Мiськi новини - подiя << Назад
 НА ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ НА ПЕРIОД ДIЇ КАРАНТИНУ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
    1) перебування в громадських будинках i спорудах, громадському транспортi без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що закривають нiс та рот, у тому числi виготовлених самостiйно;
    2) перебування на вулицях без документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство чи її спецiальний статус, без посвiдчення про взяття на облiк бездомної особи, довiдки про звернення за захистом в Українi;
    3) самовiльно залишати мiсця самоiзоляцiї, обсервацiї;
    4) перетин державного кордону iноземцями та особами без громадянства (крiм iноземцiв, осiб без громадянства, якi постiйно проживають на територiї України, та осiб, яких визнано бiженцями, або осiб, якi потребують додаткового захисту, працiвникiв дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав, представництв офiцiйних мiжнародних мiсiй, органiзацiй, акредитованих в Українi, та членiв їх сiмей, вiйськовослужбовцiв (пiдроздiлiв) збройних сил держав - членiв НАТО та держав - учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", якi беруть участь у заходах з пiдготовки пiдроздiлiв Збройних Сил) без наявного полiса (свiдоцтва, сертифiката) страхування, що виданий страховою компанiєю, яка зареєстрована в Українi, або iноземною страховою компанiєю, яка має представництво на територiї України чи договiрнi вiдносини iз страховою компанiєю - партнером на територiї України (асистанс), та покриває витрати, пов'язанi з лiкуванням COVID-19, обсервацiєю, та дiє на строк перебування в Українi;
    5) перетинання контрольних пунктiв в'їзду на тимчасово окупованi територiї в Донецькiй та Луганськiй областях, Автономної Республiки Крим та м. Севастополя та виїзду з них iноземцями та особами без громадянства без наявного полiса (свiдоцтва, сертифiката) страхування, що виданий страховою компанiєю, яка зареєстрована в Українi, або iноземною страховою компанiєю, яка має представництво на територiї України чи договiрнi вiдносини iз страховою компанiєю - партнером на територiї України (асистанс), та покриває витрати, пов'язанi з лiкуванням COVID-19, та дiє на строк перебування в Українi.
    Уповноважена службова особа пiдроздiлу охорони державного кордону вiдмовляє iноземцям та особам без громадянства:
    - у перетинаннi державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України "Про прикордонний контроль", у випадках, визначених у пiдпунктi 4 цього пункту;
    - у в'їздi на тимчасово окупованi територiї в Донецькiй та Луганськiй областях, Автономної Республiки Крим та м. Севастополя та виїздi з них згiдно з Порядком в'їзду та тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 2015 р. № 367 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в'їзду осiб, перемiщення товарiв на тимчасово окупованi територiї у Донецькiй та Луганськiй областях i виїзду осiб, перемiщення товарiв з таких територiй, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. № 815 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., № 70, ст. 2446), у випадку, визначеному в пiдпунктi 5 цього пункту;
    6) проведення масових (культурних, у тому числi концертiв, спортивних, соцiальних, релiгiйних, рекламних тощо) заходiв за участю бiльш як 20 осiб (у разi проведення заходiв з кiлькiстю учасникiв до 20 осiб органiзатор забезпечує дотримання мiж учасниками фiзичної дистанцiї не менш як 1,5 метра), крiм проведення квалiфiкацiйного iспиту на право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю, тестування на знання законодавства у сферi державної реєстрацiї осiб, якi мають намiр виконувати функцiї державного реєстратора, та офiцiйних спортивних заходiв, включених до Єдиного календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв України, та матчiв командних iгрових видiв спорту професiйних спортивних клубiв без глядачiв за умови дотримання учасниками таких заходiв вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та здiйснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасникiв;
    7) дiяльнiсть кiнотеатрiв та театрiв з наповненiстю кiнозалiв або залiв понад 50 вiдсоткiв мiсць у кожному окремому кiнозалi або залi;
    8) дiяльнiсть музеїв, якi не забезпечують можливiсть обмежити кiлькiсть вiдвiдувачiв у залi з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрiв примiщення;
    9) здiйснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирiв автомобiльним транспортом, зокрема перевезень пасажирiв на мiських автобусних маршрутах у режимi маршрутного таксi, в електричному (трамвай, тролейбус), залiзничному транспортi, у мiському, примiському, мiжмiському, внутрiшньообласному та мiжобласному сполученнi, в кiлькостi бiльшiй, нiж кiлькiсть мiсць для сидiння, що передбачена технiчною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстрацiйних документах на цей транспортний засiб.
    Перевiзник несе вiдповiдальнiсть за забезпечення водiїв засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, та здiйснює контроль за використанням засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, пасажирами пiд час перевезення, у тому числi виготовлених самостiйно;
    10) проведення дискотек, робота розважальних закладiв (нiчних клубiв), дiяльнiсть закладiв громадського харчування (ресторанiв, кафе, барiв, закусочних, їдалень, кафетерiїв, буфетiв тощо) з органiзацiєю дозвiлля;
    11) робота пiсля 22-ї та до 7-ї години суб'єктiв господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанiв, кафе, барiв, закусочних, їдалень, кафетерiїв, буфетiв тощо), крiм дiяльностi з надання послуг громадського харчування iз здiйсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
    12) розмiщення вiдвiдувачiв у закладах громадського харчування на вiдстанi меншiй, нiж 2 метри мiж мiсцями для сидiння за сусiднiми столиками та бiльш як чотири особи за одним столом (без урахування дiтей вiком до 18 рокiв), за умови, що вiдвiдувачi заходять до закладу i пересуваються по ньому з вдягненими засобами iндивiдуального захисту органiв дихання, що прикривають нiс i рот (крiм часу сидiння за столом для приймання їжi та/або напоїв);
    13) дiяльнiсть суб'єктiв господарювання, якi обслуговують вiдвiдувачiв, в яких:
    - не нанесено маркування для перебування в черзi з дотриманням дистанцiї мiж клiєнтами не менш як 1,5 метра;-
    - не забезпечено працiвникiв засобами iндивiдуального захисту органiв дихання (захиснi маски або респiратори) та не здiйснюється належний контроль за їх використанням;
    - не забезпечується централiзований збiр використаних засобiв iндивiдуального захисту в окремi контейнери (урни);
    14) дiяльнiсть закладiв, що надають послуги з розмiщення (крiм готелiв, установ i закладiв, якi надають соцiальнi послуги, реабiлiтацiйних установ для осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю, а також санаторно-курортних закладiв та стацiонарних вiддiлень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства соцiальної полiтики);
    15) вiдвiдування закладiв освiти здобувачами освiти групами кiлькiстю бiльш як 20 осiб, крiм закладiв дошкiльної, загальної середньої, позашкiльної та спецiалiзованої мистецької освiти;
    16) вiдвiдування закладiв дошкiльної, загальної середньої, позашкiльної, спортивної та спецiалiзованої мистецької освiти у разi, коли на самоiзоляцiї через контакт з пацiєнтом з пiдтвердженим випадком COVID-19 перебуває бiльш як 50 вiдсоткiв здобувачiв освiти та персоналу закладу освiти;
    17) проведення закладами охорони здоров'я планових заходiв з госпiталiзацiї, крiм:
    - надання медичної допомоги внаслiдок ускладненого перебiгу вагiтностi та пологiв;
    - надання медичної допомоги вагiтним, родiллям, породiллям, новонародженим;
    - надання медичної допомоги у спецiалiзованих вiддiленнях закладiв охорони здоров'я пацiєнтам з онкологiчними захворюваннями;
    - надання палiативної медичної допомоги у стацiонарних умовах;
    - надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров'я нацiонального рiвня, що надають третинну (високоспецiалiзовану) медичну допомогу, за умови дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;
    - проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацiї, якщо внаслiдок їх перенесення (вiдтермiнування) iснує значний ризик для життя або здоров'я людей;
    18) дiяльнiсть спортивних залiв, фiтнес-центрiв, якi не забезпечують можливiсть обмежити кiлькiсть вiдвiдувачiв у залi з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрiв примiщення;
    19) вiдвiдування пунктiв (мiсць) тимчасового тримання осiб, пунктiв тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно перебувають в Українi, та пунктiв тимчасового розмiщення бiженцiв, крiм осiб, якi надають правову допомогу особам, якi перебувають в таких пунктах;
    20) вiдвiдування стороннiми особами (крiм законних представникiв, членiв сiм'ї, родичiв за умови дотримання всiх протиепiдемiчних заходiв, не частiше нiж один раз на тиждень) установ i закладiв соцiального захисту, в яких тимчасово або постiйно проживають/перебувають громадяни похилого вiку, ветерани вiйни i працi, особи з iнвалiднiстю, особи iз стiйкими iнтелектуальними або психiчними порушеннями, установ i закладiв, що надають соцiальнi послуги сiм'ям/особам, якi перебувають у складних життєвих обставинах, крiм установ i закладiв, якi надають соцiальнi послуги екстрено (кризово).
    На входi до передбачених цим пунктом закладiв, мiсць проведення заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кiлькостi осiб залежно вiд площi, розмiщуються iнформацiйнi матерiали iз зазначенням можливої максимальної кiлькостi вiдвiдувачiв.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради