Мiськi новини - подiя << Назад
 ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ ЗАПРОШУЄ СУБ'ЄКТIВ МАЛОГО ПIДПРИЄМНИЦТВА - ЮРИДИЧНИХ ОСIБ ТА ФIЗИЧНИХ ОСIБ-ПIДПРИЄМЦIВ ДО УЧАСТI У КОНКУРСI В РАМКАХ ПРОГРАМИ ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСТI (ДАЛI ПРОГРАМА)
    У рамках Програми проводиться конкурс на надання ваучерiв - безповоротної фiнансової допомоги для малого бiзнесу у розмiрi:
    ваучери на маркетинговi послуги - до 50 тис. грн.;
    ваучери на консалтинговi послуги - до 50 тис. грн.;
    iнновацiйнi ваучери - до 100 тис. грн.
    Спiвфiнансування на усi види ваучерiв повинно становити не менше 30% вiд загальної вартостi проєкту.
    Для участi у конкурсi необхiдно подати:
    1. Проєкт розвитку бiзнесу. Форма проєкту (додаток 1);
    2. Декларацiю доброчесностi (додаток 2);
    3. Довiдку з Державної фiскальної служби про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв;
    4. Комерцiйну пропозицiю вiд однiєї iз преквалiфiкованих компанiй. Готується преквалiфiкованою компанiєю у довiльнiй формi, але iз обов'язковим вказанням назви суб'єкта господарювання, якому вона надана, описом та вартiстю послуг, якi можуть бути наданi за рахунок ваучера.
    Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 419 до 21 серпня 2020року.
    Перелiк преквалiфiкованих компанiй, якi мають право надавати послуги за рахунок ваучера розмiщено в додатку 3. Новi компанiї на преквалфiкацiю можуть подати документи до 31 липня 2020 року.
    Бiльше iнформацiї про умови надання ваучерної пiдтримки за посиланням:
    https://loda.gov.ua/news?id=52494
    Бiльше iнформацiї про умови надання ваучерної пiдтримки в додатку 4 i додатку 5.
    Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 299-92-79, 261-26-65, 261-29-40.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради