ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Основнi напрямки роботи вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради
      1.1. Реалiзацiя державної полiтики в галузi освiти i виховання на територiї Червоноградської мiської ради
      1.2. Аналiз стану освiти в мiстi, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкiльної та позашкiльної освiти, удосконалення мережi вiдповiдних навчальних закладiв незалежно вiд типiв i форм власностi згiдно з освiтнiми потребами громадян; розробка та органiзацiя виконання мiської програми розвитку освiти;
      1.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкiльної, повної загальної середньої та позашкiльної освiти;
      1.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузi освiти, Державного стандарту загальної середньої освiти та вимог Базового компонента дошкiльної освiти вiдповiдними навчальними закладами усiх типiв i форм власностi, розташованими на територiї мiста;
      1.5. Навчально-методичне керiвництво та iнспектування навчальних закладiв, що знаходяться в межах територiї Червоноградської мiської ради i є комунальною власнiстю, органiзацiя їх фiнансового забезпечення та змiцнення їх матерiальної бази; координацiя дiяльностi цих навчальних закладiв, а також навчальних закладiв iнших форм власностi;
      1.6. Проведення атестацiї загальноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiльних навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi, розташованих на територiї мiста; оприлюднення результатiв атестацiї;
      1.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiльних навчальних закладах;
      1.8. Комплектування навчальних закладiв педагогiчними працiвниками, в тому числi керiвними кадрами; вдосконалення професiйної квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, їх перепiдготовка та атестацiя у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти i науки України;
      1.9. Сприяння проведенню експериментальної та iнновацiйної дiяльностi у навчально-виховному процесi навчальних закладiв мiста;
      1.10. Забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасникiв навчально-виховного процесу в навчальних закладах i установах освiти;
      1.11. Здiйснення мiжнародного спiвробiтництва.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради