Мiськi новини - подiя << Назад
 ДО УВАГИ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ - ФIЗИЧНИХ ОСIБ!
ВIДСТРОЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 6 800ГРИВЕНЬ!
    10.02.2020р. набрав чинностi Закон України вiд 04.12.2020 № 1072-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо соцiальної пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, запроваджених з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вiрусом SARS-CoV-2"(далi -Закон "1072) та згiдно якого надано право платникам податкiв - фiзичних особам, у тому числi самозайнятим особам, податковий борг яких у загальнiй сумi не перевищує 6800 гривень, отримати вiдстрочення, без нарахування процентiв за користування ним, до 29 грудня 2021 року на суму податкового боргу (у тому числi штрафнi санкцiї, пеня та проценти за користування вiдстроченням), що опублiкувалася за такими платниками податкiв станом на 01 грудня 2020 року i залишилась непогашеною станом на дату надання вiдстрочення.
    При повному погашеннi платником податкiв суми вiдстроченого податкового боргу не пiзнiше 29 грудня 2021 року, штрафнi санкцiї i пеня на такi сплаченi вiдстроченi суми не застосовуються та не нараховуються, а застосованi (нарахованi) коригуються до нульових показникiв.
    Платники податкiв оформлюють у довiльнiй формi заяви про вiдстрочення податкового боргу i подають їх до територiальних органiв ДПС у будь-який зручний для платника спосiб. Якщо у платника податкiв наявний податковий борг, що облiковується у декiлькох територiальних органах ДПС, заява надається до кожного такого органу окремо. Податкова служба нагадує, що у зв'язку з карантинними обмеженнями через COVID-19 та для економiї власного часу платник може подати заяву на вiдстрочення податкового боргу й через приватну частину Е-кабiнету.
    У разi якщо ж загальна сума податкового боргу платника податкiв станом на 1 грудня перевищує 6800 грн., або ж платник не пiдпадає пiд дiю Закону №1072, то в мiсячний термiн контролюючий орган надсилає йому вiдмову у наданнi вiдстрочення.
    Якщо платник податкiв погасив суму вiдстроченого податкового боргу у повному обсязi ранiше, нiж 29.12.2021року, такий платник може подати до органу (органiв) ДПС заяву (заяви) щодо скорочення термiну вiдстрочення.
    Разом з цим, у разi непогашення платником податкiв повної суми вiдстроченого податкового боргу до настання визначеного строку (29.12.2021), а також у разi її погашення 29.12.2021, штрафнi санкцiї i пеня на вiдстроченнi суми, що залишаються непогашеними, нараховуються у загальному порядку згiдно з вимогами Податкового кодексу України.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради