На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 23 вересня 2020 року вiдповiдно до плану роботи IМЦО м. Червонограда вiдбулась методична рада, яка була проведена з використанням програми Zoom у форматi вiдеоконференцiї
    В ходi роботи ради було розглянуто такi питання:
    1. Про роботу Iнформацiйно-методичного центру освiти м.Червонограда у 2019-2020 навчальному роцi.
    2. Про розгляд i схвалення до друку навчально-методичних посiбникiв, методичних рекомендацiй, методичного бюлетеня "У творчому пошуку" педагогiчних працiвникiв закладiв освiти м.Червонограда.
    3. Про розгляд i схвалення досвiду роботи педагогiчних працiвникiв ЗЗСО, якi пiд час атестацiї у 2021 роцi претендують на присвоєння педагогiчних звань "учитель-методист" та "практичний психолог-методист".
    Опублiковано 23.09.2020
    Детальнiше...

 Спiвпраця педагогiв Iнклюзивно-ресурсного центру (IРЦ) з дефектологами Навчально-реабiлiтацiйного центру (НРЦ) "Свiтанок"
    Введення в освiтнiй простiр дiтей з розладом аутистичного спектру (РАС) - це системне явище, коли готують як саму дитину, так i те середовище, куди вона входить.
    Одним iз завдань дефектолога в закладах освiти є виявлення того, на який аналiзатор (наприклад, зоровий, слуховий, кiнестетичний) дитини варто спиратись у процесi органiзацiї навчально-виховного процесу, адже сомато-сенсорний, сенсо - та психомоторний рiвнi є визначальними для її розвитку.
    З цiєю метою вчитель-дефектолог IРЦ Лариса Чоп надала методичнi рекомендацiї педагогу НРЦ "Свiтанок" щодо роботи з дiтьми iз аутистичними порушеннями та подiлилася виготовленим власноруч вiзуальним розкладом за допомогою карток PECS для формування навичок альтернативного спiлкування та комунiкацiї з такими дiтьми. Вiн оформлюється як серiя малюнкiв, фотографiй, пiктограм (з надписами або без них) i є важливою складовою корекцiйної роботи з дiтьми з РАС. Для них вiзуальний розклад - це спосiб утримати в полi зору всi заняття i дiї, якi потрiбно здiйснювати протягом дня.
    Опублiковано 21.09.2020
    Детальнiше...

 Дистанцiйне навчання. Платформи та сервiси дистанцiйного навчання в закладах дошкiльної освiти м. Червонограда
    За прогнозами ЮНЕСКО у XXI столiттi дiти будуть проводити в закладах освiти лише 30-40% часу, 40% - буде вiдведено на дистанцiйне навчання, а решта - на самостiйне.
    21 вересня2020 року вiдбулася вiдео-конференцiя вiдповiдальних за дистанцiйне навчання в закладах дошкiльної освiти на тему "Дистанцiйне навчання в закладах дошкiльної освiти. Платформи та сервiси дистанцiйного навчання".
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО наголосила на дотриманнi основних вимог правил гiгiєни у закладах освiти та рекомендацiй Мiнiстерства освiти i науки України щодо дистанцiйного навчання пiд час карантину (листи МОН: вiд 11.03.2020 № 1/9-154, вiд 13.03.2020№ 1/9-161). Вона ознайомила усiх, через презентацiю, з структурою, принципами, методами, технологiями дистанцiйного навчання. Основну увагу придiлено платформам та сервiсам дистанцiйного навчання.
    Опублiковано 21.09.2020
    Детальнiше...

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДIВ ДО ДНЯ ФIЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ТА ОЛIМПIЙСЬКОГО ТИЖНЯ
    Заступником директора з НТР Хомою Ганною Михайлiвною та тренерами - викладача спортивних вiддiлень були проведенi iнформацiйно-просвiтницькi заходи у формi бесiд, лекцiй, а також були проведенi показовi, вiдкритi, тренувальнi заняття, спортивнi змагання з метою популяризацiї спорту, пiдняття патрiотичного духу молодого поколiння та вiдчуття гордостi за Україну.
    Пiд час тренувальних занять були проведенi бесiди "Досягнення олiмпiйських українцiв на Мiжнароднiй аренi", а також проведенi вiдкритi, показовi, тренувальнi заняття з видiв спорту, якi культивуються школi ( з 07 по 13 вересня 2020 року). Вихованцi та тренери-викладачi вiддiлення футболу 12-13 вересня 2020 року в м.Сокаль брали участь у турнiрi з футболу присвяченому Дню фiзичної культури та спорту, де посiли I мiсце. Також, 12-13 вересня 2020 року в с.Туринка ( Жовкiвського р-ну) вiддiлення футболу виступали на турнiрi з футболу присвяченому пам'ятi загиблих воїнам АТО, де посiли I мiсце. 05-06 вересня 2020 року в м.Львовi, вихованцi вiддiлення плавання брали участь у вiдкритому Кубку Львова з плавання серед юнакiв, юнiорiв та молодi. I мiсце на двох дистанцiях 50м, 100м н/сп посiв Пятночко Владислав, Пятночко Юлiя посiла II та III мiсця на дистанцiях 50м н/сп та 50м в/с.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 ВIДБУЛИСЬ IНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНI НАРАДИ
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО у програмi Zoom вiдбулись iнструктивно-методичнi наради. 16.09.2020 Перець Надiя Михайлiвна провела нараду з учителями ЗЗСО м. Червонограда, якi працюють у 1-х класах з питання "Принципи нового Державного стандарту початкової школи". Пiд час наради з педагогами мiста було вiдзначено чинники якiсної початкової освiти та обговорено особливостi органiзацiї освiтнього процесу у 1 класах.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 ОНЛАЙН-ЗУСТРIЧ КЕРIВНИКIВ ЗАКЛАДIВ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ №№1,4,13
    17 вересня 2020 року вiдбулася онлайн зустрiч спецiалiста першої категорiї з дошкiльного виховання IриниПоручинської з керiвниками ЗДО №№ 1,4,13 з використанням електронної платформи Zoom вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти на вересень 2020 року.
    Пiд час зустрiчi керiвники закладiв дошкiльної освiти Леся Сохан, Ольга Бахмачук, Мар'яна Олiярникподiлилися досвiдом роботи закладу щодо виконання вимог до розпорядку дня i навчання, органiзацiї життєдiяльностi, рухової активностi дiтей пiд час карантину.
    Опублiковано 18.09.2020
    Детальнiше...

 Корекцiйне обладнання для iнклюзивних класiв ЗЗСО та iнклюзивних груп ЗДО
    Необхiдними умовами формування iнклюзивного середовища у закладах освiти є матерiально-технiчне забезпечення потреб iнклюзивної освiти.
    Iнклюзивне навчання передбачає створення рiвних умов i доступу до навчання для всiх без винятку дiтей у групi та класi. В цьому й полягає iнклюзивний пiдхiд до освi-ти. Але, безумовно, дiтям з особливими потребами потрiбна додаткова пiдтримка для того, щоб процес навчання був успiшним i корисним для всiх. Передусiм, важли-вим є забезпечення такої дитини всiм необхiдним навчальним обладнанням.
    Опублiковано 17.09.2020
    Детальнiше...

 Звiт про Олiмпiйський тиждень 2020
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно-методичного центру освiти у межах Всеукраїнської акцiї "Олiмпiйський урок", "Олiмпiйський тиждень" та з нагоди дня фiзичної культури i спорту учителями фiзичної культури ЗЗСО мiста з 01.09 по 12.09.2020 були проведеннi наступнi заходи: презентацiї "Олiмпiйцi - майбутнє здорової країни, "Кращий малюнок", "Олiмпiйська вiкторина", комбiнована естафета, олiмпiйська система, легкоатлетичнi естафети "Дiти - олiмпiйська надiя України", двостороння гра волейбол, мiнi-турнiри по футболу, спортивнi квести, турнiри з тенiсу, конкурси-змагання.
    Опублiковано 14.09.2020
    Детальнiше...

 ПРОВЕДЕНО IНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНУ НАРАДУ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ ПСИХОЛОГIЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАКЛАДIВ ОСВIТИ
    10 вересня 2020 року у форматi вiдео-конференцiї з використанням електронної платформи Zoomметодист IМЦО Жанна Кобзарпровелаiнструктивно-методичну нараду щодо аспектiв роботи практичних психологiв i соцiальних педагогiв в умовах дистанцiйного навчання.
    У ходi роботи були висвiтленi питання щодо ведення фахової документацiї, перелiку прiоритетних напрямкiв та змiсту роботи працiвникiв психологiчної служби та заходам спрямованих для збереження психiчного та фiзичного здоров'я учасникiв освiтнього процесу.
    Опублiковано 14.09.2020
    Детальнiше...

 IНФОРМАЦIЙНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ ОСВIТИ М. ЧЕРВОНОГРАДА ОТРИМАНО В РЕСУРСНОМУ ЦЕНТРI МАТЕРIАЛЬНИХ ФОНДIВ ДОН ЛОДА ПIДРУЧНИКИ ДЛЯ УЧНIВ 3-х та 7-Х КЛАСIВ ЗЗСО
    Вiдповiдно до дозамовлення пiдручникiв на 2020-2021 навчальний рiк зi складу ресурсного центру матерiальних фондiв ДОН ЛОДА 08.09.2020 року здiйснено вивiз пiдручникiв для учнiв 3-х та 7-х класiв ЗЗСО м. Червонограда.
    Отримано:
    для 3-х класiв - "Мистецтво" - 100%;
    для 7-х класiв - "Всесвiтня iсторiя" -100% , "Iсторiя України" - 100% , "Iнформатика" - 100%, "Англiйська мова" - 100%, "Нiмецька мова" 120%,"Англiйська мова" - 100%, "Нiмецька мова" 120%,.
    Опублiковано 10.09.2020
    Детальнiше...

 Нарада заступникiв директорiв ЗЗСО
    9 вересня 2020 року в примiщеннi навчально-виховного комплексу № 10 вiдбулася iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи закладiв загальної-середньої освiти мiста Червонограда. Проводила нараду методист iнформацiйно-методичного центру освiти Хляка Любов Степанiвна. Зокрема, вона наголосила, що особливiстю цього навчального року є те, що заклади освiти розпочали його в умовах карантину через пандемiю коронавiрусу. На порядок денний були винесенi наступнi питання:
    Опублiковано 09.09.2020
    Детальнiше...

 Стипендiати - 2020
    За пiдсумками 2019-2020 навчального року щодо участi школярiв у предметних олiмпiадах, конкурсi учнiвських наукових робiт, конкурсах з української мови iменi Петра Яцика та мовно-лiтературному iменi Тараса Шевченка, дитячо-юнацькому фестивалi мистецтв "Сурми звитяги - 2019", вiдповiдно до мiської програми "Обдарованi дiти" на 2016-2020 роки 57 учнiв ЗЗСО Червонограда стали стипендiатами Червоноградської мiської ради. Найбiльше стипендiатiв у ЧСШ № 8 i ЧЗШ № 12 - по 11, у гiмназiї - 10.
    Опублiковано 15.06.2020
    Детальнiше...

 10 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ У ФОРМАТI ВIДЕО-КОНФЕРЕНЦIЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТФОРМИ ZOOM ПРОВЕДЕНО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ВIДНОВЛЕННЯ ОРГАНIЗАЦIЇ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
    10 червня 2020 року вiддiлом освiти було органiзовано проведення онлайн навчань для працiвникiв закладiв дошкiльної освiти з використанням електронної платформи Zoom щодо специфiки роботи садкiвпiсля вiдновлення освiтнього процесу.
    Входi роботи були висвiтленi питання"Щодо органiзацiї роботи ЗДО пiд час карантину", "Дотримання протиепiдемiчних вимог i рекомендацiй МОЗ у ЗДО на перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)","Симптоми вiрусних захворювань","Психологiчний комфорт учасникiв освiтнього процесу, як успiшна складова пiд час виходу з карантину", "Методична робота ЗДО: вiд професiйної до дистанцiйної дiяльностi".
    Опублiковано 11.06.2020
    Детальнiше...

 Дистанцiйне подання заяви батькiв для проведення комплексної оцiнки розвитку дитини в IРЦ
    У зв'язку з обмежувальними протиепiдемiчними заходами щодо розповсюдження коронавiрусу COVID-19 подавати документи для проведення комплексної оцiнки розвитку дитини можливо дистанцiйно через автоматизовану систему роботи IРЦ
    https://ircenter.gov.ua/
    Бережiть себе, своїх дiтей та близьких!
    Звертайтесь з усiх питань в особистi повiдомлення на нашiй сторiнцi IРЦ на сторiнцi Facebook.
    Детальнiше...
    Опублiковано 12.05.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї, правознавства, громадянської освiти
    11.03.2020 на базi Червоноградської гiмназiї вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї, правознавства, громадянської освiти мiста Червонограда та Сокальського району, на тему: "Перспективи iнтеграцiї суспiльствознавчих дисциплiн", для проведення якого була запрошена Василькiв Iрина Дмитрiвна, старший викладач кафедри суспiльствознавчої освiти ЛОIППО.
    Пiд час роботи було розглянуто ряд важливих питань: новий держстандарт; синхронiзацiя шкiльних курсiв; використання методичних можливостей пiдручника на уроках суспiльствознавчого циклу; розробленi напрями роботи для авторських творчих майстерень.
    Опублiковано 17.03.2020
    Детальнiше...

 11 березня 2020 року в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 2 було проведено чергове засiдання науково-методичної ради IМЦО м. Червонограда
    Методичну раду проведено вiдповiдно до плану роботи IМЦО.На порядок денний були винесенi питання:
    1. Про пiдсумки участi здобувачiв освiти закладiв загальної середньої освiти м.Червонограда в III етапi Всеукраїнських учнiвських олiмпiад та II етапi конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт.
    2. Розгляд та схвалення творчих методичних розробок педагогiчних працiвникiв закладiв загальної середньої освiти.
    З першим питанням виступила методист БДЮТЧ Кузик Марiя Василiвна, яка поiнформувала присутнiх та проаналiзувала результати участi вихованцiв ЗЗСО мiста в III обласному етапi Всеукраїнських учнiвських олiмпiад та II обласному етапi конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт у 2019-2020 навчальному роцi.
    Опублiковано 12.03.2020
    Детальнiше...

 Iнформацiя про участь у заняттi майстер-класу на базi ЗЗСО I-III ступенiв Соснiвського лiцею №3
    11 березня 2020р. на базi ЗЗСО I-III ступенiв Соснiвського лiцею №3 вiдбувся майстер-клас для червоноградських та соснiвських учителiв-словесникiв на тему "Переваги та проблеми використання технологiї навчання "перевернутий клас" на уроках української мови".
    Заняття провела Балiй Людмила Леонiдiвна, учитель української мови i лiтератури Соснiвського лiцею №3. Вона ознайомила учасникiв з досвiдом своєї роботи з проблеми, посилаючись на власний блог у мережi; провела практичне заняття з використання Iнтернет-сервiсу мультимедiйних дидактичних вправ LearningApps. А також презентувала власноруч розробленi методичнi матерiали з пiдготовки учнiв 9-10 класiв до проаведення ЗНО з української лiтератури.
    Опублiковано 11.03.2020
    Детальнiше...

 Фахiвцi Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради представили досвiд роботи
    Роботу IРЦ розпочато 02.05.2018 року. На сьогоднi в центрi обладнанi примiщення для проведення корекцiйно-розвиткових занять, комплексної психолого-педагогiчної оцiнки дiтей з особливими освiтнiми потребами. Iндивiдуальнi психолого-педагогiчнi заняття для дiтей, що мають особливi освiтнi потреби, тривають.
    З 02.03 по 06.03.2020 фахiвцi провели вiдкритi заняття, продемонстрували свої практичнi та методичнi доробки.
    На корекцiйно - розвивальних заняттях вчитель - реабiлiтолог Свiтлана Кравчук показала роботу з дiтьми iз порушеннями опорно-рухового апарату з формування нових рухiв, правильної їх координацiї, вмiння орiєнтуватися у власному тiлi та у просторi, швидкостi, сили та витривалостi, розвитку сенсорних вiдчуттiв.
    Опублiковано 06.03.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист Вiтчизни"
    04.03.2020 на базi ЧЗШ № 9 вiдбувся семiнар викладачiв предмета "Захист Вiтчизни". Майстер-клас "Пирципи надання першої невiдкладної допомоги проводила викладач Тарасюк Раїса Миколаївна. Для участi у семiнарi була запрошена Лись Галина Михайлiвна - працiвник Червоного Хреста, яка провела практичнi заняття з серцево-легеневої реанiмацiї, допомоги при кровотечах, переломах та вихихах та опiках.
    На семiнарi було проведено обговорення щодо питань короновiрусу та санiтарно-гiгiєнiчнi норми, якi слiд виконувати щоб вберегти себе вiд iнфекцiйних захворювань.
    Опублiковано 05.03.2020
    Детальнiше...

 Творча зустрiч педагогiчних колективiв ЗДО № 1 м. Червонограда та ЗДО № 4 смт. Гiрник
    Закон України "Про дошкiльну освiту" визначає збереження та змiцнення фiзичного, психiчного i духовного здоров'я дитини як першочергове завдання розвитку, навчання i виховання наймолодших громадян країни.
    Тому, 03.03.2020 року педагоги закладу дошкiльної освiти ясла-садок комбiнованго типу № 1 (Сохан Леся Петрiвна, директор; Романик Наталя Василiвна, вихователь-методист) зустрiчали педагогiв ЗДО ясла-садок № 4 (Бахмачук Ольга Михайлiвна, директор; Закала Марiя Ярославiвна, вихователь-методист), щоб при творчiй зустрiчi подiлитися досвiдом роботи з фiзкультурно-оздоровчої дiяльностi.
    Опублiковано 04.03.2020
    Детальнiше...

 Мiський семiнар iнструкторiв фiзичної культури ЗДО м. Червонограда
    03.03.2020 у закладi дошкiльної освiти ясла-садок № 17 (Пукач Надiя Iванiвна, директор; Семенюк Оксана Володимирiвна, вихователь-методист) вiдбувся мiський семiнар-тренiнг iнструкторiв фiзичної культури ЗДО м. Червонограда на тему "Використання iнновацiйних технологiй фiзкультурно-оздоовчої роботи в ЗДО".
    Привiтали присутнiх своїм виступом дошкiльнята закладу.
    Пукач Надiя Iванiвна, директор ознайомила учасникiв семiнару з роботою Васюк Олени Андрiївни, iнструктора фiзичної культури закладу.
    Опублiковано 04.03.2020
    Детальнiше...

 Вiтаємо вихованцiв закладiв загальної середньої освiти мiста Червонограда - переможцiв II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв
    14-16 лютого 2020 року у Львовi було проведено II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв. 24 учнi закладiв загальної середньої освiти мiста, якi були переможцями мiського етапу конкурсу, взяли у ньому участь i представили роботи в 11 секцiях. Завдяки своїй наполегливостi, вмiнню вiдстоювати власну думку, 9 старшокласникiв вибороли призовi мiсця в обласному етапi, зайнявши одне перше мiсце, чотири других та чотири третiх.
    Опублiковано 04.03.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся спортивний турнiр за участi громадської органiзацiї "Самсон - переможець" для пiдтримки дiтей та молодi Захiдної України
    01.03.2020 на базi ЧЗШ № 1 вiдбувся спортивний турнiр за участi громадської органiзацiї "Самсон - переможець" для пiдтримки дiтей та молодi Захiдної України.
    Метою заходу є проведення соцiальних акцiй, якi пропагують здоровий спосiб життя, профiлактика шкiдливих звичок i превентивних явищ у дiтей та молодi.
    Гостем суддiвської колегiї був присутнiй чемпiон свiту з палерлiфтингу Олександр Чернобай.
    У заходi взяли участь команди ЧЗШ № 1,2,5 ЧНВК № 3, гiмназiя.
    ЧЗШ № 5 -I мiсце
    Опублiковано 03.03.2020
    Детальнiше...

 Досягнення вихованцiв ДЮСШ № 2
    ПЛАВАННЯ
    З 28 по 29 лютого 2020 року в м.Червоноград, басейн ДЮСШ № 2 вiдбувся Вiдкритий чемпiонат мiста Червоноград. В змаганнях брали участь 10 команд з мiст: Львова, Ковеля, Тернополя, Дрогобича, Сокаля та Винники, всього 160 учасникiв. Вихованцi ДЮСШ № 2 брали участь та здобули такi нагороди:
    Пятночко Юлiя- I мiсце - 50,100,200м н/сп - багатоборство н/сп
     I мiсце - 50,100,200 в/с - багатоборство н/сп
    Опублiковано 03.03.2020
    Детальнiше...

 Вiтаємо вихованцiв закладiв загальної середньої освiти мiста Червонограда - переможцiв III етапу Всеукраїнських учнiвських олiмпiад
    У перiод з 25 сiчня до 29 лютого 2020 року вiдповiдно до наказу департаменту освiти i науки Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї комунальним закладом Львiвської обласної ради "Львiвський обласний iнститут пiслядипломної педагогiчної освiти" спiльно з Львiвським нацiональним унiверситетом iменi Iвана Франка було проведено III етап Всеукраїнських учнiвських олiмпiад з базових навчальних предметiв.
    Мiсто Червоноград в олiмпiадах представляли 81 учасник закладiв загальної середньої освiти, якi стали переможцями II мiського етапу.
    Опублiковано 03.03.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся творчий звiт практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО м. Червонограда
    28.02.2020 року на базi ЧНВК №10 вiдбувся творчий звiт працiвникiв психологiчної служби закладiв загальної середньої освiти.
    Фахiвцi психологiчної служби презентували матерiали з досвiду роботи за мiжатестацiйний перiод у формi доповiдей з електронними презентацiями.
    Цiкавими та плiдними творчими здобутками iз присутнiми подiлилися соцiальнi педагоги: Iрина Волинець (ЧЗШ № 1), Оксана Лобащук ( ЧНВК № 3), Iрина Пасiєвич ( ЧЗШ № 9), практичнi психологи: Людмила Семенець (ЧЗШ № 1), Юлiя Уляницька ( ЧЗШ № 4), Ольга Колiда ( ЧЗШ № 2).
    Опублiковано 02.03.2020
    Детальнiше...

 Зустрiч з представниками Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету
    В рамках спiвпрацi з вищими навчальними закладами, 28 лютого на базi ЧНВК №10 та ЧЗШ №9 проведено профорiєнтацiйний захiдфакультету комп'ютерних iнформацiйних технологiй Тернопiльськогонацiонального економiчного унiверситету. Викладачi вузу ознайомили здобувачiв освiти ЗЗСО мiста з напрямами навчання за спецiальнiстю "Комп'ютернi науки", продемонстрували дрони, роботiв, комп'ютернi програми по доповненiй реальностi, "розумний вазон" та iншi. Зустрiч була змiстовною та цiкавою.
    Опублiковано 02.03.2020
    Детальнiше...

 Вiдбулася зустрiч з працiвниками ГУНП у Львiвськiй областi та викладачами Львiвського унiверситету внутрiшнiх справ
    28.02.2020 на базi ЧСШ № 8 вiдбулася зустрiч з працiвниками ГУНП у Львiвськiй областi та викладачами Львiвського унiверситету внутрiшнiх справ, якi ознайомили учнiв 11 класiв з умовами вступу у ВНЗ системи МВС України. Учням продемонстрували бойову зброю, спецзасоби, якi використовують пiд час служби. Спiвробiтники вибухотехнiчної служби розповiли про вибухонебезпечнi предмети та правила поводження з ними. Учнi зацiкавлено слухали розповiдi та отримали роздатковий матерiал про умовм вступу та навчання.
    Опублiковано 28.02.2020
    Детальнiше...

 Чемпiонат мiста з волейболу серед дiвчат
    27.02.2020 на базi ЧНВК №3 за програмою XXIX спортивних iгор школярiв мiста Червонограда проведено чемпiонат мiста з волейболу серед дiвчат. Цiкаву гру продемонстрували всi команди ЗЗСО , але у нелегкiй боротьбi мiсця розподiлились так:
    ЧЗШ №1 - I мiсце
    ЧНВК №3 - IIмiсце
    ЧСШ №8 - III мiсце
    Вiтаємо переможцiв ЧЗШ №1, якi будуть представляти мiсто Червоноград на обласних змаганнях з волейболу серед дiвчат у м. Турка.
    Опублiковано 28.02.2020
    Детальнiше...

 Семiнар у м.Львовi органiзований Мiжнароднiм освiтньо-методичним центром Dinternal Education
    27 лютого 2020 року вчителi кафедри iноземних мов м. Червонограда мали чудову можливiсть вiдвiдати семiнар у м. Львовi органiзований Мiжнароднiм освiтньо-методичним центром Dinternal Education.Учасники семiнару навчилися створювати автентичне освiтнє середовище у класi, також учителi англiйської мови отримали рекомендацiї, як пiдготувати учнiв до ДПА та ЗНО з англiйської мови. Спiкером на семiнарi був старий методист Мiжнародного освiтнього-методичного центру Dinternal Education та сертифiкований екзаменатор мiжнародних мовних iспитiв Крiс Кiрбi. Учителi здобули кориснi знання та позитивнi емоцiї.
    Опублiковано 28.02.2020
    Детальнiше...

 Вiдбулася зустрiч з заступником начальника курсу з морально-психологiчного забезпечення
    26 лютого 2020 на базi ЧЗШ № 9 вiдбулася зустрiч з заступником начальника курсу з морально-психологiчного забезпечення, капiтаном Скобельським Юрiєм Володимировичем та з працiвниками академiї сухопутних вiйськ iменi Петра Сагайдачного.
    На зустрiчi були присутнi учнi 9-11 класiв ЗЗСО мiста, яким розповiли про умови вступу та навчання у академiї i лiцеї, який з 1 вересня 2020 року розпочне свою роботу у м. Червоноградi.
    На навчання заплановано прийняти 200 юнакiв.
    Опублiковано 27.02.2020
    Детальнiше...

 Вивчення професiйної дiяльностi керiвникiв закладiв освiти м.Червонограда
    24 та 25 лютого на базi Червоноградської загальноосвiтньої школи I ступеня № 11 експертна група атестацiйної комiсiї II рiвня вiддiлу освiти Червоноградської мiської радив складi Кардинала Iвана Петровича, Лобащук Галини Петрiвни, Купровської Галини Михайлiвни, Поручинської Iрини Дмитрiвни, Антонiва Ярослава Богдановича вивчала професiйну дiяльнiсть керiвних кадрiв закладiв освiти, якi пiдлягають черговiй атестацiї у 2020 роцi.
    Опублiковано 26.02.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся вiдкритий чемпiонат мiста Червонограда з гiмнастики спортивної серед юнацьких розрядiв
    19-20.02.2020 року в Червоноградськiй ДЮСШ № 1 (директор В.Устенко) вiдбувся вiдкритий чемпiонат мiста Червонограда з гiмнастики спортивної серед юнацьких розрядiв. Змагалися дiвчата з 2012 р.н. i молодшi, юнаки з 2011р.н. i молодшi.
    Приймали участь команди: Червоноград ДЮСШ № 1, Львiв СК "Вiкторi", Львiв КДЮСШ № 1, Львiв ДЮСШ № 5.
    Переможцi та призери дiвчата:
    I юнацький розряд

    I мiсце - Бiловус Тетяна - Черв ДЮСШ № 1
    Опублiковано 26.02.2020
    Детальнiше...

 На базi Червоноградської ЗШ № 4 вiдбувся семiнар учителiв української мови i лiтератури та зарубiжної лiтератури
    24 лютого на базi ЧЗШ № 4 вiдбувся семiнар учителiв української мови i лiтератури та зарубiжної лiтератури на тему "Аналiз художнього твору за технологiєю особистiсно зорiєнтованого навчання".
    Для учасникiв семiнару провела майстер-клас "Природовiдповiднi технологiї на уроках мови i лiтератури. Робота над текстом художнього твору" Пащук Н.М., методист IМЦО. Моделювання урокiв за структурою ОЗОН провели педагоги Осипенко С.П., учитель ЧЗШ № 4 ("Євген Плужник. Поема "Галiлей" як щира сповiдь поета", урок позакласного читання в 11 класi) та Бабiй О.П., учитель ЧНВК № 3 ("Поема "Мазепа": iсторична основа та романтичний мiф. Риси романтичного героя в образi Мазепи", урок у 9 класi).
    Опублiковано 25.02.2020
    Детальнiше...

 Творчi звiти практичних психологiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда
    20 лютого 2020 року на базi Закладу дошкiльної освiти №2 вiдбувся творчий звiт працiвникiв психологiчної служби дошкiлля.
    Стало вже доброю традицiєю в рамках атестацiїспецiалiстiвпсихологiчноїслужбипроводититворчiзвiтипрацiвникiв психологiчноїслужби, якiатестуються.Цiкавимитворчимиздобутками iз присутнiми подiлилисяпрактичнi психологи ЗДО № 1 Романець Олена та ЗДО № 9 ЮфероваТатяна. Психологинiпрезентувалиматерiали з досвiдуроботи уформiдоповiдей з електроннимипрезентацiями.
    Опублiковано 21.02.2020
    Детальнiше...

 13 лютого 2020 року вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО м. Червонограда
    На базi Червоноградської загальноосвiтньої школи № 9 вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв та соцiальних педагогiв "Розвиток емоцiйного iнтелекту дiтей з особливими освiтнiми потребами арт-терапевтичними методами".
    Працiвницi психологiчної служби ЧЗШ № 9 Пасiєвич Iрина та Беркита Ольгапровели практичну частину заходу, презентували власний досвiд роботи використанняарт-терапевтичними методiв у роботi з дiтьми iз особливими освiтнiми проблемами, учасники семiнару працювали в групах, використовуючи рiзноманiтнi технiки та прийоми.
    Опублiковано 18.02.2020
    Детальнiше...

 Досягнення вихованцiв ДЮСШ № 2
    ПЛАВАННЯ
    31 сiчня 2020 року в м.Трускавець вiдбулися обласнi змагання серед учнiв ДЮСШ МОН. Вихованцi ДЮСШ №2 брали участь та здобули такi нагороди:
    Романовська Вiкторiя - I мiсце - 100 в/с
    Коляда Софiя - I мiсце - 100 брас, I мiсце - 100 к/пл
    Тхiр Анна - III мiсце - 100 брас
    Волков Олександр - III мiсце - 100 брас
    Опублiковано 11.02.2020
    Детальнiше...

 Вiд "споживача знань" до ролi активного дослiдника-"вiдкривача знань"
    У п'ятницю, 07.02.2020 року, Курiй Тетяна Богданiвна, вчитель математики ЧЗШ № 9, провела майстер-клас для учителiв м. Червонограда на тему: "Використання сучасних освiтнiх iнструментiв на уроках математики".
    Щоб навчати по-новому, вчитель повинен навчатись сам - вважає Тетяна Богданiвна. Вона вмiло використовує можливостi сучасних iнформацiйних технологiй, якi допомагають докорiнно змiнити освiтнiй процес, у якому учень вiд "споживача знань" переходить до ролi активного дослiдника-"вiдкривача знань".
    Опублiковано 10.02.2020
    Детальнiше...

 Школярi з Червонограда нарештi чемпiони обласних змагань
    6 лютого в залах ДЮСШ 1 та ЧНВК 10 проходили ХХIХ обласнi змагання школярiв з баскетболу.Через карантин приймало участь тiльки 6:
    Червоноград ( ЗШ 12 )
    ЗШ 1 " Олiмпiк " ( Львiв, Сихiвський район )
    Броди
    Радехiв
    Пустомити
    Опублiковано 10.02.2020
    Детальнiше...

 Iнформацiя про отриманi пiдручники на ЗЗСО м. Червонограда, смт. Гiрник
    У заклади освiти завезено навчально-методичну лiтературу в кiлькостi 2629 прим. на суму 83347,64:
    З них :
    для педагогiв:
    - у роботi з дiтьми з iнклюзивною формою навчання - 67 шт.;
    - для НУШ - 678 шт.;
    - Навчально-методичний посiбник "Методика реалiзацiї Українського правопису в новiй редакцiї у ЗЗСО".Терещенко - 127 шт.;
    Опублiковано 03.02.2020
    Детальнiше...

 Проведений мiський-конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт
    26 сiчня на базi ЧСШ № 8 був проведений мiський-конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт. Працювало п'ять секцiй: української мови та лiтератури, математики, iнформатики, англiйської мови та iсторiї. У ньому взяли участь 51 старшокласник закладiв загальної середньої освiти мiста. Учнi виконували контрольнi завдання з базових предметiв та захищали свої науковi роботи.
    Найбiльше учнiв взяли участь у роботi секцiї англiйської мови. А найбiльше учасникiв було з Червоноградської гiмназiї та ЧСШ № 8. Вiдповiдно i переможцiв цього конкурсу найбiльше в гiмназiї та ЧСШ № 8, досить успiшно виступили учнi ЧЗШ № 12 та ЧНВК № 10.
    Опублiковано 03.02.2020
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради