платник має право подавати щомiсяця звiтну декларацiю, що звiльняє вiд обов'язку її подання не пiзнiше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днiв мiсяця, що настає за звiтним (п. 286.3 ст. 286 ПКУ).


До уваги страхувальникiв

      9 лютого - останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, крiм тих, якi обрали спрощену систему.


Податковий календар: 9 лютого

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за IV квартал 2017 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за IV квартал 2017 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за 2017 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за 2017 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за 2017 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за IV квартал 2017 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.
      Подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем.
      Подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему.


Розмiр єдиного соцiального внеску змiнено

      Законом України вiд 03 жовтня 2017 року №2148-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пiдвищення пенсiй", внесено змiни до Закону України вiд 08 липня 2010 року №2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", якi набули чинностi з 01.01.2018, а саме:
      - фiзичнi особи - пiдприємцi на будь - якiй системi оподаткування, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть та члени фермерського господарства зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок в сумi 2457,18 гривень (3723,0 Х 22% = 819,06 грн., 819,06 Х 3 = 2457,18грн.). Граничний термiн сплати єдиного внеску 19 число мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
      - платники єдиного податку 1 групи будуть сплачувати єдиний внесок не менше розмiру мiнiмального страхового внеску (819,06грн.), як iншi ФОП, вони втрачають право на сплату половинної (0,5) ставки мiнiмального страхового внеску;
      - максимальна база нарахування єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування становитиме 15 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати - 55845 гривень (3723 Х 15). Вiдповiдно максимальна сума єдиного внеску у 2018 роцi - 12 285,9 гривень ;
      - платниками єдиного внеску також будуть i члени фермерського господарства (у разi, якщо вони не належать до кола осiб, якi пiдлягають страхуванню на iнших пiдставах);
      Вiдповiдно до прийнятого Верховною Радою України 07 грудня 2017 року Закону України "Про Державний бюджет на 2018 рiк" мiнiмальна заробiтна плата з 01.01.2018 року складатиме 3723 гривень.


Понад 33 млн. грн. єдиного податку надiйшло вiд червоноградцiв

      Суб'єкти господарювання, якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI (головний офiс) i обрали спрощену систему оподаткування, в 2017 роцi сплатили до мiсцевого бюджету 33,3 млн. грн. єдиного податку, що на 12,5 млн. грн. перевищує показник 2016 року. Про це повiдомила начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Наталя Козловська.
      Значну частину цього податку - 29,5 млн. грн. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Юридичнi особи - єдинники спрямували до казни - 3,8 млн. гривень.
      Нагадаємо, ставка єдиного податку для фiзичниx осiб-пiдприємцiв першої групи розраховується у вiдсотках до розмipу прожиткового мiнiмуму, встановленого нa 01 сiчня звiтного року. Для другої групи - у вiдсотках до розмipу мiнiмальної заробiтної плати.


Червоноградськi страхувальники сплатили понад 250 мiльйонiв гривень ЄСВ

      За дванадцять мiсяцiв 2017 року червоноградцi перерахували до бюджету 252,3 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 74 млн. грн. перевищує показник минулого року.
      За пiдсумками грудня на соцiальнi гарантiї направлено 25,8 млн. грн ЄСВ.
      Слiд пiдкреслити, що фiзичнi особи - пiдприємцi (в тому числi тi, що обрали спрощену систему оподаткування), якi не використовують працю найманих працiвникiв, формують та подають звiт самi за себе один раз на рiк до 10 лютого року, наступного за звiтним перiодом. Звiтним перiодом є календарний рiк. Тобто, останнiй день подання фiзичними особами - пiдприємцями звiту з єдиного соцiального внеску за 2017 рiк є 9 лютого п.р.


Про новацiї у законодавствi розповiли на семiнарi в Червоноградськiй ОДПI

      Нещодавно в примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбувся семiнар для платникiв податкiв - юридичних осiб з питань адмiнiстрування податкiв i зборiв з урахуванням внесених змiн до податкового законодавства. У заходi взяли участь керiвники структурних пiдроздiлiв, якi займаються адмiнiструванням податкiв з фiзичних та юридичних осiб.
      Податкiвцi нагадали про порядок звiтування за результатами року, наголосивши на перевагах електронних сервiсiв ДФС, зокрема подання звiтностi через Електронний кабiнет.
      Особливу увагу придiлили новацiям в ПДВ, адмiнiструваннi податку на прибуток, мiсцевих податкiв та ресурсних платежiв. Наголосили про збiльшення мiнiмальної заробiтної плати з 1 сiчня до 3723 гривень. Вiдповiдно збiльшився розмiр мiнiмального страхового внеску - 819,06 гривень.
      Присутнiм зазначили про початок декларацiйної кампанiї, яка стартувала з 1 сiчня i триватиме до 1 травня поточного року, наголосивши про випадки, коли громадяни зобов'язанi задекларувати отриманi у 2017 роцi доходи.
      На завершення, учасники семiнару мали змогу отримати вiдповiдi на запитання.


З першого сiчня розмiр мiнiмальної заробiтної плати - 3723 гривень

      Днями пiд керiвництвом заступника мiського голови Вiталiя Гаманюка вiдбулося засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участю керiвництва Червоноградської ОДПI.
      В ходi зустрiчi заслухано суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi за iнформацiєю Головного управлiння ДФС за листопад 2017 року виплатили заробiтну плату працiвникам у розмiрi менше встановленого мiнiмуму - 3200 гривень.
      Члени комiсiї роз'яснили присутнiм вимоги законодавства у сферi зайнятостi та оплати працi, наголосили на посиленнi вiдповiдальностi роботодавцiв за допущення працiвникiв до роботи без оформлення трудових вiдносин. Разом з тим звернули увагу на необхiдностi дотримання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi, проведеннi iндексацiї заробiтної плати.
      7 грудня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон про Державний бюджет України на 2018 рiк. Цим законом встановлено пiдвищення мiнiмальної зарплати з 1 сiчня до 3723 гривень.
      Виступаючi наголосили, що цього часу роботодавцi зобов'язанi щомiсяця нараховувати працiвнику за повний вiдпрацьований мiсяць заробiтну плату не менше 3723 гривень.


З початку року податкова знижка за навчання за 2017 рiк - по новому

      З 01.01.2017 року дiє норма, передбачена пiдпунктом 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу, згiдно з якою фiзична особа - платник податку має право включити до податкової знижки фактично здiйсненi ним протягом звiтного податкового року витрати на користь вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв для компенсацiї вартостi здобуття середньої професiйної або вищої освiти такого платника податку та/або члена його сiм'ї першого ступеня спорiднення.
      Таким чином, з 01.01.2018 р. скасовано обмеження щодо суми коштiв сплачених за навчання та обмеження щодо навчального перiоду, за який здiйснено таку сплату, а враховуватимуться фактично понесенi платником податку витрати. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звiтному податковому роцi, не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробiтна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (п.п. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 Кодексу).
      Крiм цього, за результатами 2017 року платник податку може скористатись правом на отримання податкової знижки, пов'язаної з навчанням члена сiм'ї першого ступеня спорiднення, незалежно вiд того одержує чи нi такий член сiм'ї заробiтну плату.


З 01.01.2018 року оновлено довiдники пiльг

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi доводить до вiдома платникiв, що ДФС України оновила Довiдники податкових пiльг станом на 31.12.17, а саме:
      Довiдник №85/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      Довiдник №85/2 iнших податкових пiльг.
      Слiд нагадати, що вищевказанi Довiдники необхiднi для заповнення Звiту про суми податкових пiльг, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.10 №1233
      Довiдники розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html


До уваги платникiв єдиного податку

      З 01 сiчня 2018 року ставка єдиного податку для платникiв:
      1 групи - 176,2 грн;
      2 групи - 744,60 грн.


Шановнi платники податкiв!

      24 сiчня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Нове у 2018 роцi. Пiдведення пiдсумкiв 2017 року" за участю представникiв аудиторської спiльноти Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення:м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

До уваги платникiв податку на додану вартiсть!

      У зв'язку з набранням чинностi Закону України вiд 7 грудня 2017 року № 2245-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi" (далi - Закон № 2245) податковi накладнi/розрахунки коригування, реєстрацiю яких у Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - Реєстр) зупинено вiдповiдно до пункту 201.16 статтi 201 Кодексу з 1 грудня 2017 року до дня набрання чинностi Законом № 2245 (з 1 грудня 2017 року по 30 грудня 2017 року включно) та щодо яких платником податку пiсля 1 грудня 2017 року поданi пояснення i копiї документiв вiдповiдно до пiдпункту 201.16.2 пункту 201.16 статтi 201 Кодексу, реєструються у Реєстрi у порядку, що дiяв до набрання чинностi Законом № 2245 (до 31 грудня 2017 року) щодо зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування у Реєстрi.
      Пояснення i копiї документiв до податкових накладних/розрахункiв коригування, реєстрацiю яких у Реєстрi зупинено до 1 грудня 2017 року, платниками не подаються.
      Також, у зв'язку з виключенням Законом № 2245 пункту 74.2 статтi 74 Кодексу, починаючи з 31 грудня 2017 року Таблиця даних платника податку, що є додатком до Критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.06.2017 №567 (iз змiнами), до ДФС не подається.


Податковий календар: 19 сiчня - останнiй день

      - сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      - сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй квартал фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Козловська Наталiя.
      Який розмiр єдиного внеску застосовують пiдприємцi - платники єдиного податку без використання працi найманих працiвникiв з 01.01.2018?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування без використання працi найманих працiвникiв, нараховують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхуванняи у розмiрi 22 вiдс. на суму, визначену такими платниками самостiйно, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування", та не менше розмiру мiнiмального страхового внеску.
      Зокрема, з 01.01.2018 - 819,06 гривень.
      Який термiн подання платниками єдиного податку першої i другої груп декларацiї платника єдиного податку фiзичної особи пiдприємця?
      Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацiю платника єдиного податку у строк, встановлений для рiчного податкового (звiтного) перiоду, в якiй вiдображаються обсяг отриманого доходу, щомiсячнi авансовi внески, визначенi п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України.
      Отже для платникiв єдиного податку першої та другої груп останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи пiдприємця - 01 березня 2018 року.
      Який термiн сплати єдиного соцiального внеску за себе фiзичною особою - пiдприємцем з 01.01.2018 року?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, у тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
      Який граничний термiн подання звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску фiзичними особами - пiдприємцями?
      Граничний термiн подання звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за себе фiзичними особами - пiдприємцями, якi застосовують загальну систему оподаткування, за рiк - 9 лютого 2018 року.
      Якщо останнiй день строку подання Звiту припадає на вихiдний, святковий день чи iнший неробочий день, то останнiм днем подання Звiту вважається перший пiсля нього робочий день.
      Вiдповiдно до п. 2 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 № 435 iз змiнами та доповненнями, фiзичнi особи - пiдприємцi, у тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi платники єдиного податку, без використання працi найманих працiвникiв, формують та подають звiт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування самi за себе один раз на рiк до 10 лютого року, наступного за звiтним перiодом. Звiтним перiодом є календарний рiк.


Про новацiї податкового законодавства на семiнарi з пiдприємцями

      Нещодавно в примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбувся семiнар для фiзичних осiб - пiдприємцiв з актуальних питань податкового законодавства.
      Податкiвцi наголосили, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рiк" з 1 сiчня 2018 року збiльшено мiнiмальну заробiтну плату, яка тепер становитиме 3723 грн. на мiсяць, та прожитковий мiнiмум для працездатної особи - до 1762 гривень. Вiдповiдно для пiдприємцiв, якi перебувають на спрощенiй системах оподаткування, збiльшується сума сплати єдиного податку.
      Так, для першої групи платникiв єдиного податку - в межах до 10% розмiру прожиткового мiнiмуму (тобто в 2018 роцi ставка єдиного податку буде не бiльше 176,20 грн на мiсяць); для другої групи платникiв єдиного податку - в межах до 20% розмiру мiнiмальної заробiтної плати (до 744,60 грн на мiсяць).
      Особливу увагу учасникiв зустрiчi було звернуто на законодавчi новацiї, зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Зокрема, фiзичнi особи-пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування, а також тi, що на загальнiй системi оподаткування та провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, у 2018 роцi сплачуватимуть за мiсяць не менше розмiру мiнiмального страхового внеску - 819,06 гривень.
      Також платникам нагадали про функцiонування Електронного кабiнету, порядок функцiонування якого затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14 липня 2017 року № 637 та iншi сервiси ДФС.
      На завершення заходу фахiвцi фiскального вiдомства звернули увагу, що розпочалася кампанiя декларування доходiв, отриманих фiзичними особами - платниками податкiв протягом 2017 року.


Понад 29000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-грудня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 29483 послуги, в тому числi адмiнiстративних-8483. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-грудня минулого року надано 4641. Зареєстровано 705 платникiв єдиного податку, 707 книг облiку доходiв i витрат, 102 реєстратори розрахункових операцiй, 641 книгу облiку розрахункових операцiй, 114 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 19 та перереєстровано 69 установ та органiзацiй. Видано 449 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 431 витяг з реєстру платникiв єдиного податку, 67 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 1769 консультацiй.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-грудня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 6 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 19 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу, реєстрацiї суб'єктiв пiдприємництва тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Податковий календар: 19 сiчня - останнiй день

      сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      сплати єдиного внеску, нарахованого за попереднiй квартал фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування.


Вiдбудеться презентацiя конкурсiв з визначення проектiв громадських органiзацiй

      Департамент внутрiшньої та iнформацiйної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї повiдомляє, що у четвер, 11 сiчня 2018 року о 18.00 год. вiдбудеться презентацiя конкурсiв з визначення проектiв громадських органiзацiй, на реалiзацiю яких надаватиметься фiнансова пiдтримка з обласного бюджету.
      Мiсце проведення: Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя (м.Львiв, вул.Винниченка, 18, каб.412).
      Контактна особа - Оксана Шульган, начальник вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю облдержадмiнiстрацiї, тел.. 093-74-67-358, 2 999 555.


Оновлено форми звiтностi з 01 сiчня 2018 року

      з 01 сiчня 2018 року оновлено форми звiтностi:
      1) Податкова декларацiя з транспортного податку (форма, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України (далi - Мiнфiн) вiд 10.04.2015 р. №415 у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 27.06.2017 р. №595) - iдентифiкатор форми J0303602;
      2) Податкова декларацiя з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) за формою, затвердженою наказом Мiнфiну 16.06.2015 р. №560 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 23.01.2017 р. №9) - iдентифiкатор форми J0602006;
      3) Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва (форма, затверджена наказом Мiнагрополiтики вiд 26.12.2011 р. №772 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнагрополiтики вiд 22.03.2013 р. №205, вiд 02.12.2015 р. №461, вiд 29.03.2016 р. №108, вiд 17.05.2017 р. №245) - iдентифiкатор форми J0303307;
      4) Звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї (затверджений наказом Мiнфiну вiд 17.06.2016 р. №553 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 28.04.2017 р. №469) - iдентифiкатор форми J0101911 з додатками.


Розраховуємо ставки єдиного податку на 2018 рiк

      З 1 сiчня 2018 року передбачено прожитковий мiнiмум для працездатних осiб на рiвнi 1762 грн, а мiнiмальна зарплата - 3723 грн. Саме на базi цих показникiв розраховується сума єдиного податку.
      Ставки єдиного податку встановленi п. 293.1 Податкового кодексу України:
      - для першої групи платникiв єдиного податку - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (1762 грн);
      - для другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (3723 грн);
      - третьої групи - у вiдсотках до доходу (вiдсотковi ставки).
      Тобто фiксованi ставки єдиного податку встановлюються сiльськими, селищними та мiськими радами для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, залежно вiд виду господарської дiяльностi, з розрахунку на календарний мiсяць (п. 293.2 Податкового кодексу України):
      - для першої групи платникiв єдиного податку - в межах до 10% розмiру прожиткового мiнiмуму (тобто в 2018 роцi ставка єдиного податку буде не бiльше 176,20 грн на мiсяць(1762 грн х 10%));
      -для другої групи платникiв єдиного податку - в межах до 20% розмiру мiнiмальної заробiтної плати (до 744,60 грн на мiсяць (3723 х 20%)).


Бюджетнi надходження за 2017 рiк

      За сiчень-грудень 2017 року платниками Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) мобiлiзовано до Зведеного бюджету 388,3 млн. грн. податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що на 79,4 млн. грн. бiльше 2016 року.
      До Державного бюджету забезпечено надходження 148,7 млн. грн., або на 25,4 вiдс. бiльше показника минулого року.
      До мiсцевого бюджету надiйшло 239,6 млн. грн., що на 49,2 млн. грн.. бiльше нiж за 2016 рiк.
      Найбiльшу питому вагу надходжень складає податок на доходи фiзичних осiб - 60,1% ( 233,4 млн. грн.), податок на додану вартiсть - 12,5% (48,4 млн. грн.), єдиний податок - 8,6 % (33,3 млн. грн.).


Розпочалася кампанiя декларування - 2018

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що розпочалася кампанiя декларування доходiв, отриманих фiзичними особами - платниками податкiв протягом 2017 року, пiд час якої окремi категорiї фiзичних осiб:
      - зобов'язанi подати податкову декларацiю про майновий стан та доходи за 2017 рiк та визначити податковi зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб i вiйськового збору;
      - мають право подати декларацiї для отримання податкової знижки.
      Заповнити i подати декларацiю можна до 1 травня 2018 року в податковiй iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї.
      Обов'язок щодо подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи (далi - декларацiя) у платникiв податкiв виникає:
      - при отриманнi доходiв не вiд податкових агентiв, тобто вiд iнших фiзичних осiб, якi не зареєстрованi як самозайнятi особи, тобто якi не є пiдприємцями або не провадять незалежну професiйну дiяльнiсть;
      - при отриманнi вiд податкових агентiв доходiв, якi не пiдлягали оподаткуванню при виплатi, але якi не звiльненi вiд оподаткування;
      - при отриманнi iноземних доходiв;
      - при отриманнi спадщини, чи подарункiв вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого ступеня спорiднення;
      - в iнших випадках, передбачених законодавством.
      Щоб виконати свiй конституцiйний обов'язок i подати рiчну податкову декларацiю громадянам треба звернутися в Центри обслуговування платникiв, або ж у вiддiлення ДПI, що є у кожному з районних центрiв. Саме тут фахiвцi ДФС нададуть необхiднi консультацiї та допоможуть правильно заповнити декларацiю про отриманi доходи.
      Зразки Декларацiї про майновий стан i доходи та Розрахункiв податкових зобов'язань з податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору розмiщено за посиланням http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018


Понад 29000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-грудня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 29483 послуги, в тому числi адмiнiстративних-8483. Про це повiдомила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-грудня минулого року надано 4641. Зареєстровано 705 платникiв єдиного податку, 707 книг облiку доходiв i витрат, 102 реєстратори розрахункових операцiй, 641 книгу облiку розрахункових операцiй, 114 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 19 та перереєстровано 69 установ та органiзацiй. Видано 449 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 431 витяг з реєстру платникiв єдиного податку, 67 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 1769 консультацiй.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-грудня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 6 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 19 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу, реєстрацiї суб'єктiв пiдприємництва тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Соцiальнi стандарти та податкова соцiальна пiльга у 2018 роцi

      7 грудня 2017 року прийнято Закон про держбюджет на 2018 рiк. Законом встановлено розмiри прожиткового мiнiмуму для рiзних демографiчних груп населення та розмiр мiнiмальної заробiтної плати.
      Цi показники впливають на розмiри соцiальних виплат, мiнiмальних пенсiй, а також податкової соцiальної пiльги.
      У 2018 роцi встановлено такi розмiри прожиткового мiнiмуму на одну особу у розрахунку на мiсяць: з 1 сiчня 2018 року - 1700 грн., з 1 липня - 1777 грн., з 1 грудня - 1853 грн.
      Прожитковий мiнiмум - 2018 для основних соцiальних та демографiчних груп населення:
      1) дiтей до 6 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1492 грн.; з 1 липня - 1559 грн.; з 1 грудня - 1626 грн.;
      2) дiтей у вiцi вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2018 року - 1860 грн.; з 1 липня - 1944 грн.; з 1 грудня - 2027 грн.;
      3) працездатних осiб: з 1 сiчня 2018 року - 1762 грн.; з 1 липня - 1841 грн.; з 1 грудня - 1921 грн.;
      4) осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2018 року - 1373 грн.; з 1 липня - 1435 грн.; з 1 грудня - 1497 грн.
      Мiнiмальна зарплата у 2018 роцi складе: у мiсячному розмiрi - 3723 грн.; у погодинному розмiрi - 22,41 грн.
      Щодо податкової соцiальної пiльги у 2018 роцi (суми, на яку зменшується мiсячний оподатковуваний дохiд платника податку, одержаний як зарплата у одного роботодавця), то її розмiр вiдповiдно до пп. 169.1.1 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України ? 50% прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, встановленого на 1 сiчня звiтного року. Таким чином, з 1 сiчня податкова соцiальна пiльга становитиме 881 грн.
      Для сiмей, де виховується двоє i бiльше дiтей, соцiальна пiльга становитиме 881 грн. на кожну дитину, для пiльгових категорiй (наприклад, одиноких матерiв, сiмей, де є дитина-iнвалiд, iнвалiдiв 1 i 2 груп тощо) - 1321 грн. 50 коп. або 1762 грн. для учасникiв бойових дiй та iн.
      Податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як зарплата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. З 1 сiчня дохiд, до якого застосовується податкова соцiальна пiльга становитиме 2470 грн. Для сiмей з дiтьми застосовується пiдвищений граничний розмiр доходу кратно до кiлькостi дiтей. Наприклад, для сiм'ї з трьома дiтьми, граничний розмiр доходу складе: 2470 * 3 = 7410 грн.


Мiнiмальний страховий внесок у 2018 роцi - 819,06 гривень

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до прийнятого Верховною Радою України 07 грудня 2017 року Закону України "Про Державний бюджет на 2018 рiк" (проект Закону №7000 вiд 15.09.2017 р.) мiнiмальна заробiтна плата у мiсячному розмiрi з 01.01.2018 р. складе 3 723 гривень.
      Таким чином, мiнiмальний страховий внесок у 2018 роцi буде становити 819,06 грн. Також змiниться максимальна величина бази нарахування єдиного соцiального внеску (далi - ЄСВ). З 2018 року вона буде дорiвнювати 15 розмiрам мiнiмальної зарплати (у 2018 роцi - 55 845 гривень). Вiдповiдно максимальна сума ЄСВ у 2018 роцi - 12 285,9 гривень.
      Фiзичнi особи-пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування, а також тi, що на загальнiй системi оподаткування та провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, у 2018 роцi сплачуватимуть за мiсяць 819,06 гривень.


Шановнi платники податкiв!
20 грудня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


Платники єдиного податку сплатили до бюджету майже 32 млн. гривень

      Вiд представникiв малого пiдприємництва якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI (головний офiс) з початку року надiйшло 31,5 млн грн єдиного податку, що на 10,7 млн. грн. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року.
      Iз загальної суми надходжень значну питому вагу - 90 % або 28,1 млн. грн. становлять кошти, сплаченi фiзичними особами - пiдприємцями. Юридичнi особи - спрощенцi III групи з початку року спрямували до бюджету 3,4 млн. грн. єдиного податку
      Зокрема, в листопадi вiд єдинникiв до мiсцевої скарбницi надiйшло 3,5 млн. гривень.
      Нагадаємо, що 15 грудня останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему.


Червоноградцi спрямували на соцiальнi виплати понад 226 мiльйонiв гривень ЄСВ

      Протягом сiчня - листопада 2017 року вiд червоноградських страхувальникiв надiйшло 226,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 48,2млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      При цьому, лише в листопадi поточного року платники єдиного внеску перерахували на рахунки Державного казначейства майже 24 млн. гривень. Порiвняно з жовтнем 2017 року надходження зросли на 18 %.
      Нагадуємо, що єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподiляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдповiдно до визначених пропорцiй та перераховується за призначенням - на рахунки, вiдкритi в Державнiй казначейськiй службi на iм'я фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування i пенсiйного страхування.


Надходження вiд сплати ПДФО склали 202 млн. гривень

      Як повiдомила начальник Червоноградської ОДПI Оксана Полтавець, за одинадцять мiсяцiв 2017 року до зведеного бюджету вiд червоноградцiв надiйшло 202,0 млн. грн. податку на доходи фiзичних осiб. У порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року надходження збiльшились на 59,5 млн. гривень.
      Посадовець зазначила, що податок на доходи фiзичних осiб є основним джерелом наповнення мiсцевих бюджетiв, його питома вага в загальних надходженнях становить 70,1 %. Так, з початку року мiсцевi громади отримали 151,5 млн. грн. цього податку, що на 44,6 млн. грн. перевищує минулорiчнi надходження.


До уваги релiгiйних органiзацiй!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що релiгiйним неприбутковим органiзацiям термiн для приведення установчих документiв вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями i подання копiй таких документiв до контролюючого органу продовжено до 1 сiчня 2018 року.
      Неприбутковi релiгiйнi органiзацiї, якi до 1 сiчня 2018 року не приведуть свої установчi документи у вiдповiднiсть до вимогам Податкового кодексу України та не нададуть копiї таких документiв контролюючому органу, пiсля 1 сiчня 2018 року будуть виключенi з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй.
      Тобто, з 1 сiчня 2018 року такi релiгiйнi органiзацiї втратять статус неприбуткових i будуть вважатись платниками податку на прибуток на загальних пiдставах з вiдповiдним оподаткуванням.
      Зазначена норма передбачена п.35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX Податкового кодексу України.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв
Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-листопада 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 6 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом 11 мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 18 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 27000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв
Протягом сiчня-листопада 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 27147 послуг, в тому числi адмiнiстративних - 7132.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-листопада поточного року надано 3708. Зареєстровано 607 платникiв єдиного податку, 609 книг облiку доходiв i витрат, 587 книг облiку розрахункових операцiй, 98 реєстраторiв розрахункових операцiй, 110 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 17 та перереєстровано 50 установ та органiзацiй. Видано 426 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 399 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 66 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 1671 консультацiю.


До уваги платникiв єдиного податку
20 грудня - сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      21 грудня - подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


Податковий календар: 15 грудня
Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Внесено черговi змiни до критерiїв блокування податкових накладних

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.11.2017 N 926 (далi - Наказ №926) внесено Змiни до Критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - Критерiї). Його зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 13 листопада 2017 р. за N 1382/31250. Наказ № 926 опублiковано в "Офiцiйному вiснику України" вiд 17.11.2017 №90 i з дати опублiкування - 17 листопада 2017 року вiн набрав чинностi.
      Вiдповiдно до внесених Наказом №926 змiн передбачається:
      - автоматичне врахування системою Монiторингу iнформацiї з Таблицi даних платника податку (далi - Таблиця) i для платникiв, у яких значення показникiв D та P, розрахованих у порядку, наведеному у пiдпунктi 4 пункту 5 цих Критерiїв, мають такi розмiри: D > 0,02, P < Pм х 1,3, та обсяг постачання товарiв/послуг у податкових накладних / розрахунках коригування, складених з 01 сiчня 2017 року в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН), зазначених в iнформацiї згiдно з додатком до цих Критерiїв, становить бiльше 25 вiдсоткiв загального обсягу постачання за перiод з 01 сiчня 2017 року;
      - приймання комiсiєю ДФС рiшення про неврахування iнформацiї з Таблицi, у разi якщо до контролюючого органу надiйшла iнформацiя про надання платником недостовiрної iнформацiї в Таблицi, або iнша податкова iнформацiя, що свiдчить про ризиковiсть операцiї. Якщо така iнформацiя була врахована системою Монiторингу автоматично, то пiсля прийняття Комiсiєю ДФС рiшення про неврахування iнформацiї в порядку, передбаченому цим пунктом, така iнформацiя з Таблицi не пiдлягає автоматичному врахуванню;
      - автоматичний обрахунок ДФС показникiв D та P кожного 10-го числа календарного мiсяця, наступного за звiтним, якi стають доступними платнику в Електронному кабiнетi.
      Крiм цього, змiнено перший блокувальний критерiй, а саме: обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК, яка подана на реєстрацiю в ЄРПН, в 1,5 раза бiльший за величину, що дорiвнює залишку рiзницi обсягу придбання на митнiй територiї України такого товару/послуги (крiм обсягу придбання товарiв/послуг за операцiями, якi звiльненi вiд оподаткування та пiдлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територiю України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 в отриманих ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, i митних декларацiях, й обсягу постачання вiдповiдного товару/послуги, зазначеного в ПН/РК, зареєстрованих iз 01.01.2017 у ЄРПН, i переважання в такому залишку (понад 75% загального такого залишку для платникiв, у яких значення показника D становить понад 0,03; бiльше 60% - вiд 0,02 до 0,03; понад 50% - вiд 0,015 до 0,02; понад 40% - вiд 0,01 до 0,015, понад 30% - вiд 0,005 до 0,01, понад 20% - до 0,005) товарiв iз кодами згiдно з УКТ ЗЕД, якi визначаються ДФС, та вiдсутнiсть товару/послуги, зазначеного/зазначеної в ПН, яка подана на реєстрацiю в ЄРПН, в iнформацiї, наданiй платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постiйнiй основi постачається (виготовляється).
      Також запроваджено третiй блокувальний критерiй, а саме: РК, складений постачальником товарiв/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника ПДВ, якщо передбачається змiна вартостi товару/послуг бiльш нiж удвiчi та/або змiни номенклатури товарiв/послуг (для кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, - змiна перших чотирьох цифр коду, а для кодiв послуг вiдповiдно до ДКПП - перших двох цифр кодiв).
      У разi якщо за результатами Монiторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування вiдповiдає другому чи третьому блокувальним критерiям, реєстрацiя такої (такого) податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється вiдповiдно до вимог пункту 201.16 статтi 201 роздiлу V Податкового кодексу України.


Набули чинностi змiни до порядку облiку платникiв ЄСВ

      З 10 листопада 2017 року набули чинностi змiни до порядку облiку платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiального страхування, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.09.2017 № 803.
      Документом врегульовано порядок дiй та облiку платникiв єдиного внеску, на яких не поширюється дiя Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" (далi - Закон №755), у разi ухилення вiд взяття на облiк або несвоєчасного подання заяви про взяття на облiк.
      Зокрема, встановлено, що якщо юридична особа, вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, фiзична особа - пiдприємець, фiзична особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, має стан такої, що провадить дiяльнiсть та при цьому не перебуває на облiку чи знята з облiку у вiдповiдному контролюючому органi, то таким органом проводяться заходи щодо отримання вiдповiдних вiдомостей вiд державного реєстратора або подання заяв платниками єдиного внеску, на яких не поширюється дiя Закону №755, для взяття її на облiк як платникiв єдиного внеску. При цьому, такi фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, облiковується в реєстрi страхувальникiв з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облiк".
      Слiд звернути увагу, що згiдно з частиною четвертою статтi 5 Закону України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" обов'язки платникiв єдиного внеску виникають:
      у осiб, на яких поширюється дiя Закону № 755, - з дня їх державної реєстрацiї вiдповiдно до Закону № 755;
      у осiб, на яких не поширюється дiя Закону № 755, у тому числi фiзичних осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, - з початку провадження вiдповiдної дiяльностi.
      Також, зазначеним наказом уточнюються повноваження головних управлiнь ДФС в областях, м. Києвi, Офiсу великих платникiв податкiв ДФС (далi - ГУ), державних податкових iнспекцiй у районах, мiстах (крiм мiста Києва), районах у мiстах, об'єднаних державних податкових iнспекцiй (далi - ДПI) в частинi реалiзацiї процедур облiку платникiв єдиного внеску вiдповiдно до функцiй, визначених статтями 191 та 193 Податкового кодексу України.
      Передбачено, що ДПI здiйснюють тi процедури облiку платникiв єдиного внеску, якi не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання iнших процедур або функцiй, що належать до повноважень ГУ.
      Реєстр страхувальникiв ведеться централiзовано. У теперiшнiй час на облiку в органах ДФС перебуває 4,2 млн. платникiв єдиного внеску, з них: 1,4 млн. юридичних осiб та 2,8 млн. фiзичних осiб. Данi з реєстру страхувальникiв оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx).
      З наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.11.2014 № 1162 "Про затвердження Порядку облiку платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiального страхування та Положення про реєстр страхувальникiв" iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.09.2017 № 803 можна ознайомитись за посиланнями:


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      У яких випадках та в якi термiни особа пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник ПДВ?
      Особа пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї як платник ПДВ у разi:
      якщо загальна сума вiд здiйснення операцiй з постачання товарiв/послуг, що пiдлягають оподаткуванню, у тому числi з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережi, нарахована (сплачена) такiй особi протягом останнiх 12 календарних мiсяцiв, сукупно перевищує 1000000 грн. (без урахування податку на додану вартiсть), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органi за своїм мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Податкового кодексу України, крiм особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи;
      проведення нею операцiї з постачання конфiскованого майна, знахiдок, скарбiв, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кiнця строку зберiгання, та майна, що за правом успадкування чи на iнших законних пiдставах переходить у власнiсть держави , незалежно вiд того, чи досягає вона загальної суми операцiй iз постачання товарiв/послуг, 1000000 грн., а також незалежно вiд того, який режим оподаткування використовує така особа згiдно iз законодавством.
      У разi обов'язкової реєстрацiї особи як платника податку реєстрацiйна заява подається до контролюючого органу не пiзнiше 10 числа календарного мiсяця, що настає за мiсяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцiй 1000000 грн..
      В який термiн самозайнятi особи зобов'язанi подавати до контролюючих органiв за мiсцем свого облiку вiдомостi про змiну облiкових даних?
      Самозайнятi особи зобов'язанi подавати до контролюючих органiв за мiсцем свого облiку вiдомостi про змiну облiкових даних протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн.
      Змiни до вiдомостей про самозайняту особу, якi мiстяться у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, набирають чинностi з дня внесення вiдповiдного запису до такого реєстру.
      Чи зобов'язанi фiзичнi особи - пiдприємцi використовувати печатку при здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi?
      Питання використання печатки при здiйсненнi господарської дiяльностi фiзичнi особи - пiдприємцi, у тому числi платники єдиного податку, вирiшують особисто, в залежностi вiд специфiки дiяльностi.
      Який порядок направлення поштою податкової звiтностi?
      У разi надсилання податкової декларацiї, розрахунку, звiту поштою, платник податку зобов'язаний здiйснити таке вiдправлення на адресу вiдповiдного контролюючого органу не пiзнiше нiж за п'ять днiв до закiнчення граничного строку подання податкової декларацiї, визначеного ст. 49 Податкового кодексу України.
      Порядок оформлення поштових вiдправлень з вкладенням матерiалiв звiтностi, розрахункових документiв i декларацiй затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 червня 1997 року № 799 iз змiнами та доповненнями.


Шановнi платники податкiв!

      29 листопада 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю представникiв аудиторської спiльноти Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


До уваги платникiв! Нацiональний агрофорум!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з метою роз'яснення суб'єктам господарювання основних аспектiв практичного застосування норм податкового законодавства, офiцiйне видання ДФС України Iнформацiйно-аналiтичний журнал "Вiсник. Право знати все про податки i збори" органiзовує 7 грудня 2017 року у м. Києвi Нацiональний агрофорум для платникiв податкiв на тему: "Податки. Фiнанси. Право".
      Iнформацiя щодо Нацiонального агрофоруму розмiщена за посиланням http://www.visnuk.com.ua/forum/


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi звертає увагу, що частиною четвертою ст.4 Закону України вiд 08.07.2010 №2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" зi змiнами та доповненнями визначено, що фiзичнi особи - пiдприємцi (далi - ФОП), в тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування, звiльняються вiд сплати за себе єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - ЄСВ), якщо вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу.
      Умови призначення пенсiї за вiком визначено ст.26 Закону України вiд 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" зi змiнами та доповненннями, згiдно з якою особи мають право на призначення пенсiї за вiком пiсля досягнення 60-рiчного вiку.
      Абзацом першим ст.1 Закону України вiд 09.04.1992 №2262-XII "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" зi змiнами та доповненнями (далi - Закон №2262) передбачено, що особи офiцерського складу, прапорщики i мiчмани, вiйськовослужбовцi надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особи, якi мають право на пенсiю за Законом №2262, за наявностi встановленої цим Законом вислуги на вiйськовiй службi, службi в органах внутрiшнiх справ i в державнiй пожежнiй охоронi, службi в Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, податкової мiлiцiї, Державної кримiнально-виконавчої служби України мають право на довiчну пенсiю за вислугу рокiв.
      Отже, фiзична особа - пiдприємець, яким призначено пенсiю за вислугу рокiв вiдповiдно до Закону №2262, не є пенсiонерами за вiком i зобов'язанi нараховувати та сплачувати ЄСВ на загальних пiдставах.


Податковий календар - 30 листопада

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за жовтень.
      Останнiй день сплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за жовтень.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2017 року.
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2017 року.


Податковий календар - 17 листопада:

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за III квартал.
      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за III квартал.
      Останнiй день сплати екологiчного податку за III квартал.
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал.
      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи за III квартал.
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за III квартал 2017 року.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за III квартал 2017 року.


Єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника

      Державна фiскальна служба України у листi вiд 02.11.2017р. №29773/7/99-99-13-02-01-17 надала роз'яснення щодо застосування штрафних санкцiй у разi сплати єдиного внеску на неналежний рахунок.
      Згiдно листа, Законом України вiд 8 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" визначено, що єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок) пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника (ч. 12 ст. 9 Закону №2464).
      Порядок обчислення i сплати єдиного внеску визначено ст.9 Закону №2464.
      Суми єдиного внеску, своєчасно не нарахованi та/або не сплаченi у встановленi строки, є недоїмкою (п.6 ч.1 ст.1 Закону №2464).
      У разi несвоєчасної сплати або не в повному обсязi єдиного внеску до платника застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу у розмiрi 20 вiдсоткiв несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску.
      За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на якi нараховується єдиний внесок (авансових платежiв), накладається штраф у розмiрi 10 вiдсоткiв таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.
      На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 вiдсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пенi починається з першого календарного дня, що настає за днем закiнчення строку внесення вiдповiдного платежу, до дня його фактичної сплати.
      Процедура перерахування на належний рахунок помилково сплачених коштiв визначена порядком зарахування у рахунок майбутнiх платежiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування або повернення помилково сплачених коштiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.01.2016 №6. Перерахування коштiв здiйснюється на пiдставi заяви платника, за формою визначеною у додатку 1 цього Порядку.
      Враховуючи зазначене, за перiод, що настає за днем термiну сплати вiдповiдного платежу, до дня наступного за днем подання заяви платником, органи ДФС застосовують штрафнi санкцiї та нараховують пеню за несвоєчасну сплату єдиного внеску.


До уваги платникiв ЄСВ!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує платникам єдиного соцiального внеску з метою попередження помилкової сплати коштiв єдиного внеску на неналежнi рахунки, що сплата коштiв єдиного внеску має вiдбуватись виключно на рахунки, якi вiдкритi територiальним органам ДФС вiдповiдно до адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких зареєстрованi платники податкiв.
      Реквiзити небюджетних рахункiв "Рахунок для зарахування коштiв, якi пiдлягають розподiлу за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (далi - рахунки 3719) в органах ДФС Львiвської областi, вiдкритих Державною казначейською службою України, розмiщенi на суб-сайтi Територiальнi органи ДФС у Львiвськiй областi офiцiйного порталу ДФС України у роздiлi "Бюджетнi рахунки" за електронним посиланням: http://lv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/.


У випадку неподаної звiтнiстi передбачено штраф

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi наголошує, що наближається термiн подання квартальної звiтностi ( 9 листопада 2017 року ) та водночас застерiгає про вiдповiдальнiсть за неподання або несвоєчасне подання податкової звiтностi.
      Вiдповiдальнiсть передбачено п. 120.1 ст. 120 ПКУ, зокрема, неподання (крiм випадкiв, якщо податкова декларацiя не подається вiдповiдно до п. 49.2 ст. 49 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податкiв або iншими особами, зобов'язаними нараховувати i сплачувати податки та збори, податкових декларацiй (розрахункiв), а також iншої звiтностi, обов'язок подання якої до контролюючих органiв передбачено ПКУ, - тягнуть за собою штраф в розмiрi 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
      Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою штраф в розмiрi 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-жовтня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 6 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом 10 мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 15 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 24000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-жовтня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 24695 послуг, в тому числi адмiнiстративних - 5956.
      Як зазначила начальник вiддiлу обслуговування платникiв Якiмчук Людмила Григорiвна, що найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-жовтня поточного року надано 2880. Зареєстровано 558 платникiв єдиного податку, 543 книги облiку доходiв i витрат, 526 книг облiку розрахункових операцiй, 88 реєстраторiв розрахункових операцiй, 108 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 16 та перереєстровано 48 установ та органiзацiй. Видано 407 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 356 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 57 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 1559 консультацiй.


Надходження ЄСВ вiд червоноградцiв зростають

      Протягом десяти мiсяцiв 2017 року - сума надходжень вiд сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування червоноградськими платниками склала понад 202,5 млн. гривень. Порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, надходження ЄСВ збiльшилось на 40,5 млн. гривень. Зокрема, в жовтнi поточного року надiйшло 18,8 млн. гривень.
      За словами начальника Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець, серед головних показникiв позитивної динамiки сплати єдиного внеску - зростання фонду оплати працi та легалiзацiї найманих працiвникiв.
      Cвоєчасна сплата єдиного соцiального внеску гарантує громадянам право на соцiальний захист на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, пенсiйне забезпечення та iншi виплати. ЄСВ для всiх платникiв єдиного внеску (крiм пiльгових категорiй) встановленого у розмiрi 22 вiдсотки, i вiн пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану платника.


З початку року мобiлiзовано до зведеного бюджету понад 312 млн. гривень

      За сiчень - жовтень 2017 року до зведеного бюджету вiд платникiв якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI (головний офiс) надiйшло 312,4 млн. грн. податкiв i зборiв, що на 67 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року. З них до Державного бюджету поступило 118,4 млн. гривень.
      До мiсцевого бюджету спрямовано 194,0 млн. гривень податкових платежiв. Зокрема, у жовтнi надiйшло 20,8 млн гривень. Порiвняно з минулорiчним жовтнем забезпечено прирiст надходжень на 22%.
      Найбiльше до мiсцевої скарбницi надiйшло податку на доходи фiзичних осiб, якого з початку року сплачено в сумi 136,3 млн. гривень. Суб'єкти малого пiдприємництва сплатили майже 28 млн грн єдиного податку. Надходження акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв за сiчень-жовтень склали 10,7 млн. гривень.


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє про можливiсть подання засобами Електронного кабiнету платника Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 467, для платникiв податку на прибуток з базовим звiтним перiодом квартал.
      Звертаємо увагу, що вiдповiдно до вимог п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з Декларацiєю фiнансову звiтнiсть, яка є невiд'ємною частиною Декларацiї.
      Оскiльки форма Декларацiї мiстить обов'язковi для заповнення позначки щодо наявностi поданих до Декларацiї додаткiв - форм фiнансової звiтностi (абзац 11 п. 48.3 ст. 48 Кодексу), то Декларацiя подається пiсля подання фiнансової звiтностi i отримання квитанцiй щодо її прийняття.
      Граничний термiн подання Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за 3 квартал 2017 року - 09.11.2017.


Податкова соцiальна пiльга: початок застосовування

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що згiдно з п. п. 169.2.1 п.169.2 ст.169 роздiлу IV Податкового кодексу України (далi - ПКУ) податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованого платнику податку мiсячного доходу у виглядi заробiтної плати тiльки за одним мiсцем його нарахування (виплати).
      Платник податку подає роботодавцю заяву про самостiйне обрання мiсця застосування податкової соцiальної пiльги (далi - заява про застосування пiльги).
      Податкова соцiальна пiльга починає застосовуватися до нарахованих доходiв у виглядi заробiтної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пiльги та документiв, що пiдтверджують таке право. Роботодавець вiдображає у податковiй звiтностi всi випадки застосування або незастосування податкової соцiальної пiльги згiдно з отриманими вiд платникiв податку заявами про застосування пiльги, а також заявами про вiдмову вiд такої пiльги (п. п. 169.2.2 п.169.2 ст.169 ПКУ).
      Тобто податкова соцiальна пiльга застосовується до мiсячного доходу, незалежно вiд дня подання в даному мiсяцi заяви працiвником.


Податковий календар - 30 жовтня:

      Останнiй день сплати за вересень плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за вересень 2017 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за вересень 2017 року;
      Останнiй день сплати за вересень рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України.


Порядок заповнення звiтного нового та уточнюючого податкових розрахункiв за формою 1 ДФ є однаковим

      Форма та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 № 4.
      Порядок заповнення звiтного нового та уточнюючого податкових розрахункiв є однаковим.
      Звiтний новий та уточнюючий податковi розрахунки подаються на пiдставi iнформацiї з попередньо поданого податкового розрахунку i мiстять iнформацiю лише за рядками й реквiзитами, якi уточнюються. Для заповнення також використовується iнформацiя з повiдомлень про виявленi помилки, якi вiдправляються контролюючими органами до податкового агента.
      Коригування показникiв розд. I:
      для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної iнформацiї потрiбно повторити всi графи такого рядка i у графi 9 указати "1" - на виключення рядка;
      для введення нового або пропущеного рядка потрiбно повнiстю заповнити всi його графи i у графi 9 указати "0" - на введення рядка;
      для замiни одного помилкового рядка iншим потрiбно виключити помилкову iнформацiю та ввести правильну iнформацiю, тобто повнiстю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену iнформацiю, а другий вносить правильну iнформацiю. У такому разi в першому рядку в графi 9 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.
      Коригування показникiв розд. II:
      пiдроздiл "Оподаткування процентiв":
      для виключення помилкового рядка з попередньо введеної iнформацiї у рядку "Оподаткування процентiв - виключення**" потрiбно повторити всi графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентiв" вiдобразити правильну iнформацiю;
      пiдрозд. "Оподаткування виграшiв (призiв) у лотерею":
      для виключення помилкового рядка з попередньо введеної iнформацiї у рядку "Оподаткування виграшiв (призiв) у лотерею - виключення***" потрiбно повторити всi графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування виграшiв (призiв) у лотерею" вiдобразити правильну iнформацiю; пiдрозд. "Вiйськовий збiр":
      для виключення помилкового рядка з попередньо введеної iнформацiї у рядку "Вiйськовий збiр - виключення****" потрiбно повторити всi графи помилкового рядка, а в рядку "Вiйськовий збiр" вiдобразити правильну iнформацiю.
      З цим та iншими роз'ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi ДФС України (дане роз'яснення у категорiї 103).


Податковий календар - 27 жовтня:

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за III квартал податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за III квартал 2017 року транспортного податку.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Де пiдприємець може дiзнатись про банкiвськi реквiзити для сплати податкiв та ЄСВ?
      Платнику податкiв для отримання банкiвських реквiзитiв для сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, митних та iнших платежiв до бюджету необхiдно звернутись до контролюючого органу ДФС за мiсцем реєстрацiї або мiсцем здiйснення пiдприємницької дiяльностi.
      Крiм того, платник податкiв може дiзнатись про банкiвськi реквiзити на субсайтах територiальних органiв ДФС та субсайтi Офiсу великих платникiв податкiв ДФС в роздiлi iБюджетнi рахункиi. Перейти до вiдповiдних роздiлiв можна з головної сторiнки офiцiйного веб-порталу ДФС, натиснувши посилання iБюджетнi рахункиi.
      Чи можна отримати iнформацiю про свого бiзнес партнера?
      На офiцiйному веб-порталi ДФС працює електронний сервiс Дiзнайся бiльше про свого бiзнес-партнераi, який розмiщено на головнiй сторiнцi веб-порталу (http://sfs.gov.ua/businesspartner).
      Для перевiрки iнформацiї щодо наявностi податкового боргу у платника податкiв необхiдно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Пiсля введення такої iнформацiї в одне з полiв система здiйснить пошук по ряду баз даних, доступних для публiчного використання, i повiдомить про результати пошуку.
      Слiд пiдкреслити, що оновлення iнформацiї на сайтi щодо стану розрахункiв платника податкiв з бюджетом (про наявнiсть заборгованостi) вiдбувається щоденно, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля проведення розрахункiв зведених показникiв в центральнiй базi даних за результатами попереднього банкiвського дня.
      Яка передбачена вiдповiдальнiсть у разi невiрного заповнення реквiзитiв платiжних документiв, перерахування узгодженої суми грошового зобов'язання на невiрний код бюджетної класифiкацiї?
      Якщо платник податкiв невiрно заповнив реквiзити платiжних документiв або помилково спрямував кошти на невiдповiдний код бюджетної класифiкацiї, кошти не надiйдуть до вiдповiдного рахунку бюджетної класифiкацiї, а отже не буде погашена сума грошового зобов'язання платника податкiв.
      У випадку непогашення платником податкiв у встановленi термiни самостiйно визначеного грошового зобов'язання такий платник податкiв несе вiдповiдальнiсть, встановлену ст. 126 Податкового кодексу України та ст. 163 прим. 2 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення. Крiм того, на суму податкового боргу нараховується пеня.
      Чи є обов'язковим отримання витягу з реєстру платникiв ПДВ?
      Законом України вiд 24 жовтня 2013 року № 657-VII iПро внесення змiн до Податкового кодексу України щодо облiку та реєстрацiї платникiв податкiв та удосконалення деяких положеньi скасовано такi документи, як свiдоцтво про реєстрацiю особи платником податку на додану вартiсть та свiдоцтво про реєстрацiю як суб'єкта спецiального режиму оподаткування, та надано право платникам податку на додану вартiсть за їх запитом отримувати витяги iз реєстру платникiв податку на додану вартiсть в контролюючих органах.
      Оскiльки отримання витягiв з реєстру платникiв податку на додану вартiсть не є обов'язковим для платникiв, контролюючi органи не мають пiдстав вимагати їх у платникiв.
      Пiдтвердженням факту реєстрацiї суб'єкта пiдприємницької дiяльностi платником податку на додану вартiсть є наявнiсть iнформацiї про таку реєстрацiю на офiцiйному веб - порталi ДФС, яка оновлюється щоденно.


Електроннi сервiси: Cервiс iПульсi Державної фiскальної служби України

      Сервiс iПульсi приймає звернення громадян та суб'єктiв господарювання щодо неправомiрних дiй та бездiяльностi, можливi корупцiйнi правопорушення у сферi службової дiяльностi з боку конкретних посадових осiб структурних пiдроздiлiв ДФС та її територiальних органiв. Заявники можуть надати iформацiю за телефоном 0800-501-007.


Червоноградськi власники землi та землекористувачi спрямували до мiсцевого бюджету майже 10 мiльйонiв гривень земельного податку

      За сiчень-версень 2017 року мiсцева скарбниця поповнилась на 9,9 млн. грн. плати за землю. Вiд юридичних осiб надiйшло 7,9 мiльйонiв, а вiд фiзичних осiб - 2 мiльйони.
      Земельний податок та орендна плата за користування землею є одним iз вагомих джерел наповнення мiсцевої скарбницi та складає майже 6 вiдсоткiв вiд загальних надходжень.
       Нагадаємо, вiдповiдно до податкового законодавства власники землi та землекористувачi сплачують за землю з дня виникнення права власностi або права користування земельною дiлянкою. У разi припинення права власностi або права користування земельною дiлянкою плата за землю сплачується за фактичний перiод перебування землi у власностi або користуваннi в поточному роцi.
       Податок фiзичними особами сплачується протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення, якi надсилаються до 1 липня поточного року.


З початку року платниками сплачено понад 183 мiльйони гривень єдиного соцiального внеску

      Протягом дев'яти мiсяцiв 2017 року надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд червоноградських страхувальникiв склали 183,1 млн. гривень. Це на 25,2 вiдс., або на 36,9 млн. грн. бiльше, нiж за вiдповiдний перiод минулого року. Зокрема, у вереснi 2017 року надiйшло 20,2 млн. грн. єдиного внеску.
      Нагадаємо, що єдиний внесок засобами програмного забезпечення автоматично розподiляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiдповiдно до визначених пропорцiй та перераховується за призначенням - на рахунки, вiдкритi в Державнiй казначейськiй службi на iм'я фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування i пенсiйного страхування.


Увага! Запрошуємо учнiв 1-9 класiв взяти участь у Мистецькому конкурсi

      Унiверситет державної фiскальної служби України (м. Iрпiнь, Київська область) Iнiцiює проведення Всеукраїнського конкурсу "Податкiвець майбутнього" Метою проведення Конкурсу є популяризацiя податкової та митної грамотностi, сприяння розвитку у дiтей вмiння висловлювати свою точку зору засобами художньої творчостi, вчителям i батькам дати додаткову можливiсть органiзувати для школярiв змiстовне.
      Однiєю з незалежних складових Всеукраїнського конкурсу "Податкiвець майбутнього" є Мистецький конкурс, що буде проходити серед учнiв 1-9 класiв (жонтень-листопад 2017 року).
      Виставка робiт переможцiв та учасникiв Мистецького Конкурсу вiдбуватиметься в Унiверситетi ДФС України пiд час проведення Днiв вiдкритих дверей (21 жовтня та 18 листопада 2017 року). Роботи переможцiв прикрасять книжку для дiтей дошкiльних навчальних закладiв та загальноосвiтнiх навчальних закладiв I-ПI ступенiв (початкова ланка) "Абетка Унiверситету".
      Приймаються Конкурснi роботи у формати А2,А3,А4, а також сюжетнi композицiї виконанi за допомогою: аплiкацiї, колажу, вишивки, батику, бiсероплетiння, випалювання,художньої рiзьби, чекання, лiплення тощо.
      Умови участi на сайтi Унiверситету www.nusta.edu.ua
      Контакти: вул. Унiверситетська, 31, м.Iрпiнь, Київська область, 08201 тел.: (04597) 56-595, 54-173 E-mail: vdp207@ukr.net.


Шановнi платники податкiв!

      19 жовтня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою: https://goo.gl/forms/6piPD5IelPy57aDB2 .


Податковий календар- 19 жовтня:

      Сплата єдиного внеску, нарахованого за III кв. фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування;
      Сплата авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування


Затвердженi новi Довiдники податкових пiльг

      Державною фiскальною службою України затверджено новi довiдники пiльг станом на 01.10.2017 року:
      - Довiдник №84/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник №84/2 iнших податкових пiльг.
      У довiдниках надано перелiк пiльг iз податку на прибуток, ПДВ, плати на землю, акцизного податку, мiсцевих податкiв та зборiв, оподаткування неприбуткових установ i органiзацiй, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Нагадаємо, що зазначений документ застосовується при заповненнi Звiту про суми податкових пiльг (додаток до Порядку облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг, затвердженого постановою КМУ вiд 27.12.2010 р. №1233).
      Детальнiше про коди пiльг можна дiзнатися на веб-порталi Державної фiскальної служби України http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/.


Платники єдиного податку за три квартали 2017 року звiтують за новою формою

      Продовж сiчня - вересня 2017 року суб'єкти господарювання якi обрали спрощену систему оподаткування i перебувають на облiку в Червоноградської ОДПI (головний офiс) перерахували до бюджетної скарбницi 24,1 млн. грн. єдиного податку, що на 8,4 млн. грн. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року.
      Левову частину надходжень - 21,4 млн. грн. або 88,8%. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 2,7 млн. грн або 11,2%. У вереснi спрощенцi перерахували 1,5 млн. грн єдиного податку.
      Звертаємо увагу, що платники єдиного податку за три квартали 2017 року повиннi звiтувати за новою формою декларацiї, затвердженою наказом Мiнфiну вiд 19 червня 2015 року № 578 (в редакцiї наказу Мiнфiну вiд 17 березня 2017 року № 369). Для самостiйного виправлення помилок, допущених у податковiй звiтностi за попереднi звiтнi (податковi) перiоди, новi форми декларацiй також слiд використовувати з 01.10.2017 р
      Крiм цього, слiд зазначити, що базовим податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку I та II груп є календарний рiк, тому новi форми декларацiй будуть використовуватись платниками I та II груп - для складання звiтностi за 2017 рiк - починаючи з 01.01.2018 р.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-вересня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 6 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом 9 мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 15 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 22000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-вересня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 22617 послуг, в тому числi адмiнiстративних-5061.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-вересня поточного року надано 2569. Зареєстровано 521 платника єдиного податку, 457 книг облiку доходiв i витрат, 484 книги облiку розрахункових операцiй, 77 реєстраторiв розрахункових операцiй, 102 розрахунковi книжки. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 15 та перереєстровано 46 установ та органiзацiй. Видано 399 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 327 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 47 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 1446 консультацiй.


Чи подаються додатки до податкової декларацiя з податку на прибуток пiдприємств у разi вiдсутностi господарських операцiй

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до п.46.1 ст.46. Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 №2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) податкова декларацiя, розрахунок, звiт (далi - податкова декларацiя) - документ, що подається платником податкiв (у тому числi вiдокремленим пiдроздiлом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановленi законом, на пiдставi якого здiйснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання або вiдображаються обсяги операцiї (операцiй), доходiв (прибуткiв), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звiльнення платника податку вiд обов'язку нарахування i сплати податку i збору, чи документ, що свiдчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
      Додатки до податкової декларацiї є її невiд'ємною частиною.
      Податкова декларацiя складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п.46.5 ст.46 ПКУ та чинному на час її подання (п.48.1 ст.48 ПКУ).
      Платник податкiв зобов'язаний за кожний встановлений ПКУ звiтний перiод, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разi наявностi показникiв, якi пiдлягають декларуванню, вiдповiдно до вимог ПКУ подавати податковi декларацiї щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є (п.49.2 ст.49 ПКУ).
      Форма Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств затверджена наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 20.10.2015 №897 зi змiнами (далi - Декларацiя).
      У Декларацiї платник податку повинен зазначити усi передбаченi в нiй показники. Якщо будь-який рядок Декларацiї або додатка до Декларацiї не заповнюється через вiдсутнiсть операцiї (суми), то такий рядок прокреслюється.
      Додатки до окремих рядкiв Декларацiї, незаповненi через вiдсутнiсть операцiй (показникiв), до контролюючого органу не подаються.


Податок на нерухомiсть поповнив мiсцевi бюджети майже на пiвтора мiльйона гривень

      З початку 2017 року червоноградцi - власники нерухомостi перерахували до мiсцевих бюджетiв 1465 тис. гривень. Зокрема, в серпнi надiйшло 415 тис. гривень.
      Власники майна - юридичнi особи є лiдером у сплатi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, ними вже скеровано до мiсцевої казни - 1062 тис. грн., фiзичнi особи перерахували - 403 тис. гривень. Громадяни сплачують податок у 2017 роцi за минулий рiк за ставками i з урахуванням пiльг 2016 року.
      Нагадуємо, що платники - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають до податкових органiв за мiсцезнаходженням об'єкта/об'єктiв оподаткування декларацiю з розбивкою рiчної суми рiвними частками поквартально.


Податковий календар - 29 вересня:

      Останнiй день сплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за серпень 2017року.
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень 2017 року.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за серпень 2017 року.
      Останнiй день сплати акцизного податку за серпень 2017 року.


Про функцiонування Загальнодоступного iнформацiйно-довiдкового ресурсу

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi доводить до широкого кола платникiв податкiв iнформацiю про функцiонування iнформацiйно-довiдкових сервiсiв ДФС, зокрема Загальнодоступного iнформацiйно-довiдкового ресурсу, який надає можливiсть суб'єктам господарювання та громадянам самостiйно у зручний для них час отримати достовiрну i повну довiдкову iнформацiю з питань щодо оподаткування, державної митної справи, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, електронного цифрового пiдпису та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС.
      Детальнiше...


Понад 22 мiльйони гривень єдиного податку надiйшло вiд червоноградцiв з початку року

      За сiчень - серпень 2017 року представниками малого та середнього бiзнесу, якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) перераховано до мiсцевого бюджету 22,6 млн. грн. єдиного податку, що на 7,9 млн. грн. бiльше нiж за вiдповiдний перiод 2016 року.
      Зокрема, фiзичними особами - пiдприємцями сплачено 20,2 млн. грн. єдиного податку, юридичними особами - 2,4 млн. гривень. У серпнi ,,спрощенцями" сплачено 3,2 млн. грн. даного податку.
      Нагадуємо, що за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платникiв єдиного податку. Витяг дiє до внесення змiн до реєстру.


Шановнi платники податкiв!

      28 вересня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю сертифiкованих аудиторiв Львiвщини.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою: https://goo.gl/forms/1SZ1oxXkZBlyMST23.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Понад 22 мiльйони гривень єдиного податку надiйшло вiд червоноградцiв з початку року

      За сiчень - серпень 2017 року представниками малого та середнього бiзнесу, якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) перераховано до мiсцевого бюджету 22,6 млн. грн. єдиного податку, що на 7,9 млн. грн. бiльше нiж за вiдповiдний перiод 2016 року.
      Зокрема, фiзичними особами - пiдприємцями сплачено 20,2 млн. грн. єдиного податку, юридичними особами - 2,4 млн. гривень. У серпнi ,,спрощенцi" перерахували до бюджету вказаного податку - 3,2 млн. гривень.
      Нагадуємо, що за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платникiв єдиного податку. Витяг дiє до внесення змiн до реєстру.


З 01 жовтня платники єдиного податку будуть звiтувати за новою формою декларацiї

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 5 травня 2017 року набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.03.2017 № 369 "Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 червня 2015 року № 578", який внiс змiни до форми Податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи пiдприємця, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.06.2015 №578.
      З огляду на те, що базовим податковим ( звiтним ) перiодом для платникiв єдиного податку третьої групи є календарний квартал, а для платникiв першої та другої груп - календарний рiк, то форма Податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця, затверджена наказом №578 (в редакцiї Наказу - № 369), буде використовуватись платниками єдиного податку третьої групи для складання звiтностi за 9 мiсяцiв 2017 року починаючи з 01.10.2017, а платниками першої та другої груп для складання звiтностi за 2017 рiк - з 01.01.2018.
      При цьому, для самостiйного виправлення помилок, допущених у податковiй звiтностi за попереднi звiтнi (податковi) перiоди, вказана форма декларацiї буде використовуватись з 01.10.2017.


До уваги платникiв податкiв. Внесено змiни до форми податкової декларацiї з рентної плати

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України "Про затвердження Змiн до форми Податкової декларацiї з рентної плати" вiд 31.05.2017 №545 (далi - Наказ №545) внесено змiни до Податкової декларацiї з рентної плати, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 №719 (далi - Декларацiя).
      З метою реалiзацiї внесених змiн Наказом №545 ДФС розроблено форму Декларацiї та опис алгоритму контролю для арифметично-логiчної перевiрки даних документiв звiтностi у процесi його автоматизованої обробки вiдображення показникiв в iнтегрованих картках платникiв до них, якi починають подаватись з 1 жовтня 2017 року. При цьому Декларацiї з мiсячним базовим податковим (звiтним) перiодом, визначеного вiдповiдно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України, до 30 вересня 2017 року приймаються за чинною формою Декларацiї (J 0800203).
      Про такi змiни йдеться у листi ДФС України вiд 04.09.2017 №23480/7/99-99-12-02-03-17 "Про подання звiтностi з рентної плати".


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала ГДI вiддiлу доходiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Козловська Наталiя.
      Чи може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування ФОП, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на загальну систему оподаткування?
      Фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня), не може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування, оскiльки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному роцi.
      Разом з тим, така фiзична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 сiчня наступного року за умови вiдповiдностi вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.
      Чи необхiдно повiдомляти податкову iнспекцiю про новi об'єкти оподаткування i в який термiн
      Вiдповiдно до норм Податкового кодексу України платники податкiв повиннi повiдомляти податкову про всi об'єкти оподаткування i об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, а також їх появу та змiни.
      Повiдомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
      Слiд пiдкреслити, що Державна фiскальна служба України 04 вересня 2017 року оприлюднила новий довiдник типiв об'єктiв оподаткування. Ознайомитися з оновленим Довiдником типiв об'єктiв оподаткування можна на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України (sfs.gov.ua)
      Що робити, якщо реєстрацiю податкових накладних/розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних зупинено?
      У разi зупинення реєстрацiї податкових накладних/розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) вiдповiдно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi - ПКУ), платник податку має право подати протягом 365 календарних днiв, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, вiдображеного у такiй податковiй накладнiй/розрахунку коригування пояснення та/або копiї документiв, зазначенi у п. п. "в" п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ.
      Пояснення можна подати у виглядi Повiдомлення щодо подачi документiв про пiдтвердження реальностi здiйснення операцiй по вiдмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1312602 (далi - Повiдомлення).
      Повiдомлення (J(F)1312602) формується по кожнiй окремо податковiй накладнiй/розрахунку коригування, реєстрацiю якої зупинено в ЄРПН, та до такого Повiдомлення додаються копiї документiв у виглядi окремих додаткiв за формою J(F)1360102 у форматi PDF (розмiр кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).


До уваги платникiв єдиного податку - 20 вересня

      останнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи;
      сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп.


Платникам ПДВ: про систему монiторингу вiдповiдностi податкових накладних/розрахункiв коригування критерiям оцiнки ступеня ризикiв

      Починаючи з 01.07.2017 р. згiдно з п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) може бути зупинено у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо така податкова накладна/розрахунок коригування вiдповiдає сукупностi критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення їх реєстрацiї у ЄРПН (далi - Критерiї). Зазначенi Критерiї разом з вичерпним перелiком документiв, достатнiх для прийняття рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.06.2017 №567 "Про затвердження Критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних та Вичерпного перелiку документiв, достатнiх для прийняття рiшення про реєстрацiю податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 16 червня 2017 р. за N 753/30621, iз змiнами та доповненнями.
      Усi податковi накладнi / розрахунки коригування, що подаються на реєстрацiю в Реєстрi з метою оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для їх зупинення, до проведення Монiторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрацiї, перевiряються ДФС на вiдповiднiсть до ознак, визначених пiдпунктами 1-4 п. 5 Критерiїв. Якщо за результатами перевiрки ДФС встановлено, що податкова накладна / розрахунок коригування вiдповiдає однiй з цих ознак, - така податкова накладна / розрахунок коригування не пiдлягає Монiторингу.
      Про те, у яких випадках не зупиняється реєстрацiя ПН/РК, про оновленi критерiї з 12.08.2017 р., за якими блокуються податковi накладнi, щодо права платника подати на розгляд Комiсiї ДФС iнформацiю за встановленою формою в електронному виглядi у разi отримання квитанцiї про зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрi, про заповнення граф Таблицi даних платника податкiв детально роз'яснено Державною фiскальною службою України в листi вiд 06.09.2017 №2723/99-99-07-05-01-18.


До уваги платникiв податкiв!

      22 вересня 2017 року в м. Київ для платникiв податкiв вiдбудеться Нацiональний податковий форум на тему: "Трансфертне цiноутворення, прибуток, податок на додану вартiсть".
      У програмi заходу запланованi виступи керiвництва Департаментiв Державної фiскальної служби України з актуальних питань практичного застосування норм податкового законодавства, зокрема, щодо останнiх змiн у Податковому кодексi, нових критерiїв контрольованих операцiй, податкового контролю в трансфертному цiноутвореннi, аналiзу змiн нормативної бази з податку на прибуток, нюансiв заповнення нової форми декларацiї, зупинення реєстрацiї податкових накладних та iнших питань.


15 вересня - останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему

      Суб'єкт господарювання, який є платником iнших податкiв i зборiв вiдповiдно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролююячого органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здiйснити перехiд на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
      За умови дотримання платником єдиного податку вимог встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник може самостiйно перейти на сплату єдиного податку , встановленого для iнших груп платникiв єдиного податку , шляхом подання заяви до контролюючого органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного кварталу.


Понад 160 млн. грн. єдиного внеску сплачено червоноградськими страхувальниками з початку року

      За вiсiм мiсяцiв поточного року червоноградцi перерахували до бюджету 162,9 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 30,2 млн грн бiльше за вiдповiдний перiод минулого року.
      Зокрема, за пiдсумками серпня 2017 року на соцiальнi гарантiї направлено 24,6 млн грн єдиного внеску.
      Єдиний соцiальний внесок є основним джерелом соцiальних виплат на фiнансування державних гарантiй для незахищених верств населення.
      Своєчасна сплата єдиного соцiального внеску гарантує громадянам право на соцiальний захист на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, пенсiйне забезпечення та iншi виплати.


За вiсiм мiсяцiв вiд червоноградцiв до бюджетної скарбницi надiйшло понад 553 млн. гривень

      Протягом сiчня-серпня 2017 року Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) мобiлiзовано до Зведеного бюджету 248,7 млн. грн. податкових платежiв, що на 52,32 млн. грн. або на 26,6 % бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      До Державного бюджету забезпечено надходження 93,6 млн. гривень. До мiсцевого бюджету перераховано 155,1 млн. гривень.
      Найбiльшу питому вагу надходжень складає податок на доходи фiзичних осiб - 58,1% (144,5 млн. грн.), ПДВ - 11,3 % (28,1 млн. грн.), єдиний податок - 9,1% (22,6 млн. грн).


З Днем незалежностi України!

      Шановнi краяни!
      Щиросердечно вiтаємо Вас iз найбiльшим нацiональним святом українського народу - Днем незалежностi України!
      Ця знакова подiя стала символом незламностi українського духу.
      Нехай мiцне здоров'я, натхнення, Божа пiдтримка окрилює кожного на вчинки, якi будуть сприяти розквiту нашої Держави, iм'я якої гордо звучатиме у свiтi!

З повагою, начальник Червоноградської ОДПI О.А.Полтавець

Понад 138 мiльйонiв гривень ЄСВ надiйшло вiд червоноградцiв з початку року

      Загалом протягом сiчня - липня 2017 року червоноградськi страхувальники перерахували 138,3 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Зокрема в липнi надiйшло 21,4 млн. грн., що на 8,9млн. грн бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
      Як зазначила начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець серед основних критерiїв позитивної динамiки сплати єдиного внеску - легалiзацiя найманих працiвникiв та зростання фонду оплати працi.


На пiдтримку армiї червоноградцi спрямували понад 10 млн. гривень

      За сiчень-липень 2017 року червоноградськi платники податкiв перерахували до державного бюджету 10,3 млн. грн. вiйськового збору, що на 2,2 млн. грн. бiльше нiж у аналогiчному перiодi минулого року. Зокрема в липнi надiйшло 1,6 млн. гривень.
      Нагадаємо, платниками вiйськового збору є фiзичнi особи - резиденти, якi отримують доходи як в Українi, так i за її межами, фiзичнi особи-нерезиденти, якi отримують доходи в Українi, а також податковi агенти. Об'єктом оподаткування вiйськовим збором, є доходи, визначенi статтею 163 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, винагороди, якi нараховуються чи виплачуються платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами та за цивiльно-правовими договорами, орендна плата, виплата дивiдендiв, купiвля-продаж рухомого i нерухомого майна та iншi доходи.
      Ставка збору становить 1,5% вiд об'єкта оподаткування.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 20 мiльйонiв гривень

      За сiм мiсяцiв поточного року червоноградцi якi обрали спрощену систему оподаткування перерахували до бюджетної скарбницi 19,4 млн. грн. єдиного податку, що на 7,0 млн. грн. бiльше в порiвняннi з вiдповiдним перiодом 2016 року. Левову частину надходжень - 17,4 млн. грн. або 90%. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 2,0 млн. грн або 10%. В липнi спрощенцi перерахували 3,6 млн. грн єдиного податку, що на 1,3 млн. грн. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року.
      Наголошуємо, для єдинникiв першої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 1600 грн);
      для єдинникiв другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 3200 грн).


З початку року до бюджетної скарбницi надiйшло понад 211 млн. гривень

      Протягом сiчня-липня 2017 року Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) мобiлiзовано до Зведеного бюджету 211,7 млн. грн. податкових платежiв, зокрема в липнi надiйшло 33,4 млн. грн., що на 9,6 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року.
      За сiм мiсяцiв початку року надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) склали 138,3 млн. гривень.


Критерiї оцiнки ризикiв для зупинення реєстрацiї податкових накладних змiнено

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 12.08.2017 р. набрав чинностi наказ Мiнфiну України вiд 21.07.2017 р № 654, яким винесено змiни до Критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних.


Шановнi платники податкiв!

      17 серпня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв-фiзичних осiб, якi проживають у мiстi Львовi та Львiвськiй областi на тему: "Як правильно сплатити податки громадянам-власникам майна (податок на нерухоме майно та транспортний податок)".
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Податковий календар - 19 серпня:

      Останнiй день сплати рентної плати за спецiальне використання води за II квартал;
      Останнiй день сплати екологiчного податку за II квартал;
      Останнiй день сплати туристичного збору за II квартал;
      Останнiй день сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за II квартал;
      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за II квартал 2017 року;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за II квартал 2017 року;
      Останнiй день сплати з рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за II квартал.


До уваги платникiв єдиного податку - 18 серпня останнiй день:

      сплати єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за II квартал;
      сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Що робити, якщо реєстрацiю податкових накладних/розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних зупинено?
      У разi зупинення реєстрацiї податкових накладних/розрахункiв коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) вiдповiдно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями, платник податку має право подати протягом 365 календарних днiв, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, вiдображеного у такiй податковiй накладнiй/розрахунку коригування пояснення та/або копiї документiв, зазначенi у п. п. "в" п. п. 201.16.4 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України.
      Пояснення можна подати у виглядi Повiдомлення щодо подачi документiв про пiдтвердження реальностi здiйснення операцiй по вiдмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1312601.
      Повiдомлення (J(F)1312601) по кожнiй окремо податковiй накладнiй/розрахунку коригування, реєстрацiю якої зупинено в ЄРПН, та копiї документiв у виглядi окремих додаткiв до Повiдомлення, додаються за формою J(F)1360101 у форматi PDF (розмiр кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).
      Якi критерiї оцiнки ступеня ризикiв i яким чином можуть бути змiненi i коли?
      Критерiї оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.06.2017 №567, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 16.06.2017 за № 753/30621 (далi - Наказ).
      Вiдповiдно до пункту 4 Наказу Державна фiскальна служба України щокварталу надає пропозицiї щодо удосконалення Критерiїв Мiнiстерству фiнансiв України.
      Як довести реальнiсть операцiї? Щоб не подавати всi можливi i неможливi документи - "докази", як правильно сформувати пакет документiв, достатнiй для ДФС, щоб розблокувати податкову накладну?
      Вичерпний перелiк документiв, достатнiх для прийняття рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.06.2017 №567, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16 червня 2017 року за № 754/30622. Крiм того, для вiдповiдних Критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначено конкретний перелiк документiв.
      Який порядок, термiн отримання та збереження платником першої та другої квитанцiй при подачi звiтностi в електронному виглядi?
      Порядок та термiн отримання та збереження платником першої, другої квитанцiї затверджено наказом ДПА України вiд 10.04.08 №233 "Про подання електронної податкової звiтностi".


До уваги платникiв акцизного податку!

      06.06.2017 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України №452 "Про затвердження Змiн до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї 16 травня 2017 року за №627/30495.
      Зазначений наказ розроблено з метою реалiзацiї змiн, внесених до статей 231 та 232 Податкового кодексу України Законом України вiд 21 грудня 2016 року № 1797-ХIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi", а також виправлення деяких колiзiй в роботi СЕАРП, якi було виявлено протягом минулого року.
      Новi форми акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального будуть застосовуватися з 01.08.2017 року.


Затвердженi новi Довiдники податкових пiльг

      Державною фiскальною службою України станом на 01.07.2017 затвердженi:
      - Довiдник № 83/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник № 83/2 iнших податкових пiльг.
      При заповненнi Звiту про суми податкових пiльг за шiсть календарних мiсяцiв 2017 року, форма якого затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2010 №1233 "Про затвердження Порядку облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг", слiд користуватися зазначеними Довiдниками.


До уваги платникiв податку на додану вартiсть!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що при отриманнi квитанцiї про зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних платник податку має право подати на розгляд комiсiї Державної фiскальної служби України, яка приймає рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних або вiдмову в такiй реєстрацiї письмовi пояснення та/або копiї документiв, зазначенi у пiдпунктi "в" пiдпункту 201.16.1 пункту 201.16 статтi 201 Податкового кодексу України з повiдомленням щодо подання документiв про пiдтвердження реальностi здiйснення операцiй по вiдмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за встановленою формою J(F)1312601 (далi - Повiдомлення).
      Крiм того, всi поля Повiдомлення є обов'язковими до заповнення.
      Табличну частину Повiдомлення необхiдно заповнювати вiдповiдно до табличної частини податкової накладної/розрахунку коригування (з вiдповiдними знаками).
      Також звертаємо увагу, що при зупиненнi розрахунку коригування на зменшення податкових зобов'язань Повiдомлення подається платником податкiв - продавцем, що зазначений в розрахунку коригування та податковiй накладнiй, яка коригується.


9 серпня - останнiй день подання:

      податкової декларацiї екологiчного податку за II квартал;
      податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за II квартал;
      податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за пiврiччя;
      податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи за пiврiччя;
      податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем при
      переходi зi спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстрованi протягом II кварталу;
      податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за II квартал 2017 року та фiнансової звiтностi за II квартал 2017 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;


Робота в рамках операцiї "Акциз - 2017"

      В ходi проведення заходiв спрямованих на детiнiзацiю ринку пiдакцизних товарiв, виявлення i руйнування схем їх незаконного виробництва та обiгу, пiдвищення рiвня сплати акцизного податку працiвниками оперативного управлiння Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi зiбрано матерiали, щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв з використанням спецiального обладнання та пiдроблених марок акцизного податку шляхом облаштування пiдпiльного цеху групою громадян на територiї м. Радехiв, Львiвської областi.
      В результатi слiдчим управлiнням фiнансових розслiдувань ГУ ДФС у Львiвськiй областi до Єдиного реєстру досудових розслiдувань внесено вiдомостi про вчинення кримiнальних правопорушень (злочинiв) за попередньою правовою квалiфiкацiєю ч.1 ст.199 та ч.2 ст.204 КК України.
      В ходi досудового слiдства по даному провадженнi 19.07.2017 проведено три обшуки на мiсцi безпосереднього виготовлення та зберiгання фальсифiкованих лiкеро-горiлчаних виробiв. В ходi проведення обшукiв виявлено та вилучено 150 пляшок фальсифiкованої алкогольної продукцiї в асортиментi вiдомих брендiв - Медов, Немiрофф, Львiвська Шляхетна, Хортиця, орiєнтовною вартiстю 15 тис.грн, не облiкований спирт розлитий у бочки ємнiстю 220 л. в загальнiй кiлькостi 2730 л. орiєнтовною вартiстю 465 тис.грн., пiдробленi марки акцизного податку в кiлькостi 360 шт, корки, етикетки, та iншi засоби та пристосування для виготовлення фальсифiкованих лiкеро-горiлчаних виробiв.
      Також по даному провадженнi 25.07.2017 проведено ще два обшуки. В результатi виявлено та вилучено картоннi короби заповненi корками в кiлькостi близько 50 000 шт., етикетки горiлки марки "Володар" у кiлькостi 56 шт., марки акцизного податку сумнiвного походження, два картонних короба у яких знаходилися 23 пляшки коньяку торгової марки "Закарпатський" маркованi марками акцизного податку з явними ознаками пiдробки, не облiкований спирт розлитий у бочки ємнiстю 220 л. в загальнiй кiлькостi 2200 л (220 дал) орiєнтовною вартiстю 418,0 тис.грн., не облiкований спирт розлитий у канiстри ємкiстю 28 л. та 30 л., 1024 л. (102 дал) орiєнтовною вартiстю 195,0 тис.грн., шланги, лiйки, клей, та iншi засоби та пристосування для виготовлення фальсифiкованих лiкеро-горiлчаних виробiв.


Податок на майно необхiдно сплатити до бюджету до 29 серпня

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що фiзичним особи - платникам земельного податку, транспортного податку та податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, обчислення сум податку здiйснюється контролюючим органом.
      Обов'язок громадян - протягом 60 календарних днiв з дня вручення їм податкового повiдомлення-рiшення сплатити податки на майно до бюджету. Отже, граничний термiн сплати громадянами земельного податку, транспортного податку та податку на нерухомiсть - 29 серпня 2017 року. У разi несвоєчасної сплати на порушникiв чекає вiдповiдальнiсть - штрафна санкцiя та пеня.


Не забудьте заплатити!

      28 липня 2017 року останнiй день сплати авансового внеску податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, юридичними особами за 2-й квартал;
      - авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за 2- й квартал


28 липня - останнiй день сплати

      - податку на додану вартiсть за червень;
      - акцизного податку за червень;
      - за червень плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      - за червень рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв плати за землю!

      Ставки плати за землю, як i ранiше, встановлюються органами мiсцевого самоврядування (п.284.1 Податкового Кодексу України). I за загальним правилом пп.12.3.4 Податкового кодексу України змiни до податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки. Рiшення про встановлення мiсцевих податкiв та зборiв має бути офiцiйно оприлюднено органом мiсцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному перiоду.
      Проте п.3 роздiлу II ,,Прикiнцевi положення" Закону України №1797-VIII вiд 21.12.2016 р. ,,Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" передбачено - установити, що у 2017 роцi в частинi плати за землю вимоги пiдпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статтi 4, пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3, пiдпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статтi 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" не поширюються на рiшення органiв мiсцевого самоврядування, якi прийнятi на виконання цього Закону.
      Слiд пiдкреслити, що вiдповiдно до Рiшення дев'ятнадцятої сесiї сьомого скликання Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2017р. №540 внесено змiни до Положення про встановлення, порядок обчислення, термiни сплати, ведення облiку та справляння мiсцевих податкiв i зборiв на територiї мiста Червоноград ( опублiковано в газетi ,,Новини Прибужжя" вiд 22.06.2017р. №49-50). Даним рiшенням збiльшено ставки земельного податку.
      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi наголошує щодо подання уточнюючої податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) на 2017 рiк.


Довiдник типiв об'єктiв оподаткування оновлено

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що станом на 04.07.2017 року оновлено довiдник типiв об'єктiв оподаткування.
      Звертаємо увагу, що платники зобов'язанi повiдомляти про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть за формою № 20-ОПП, яка подається протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв. Рекомендований довiдник типiв об'єктiв оподаткування оприлюднено на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України.


До 1 серпня необхiдно сплатити податок на доходи фiзичних осiб за результатами рiчного декларування

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадяни, якi подали декларацiї про майновий стан i доходи за 2016 рiк та задекларували доходи, з яких податок не утримувався, зобов'язанi до 1 серпня 2017 року сплатити суми податку на доходи фiзичних осiб, зазначенi в декларацiях.
      До таких доходiв, зокрема вiдносяться:
      - доходи вiд надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
      - iнвестицiйний прибуток;
      - дохiд у виглядi отриманої спадщини, дарункiв;
      - iноземний дохiд.


Нова форма податкової Декларацiї платника єдиного податку буде використовуватись з 01 жовтня

      Наказом вiд 17.03.2017 р. № 369 Мiнiстерством фiнансiв було внесено змiни до форм податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця, податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи), податкової декларацiї платника єдиного податку четвертої групи, затверджених наказом Мiнфiну вiд 19.06.2015 р. № 578.
      З огляду на те, що базовим податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку третьої групи є календарний квартал, а для платникiв першої та другої груп - календарний рiк, то форма Податкової деклрацiї платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця, затверджена наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.06.2015 № 578(в редакцiї наказу мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.03.2017№369), буде використовуватись платниками єдиного податку третьої групи для складання звiтностi за 9 мiсяцiв 2017 року починаючи з 01.10.2017, а платниками першої та другої груп для складання звiтностi за 2017 рiк - з 01.01.2017.
      При цьому, для самостiйного виправлення помилок, допущених у податковiй звiтностi за попереднi звiтнi (податковi) перiоди, вказана форма декларацiї буде використовуватись з 01.10.2017.


Шановнi працiвники бухгалтерських служб !

      Вiд iменi колективу Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi щиро вiтаю вас з нагоди професiйного свята - Дня бухгалтера.
      Вiд Вашого професiоналiзму, вiдповiдальностi, сумлiння великою мiрою залежить злагоджена робота усiх пiдприємств, установ i органiзацiй. Своєю сумлiнною працею ви значною мiрою забезпечуєте своєчасне надходження платежiв до бюджетiв усiх рiвнiв, сприяєте економiчнiй стабiльностi, виконанню нагальних соцiальних програм.
      Сердечно бажаю Вам, Вашим рiдним i близьким миру, мiцного здоров'я, щастя, добра та нових здобуткiв у професiйнiй дiяльностi.

З повагою, начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi, Оксана Полтавець

На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Чи звiльняються платники єдиного податку першої i другої групп вiд сплати податку пiд час вiдпустки чи лiкарняного?
      Платники єдиного податку першої i другої груп, якi не використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки, а також за перiод хвороби, пiдтвердженої копiєю листка (листкiв) непрацездатностi, якщо вона триває 30 i бiльше календарних днiв. Це передбачено п.295.5 ст.295 Податкового кодексу України.
      Iнформацiя про перiод щорiчної вiдпустки i термiни тимчасової втрати працездатностi з обов'язковим додаванням копiї листка непрацездатностi подається до органу фiскальної служби за заявою у довiльнiй формi (пп.298.3.2 ст.298 Податкового кодексу України).
      Авансовi суми єдиного податку, сплаченi за перiод вiдпустки або лiкарняного, пiдлягають зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв з цього податку за заявою платника єдиного податку.
      Що стосується єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, то законодавством не передбачено звiльнення вiд його сплати на перiод вiдпустки чи непрацездатностi.
      Якi дiї платника податкiв у випадку якщо прийнято рiшення про призупинення реєстрацiї/вiдмову в реєстрацiї податкових накладних/розрахункiв коригування в ЄРПН?
      У разi зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) платник податку має право подати до контролюючого органу за основним мiсцем облiку такого платника податку протягом 365 календарних днiв, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, вiдображеного у такiй податковiй накладнiй/розрахунку коригування письмовi пояснення та/або копiї документiв, зазначенi у п.п. "в" п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України (далi - ПКУ), та якi передаються таким контролюючим органом до комiсiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику для прийняття вiдповiдного рiшення.
      Рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН приймається та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днiв, що настають за днем отримання пояснень та документiв.
      Рiшення про вiдмову у реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адмiнiстративному або судовому порядку.
      В той же час перiод з 1 квiтня до 1 липня 2017 року встановлено як перехiдний перiод, протягом якого фактичне зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН не здiйснюватиметься.
      У випадку помилково сплачених податкових зобовязань чи передбачено повернення коштiв?
      Платник податкiв подає заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi у довiльнiй формi, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов'язання та /або податкового боргу з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення у готiвковiй формi коштiв за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку. (п.43.4 ст.43 Податкового кодексу України).


До уваги пiдприємцiв - платникiв єдиного податку !

      19 липня - останнiй день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування , за 1 квартал;
      20 липня - сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.


19 липня - останнiй день

      - сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат;


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-червня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 5 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом шести мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 13 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 17000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-червня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 17044 послуги, в тому числi адмiнiстративних-3564.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-червня поточного року надано 1698. Зареєстровано 326 платникiв єдиного податку, 300 книг облiку доходiв i витрат, 401 книгу облiку розрахункових операцiй, 58 реєстраторiв розрахункових операцiй, 89 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 8 та перереєстровано 39 установ та органiзацiй. Видано 364 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 236 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 37 довiдок про пiдтвердження статусу податкового резидента України. Платникам податкiв надано 1129 консультацiй.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 16 мiльйонiв гривень

      Протягом сiчня - червня 2017 року червоноградцi якi обрали спрощену систему оподаткування перерахували до бюджетної скарбницi 15,8 млн. грн. єдиного податку, що на 5,6 млн. грн. бiлше в порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року. Левову частину надходжень - 14,1 млн. грн. сплатили фiзичнi особи - пiдприємцi. Вiд юридичних осiб надiйшло 1,7 млн. гривень. В червнi спрощенцi перерахували 1,5 млн. грн єдиного податку.
      Наголошуємо, для єдинникiв першої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 1600 грн); для єдинникiв другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 3200 грн).


Майже 23 мiльйони гривень ЄСВ надiйшло в червнi вiд червоноградцiв

      За перше пiврiччя 2017 року червоноградськi страхувальники перерахували 116,9 млн.грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Зокрема в червнi надiйшло 22,8 млн. грн., що на 8,4 млн. грн бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
      Звертаємо увагу, що 19 липня - останнiй день сплати єдиного внеску, нарахованого за другий квартал фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування.


До уваги платникiв ПДВ!

      З 1 липня повноцiнно запрацює електронна система управлiння ризиками при адмiнiстрування ПДВ, яка автоматично буде зупиняти реєстрацiю ризикових податкових накладних.
      Критерiї оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.06.2017№567, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.06.2017 за № 753/30621.


За перше пiврiччя до бюджетної скарбницi надiйшло понад 178 млн. гривень

      Протягом сiчня-червня 2017 року Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) мобiлiзовано до Зведеного бюджету 178,4 млн. грн. податкових платежiв, зокрема в червнi надiйшло 30,7 млн. грн., що на 6,9 млн. грн. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року.
      З початку року надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) склали 116,9 млн. гривень.


Шановнi платники податкiв!

      20 липня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю юристiв - практикiв з податкового права.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.


Щодо запровадження системи автоматизованого монiторингу вiдповiдностi ПН/РК критерiям оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї таких ПН/РК в ЄРПН (СМ КОР)

      Пунктом 74.2 статтi 74 Кодексу з квiтня 2017 року запроваджено систему автоматизованого монiторингу вiдповiдностi податкових накладних/розрахункiв коригування критерiям оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї таких податкових накладних/розрахункiв коригування в ЄРПН (далi - СМ КОР).
      СМ КОР побудовано з використанням критерiїв, визначених наказом МФУ вiд 13.06.2017 № 567 "Про затвердження Критерiїв оцiнки ступеня ризикiв, достатнiх для зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних, та Вичерпного перелiку документiв, достатнiх для прийняття рiшення про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування", зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 16.06.217 за № 753/30621 (далi - наказ).
      СМ КОР здiйснюється ДФС на пiдставi аналiзу даних звiтних показникiв платника податку, наявної податкової iнформацiї, а також iнформацiї, поданої платником податку за формою згiдно з додатком до Критерiїв, яка вiдображає специфiку господарської дiяльностi платника податку окремо по кожному виду економiчної дiяльностi (Таблиця даних платника податку), якщо комiсiєю ДФС прийнято рiшення про врахування такої iнформацiї.
      У разi, якщо за результатами монiторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування вiдповiдає умовам, визначеним пунктом 6 Критерiїв наказу, - реєстрацiя такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється вiдповiдно до вимог пункту 201.16 статтi 201 Кодексу.
      Згiдно з пунктом 57 роздiлу ХХ Перехiдних положень ПКУ перiод з 01.04.2017 до 01.07.2017 є перехiдним, протягом якого процедура, визначена пунктом 201.16 статтi 201 цього ПКУ, здiйснюється без фактичного зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - Реєстр).
      У разi отримання квитанцiї про зупинення реєстрацiї податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, а у перехiдний перiод (з 01.04.2017 по 01.07.2017), у разi отримання квитанцiї про реєстрацiю податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, платник має право надати Таблицю даних платника податкiв.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом та посадовими особами структурних пiдроздiлiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.
      Лев Роман Iванович - перший заступник начальника - начальник оперативного управлiння Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Жолудєва Наталiя Ярославiвна - заступник начальника - начальник Сокальського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 18 год.00 хв.
      Печора Тарас Григорович - заступник начальника - начальник Кам'янка-Бузького вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 10 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Сольвар Олег Марiанович - заступник начальника - начальник Радехiвського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щоп'ятницi з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Вiддiл податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 15 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.
      Вiддiл обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка та щоп'ятницi з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Вiддiл монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Спецiалiст з питань iнформацiйних технологiй Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.
      Особистий прийом громадян керiвництвом Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi проводиться за попереднiм записом в каб. №2 або телефоном (03-249) 3-98-06.


Власники елiтних автiвок перерахували до мiсцевого бюджету понад 45 тисяч гривень транспортного податку

      За п'ять мiсяцiв 2017 року червоноградцi - власники легкових авто, що згiдно з законодавчими нормами пiдлягають оподаткуванню, спрямували до бюджету 45,8 тис грн. транспортного податку.
      Нагадаємо, що платники транспортного податку - юридичнi особи самостiйно обчислюють суму податку станом на 1 сiчня звiтного року i до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за мiсцем реєстрацiї авто декларацiю iз розбивкою рiчної суми рiвними частками щоквартально. Юридичнi особи сплачують транспортний податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця, наступного за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацiї, вiд таких платникiв надiйшло 31,3 тис. гривень.
      Щодо фiзичних осiб, то обчислення суми податку з об'єкта оподаткування, здiйснюється контролюючим органом за мiсцем реєстрацiї платника податку на пiдставi вiдомостей, необхiдних для розрахунку податку, отриманих вiд органiв внутрiшнiх справ. Об'єктом оподаткування транспортним податком є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п'яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня 2017 року.
      Власники елiтних автiвок - фiзичнi особи сплатили до мiсцевого бюджету 14,6 тис грн. транспортного податку.


Внесено змiни до форми Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 20.06.2017 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 469 "Про затвердження змiн до форми Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї" (далi - Наказ № 469), зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 22.05.2017 за № 653/30521.
      Наказом № 469 затверджено змiни до форми Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї (далi - Звiт), затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2016 № 553 "Про затвердження форми Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї" (далi - Наказ № 553), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 07.07.2016 за № 932/29062, виклавши її у новiй редакцiї.
      Зокрема, Наказом № 469 передбачено, що фiнансова звiтнiсть, яка подається вiдповiдно до пункту 46.2 статтi 46 роздiлу I Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Звiту та його невiд'ємною частиною.


Не надiйшло повiдомлення про сплату податку на нерухоме майно - звертайтеся до органу фiскальної служби

      В Червоноградськiй ОДПI звертають увагу громадян на те, що в 2017 роцi фiзичнi особи сплачують податок на нерухоме майно за 2016 рiк.
      Податкове повiдомлення-рiшення про сплату суми податку та вiдповiднi платiжнi реквiзити будуть надiсланi платникам податку за мiсцем їх податкової адреси (мiсцем реєстрацiї) до 1 липня. Розрахунок буде здiйснено на пiдставi вiдомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
      Фiзичнi особи сплачують податок протягом 60 днiв з моменту отримання повiдомлення рiшення. Останнiм днем сплати податку припадає на 29 серпня.
      За порушення термiнiв сплати податкiв платники притягуються до вiдповiдальностi у виглядi штрафу вiд 10 до 20% своєчасно несплаченої суми.
      З метою недопущення несвоєчасної сплати податку власникам об'єктiв нерухомого майна, якi володiють житловими будинками площею понад 120 кв.м., квартирами площею понад 60 кв.м., або об'єктами нежитлової нерухомостi у разi неотримання податкових повiдомлень - рiшень на сплату податку, або ж якщо платник податку не погодиться з розрахунком податку або виявить розбiжностi в наявнiй у нього iнформацiї про об'єкт нерухомостi, вiн має звернутися з оригiналами документiв на нерухомiсть до фiскальних органiв, за мiсцем реєстрацiї платника.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Чи необхiдно повiдомляти контролюючi органи за неосновним мiсцем облiку про внесення змiн до облiкових даних?
      У разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк згiдно з главою 6 розд. II Податкового кодексу України, крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов'язаний подати контролюючому органу, в якому вiн облiковується (за неосновним мiсцем облiку), уточненi документи протягом 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв.
      Чи можна отримати iнформацiю про свого бiзнес партнера?
      На офiцiйному веб-порталi ДФС працює електронний сервiс "Дiзнайся бiльше про свого бiзнес-партнера", який розмiщено на головнiй сторiнцi веб-порталу (http://sfs.gov.ua/businesspartner).
      Для перевiрки iнформацiї щодо наявностi податкового боргу у платника податкiв необхiдно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Пiсля введення такої iнформацiї в одне з полiв система здiйснить пошук по ряду баз даних, доступних для публiчного використання i повiдомить про результати пошуку.
      Зауважимо, що оновлення iнформацiї на сайтi щодо стану розрахункiв платника податкiв з бюджетом (про наявнiсть заборгованостi) вiдбувається щоденно, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля проведення розрахункiв зведених показникiв в центральнiй базi даних за результатами попереднього банкiвського дня.
      Чи необхiдно отримувати новi посиленi сертифiкати вiдкритих ключiв ЕЦП у разi змiни основного мiсця облiку суб'єкта господарювання чи фiзичної особи?
      У випадку змiни адреси мiсця облiку суб'єкта господарювання або фiзичної особи, заявнику необхiдно звернутися до центру сертифiкацiї ключiв iз заявою на скасування посилених сертифiкатiв, якi мiстять недостовiрну iнформацiю, та надати пакет реєстрацiйних документiв для формування нових посилених сертифiкатiв.
      Який термiн дiї посилених сертифiкатiв вiдкритих ключiв вiд АЦСК IДД?
      Строк дiї посилених сертифiкатiв вiдкритих ключiв, отриманих вiд АЦСК IДД, не перевищує двох рокiв з моменту їх формування.


Оновлено перелiк моделей, модифiкацiй РРО дозволених для використання

      Державна фiскальна служба України наказом вiд 07 червня 2017 р. №406 затвердила новий державний реєстр реєстраторiв розрахункових операцiй. Нагадаємо у ньому наводять перелiк моделей, модифiкацiї РРО, дозволених до первинної реєстрацiї, та РРО, первинну реєстрацiю яких заборонено.
      Вiдповiдно, попереднiй перелiк, який затверджений наказом ДФС вiд 20.04.17 р. № 275, втратив чиннiсть.


Внесено змiни до Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств

      09.06.2017 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 467 "Про внесення змiн до форми Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств" (далi - Наказ № 467), зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.05.2017 за № 642/30510.
      Наказом № 467 внесено змiни до форми Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств (далi - Декларацiя), затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 (далi - Наказ № 897), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.11.2015 за № 1415/27860 (iз змiнами), виклавши її у новiй редакцiї.
      Зокрема, Наказом № 467 передбачено, що фiнансова звiтнiсть, яка складається платниками податку на прибуток згiдно з пунктом 46.2 статтi 46 Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Декларацiї та її невiд'ємною частиною.
      Крiм того, внесенi змiни до додаткiв ЗП, ПН, ТЦ, ВП, РI, АМ, ЦП до Декларацiї.
      Довiдково: Наказ № 467 опублiковано в бюлетенi "Офiцiйний вiсник України" вiд 09.06.2017 № 45.


Податковий календар: 30 червня - останнiй день сплати:

      акцизного податку за травень;
      ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за травень;
      плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за травень;
      податку на доходи фiзичних осiб з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень;
      вiйськового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень.


Праця i зарплата мають бути легальними

      Минулого тижня вiдбулися виїзнi засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, зокрема на двох пiдприємствах з великою кiлькiстю працiвникiв - ,,Київ - захiд", ,,Гравiс", та на одному комунальному - ,,Соснiвкажитлокомунсервiс".
      Присутнiх проiнформували про нововведення в трудовому законодавствi, новий порядок проведення перевiрок з питань працi, зокрема iнспекцiйних вiдвiдувань. Також йшлося про змiни у системi штрафних санкцiй за порушення трудового законодавства та законодавства про оплату працi з 1 сiчня 2017 року.
      В робочу групу входять як представники виконкому Червоноградської мiської ради, Червоноградської ОДПI так i державних установ, в компетенцiї яких питання працi та заробiтної плати.


Шановнi платники податкiв!

      22 червня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Графiк особистого прийому громадян посадовими особами структурних пiдроздiлiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi на 2017 рiк

      Вiддiл податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щопонедiлка з 15 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.
      Вiддiл обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щовiвторка та щоп'ятницi з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Вiддiл монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щосереди з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Спецiалiст з питань iнформацiйних технологiй Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.


На пiдтримку армiї платники Червоноградської ОДПI у травнi спрямували понад 4 млн. гривень

      З початку року до Державного бюджету надiйшло 20,7 млн грн вiйськового збору. З них у травнi перераховано 4,1 млн. гривень. В тому числi, вiд червоноградцiв надiйшло - 1,3 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 1,1 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 0,5 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,2 млн. гривень.
      Серед основних чинникiв позитивної динамiки сплати вiйськового збору - зростання фонду оплати працi, результати заходiв щодо легалiзацiї найманих працiвникiв, адже, як вiдомо, вiйськовий збiр сплачується з легальних доходiв.
      Нагадаємо, що вiйськовим збором оподатковуються доходи у формi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi виплачуються платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами. Ставка вiйськового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 43 мiльйони гривень

      Протягом сiчня - травня 2017 року суб'єкти господарювання якi обрали спрощену систему оподаткування i перебувають на облiку в Червоноградської ОДПI перерахували до бюджетної скарбницi 42,7 млн. грн. єдиного податку. Зокрема, платники Сокальського вiддiлення забезпечили з початку року надходження цього податку в сумi 10,6 млн.грн., платники Радехiвського вiддiлення сплатили - 7,9 млн.грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 9,9 млн. гривень.
      Червоноградцi перерахували 14,3 млн. грн єдиного податку, зокрема у травнi майже 3 млн. гривень.
      Наголошуємо, для єдинникiв першої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 1600 грн);
      для єдинникiв другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 3200 грн).


Понад 335 мiльйонiв гривень надiйшло з початку року вiд платникiв податкiв якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI

      З початку року до мiсцевих бюджетiв що контролюються Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi надiйшло 335,6 млн гривень. . В тому числi, вiд червоноградцiв надiйшло - 91,4 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 95,2 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 43,9 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 105,1 млн. гривень.
      Як повiдомила очiльник iнспекцiї Оксана Полтавець, що у травнi платники податкiв забезпечили до мiсцевих бюджетiв сплату майже 79,8 млн. гривень.
      Дохiдну частину бюджетiв громад формує податок на доходи фiзичних осiб, якого з початку року надiйшло 206,1 млн. гривень. Плати за землю скарбницi отримали майже 27,3 млн. гривень, Єдиного податку перераховано 42,7 млн. гривень. Вiд реалiзацiї у роздрiбнiй торгiвлi пiдакцизних товарiв надiйшло 11,7 млн. грн. акцизного податку.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-травня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 5 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом п'яти мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 13 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу, проведення перевiрки тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 15600 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-травня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 15621 послугу, в тому числi адмiнiстративних-3061.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-травня поточного року надано 1421. Зареєстровано 271 платника єдиного податку, 270 книг облiку доходiв i витрат, 338 книг облiку розрахункових операцiй, 48 реєстраторiв розрахункових операцiй, 79 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 6 та перереєстровано 29 установ та органiзацiй. Видано 351 довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 207 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку. Платникам податкiв надано 1025 консультацiй.


Майже 275 млн. гривень єдиного внеску перерахували страхувальники з початку року

      Страхувальники якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI в травнi поточного року перерахували єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      51,8 млн. грн., що на 4,7 млн. грн. бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
      З початку року надходження по єдиному внеску становлять 274,9 млн. гривень.
      Зокрема, червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 94,1 млн. грн. єдиного соцiального внеску. Вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 86,5 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 35,2 млн, грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 59,1 млн. гривень..
      Звертаємо увагу, Законом України вiд 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" визначено: прожитковий мiнiмум для працездатних осiб на 2017 рiк: з 01 травня 2017 року - 1684,0 гривнi.
      Враховуючи розмiр єдиного внеску (22%) та норми Закону № 1801, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть на 2017 рiк становить: з 01 травня 2017 року - 42100,0 грн. (1684,0 х 25).


До 01 липня - термiн приведення неприбутковими органiзацiями своїх установчих документiв !

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що до 1 липня 2017 року неприбутковi органiзацiї мають привести свої установчi документи у вiдповiднiсть до вимог Податкового кодексу України (далi - Кодекс).
      Так, Законами України вiд 21.12.2016 №1797 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" та вiд 06.10.2016 №1667 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових органiзацiй" було внесено змiни до п.35 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ Кодексу, зокрема:
      - термiн приведення неприбутковими органiзацiями своїх установчих документiв у вiдповiднiсть iз вимогами Кодексу та подання копiй таких документiв до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;
      - тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, не може бути пiдставою для виключення неприбуткових релiгiйних органiзацiй з Реєстру неприбуткових органiзацiй невиконання такими релiгiйними органiзацiями вимог до установчих документiв, визначених пп. 133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу.
      Тi неприбутковi органiзацiї, що не привели свої установчi документи у вiдповiднiсть та не надали їх копiї контролюючому органу, будуть виключенi з Реєстру неприбуткових органiзацiй з 1 липня 2017 року, а релiгiйнi органiзацiї - з 1 сiчня 2018 року.


Внесено змiни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

      Набрала чинностi Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2017 № 341 "Про внесення змiн до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних", якою внесено змiни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 № 1246 (iз змiнами i доповненнями).
      Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних приведено у вiдповiднiсть до положень Закону України вiд 20.12.2016 № 1797-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України (щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi)".
      Зокрема, Порядком визначено механiзм внесення вiдомостей, що мiстяться у податковiй накладнiй (далi - ПН) або розрахунку коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної (далi - РК), до Єдиного реєстру податкових накладних (далi - ЄРПН) та процес реєстрацiї, зупинення реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї ПН/РК в ЄРПН вiдповiдно до вимог, визначених у статтi 201 Податкового кодексу України.


Термiн подання заяви у разi змiни видiв господарської дiяльностi:

      для I та II груп платникiв єдиного податку - не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому вiдбулися такi змiни;
      для III та IV груп платникiв єдиного податку - разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни.
      У разi якщо пiдприємець отримав дохiд вiд здiйснення дiяльностi, не зазначеної в Єдиному державному реєстрi як пiдприємницька дiяльнiсть, то такий дохiд вважається отриманим не як пiдприємцем, а як фiзичною особою. У такому випадку платник зобов'язаний включити суму таких доходiв до загального рiчного оподаткованого доходу та подати податкову декларацiю за наслiдками звiтного податкового року, а також сплатити податок з таких доходiв (пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 Податкового кодексу). Ставка податку становить 18 вiдсоткiв бази оподаткування.
      Крiм того, така особа є платником вiйськового збору. Ставка збору становить 1,5 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного п.163.1 ст.163 зазначеного кодексу.
      Якщо є пiдприємець отримав дохiд вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, зазначеної в Єдиному державному реєстрi, але при цьому не зазначеної в Реєстрi платникiв єдиного податку у зв'язку з вiдсутнiстю заяви про внесення змiн до цього реєстру, то в такому разi платник єдиного податку зобов'язаний перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених Податковим кодексом, з першого числа мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, у якому здiйснювалися такi види дiяльностi (пп.7 пп.298.2.3 п. 298.2 ст.298 цього Кодексу).
      Крiм того, до доходу, отриманого вiд провадження дiяльностi, не зазначеної у реєстрi платникiв єдиного податку, вiднесених до першої або другої групи, ставки єдиного податку встановлюється у розмiрi 15 вiдсоткiв.


У разi внесення змiн в держреєстратора щодо виду дiяльностi платнику єдиного податку необхiдно своєчасно звернутися в податкову

      Пiсля визначення платником єдиного податку КВЕДу нового виду дiяльностi чи з метою замiни основного, спочатку потрiбно звернутися до держреєстратора для внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань iз заявою за формою № 11. У заявi обов'язкового треба зазначити лише тi КВЕДи, якi заплановано додати та/або виключити,: навпроти коду виду економiчної дiяльностi потрiбно проставити позначку "х", вказавши таким чином, який КВЕД необхiдно включити або виключити.
      У разi якщо попереднi класифiкатори актуальнi та саме за ними планується здiйснювати дiяльнiсть i надалi, то в заявi вони не зазначаються.
      Зазначимо, що заяву може бути подано тiльки особисто заявником або його представником.
      Пiсля подання заяви до держреєстратора потрiбно подати заяву до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї, зазначивши новi види дiяльностi.


РРО для усiх продавцiв технiчно складних побутових товарiв

      Усi без винятку суб'єкти господарювання, якi здiйснюють продаж технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, повиннi застосувати реєстратори розрахункових операцiй.
      Перелiк товарiв, якi повиннi продаватися виключно через касовi апарати, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 2017 року №231.
      Законодавчо затверджено близько 150 моделей реєстраторiв розрахункових операцiй, якi суб'єкти господарювання можуть використовувати у своїй дiяльностi.
      Зауважимо, що незастосування реєстраторiв розрахункових операцiй при реалiзацiї товарiв передбачено штрафнi санкцiї у розмiрi 1 гривнi за порушення, вчинене вперше, та 100% вартостi проданих товарiв - за кожне наступне здiйснене порушення.


До 1 липня 2017 року неприбутковi органiзацiї повиннi привести у вiдповiднiсть до вимог установчi документи

      Для включення в новий Реєстр неприбутковi органiзацiї зобов'язанi привести свої установчi документи у вiдповiднiсть iз вимогами Податкового кодексу. Неприбутковi органiзацiї зобов'язанi це зробити до 1 липня 2017 року, а релiгiйнi - до 1 сiчня 2018 року.
      Законами вiд 21.12.16 № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" та вiд 06.10.16 № 1667 - VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових органiзацiй" було внесено змiни до пункту 35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - Кодекс), зокрема:
      термiн приведення неприбутковими органiзацiями своїх установчих документiв у вiдповiднiсть iз вимогами Кодексу та подання копiй таких документiв до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;
      тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, не може бути пiдставою для виключення неприбуткових релiгiйних органiзацiй з Реєстру неприбуткових органiзацiй невиконання такими релiгiйними органiзацiями вимог до установчих документiв, визначених пiдпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133 Кодексу.
      Таким чином, у пунктi 2 Постанови № 440 виключено посилання на дату 1 сiчня 2017 р., замiсть якої зазначено, що з метою включення до нового Реєстру неприбутковi органiзацiї зобов'язанi привести свої установчi документи у вiдповiднiсть iз вимогами Кодексу у строк, установлений пунктом 35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX Кодексу.
      Вiдповiдно тi неприбутковi органiзацiї, що не привели свої установчi документи у вiдповiднiсть та не надали їх копiї контролюючому органу, будуть виключенi з Реєстру неприбуткових органiзацiй пiсля 1 липня 2017 року, а релiгiйнi органiзацiї - пiсля 1 сiчня 2018 року.
      Довiдково: лист ДФСУ вiд 26.04.17 № 10382/7/99-99-15-02-01-17 "Про набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2017 року № 195".


У разi продажу складних побутових товарiв усi платники мають проводити готiвковi розрахунки через РРО

      7 квiтня в "Урядовому кур'єрi" №66/2017 опублiковано Постанову КМУ вiд 16.03.2017 р. № 231, якою затверджено Перелiк груп технiчно складних побутових товарiв, якi пiдлягають гарантiйному ремонту (обслуговуванню) або гарантiйнiй замiнi, в цiлях застосування РРО. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня її опублiкування.
      Перелiк мiстить вiсiм груп товарiв:"Вироби iз чорних металiв","Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої, їх частини","Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя","Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання","Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя", "Годинники всiх видiв та їх частини", "Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя","Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя".
      Нагадаємо, що вiдповiдна норма Закону про РРО щодо обов'язкового застосування РРО всiма суб'єктами господарювання при продажу технiчно складних побутових товарiв дiє ще з 1 сiчня 2017 року.
      Змiни щодо застосування РРО з цього приводу фiзособами - "єдинниками" визначено у п. 296.10 ПКУ.
      Тож "єдинники", якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, повиннi будуть застосовувати РРО в обов'язковому порядку незалежно вiд обсягу отриманого доходу вiд такого продажу.


До уваги платникiв рентної плати за спецiальне використання води

      Вiдповiдно до пункту 20 Закону України вiд 20.12.2016 №1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" внесено змiни до статтi 255 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) та збiльшено ставки рентної плати за спецiальне використання води (далi - Плата), якi застосовуються при обчисленнi податкових зобов'язань за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi (ставки зросли на 10,4 вiдс.).
      Платники Плати обчислюють суму Плати наростаючим пiдсумком з початку року та складають податковi декларацiї за формами, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 №719, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 за №1051/27496, iз змiнами, якi внесенi наказом вiд 07.11.2016 №927, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2016 за №1539/29669.
      Окрiм змiни форми декларацiй та розрахункiв, зазначеним наказом вiд 07.11.2016 №927 також внесено суттєвi змiни до Кодифiкацiї водних об'єктiв за типом водного об'єкта та напрямом використання води згiдно з роздiлом IХ Податкового кодексу України (додаток 16 до Податкової декларацiї з рентної плати).
      З огляду на викладене вище, при поданнi податкової звiтностi з рентної плати за спецiальне використання води за I квартал 2017 року платникам податкiв слiд врахувати, що з 1 сiчня поточного року:
      - запроваджується нова форма податкової декларацiї з рентної плати;
      - застосовуються новi (збiльшенi) ставки плати для вiдповiдного виду водних об'єктiв, басейну рiчок, розташування водних об'єктiв у межах областi та новi коди згiдно Кодифiкацiї водних об'єктiв за типом водного об'єкта та напрямом використання води.


Щодо збiльшення ставок екологiчного податку з 1 сiчня 2017 року

      Ставки екологiчного податку встановленi статтями 243, 245-248 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями (далi - Кодекс).
      Вiдповiдно до Закону України вiд 20.12.2016 №1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" (далi - Закон №1791) проiндексовано ставки екологiчного податку, що дiяли у 2016 роцi, для визначення податкових зобов'язань, що виникли з 1 сiчня 2017 року, а саме:
      1) за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення (крiм двоокису вуглецю), що затвердженi п. 243.1-243.3 ст. 243 Кодексу, на 12,0 вiдс., а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 243 Кодексу) - на 12,12 вiдс. (п. 12 розд. I Закону);
      2) за скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти (п.245.1-245.3 ст.245 Кодексу - на 12,0 вiдс. (п.13 розд. I Закону);
      3) за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах (п. 246.1-246.3 ст.246 Кодексу) - на 11,99-12,82 вiдс. (п.14 розд. I Закону).
      Враховуючи викладене вище, при визначеннi податкових зобов'язань з екологiчного податку за I квартал 2017 року застосовуються новi (збiльшенi) ставки вiдповiдно до статей 243, 245-248 Кодексу (у редакцiї, яка дiє з 1 сiчня поточного року).
      Одночасно акцентуємо увагу на те, що згiдно пункту 250.9 статтi 250 Кодексу суб'єкти господарювання, якi є платниками екологiчного податку, але з початку звiтного року не планують здiйснення викидiв, скидiв забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, утворення радiоактивних вiдходiв протягом звiтного року, повиннi повiдомити про це вiдповiдний контролюючий орган за мiсцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довiльної форми про вiдсутнiсть у звiтному роцi об'єкта обчислення екологiчного податку.
      Така заява надається не пiзнiше граничного термiну подання податкової декларацiї за I квартал звiтного року.
      В iншому разi платник податку зобов'язаний подавати податковi декларацiї екологiчного податку на загальних пiдставах, у порядку, який встановлений статтею 250 Кодексу.
      Суб'єкти господарювання, у тому числi новостворенi, якi не мають об'єктiв обчислення екологiчного податку, не повиннi подавати до вiдповiдних контролюючих органiв заяву про вiдсутнiсть у них у звiтному роцi таких об'єктiв.


Збiльшено вiдповiдальнiсть роботодавцiв за порушення трудового законодавства

      На черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участю Червоноградської ОДПI обговорювались питання дотримання норм трудового законодавства.
      На зустрiчi заслухано суб`єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi виплачують заробiтну плату нижче мiнiмального рiвня. За результатами обговорення роботодавцям дано рекомендацiї щодо усунення порушень щодо невиплати мiнiмальної заробiтної плати, наголошено на необхiдностi офiцiйного оформлення трудових вiдносин з найманими працiвниками та iнших вимог трудового законодавства.
      Члени комiсiї проiнформували про основнi змiни в законодавствi, пов'язанi з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати та наголосили, щодо збiльшення вiдповiдальностi роботодавцiв за порушення трудового законодавства.


Шановнi платники податкiв!

      Нагадуємо, в актовому залi Червоноградської ОДПI о 14.00 год., кожного другого вiвторка для фiзичних осiб - пiдприємцiв та о 15.00 год., кожного третього четверга для юридичних осiб фахiвцями Червоноградської ОДПI проводяться семiнари для платникiв податкiв.
      Телефон "гарячої лiнiї" 3 - 98 - 52 .


Змiнено порядок оподаткування спадщини

      З 25.03.2017 року спадкоємцiв другого ступеня спорiднення звiльнено вiд оподаткування.
      Президент України пiдписав Закон України № 1910-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини", яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичiв спадкодавця.
      Так, звiльняються вiд оподаткування податком на доходи фiзичних осiб вартостi спадщини, яку вiд спадкодавця одержують члени його сiм'ї другого ступеня спорiднення: рiднi брати та сестри, баба, дiд та онуки. До цього часу чинним Податковим кодексом передбачалося звiльнення вiд оподаткування членiв родини спадкодавця лише першої лiнiї спорiднення.
      Спадкоємцi першого i другого ступенiв також звiльняються вiд необхiдностi проведення оцiнки успадкованих об'єктiв спадщини для цiлей оподаткування. При цьому для всiх iнших спадкоємцiв податок залишається у розмiрi 5 %.
      Норми Закону застосовуються до доходiв у виглядi спадщини/дарунка, отриманих починаючи з 1 сiчня 2017 року.


Щоб скористатись правом на податкову знижку необхiдно заповнити декларацiю

      Метою декларування доходiв фiзичних осiб є не тiльки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фiзичних осiб, надмiрно сплаченого з їх заробiтної плати в минулому податковому роцi. Про це проiнформувала на зустрiчi з декларантами ГДI Червоноградської ОДПI Мар'яна Малюк.
      Посадовець, наголосила, що кампанiя декларування доходiв громадян, яка розпочалася з початку 2017 року триває до 3 травня 2017 року.
      Для реалiзацiї права на податкову знижку платнику податку необхiдно заповнити та подати декларацiю до 31 грудня 2017 року. Якщо платник податку до кiнця 2017 року, не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслiдками 2016 року, таке право на наступнi податковi роки не переноситься.
      Присутнi отримали практичну допомогу при заповненнi декларацiї для права на податкову знижку.


До вiдома платникiв ПДВ! Оприлюднено довiдник умовних кодiв товарiв

      Вiдповiдно до Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що Державна фiскальна служба визначає умовнi коди товарiв, що вiдсутнi в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офiцiйному веб-порталi для використання платниками податку при складаннi податкових накладних.
      Перший такий перелiк вже можна переглянути на сайтi ДФСУ в роздiлi Довiдники.


До уваги платникiв податку на додану вартiсть!

      Мiнiстерством фiнансiв України видано наказ вiд 23.02.2017 №276 "Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України", який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2017 за № 269/30137 (далi - наказ №276).
      Вказаним наказом, зокрема, внесено змiни до форми податкової накладної (викладено в новiй редакцiї) та порядку її заповнення.
      Вiдповiдно до пункту 5 наказу №276 вiн набирає чинностi з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем його офiцiйного опублiкування.
      Враховуючи те, що наказ №276 опублiковано 28.02.2017 (Урядовий кур'єр), вiн набрав чинностi 1 березня 2017 року.
      Пунктом 3 Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що усi податковi накладнi пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних (ЄРПН) за формою, чинною на день такої реєстрацiї.
      Разом з тим, з метою створення комфортних умов для платникiв податку на додану вартiсть, а також доопрацювання програмного забезпечення для формування i подання податкових накладних/розрахункiв коригування до реєстрацiї в ЄРПН (у зв'язку iз внесенням вказаних змiн), податковi накладнi/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрацiї в ЄРПН за новою формою (у редакцiї наказу №276) починаючи з 16 березня 2017 року.
      До вказаної дати податковi накладнi/розрахунки коригування реєструються в ЄРПН за старою формою (до внесення змiн наказом №276).


Податковий розрахунок за формою №1ДФ: основне про заповнення та подання

      ДФС України у листi вiд 16.02.2017 №3874/7/99-99-13-01-01-17 надала роз'яснення щодо заповнення та подання податкового розрахунку за формою №1ДФ.
      Зокрема у листi зазначено, що статтею 176 Податкового кодексу України встановлено, що особи, якi мають статус податкових агентiв, зобов'язанi подавати у строки, встановленi для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за мiсцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише при нарахуваннi сум зазначених доходiв платнику податку податковим агентом протягом звiтного перiоду.
      Нагадаємо, що порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, i сум утриманого з них податку затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 №4


Розмiр ЄСВ - 8,41% для працюючих iнвалiдiв застосовується тiльки для пiдприємств, установ i органiзацiй

      Нарахування роботодавцем єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi 8,41 вiдс. на заробiтну плату працюючим iнвалiдам здiйснюється з моменту встановлення групи iнвалiдностi, але не ранiше одержання пiдприємством завiреної копiї довiдки з акту огляду в медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi та закiнчується датою скасування iнвалiдностi на пiдставi рiшення даної комiсiї. При цьому, до дати одержання завiреної копiї зазначеної довiдки та пiсля дати скасування iнвалiдностi, роботодавець нараховує ЄВ у розмiрi 22 вiдс. визначеної бази нарахування
      Розмiр ЄСВ 8,41%, для працюючих iнвалiдiв встановлено частиною тринадцятою ст. 8 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування"
      Згiдно з п. 7 розд. III Iнструкцiї про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449, iз змiнами i доповненнями пiдставою для застосування цього розмiру ЄВ є завiрена копiя довiдки з акта огляду в медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi.
      Згiдно з частиною тринадцятою ст. 8 Закону № 2464 ставка 8,41 вiдс. визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих iнвалiдiв, встановлена тiльки для пiдприємств, установ i органiзацiй, в яких працюють iнвалiди. Вказана пiльга не розповсюджується на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують працю найманих працiвникiв-iнвалiдiв. групи iнвалiдностi.


Вiдомостi про суми виплачених доходiв в Електронному кабiнетi платника

      У рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв для фiзичних осiб в Електронному кабiнетi платника функцiонують такi сервiси:
      - "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Сервiс створено з метою забезпечення зручностi платникiв, якi бажають отримати вiдомостi про доходи в електронному виглядi.
      Для цього фiзичнiй особi з використанням електронного цифрового пiдпису (ЕЦП) необхiдно в роздiлi "Подання заяв, запитiв для отримання iнформацiї" особистого кабiнету створити та направити вiдповiдний запит. Запит для отримання вiдомостей про доходи формується виключно фiзичними особами - платниками податкiв для отримання iнформацiї про себе. Звертаємо увагу, що вiдомостi про суми отриманих доходiв та суми сплачених податкiв в електронному виглядi надаються за останнi три роки (по квартально), вiдомостi за останнiй звiтний перiод (квартал) надаються через 60 днiв пiсля його закiнчення.
      - "Декларацiя про майновий стан i доходи в електронному виглядi". Фiзичнi особи у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету платника можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацiю, а в роздiлi "Введення звiтностi" особистого кабiнету з використанням ЕЦП можуть подати декларацiю в електронному виглядi. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС.
      Нагадуємо, що з 1 сiчня 2017 року запроваджено нову форму декларацiї, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 вересня 2016 року № 821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859".


Податковi змiни 2017: рентна плата за спецiальне використання води

      Державна фiскальна служба України у листi вiд 30.01.2017 № 2069/7/99-99-12-03-04-17 надала роз'яснення щодо особливостей адмiнiстрування рентної плати за спецiальне використання води у 2017 роцi.
      У листi роз'яснено, що платники, об'єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення i сплати Плати визначенi статтями 255 та 257 - 258 Податкового кодексу України (далi - Кодекс). Водночас, вiдповiдно до пункту 110 роздiлу I Закону України вiд 21.12.2016 № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" з 01.01.2018 до статтi 255 Кодексу передбачено внести змiни в частинi визначення кола платникiв Плати та порядку нарахування податкових зобов'язань з Плати.
      Пунктом 20 Закону України вiд 20.12.2016 № 1791-УШ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" внесено змiни до статтi 255 Кодексу та збiльшено ставки Плати, якi застосовуються при обчисленнi податкових зобов'язань з Плати за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 роздiлу II Прикiнцевих та перехiдних положень Закону № 1791, починаючи з 01 сiчня 2017 року.
      Платники Плати обчислюють суму Плати наростаючим пiдсумком з початку року та складають податковi декларацiї за формами, затвердженими наказом Мiнфiну вiд 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 за № 1051/27496 (за IV квартал 2016 року), наказом Мiнфiну вiд 07.11.2016 № 927, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2016 за № 1539/29669 (за I - IV квартали 2017 року).
      Податковi декларацiї Плати подаються платниками Плати контролюючим органам за мiсцем податкової реєстрацiї (пiдпункт 257.3.4 пункту 257.3
      Граничними термiнами подання податкової звiтностi та сплати податкових зобов'язань з Плати є:
      за IV квартал 2016 року: 09 лютого та 17 лютого 2017 року вiдповiдно;
      за I квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року вiдповiдно;
      за II квартал 2017 року: 09 серпня та 19 серпня 2017 року вiдповiдно;
      за III квартал 2017 року: 09 листопада та 17 листопада 2017 року вiдповiдно;
      за IV квартал 2017 року: 09 лютого та 19 лютого 2018 року вiдповiдно.
      Щодо окремих питань порядку подання податкової звiтностi у 2017 роцi.
      Платниками Плати визначенi суб'єкти господарювання - водокористувачi вiдповiдно до пункту 255.1 статтi 255 Кодексу, неплатниками - визначенi пунктом 255.2 статтi 255 Кодексу. Перелiк обсягiв води, за якi Плата не справляється, визначено пiдпунктом 255.4.1 пункту 255.4 статтi 255 Кодексу.
      Наявнiсть об'єктiв оподаткування або показникiв, що пiдлягають декларуванню, визначає обов'язок платника податкiв подавати податковi декларацiї щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є (пункт 49.2 статтi 49 Кодексу).
      Суб'єкт господарювання, зареєстрований платником Плати, який у звiтному (податковому) роцi планує здiйснювати використання води виключно для власних питних та санiтарно-гiгiєнiчних потреб, на пiдставi заяви, складеної у довiльнiй формi, повiдомляє не пiзнiше граничного термiну подання податкової звiтностi з Плати за I квартал звiтного (податкового) року вiдповiдний контролюючий орган про вiдсутнiсть у нього у звiтному (податковому) роцi об'єкта оподаткування Платою та податкову звiтнiсть з Плати протягом податкового (звiтного) року не подає.


Про змiни у законодавствi щодо транспортного податку

      Державна фiскальна служба України повiдомляє, що Законом України вiд 20 грудня 2016 року №1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" та Законом України вiд 21 грудня 2016 року № 1797- VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" внесено низку змiн до Податкового кодексу України (далi -Кодекс).
      Зокрема, з 1 сiчня 2017 року набрали чинностi змiни до статтi 267 Кодексу "Транспортний податок", згiдно з якими об'єктом оподаткування є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п'яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року. У 2017 роцi це: 3200 грн. х 375 = 1200 000 гривень.
      Середньоринкова вартiсть визначається Мiнекономрозвитку за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, станом на 1 сiчня податкового (звiтного) року виходячи з марки, моделi, року випуску, об'єму цилiндрiв двигуна, типу пального.
      Крiм цього, щороку до 1 лютого податкового (звiтного) року, Мiнекономрозвитку на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщує вже готовий перелiк легкових автомобiлiв, якi є об'єктом оподаткування даним податком.
      Ставка податку залишилась незмiнною - 25 000 грн. за календарний рiк за кожний такий автомобiль.


До уваги платникiв податку на нерухоме майно

      Вiдповiдно до п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу України ставки податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, для об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб, встановлюються за рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, залежно вiд мiсця розташування (зональностi) та типiв таких об'єктiв нерухомостi у розмiрi, що не перевищує 1,5 вiдсотка розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
      З 1 сiчня 2017 року, до прийняття вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування рiшення про встановлення ставок мiсцевих податкiв i зборiв на 2017 рiк вiдповiдно до Закону № 1791, встановленi таким органом мiсцевого самоврядування ставки, зокрема податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, застосовуються з коефiцiєнтом 0,5, вiдповiдно до п. 3 розд. II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 20 грудня 2016 року № 1791-VIII.


Рахуємо податки iз заробiтної плати

      Законом України вiд 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" встановлено з 1 сiчня 2017 року мiнiмальну заробiтну плату: у мiсячному розмiрi 3200 гривень; у погодинному розмiрi - 19,34 гривнi. Прожитковий мiнiмум встановлений для працездатних осiб з 1 сiчня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривнi, з 1 грудня - 1762 гривнi.
      В.о. начальника вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук в ходi зустрiчей з платниками податкiв проiнформувала, що у 2017 роцi податкова соцiальна пiльга становить для будь-якого платника 800 грн. (50% розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи у розрахунку на мiсяць, встановленому законом на 1 сiчня звiтного податкового року). Розмiр пiдвищеної i максимальної податкової соцiальної пiльги 150% ПCП = 1200 гpн; 200% ПCП = 1600 гpн.
      Граничний розмiр зарплати, до якої застосовується податкова соцiальна пiльга на 2017 рiк дорiвнює 2240 грн. (розмiр мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень - пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). Вказаний граничний розмiр зарплати для застосування пiльги залишається незмiнним у 2017 роцi i дiятиме до 31 грудня п.р. включно.
      Також Надiя Дячук нагадала, що починаючи з 2016 року утримання внеску iз заробiтної плати працiвника не проводиться.
      Приклад 1. Працiвниковi нарахованi за повний вiдпрацьований мiсяць 3200 грн. Податкова соцiальна пiльга до такої заробiтної плати не застосовується, оскiльки вона бiльша за граничний розмiр доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу 2240 грн.).
      Нарахування на заробiтну плату складуть 1328 грн.:
      1. Рахуємо податок на доходи фiзичних осiб: 3200Х 18% (ставка податку на доходи фiзичних осiб) = 576 грн.
      2. Рахуємо вiйськовий збiр: 3200 Х 1,5% (ставка вiйськового збору) = 48 грн.
      3. Рахуємо єдиний внесок: 3200 Х 22 % (ставка ЄСВ) = 704 грн.
      Утримання - 624 грн.
      До виплати працiвниковi - 2576 грн.


Фiзичнi особи - пiдприємцi, щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення пiдприємницької дiяльностi, подають звiтнiсть протягом 30 календарних днiв

      Законом України вiд 21.12.2016р. №1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi", який набрав чинностi з 1 сiчня 2017 року, внесено змiни щодо подання декларацiї за останнiй звiтний перiод для фiзичних осiб-пiдприємцiв, а саме:
      Фiзичнi особи - пiдприємцi подають рiчну податкову декларацiю у строк, визначений пiдпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статтi 49 цього Кодексу, в якiй поряд з доходами вiд пiдприємницької дiяльностi мають зазначатися iншi доходи з джерел їх походження з України та iноземнi доходи.
      Фiзичнi особи, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, подають податкову декларацiю за останнiй базовий податковий (звiтний) перiод, в якiй вiдображаються виключно доходи вiд проведення пiдприємницької дiяльностi, протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi.
      У разi проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням останнiм базовим податковим (звiтним) перiодом є перiод з дня, наступного за днем закiнчення попереднього базового податкового (звiтного) перiоду до останнього дня календарного мiсяця, в якому проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi. (п.177.11, ст. 177 Податкового кодексу України ).


Ставки єдиного податку та ЄСВ для "спрощенцiв" з 01.01.2017 року

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує платникам єдиного податку - фiзичним особам, що з 01.01.2017 року змiнено розмiр ставки єдиного податку та єдиного соцiального внеску, у зв'язку з пiдвищенням рiвня прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати, так для платникiв :
      1 група
      ЕСВ - 352 грн. (0,5 розмiру мiнiмальної заробiтної плати);
      єдиний податок - 160 грн. (10% прожиткового мiнiмум на 01.01.17 р. - 1600грн).
      2 група
      ЕСВ - 704 грн. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      єдиний податок - 640 грн. (20% вiд мiнiмальної ЗП).
      3 група
      ЕСВ - 704 грн. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      єдиний податок - 5% вiд доходу (або 3% для платника ПДВ).


Розмiр податкової соцiальної пiльги у 2017 роцi становить 800 гривень

      Вiдповiдно до статтi 169 Податкового кодексу України платник податку на доходи фiзичних осiб має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги,
      Податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2017 роцi 1600 х 1,4= 2240 грн.).
      Пiльга надається для будь-якого платника податку в розмiрi, що дорiвнює 50 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), тобто 800 гривень протягом 2017 року (1600 х 50%).
      Мiнiмальна зарплата на 1 сiчня 2017 року - 3200 грн.


До уваги громадян

      Вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" розмiр мiнiмальної заробiтної плати на 2017 рiк установлено:
      - у мiсячному розмiрi : з 1 сiчня - 3200 гривень;
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 19,34 гривень;
      Розмiр податкових соцiальних пiльг на 2017 рiк:
      Звичайна соцiальна пiльга (100%) - 800,00 гривень;
      Пiдвищена соцiальна пiльга (150%) - 1200,00 гривень;
      Пiдвищена соцiальна пiльга (200%) - 1600,00 гривень;
      Граничний розмiр мiсячного доходу (заробiтної плати), який дає право на отримання податкової соцiальної пiльги у 2017 роцi: 2240 грн. ( 1600 x 1.4)


Умови сплати єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв змiненi

      З 1 сiчня 2017 року набирає чинностi Закон України вiд 06.12.2016 №1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон №1774.)
      Вiдповiдно до нових норм з 01.01.2017 фiзичнi особи - пiдприємцi (далi - ФОП) на загальнiй системi оподаткування; особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а також ФОП - платники єдиного податку другої та третьої груп визначають суму єдиного внеску у розмiрi не менше мiнiмального страхового внеску на мiсяць, тобто 704 гривнi на мiсяць (3 200 грн. х 22% = 704 грн.), та зобов'язанi її сплатити незалежно вiд того, отримували вони цього мiсяця дохiд чи нi.
      При цьому, перша група спрощенцiв повиннi сплачувати половину мiнiмального страхового внеску, тобто 352 гривнi на мiсяць.
      Закон №1774 опублiковано у газетi "Голос України" вiд 27.12.2016 №248 та розмiщено на офiцiйному веб-порталi Верховної Ради України за посиланням:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1774-19


До вiдома громадян

      З 1 сiчня 2017 року набирає чинностi Закон України вiд 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" (далi - Закон №1801).
      Законом №1801, зокрема, встановлено розмiри прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної зарплати у 2017 роцi.
      Так вiдповiдно до статтi 7 Закону №1801 у 2017 роцi установлено прожитковий мiнiмум на одну особу у розрахунку на мiсяць у розмiрi:
      - з 1 сiчня - 1544 гривнi,
      - з 1 травня - 1624 гривнi,
      - з 1 грудня - 1700 гривень.
      Для основних соцiальних i демографiчних груп населення установлено прожитковий мiнiмум у таких розмiрах:
      - для дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривнi;
      - для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
      - для працездатних осiб: з 1 сiчня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривнi, з 1 грудня - 1762 гривнi;
      - для осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривнi.
      Статтею 8 Закону №1801 установити у 2017 роцi мiнiмальну заробiтну плату:
      - у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 3200 гривень;
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 19,34 гривнi.
      Закон №1801 опублiковано у газетi "Голос України" вiд 27.12.2016 №248 та розмiщено на офiцiйному веб-порталi Верховної Ради України за посиланням:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19


У випадку прийняття працiвника на роботу не забудьте повiдомити податкову

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається до початку роботи працiвника за формою згiдно з додатком до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 р. №413.
      Таке повiдомлення подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування одним iз таких способiв:
      -засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.
      Державною фiскальною службою України розроблено спецiалiзоване клiєнтське програмне забезпечення для формування та подання звiтностi до "Єдиного вiкна подання електронної звiтностi", у якому платникам надана можливiсть сформувати Повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, накласти електронно-цифровий пiдпис та направити його до Єдиного вiкна податкової звiтностi.


До вiдома клiєнтiв податкової та митницi!

      Антикорупцiйний сервiс Державної фiскальної служби України "Пульс"
      За номером телефону: (044) 284 00 07 Ви маєте можливiсть цiлодобово повiдомляти про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть працiвникiв Служби.


Пiдприємцi сплачують та подають звiтнiсть по єдиному внеску за своїм мiсцем реєстрацiї

      Вiдповiдно до п. 65.1 ст. 65 Податкового кодексу України взяття на облiк фiзичних осiб-пiдприємцiв у контролюючих органах здiйснюється за мiсцем їх державної реєстрацiї на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України вiд 15 травня 2003 року №755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".
      Податковою адресою платника податку - фiзичної особи визначається мiсце її проживання, за яким вона береться на облiк як платник податкiв у контролюючому органi.
      Згiдно з абзацом третiм п. 1 частини першої ст. 4 Закону України вiд 8 липня 2010 року №2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" зi змiнами та доповненнями (далi - Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування є фiзичнi особи-пiдприємцiв i, зокрема тi, якi використовують працю iнших осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивiльно-правовим договором (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою-пiдприємцем, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, вiдповiдно до вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань).
      Платник єдиного внеску зобов'язаний подавати звiтнiсть та сплачувати до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.


Для проведення звiрки даних власники об'єтiв нерухомостi можуть звернути до податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї

      Вiдповiдно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо:
      об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку;
      розмiру загальної площi об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;
      права на користування пiльгою iз сплати податку;
      розмiру ставки податку;
      нарахованої суми податку.
      У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).


Шановнi платники податкiв!

      Нагадуємо, в актовому залi Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi о 14.00 год., кожного другого вiвторка для фiзичних осiб - пiдприємцiв та о 15.00 год., кожного третього четверга для юридичних осiб фахiвцями Червоноградської ОДПI проводяться семiнари для платникiв податкiв.


Книга облiку втрачена або пошкоджена

      У разi втрати, пошкодження або дострокового знищення документiв, зазначених у статтi 44 ПКУ платник податку зобов'язаний у п'ятиденний строк письмово повiдомити контролюючi органи та вiдновити втраченi документи протягом 90 календарних днiв з дня, що настає за днем надходження повiдомлення до контролюючого органу (п. 44.5 ПКУ).
      У разi незабезпечення платником податкiв зберiгання первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв, бухгалтерської та статистичної звiтностi, iнших документiв з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв протягом установлених ст.44 ПКУ строкiв тягнуть за собою накладання штрафiв:
      1) штраф за незабезпечення зберiгання первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв за п. 121.1 ПКУ у розмiрi 510 грн (за повторне протягом року порушення - 1020 грн);
      2) адмiнштраф за неведення облiку або неналежне ведення облiку доходiв i витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму облiку зi ст. 1641КпАП у розмiрi вiд 51 до 136 грн (а за повторне порушення протягом року - вiд 85 до 136 грн).
      Нагадуємо, що Порядок ведення книги облiку доходiв для платникiв єдиного податку першої, другої та третьої груп, якi не є платниками податку на додану вартiсть, затверджений наказом МФУ вiд 19.06.2015 р. № 579 та Порядок ведення книги облiку доходiв i витрат для платникiв єдиного податку третьої групи, якi є платниками податку на додану вартiсть, затверджений наказом МФУ вiд 19.06.2015 р. № 579.


Необхiдно подати вiдповiдну заяву роботодавцю, щоб отримати податкову соцiальну пiльгу

      Платник податку на доходи фiзичних осiб має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги.
      Перелiк податкових соцiальних пiльг визначено ст.169 Податкового кодексу України.
      Роботодавець починає застосовувати податкову соцiальну пiльгу до нарахованих доходiв у виглядi заробiтної плати з дня отримання вiд найманого працiвника заяви про застосування пiльги та документiв, що пiдтверджують таке право.
      Така пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року (станом на 01.01.2016 року - 1378 грн.), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2016 роцi - 1930 грн.).


Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс - для платникiв податкiв
З початку поточного року платники податкiв майже 1,5 млн разiв скористались iнформацiєю, якою наповнено "Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс" (ЗIР), що на 34,2 % бiльше, нiж у сiчнi - травнi 2015 року.
      Загальнодоступним iнформацiйно-довiдковим ресурсом скористатись можна у будь-який зручний час через офiцiйний веб-портал ДФС (вкладка "Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс" на рухомому рядку головної сторiнки офiцiйного веб-порталу) або зазначивши повну назву ЗIР в пошуковiй системi Iнтернет мережi.
      За допомогою ЗIР платники податкiв мають можливiсть оперативно у будь-який час та у зручнiй формi ознайомитись iз:
      вiдповiдями на запитання, в тому числi з якими найчастiше звертаються суб'єкти господарювання та громадяни до ДФС (роздiли "Актуальнi запитання", "Запитання-вiдповiдi з Бази знань" та "Письмовi консультацiї");
      нормативно-правовими, розпорядчими документами та iншою довiдковою iнформацiєю,термiнами подання звiтностi та сплати податкiв i зборiв (роздiли "Нормативнi та iнформацiйнi документи", "Останнi змiни в законодавствi", "Необхiдно знати"). Разом з цим, роздiл "Iнтерактивна мапа" дозволяє користуватися можливiстю покрокового пошуку iнформацiїза напрямами "Митна справа", "Єдиний соцiальний внесок" та "ПДФО".
      Крiм того, користувачi мережi Iнтернет можуть використовувати ЗIР у якостi комутатора зв'язку з оператором Контакт-центру ДФС, а саме: на сторiнцi в роздiлi ЗIР "Контакт-центр ДФС" розташовано номер телефону: "0-800-501-007", при натисканнi на який в комунiкацiйних пристроях (телефон, планшет) або комп'ютерах, вiдбувається з'єднання з IVR Контакт-центру ДФС.
      ДФС пропонує суб'єктам господарювання та громадянам ознайомитись з функцiоналом ЗIР i використовувати його для самостiйної орiєнтацiї в iнформацiйному просторi вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС.


Право на податкову вiдпустку для спрощенцiв I та II груп

      Платники єдиного податку першої i другої груп, якi не використовують працю найманих осiб, згiдно з положеннями пункту 295.5 статтi 295 Податкового кодексу України, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки. Для цього, платнику необхiдно поiнформувати податкову iнспекцiю, подавши заяву довiльної форми в ДПI за мiсцем облiку до початку вiдпустки, аби не проводилося нарахування авансових внескiв єдиного податку за вiдпускний перiод.
      Слiд зазначити, що законодавством не передбачено звiльнення пiдприємцiв на час вiдпустки вiд сплати єдиного соцiального внеску. Отож, сплата ЄСВ за "вiдпускний" перiод проводиться у звичайному режимi.


Щодо роботи електронного сервiсу "Електронний кабiнет платника"!

      У рамках адмiнiстрування податку на додану вартiсть в електронному сервiсi "Електронний кабiнет платника" (оновлена версiя) платники мають можливiсть:
      отримати в режимi он-лайн данi реєстру платникiв ПДВ;
      надiслати в електронному виглядi заявку на реєстрацiю платником податку на додану вартiсть,
      запит для отримання витягу з реєстру платникiв ПДВ;
      переглянути данi про стан розрахункiв з бюджетом;
      зареєструвати податковi накладнi та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних;
      користуватись сервiсами системи "Електронного адмiнiстрування ПДВ" (переглянути проведенi операцiї в системi СЕА ПДВ та отримати iнформацiю про рух коштiв на електронному рахунку).
      Переглянути вiдеоiнструкцiю з користування ЕКП можна на офiцiйному веб-порталi ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materi/2964.html.


Обов'язкове застосування РРО у разi перевищення платниками єдиного податку обсягу доходу 1 млн грн

      Верховною Радою України було прийнято Закон України вiд 01 липня 2015 року № 569 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законiв України щодо застосування реєстраторiв розрахункових операцiй", який набрав чинностi з 23 липня 2015 року.
      При перевищеннi платниками єдиного податку в календарному роцi обсягу доходу 1 млн грн обов'язковим стає застосування РРО.
      Повiдомляємо, що платникам єдиного податку III групи (фiзичнi особи-пiдприємцi) необхiдно врахувати цю iнформацiю, оскiльки уже з 1 жовтня 2015 року вони зобов'язанi при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi застосовувати РРО.
      Водночас платники єдиного податку II групи (фiзичнi особи-пiдприємцi) при перевищеннi обсягу доходу 1 млн грн у 2015 роцi (незалежно вiд мiсяця, у якому вiдбулося таке перевищення) зобов'язанi з 01.01.2016 р. при провадженнi своєї господарської дiяльностi розпочати застосування РРО.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради