Наше місто
Кристинопiль... Червоноград

     Iсторiя нашого мiста починається з другої половини XVII ст. Тодi на берегах тихоплинного Захiдного Бугу було закладено мiстечко назване Кристинополем.
     Географiчне положення мiста зумовило його iсторичну долю, таку ж непросту, величну i трагiчну як i долю всiєї держави. Тут тiсно переплелися його минуле i сьогодення.
     Червоноград є найбiльшим мiстом на пiвночi Львiвщини. Воно росте, розвивається i стає все кращим.
     Тому ми прагнемо, щоб наше мiсто стало мiстом європейського рiвня. Адже пiсля входу Польщi до Євросоюзу, воно фактично набуло статусу прикордонного мiста України на кордонi з Європейською спiльнотою.
     Враховуючи добре розвинуту транспортну мережу, наявнiсть iнфраструктури, Червоноград є привабливим для залучення iноземних iнвестицiй. А це вимагає вiд нас постiйного пошуку, щоденної наполегливої працi. В такому ритмi живе i працює наш рiдний Червоноград.

Загальна характеристика регiону (станом на 01.01.2021 р.)

     Площа територiї - 21 км.кв.(м.Червоноград - 17,8 км.кв.; м.Соснiвка - 2,0 км.кв; смт.Гiрник - 1,2 км.кв.)
     Адмiнiстративно-територiальний подiл - м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник
     Кiлькiсть населення - 80,5 тис.чол. (на 01.01.2021р.) - (м. Червоноград - 66,5т.чол., м. Соснiвка -11,1 т.чол. смт. Гiрник - 2,9 т.чол.).
     Густота населення - 3833 осiб/кв.км
     Специфiка регiону - промисловий, домiнуюча переробна та добувна промисловiсть

Клiматичнi умови, природнi ресурси, землекористування

Географiчне розташування:
     Мiсто Червоноград розташоване у пiвнiчнiй частинi Львiвської областi, на вiдстанi 80 кiлометрiв вiд обласного центру та 70 км до кордону з Польщею.
Клiматичнi умови:
     Знаходится мiсто Червоноград у Захiдно-Українськiй лiсо-степовiй зонi та Малому Полiссi, у мiсцi впадання до рiки Захiдний Буг його приток Солокiї i Рати. Червоноград розташований у вологiй, помiрно-теплiй акроклiматичнiй зонi, де є достатнє зволоження грунту. Клiмат помiрно-континентальний, характеризується м'якiстю та високою вологiстю.
Основнi природнi ресурси:
     Забузьке i Межирiчанське родовища кам'яного вугiлля.
Землекористувачi:
     В користуваннi регiону знаходиться 2097 га, в тому числi, м.Червоноград - 1779, м.Соснiвка - 198, смт.Гiрник 120.
     Промисловi пiдприємства - 317,2 га
     Заклади, установи, органiзацiї - 435,6 га
     Пiдприємства транспорту i зв'язку - 80,9 га
     Водогосподарськi пiдприємства - 7,2 га
     Землi запасу - 653,4 га
     Iншi - 602,7 га.
2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради