Мiськi новини - подiя << Назад
 ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГIЧНОЇ ЕКОЛОГIЧНОЇ ОЦIНКИ ПРОЕКТУ ЗМIН ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРIЇ В РАЙОНI ВУЛИЦЬ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ (КОЛИШНЯ ВУЛ. ПЕРЕМОГИ), IВАСЮКА, ГРУШЕВСЬКОГО (ДАМБА) В М. ЧЕРВОНОГРАДI
    1. Замовник: Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
    2. Вид та основнi цiлi детального плану територiї, його зв'язок з iншими документами державного планування
    Детальний план територiї - мiстобудiвна документацiя, що визначає планувальну органiзацiю та розвиток територiї.
    Пiдставою для розроблення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул. Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi (далi проект змiн до ДПТ) є:
    - Рiшення Червоноградської мiської ради вiд 25.07.2019 р. № 1297 "Про надання дозволу на розроблення проекту змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул. Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi".
    - лист виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради до ДП ДIПМ "Мiстопроект" вiд 20.07.2020 р. № 3/13-4840/1-16.
    Метою проекту змiн до ДПТ є:
    - визначення планувально-просторової структури територiї для розмiщення парафiяльної установи соцiального забезпечення та служiння для соцiально незахищених верств населення на мiсцi багатоквартирного житлового будинку та розмiщення торгiвельного комплексу на мiсцi автосалону та об'єкту торгiвлi i побутового обслуговування, враховуючи забудову на прилеглiй територiї;
    - визначення параметрiв земельних дiлянок для обслуговування парафiяльної установи та торгiвельного комплексу.
    - визначення мiстобудiвних умов та обмежень для забудови i використання дiлянок.
    При розробцi ДПТ врахованi мiстобудiвна документацiя та проекти:
    -Генеральний план м. Червоноград, розроблений ДП ДIПМ "Мiстопроект" (м. Львiв), затверджений у 2007 роцi;
    -Детальний план територiї в районi вулиць Героїв Майдану (колишня вул.Перемоги), Iвасюка, Грушевського (дамба) в м. Червоноградi, розроблений ДП ДIПМ "Мiстопроект" (м. Львiв) зi змiнами, затверджений у 2012 роцi;
    -План зонування територiї мiста Червоноград, розроблений ДП ДIПМ "Мiстопроект" (м. Львiв) зi змiнами, затверджений у 2015 роцi.
    ДПТ виконано у вiдповiдностi з дiючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основнi:
    - Закон України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi",
    - Земельний кодекс України,
    - ДБН Б. 1.1-14:2012 "Склад та змiст детального плану територiї",
    - ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування i забудова територiй",
    - ДБН В.2.3-5:2018 "Вулицi та дороги населених пунктiв",
    - ДСП № 173-96 "Державнi санiтарнi правила планування та забудови населених пунктiв".
    3. Iнформацiя про те, якою мiрою ДПТ визначає умови для реалiзацiї видiв дiяльностi або об'єктiв, щодо яких законодавством передбачено здiйснення процедури оцiнки впливу на довкiлля (у тому числi щодо визначення мiсцезнаходження, розмiру, потужностi або розмiщення ресурсiв)
    Проектом змiн до ДПТ визначається деталiзацiя планувальної структури та типу забудови на проектованiй територiї, яка вiднесена до сельбищних утворень, що включає житлову i громадську забудову.
    Тут заплановано:
    - розмiщення парафiяльної установи соцiального забезпечення та служiння для соцiально незахищених верств населення;
    - розмiщення торгiвельного комплексу на мiсцi автосалону та об'єкту торгiвлi i побутового обслуговування;
    - розвиток вуличної мережi та iнженерної iнфраструктури;
    - формування благоустрою.
    ДПТ не передбачається розмiщення першої та другої категорiй видiв планованої дiяльностi та об'єктiв, стосовно яких законодавством передбачено здiйснення процедури оцiнки впливу на довкiлля, вiдповiдно до ст. 3 ЗУ "Про оцiнку впливу на довкiлля".
    Ймовiрнi наслiдки для довкiлля (у тому числi для здоров'я населення) та для територiй з природоохоронним статусом
    а) для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення
    Збiльшення негативного впливу на здоров'я населення внаслiдок реалiзацiї рiшень проекту змiн до ДПТ не очiкується, оскiльки викиди, скиди, утворення та поводження з небезпечними речовинами, а також збiльшення рiвня шуму, вiбрацiї, iонiзуючого випромiнювання не передбачаються.
    Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря будуть виключно в процесi будiвництва вiд автотранспорту та будiвельної технiки, що цiлком вiдповiдає звичайним процесам будiвництва та ремонтам дорiг i мостiв в Українi.
    Негативний вплив на клiматичнi фактори, у тому числi змiна клiмату та викиди парникових газiв, є незначний, звичайний для мiста. Внаслiдок реалiзацiї рiшень проекту змiн до ДПТ додатковi викиди парникових газiв очiкуються виключно вiд автотранспорту та у звичайних для проведення будiвельних робiт концентрацiях.
    б) для територiй з природоохоронним статусом:
    В межах проекту змiн до ДПТ та на прилеглих територiях об'єкти ПЗФ вiдсутнi.
    5. Виправданi альтернативи, якi необхiдно розглянути, у тому числi якщо ДПТ не буде затверджено
    Проект змiн до ДПТ розробляється для визначення параметрiв нового будiвництва:
    - парафiяльної установи, враховуючи iнiцiативу замовника - виконкому Червоноградської мiської ради та намiри та клопотання настоятеля (адмiнiстратора парафiї) Греко-Католицької Церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України в м. Червоноградi;
    - торгiвельного комплексу на мiсцi автосалону та об'єкту торгiвлi i побутового обслуговування, враховуючи iнiцiативу замовника - виконкому Червоноградської мiської ради та iнтереси потенцiйних iнвесторiв
    Альтернативою пропозицiй проекту ДПТ є рiзнi варiанти розмiщення нової забудови, трасування проектованих проїздiв та розмiщення гостьових автостоянок, якi мають бути розглянутi на громадських слуханнях.
    В разi не затвердження ДПТ i, вiдповiдно, заперечення нового будiвництва виключається ефективне використання територiй мiста, створення нового об'єкту громадського призначення для соцiально незахищених верств населення та створення умов для потенцiйних iнвесторiв.
    6. Дослiдження, якi необхiдно провести, методи i критерiї, що використовуватимуться пiд час стратегiчної екологiчної оцiнки
    Пiд кожний об'єкт будiвництва або реконструкцiї необхiдно попередньо виконувати iндивiдуальнi iнженерно-геологiчнi вишукування.
    Основним критерiєм пiд час стратегiчної екологiчної оцiнки проекту мiстобудiвної документацiї є її вiдповiднiсть будiвельним i санiтарним нормам, законодавству у сферi мiстобудiвної дiяльностi, охорони iсторичної спадщини, навколишнього середовища тощо. Для розробки звiту зi стратегiчної екологiчної оцiнки передбачається використовувати статистичну iнформацiю, данi монiторингу стану довкiлля, оцiнку впливу на довкiлля планової дiяльностi та об'єктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля, пропозицiї щодо змiни iснуючого функцiонального використання територiї.
    7. Заходи, якi передбачаються розглянути для запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних наслiдкiв виконання ДПТ
    Негативнi наслiдки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап будiвництва) - шум, вiбрацiя, пил та утворення будiвельного смiття пiд час будiвництва парафiяльної установи, прокладання iнженерних мереж та проїздiв. Тому необхiдно передбачити заходи для органiзацiї будiвельного процесу.
    Санiтарна очистка територiї забудови має бути планово-регулярною i здiйснюватися органами ЖКГ або iншими службами. Сухе побутове смiття, твердi побутовi вiдходи та вуличне смiття повиннi вивозитися на полiгон твердих побутових вiдходiв (ТПВ) населеного пункту.
    Згiдно з характером намiченого використання i планувальної органiзацiї територiї передбачити здiйснення заходiв по iнженернiй пiдготовцi територiї, а саме: вертикальне планування територiї та поверхневе водовiдведення. Схему iнженерної пiдготовки територiї та вертикального планування розробити на топопiдосновi масштабу 1:500 (1:1000). На схемi нанести напрямки i величини проектованих ухилiв вулиць i проїздiв, а також проектованi та iснуючi вiдмiтки по осi проїзної частини на перехрестях та в мiсцях основних перегинiв поздовжнього профiлю.
    8. Пропозицiї щодо структури та змiсту звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку:
    Пропонується наступна структура звiту СЕО, сформована з урахуванням змiсту i рiвня деталiзацiї документа державного планування, сучасних знань i методiв :
    1. змiст та основнi цiлi проекту змiн до ДПТ, його зв'язок з iншими документами державного планування ;
    2. характеристика поточного стану довкiлля, у тому числi здоров'я населення, та прогнознi змiни цього стану, якщо проект змiн до ДПТ не буде затверджено ;
    3. характеристика стану довкiлля, умов життєдiяльностi населення та стану його здоров'я на територiях, якi ймовiрно зазнають впливу ;
    4. екологiчнi проблеми, у тому числi ризики впливу на здоров'я населення, якi стосуються проекту змiн до ДПТ, зокрема щодо територiй з природоохоронним статусом ;
    5. зобов'язання у сферi охорони довкiлля, у тому числi пов'язанi iз запобiганням негативному впливу на здоров'я населення, встановленi на мiжнародному, державному та iнших рiвнях, що стосуються проекту змiн до ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов'язань пiд час пiдготовки проекту ;
    6. заходи, що передбачається вжити для запобiгання, зменшення та пом'якшення негативних наслiдкiв виконання проекту змiн до ДПТ ;
    7. об_рунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здiйснювалася стратегiчна екологiчна оцiнка, у тому числi будь-якi ускладнення (недостатнiсть iнформацiї та технiчних засобiв пiд час здiйснення такої оцiнки) ;
    8. заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконання проекту змiн до ДПТ, для довкiлля, у тому числi для здоров'я населення ;
    9. резюме нетехнiчного характеру iнформацiї.
    9. Орган, до якого подаються зауваження i пропозицiї, та строки їх подання.
    Зауваження та пропозицiї громадськостi до заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки подаються у письмовiй формi ( в тому числi в електронному виглядi ) до Червоноградської мiської ради ( 80100, Львiвська область, мiсто Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : radachervonograd@groza.com.ua ).
    Строк подання зауважень та пропозицiй становить 15 календарних днiв з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегiчної екологiчної оцiнки, тобто з 23.07.2020 р. до 08.08.2020 р.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради